Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań"

Transkrypt

1 Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP Forum Przygotowania Inwestycji 1

2 Geneza Norm Europejskich Podstawowe 4 filary jednolitego rynku Unii Europejskiej, to swobodny przepływ : towarów, kapitału, usług, osób. Parlament Europejski i Rada ustanawiając prawo UE (rozporządzenia i dyrektywy) zapewniają realizację ww. 4 wolności, a Komisja Europejska nadzoruje realizacje tego prawa wydając m. inn. decyzje Forum Przygotowania Inwestycji 2

3 Geneza Norm Europejskich Dyrektywy zmierzające do usunięcia barier w swobodnym przepływie (obrocie) wyrobów w budownictwie, to: DyrektywaRadyz dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r., (rozszerzona z dnia 20 lipca 1998 r.) ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (98/34/WE) Forum Przygotowania Inwestycji 3

4 Geneza Norm Europejskich Zidentyfikowane bariery w swobodnym przepływie towarów: 1. róŝne sposoby formułowania przepisów krajowych, 2. stosowanie w przepisach krajów odniesień do norm krajowych, 3. stosowanie róŝnorodnych krajowych klasyfikacji wyrobów, 4. stosowanie wymagań, aby wyrobom towarzyszyły róŝne krajowe certyfikaty i znaki Forum Przygotowania Inwestycji 4

5 Geneza Norm Europejskich Działania słuŝące usuwaniu barier technicznych w obszarze swobodnego przepływu wyrobów budowlanych na obszarze UE: harmonizacja techniczna, której celem jest zbliŝenie sposobu formułowania przepisów technicznych przez państwa członkowskie (> dyrektywa 89/106/EWG) wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wszelkich projektowanych zmianach przepisów (>dyrektywa 98/34/WE) Forum Przygotowania Inwestycji 5

6 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa 89/106/EWG (nowego podejścia) określa: wymagania zasadnicze, odnoszące się do tych cech wyrobów, które mają istotne znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektów i są przedmiotem róŝnorodnych przepisów krajowych, zasady domniemania zgodności z dyrektywą poprzez wskazanie spełnienia wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych, zasady obowiązkowej oceny zgodności, Forum Przygotowania Inwestycji 6

7 Geneza Norm Europejskich udział jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności, obowiązkowe oznakowanie CE wyrobu, nadzór państwa nad przestrzeganiem zasad dyrektywy na rynku Forum Przygotowania Inwestycji 7

8 Geneza Norm Europejskich Stanowienie przepisów technicznych naleŝy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE, a ich zróŝnicowanie uznaje się za w pełni uzasadnione, ze względu na odmienne warunki klimatyczne, przyjęty poziom ochrony lub np,. tradycje itp. Celem harmonizacji technicznej nie jest ujednolicenie przepisów w skali całej UE, lecz usunięcie barier technicznych polegających na róŝnorodnych sposobach formułowania wymagań stawianych wyrobom w przepisach krajowych Forum Przygotowania Inwestycji 8

9 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa Rady (89/106/EWG) w preambule zawiera m. inn. zapis: Zharmonizowane normy powinny zawierać klasyfikację, na podstawie której będzie moŝliwe wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych, które spełniają podstawowe wymagania, są zgodne z przepisami prawnymi oraz które są produkowane i stosowane zgodnie z prawem, zgodnie z tradycją techniczną uzasadnioną warunkami klimatycznymi lub innymi warunkami lokalnymi Forum Przygotowania Inwestycji 9

10 Geneza Norm Europejskich Tak więc, jednym ze środków słuŝących osiągnięciu harmonizacji technicznej jest opracowanie zharmonizowanych specyfikacji technicznych (EN lub EAT), w których: klasy/kategorie wymagań pozwalają na uwzględnienie uzasadnionych róŝnic krajowych przepisów, właściwości techniczne wyrobów wyraŝone są w jednolity sposób, na podstawie ujednoliconych, wspólnych europejskich badań Forum Przygotowania Inwestycji 10

11 Geneza Norm Europejskich Harmonizację techniczną moŝna więc postrzegać jako zmianę sposobu wyraŝania wymagań technicznych w przepisach poszczególnych państw członkowskich. Przepisy te po harmonizacji mogą stawiać róŝne wymagania, wyraŝone jednak w ten sam sposób Forum Przygotowania Inwestycji 11

12 Geneza Norm Europejskich Zarówno przewidziane do harmonizacji normy wyrobów, ustalające poziomy klasy/kategorie wymagań uŝytkowych, jak i niezbędne narzędzia w postaci norm ustalających wspólne metody badań opracowywane są na podstawie tzw. Mandatów (zleceń), udzielanych przez Komisję Europejską Forum Przygotowania Inwestycji 12

13 Geneza Norm Europejskich DYREKTYWA 89/106/EWG Dokumenty interpretacyjne do wymagań podstawowych Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Specyfikacje techniczne Wymagania podstawowe X Mandat Komisji na opracowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej ENh ETA Wymagania wobec wyrobów Obiekty wyroby Forum Przygotowania Inwestycji 13

14 Geneza Norm Europejskich Standardowe elementy harmonizacji technicznej w odniesieniu do wyrobów budowlanych (dyrektywa 89/106/EWG) oparte są na następujących załoŝeniach: wyroby budowlane wprowadzane na rynek UE muszą nadawać się do zamierzonego stosowania tj. mieć takie cechy (właściwości), Ŝeby obiekty, do budowy których zostaną uŝyte, spełniały wymagania podstawowe dyrektywy, Forum Przygotowania Inwestycji 14

15 Geneza Norm Europejskich cechy (właściwości) wyrobów, zapewniające spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane muszą być zgodne ze zharmonizowanymi europejskimi specyfikacjami technicznymi (EN lub ETA), zgodność wyrobu ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi musi być potwierdzona odpowiednią procedurą oceny zgodności, Forum Przygotowania Inwestycji 15

16 Geneza Norm Europejskich Producent, który przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, ma prawo umieszczania oznakowania CE na wyrobie, wskazującego, Ŝe wyrób nadaje się do zamierzonego stosowania i upowaŝnia producenta do wprowadzenia wyrobu na rynek Unii Europejskiej Forum Przygotowania Inwestycji 16

17 Geneza Norm Europejskich Zgodnie z art. 7, ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG zharmonizowane specyfikacje techniczne powinny charakteryzować wyroby poprzez ich właściwości uŝytkowe. Podejście to zakłada, Ŝe zharmonizowane specyfikacje techniczne (EN i EAT) nie będą zawierały wskazań co do rozwiązań materiałowych wyrobów lecz wymagania w nich zawarte uzaleŝnione będą przede wszystkim od funkcji wyrobu w obiekcie i jego roli przy spełnianiu wymagań podstawowych Forum Przygotowania Inwestycji 17

18 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco : wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu przed harmonizacją : Kraj A Kraj B Kraj C Poziom wymagania Niski (III) Wysoki (A1) Średni (M3) Klasyfikacja I, II, III A1, A2, B1, B2 M1, M2, M3, M4, M5 Metoda badania Wg normy państwa A Wg normy państwa B Wg normy państwa C Forum Przygotowania Inwestycji 18

19 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco : wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu po harmonizacji: Kraj A Kraj B Kraj C Poziom wymagania Klasyfikacja ENh Metoda badania EN Niski (3) Wysoki (1) Średni (2) Wspólna europejska klasyfikacja :1, 2, 3 Jednolita metoda badania według normy EN Forum Przygotowania Inwestycji 19

20 Geneza Norm Europejskich Normy wyrobów: zharmonizowane Normy metod badań niezharmonizowane Forum Przygotowania Inwestycji 20

21 Geneza Norm Europejskich Normy metod badań wg EN mają bardzo podobny układ jak normy metod badań wg dotychczasowych PN, przy czym w normach EN najczęściej podane są wymagania odnośnie do powtarzalności i odtwarzalności wyników badań. Wyniki oznaczeń wg PN i wg PN-EN róŝnią się!. Europejskie Normy wyrobów mają zupełnie inny charakter niŝ Polskie Normy wyrobów. Normy EN są normami klasyfikacyjnymi, a nie normami podającymi konkretne wymagania wobec wyrobów. Wynika to z dyrektywy 89/106/EWG Forum Przygotowania Inwestycji 21

22 Geneza Norm Europejskich Według Norm Europejskich dotyczących wyrobów budowlanych: moŝna jedynie sklasyfikować poszczególne właściwości wyrobu i zaliczyć do odpowiedniej klasy lub kategorii, nie moŝna ustalić przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania w danym kraju lub regionie! Forum Przygotowania Inwestycji 22

23 Geneza Norm Europejskich Przydatność wyrobu budowlanego do konkretnego zastosowania w obiekcie moŝe być ustalona przez porównanie: oznaczonych (wg jednolitych norm EN metod badań) klas/kategorii właściwości uŝytkowych wyrobu, z wymaganiami (wyraŝonymi przez podanie odpowiednich klas/kategorii )zawartymi w krajowym przepisie technicznym, wobec tych właściwości uŝytkowych, które są istotne w miejscu zastosowania wyrobu Forum Przygotowania Inwestycji 23

24 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki KaŜdy przepis techniczny, w krajach członkowskich UE, dotyczący wymagań wobec materiałów budowlanych zawiera: wykaz właściwości uŝytkowych wyrobu, które są istotne w miejscu konkretnego zastosowania danego wyrobu, oraz wymagany, w miejscu zastosowania, poziom kaŝdej z wymaganych właściwości uŝytkowych do oceny przydatności, wyraŝony klasą lub kategorią Forum Przygotowania Inwestycji 24

25 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki Wykaz istotnych właściwości wyrobu zaleŝy od konkretnego zastosowania; przykładowo odporność kruszywa na polerowanie (PSV), zastosowanego w mieszance mineralnoasfaltowej (mma) jest bardzo waŝna wtedy, gdy mma będzie zastosowana w warstwie ścieralnej, a zupełnie bez znaczenia w warstwach niŝej leŝących. Podobnie z odpornością na działanie opon okolcowanych itd Forum Przygotowania Inwestycji 25

26 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki Wybór właściwości danego wyrobu i poziom wymagań wobec tego wyrobu zaleŝy przede wszystkim od warunków klimatycznych i obciąŝeń wywieranych na obiekt, w który ma być wbudowany ten wyrób, a więc wymagania wobec tego materiału mogą być, i są, odmienne w poszczególnych krajach UE Forum Przygotowania Inwestycji 26

27 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-1 Kruszywa 2008; Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych WT-1 Kruszywa 2008 stanowią wdroŝenie europejskiej normy EN 13043:2002, zatwierdzonej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Polska Norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. WT-1 Kruszywa 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 30 września 2008 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji w dniu 16 września 2008 r Forum Przygotowania Inwestycji 27

28 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 są zgodne z normami europejskimi przyjętymi do stosowania w Polsce, dotyczącymi odpowiednich materiałów drogowych, w tym norm serii PN-EN odnoszących się do mieszanek mineralnoasfaltowych. Zawierają one wymagania techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco oraz warunki wykonania i odbioru drogowych nawierzchni asfaltowych. Wymagania dostosowano do krajowych warunków klimatycznych, materiałowych i technicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji Forum Przygotowania Inwestycji 28

29 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 wdraŝają zapisy normy PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych do stosowania na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 określają właściwości i metody badań kationowych emulsji asfaltowych dostosowane do polskich warunków klimatycznych oraz do obciąŝenia ruchem drogowym. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji Forum Przygotowania Inwestycji 29

30 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Dyrektywa 98/34/WE, uzupełniona dyrektywą 98/48/WE (98/34/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego), nakłada obowiązek (art. 8) niezwłocznego przekazywania Komisji Europejskiej wszelkich projektów przepisów technicznych, z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy międzynarodowej lub europejskiej (..) i ustala procedurę notyfikacji projektów tych przepisów Forum Przygotowania Inwestycji 30

31 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Postanowienia dyrektywy 98/34/WE zostały tylko częściowo przeniesione do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, uzupełnionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 65 poz.597). Do krajowego prawa nie przeniesiono zbioru definicji (art. 1), w tym pojęcia: przepisy techniczne, który (art. 1, ustęp 11) ma brzmienie zacytowane na następnych slajdach Forum Przygotowania Inwestycji 31

32 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce przepisy techniczne, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de jure lub de facto, w przypadku wprowadzania do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przewaŝającej jego części jak równieŝ przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonym w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług Forum Przygotowania Inwestycji 32

33 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Przepisy techniczne obejmują de facto: -( ) - dobrowolne porozumienia, w których władze publiczne są stroną umawiającą się, a które przewidują w interesie ogólnym, zgodność ze specyfikacjami technicznymi lub innymi wymogami albo zasadami dotyczącymi usług, z wyjątkiem specyfikacji odnoszących się do przetargów przy zamówieniach publicznych. ( ). Przepisami technicznymi de facto są, więc wspomniane wyŝej, Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury, chociaŝ w Rozporządzeniu RM z r. w sprawie notyfikacji o tym zapomniano Czy dlatego odstąpiono od notyfikacji WT..? Forum Przygotowania Inwestycji 33

34 System przepisów technicznych w drogownictwie Pierwsze w kraju prace, zmierzające do opracowania koncepcji krajowych dokumentów aplikacyjnych, a późnie projektu systemu przepisów technicznych w drogownictwie, zostały podjęte juŝ w 2001 roku przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). W lipcu 2001 r. PSWNA przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie pt. Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych, a w kwietniu 2002 r. kolejne pt. Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywania robót nawierzchniowych Forum Przygotowania Inwestycji 34

35 System przepisów technicznych w drogownictwie W 2007 r. PSWNA wykonało dla GDDKiA pracę pt. Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych, w ramach, której powstały trzy opracowania: 1. Analiza stanu przepisów technicznych w Polsce. 2. Analiza przepisów technicznych w krajach europejskich: Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. 3. Propozycja nowego systemu przepisów technicznych w Polsce do nawierzchni asfaltowych Forum Przygotowania Inwestycji 35

36 System przepisów technicznych w drogownictwie W opracowaniach tych wykazano, że obecne przepisy techniczne w polskim drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Wykazano również, że to, co istnieje w polskim drogownictwie, w dziedzinie przepisów technicznych, nie można nazwać systemem -jest to jedynie zbiór pojedynczych przepisów bez ustalonych i prawnie umocowanych procedur ich opracowywania, weryfikacji, wdrażania i doskonalenia Forum Przygotowania Inwestycji 36

37 System przepisów technicznych w drogownictwie Do podstawowych wad obecnego stanu w zakresie przepisów technicznych w polskim drogownictwie zaliczono: 1. istnienie nielicznych przepisów (rozporządzeń) oraz szeregu różnych publikacji technicznych wchodzących w rolę przepisów, w konsekwencji brak jednoznacznego oddzielenia przepisów obligatoryjnych od dokumentów do dobrowolnego stosowania, co tworzy wiele sytuacji niejednoznacznych w codziennej praktyce i powoduje nadanie gryfu potocznej obligatoryjności" publikacjom niedopracowanym i niezweryfikowanym, Forum Przygotowania Inwestycji 37

38 System przepisów technicznych w drogownictwie 2. istnienie różnych publikacji technicznych dotyczących tego samego zagadnienia (np. mieszanka mastyksowo-grysowa SMA występuje w PN, Zeszycie IBDiM, OST GDDKiA i BZDBDiM), 3. niekompletność przepisów (rozporządzeń), rozumiane, jako pokrycie przepisami jedynie fragmentów techniki drogowej, 4. brak jasno określonych procedur dotyczących tworzenia projektów przepisów, ich weryfikacji (ankietowania) oraz trybu dalszego doskonalenia, Forum Przygotowania Inwestycji 38

39 System przepisów technicznych w drogownictwie 5. niewłaściwe wykonywanie obowiązku opieki nad przepisami techniczno-budowlanymi przez Ministerstwo Infrastruktury(Ml), brak inwentaryzacji potrzeb w zakresie opracowania przepisów i publikacji nieobligatoryjnych (instrukcje, zalecenia, poradniki) oraz odpowiedzialności za zlecanie ich opracowań i kontroli stosowania, 6. brak odniesienia do aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych i ich stosowania wynikających z Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych (Construction Products Directive 89/106/EWG)oraz pozostałych Dyrektyw (np. 98/34/WE), Forum Przygotowania Inwestycji 39

40 System przepisów technicznych w drogownictwie 7. w zakresie norm i ich wdrażania: brakokreślonej odpowiedzialności za inspirowanie i kierowanie pracami związanymi z praktycznym wdrażaniem norm ENdotyczących techniki drogowej, w tym drogowych wyrobów budowlanych do wykonywania nawierzchni (krajowe przepisy aplikacyjne do klasyfikacyjnych norm EN), brak określonej odpowiedzialności za ustalanie priorytetów w tłumaczeniu norm EN związanych z techniką drogową oraz uczestnictwo w pracach TC CEN (śledzenie tych prac lub uczestnictwo), brak merytorycznej koordynacji pomiędzy działaniem Ministerstwa Infrastruktury a Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), Forum Przygotowania Inwestycji 40

41 System przepisów technicznych w drogownictwie 8. brak wciągnięcia do współpracy nad tworzeniem przepisów technicznych szerszych środowisk w celu weryfikacji zapisów oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych/branżowych. Na podstawie ww. analizy dotychczasowego stanu w krajowym drogownictwie oraz funkcjonowania systemów przepisów technicznych w drogownictwie wybranych krajów UE o uporządkowanej gospodarce drogowej, w 2007 roku PSWNA przedstawiło koncepcję nowego systemu przepisów technicznych w polskim drogownictwie. Czas na wdrożenie projektu takiego systemu! Forum Przygotowania Inwestycji 41

42 System przepisów technicznych w drogownictwie Nowy system wg PSWNA powinien składać się z następujących części: 1. organu doradczo-konsultacyjnego, monitorującego system z ramienia Ministra Infrastruktury - Rady ds. Przepisów Techniczno-Budowlanych Dróg i Drogowych Obiektów InŜynierskich, (który odciąŝyłby Ml od trudnej i skomplikowanej pracy związanej z merytorycznym funkcjonowaniem omawianego systemu), 2. nowej struktury i hierarchii dokumentów technicznych, 3. procedur zapewniających ciągłe funkcjonowanie i doskonalenie systemu Forum Przygotowania Inwestycji 42

43 System przepisów technicznych w drogownictwie Do zadań Rady naleŝałoby: 1.1 monitorowanie funkcjonowania systemu przepisów technicznych w drogownictwie, 1.2 przyjmowanie rekomendacji dla Ministra o uruchomieniu procedury tworzenia nowego przepisu, nowelizacji istniejącego lub jego usunięcia, 1.3 opiniowanie projektów przepisów i rekomendowanie Ministrowi podjęcia decyzji, 1.4 zlecanie prac do Grup Roboczych będących częścią wykonawczą" Rady (Grupa Robocza jest zespołem specjalistów z danej dziedziny, powołanych przez Przewodniczącego Rady do prac merytorycznych) Forum Przygotowania Inwestycji 43

44 System przepisów technicznych w drogownictwie Celem funkcjonowania Rady powinno być wypracowanie kompromisu, w zakresie przepisów technicznych (dokumentów i wymagań), między oczekiwaniami stron działającymi w branŝy drogowej. W opisie koncepcji systemu przepisów technicznych w drogownictwie zaproponowano, aby Rada działała na podstawie następujących zasad: 1. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra. 2. Rada (i jej Grupy Robocze) działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Ministra. 3. Skład Rady odzwierciedla stały i niezmienialny parytet wszystkich członków środowiska drogowego (13 osób) Forum Przygotowania Inwestycji 44

45 System przepisów technicznych w drogownictwie 4. Ze swojego składu Rada wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 5. Rada funkcjonuje kadencyjnie (kadencja trwa 2 lata). 6. Przy Radzie delegowany jest w charakterze obserwatora i doradcy przedstawiciel departamentu prawnego Ml. 7. Rada realizuje swoje zadania, korzystając z pracy Grup Roboczych obejmujących wszystkie obszary przepisów technicznych, 8. Skład Grup Roboczych podlega takim samym zasadom parytetu, jakim podlega Rada. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na specyfikę tematu pracy, parytet w Grupie Roboczej moŝe być pominięty. Ze swojego grona członkowie kaŝdej Grupy Roboczej wybierają kierownika Forum Przygotowania Inwestycji 45

46 System przepisów technicznych w drogownictwie 9. Przewodniczący Rady do 31 stycznia składa coroczne sprawozdanie Ministrowi z działań Rady, a kierownicy Grup Roboczych składają coroczne sprawozdanie Przewodniczącemu Rady. 10.KaŜdy członek Rady lub Grupy Roboczej, który nie bierze udziału w pracach przez określony w Regulaminie okres czasu, jest automatycznie usuwany z listy członków, a na jego miejsce delegowany jest przez odpowiednią część środowiska jego zastępca. 11.Minister zapewnia środki do funkcjonowania Rady i Grup Roboczych. 12.Wszystkie prace Rady są jawne i podawane do publicznej wiadomości przez serwis internetowy Rady Forum Przygotowania Inwestycji 46

47 System przepisów technicznych w drogownictwie W dalszej części projektu systemu przedstawiono następujące załoŝenia do procedur stanowiących integralną część systemu przepisów: Opracowywanie projektów przepisów. Weryfikacja projektów przepisów. WdraŜanie przepisów. WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i niemającej wcześniej odpowiednika krajowego. WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i mającej odpowiednik krajowy. WdraŜanie normy klasyfikacyjnej do wyrobu budowlanego - tworzenie krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy EN. Doskonalenie przepisów Forum Przygotowania Inwestycji 47

48 System przepisów technicznych w drogownictwie Zgodnie z delegacją Ustawy o Drogach Publicznych, organem odpowiedzialnym za przepisy technicznobudowlane w drogownictwie jest minister właściwy do spraw transportu. W opinii środowiska drogowego, obowiązek ten nie jest naleŝycie wykonywany, jednakŝe środowisko drogowe w Polsce nie oczekuje, Ŝe Ministerstwo Infrastruktury (Ml) samo będzie w stanie wykonać ten obowiązek. Właściwa realizacja tego obowiązku wymaga utworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej podległej Ml i współpracującej z odpowiednimi Departamentami Ml, w skład której weszliby przedstawiciele całego środowiska technicznego drogownictwa Forum Przygotowania Inwestycji 48

49 Podsumowanie Obecny stan przepisów technicznych jest teraz jednym z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant inwestor - wykonawca lub wykonawca-nadzór budowy. W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie mogłyby być. KaŜdy kilometr drogi zbudowanej według wadliwych przepisów technicznych to zwiększone ryzyko zbyt szybkiego jej zniszczenia i konieczności kolejnych niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez podatników, tzn. przez nas wszystkich Forum Przygotowania Inwestycji 49

50 Podsumowanie W interesie społecznym i gospodarczym konieczne są szybkie decyzje. Zdecydowany głos uczestników Forum Przygotowania Inwestycji, za szybkim podjęciem konstruktywnej dyskusji i działań zmierzających do wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie, moŝe przełamać jedną z powaŝnych barier niemoŝności w krajowym budownictwie drogowym Forum Przygotowania Inwestycji 50

51 Przepisy wprowadzające system oceny zgodności i oznakowania znakiem CE oraz krajowym znakiem budowlanym B Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92. poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz z późniejszymi zmianami do dnia 1 maja 2004 r), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207, poz. 2016) Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386) Forum Przygotowania Inwestycji 51

52 Przepisy wprowadzające system oceny zgodności i oznakowania znakiem CE oraz krajowym znakiem budowlanym B Rozporządzenie RM z 23 grudnia 2003 w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239 poz.2039 z nowelizacją Dz. U. nr 65, poz. 597 z 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) Forum Przygotowania Inwestycji 52

53 Dziękuję za uwagę!!! jablonski Forum Przygotowania Inwestycji 53

Polska normalizacja jaka jest?

Polska normalizacja jaka jest? Polska normalizacja jaka jest? POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Publikacja ma za zadanie w zwięzły sposób wyjaśnić zasady funkcjonowania systemu normalizacji dobrowolnej, przedstawić korzyści ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo