Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Prawa Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego I. Według przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 1 udzielanie zamówień publicznych odbywa się z zastosowaniem eliminacyjnego wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargowym bądź innym trybie konkurencyjnym, opartym na modelu przetargu (negocjacje z zachowaniem konkurencji, tzw. zapytanie o cenę), ale aukcja elektroniczna odbiega już znacznie od tego wzorca. Wyjątkowo dopuszczalny jest konkurs z wykorzystaniem konstrukcji przyrzeczenia publicznego (art. 921 k.c.) oraz swobodne negocjacje w rozumieniu art. 72 k.c. Przetarg lub inny tryb ofertowo-eliminacyjny to uporządkowany i stopniowo rozwijający się ciąg działań cywilnoprawnych (art. 14 p.z.p.) zmierzających do wyłonienia najlepszego wykonawcy i racjonalnego ukształtowania zawieranej umowy 2. Jego tok tylko w części determinuje ustawa, w znacznej mierze przebiega zgodnie z góry ustalonymi warunkami zamówienia (przetargu), adhezyjnie akceptowanymi przez przystępujących do postępowania konkurentów (art k.c.). Postępowanie jest wielostopniowe. Najpierw udostępnia się warunki zamówienia (możliwe są protesty), potem składane są oferty, po otwarciu których dochodzi 1 Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, ze zm., zwana dalej p.z.p. 2 Por. zwłaszcza G. Ćmikiewicz, Postępowanie przetargowe jako konstrukcja szczególnego trybu zawarcia umowy, cz. II, PPHZ 1983, z. 7, s. 40; M. Jasiakiewicz, Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym, Toruń 1993, s. 85 i nast.; J. Rajski, Przetarg w ujęciu przepisów kodeksu cywilnego, PPH 1997, z. 1, s. 4 i nast.; S. Rudnicki [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza część ogólna, Warszawa 1998, s. 183; a także wyrok SN z 15 II 1991 r. (IV CR 551/90), OSP 1992, z. 9. poz. 99; uchwałę SN z 2 VIII 1994 r., (III CZP-96/94), OSN 1995, z. 1, poz. 11; uchwałę SN z 25 IV 1996 r. (III CZP-36/96), OSNC 1996, z. 9, poz. 115 oraz uchwałę SN z 13 II 2003 r. (III CZP-95/02), z aprobującą glosą R. Szostaka, OSP 2004, nr 12, poz. 156.

2 6 do eliminacji konkurentów uchybiających ustalonym warunkom (możliwe są wykluczenia) następnie odbywa się kwalifikacja ofert pod kątem obowiązujących wymagań prawnych (możliwe są odrzucenia), a dopiero w zakończeniu procedury odbywa się wartościująca ocena utrzymujących się w przetargu ofert, zmierzająca do wyboru oferty najkorzystniejszej. Nieco prostsza jest licytacja elektroniczna rozpoczynana po weryfikacji warunków uczestnictwa na podstawie pisemnie składanych wniosków. Każda oferta złożona przy równym dostępie do informacji gaśnie, gdy tylko inny uczestnik złożył ofertę korzystniejszą, a ostatnią z ofert, której już nikt nie zdoła obalić, uznaje się za najkorzystniejszą. Czynności zapadające w toku procedury udzielania zamówienia to akty realizacyjne, wymagane w ramach prawidłowego wykonania stosunku proceduralnego (przetargowego). Uchybienie co do treści, formy i kolejności ich dokonania grozi koniecznością unieważnienia postępowania, a także sankcją odszkodowawczą (art. 471 k.c.) 3. Chodzi przede wszystkim czynności prawne (art. 56 k.c.), a także rozmaite oświadczenia wiedzy i zawiadomienia, do których analogicznie stosuje się przepisy o oświadczeniach woli, zwłaszcza w zakresie formy i przesłanek skutecznego złożenia (art k.c.) 4. O wiele mniejszą rolę odgrywają zaś rozmaite działania faktyczne, zwłaszcza konieczne czynności rejestracyjne. W świetle podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych postępowanie poprzedzające zawarcie umowy finalnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 p.z.p.). Wymóg ten ma niewątpliwie na celu ochronę interesów publicznych, zwłaszcza poprzez zagwarantowanie tzw. osłony dowodowej na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń majątkowych. Forma pisemna usprawnia też kontrolę zamówień publicznych, a także stwarza podstawy do odpowiedzialności za uchybienia w ramach specjalnego reżimu odpowiedzialności karno-administracyjnej 5, czy też ogólnego reżimu kodeksu karnego 6. Wymóg zachowania formy pisem- 3 Bliżej o tym zob. R. Szostak, Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2005, s. 135 i nast. 4 Por. zwłaszcza S. Grzybowski, Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa 1975, s. 146, A. Wolter, Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa 1979, s. 107 oraz Z. Radwański, System prawa cywilnego, t. 2, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2002, s. 26, a także wyrok SN z 27 stycznia 2000 r. (II CKN-707/78), OSNC 2000, nr 9, poz Por. przepisy ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114). 6 Por. bliżej o tym R. Zakrzewski, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w nowym kodeksie karnym, cz. II, Monitor Prawniczy 1998, nr 1, s. 6 i nast.; W. Wróbel: Kodeks karny Komentarz, t. 3, Kraków 1999, s. 464 i nast.; J. Skorupka, Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.) de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Sądowy 2005, nr 12, s. 113 i nast., a także Raport Urzędu Zamówień Publicznych pn. Zjawiska patologiczne w zamówieniach publicznych, Warszawa 2000.

3 Zasada pisemności postępowania 7 nej ma bezpośredni związek z zapobieganiem i zwalczaniem różnych praktyk z zakresu szeroko pojętej korupcji gospodarczej 7. Pośród oświadczeń woli istotne znaczenie mają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (art k.c. i art. 36 p.z.p.) stanowiąca źródło wielostronnego stosunku przetargowego, oferta obejmująca stanowczą propozycję zawarcia umowy finalnej (art. 66 k.c.), odrzucenie oferty uchybiającej obowiązującym wymaganiom prawnym (art. 89 p.z.p.), wybór i przyjęcie oferty najkorzystniejszej (art. 92 p.z.p.) oraz sama umowa o zamówienie publiczne (art. 94 p.z.p.). Ofercie towarzyszy oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie wskazujące na jego wiarygodność (art. 22 p.z.p.), a także zaświadczenia właściwych organów, opinie osób trzecich i inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków (art p.z.p.). Muszą być dołączone do oferty, jeżeli zamawiający zażądał ich przedłożenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 8. Niezależnie od tego w grę wchodzą jeszcze liczne zaproszenia (ogłoszenia) oraz wyjaśnienia i informacje (komunikaty), dotyczące zwłaszcza warunków zamówienia, treści oferty, czy innych zdarzeń zachodzących w toku procedury o udzielenie zamówienia. Specjalne znaczenie mają: protest (sprzeciw) będący rodzajem reklamacji wadliwych czynności organizatorskich zamawiającego, ewentualne przyłączenie się do protestu przez innego konkurenta i tzw. rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego (art. 180 i nast. p.z.p.). Są to zwyczajne czynności materialnoprawne (zawiadomienia) podlegające regułom prawa cywilnego, a nie akty publicznoprawne. Zamawiający, załatwiając protest, nie działa bowiem na zasadach właściwych dla imperium, lecz na zasadzie dominium, z poszanowaniem charakterystycznej dla stosunków cywilnoprawnych reguły równorzędności stron 9. Dopiero wniesienie przez niezadowolonego konkurenta odwołania arbitrażowego uruchamia objęty prawem publicznym przymusowy proces przed organem rozpoznawczym (art. 184 i nast. p.z.p.). Poza tym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający-organizator sporządza (a raczej prowadzi na bieżąco) pisemny protokół dokumentujący wszystkie istotne okoliczności procedury (por. art. 96 p.z.p.). Oferty, oświadczenia, opinie biegłych i inne dokumenty oraz informacje stanowią załączniki do tego protokołu 10. Zamawiający przechowuje protokół wraz z tymi załącznikami przez okres 4 lat od dnia 7 Por. też art. 2 projektu europejskiego Corpus Iuris, Warszawa 2002, poświęcony tzw. oszustwom popełnionym w związku z zawarciem umowy, narażającym na szkody interesy publiczne. 8 Dz.U. nr 87, poz Por. R. Szostak: Przetarg, s. 115 i nast. 10 Urzędowy jego wzór określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 202, poz. 1463).

4 8 zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jednakże wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane od razu, mogą domagać się zwrotu planów, projektów, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych i innych podobnych materiałów. Ten czteroletni okres dostosowany został zapewne do okresu przedawnienia karalności uchybień z zakresu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (por. art. 38 ustawy z 2004 r.). Wymóg formy pisemnej dla czynności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z oczywistych względów wiąże się ze znaczną biurokracją, potęgującą się w warunkach liczebnego wzrostu rozmaitych czynności ochronnych wymuszanych coraz to nowymi zagrożeniami. W Unii Europejskiej problem biurokracji w zamówieniach publicznych uczyniono nawet jednym z podstawowych zagadnień objętych oficjalnym programem badawczym nad efektywnością zamówień i kosztami biurokracji. Ich wyniki zamieszczone w tzw. zielonej księdze 11 wykorzystano następnie przy konstruowaniu nowych dyrektyw 12. Niezależnie od pewnych usprawnień biurokratycznych dostrzega się jednak konieczność dalszego utrzymania rozbudowanych wymagań dokumentacyjnych ze względów dyscyplinująco-dowodowych. W celu zaś złagodzenia uciążliwości zaleca się korzystanie z elektronicznych sposobów przekazu i gromadzenia informacji oraz nowych (elektronicznych) form przetargu 13. W zakresie udzielania zamówień mniejszej wartości (do 133 tys. euro oraz 5,15 mln euro przy zamawianiu robót budowlanych) zakres obowiązywania zasady pisemności postępowania, a także innych wymogów proceduralnych w znacznej mierze zależy od swobodnych rozwiązań prawa krajowego. W Polsce od dawna postuluje się złagodzenie rygorów formalnych przy udzielaniu zamówień mniejszej wartości. Pewne polepszenie osiągnięto w wyniku ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2006 r. 14, dalszy postęp będzie zapewne możliwy wraz z poprawą stanu dyscypliny finansów i zamówień publicznych. II. Zgodnie z art. 78 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść 11 Por. Zielona księga zamówienia publiczne w Unii Europejskiej w poszukiwaniu rozwiązań, w przekładzie Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa 1998 (rozdz. IV pn. Usprawnienie dostępu do zamówień kontrola, informacja, szkolenia, przetarg elektroniczny ), s. 33 i nast. 12 Dyrektywy z dn. 31 marca 2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady: Nr 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług podstawowych oraz Nr 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (OJ L-134, p. 1, 114, zm. OJ L-317, p. 34, ). 13 Por. zwłaszcza postanowienia preambuły do dyrektywy 2004/18/WE. 14 Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 79, poz. 551.

5 Zasada pisemności postępowania 9 oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmująca treść oświadczeń obu stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Podpis na dokumencie musi być własnoręczny, podpis odwzorowany mechanicznie (tzw. faksymile) nie spełnia wymagań kodeksu 15. Pod względem procesowym dokument podpisany stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie w nim zawarte (art. 245 k.p.c.). Dokonanie czynności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez zachowania wymaganej formy pisemnej nie pociąga jednak jej nieważności bezwzględnej, lecz skutkować może jedynie tzw. utrudnieniami dowodowymi (art. 74 k.c. i art. 246 k.p.c.). Wyjątek dotyczy jednak zachowania formy pisemnej dla oferty (art. 82 ust. 2 p.z.p.), a także dla umowy finalnej (art. 139 ust. 2 p.z.p.) zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Jednakże oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 16 jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zastosowanie tej zastępczej formy przy udzielaniu zamówienia publicznego zależy od uprzedniej zgody zamawiającego, ponieważ konieczne jest zapewnienie złożenia oświadczenia z wykorzystaniem określonych urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania informatycznego. Z kolei w trybie aukcji elektronicznej (samodzielnej bądź stanowiącej końcową fazę przetargu) zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje wyłącznie drogą elektroniczną, choć niekoniecznie z zastosowaniem bezpiecznego podpisu, ale oferta aukcyjna musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 ust. 1 p.z.p.) 17. Niezależnie od powyższego uchybienie wymaganiom formalnym postępowania ofertowo-eliminacyjnego może przyczynić się do jego wadliwości pociągającej nieważność umowy finalnej, zwłaszcza gdy doszło do wady mającej wpływ na wynik tego postępowania (art. 146 ust. 1 pkt 6 p.z.p.). Do niedawna złamanie zasady pisemności stanowiło samodzielną podstawę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 18, a w obecnym stanie normatywnym w zasadzie tylko o tyle, o ile uchybienie wymaganiom pisemności miało wpływ 15 Por. wyrok SN z dn. 8 maja 1997 r., (II CKN-157/97), niepublikowany, a także S. Rudnicki, op. cit., s Chodzi wyłącznie o podpis w rozumieniu przepisów ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz ze zm.). 17 Por. bliżej o tym R. Szostak, Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych, Rejent 2004, s. 116 i nast. 18 Na podstawie poprzednio obowiązującego art. 138 pkt 12 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148).

6 10 na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że doszło do zawarcia umowy finalnej bez zachowania formy pisemnej (por. art. 17 nowej ustawy z 2004 r.). III. Istotne złagodzenie rygorów zasady pisemności wprowadził nowy art. 27 p.z.p. dopuszczający składanie niektórych oświadczeń niezbędnych w toku postępowania (w tym wniosków, zawiadomień oraz informacji) zgodnie z wyborem zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną, ale jeżeli tego rodzaju oświadczenie przekazywane jest faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Wybrany sposób przekazu nie może jednak ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, chyba że ustawa stanowi inaczej (zwłaszcza co do konieczność zachowania formy z bezpiecznym podpisem elektronicznym). Powyższe unormowanie wprowadza znaczny wyłom od zasady pisemności postępowania wymuszony potrzebami praktyki, którym od dawna towarzyszyła krytyczna ocena nadmiernego formalizmu i przewlekłości postępowania. Nie dotyczyło to czynności, dla których wymagana jest forma pisemna lub inna forma szczególna pod rygorem nieważności. Od razu jednak trzeba zastrzec, że osiągnięcie faktycznego przełomu w zakresie odbiurokratyzowania udzielania zamówień publicznych zależy także od dalszego postępu w informatyzacji społeczeństwa (dopuszczenie form elektronicznych nie może przecież ograniczać dostępu do zamówień) oraz od rzeczywistej realizacji zasady należytej koncentracji postępowania, wymagającej, aby czynności zamawiającego-organizatora zapadały bezzwłocznie, z zachowaniem należytej staranności 19. Ciągle spotkać można jeszcze różne przypadki niedorozwoju organizacyjnego jednostek zamawiających, a nawet celowe przewlekanie postępowania przetargowego w nadziei na jego unieważnienie z uwagi na upływ terminu związania ofertą i stworzenie podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki albo w trybie innej procedury ograniczonej. Zakaz dyskryminacji oznacza w szczególności, że nawet gdy zamawiający dopuści zastępczą formę, nie może to być wymóg bezwarunkowy, każdy z konkurentów ma prawo oczekiwać oświadczenia w formie pisemnej (np. gdy nie dysponuje faksem) i sam złożyć zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej. Wyboru zamawiającego co do zastępczej formy czynności postępowania nie da się zamknąć w obrębie jednej z dyspozycji istotnych warunków zamówienia. W razie konieczności może mieć zastosowanie także wybór ad hoc, a raczej indywidualne porozumienie (pactum de forma) w zakresie dopuszczalności doręczania zawiadomień w innej formie niż pisemna. Możliwości zostały tu jednak 19 Zasada ta nie doczekała się niestety odrębnego przepisu, jest wyprowadzona pośrednio z przepisów o wyjątkowych podstawach unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 93 p.z.p.).

7 Zasada pisemności postępowania 11 ustawowo ograniczone tylko do faksu i tzw. drogi elektronicznej, wykluczono zaś inne formy, zwłaszcza telegraficzną. Z art. 27 p.z.p. wyraźnie wynika, że zastrzeżenie formy dla czynności (oświadczeń) nim objętych może dotyczyć tylko formy pisemnej albo formy pisemnej (niemożliwej do całkowitego wyeliminowania) oraz równolegle dopuszczonej formy faksowej lub (i) w postaci elektronicznej. Pomimo ustawowego powiązania tego zastrzeżenia z wyborem zamawiającego nie chodzi bynajmniej o jednostronne zastrzeżenie formy, lecz o porozumienie co do formy, nawiązywane w wyniku adhezyjnego przyjęcia przez każdego z zainteresowanych konkurentów propozycji zamawiającego. Warunki zamówienia stają się bowiem wielostronnym porozumieniem, wiążącym każdego wykonawcę, który zdecydował się na złożenie oferty zgodnie z tymi warunkami. Zgodnie zatem z art. 76 k.c., jeżeli strony zastrzegły w porozumieniu, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy, ale gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że została ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. Wydaje się jednak, że z jednej strony charakter unormowania art. 27 ust. 1 p.z.p. o możliwych formach czynności proceduralnych, dopuszczający ograniczenie się tylko do formy pisemnej, a z drugiej strony przepis art. 27 ust. 3 p.z.p. nie zezwalający na całkowite wykluczenie formy pisemnej pozwalają na taką ich relację do ogólnego art. 76 k.c., że uchybienie pisemnej formie czynności lub formie alternatywnej pociąga bezskuteczność tej czynności. Wyłączeniu ulega zatem rygor utrudnień dowodowych przewidziany w art. 76 zd. 2 k.c. na wypadek uchybienia formie pisemnej czynności, gdy strony nie określiły skutków niezachowania tej formy. Naruszenie wymogu formy pisemnej ustalonego w trybie art. 27 ust. 1 p.z.p. powoduje, że czynność w ogóle nie dochodzi do skutku. Na tym tle powraca problem odpowiedniego stosowania przepisów o formie czynności prawnej do oświadczeń wiedzy i zawiadomień, najczęściej dokonywanych w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z art. 27 p.z.p. wynika wyraźnie, że dotyczy ono także skutków niezachowania formy wymaganej dla tych oświadczeń i zawiadomień 20. Wątpliwości może budzić pojęcie przekazu informacji drogą elektroniczną. Według reguł znaczeniowych języka potocznego chodzi wyłącznie o przekaz komputerowy (oświadczenie w postaci elektronicznej z art k.c.) 21, choć informacja wysłana faksem w istocie też przekazywana jest obecnie drogą elektroniczną. Przekaz komputerowo-elektroniczny wymaga spełnienia okre- 20 Bliżej o granicach tej analogii zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1974, s Por. też S. Rudnicki, Komentarz, s oraz Z. Radwański, System, s

8 12 ślonych warunków technicznych (umożliwiających połączenie bezpośrednie lub za pośrednictwem internetu, w tym za pomocą poczty elektronicznej), a także posiadania niezbędnego oprogramowania, aby mogło dojść do wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. Wyróżnia się przy tym zwykłą formę elektroniczną oraz formę z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego (równorzędną pisemnej według art k.c.) 22. Zastosowanie formy czynności z wykorzystaniem faksu lub drogi elektronicznej dopuszczalne jest warunkowo, ponieważ przekazane w ten sposób oświadczenie (zawiadomienie, informacja) wymaga potwierdzenia faktu otrzymania na żądanie nadawcy. Dotychczas było to potwierdzenie wyłącznie na piśmie w każdym przypadku obligatoryjne. Obecnie ustawa nie określa formy potwierdzenia otrzymania oświadczenia. Wydaje się, że zależeć będzie ona od indywidualnego uzgodnienia między stronami, może być też z góry zdeterminowana postanowieniami warunków zamówienia. Potwierdzenie jest dodatkowym zawiadomieniem, które podobnie jak tzw. poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem ma przede wszystkim znaczenie dowodowe. Nie może być uznane za oświadczenie woli, ponieważ nie ma ono żadnego modelującego wpływu na ukształtowanie istniejącego między stronami stosunku prawnego 23. Zawiadomienia o faktach wywierają skutki prawne tylko o tyle, o ile ustawa wyraźnie je przewiduje (np. w odniesieniu do zawiadomienia o wadach rzeczy z art. 563 k.c.). Przepis art. 27 ust. 2 p.z.p. nie przedstawia się w tej kwestii jasno, ponieważ potwierdzenie faktu otrzymania oświadczenia od drugiej strony nie jest wymagane obligatoryjnie, lecz odbywa się na żądanie nadawcy i nie stanowi potwierdzenia treści, lecz samego faktu otrzymania określonego oświadczenia. Nie można zatem uznać tego potwierdzenia za obligatoryjne pod rygorem bezskuteczności uprzednio doręczonego oświadczenia, tym bardziej że odbiorca może celowo unikać potwierdzenia, bądź wysłane przez niego potwierdzenie z jakichś względów nie dotrze do drugiej strony. W konsekwencji ma ono wyłącznie znaczenie dowodowe. Nadawca przekazu faksowego lub elektroniczno-komputerowego może w inny sposób dowodzić jego doręczenia adresatowi lub z ostrożności wyposażyć swoje oświadczenie dodatkowo w formę pisemną. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. IV. W odniesieniu do oświadczeń (zawiadomień, informacji) składanych w toku procedury udzielania zamówienia istotne znaczenie mają terminy ustawowo zastrzeżone dla niektórych doręczeń, związane z koniecznością zachowania 22 Por. Z. Radwański, System, s. 167 i nast. 23 Tak Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 29 grudnia 1994 r. (III CZP-162/94), OSNC 1995, nr 4, poz. 60, w sprawie dotyczącej zawiadomienia o dokonanym wpisie na rachunku bankowym.

9 Zasada pisemności postępowania 13 uporządkowanego ciągu czynności, a także ogólny wymóg równego traktowania konkurentów i poszanowania reguł uczciwej konkurencji (art. 7 p.z.p.), wymuszające potrzebę każdorazowego upewnienia się, czy nadane faksem lub drogą elektroniczną oświadczenie rzeczywiście doszło do adresata. W zakresie chwili doręczenia oświadczenia nie będącego oświadczeniem woli stosuje się jak już wspomniano przepisy art. 61 k.c. o składaniu oświadczeń woli. Oświadczenie takie zostaje zatem skutecznie złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią. Wybór formy złożenia oświadczenia ma więc bezpośredni wpływ na okoliczności jego doręczenia adresatowi, zwłaszcza zastosowanie faksu lub komputera może znacznie przyspieszyć chwilę doręczenia. Na tym tle zaznaczyły się ostatnio trudności dotyczące formy i chwili doręczenia protestu na uchybienie proceduralne zamawiającego (art. 180 p.z.p.) oraz jego rozstrzygnięcia (art. 183 p.z.p.). Oba te akty są czynnościami prawa cywilnego materialnego, a nie publicznoprocesowego, dlatego zamawiający-organizator postępowania o udzielenie zamówienia, załatwiając protest, działa jako strona stosunku (zasada równorzędności), a nie jak organ władzy publicznej. Protest to zawiadomienie o faktach. Jego rozstrzygnięcie zaś jest rodzajem stanowiska (opinii) w sprawie. Są to zatem czynności, do których analogicznie stosuje się przepisy o oświadczeniach woli, zwłaszcza co do okoliczności doręczenia 24. Wprawdzie zamawiający może wymagać formy pisemnej (art. 180 ust. 1 p.z.p.), ale nie pod rygorem nieważności. Z uwagi na analogiczne zastosowanie art. 27 p.z.p oraz ogólny zakaz dyskryminacji konkurenci powinni mieć prawo wnoszenia protestów także w formie zastępczej, w postaci przekazu faksowego lub elektronicznego 25. Brak jednak wyraźnego wymogu niezwłocznego doręczenia takiego zawiadomienia dodatkowo na piśmie, co wzmacniałoby znacznie dowodową pozycję odbiorcy Por uchwałę SN z dn. 11 kwietnia 2003 r. (III CZP-3/03), OSNC 2004, nr 2, poz. 18 oraz wyrok SN z 20 stycznia 2004 r. (II CK-358/02) Wokanda 2004, nr 9, s. 6. Odmiennie jednak uchwała SN z 8 lipca 2005 r. (III CZR-41/05), z krytyczną glosą R. Szostaka Finanse Komunalne 2005, nr 11, s. 71 i nast., w której jako warunek skuteczności przyjęto regułę wysłania rozstrzygnięcia protestu, a nie regułę jego doręczenia. 25 W orzecznictwie przyjmuje się, że nawet apelacja do sądu odwoławczego może być wniesiona w telegramie nadanym przez telefon albo faksem. Por. uchwałę SN z 29 kwietnia 1977 (III CZP-23/77), OSNCP 1977, nr 12, poz. 230 oraz postanowienie SN z 29 stycznia 2003 r. (I CZ- -142/02), Wokanda 2003, nr 9, s Praktyka taka utrwaliła się jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z 1994 r. o zamówieniach publicznych.

10 14 Written Forms in the Granting of Public Tenders Written declarations of will and other acts in law involved in the granting of public tenders is important in light of formal requirements. This accounts for why replacing the written form by fax or electronic one has now been proposed for so long. EC directive no. 2004/18/EC, which amended art. 27 of the Polish Act on Public Tenders, plays the most important role here. These provisions introduced many exceptions to the written form which would make the entire procedure easier and more efficient. Only an offer, attachments to an offer and final contracts are covered by the principle of the written form, but even here some exceptions may be found in art. 78 of the Civil Code, which concerns the electronic form of acts in law with an electronic signature as an equivalent to written forms. The choice of form (written or otherwise) is reserved for a person granting public tender, which constitutes an additional problem. This is why the general principle of non-discrimination plays such an important role.

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA BF/KO-ZP/066/100/15 Numer postępowania 34/15 Warszawa, 2015.11.26 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205715-2013:text:pl:html PL-Gniezno: Usługi hotelarskie 2013/S 120-205715 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13410-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S 009-013410 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:)

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:) PRZEPISY SZCZEGÓLNE UMOWA RAMOWA NIE JEST TRYBEM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NIE JEST UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ POPRZEDZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 1281/12 POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/11/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Zbuczyn

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53826-2013:text:pl:html PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Polska-Żory: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żory: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344817-2016:text:pl:html -Żory: Roboty budowlane 2016/S 192-344817 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Jakie tryby uregulowano w p.z.p.? 1. Przetarg nieograniczony, 2. Przetarg ograniczony, 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. Dialog konkurencyjny, 5. Negocjacje bez ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 106/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w

Bardziej szczegółowo

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego.

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Anna Płatkowska Przemysław Kocielski. Wydanie 1

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Anna Płatkowska Przemysław Kocielski. Wydanie 1 Zamówienia publiczne Wydanie 1 Wzory pism z objaśnieniami Anna Płatkowska Przemysław Kocielski Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 40 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374318-2016:text:pl:html Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S 207-374318 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2230/13 POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 238/16 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów W ramach oceny merytorycznej II stopnia ocenie podlega także gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

Polska-Dębica: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Dębica: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186915-2017:text:pl:html -Dębica: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2017/S 095-186915 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

1. wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2

1. wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2 Autorka omawia m.in. kwestie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o tych zamówieniach. Obowiązująca od trzech lat ustawa o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Wartość zamówienia zamówienia poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO/1141/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 29.10.2014 r. URN. 271.26.4.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Opony do pojazdów ciężarowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Opony do pojazdów ciężarowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:127904-2017:text:pl:html Polska-Wrocław: Opony do pojazdów ciężarowych 2017/S 068-127904 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262404-2012:text:pl:html PL-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2012/S 157-262404 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kraków, 16.05.2014 r. ZNAK: DNO 3411 5/14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres... 1 1. Zamawiający sektorowi... 1 2. Przedmiot zamówienia sektorowego... 10 3. Wyłączenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl Kalisz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się.

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się. Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w zamówieniach publicznych wnioski de lege la Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381912-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2014/S 216-381912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334969-2016:text:pl:html -Malbork: Usługi wycinania drzew 2016/S 186-334969 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Wersja przyjęta przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253392-2013:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S 146-253392 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

IV. Warunki udziału Dialogu

IV. Warunki udziału Dialogu Warszawa, 09 stycznia 2015 r. EF101b-9000-1-2/1/EO/15 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (dalej Dialog ) I. Cele Dialogu Celem Dialogu jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 107/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2005 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu wodnego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu wodnego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333823-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu wodnego 2016/S 186-333823 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350340-2014:text:pl:html Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl Gorzów Wielkopolski: Zakup wraz z dostawą sprzętu techniki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo