S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych I. ZAMAWIAJĄCY: OŚWIATOWE TOWARZYSTWO INTEGRACYJNE W RADWANOWICACH Radwanowice 1, Rudawa tel./fax: , ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne. ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami. ROZDZIAŁ IV. Projekt umowy. ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy dołączyć do oferty. 3. Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

2 4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20% zamówienia, w przypadku utworzenia dodatkowej trasy lub zwiększenia ilości przewożonych dzieci. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w terenie, wymierzył długość tras), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa. 11. O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej oraz informacja ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 12. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 15. Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać TAJNE nie udostępniać innym uczestnikom postępowania oraz podpisać. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie (przywozie i odwozie) uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach oraz transportu na zajęcia szkolne, które odbywają się poza budynkiem szkoły, a wynikają z tygodniowego planu zajęć uczniów tj. basen, zajęcia specjalistyczne, rehabilitacyjne).

3 2. Dowóz na zajęcia szkolne oraz na zajęcia, które odbywają się oraz budynkiem szkoły odbywa się według stałego harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian przedmiotu umowy w zakresie: - harmonogramu dowozu, (godzin odjazdu z przystanków początkowych i odwozu ze szkoły do domu) - tras, - odstąpienia od realizacji części zamówienia /w tym likwidacji trasy/ 4. Dowóz uczniów na zajęcia szkolne realizowany będzie na trzech trasach: - Trasa nr 1: Rybna - Zalas - Tenczynek Krzeszowice Nawojowa Góra Rudawa - Radwanowice - Trasa nr 2: Krzeszowice - Rudawa Radwanowice - Trasa nr 3: Jerzmanowice - Łazy - Szklary - Dubie Radwanowice - Trasa nr 4: Siedlec - Radwanowice 5. Dowóz na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły obejmuje: - zajęcia na basenie w Zabierzowie, - zajęcia hipoterapii w Paczółtowicach lub Zabierzowie, - rehabilitacja ruchowa w 6. Przewóz należy zorganizować najkrótszą możliwą drogą. 7. Za początek i koniec trasy uznaje się miejsce, z którego zabierane jest pierwsze i ostatnie dziecko, zamawiający nie pokrywa dojazdów z bazy do domu uczniów i zjazdów z przystanków końcowych do bazy. 8. Opiekę nad uczniami podczas dowozu sprawuje opiekun (osoba z co najmniej rocznym doświadczeniem w sprawowaniu opieki nad dowozem osób niepełnosprawnych, przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy), a w przypadku wyjazdów na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 9. Pracownicy sprawujący opiekę w czasie dowozu dzieci powinni być wyposażeni w środek łączności (np. telefon komórkowy). 10. Uczniowie wsiadają i wysiadają w miejscach wyznaczonych. 11. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00, a kończą zajęcia 13:30 lub 14: Opiekun przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje osobie dyżurującej i odbiera po zajęciach również od osoby dyżurującej. 13. Ewentualna zmiana liczby dowożonych uczniów nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy. 14. Kurs nie może być odwołany. Wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie pojazd zastępczy bez dodatkowej opłaty. 15. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. w sobotę za inny dzień tygodnia, na imprezy okolicznościowe, itp.) zastrzega sobie zlecenie kursu po cenach określonych w ofercie Wykonawcy. 15. Wymagania dotyczące potencjału technicznego stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy: 1) usługi transportu osób niepełnosprawnych muszą być realizowane taborem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającym warunki określone w art. 58 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r. poz.632 ) 2) samochody muszą w szczególności posiadać: - specjalistyczne oznakowanie wskazujące na przewóz osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów - aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego 3) Wymagana liczba pojazdów:

4 - jeden środek transportu o pojemności minimum 16 miejsc siedzących, w tym miejsce na 2 wózki inwalidzkie wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich; - jeden środek transportu o pojemności minimum 17 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 15 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 28 miejsc siedzących do przewożenia dzieci na zajęcia dodatkowe; - samochód rezerwowy o pojemności nie mniejszej niż 17 miejsc siedzących. 4) Wszystkie pojazdy mają stanowić własność wykonującego zamówienie. 5) Żadna część zamówienia nie może być powierzona do wykonania podwykonawcom. 6) Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem warsztatowym zapewniającym bieżącą obsługę sprzętu lub posiadać umowę z firmą, która zagwarantuje taką obsługę (stosowną umowę należy dołączyć do ofert Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy zawartej przez Wykonawcę pod warunkiem udzielenia niniejszego zamówienia). 7) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej NW pasażerów, na kwotę nie mniejszą niż zł. ROZDZIAŁ III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie pierwszą stronę oferty. 2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/. 4. Oferta, jak i wszystkie załączniki do oferty (w tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa. 5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym za zgodność z oryginałem ) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Alternatywy nie będą brane pod uwagę a ich złożenie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem

5 oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/lub przedstawicieli. 10.Wykonawca musi umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem: Przetarg nieograniczony na transport uczniów do ISP w Radwanowicach oraz posiadać klauzulę: nie otwierać przed r. godz. 09:00 11.Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji. 13.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone jak w punkcie 10 i 11 a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana" lub "Wycofanie". 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Ust. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i określone w pkt Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w ust. III na zasadzie spełnia / nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 3.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 3.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawcy wykażą posiadanie (dysponowanie) następujących środków transportu: usługi transportu osób niepełnosprawnych muszą być realizowane taborem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającym warunki określone w art. 58 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r. poz.632 ) samochody muszą w szczególności posiadać: - co najmniej dwoje drzwi; - specjalistyczne oznakowanie wskazujące na przewóz osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów; - aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego; - fotele wyposażone w bezwładnościowe biodrowe pasy bezpieczeństwa Wymagana liczba pojazdów: - jeden środek transportu o pojemności minimum 16 miejsc siedzących, w tym miejsce na dwa wózki inwalidzkie wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na

6 wózkach inwalidzkich; - jeden środek transportu o pojemności minimum 17 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 15 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 28 miejsc siedzących do przewożenia dzieci na zajęcia dodatkowe; - samochód rezerwowy o pojemności nie mniejszej niż 17 miejsc siedzących. Wszystkie pojazdy mają stanowić własność wykonującego zamówienie. Żadna część zamówienia nie może być powierzona do wykonania podwykonawcom. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem warsztatowym zapewniającym bieżącą obsługę sprzętu lub posiadać umowę z firmą, która zagwarantuje taką obsługę (stosowną umowę należy dołączyć do ofert Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy zawartej przez Wykonawcę pod warunkiem udzielenia niniejszego zamówienia) Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach Wykonawca wykonał, minimum 2 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 tys. zł o takim samym charakterze i zakresie jakie obejmuje zamówienie, potwierdzone dokumentami załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe. 3.3 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Co najmniej 3 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi Co najmniej 2 osób zapewniających opiekę w czasie przewozu dzieci posiadających co najmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu opieki przy dowozie osób niepełnosprawnych oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Potencjał kadrowy. 3.4 Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej NW pasażerów na kwotę nie mniejszą niż zł. Ust. III WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /dot. Wykonawcy/: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia (załącznik nr 2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1.1 Wykaz 2 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

7 prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. 1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. 1.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Inne dokumenty: 4.1 Formularz oferty załącznik nr Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika. 4.3 Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.

8 Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa Konsorcjum musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi. UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania. Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia r. 2. Termin zakończenia realizacji umowy: do dnia r. Ust. V. OPIS KRYTERIÓW. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia - 100% znaczenia. 2. W przypadku złożenie ofert o takich samych cenach, stosuje się zasadę wynikają z art. 91 ust.4 ustawy PZP. 3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy PZP. 4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 5. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art.90 ustawy PZP. Ust. VI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT 1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: - dowozy uczniów: C = Cj x Lwzkm - wyjazdy na zajęcia szkolne: C = Cj x Lwzkm Cj = cena za wozokilometr (netto) Lwzkm = łączna ilość wozokilometrów 3. Cenę jednostkową netto za wozokilometr należy podać z dokładnością do jednego grosza.

9 4. Całkowitą cenę oferty /netto i brutto/ należy podać w PLN, z dokładnością do 1 grosza. Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. Ust. IX WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Ustala się odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy. b) za nie usunięcie w ustalonym przez Zamawiającego terminie, uchybień stwierdzonych w toku kontroli, naliczane za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 w ust.2 umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy. 4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Zaplata kar umownych nie zwalnia z obowiązku wywiązania się z przewidzianych umową świadczeń. Ust. X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Integracyjnej Szkoły Podstawowej Ul. Szkolna Radwanowice nie później niż r. godz. 09:00 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 2. Tryb wyjaśniania treści SIWZ określa art. 38 Ustawy.

10 3. W wyniku procedury opisanej w pkt 2 treść SIWZ może ulec zmianie, a termin składania ofert wydłużeniu. Ust. XII TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godzinie 9.00 w siedzibie Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach, ul. Szkolna 6, Radwanowice - sala nr 12 Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawarte w pkt Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych oferty najkorzystniejszej. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie. 1) Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie. 2) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców nie wykluczonych z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową. 3) Kryterium oceny i wyboru ofert jest: cena brutto 100% 4) Sposób dokonywania oceny będzie następujący: Kryterium cenowe 100% znaczenia /P/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru: P = (Cmin. x 100) : (Cof. x 100) gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtańszej Cof - cena brutto oferty ocenianej 5) LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę LP = P x ilość członków komisji

11 Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji. Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą. 12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobą uprawnioną do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Anna Stokłosa Dyrektor ISP w Radwanowicach Tel Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ust. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w IV ustawy Prawo zamówień publicznych. Ust. XVIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ust. XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy i zawarcia umowy. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Ust. XX. PROJEKT UMOWY. W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się projekt umowy ryczałtowej do zamówienia publicznego OTI 1/2015 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc integralną część niniejszej specyfikacji. Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą. Ust. XXI. ZAŁĄCZNIKI. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki: 1.Druk OFERTA - Załącznik Nr 1 2.Oświadczenia - Załączniki Nr Projekt umowy Rozdział IV Podpis występującego o zamówienie publiczne:... Specyfikację zatwierdzono: Radwanowice.. r. (podpis Zatwierdzającego) Podpisy Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr OTI - 1 /2015 Zarządu Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach z dnia r

13 Załącznik nr1. OTI 1/2015 OFERTA 1.Nazwa i siedziba Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w: Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia OTI 1/2015 tj. Świadczenie usług transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) 4.1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: Zadanie I dowóz uczniów do szkoły Cena netto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) po doliczeniu do powyższej kwoty 8 % podatku VAT Cena brutto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) Zadanie II - transport na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły Cena netto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) po doliczeniu do powyższej kwoty 8 % podatku VAT Cena brutto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...)

14 5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Nr OTI 1/2015 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie: od do dnia r. 8.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy /Rozdział IV/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Warunki płatności: a.) Wykonawca za realizację przedmiotu umowy wystawia miesięczne faktury do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego wraz z uzgodnionym z Zamawiającym rozliczeniem wynikającym z podpisanej umowy. b.) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 10. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 11. Osobami uprawnionymi do reprezentowania naszej firmy są: Prawo do reprezentacji wynika z: Załącznikami do niniejszej oferty są: Data :... PODPIS WYKONAWCY:

15 Załącznik nr 2 OTI 1/2015 OŚWIADCZENIE Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... Przystępując do zamówienia publicznego nr OTI 1/2015 Świadczenie usług transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) oświadczam, że firma: 1/ posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub gdy wykonawca zgodnie z właściwymi przepisami

16 odwołał się od stwierdzonej zaległości i nie została wydana ostateczna decyzja lub wyrok sądu stwierdzające istnienie zaległości. 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

17 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą..... Data, miejscowość (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

18 Załącznik nr 3 OTI 1/2015 POTENCJAŁ KADROWY Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Telefon:... Teleks/fax:... WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PODMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Imię i nazwisko /lub nazwa podmiotu/ Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe Stanowisko w realizacji i zakres wykonywanych czynności Lata praktyki zawodowej Nr i rodzaj uprawnień. data, miejscowość. pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy

19 Załącznik nr 4 OTI 1/2015 POTENCJAŁ TECHNICZNY Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZY UŻYCIU KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE : Lp. Rodzaj sprzętu Liczba jednostek Rok produkcji Pojemność samochodu Posiada pasy bezpiecz. *TAK / NIE Posiada windę/ podjazd *TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE Źródło pozyskania /własny *TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE * niepotrzebne skreślić.... data, miejscowość podpis Wykonawcy

20 Załącznik nr 5 OTI-1/2015 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... WYKAZ WYKONANYCH DWÓCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ USŁUG STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 70 TYS. ZŁ Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, ew. telefon Całkowita wartość zamówienia Wartość, za którą był odpowiedzialny wykonawca Czas trwania zamówienia /określić datami/. data, miejscowość pieczęć i podpis / podpisy/ Wykonawcy

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy STAROSTWO OWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL OFERTA Ja(My) niżej podpisany(i)... działając w imieniu i na rzecz......

Bardziej szczegółowo