ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH"

Transkrypt

1 ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Polkowickie Centrum Animacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania p.n.: ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH Zatwierdzam Dyrektor Polkowickiego Centrum Animacji Andrzej Wierdak Polkowice, dnia... Zamówienie współfinansowane z programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Rozwój kin nazwa zadania: Zakup i montaż foteli kinowych w kinie w Polkowicach

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Polkowickie Centrum Animacji Polkowice ul. Skalników 4 tel , faks adres godziny urzędowania: poniedziałek piątek, 8:00 16:00 II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692), c) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz z późn. zm.) 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Pzp. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa i montaż fabrycznie nowych foteli kinowych w ilości 186szt w kinie w Polkowicach zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 1., z podziałem na : fotele z systemem łatwego demontażu w ilości 101szt (rzędy od I do VI., 5szt w rzędzie XI), fotele stałe w ilości 85 szt (pozostałe rzędy) Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: : fotele 2. Ustawienie i montaż foteli nastąpi zgodnie z aranżacją przedstawioną w Załączniku nr 7 do SIWZ 3. Rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,

3 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 4. Przedmiotowe fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 5. Wraz z ofertą należy dostarczyć oferowany model fotela 6. Wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu. 7. Techniczny opis foteli: a) wymiary fotela: wysokość całkowita: cm szerokość po osiach podłokietników: 52 cm, głębokość złożonego fotela: 43-45cm b) rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) c) fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami d) wraz z ofertą należy dostarczyć oferowany model fotela (łącznie z wzorem systemu pozwalającego na szybki demontaż) zgodny ze SIWZ. e) wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu; kolor tkaniny zostanie określony po przetargu w trakcie przygotowania projektu montażu na widowni. Dołączona karta katalogowa musi być sporządzona w formie oryginału, w języku polskim, wystawiona przez producenta oferowanego fotela. Niedopuszczalne jest dołączenie karty katalogowej, w postaci kopii zapisów SIWZ. f) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów g) stopa fotela wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25 mm i rozstawie otworów montażowych min. 240mm (trwały i estetyczny element-brak widocznych spawów) h) konstrukcja nośna w wykonana z profili metalowych -wspornik nogi wykonany z profilu 60x30x2mm. Nie dopuszcza się konstrukcji o grubości kątownika mniejszym niż 2mm ( ze względu na wytrzymałość), oraz konstrukcji wykonanych z innego materiału, np. z wysoko udarowego plastiku, drewna, sklejki itp. i)oparcie i siedzisko trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia j) tkanina trudno-zapalna integralna z formatką oparcia i siedziska (połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia i siedziska powinno być wykonane próżniowo podczas procesu formowania pianek w formie bez użycia kleju, zszywek, itp.). Tkanina 100 % poliester TREVIRA gramaturze min. 190g/m2, ścieralność min 30 tys. według PN-EN. Do wzornika kolorystyki należy dołączyć oryginalny opis konkretnej próbki materiału z podaniem jego rodzaju i gramatury w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji gramatury materiału. k) podłokietniki kształt podłokietników prosty, integralna pianka poliuretanowa w kolorze czarnym z widoczną strukturą, o szerokości 6-9 cm.

4 l) boki fotela tapicerowane zewnętrzne w rzędzie ł) osłona oparcia profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen) m) osłona siedziska osłona siedziska 3d profilowana horyzontalnie i wertykalnie stanowiąca jednocześnie cześć konstrukcji nośnej siedziska. wykonana z tworzywa z częściowa perforacja. n) mechanizm składania siedziska : system niezależnych 2 sprężyn umieszczonych w osłonie siedziska, bezwzględnie z możliwością wymiany samych sprężyn - bez potrzeby wymiany całej formatki siedziska. o) mocowane na uchwytach wykonanych z wytrzymałego tworzywa np. poliamidu przykręcane do nogi konstrukcji nośnej na 4 śruby ( ze względu na wytrzymałość ). Możliwość wymiany siedziska bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Siedzisko po otwarciu blokowane jest o oparcie p) numeracja rzędów i foteli: haft komputerowy projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego; wszystkie fotele numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie r) mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność oraz łatwy, powtarzalny montaż i demontaż s) poduszki tapicerskie oparcia i siedziska powinny być tak zamocowany by możliwa była ich wymiana bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. t) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 8. Wymagane przy składaniu oferty załączone atesty i certyfikaty: Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wg PN- EN 12727:2004 Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Atest (sprawozdanie) z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN :2007 i PN-EN :2007 Atest (sprawozdanie) z badań lotnych toksycznych produktów spalania materiałów dla zestawu tapicerskiego. 9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku należy do Wykonawcy przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów. 10. Wykonawca zobowiązany jest: a) udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego

5 odbioru przedmiotu zamówienia, b) udzielić 5 letniej gwarancji na mechanizm zamykania i otwierania foteli c) zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego d) dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do kina w Polkowicach oraz ponieść wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia e) dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru f) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych g) prowadzić roboty składające się na przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 12.Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 18. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 19. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numer faksu oraz inne dane niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 21. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: III kwartał 2014r. 2. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą dokładny dzienny termin realizacji zamówienia z zachowaniem postanowień punktu 1. V. Wymagania dotyczące wadium 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu;

6 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) poręczeniach bankowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn.zm.). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy WNIEŚĆ PRZELEWEM na konto Polkowickiego Centrum Animacji nr: Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. do r. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do r. do godz w siedzibie Polkowickiego Centrum Animacji, ul. Skalników 4, Polkowice. 6. Dokumentów potwierdzających wniesienie wadium nie należy wkładać do koperty z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę którym zwrócono wadium na podstawie ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw wraz z montażem minimum 150 sztuk foteli kinowych. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich tabela A dostępnym na stronie internetowej: 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

8 g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wg wzoru Zał. Nr 1), 1.2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Pzp (wg wzoru Zał. Nr 2), 1.3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowaną W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 Pzp (wg wzoru Zał. Nr 3) 1.6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art 22 ust.1 Pzp (wg wzoru- Zal. Nr 4), 1.7. Wykaz wykonanych dostaw (wg wzoru Zał. Nr 5) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru Zał. Nr 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) do 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

9 3.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (wg wzoru Zał. Nr 4) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wg wzoru Zał. Nr 5). 4. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2), 2.3), 2.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 5.1. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Stosowne pełnomocnictwo wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy je załączyć do oferty. 5.3 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 3.1. dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 6.1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

10 6.2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega (wg zasad określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr: Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: temacie Zakup i montaż foteli w kinie w Polkowicach Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Jan Wojtowicz tel. 76/ Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający

11 udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 3.2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt XI niniejszej SIWZ) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 3.2., po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 4.2.Wprowadzone w ten sposób zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i ustalenia w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: IX. Termin związania ofertą 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty:

12 1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, którą należy napisać w języku polskim, pismem czytelnym i w sposób trwały na załączonym formularzu ofertowym (wg wzoru Zał. Nr 1) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 1.4.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 1.8.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczenie zawarte w Formularzu oferty Załącznik Nr 1), że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia Wykonawców obowiązują postanowienia punktu VI niniejszego SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

13 w postępowaniu", podpunkt 5 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 3. Sposób zaadresowania oferty: 3.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Nazwa (firma), adres, składającego ofertę Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników Polkowice Oferta przetarg: Zakup i montaż foteli w kinie w Polkowicach Nie otwierać przed: r Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 4. Zmiany/wycofanie oferty: 4.1. Zgodnie z art. 84 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, oznakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I w sposób określony w rozdziale X Sposób przygotowania oferty niniejszej SIWZ i dodatkowo opatrzone opisem ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentowi. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników Polkowice 2. Oferty zostaną otwarte dnia r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4

14 Polkowice XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (poszczególnych zadań) należy wyliczyć w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do Formularza ofertowego. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ, b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, c)wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: a) Cena brutto za całość zamówienia 80 % Ocena ofert będzie dokonana wg następującego wzoru: CN C = x 80 CB C kryterium ceny CN najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert CB cena brutto oferty badanej b) Estetyka i jakość wykonania fotela 20 % W zakresie tego kryterium punkty zostaną przyznane wg oceny członków komisji przetargowej w skali 1-20 punktów, z tym, że największa ilość punktów zostanie przyznana temu wykonawcy, którego fotel zostanie uznany za najbardziej estetyczny o najwyższej jakości wykonania. Ocena będzie dokonana w oparciu o średnią ocenę członków komisji przetargowej testujących fotel wg wzoru : średnia punktów otrzymanych w ocenie w zakresie estetyki i jakości fotela oferty badanej EIJ (estetyka i jakość) = x 20 średnia punktów otrzymanych w ocenie fotela uznanego za najbardziej estetyczny i o najwyższej jakości wykonania ZA OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZOSTANIE UZNANA OFERTA Z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW W SKALI 100 PUNKTOWEJ.

15 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 2.1. Nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2.2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 2.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 2.4. Termin po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 3.1 Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego, 3.2. Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 4.1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 4.2. Złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 6.1. W terminie 30 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 6.2. w terminie 30 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 6.3. w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub

16 nienależytego wykonania umowy będzie wymagane od wykonawcy na podstawie art.147 Prawa zamówień publicznych i będzie wynosiło 10% ceny całkowitej brutto oferty. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) poręczeniach bankowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Polkowickiego Centrum Animacji nr Zamawiający nie dopuszcza złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Wykonawca, który wygra przetarg w dniu podpisania umowy wniesie 100% z ustalonej całkowitej kwoty zabezpieczenia. 6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia; c) Kwota, o której mowa w pkt 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1.Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17 3.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3.3 Odrzucenia oferty odwołującego. W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 4. W przypadku niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych. 12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

18 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 15. Kopię odwołania Zamawiający: Przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamieści również na stronie internetowej: jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy. 18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Pzp Środki ochrony prawnej". XIX. Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 3.1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania. 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy wykonawcy

19 2. Załącznik Nr 1a Formularz cenowy 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 5. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6. Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych głównych dostaw 7. Załącznik Nr 6 Umowa (wzór) 8. Załącznik Nr 7 aranżacja foteli

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Konin, 2012-01-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-1/2012. Nazwa zadania: Budowa całego zaplecza serwisu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo