S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych I. ZAMAWIAJĄCY: OŚWIATOWE TOWARZYSTWO INTEGRACYJNE W RADWANOWICACH Radwanowice 1, Rudawa tel./fax: , ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne. ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami. ROZDZIAŁ IV. Projekt umowy. ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy dołączyć do oferty. 3. Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

2 4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20% zamówienia, w przypadku utworzenia dodatkowej trasy lub zwiększenia ilości przewożonych dzieci. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w terenie, wymierzył długość tras), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa. 11. O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej oraz informacja ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 12. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 15. Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać TAJNE nie udostępniać innym uczestnikom postępowania oraz podpisać. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie (przywozie i odwozie) uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach oraz transportu na zajęcia szkolne, które odbywają się poza budynkiem szkoły, a wynikają z tygodniowego planu zajęć uczniów tj. basen, zajęcia specjalistyczne, rehabilitacyjne).

3 2. Dowóz na zajęcia szkolne oraz na zajęcia, które odbywają się oraz budynkiem szkoły odbywa się według stałego harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian przedmiotu umowy w zakresie: - harmonogramu dowozu, (godzin odjazdu z przystanków początkowych i odwozu ze szkoły do domu) - tras, - odstąpienia od realizacji części zamówienia /w tym likwidacji trasy/ 4. Dowóz uczniów na zajęcia szkolne realizowany będzie na trzech trasach: - Trasa nr 1: Rybna - Zalas - Tenczynek Krzeszowice Nawojowa Góra Rudawa - Radwanowice - Trasa nr 2: Krzeszowice - Rudawa Radwanowice - Trasa nr 3: Jerzmanowice - Łazy - Szklary - Dubie Radwanowice - Trasa nr 4: Siedlec - Radwanowice 5. Dowóz na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły obejmuje: - zajęcia na basenie w Zabierzowie, - zajęcia hipoterapii w Paczółtowicach lub Zabierzowie, - rehabilitacja ruchowa w 6. Przewóz należy zorganizować najkrótszą możliwą drogą. 7. Za początek i koniec trasy uznaje się miejsce, z którego zabierane jest pierwsze i ostatnie dziecko, zamawiający nie pokrywa dojazdów z bazy do domu uczniów i zjazdów z przystanków końcowych do bazy. 8. Opiekę nad uczniami podczas dowozu sprawuje opiekun (osoba z co najmniej rocznym doświadczeniem w sprawowaniu opieki nad dowozem osób niepełnosprawnych, przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy), a w przypadku wyjazdów na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 9. Pracownicy sprawujący opiekę w czasie dowozu dzieci powinni być wyposażeni w środek łączności (np. telefon komórkowy). 10. Uczniowie wsiadają i wysiadają w miejscach wyznaczonych. 11. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00, a kończą zajęcia 13:30 lub 14: Opiekun przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje osobie dyżurującej i odbiera po zajęciach również od osoby dyżurującej. 13. Ewentualna zmiana liczby dowożonych uczniów nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy. 14. Kurs nie może być odwołany. Wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie pojazd zastępczy bez dodatkowej opłaty. 15. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. w sobotę za inny dzień tygodnia, na imprezy okolicznościowe, itp.) zastrzega sobie zlecenie kursu po cenach określonych w ofercie Wykonawcy. 15. Wymagania dotyczące potencjału technicznego stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy: 1) usługi transportu osób niepełnosprawnych muszą być realizowane taborem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającym warunki określone w art. 58 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r. poz.632 ) 2) samochody muszą w szczególności posiadać: - specjalistyczne oznakowanie wskazujące na przewóz osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów - aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego 3) Wymagana liczba pojazdów:

4 - jeden środek transportu o pojemności minimum 16 miejsc siedzących, w tym miejsce na 2 wózki inwalidzkie wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich; - jeden środek transportu o pojemności minimum 17 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 15 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 28 miejsc siedzących do przewożenia dzieci na zajęcia dodatkowe; - samochód rezerwowy o pojemności nie mniejszej niż 17 miejsc siedzących. 4) Wszystkie pojazdy mają stanowić własność wykonującego zamówienie. 5) Żadna część zamówienia nie może być powierzona do wykonania podwykonawcom. 6) Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem warsztatowym zapewniającym bieżącą obsługę sprzętu lub posiadać umowę z firmą, która zagwarantuje taką obsługę (stosowną umowę należy dołączyć do ofert Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy zawartej przez Wykonawcę pod warunkiem udzielenia niniejszego zamówienia). 7) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej NW pasażerów, na kwotę nie mniejszą niż zł. ROZDZIAŁ III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie pierwszą stronę oferty. 2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/. 4. Oferta, jak i wszystkie załączniki do oferty (w tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa. 5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym za zgodność z oryginałem ) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Alternatywy nie będą brane pod uwagę a ich złożenie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem

5 oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/lub przedstawicieli. 10.Wykonawca musi umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem: Przetarg nieograniczony na transport uczniów do ISP w Radwanowicach oraz posiadać klauzulę: nie otwierać przed r. godz. 09:00 11.Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji. 13.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone jak w punkcie 10 i 11 a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana" lub "Wycofanie". 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Ust. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i określone w pkt Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w ust. III na zasadzie spełnia / nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 3.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 3.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawcy wykażą posiadanie (dysponowanie) następujących środków transportu: usługi transportu osób niepełnosprawnych muszą być realizowane taborem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającym warunki określone w art. 58 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r. poz.632 ) samochody muszą w szczególności posiadać: - co najmniej dwoje drzwi; - specjalistyczne oznakowanie wskazujące na przewóz osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów; - aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego; - fotele wyposażone w bezwładnościowe biodrowe pasy bezpieczeństwa Wymagana liczba pojazdów: - jeden środek transportu o pojemności minimum 16 miejsc siedzących, w tym miejsce na dwa wózki inwalidzkie wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych na

6 wózkach inwalidzkich; - jeden środek transportu o pojemności minimum 17 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 15 miejsc siedzących; - jeden środek transportu o pojemności minimum 28 miejsc siedzących do przewożenia dzieci na zajęcia dodatkowe; - samochód rezerwowy o pojemności nie mniejszej niż 17 miejsc siedzących. Wszystkie pojazdy mają stanowić własność wykonującego zamówienie. Żadna część zamówienia nie może być powierzona do wykonania podwykonawcom. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem warsztatowym zapewniającym bieżącą obsługę sprzętu lub posiadać umowę z firmą, która zagwarantuje taką obsługę (stosowną umowę należy dołączyć do ofert Zamawiający dopuszcza przedłożenie umowy zawartej przez Wykonawcę pod warunkiem udzielenia niniejszego zamówienia) Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach Wykonawca wykonał, minimum 2 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 tys. zł o takim samym charakterze i zakresie jakie obejmuje zamówienie, potwierdzone dokumentami załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe. 3.3 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Co najmniej 3 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi Co najmniej 2 osób zapewniających opiekę w czasie przewozu dzieci posiadających co najmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu opieki przy dowozie osób niepełnosprawnych oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Potencjał kadrowy. 3.4 Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej NW pasażerów na kwotę nie mniejszą niż zł. Ust. III WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /dot. Wykonawcy/: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia (załącznik nr 2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1.1 Wykaz 2 usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

7 prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. 1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. 1.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Inne dokumenty: 4.1 Formularz oferty załącznik nr Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika. 4.3 Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.

8 Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa Konsorcjum musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi. UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania. Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia r. 2. Termin zakończenia realizacji umowy: do dnia r. Ust. V. OPIS KRYTERIÓW. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia - 100% znaczenia. 2. W przypadku złożenie ofert o takich samych cenach, stosuje się zasadę wynikają z art. 91 ust.4 ustawy PZP. 3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy PZP. 4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 5. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art.90 ustawy PZP. Ust. VI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT 1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru: - dowozy uczniów: C = Cj x Lwzkm - wyjazdy na zajęcia szkolne: C = Cj x Lwzkm Cj = cena za wozokilometr (netto) Lwzkm = łączna ilość wozokilometrów 3. Cenę jednostkową netto za wozokilometr należy podać z dokładnością do jednego grosza.

9 4. Całkowitą cenę oferty /netto i brutto/ należy podać w PLN, z dokładnością do 1 grosza. Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. Ust. IX WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Ustala się odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy. b) za nie usunięcie w ustalonym przez Zamawiającego terminie, uchybień stwierdzonych w toku kontroli, naliczane za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 w ust.2 umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy. 4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Zaplata kar umownych nie zwalnia z obowiązku wywiązania się z przewidzianych umową świadczeń. Ust. X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Integracyjnej Szkoły Podstawowej Ul. Szkolna Radwanowice nie później niż r. godz. 09:00 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 2. Tryb wyjaśniania treści SIWZ określa art. 38 Ustawy.

10 3. W wyniku procedury opisanej w pkt 2 treść SIWZ może ulec zmianie, a termin składania ofert wydłużeniu. Ust. XII TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godzinie 9.00 w siedzibie Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach, ul. Szkolna 6, Radwanowice - sala nr 12 Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje zawarte w pkt Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych oferty najkorzystniejszej. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie. 1) Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie. 2) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców nie wykluczonych z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową. 3) Kryterium oceny i wyboru ofert jest: cena brutto 100% 4) Sposób dokonywania oceny będzie następujący: Kryterium cenowe 100% znaczenia /P/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru: P = (Cmin. x 100) : (Cof. x 100) gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtańszej Cof - cena brutto oferty ocenianej 5) LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę LP = P x ilość członków komisji

11 Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji. Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą. 12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobą uprawnioną do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Anna Stokłosa Dyrektor ISP w Radwanowicach Tel Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ust. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w IV ustawy Prawo zamówień publicznych. Ust. XVIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ust. XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy i zawarcia umowy. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Ust. XX. PROJEKT UMOWY. W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się projekt umowy ryczałtowej do zamówienia publicznego OTI 1/2015 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc integralną część niniejszej specyfikacji. Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą. Ust. XXI. ZAŁĄCZNIKI. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki: 1.Druk OFERTA - Załącznik Nr 1 2.Oświadczenia - Załączniki Nr Projekt umowy Rozdział IV Podpis występującego o zamówienie publiczne:... Specyfikację zatwierdzono: Radwanowice.. r. (podpis Zatwierdzającego) Podpisy Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr OTI - 1 /2015 Zarządu Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach z dnia r

13 Załącznik nr1. OTI 1/2015 OFERTA 1.Nazwa i siedziba Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w: Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia OTI 1/2015 tj. Świadczenie usług transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) 4.1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: Zadanie I dowóz uczniów do szkoły Cena netto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) po doliczeniu do powyższej kwoty 8 % podatku VAT Cena brutto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) Zadanie II - transport na zajęcia szkolne realizowane poza budynkiem szkoły Cena netto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...) po doliczeniu do powyższej kwoty 8 % podatku VAT Cena brutto zł za 1 wozokilometr (Słownie złotych:...)

14 5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Nr OTI 1/2015 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie: od do dnia r. 8.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy /Rozdział IV/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Warunki płatności: a.) Wykonawca za realizację przedmiotu umowy wystawia miesięczne faktury do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego wraz z uzgodnionym z Zamawiającym rozliczeniem wynikającym z podpisanej umowy. b.) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 10. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 11. Osobami uprawnionymi do reprezentowania naszej firmy są: Prawo do reprezentacji wynika z: Załącznikami do niniejszej oferty są: Data :... PODPIS WYKONAWCY:

15 Załącznik nr 2 OTI 1/2015 OŚWIADCZENIE Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... Przystępując do zamówienia publicznego nr OTI 1/2015 Świadczenie usług transportowej w zakresie dowozu uczniów uczęszczających do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach w latach wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. (CPV: ) oświadczam, że firma: 1/ posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub gdy wykonawca zgodnie z właściwymi przepisami

16 odwołał się od stwierdzonej zaległości i nie została wydana ostateczna decyzja lub wyrok sądu stwierdzające istnienie zaległości. 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

17 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą..... Data, miejscowość (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

18 Załącznik nr 3 OTI 1/2015 POTENCJAŁ KADROWY Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Telefon:... Teleks/fax:... WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PODMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Imię i nazwisko /lub nazwa podmiotu/ Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe Stanowisko w realizacji i zakres wykonywanych czynności Lata praktyki zawodowej Nr i rodzaj uprawnień. data, miejscowość. pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy

19 Załącznik nr 4 OTI 1/2015 POTENCJAŁ TECHNICZNY Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZY UŻYCIU KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE : Lp. Rodzaj sprzętu Liczba jednostek Rok produkcji Pojemność samochodu Posiada pasy bezpiecz. *TAK / NIE Posiada windę/ podjazd *TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE Źródło pozyskania /własny *TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE * niepotrzebne skreślić.... data, miejscowość podpis Wykonawcy

20 Załącznik nr 5 OTI-1/2015 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Nr telefonu:... Nr teleksu/fax:... WYKAZ WYKONANYCH DWÓCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ USŁUG STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 70 TYS. ZŁ Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, ew. telefon Całkowita wartość zamówienia Wartość, za którą był odpowiedzialny wykonawca Czas trwania zamówienia /określić datami/. data, miejscowość pieczęć i podpis / podpisy/ Wykonawcy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo