Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań"

Transkrypt

1 Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP Forum Przygotowania Inwestycji 1

2 Geneza Norm Europejskich Podstawowe 4 filary jednolitego rynku Unii Europejskiej, to swobodny przepływ : towarów, kapitału, usług, osób. Parlament Europejski i Rada ustanawiając prawo UE (rozporządzenia i dyrektywy) zapewniają realizację ww. 4 wolności, a Komisja Europejska nadzoruje realizacje tego prawa wydając m. inn. decyzje Forum Przygotowania Inwestycji 2

3 Geneza Norm Europejskich Dyrektywy zmierzające do usunięcia barier w swobodnym przepływie (obrocie) wyrobów w budownictwie, to: DyrektywaRadyz dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r., (rozszerzona z dnia 20 lipca 1998 r.) ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (98/34/WE) Forum Przygotowania Inwestycji 3

4 Geneza Norm Europejskich Zidentyfikowane bariery w swobodnym przepływie towarów: 1. róŝne sposoby formułowania przepisów krajowych, 2. stosowanie w przepisach krajów odniesień do norm krajowych, 3. stosowanie róŝnorodnych krajowych klasyfikacji wyrobów, 4. stosowanie wymagań, aby wyrobom towarzyszyły róŝne krajowe certyfikaty i znaki Forum Przygotowania Inwestycji 4

5 Geneza Norm Europejskich Działania słuŝące usuwaniu barier technicznych w obszarze swobodnego przepływu wyrobów budowlanych na obszarze UE: harmonizacja techniczna, której celem jest zbliŝenie sposobu formułowania przepisów technicznych przez państwa członkowskie (> dyrektywa 89/106/EWG) wprowadzenie obowiązku powiadamiania o wszelkich projektowanych zmianach przepisów (>dyrektywa 98/34/WE) Forum Przygotowania Inwestycji 5

6 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa 89/106/EWG (nowego podejścia) określa: wymagania zasadnicze, odnoszące się do tych cech wyrobów, które mają istotne znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektów i są przedmiotem róŝnorodnych przepisów krajowych, zasady domniemania zgodności z dyrektywą poprzez wskazanie spełnienia wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych, zasady obowiązkowej oceny zgodności, Forum Przygotowania Inwestycji 6

7 Geneza Norm Europejskich udział jednostek notyfikowanych w ocenie zgodności, obowiązkowe oznakowanie CE wyrobu, nadzór państwa nad przestrzeganiem zasad dyrektywy na rynku Forum Przygotowania Inwestycji 7

8 Geneza Norm Europejskich Stanowienie przepisów technicznych naleŝy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE, a ich zróŝnicowanie uznaje się za w pełni uzasadnione, ze względu na odmienne warunki klimatyczne, przyjęty poziom ochrony lub np,. tradycje itp. Celem harmonizacji technicznej nie jest ujednolicenie przepisów w skali całej UE, lecz usunięcie barier technicznych polegających na róŝnorodnych sposobach formułowania wymagań stawianych wyrobom w przepisach krajowych Forum Przygotowania Inwestycji 8

9 Geneza Norm Europejskich Dyrektywa Rady (89/106/EWG) w preambule zawiera m. inn. zapis: Zharmonizowane normy powinny zawierać klasyfikację, na podstawie której będzie moŝliwe wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych, które spełniają podstawowe wymagania, są zgodne z przepisami prawnymi oraz które są produkowane i stosowane zgodnie z prawem, zgodnie z tradycją techniczną uzasadnioną warunkami klimatycznymi lub innymi warunkami lokalnymi Forum Przygotowania Inwestycji 9

10 Geneza Norm Europejskich Tak więc, jednym ze środków słuŝących osiągnięciu harmonizacji technicznej jest opracowanie zharmonizowanych specyfikacji technicznych (EN lub EAT), w których: klasy/kategorie wymagań pozwalają na uwzględnienie uzasadnionych róŝnic krajowych przepisów, właściwości techniczne wyrobów wyraŝone są w jednolity sposób, na podstawie ujednoliconych, wspólnych europejskich badań Forum Przygotowania Inwestycji 10

11 Geneza Norm Europejskich Harmonizację techniczną moŝna więc postrzegać jako zmianę sposobu wyraŝania wymagań technicznych w przepisach poszczególnych państw członkowskich. Przepisy te po harmonizacji mogą stawiać róŝne wymagania, wyraŝone jednak w ten sam sposób Forum Przygotowania Inwestycji 11

12 Geneza Norm Europejskich Zarówno przewidziane do harmonizacji normy wyrobów, ustalające poziomy klasy/kategorie wymagań uŝytkowych, jak i niezbędne narzędzia w postaci norm ustalających wspólne metody badań opracowywane są na podstawie tzw. Mandatów (zleceń), udzielanych przez Komisję Europejską Forum Przygotowania Inwestycji 12

13 Geneza Norm Europejskich DYREKTYWA 89/106/EWG Dokumenty interpretacyjne do wymagań podstawowych Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Specyfikacje techniczne Wymagania podstawowe X Mandat Komisji na opracowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej ENh ETA Wymagania wobec wyrobów Obiekty wyroby Forum Przygotowania Inwestycji 13

14 Geneza Norm Europejskich Standardowe elementy harmonizacji technicznej w odniesieniu do wyrobów budowlanych (dyrektywa 89/106/EWG) oparte są na następujących załoŝeniach: wyroby budowlane wprowadzane na rynek UE muszą nadawać się do zamierzonego stosowania tj. mieć takie cechy (właściwości), Ŝeby obiekty, do budowy których zostaną uŝyte, spełniały wymagania podstawowe dyrektywy, Forum Przygotowania Inwestycji 14

15 Geneza Norm Europejskich cechy (właściwości) wyrobów, zapewniające spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane muszą być zgodne ze zharmonizowanymi europejskimi specyfikacjami technicznymi (EN lub ETA), zgodność wyrobu ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi musi być potwierdzona odpowiednią procedurą oceny zgodności, Forum Przygotowania Inwestycji 15

16 Geneza Norm Europejskich Producent, który przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, ma prawo umieszczania oznakowania CE na wyrobie, wskazującego, Ŝe wyrób nadaje się do zamierzonego stosowania i upowaŝnia producenta do wprowadzenia wyrobu na rynek Unii Europejskiej Forum Przygotowania Inwestycji 16

17 Geneza Norm Europejskich Zgodnie z art. 7, ust. 2 dyrektywy 89/106/EWG zharmonizowane specyfikacje techniczne powinny charakteryzować wyroby poprzez ich właściwości uŝytkowe. Podejście to zakłada, Ŝe zharmonizowane specyfikacje techniczne (EN i EAT) nie będą zawierały wskazań co do rozwiązań materiałowych wyrobów lecz wymagania w nich zawarte uzaleŝnione będą przede wszystkim od funkcji wyrobu w obiekcie i jego roli przy spełnianiu wymagań podstawowych Forum Przygotowania Inwestycji 17

18 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco : wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu przed harmonizacją : Kraj A Kraj B Kraj C Poziom wymagania Niski (III) Wysoki (A1) Średni (M3) Klasyfikacja I, II, III A1, A2, B1, B2 M1, M2, M3, M4, M5 Metoda badania Wg normy państwa A Wg normy państwa B Wg normy państwa C Forum Przygotowania Inwestycji 18

19 Geneza Norm Europejskich Rolę harmonizacji wyrobów w UE, w przezwycięŝaniu barier moŝna zilustrować następująco : wymagania dotyczące wybranej właściwości wyrobu po harmonizacji: Kraj A Kraj B Kraj C Poziom wymagania Klasyfikacja ENh Metoda badania EN Niski (3) Wysoki (1) Średni (2) Wspólna europejska klasyfikacja :1, 2, 3 Jednolita metoda badania według normy EN Forum Przygotowania Inwestycji 19

20 Geneza Norm Europejskich Normy wyrobów: zharmonizowane Normy metod badań niezharmonizowane Forum Przygotowania Inwestycji 20

21 Geneza Norm Europejskich Normy metod badań wg EN mają bardzo podobny układ jak normy metod badań wg dotychczasowych PN, przy czym w normach EN najczęściej podane są wymagania odnośnie do powtarzalności i odtwarzalności wyników badań. Wyniki oznaczeń wg PN i wg PN-EN róŝnią się!. Europejskie Normy wyrobów mają zupełnie inny charakter niŝ Polskie Normy wyrobów. Normy EN są normami klasyfikacyjnymi, a nie normami podającymi konkretne wymagania wobec wyrobów. Wynika to z dyrektywy 89/106/EWG Forum Przygotowania Inwestycji 21

22 Geneza Norm Europejskich Według Norm Europejskich dotyczących wyrobów budowlanych: moŝna jedynie sklasyfikować poszczególne właściwości wyrobu i zaliczyć do odpowiedniej klasy lub kategorii, nie moŝna ustalić przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania w danym kraju lub regionie! Forum Przygotowania Inwestycji 22

23 Geneza Norm Europejskich Przydatność wyrobu budowlanego do konkretnego zastosowania w obiekcie moŝe być ustalona przez porównanie: oznaczonych (wg jednolitych norm EN metod badań) klas/kategorii właściwości uŝytkowych wyrobu, z wymaganiami (wyraŝonymi przez podanie odpowiednich klas/kategorii )zawartymi w krajowym przepisie technicznym, wobec tych właściwości uŝytkowych, które są istotne w miejscu zastosowania wyrobu Forum Przygotowania Inwestycji 23

24 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki KaŜdy przepis techniczny, w krajach członkowskich UE, dotyczący wymagań wobec materiałów budowlanych zawiera: wykaz właściwości uŝytkowych wyrobu, które są istotne w miejscu konkretnego zastosowania danego wyrobu, oraz wymagany, w miejscu zastosowania, poziom kaŝdej z wymaganych właściwości uŝytkowych do oceny przydatności, wyraŝony klasą lub kategorią Forum Przygotowania Inwestycji 24

25 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki Wykaz istotnych właściwości wyrobu zaleŝy od konkretnego zastosowania; przykładowo odporność kruszywa na polerowanie (PSV), zastosowanego w mieszance mineralnoasfaltowej (mma) jest bardzo waŝna wtedy, gdy mma będzie zastosowana w warstwie ścieralnej, a zupełnie bez znaczenia w warstwach niŝej leŝących. Podobnie z odpornością na działanie opon okolcowanych itd Forum Przygotowania Inwestycji 25

26 Przepisy w krajach UE, wdraŝające EN do praktyki Wybór właściwości danego wyrobu i poziom wymagań wobec tego wyrobu zaleŝy przede wszystkim od warunków klimatycznych i obciąŝeń wywieranych na obiekt, w który ma być wbudowany ten wyrób, a więc wymagania wobec tego materiału mogą być, i są, odmienne w poszczególnych krajach UE Forum Przygotowania Inwestycji 26

27 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-1 Kruszywa 2008; Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych WT-1 Kruszywa 2008 stanowią wdroŝenie europejskiej normy EN 13043:2002, zatwierdzonej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Polska Norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. WT-1 Kruszywa 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 30 września 2008 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji w dniu 16 września 2008 r Forum Przygotowania Inwestycji 27

28 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008; Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 są zgodne z normami europejskimi przyjętymi do stosowania w Polsce, dotyczącymi odpowiednich materiałów drogowych, w tym norm serii PN-EN odnoszących się do mieszanek mineralnoasfaltowych. Zawierają one wymagania techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych na gorąco oraz warunki wykonania i odbioru drogowych nawierzchni asfaltowych. Wymagania dostosowano do krajowych warunków klimatycznych, materiałowych i technicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji Forum Przygotowania Inwestycji 28

29 Polskie przepisy wdraŝające EN do praktyki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 wdraŝają zapisy normy PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych do stosowania na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 określają właściwości i metody badań kationowych emulsji asfaltowych dostosowane do polskich warunków klimatycznych oraz do obciąŝenia ruchem drogowym. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 uzyskały rekomendację Ministra Infrastruktury w dniu 26 lutego 2009 r., po zaopiniowaniu przez Stałą Komisję Rekomendacji Forum Przygotowania Inwestycji 29

30 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Dyrektywa 98/34/WE, uzupełniona dyrektywą 98/48/WE (98/34/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego), nakłada obowiązek (art. 8) niezwłocznego przekazywania Komisji Europejskiej wszelkich projektów przepisów technicznych, z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy międzynarodowej lub europejskiej (..) i ustala procedurę notyfikacji projektów tych przepisów Forum Przygotowania Inwestycji 30

31 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Postanowienia dyrektywy 98/34/WE zostały tylko częściowo przeniesione do prawa polskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, uzupełnionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 65 poz.597). Do krajowego prawa nie przeniesiono zbioru definicji (art. 1), w tym pojęcia: przepisy techniczne, który (art. 1, ustęp 11) ma brzmienie zacytowane na następnych slajdach Forum Przygotowania Inwestycji 31

32 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce przepisy techniczne, specyfikacje techniczne i inne wymagania bądź zasady dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami administracyjnymi, których przestrzeganie jest obowiązkowe, de jure lub de facto, w przypadku wprowadzania do obrotu, świadczenia usługi, ustanowienia operatora usług lub stosowania w Państwie Członkowskim lub na przewaŝającej jego części jak równieŝ przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państw Członkowskich, z wyjątkiem określonym w art. 10, zakazujących produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujących świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług Forum Przygotowania Inwestycji 32

33 Przestrzeganie dyrektywy 98/34/WE w Polsce Przepisy techniczne obejmują de facto: -( ) - dobrowolne porozumienia, w których władze publiczne są stroną umawiającą się, a które przewidują w interesie ogólnym, zgodność ze specyfikacjami technicznymi lub innymi wymogami albo zasadami dotyczącymi usług, z wyjątkiem specyfikacji odnoszących się do przetargów przy zamówieniach publicznych. ( ). Przepisami technicznymi de facto są, więc wspomniane wyŝej, Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury, chociaŝ w Rozporządzeniu RM z r. w sprawie notyfikacji o tym zapomniano Czy dlatego odstąpiono od notyfikacji WT..? Forum Przygotowania Inwestycji 33

34 System przepisów technicznych w drogownictwie Pierwsze w kraju prace, zmierzające do opracowania koncepcji krajowych dokumentów aplikacyjnych, a późnie projektu systemu przepisów technicznych w drogownictwie, zostały podjęte juŝ w 2001 roku przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). W lipcu 2001 r. PSWNA przekazało Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie pt. Inwentaryzacja przepisów i dokumentów dotyczących wykonania robót nawierzchniowych, a w kwietniu 2002 r. kolejne pt. Ocena przepisów i dokumentów technicznych dotyczących wykonywania robót nawierzchniowych Forum Przygotowania Inwestycji 34

35 System przepisów technicznych w drogownictwie W 2007 r. PSWNA wykonało dla GDDKiA pracę pt. Analiza stanu obecnego i projekt systemu przepisów technicznych dotyczących nawierzchni asfaltowych, w ramach, której powstały trzy opracowania: 1. Analiza stanu przepisów technicznych w Polsce. 2. Analiza przepisów technicznych w krajach europejskich: Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. 3. Propozycja nowego systemu przepisów technicznych w Polsce do nawierzchni asfaltowych Forum Przygotowania Inwestycji 35

36 System przepisów technicznych w drogownictwie W opracowaniach tych wykazano, że obecne przepisy techniczne w polskim drogownictwie nie tylko są merytorycznie niekompletne, niespójne i przestarzałe, ale także nie są w żaden systematyczny sposób aktualizowane (doskonalone). Wykazano również, że to, co istnieje w polskim drogownictwie, w dziedzinie przepisów technicznych, nie można nazwać systemem -jest to jedynie zbiór pojedynczych przepisów bez ustalonych i prawnie umocowanych procedur ich opracowywania, weryfikacji, wdrażania i doskonalenia Forum Przygotowania Inwestycji 36

37 System przepisów technicznych w drogownictwie Do podstawowych wad obecnego stanu w zakresie przepisów technicznych w polskim drogownictwie zaliczono: 1. istnienie nielicznych przepisów (rozporządzeń) oraz szeregu różnych publikacji technicznych wchodzących w rolę przepisów, w konsekwencji brak jednoznacznego oddzielenia przepisów obligatoryjnych od dokumentów do dobrowolnego stosowania, co tworzy wiele sytuacji niejednoznacznych w codziennej praktyce i powoduje nadanie gryfu potocznej obligatoryjności" publikacjom niedopracowanym i niezweryfikowanym, Forum Przygotowania Inwestycji 37

38 System przepisów technicznych w drogownictwie 2. istnienie różnych publikacji technicznych dotyczących tego samego zagadnienia (np. mieszanka mastyksowo-grysowa SMA występuje w PN, Zeszycie IBDiM, OST GDDKiA i BZDBDiM), 3. niekompletność przepisów (rozporządzeń), rozumiane, jako pokrycie przepisami jedynie fragmentów techniki drogowej, 4. brak jasno określonych procedur dotyczących tworzenia projektów przepisów, ich weryfikacji (ankietowania) oraz trybu dalszego doskonalenia, Forum Przygotowania Inwestycji 38

39 System przepisów technicznych w drogownictwie 5. niewłaściwe wykonywanie obowiązku opieki nad przepisami techniczno-budowlanymi przez Ministerstwo Infrastruktury(Ml), brak inwentaryzacji potrzeb w zakresie opracowania przepisów i publikacji nieobligatoryjnych (instrukcje, zalecenia, poradniki) oraz odpowiedzialności za zlecanie ich opracowań i kontroli stosowania, 6. brak odniesienia do aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych i ich stosowania wynikających z Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych (Construction Products Directive 89/106/EWG)oraz pozostałych Dyrektyw (np. 98/34/WE), Forum Przygotowania Inwestycji 39

40 System przepisów technicznych w drogownictwie 7. w zakresie norm i ich wdrażania: brakokreślonej odpowiedzialności za inspirowanie i kierowanie pracami związanymi z praktycznym wdrażaniem norm ENdotyczących techniki drogowej, w tym drogowych wyrobów budowlanych do wykonywania nawierzchni (krajowe przepisy aplikacyjne do klasyfikacyjnych norm EN), brak określonej odpowiedzialności za ustalanie priorytetów w tłumaczeniu norm EN związanych z techniką drogową oraz uczestnictwo w pracach TC CEN (śledzenie tych prac lub uczestnictwo), brak merytorycznej koordynacji pomiędzy działaniem Ministerstwa Infrastruktury a Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN), Forum Przygotowania Inwestycji 40

41 System przepisów technicznych w drogownictwie 8. brak wciągnięcia do współpracy nad tworzeniem przepisów technicznych szerszych środowisk w celu weryfikacji zapisów oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych/branżowych. Na podstawie ww. analizy dotychczasowego stanu w krajowym drogownictwie oraz funkcjonowania systemów przepisów technicznych w drogownictwie wybranych krajów UE o uporządkowanej gospodarce drogowej, w 2007 roku PSWNA przedstawiło koncepcję nowego systemu przepisów technicznych w polskim drogownictwie. Czas na wdrożenie projektu takiego systemu! Forum Przygotowania Inwestycji 41

42 System przepisów technicznych w drogownictwie Nowy system wg PSWNA powinien składać się z następujących części: 1. organu doradczo-konsultacyjnego, monitorującego system z ramienia Ministra Infrastruktury - Rady ds. Przepisów Techniczno-Budowlanych Dróg i Drogowych Obiektów InŜynierskich, (który odciąŝyłby Ml od trudnej i skomplikowanej pracy związanej z merytorycznym funkcjonowaniem omawianego systemu), 2. nowej struktury i hierarchii dokumentów technicznych, 3. procedur zapewniających ciągłe funkcjonowanie i doskonalenie systemu Forum Przygotowania Inwestycji 42

43 System przepisów technicznych w drogownictwie Do zadań Rady naleŝałoby: 1.1 monitorowanie funkcjonowania systemu przepisów technicznych w drogownictwie, 1.2 przyjmowanie rekomendacji dla Ministra o uruchomieniu procedury tworzenia nowego przepisu, nowelizacji istniejącego lub jego usunięcia, 1.3 opiniowanie projektów przepisów i rekomendowanie Ministrowi podjęcia decyzji, 1.4 zlecanie prac do Grup Roboczych będących częścią wykonawczą" Rady (Grupa Robocza jest zespołem specjalistów z danej dziedziny, powołanych przez Przewodniczącego Rady do prac merytorycznych) Forum Przygotowania Inwestycji 43

44 System przepisów technicznych w drogownictwie Celem funkcjonowania Rady powinno być wypracowanie kompromisu, w zakresie przepisów technicznych (dokumentów i wymagań), między oczekiwaniami stron działającymi w branŝy drogowej. W opisie koncepcji systemu przepisów technicznych w drogownictwie zaproponowano, aby Rada działała na podstawie następujących zasad: 1. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra. 2. Rada (i jej Grupy Robocze) działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Ministra. 3. Skład Rady odzwierciedla stały i niezmienialny parytet wszystkich członków środowiska drogowego (13 osób) Forum Przygotowania Inwestycji 44

45 System przepisów technicznych w drogownictwie 4. Ze swojego składu Rada wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 5. Rada funkcjonuje kadencyjnie (kadencja trwa 2 lata). 6. Przy Radzie delegowany jest w charakterze obserwatora i doradcy przedstawiciel departamentu prawnego Ml. 7. Rada realizuje swoje zadania, korzystając z pracy Grup Roboczych obejmujących wszystkie obszary przepisów technicznych, 8. Skład Grup Roboczych podlega takim samym zasadom parytetu, jakim podlega Rada. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na specyfikę tematu pracy, parytet w Grupie Roboczej moŝe być pominięty. Ze swojego grona członkowie kaŝdej Grupy Roboczej wybierają kierownika Forum Przygotowania Inwestycji 45

46 System przepisów technicznych w drogownictwie 9. Przewodniczący Rady do 31 stycznia składa coroczne sprawozdanie Ministrowi z działań Rady, a kierownicy Grup Roboczych składają coroczne sprawozdanie Przewodniczącemu Rady. 10.KaŜdy członek Rady lub Grupy Roboczej, który nie bierze udziału w pracach przez określony w Regulaminie okres czasu, jest automatycznie usuwany z listy członków, a na jego miejsce delegowany jest przez odpowiednią część środowiska jego zastępca. 11.Minister zapewnia środki do funkcjonowania Rady i Grup Roboczych. 12.Wszystkie prace Rady są jawne i podawane do publicznej wiadomości przez serwis internetowy Rady Forum Przygotowania Inwestycji 46

47 System przepisów technicznych w drogownictwie W dalszej części projektu systemu przedstawiono następujące załoŝenia do procedur stanowiących integralną część systemu przepisów: Opracowywanie projektów przepisów. Weryfikacja projektów przepisów. WdraŜanie przepisów. WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i niemającej wcześniej odpowiednika krajowego. WdraŜanie normy EN dotyczącej metod badań i mającej odpowiednik krajowy. WdraŜanie normy klasyfikacyjnej do wyrobu budowlanego - tworzenie krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy EN. Doskonalenie przepisów Forum Przygotowania Inwestycji 47

48 System przepisów technicznych w drogownictwie Zgodnie z delegacją Ustawy o Drogach Publicznych, organem odpowiedzialnym za przepisy technicznobudowlane w drogownictwie jest minister właściwy do spraw transportu. W opinii środowiska drogowego, obowiązek ten nie jest naleŝycie wykonywany, jednakŝe środowisko drogowe w Polsce nie oczekuje, Ŝe Ministerstwo Infrastruktury (Ml) samo będzie w stanie wykonać ten obowiązek. Właściwa realizacja tego obowiązku wymaga utworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej podległej Ml i współpracującej z odpowiednimi Departamentami Ml, w skład której weszliby przedstawiciele całego środowiska technicznego drogownictwa Forum Przygotowania Inwestycji 48

49 Podsumowanie Obecny stan przepisów technicznych jest teraz jednym z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant inwestor - wykonawca lub wykonawca-nadzór budowy. W konsekwencji budujemy drogi nie tak dobre, jakie mogłyby być. KaŜdy kilometr drogi zbudowanej według wadliwych przepisów technicznych to zwiększone ryzyko zbyt szybkiego jej zniszczenia i konieczności kolejnych niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez podatników, tzn. przez nas wszystkich Forum Przygotowania Inwestycji 49

50 Podsumowanie W interesie społecznym i gospodarczym konieczne są szybkie decyzje. Zdecydowany głos uczestników Forum Przygotowania Inwestycji, za szybkim podjęciem konstruktywnej dyskusji i działań zmierzających do wdroŝenia systemu przepisów technicznych w drogownictwie, moŝe przełamać jedną z powaŝnych barier niemoŝności w krajowym budownictwie drogowym Forum Przygotowania Inwestycji 50

51 Przepisy wprowadzające system oceny zgodności i oznakowania znakiem CE oraz krajowym znakiem budowlanym B Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92. poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz z późniejszymi zmianami do dnia 1 maja 2004 r), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207, poz. 2016) Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386) Forum Przygotowania Inwestycji 51

52 Przepisy wprowadzające system oceny zgodności i oznakowania znakiem CE oraz krajowym znakiem budowlanym B Rozporządzenie RM z 23 grudnia 2003 w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239 poz.2039 z nowelizacją Dz. U. nr 65, poz. 597 z 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) Forum Przygotowania Inwestycji 52

53 Dziękuję za uwagę!!! jablonski Forum Przygotowania Inwestycji 53

na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu

na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu Meandry wdraŝania Norm Europejskich Europejskich na wyroby na wyroby budowlane w budowlane w drogownictwie drogownictwie krajowe WT - krajowe WT - potrzeba wdroŝenia potrzeba wdroŝenia systemu przepisów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY Janusz Opiłka POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, 30 czerwca 2010 GENEZA PROGRAMU EUROKODÓW 1975 r. Komisja Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Temat WS-04 Zalecenia doboru materiałów, projektowania składu, wymagań empirycznych i funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych betonu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system SYSTEM NORMALIZACJI DOBROWOLNEJ DOBROWOLNE STOSOWANIE POLSKICH NORM W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych W dniu 15 stycznia 2016 roku powołano Komitet Sterujący wraz z pięcioma Grupami Roboczymi ds.: Techniki i technologii rekomendacja optymalnych

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST OST 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu remontera typu PATCHER 1 Zarząd Dróg Powiatowych w Wieruszowie załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OST 05.03.17

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie

dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Budownictwa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku Wypłacalno Iwona Kraśniewska, Dominika Pawelec Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego Warszawa, 13 października 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.).

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.). - 4 - UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Alicja Gach Dyrektor Wydziału Certyfikacji Polski Komitet Normalizacyjny 1 Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE W sektorze maszyn normy opracowują: - CEN

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1

CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 SAMOREGULACJA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ CZYLI JAK BUDOWAĆ ZAUFANIE KONSUMENTA W SIECI Warszawa, 25 listopada 2009 roku Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Wydział Projektów Funduszu Spójności Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ

WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 Barbara Dłużewska Kajetan Woźniak WYMAGANIA PODSTAWOWE W TECHNICE BUDOWLANEJ Warszawa 2008 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Departament Dróg i Autostrad PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE mgr inż. Grzegorz Kuczaj Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji

Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji mgr inż. Wojciech Rzepka Warszawa, 12 13 maja 2008 r. 1 TSI - Techniczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym

Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne Wytyczne do oceny zgodności geosyntetyków stosowanych w budownictwie infrastrukturalnym - 2016-07-15 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przedmiot i zakres stosowania wytycznych...

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYWĘ 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) *Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce ( W3) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Obszary regulowane przez UE Podział wg działów 01. Sprawy

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland

Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland Engineering and Financing Safer and Sustainable Roads Implementation of the Road Infrastrukture Safety Direktive in Poland Jacek Gacparski 1 Informacje podstawowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58 W niniejszej publikacji omówione zostały zasady wprowadzania wentylatorów na rynek. Autor zwrócił szczególną uwagę, na fakt, że wprowadzany wyrób powinien spełniać wymagania wszystkich dyrektyw, które

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

D NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Remont ul. Księcia Bolesława na odcinku od ronda przy ul. Widawskiej do wiaduktu nad trasą S-8 w Warszawie. 1.2. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji : Remont drogi gminnej Ul. Nowa Kondratowice Województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Kondratowice Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej)

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej) 1 Wszystkie właściwości użytkowe, które producent chce zadeklarować w odniesieniu do zamierzonego zastosowania są objęte normą zharmonizowaną, dla której minął okres koegzystencji. Zgodnie z CPR producent

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE

ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE ompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i ystemów telekomunikacyjnych wymagania UE dr inż. Adam Siewicz Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów telekomunikacyjnych Przyczynki do dyskusji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo