Regulamin udzielania zamówień publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania zamówień publicznych"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r., Zarządzenia Nr 1049/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki i zakłady budżetowe miasta Katowice oraz 3 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 901/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zarządza się, co następuje: 1 Wprowadzam w życie Regulamin udzielania zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach o treści: Regulamin udzielania zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy reguluje formy, tryb i zasady udzielania zamówień publicznych opłacanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dn r. o finansach publicznych i obowiązuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Pzp należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia r., 2) zamawiającym należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 3) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Zamówień Publicznych, 4) Prezesie UZP należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 5) SIWZ należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia, 6) najkorzystniejszej ofercie należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 1

2 zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, 7) postępowaniu o udzielenie zamówienia należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wynegocjowania postanowień takiej umowy, 8) kwotach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla dostaw i usług jest to kwota wynosząca EURO, dla robót budowlanych jest to kwota wynosząca EURO, obowiązujące w przypadku udzielania zamówień publicznych przez jednostki podsektora samorządowego. 3. Udzielając zamówienia publicznego przy określaniu przedmiotu i wielkości zamówienia należy kierować się zasadą komasowania wydatków w okresie, który przyjmujemy za optymalny tzn. pozwalający z jednej strony na zakup jak największej ilości z drugiej na dopasowanie zamówienia do aktualnych potrzeb i możliwości (np. w przypadku zakupu towarów bierzemy pod uwagę czas zużycia i możliwość przechowywania). 4. Przedmiot zamówienia określa komórka organizacyjna zamawiającego merytorycznie odpowiadająca za realizację zamówienia. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się przepisy zawarte w art ustawy Pzp oraz nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwe jest przeprowadzenie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 5. Jeśli zamówienie dotyczy tych samych wydatków (dostawy lub usługi tego samego rodzaju), których dysponentem jest więcej niż jedna komórka organizacyjna zamawiającego wielkość zamówienia określa się zbiorczo dla wszystkich komórek organizacyjnych, których dotyczy zamówienie. 6. Zamówienia można udzielać w częściach poprzez dokładne określenie grupy towarów lub usług stanowiących poszczególne części zamówienia i wtedy należy zawrzeć w treści specyfikacji informacje, że zamawiający może dokonać wyboru zamówienia wg podanych części zamówienia. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty EURO dla dostaw lub usług oraz EURO dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia. 7. Podział zamówienia jest dopuszczalny w przypadku gdy jest on podyktowany względami organizacyjnymi, technicznymi lub gospodarczymi, związanymi ze specyfiką działalności zamawiającego (np. realizacja zamówień w poszczególnych dzielnicach miasta Katowice) lub w przypadku gdy podział ten nie prowadzi do zaniżenia wartości progowych, od których uzależniony jest obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp dla określonych procedur udzielenia zamówienia. 2

3 Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. 8. Propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia, w której zostanie ono udzielone przedkłada się wraz z informacjami przekazywanymi z jednostek organizacyjnych MOPS Katowice, służącymi do opracowania rocznego harmonogram udzielania zamówień publicznych. Harmonogram, przygotowywany na podstawie informacji zawartych w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora MOPS Katowice w sprawie określenia procedur dokonywania wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, sporządza pracownik SZP - komórki odpowiedzialnej za realizację procedur udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie wyznacza się dział merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia. Harmonogram zatwierdza Dyrektor MOPS Katowice, po wcześniejszej akceptacji Głównego Księgowego. 9. Zmianę trybu udzielenia zamówienia na inny niż podstawowy, może dokonać na wniosek SZP lub komórki merytorycznie odpowiedzialnej za udzielenie zamówienia, Dyrektor MOPS Katowice po akceptacji Głównego Księgowego. 10. Dla zamówień realizowanych w trybie ustawy Pzp, w trakcie trwania postępowania, prowadzi się Kartę Rejestrową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 11. W części I Karty Rejestrowej dokumentuje się czynności wstępne przed rozpoczęciem postępowania. 12. W części II Karty Rejestrowej wypełnia się pola odpowiednio do danego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13. Wartość zamówienia określana jest w następujący sposób: 1) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, 2) zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, 3) jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających, 4) jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia, 5) wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów, 6) wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej. 14. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych 3

4 w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 15. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 16. Wartość zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się okresowo określana jest w następujący sposób: 1) podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 2) Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, 3) Jeżeli zamówienia udziela się na czas: a) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia, b) oznaczony: nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia; dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia, 5) jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 17. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Ustalenie wartości zamówienia określa komórka organizacyjna zamawiającego merytorycznie odpowiadająca za realizację zamówienia. W przypadku udzielania zamówienia na roboty budowlane ustalenia jego wartości dokonuje się zgodnie z ust. 14. Kopię strony tytułowej kosztorysu inwestorskiego albo programu 4

5 funkcjonalno-użytkowego, wraz z kopią strony zawierającej szacunkowy koszt wykonania zamówienia, dołącza się do Karty Rejestrowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku udzielania zamówienia na dostawy i usługi (oprócz zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo), szacując wartość zamówienia, powinno bazować się na aktualnie funkcjonujących na rynku cenach zamawianych dostaw lub usług. Sposób przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia powinien zostać udokumentowany. Dokument opisujący sposób przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia powinien być podpisany przez kierownika komórki organizacyjnej zamawiającego merytorycznie odpowiadającej za realizację zamówienia i dołączony do Karty Rejestrowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. W zależności od oszacowanej wartości zamówienia (przekraczającej lub nie, kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), ustala się procedurę, w jakiej zostanie udzielone dane zamówienie. 18. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, przed wszczęciem postępowania dokonuje się zmiany wartości zamówienia. 19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje się i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 20. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 21. Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia można ograniczyć tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 22. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 24. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor MOPS Katowice może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym. Rozdział II CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA 1. Przed wszczęciem postępowania dokonuje się następujących czynności przygotowawczych: 1) pracownicy komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia podejmują czynności niezbędne do przygotowania dokumentów koniecznych do rozpoczęcia postępowania: 5

6 a) wypełnienie części I karty rejestrowej, b) przekazanie SZP informacji, o których mowa w Rozdziale II ust. 9 niniejszego regulaminu stosownie do wybranego trybu postępowania. 2) po otrzymaniu informacji od komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia, pracownik SZP wykonuje następujące czynności: a) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór zał. nr 4 do Regulaminu) oraz ostatecznego wzoru umowy, b) w zamówieniach o wartości szacunkowej równej lub wyższej EURO dla robót budowlanych i EURO dla dostaw i usług, określenie wysokości wadium i wpisanie jej do specyfikacji oraz ustalenie wysokości należytego zabezpieczenia wykonania umowy (jeżeli będzie wymagane jego wniesienie) ustalenia tych czynności dokonuje się w porozumieniu z komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia, c) przedłożenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dyrektorowi MOPS Katowice celem zatwierdzenia, po wcześniejszej akceptacji przez Radcę Prawnego i Głównego Księgowego, 3) kierownik komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia może wnioskować do Dyrektora MOPS Katowice: a) o pobranie odpłatności za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia; cena za formularz może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania; koszt formularza ustala pracownik SZP, b) o umieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim, 4) dokumentację postępowania prowadzi sekretarz komisji (pracownik SZP). 2. Postępowanie prowadzi powołana w tym celu przez Dyrektora MOPS Katowice komisja przetargowa, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS Katowice trybem udzielenia zamówienia, w oparciu o właściwe dla danego trybu przepisy określone w ustawie Pzp. Rozdział III REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ I. Zasady powoływania komisji przetargowej oraz jej członków 1. W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę EURO, powoływana jest komisja przetargowa, której członkowie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonują oceny, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz proponują wybór oferty najkorzystniejszej. Komisję przetargową powołuje się niezależnie od wybranego trybu udzielenia zamówienia. W przypadku udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki, zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy Pzp oraz w innych przypadkach określonych w ustawie Pzp, Dyrektor MOPS Katowice może odstąpić od powołania komisji przetargowej. 2. Członków komisji powołuje i odwołuje Dyrektor MOPS Katowice. 3. Komisja przetargowa powoływana jest na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Katowice, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora MOPS Katowice w sprawie trybu wydawania zarządzeń wewnętrznych. Osoby powołane do składu komisji przetargowej są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym 6

7 Regulaminem, w tym w szczególności z Regulaminem komisji przetargowej, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na oryginale zarządzenia, na podstawie którego powołuje się komisję przetargową. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej przygotowuje pracownik SZP po uzgodnieniu propozycji jej składu z właściwym Z-cą Dyrektora oraz Kierownikiem komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia. 4. Komisję powołuje się w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, spośród których Dyrektor MOPS Katowice wyznacza jej przewodniczącego (zawsze Z-ca Dyrektora) i sekretarza. 5. Dla ważności decyzji podejmowanych przez komisję niezbędna jest obecność przynajmniej połowy składu jej członków. 6. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 7. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 6, w sytuacji, o której mowa w ust. 12 i ust. 13 oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji. 8. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalnych, Dyrektor MOPS Katowice, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. II. Ogólne zasady działania komisji przetargowej 9. Przed rozpoczęciem prac komisji, komórka organizacyjna MOPS Katowice odpowiedzialna merytorycznie za udzielenie zamówienia przekazuje do SZP drogą elektroniczną informacje, niezbędne do wszczęcia postępowania tj.: 1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia innego niż tryby podstawowe, wraz z wykazem podmiotów, które należy zaprosić do udziału w postępowaniu w przypadku trybów, w których wszczęcie postępowania następuje na zasadzie przekazania zaproszenia, 2) opis przedmiotu zamówienia, 3) projekt umowy lub istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, jeżeli udziela się zamówień w ramach nowych zadań, które będą realizowane przez Zamawiającego; w sytuacji gdy realizacja umowy wymaga powierzenia danych osobowych, projekt umowy w tym zakresie powinien być skonsultowany z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI), 4) w porozumieniu z pracownikiem SZP ustala się: a) propozycje dot. zamieszczenia w treści SIWZ lub zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu warunków udziału, b) zastosowanie kryteriów oceny ofert wraz z ich znaczeniem (wagą procentową), c) informacje dot. wnoszenia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zmiany w projektach umów, jeżeli udziela się zamówień w ramach zadań już realizowanych przez Zamawiającego, 7

8 oraz w formie pisemnej wypełnioną Kartę rejestrową, z informacjami zawartymi w części I Karty wraz z dokumentem zawierającym sposób przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia. Pracownik SZP przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Dyrektora MOPS lub osobę upoważnioną, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Głównego Księgowego, w szczególności: 1) wniosek dot. wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, ze wskazaniem podmiotów, które mają być zaproszone do udziału w postępowaniu, 3) propozycję zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone negocjacje. 10. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności: 1) przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Dyrektora MOPS lub osobę upoważnioną ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sekretarz komisji pracownik SZP), 2) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) prowadzi negocjacje z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa Pzp przewiduje prowadzenie takich negocjacji, 4) dokonuje otwarcia ofert, 5) ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do Dyrektora MOPS Katowice o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą Pzp, 6) wnioskuje do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, 7) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów, 8) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania, 9) przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na odwołanie, w przypadku kiedy zostanie podjęta decyzja o jej przygotowaniu. 11. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. 12. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 11, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje Dyrektorowi MOPS Katowice, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Dyrektor MOPS Katowice. 13. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 11, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu 8

9 okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, o czym informuje przewodniczącego komisji. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 14. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka komisji, po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 11, są nieważne. Czynności te, z zastrzeżeniem ust. 15, powtarza się, chyba że postępowanie powinno zostać unieważnione. Przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 15. Nie powtarza się czynności otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. 16. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Dyrektora MOPS Katowice spośród członków komisji. 17. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w ust. 11, oraz poinformowanie kierownika jednostki o okolicznościach, o których mowa w ust. 12 i ust. 13, 2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 3) podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) informowanie Dyrektora MOPS Katowice o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 18. Oświadczenia, o których mowa w ust. 11 włącza się do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 19. Komórką wyznaczoną do prowadzenia dokumentacji postępowania, przyjmowania i przechowywania złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest SZP. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji (pracownik SZP) powoływany przez Dyrektora MOPS Katowice spośród członków komisji. W zależności od trybu udzielenia zamówienia prowadzi się protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Członkowie komisji przetargowej są zobowiązani do złożenia podpisów na protokole postępowania po zakończeniu pracy komisji przetargowej. Najpóźniej na drugi dzień po dokonaniu przez komisję wyboru oferty najkorzystniejszej (nie licząc dni wolnych od pracy) sekretarz komisji przedkłada protokół do podpisania członkom komisji. Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą lub po unieważnieniu postępowania protokół przedkłada się do zatwierdzenia Dyrektorowi MOPS Katowice lub osobie upoważnionej. 20. Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, Dyrektor MOPS Katowice na wniosek przewodniczącego komisji może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców). 9

10 21. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepisy ust Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień. 23. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego sposobu oceny ofert. 24. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Jeżeli członek komisji nie zgadza się z oceną danej oferty dokonaną przez pozostałą część komisji przetargowej, sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny tej oferty, na wzorze Indywidualnej karty oceny ofert stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Pisemne streszczenie oceny ofert podpisują członkowie komisji przetargowej dokonujący oceny ofert. Streszczenie oceny ofert przedkłada się do akceptacji Dyrektorowi MOPS Katowice. Złożenie podpisu na streszczeniu oceny oferty przez Dyrektora MOPS Katowice jest równoznaczne z zatwierdzeniem wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego przez Komisję przetargową. 25. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami wyniki działań matematycznych, dla tych kryteriów, zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku: 1) w dół, w przypadku gdy trzecia cyfra po przecinku pochodzi z zakresu cyfr 1-4, 2) w górę, w przypadku gdy trzecia cyfra po przecinku pochodzi z zakresu cyfr W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę komisja proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę spośród wszystkich nieodrzuconych ofert. Czynności określone w ust. 24, zdanie trzecie i następne, stosuje się odpowiednio. 27. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja przedkłada Dyrektorowi MOPS Katowice lub osobie upoważnionej propozycję zawarcia umowy z wykonawcą, z którym były przeprowadzone negocjacje (protokół z negocjacji). 28. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp komisja występuje do Dyrektora MOPS Katowice lub osoby upoważnionej z propozycją unieważnienia postępowania. W tym celu przygotowuje się projekt pisma uzasadniającego podjęcie takiej decyzji, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania. Projekt pisma powinien zostać parafowany przynajmniej przez przewodniczącego i sekretarza komisji przetargowej. Złożenie podpisu na piśmie przez Dyrektora MOPS Katowice lub przez osobę upoważnioną jest równoznaczne z zatwierdzeniem propozycji przedłożonej przez Komisję przetargową. 29. Dyrektor MOPS Katowice stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa. 30. Na polecenie Dyrektora MOPS Katowice, komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa. 31. Odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjęte przez zamawiającego, złożone przez wykonawców, przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze 10

11 stanowiskiem komisji, do rozpatrzenia Dyrektorowi MOPS Katowice. Propozycja odpowiedzi na odwołanie jest parafowana przez przewodniczącego i sekretarza komisji przetargowej oraz Radcę Prawnego. 32. W przypadku unieważnienia postępowania przeprowadzenie nowego postępowania dot. tego samego przedmiotu zamówienia powierza się tej samej komisji, która wykonuje w kolejnych postępowaniach należne czynności, opisane w niniejszym rozdziale, aż do momentu udzielenia zamówienia. III. Zasady pracy komisji przetargowej podczas otwarcia i badania złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 33. Dokumentacja /protokół/ pracy komisji jest prowadzona wg wzorów druków wydanych na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy Pzp. 34. W celu zapewnienia sprawnego działania komisji jej sekretarz na bieżąco prowadzi protokół z postępowania. 35. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w ogłoszeniu i/lub specyfikacji następuje otwarcie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 36. Otwarcie ofert jest jawne. 37. Część jawna obrad komisji: W części tej członkowie komisji wykonują następujące czynności: 1) do protokołu wpisuje się czas i miejsce otwarcia ofert, 2) przed otwarciem ofert podaje się wartość środków finansowych, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, ilość ofert, które wpłynęły w terminie oraz ilość ofert, które w płynęły po terminie, o ile jest to możliwe do określenia w czasie przypadającym na czynność otwarcia ofert, 3) otwarcia ofert dokonuje się w kolejności ich składania, podając głośno nazwę Wykonawcy, adres, cenę oraz inne istotne elementy ofert, które będą podlegać ocenie wg przyjętych w specyfikacji kryteriów. Dane te umieszcza się w odpowiedniej pozycji protokołu postępowania. 4) na druku ZP-1 członkowie komisji składają oświadczenie o bezstronności. Na tym kończy się część jawna obrad komisji. Od chwili otwarcia ofert na wniosek wykonawców udostępnia się do wglądu złożone w postępowaniu oferty. 38. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, niezwłocznie zwraca się ofertę/wniosek, która została złożona po terminie, a w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamia się wykonawcę o złożeniu oferty/wniosku po terminie oraz zwraca się ofertę/wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania. 39. W części niejawnej posiedzenia komisji przetargowej dokonuje się badania i oceny ofert/wniosków. 11

12 40. Jeżeli badanie złożonych ofert/wniosków jest czasochłonne lub wymaga fachowej wiedzy to komisja w zmniejszonym składzie, co najmniej 2-osobowym, sprawdza, czy spełnione są warunki wymagane od wykonawców i zapoznaje z rezultatem badań pozostałych członków komisji. 41. Część niejawna obrad komisji. Następuje badanie i ocena otrzymanych ofert/wniosków, poprzez wykonywanie następujących czynności: 1) komisja bada oferty pod kątem dopuszczenia ich do dalszej oceny punktowej na podstawie przyjętych w specyfikacji warunków udziału w postępowaniu. W przypadku braku w złożonych ofertach oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lub pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy, albo błędów w złożonych oświadczeniach i dokumentach lub wadliwych pełnomocnictw, wzywa się Wykonawców, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia tych oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W razie konieczności, w wyznaczonym terminie, Wykonawcę wzywa się także do złożenia wyjaśnień dot. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Po upływie wyznaczonego terminu na uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów lub oświadczeń i dokumentów zawierających błędy, a także złożenia wyjaśnień, dokonuje się oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Informację o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamieszcza się w odpowiedniej pozycji protokołu postępowania. O wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający równocześnie powiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) jeżeli po dokonaniu weryfikacji dokumentów pod kątem wykluczenia wykonawców z postępowania, stwierdzono, że nie ma żadnej oferty/wniosku dopuszczonej do dalszej oceny, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 3) ustawy Pzp. Uzasadnienie unieważnienia postępowania wpisuje się w odpowiedniej pozycji protokołu. Posiedzenie zostaje zamknięte po podpisaniu protokołu przez członków Komisji. W przypadku, gdy do oceny oferty pod kątem zgodności z ustawą i specyfikacją pozostanie co najmniej 1 oferta/wniosek, prowadzi się dalsze postępowanie. W przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przeprowadza się ocenę punktową dla poszczególnych warunków udziału w postępowaniu wg przyjętych kryteriów kwalifikacji zamieszczonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku trybu zapytania o cenę postępowanie unieważnia się, jeżeli stwierdzono, że do dalszej oceny dopuszczono mniej niż dwie oferty. 12

13 W przypadku trybu licytacji elektronicznej postępowanie unieważnia się, jeżeli stwierdzono, że w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo nie została złożona żadna oferta. 3) jeśli w czasie sprawdzania ofert stwierdzono w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zamawiający poprawia te omyłki (oczywiste omyłki rachunkowe wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4) na podstawie art. 90 ustawy Pzp komisja bada czy złożone oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5) w odpowiedniej pozycji protokołu postępowania wpisuje się nr oferty, nazwy i adresy Wykonawców, których oferty odrzucono. Odrzuca się ofertę: niezgodną z ustawą, której treść nie odpowiada treści specyfikacji, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania lub niezaproszonego do składania ofert, zawierającą błędy w obliczeniu ceny, wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nieważną na podstawie odrębnych przepisów (np. sposób reprezentacji). O odrzuceniu ofert zamawiający równocześnie powiadamia wykonawców, po wyborze oferty najkorzystniejszej, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeżeli odrzucono wszystkie oferty postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) lub 2) ustawy Pzp. W przypadku trybów zapytania o cenę i licytacji elektronicznej postępowanie unieważnia się, jeżeli stwierdzono, że do dalszej oceny dopuszczono mniej niż dwie oferty lub dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uzasadnienie unieważnienia wpisuje się w odpowiedniej pozycji w protokole. Posiedzenie komisji kończy się podpisaniem protokołu. 6) jeżeli została co najmniej jedna oferta nieodrzucona: a) członkowie komisji dokonują wyboru jedynej nieodrzuconej oferty (nie dotyczy trybu zapytania o cenę), b) w przypadku, gdy pozostały min. 2 oferty, członkowie komisji dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów wymienionych w specyfikacji, c) sekretarz komisji sporządza streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, które następnie podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej uczestniczący w czynnościach oceny ofert. 13

14 Po dokonanej ocenie sprawdza się cenę najkorzystniejszej oferty ze środkami, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa te środki, Przewodniczący komisji przetargowej zwraca się na piśmie do Głównego Księgowego z zapytaniem czy istnieje możliwość pokrycia brakujących środków w celu udzielenia zamówienia. Dalsze postępowanie dot. brakujących środków finansowych określone zostało w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora MOPS Katowice w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i zatwierdzania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków budżetowych. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Pzp. Uzasadnienie unieważnienia postępowania wpisuje się w odpowiedniej pozycji w protokole. Posiedzenie komisji kończy się podpisaniem protokołu. 7) w przypadku realizacji zamówienia w trybie zapytania o cenę, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż złożono oferty o takiej samej cenie, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 8) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadamia się wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieszcza się informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej jak i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 9) po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej na wniosek wykonawców udostępniania się do wglądu protokół z postępowania, 10) sposób dokumentowania wykonania czynności określonych w niniejszym ust. Regulaminu określa załącznik nr Jeżeli została wybrana najkorzystniejsza oferta komisja ustala najwcześniejszy termin podpisania umowy z uwzględnieniem możliwości wniesienia odwołania; termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie nie krótszym nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 43. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, komisja może zawnioskować do Dyrektora MOPS Katowice o wybór 14

15 oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 44. Jeżeli w trakcie postępowania zostało złożone odwołanie, komisja zapoznaje się z nim i proponuje stosowną odpowiedź na odwołanie, zgodnie z zapisami ust. 31. Informacje o odwołaniu oraz sposobie jego rozstrzygnięcia zamieszcza się w odpowiedniej pozycji protokołu. 45. Po wyczerpaniu środków odwoławczych, w zależności od rozstrzygnięcia, czynności wykonuje się, powtarza lub unieważnia, odnotowując ten fakt w odpowiedniej pozycji protokołu lub postępowanie zostaje zakończone, protokół postępowania zostaje przedstawiony do podpisu członkom komisji, a po zawarciu umowy zostaje przedłożony do zatwierdzenia Dyrektorowi MOPS lub osobie upoważnionej. 46. Niezwłocznie po zawarciu umowy, w zależności od wartości zamówienia, sekretarz komisji (pracownik SZP) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozdział IV PRZEPISY SZCZEGÓLNE 1. Umowa ramowa jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Zasady zawierania umów ramowych oraz udzielania zamówień na jej podstawie regulują art ustawy Pzp. 2. Dynamiczny system zakupów jest to ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne, nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne. Zasady prowadzenia postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów regulują art ustawy Pzp. 3. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Konkurs przeprowadza się na zasadach opisanych w art ustawy Pzp. 15

16 Rozdział V UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej umowami, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 6. Umowę zawiera się na czas oznaczony. Umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 4 lata. 7. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 8. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 7 jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Stosowne zawiadomienie przygotowuje sekretarz komisji przetargowej (pracownik SZP). 9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku umów: 1) kredytu i pożyczki, 2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat, 3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat. 10. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci, 2) gazu z sieci gazowej, 3) ciepła z sieci ciepłowniczej, 4) licencji na oprogramowanie komputerowe. Na czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 11. Do dostaw wymienionych w ust. 10 przepisu ust. 8 nie stosuje się. 16

17 12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy do realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy określone w art. 143a-143c ustawy Pzp. 13. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian; 3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 7) wysokości kar umownych, z tytułu: a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 14. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 15. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 14 podlega unieważnieniu. 16. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 18. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 17

18 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej, zwanej dalej Izbą uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; 5) udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2 utawy Pzp; 6) z naruszeniem przepisów ustawy Pzp zastosował tryb zapytania o cenę. 19. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli: 1) w przypadku określonym w ust. 18 pkt 1 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub 2) w przypadkach określonych w ust. 18 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. 20. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. 21. Z przyczyn, o których mowa w ust. 18 oraz 23, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 22. Przepis ust. 18 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 23. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Rozdział VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WNOSZONE W TRAKCIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 18

19 przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Środkami ochrony prawnej są: 1) wniesienie odwołania do Prezesa Izby, 2) skarga do sądu na wyrok lub postanowienie Izby kończące postępowanie odwoławcze. 4. Postępowanie odwoławcze prowadzone w wyniku wniesienia środków ochrony prawnej przysługujących w trakcie udzielania zamówień publicznych przeprowadza się zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI Rozdział 2 ustawy Pzp. 5. Wniesione odwołanie przekazuje się niezwłocznie Przewodniczącemu komisji przetargowej oraz Sekretarzowi komisji przetargowej, którzy przygotowują propozycję odpowiedzi na wniesione odwołanie, w przypadku kiedy zostanie podjęta decyzja o jej przygotowaniu. 6. Propozycję odpowiedzi na odwołanie przygotowuje się we współpracy z Radcą Prawnym, a następnie przedstawia się do akceptacji Dyrektora MOPS wraz z dokumentacją postępowania. 7. Postępowanie wskutek wniesienia skargi do sądu na wyrok lub postanowienie Izby kończące postępowanie odwoławcze, przeprowadza się zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI Rozdział 3 ustawy Pzp. 8. Treść skargi przygotowuje się we współpracy z Radcą Prawnym, a następnie przedstawia do akceptacji Dyrektora MOPS wraz z dokumentacją postępowania. Rozdział VII REJESTRACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. SZP prowadzi następujące rejestry: Rejestr Nr 1 - Rejestr spraw dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia (dla zamówień powyżej EURO) karty rejestrowe, Rejestr Nr 2 - Komputerowy rejestr zamówień publicznych dla wszystkich zamówień powyżej EURO. 2. Rejestr nr 1 prowadzony jest na Kartach Rejestrowych wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dotyczy zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej EURO. Część pierwszą Karty rejestrowej wypełnia komórka organizacyjna MOPS Katowice merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia, część drugą pracownik SZP, będący jednocześnie sekretarzem Komisji przetargowej. 19

20 Karty rejestrowe przechowywane są w segregatorze SZP, który posiada spis spraw zawierający następujące pozycje: - data, - nr sprawy SZP.3700.nr sprawy.rok, - nazwa sprawy, - potwierdzenie. Dla zamówień pow EURO komórka organizacyjna MOPS Katowice merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia przekazuje do SZP Kartę rejestrową z wypełnioną częścią I wraz z informacjami niezbędnymi do wszczęcia postępowania. Pracownik SZP nadaje numer sprawie wprowadzając ją do spisu spraw SZP, w szczególności nr sprawy wpisuje się do karty rejestrowej. Numer sprawy z rejestru odpowiada numerowi sprawy dotyczącemu dokumentacji tworzonej w trakcie udzielania zamówienia publicznego. Dokumentację tworzoną w trakcie udzielania zamówienia publicznego prowadzi się pod numerem z jednolitego rzeczowego wykazu akt, o oznaczeniu SZP nr sprawy.rok i nadaje się go jednocześnie na wszystkich dokumentach dot. danej sprawy. Kartę rejestrową sprawy przechowuje się ze wszystkimi innymi dokumentami dot. sprawy do momentu zakończenia postępowania. Jeżeli wykonawca zostaje wybrany i zostaje podpisana umowa lub jeżeli postępowanie zostaje unieważnione, kartę rejestrową umieszcza się w Rejestrze nr 1 - Rejestr spraw dot. postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie pracownik komórki organizacyjnej MOPS Katowice merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia informuje o tym fakcie pracownika SZP, przekazując jednocześnie informacje o okolicznościach wprowadzenia zmian i przedstawia propozycje zmian w treści umowy. Na podstawie informacji przekazanych z komórki organizacyjnej MOPS Katowice merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia, pracownik SZP przygotowuje stosowny aneks do umowy oraz uzupełnia w karcie rejestrowej dane wskazane w części B karty. W szczególności należy podać faktyczne i prawne uzasadnienie wprowadzonych zmian lub powody odstąpienia od zawartej umowy. Następnie pracownik SZP rejestruje aneks bądź odstąpienie w rejestrze komputerowym (rejestr nr 2), co potwierdza także w odpowiednim miejscu na karcie. Po podpisaniu aneksu przez obie strony pracownik SZP jeden egzemplarz aneksu przekazuje do komórki organizacyjnej MOPS Katowice merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia, drugi egzemplarz dołącza do dokumentacji z postępowania, a kartę rejestrową umieszcza w odpowiednie miejsce w Rejestrze nr 1. W przypadku zawierania kolejnych aneksów postępuje się analogicznie, dołączajac do podstawowej karty rejestrowej kolejne części karty rejestrowej dot. wprowadzanych aneksów z wypełnionymi danymi, zawartymi w części B karty. 3. Rejestr nr 2 Jest komputerowym rejestrem zamówień publicznych, który zawiera wszelkie informacje dotyczące danego zamówienia, począwszy od momentu wszczęcia postępowania do chwili jego końcowej realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu. Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej EURO prowadzony jest w jednostkach organizacyjnych MOPS Katowice przez poszczególnych dysponentów środków finansowych wg wzoru zawartego w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora MOPS Katowice w sprawie określenia procedur dokonywania wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. 20

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/7/2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/7/2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/7/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014 I. Zasady ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

(* niepotrzebne skreślić) ...

(* niepotrzebne skreślić) ... 1 2 3 4 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dnia 19.01.2009)....... pieczęć komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27 Rektora PW z dnia...2004 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr37/09 Dyrektora MOPS w Sopocie z dnia 25 maja 2009r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-13/07 z dnia 1 lutego 2007r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 01.12. 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 19, 20 i art.21 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM

ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZAM ZARZĄDZENIE Nr 120/4/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.04.2014r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Z dnia 27 marca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział l Postanowienia ogólne. 1 l.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia 01.10.2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/11 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/11 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 43/11 WÓJTA GMINY MIELNIK w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/12 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 149/12 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 29 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 149/12 WÓJTA GMINY MIELNIK w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Przetargowa w trakcie swych prac zobowiązana jest kierować się postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Komisja przetargowa jest zespołem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 01.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:)

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:) PRZEPISY SZCZEGÓLNE UMOWA RAMOWA NIE JEST TRYBEM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NIE JEST UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ POPRZEDZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia nr... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia... lutego 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.119.2014 z dnia 04.08.2014r. Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej

Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 Rektora UJ z 24 października 2008 roku Regulamin pracy komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo