Weryfikacja postępowa. powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weryfikacja postępowa. powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Weryfikacja postępowa powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Na co należy y zwróci cić szczególn lną uwagę?

3 Data wszczęcia cia postępowania powania zamieszczenie ogłoszenia oszenia zaproszenie do negocjacji itp. Data wszczęcia cia postępowania powania nie może e być wcześniejsza niż data złożenia z wniosku!

4 Beneficjent zobowiązany zany jest dostarczyć dokumentację z postępowania powania o udzielenie zamówienia publicznego. Załą łączniki w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika Zamawiającego, lub osobę upoważnion nioną przez Zamawiającego. Jeżeli eli załą łącznik lub którakolwiek ze stron załą łącznika nie jest opatrzona takim potwierdzeniem należy y uznać, że e załą łącznik nie został dostarczony. Załą łącznik niekompletny (brak stron, brak częś ęści tekstu) uważa się za niedostarczony.

5 Przesyłana dokumentacja przetargowa Protokół postępowania powania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawna i uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego przy udzieleniu zamówienia (w przypadku gdy Zamawiający zastosował tryb niekonkurencyjny). Opublikowane ogłoszenie oszenie o zamówieniu publicznym. Specyfikacja istotnych warunków w zamówienia wienia.

6 Przesyłana dokumentacja przetargowa c.d. Odrzucone oferty wykonawców w (wraz z uzasadnieniem) lub oferty złożone one przez wykonawców w wykluczonych, zawierające niższ szą cenę,, lub korzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów w niż oferta wybrana. Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówieni wienia publicznego go. Umowa w sprawie zamówienia publicznego umowa z wykonawcą,, któremu udzielono zamówienia publicznego.

7 Przesyłana dokumentacja przetargowa c.d. Opublikowane ogłoszenie oszenie o udzieleniu zamówienia publicznego. Publikacja informacji o wykonawcach, których oferty zostały y odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z postępowania powania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 92 ust. 2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie). Dokumentacja związana zana z protestami i odwołaniami (jeśli miały y miejsce).

8 Czy dokumenty jakich zażą żądał zamawiający od wykonawców w sąs zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów w dokumentów, jakich może żąda dać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U Nr 188 poz. 1155)?

9 Wymagany zakres wypełnienia protokołu. Protokół postępowania powania o udzielenie zamówienia powinien uwzględnia dniać przepisy art. 96 ustawy Prawo Zamówie wień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn.. zm.) oraz zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu u postępowania powania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U r. Nr 188 poz ).

10 Elementy SIWZ wymagane ustawą PZP (art. 36) Nazwa (firma) ) oraz adres zamawiającego cego. Tryb udzielenia zamówienia wienia. Opis przedmiotu zamówienia wienia. Termin wykonania zamówienia wienia. Opis warunków w udziału u w postępowaniu powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeo wiadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków w udziału u w postępowaniu powaniu.

11 Elementy SIWZ wymagane ustawą PZP (art. 36) c.d. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące ce wadium. Termin związania zania ofertą. Opis sposobu przygotowywania ofert. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny.

12 Elementy SIWZ wymagane ustawą PZP (art. 36) c.d. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie b się kierował przy wyborze oferty, o wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów w i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13 Elementy SIWZ wymagane ustawą PZP (art. 36) c.d. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór r umowy, jeżeli eli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ugujących wykonawcy w toku postępowania powania o udzielenie zamówienia.

14 Zachowanie zasady konkurencyjności ci przy opisie przedmiotu zamówienia

15 Zgodność opisu przedmiotu zamówienia z zakresem rzeczowo-finansowym zawartym w umowie/decyzji.

16 Zbieżno ność przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu oszeniu o zamówieniach publicznych z SIWZ

17 Zgodność zakresu ofert wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego z zakresem em SIWZ

18 Wybór r najkorzystniejszej oferty

19 Termin zawarcia umowy (art. 94 ust. 1 ustawy PZP) 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli eli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. 1a. Zamawiający może e zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli eli w postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia została a złożona z ona tylko jedna oferta.

20 Zgodność treści umowy z SIWZ i zakresem rzeczowo-finansowym z umowy/decyzji o przyznaniu pomocy.

21 Zmiany w umowie nie mogą wykraczać poza zakres określony w art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że e zamawiający przewidział możliwo liwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu oszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określi lił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna na

22 Czy umowę zawarto na okres zgodny z art. 142 ustawy PZP? 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może e zawrzeć umowę,, której przedmiotem sąs świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy d niż 4 lata, jeżeli eli wykonanie zamówienia w dłuższym d okresie spowoduje oszczędno dności kosztów w realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymip zamawiającego lub zakresem planowanych nakład adów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

23 Czy liczba wykonawców w biorących udział w postępowaniu powaniu jest zgodna z ustawą PZP? Art. 51 ust. 1, Art. 57 ust. 2, Art. 60d ust. 2, Art. 63 ust. 3, Art. 71 ust. 1.

24 Art. 51 ust 1. 1 Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, w, którzy spełniaj niają warunki udziału u w postępowaniu, powaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu oszeniu zapewniającej konkurencję,, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.

25 Art. 57 ust 2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, w, którzy spełniaj niają warunki udziału u w postępowaniu, powaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu oszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,, nie mniejszej niż 3, a jeżeli eli wartość zamówienia jest równa r lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.

26 Art. 60d ust 2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, w, którzy spełniaj niają warunki udziału u w postępowaniu, powaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu oszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,, nie mniejszej niż 3, a jeżeli eli wartość zamówienia jest równa r lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.

27 Art. 63 ust 3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w w liczbie zapewniającej konkurencję,, nie mniejszej niż 5, chyba że e ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców w mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

28 Art. 71 ust 1. Zamawiający wszczyna postępowanie powanie w trybie zapytania o cenę,, zapraszając c do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących cych w ramach prowadzonej przez nich działalno alności dostawy lub usługi ugi będące b przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór r najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

29 Czy postępowanie powanie przeprowadzono bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówie wień publicznych mającego wpływ na wynik postępowania? powania?

30 Zgodność przeprowadzonego postępowania powania o udzielenie zamówienia publicznego z: warunkami określonymi w umowie/decyzji, warunkami określonymi w Programie, warunkami określonymi w rozporządzeni dzeniach właściwychch dla działań (Pomoc podlega zwrotowi w całości, ci, jeżeli eli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych zgodnie z rozporzr ozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków w i trybu przyznawania pomocy finansowej dla poszczególnych działań PROW ) 2013)

31 Zasada spójno jności w postępowaniu powaniu Opis przedmiotu zamówienia SIWZ Zestawienie rzeczowo-finansowe Oferta wykonawcy Umowa z wykonawcą

32 WYTYCZNE DOTYCZĄCE OKREŚLANIA KOREKT FINANSOWYCH DLA WYDATKÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. COCOF 07/0037/03-PL

33 Niewystarczające ce lub dyskryminujące sformułowanie owanie przedmiotu zamówienia 25 % wartości umowy Kwota ta może e być obniżona ona do 10 % lub 5% w zależno ności od stopnia nieprawidłowo owości

34 Nieprawidłowo owości w zakresie oświadczeo wiadczeń i dokumentów w wymaganych od wykonawców Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie wień publicznych, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie sąs niezbędne do przeprowadzenia postępowania powania

35 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie protestu 1. Naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówie wień publicznych, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Naruszenie art. 182 ust. 1 ustawy Prawo zamówie wień publicznych, poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ostatecznym rozpatrzeniem protestu.

36 Dziękuj kuję za uwagę

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo