ROZPORZĄDZENIE. 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. CZĘŚC 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE. 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. CZĘŚC 1."

Transkrypt

1 Poz. 0 D~ienni:k Ustaw Ni Str. 0 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ' RELIGIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO. z dnia czerwca r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie załącznika do rozporządzenia z dnia 0 lipca r. w sprawie wykonania art. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. R. P. z ' '. Nr 0, póz. ), zarządzam co następuje:. Załącznik do rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn~a 0 lipca r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw.Wojskowych w sprawie wykonania art. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R: P. Nr, poz. ) otrzymuje brzmienie. podane w załączniku do rozporząd ze nia niniejszego.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minislter Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: W. Święfoslawski Załąznik do rozp. Ministra Wyznań Religijnych i Oświeoenia Publicznego z dnia czerwca r. (poz. 0). Zakłady naukowe świeckie i duchowne (zak ła dy teologiczne), których uczr~:iowie bądź słucha,cze są uprawnieni w myśl art. ust. pkt: ), ) i ) ustawy z dnia maj,a r. opowszechnyin obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z. Nr 0, poz. ) do żądania odroczenia terminu odbycia czynnej służby wojskowej (obowiązkowej).. CZĘŚC.. Odroczenia mogą być udz'i'elane wyłą(:znie uczniom klasy (kursu) Qsbtniej(~or wymienionych poni'żej zakładów naukowych - najwyżej do terminu wcielenia pobowwych (ochot;. ników); odbywających skróconą czynną służbę wojskową (art. ) w tym roku kalendarzo.;c wym, w którym kóńczą lat tycia. I. Szkoły średnie ogólnokształcące i seminaria nauczycielskie państwowe lub prywatne, ma ;ące prawa szkół państwowych, oraz średnie szkoły zawodowe. Nazwa szkoły. Województwo białostockie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące.. Białystok l' : h Bielsk Podlaski Drohii::zyn n/b. I 0. Grajewo Gro.dno. IP,ań:stwowe Gimnazjum Męskie lim. K~óla Z;ngmunta Augus,ta Państwowe Gilmnazium Męskie im. Marszałka Józefa iphsudskiego Prywatnie Gimnazjum K,oedukacyjne Dawida Druskina P'rywatne Gimnazjum Koedukacyjne J. Zehgmana, J. Lebenhafta i J. Der'eclyń,skiego Polskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyj.ne im. H.ęnryka Sie~- Mew:Lcza PryWatne Gimnazjum ~oed'ukacyjne Sary Gutmanowej_ Pańtwowe GimnaZJjum K oedukacyjne im. Tadeusza Kośdusz:ki Pań'stwowe Gimnalzjum Koeduka'cyj.ne im. J. I. Kraszewskiego Prywatne Gimnazjum Męskie Rz. -kat. Diecezji Pińskiej Pań,stwowe Gimnazjum Koedu'ka<:yjne im. Mikołaja Koperni:ką. Państwowe Gimnazjum Męskie.im. Adama Mickiewicza

2 SŁt. ' )' Nrl i Grodno Łomża Ostrołęka Ostrów Mazowiecka Różanystok Sejny Suwałki 0 Wołkowysk. Białystok Gr'odno Łomża Białystok Łomża - Suwalld ',.W,ołkowysi B. Zakłady.wysokie Mazowieckie I DziennLk Ustaw Nr ~ Poz. 0 Nazwa szkoły Prywatne Gimnazjum Męskie,im. Henryka StencieWliczIl Prywatne Gimnazjum Koedukacyjn-e T,owarzystwa S'Zkoły: Średniej. PańIs.twowe Gimnaz/jum Męsk.ie im. Tadeusza KośoiusZki Państwowe Gimnazjum Męskie im. K'róla Stanisława Leszczyn skiego Państwowe Gimnazjum Koeduka'cyjne im. Prezyd/enta Rz,e'czy.. polsipolitej Pro~. Ign,acego Mośdcik~e,go Prywatne Gimnazjum Męskie Towarz-y;s'twa Sa:ezjalńSkiego Prywatne Gimnaz,j'um Męskie lim. św. tka:zimie:r:za ikur,ii Bisku- ~iej J PańsItwowe Gimnazljum Męskie m. Karola BrzJOsbowskiego Prywatne GimnaZ'jum Koedukacyjne T owarzyst'w,a Szikół ZydowlSikich Państwowe Gimnazjum K,oeduka'cyjne im. Króla Stefa'na Ba.. torego '. / kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Seminadu:m Nauczyc.i:el,skre Męslkie lim. Króla: Zygmunta AuguS'ta Pań:stwowe Semi,narium NauczycielSl~iJe Męslkie Państwowe Seminafium Nauczycielskie Męskie im. Marszałka J ózd a Piłsu!dsk,ie go C. Szkoły zawodowe. 'ki. Koedukacyjltlia Szkoła Hrundlowa z klasą s'pclcja:l:ną Po} 'sk~e,g'o Towarzys!twa!Krzewienia W'ie,dizy Handlowe'j i Ekonomi'cz:u'ej ( kursy nauki) Pańs,twowa Szko,la Przemys 'łl Leśnego im. Mal'\szałka ( kursy nauki) -klal s,owa Koeduka'c:yina Szkoła Haln'cHlotwa Ilo klasą spe'cj.alną o 'kietun~ku s'póbdzrelczym PO'ls'k/i,ej Ma'CielfZySzkolnej ( kursy nauki). IPrywatna -klasowa Koeduk,acyjna Sz'kała Handlowa ze $Ipecjal'ną klasą o kierunku spó-łdz,i-elcz-ym Tow. Krzewienia Wi'edzy Hamid.lowej ( kursy.nauki) Prywatna Czteroletnia ~oed'uka'cyjn,a Szkoła HandIowa Stowa..,rzyszenia J,abne ( kursy nauki) Sred'n,ia Szkoła Handlowa Koedukacyjna Towarzystwa Przyja.. ciół,wys'okie,go Mazowieckiego (-etnia).. Będzin Busko-Zdrój Często<:howa Ij 'f. Dąbrowa Górnicza 0 Jędrzejów Kiell(;,e '.. Województwo kieleckie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. I Prywatne Gimnaz~um Koed'ukacyjne im. M. Kope'rniika. Prywatne Gimna'zjum Koedukacyjne ilm. Sz:y:m0lJ. Fiirstenlbergów Stow. Kupców Prywatn,eGimnazjum K,oed'u'kacyjn,e Powiatowe lim. Mars'za~ka Józefa Piłsudskiego Państwowe Gimna'z,jum Męsk~'e dm. Henryka Sienki'ewi,CZIa Państwowe Gimn,azjum Mę lskie lm. Romualda Traugutta Prywat.ne Gimnazj.um Męskie Towarzystwa Szkoły Społecznej Prywatne Gimna'z:jum Koeduk.acyjne n-ra FJHpa Axera Prywatne Gimn.azjum Koedukacyjne Tow:M'zys,twa ZycLO'W'skich Szkół Srednich Państwowe Gimna:zj'Um Męsk,ie im. Waleriana Łuk,as!ińskii,ego Prywatne Gimna:zjum Koedukacyjne Wyd:z.i'ału PowiaŁ'owego Państwowe Gimnazium Męskie im. Ste;f,ana Zer,omskie,go Państwowe Gimnazjum Męs'k\ie im. Śniadeokiego

3 POt. ~O ,- Dzienhjk Ustaw Nr Str. 0 Nrl Nazwa szkoły Kieh::C li Kóń.ski~ Kozieni,ce Miechów Olkusz Opatów 0 Ostr{)wiec PitićtóW Radóm Sandomierz Skarżysko-Kamienna S oshowie c 0 Staszów. awiercie Prywatne Gimna:zjum Męskie Gminy,Wyzn.and'O'We'j. Prywatne Gi:mnaz,jum Męski,e pod wez'wahiem św. Sta.nisł,awa Kostki - T-w,a Opieki nad' Gimnazjum KatoiJdkim ipaństwowe Gimnaz'jum KoedUlkacyjne im. św. Sta'rtisława Ko s tjkl Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne M<ligLstra tu m. Kozieni'c Pans{wowe Gi.mna zjum Męskie im. Tadeusia Kosduśt'kli Pań: s twowe Gimnazjum Męsk' i'e limo Króla Kazimierza WJelkiego. Prywatne Gilinn:azjum KoedUlkacyjne im. BartolSz,a GłdWaJCkri'ego PaÓJs,two,we Gimnarz'jum Męski'e [m. Joa'chimą. Chreptowicza Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hugona lk,oołłął.ai 'a I!P,ań,s{wowe Gimnazjum Męsik,ie im. Jana KochanowskJiego II Pańs'twowe Gimnazjum Męsk,le im. Dr Tytusa Chałubi:ński,e.gó Prywatne Gimna 'ząum Koedukacyjne Towarzystwa P'rzyja'Ćibł Wiedzy Państwowe Gimn,a'zium Męsikle im. Marsza&a Józefa Pi~sudsk,ieg'o Prywatne Gimnazjum Męskie Kurii Diec.e.zjalnej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. A. WHkowskie,g,o T-wa Przyja,c.iół SZ lk.ały Śrecllniej. Państwowe Gimnaz;jum Męskie,im. Stan'isł,awa Stas'zica Państwowe Gi:mna:ljum Męskie im. Bo 'lesław,a P,rosa Prywalhte Gimnaz'ju'm Męs'kie im. Stanisława Wyspiańrski ie'go Ztz,eszenia Rod'żiciesk, i'ego Prywatne Gimnazjum Koedukacyjnie Towarzystwa Szlkół Żydowskich Prywa'tne Gimnaz,jum Koeduka cyjne Towa.rzystwa GimnazjUm HumJnis tycz ne,go Prywatne GiW'az,jum Mę skie Śr 'ednia Zr.zesZ'eni,a Nauczycieli SzkcJa Częstochowa Kielce Radom Sosnowiec B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkł powszechnych. Państwowe Seminarium ln'auc'życielskie Męs!kie ~m. T,adeufl'za :l<jośdu'szik~ Państwow e Seminarium!Nauczycielskie Męskie im. Stefana Ze-. romskiego PańsItwowe Semin,arium Nauczycielskie Męskie Państwowe Seminarium NauC'zyciels'k,ie Męs ikie im. Adam.a. Mickiewicza C. Szkoły zawodowe. l Częstochowa Dąbrowa Górnicza Kielce Radom,Sosnowiec -:klas-olwa KJoedu:kacyjlna Szkoła H<liUdlowa z klaś 'q -specjaln,ą StO!w. Kupców Porskioch ( kursy nauki) Pań<st'wolWa Szkoła Gómkz'a i Hutll'kz'a im. StaszTca; wyd,ziały: górniczy, hutn:iczy, elektromechaniczny ( kursy nauki) -}.ełnia Koe.d:ukacyj.na Szkoła Handlowa z klasą Sipecjalną Stowar,zys:z,enia KUlpców P{)hkioch ( kursy nauki).. Państwowa Sredni,a Szkoła TeahnkZllla ~olejowai wydzillły: meohaniczno' - eiektrołechrtjioczny, dirolgowo - budowlany ( kursy nauki) Srednia SzikołCIJ Chemiczno-Garbarska Tow. J>.op,ierania.Wiedxty Chemkzno-G<Ii!ba'rsk:j,ej (.kursy n'auki) -le'tni'r.mę,ska S zrkola HandL Stow. Kupców Polskich Prywatna -etnia Mę 'ska Szkoła H<liUldtolwa T. Płockiego ( kurs'y I nauki!)

4 Str. Dziennik Ustaw Nr ,--~-- Poz. 0 Nazwa szkoły. Województwo krakowskie. Bóćhnia Brzesko /' Chtzanów Dąbrowa kóło Tarnowa Dębka Gorlice Jasło Jordanów Kraków 0 l' l. II II, II II!(.~.(., 0 Mielee Myśleni'ce Nowy Sącz I Nowy Targ I Oświęcim Rakowice pod Krakowem Tarnów 0 Wadowice Wieliczka Zakbpane Żywiec A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Pań:s,twowe Gimnazjum Męskie im. Króla ikazimje'rz,a,w~elki~!g() Państwowe Gimnił :zjum K'oedukac)jlne im. Marszałka Józefa Pił. sudskleg o' Państwowe Gimnazj,uI Męskie im. Stanisław:a Stalszka, M~ejislk,ile Gimnazjum Koedukacyjl!e im. Ma:rszaflka Jó'zefa Piłsuds'lci,e go Państwowe G~mnaziuIl Mę :sk,ie im. Króla Władysł.aw:a Jagiełły Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Komera Państwowe Gimnazjum Męs'Me im. Króla Stanislawa Les,zczyfiskie'go P,rywatne Gimnaz,jum ~o 'eduka'cytjlue Miej,skie I I PaństlW0we G'mna'zjum Męs 'kile im. BaTHomieja Nowodworskielgro. II Pańs:tlWO'We Gimnazj :ummęsk, j 'e im. św. Jacka III PańSltlwowe G!im'rlazjuim Męki,e im. iktóla Jana Soibiesld:ego. IV ipań:s l twoiwe Gimnruzjulffi Męstki,e im. Henryka S~enllciewcza V PańsŁw,ow'e Gi:mna:zj'tlm Męskie im. J atna KOlchan'ow:skiego VI Państwowe GimlnazjU'm Męskie im. Tadeu's:za Kości,U'siki VIII Pań:sŁwOIWe Giotnlnazjurn Mę,ski,e im. Augusta!WitkoWk~Clgo IX Pańs/twO!we Girrma:zjum Męs lldte im. J'ana Hoelne- Wrooskielgo Prywatne Gimnazjum Męsk'~e :~m. Stanisława Jaworskiego. Manii Jaworskiej, Prywatne G.imnaz;jum Męskie Zgr,omadzenia Ks'ięży Misjonarzy ip~atne Gimnazjum K'oleduk,acyjtne Towarzystwa Żydowski<lj Szkoły Ludowej i Śre,dniej P'ryw,atne Gimna'zjum Koedukacyjne,im. li. Kołłątaja Państwowe G~mnaz.jum Męskie [m. Stanisława Konarskie'g'o Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Ta.ae:usz:a Kościusz lki Państwowe Gimnazijum Męskie im. Jana.DłUigoS!Za P,ań,stwowe Gimna:zjum Męskie im. [(lól,a BOIleisława Chrorbr'ego Państwowe Gimna~jum Męsk,ie im. Seweryna Goszczyńsikiego Pryw,atne Gimnaz'jum KoedukacyjtUe im. ks. Stanisława Konarskiego. Prywatne Gimnaz,j'lllIll Męskie ~m. Ks. St. Konarskiego. O. O..Pij'arów I P.ańs'tWiOlWe Gimna'zium Męskie :im. Ka'ziJmie,rza Bt,ódzińskieg'o. rj Państwowe G.Imnaz'jum Męsikie~m. Hetmana Jana Tatndwsłdego III IPaństwowe Gimnazjum Męskie 'im. Adama MiicMewi'cza Państwowe Gimnazjum Męs'kie lim. Marcina!WadowiŁy Państwowe Gimnazjum Męsk'le lim. Jana Matejki Państwowe Gimn,az:jum Męskie P.rywaJbne GimnaJZjtlllll KOIe,d\ulka~yjnle im. Hl. Ład!)s[awa z Gile}. n,iqw,iij Państwowe Gimna'zj'Ulm Koedukacyj.ne im. M. Kopernika Biała Kraków B. Zakłady ks.aicenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. P,aństwowe Seminarium inauc:zyciids!me Męskie im. Grzegorzai Pilamowk~a P ańs two'wie!pedagogium ł Biała kla C. Szkoly zawodowe. PaństlwolWa -kolasidwa Koedukacyj:na Szkoła Handlowa.~ są slp,ecjalną ( kurisy nauki) r,

5 Poz Dziennik Us,Ław Nr Str. i,' ;-. Miejsc'owość Biała ' zernichów Jasło Kraków fi fi fi Biała Chełm Dęblin Garwolin Podlaska Hrubieszów Janów Lubels'ki Krasnystaw Kraśnik Lublin Łuków Międzyrzec P,odlaski Puławy Radzyń Siedlce Sokołów Podlaski Tomaszów Lubelski Węgrów Zamość Chełm Leśna Podlaska Lublin B. Zakłady p letnia Srednia Szkoła Ogrodn&cz.a,( ikursy nauki).,państwowa Srednia Szkoła Rolni,cza ( kursy nauk,i i praktyka, jedn,o'roczna). Prywatna! Męslka Szk'oła,Wiiertnicza Za,chodni~,g,o Oddziała Stowarzysz'eni,a PoLskich Inżyni,erów Przemysłu Naftowego w Jaśle ( 'kursy nauki) Państwow,a Szkol,a Przem)'ltowa im. S. StaS'zl'ca. Wyd~iały: chemiczny, melio '~a,cyjny ( kursy nauki) i mechaniczny, budowlany ( kursy nauki) Państwowa SzkO'ła Sztuk Zdohniczych i IPrz,em)'lSłu Arty;styClnego ( kursów nauki) SzJwł,a EkonolIIlij.c :~no-handllow,a ( kuirisy nauki) Szk'oła Hotela!rslka Państwowa Szkoła Przemysłowa :im. S. Staszica; wydziały: 'Szk.oiła 'Przemysł,owych mistrzów maszynowych ( kursy nauki), szk,oła majstrów budowl.anych ( kursy nauki) ILootytut Admini:S'tracyjn'o - GOSIp'ordar'czy Kurat,orii ' Szko'ły Ekonomiczno-Handlowej ( lata nauki).,województwo lubelskie. A. Szkoliy średnie ogólnokształcące. PariJstworwe Gimnazjum Męskie im. J. I. K'r,asz.ewSlkiego Państwowe GilmJnaZljum KoedukiiJcyjlO,e im. Stefana - Czarnle'c kiego.' '. ' ~, Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne T-wa Szlkoły$'r.edn,ioej :, Prywatne G~mnaz'jum ikoeduka'cyjne im. Marszałka ~ Józefa P iłsudskie,go'. -. ' : Pań 'stwo 'we GimnaJz,ju'Ill Koetduk acyjn e im. Stan'isła.wa Staszica Prywatne Gimnazjum lkoedu:kcllcyjlle T-wa Sz:koły Średniej. Państwowe Gimnazjum Męskie lano,władysława Ja,g,i,e.łły Miejskie G.imnazjum Koeduka'cyjne Państworwe GimnaZJjum Męskie lm. Staniisława StilsrlCa Państwowe Gimna'zjum Męs,kie,im. Jana Zamoyskiego Prywatne Gi:mnrazjum Mę'Sk~e im. Stefan,a Batore,go Prywatne Gimnazjum Męs'kie ~m. Vetterów Zgromllidz,en.ia Kupców ' p.rywa tnie Gimnazjum Męskie BiSkupi'e. Państwowe GimnaZJjum Męskie m. Tadleusza lk'oic:ius'zk;i Prywatne GimnaZljtUJm K'oe.d'kacyjn'e Towarrzytstwa Szkół ŻydOWiS'ki-ch -. Państwowe Gimnazjum KoedukiiJcyjne im. Ks. Adama Czar!ro.- rryskie,go. 'Prywatne Gimnazum Koed'llkacyjne [)-ra Stanisława Sitków skiego.' Państwowe GimnaZ'jum Męskie im. HetmiiJna Żółki'ewsk,ieg'o : '.. Państworwe Gimnazjum Mę:skie im. Bolesława Prusa.. p,ryw.atne Gimnazjum Mę lskie B~skupie ' Prywatne Gimnazjum Męskie T-wa Salezjańskiego Pań,stwowe Gimn'a'zjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowa 'ckieó,o. Prywa~e Gimnazjum Koedlu!kacyjne T owa Szkoły Średniej Państwowe Gimna'zju:m Męskie im. Jana Zamoyskiegi)' kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Semi.narium!Nauczyoielsikie Męskie PańsŁrwowe Sem:narium Nauczyciels,kie Męskie irn. Mie,c~ytsława Brzezińskiego Państwowe Seminarium NauczycieIskie!'ięskie im,. JuliUsż:a Słowackiego

6 ,, -' -. Str;-'s'- Nrl Dzienn~k Ustaw Nr '''----'-'----'-----:.---- Poz _,>,_ Lublin Siedlce ',,,Kijany, poczta Spiczyn, pow. lubartowski Lublin ', Międzyrzec Podlaski. ' Aa.mość - Państwowe Pedago'l~htm lim. EW!rystaJ Est!kowsikie,go Państ'wOlWe Semi,na'rium in:auczydelskie Męskie im. MClirsza.łka. JÓ,z,efa.,P,ił,sUJdslkie 'go ' C. Szkoły zawodowe. Prywa:tna Męska Śl'ed'nia Sziwł! Ogrodni<:za :im. Erazma Plewińs lkie'go (tlrzy kursy nauki ~ ipl<rukty;ma ie,clnol'oczna) SZ!k,ol,a Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa; wydziały: budowlany, di'ogowy, wodny ( kursy nauki) -klasowa KJoletdukrucyjlIla Miej-ska Sizkoła HaIIldo,wa : cla... 'są Sipe,cjalną.( kursy nauki) \-IklClis'owa ikjoedlujk!cyjna Szkoła p.r :zem)'lsłowo - Handlowa P.M.S... Bąkowi,ce-Chyrów Brysław-Tustanowice ' -- Brzo.tw Chodorów DoBrómil : -(DlóhbbYCi 0 '- GródekJ algielloński Jarośłilw -,, ' -' Jaw-orów Krasno Leżajsk Lubaczó\ / Lwów 'ł. W,.. II 'U ' u ł!i,, ~ '.'! ;.. ' ; 0 ~. ~,,, '. ~ -. :w ojewódzlwo lwowskie. A. Szko~ średnie ogólnokształcące. PryW,atne Gimnaz:jum Męskie O. O. JezlUftów Prytw.a'l:tne GilllllIlazjlum K,oeclukacyjne To,war:zyS't,wa.pryw.atne l~o Polskieg'o Gimnazjum Reahlego dla BO iry:sławia i Tustanowic, Sp. z ogr. o.d:p. w Borysławiu Państwowe Gim'naz,jrum Koedukacyjne Prywatne Gimnazjum Koeduka'cy,jne im. ArtUIra GroU~era Prywatne Gimri.azlj'lllIll Koedukacyjne Miejski,e. im. Herbuortów PańJStwowe Gimnazjum Męskie im. Kr.ó-a,Władys :ława J!glieUy Prywame Gimnazium K,oeduka'cyj'lle im. Iwana Franki Ukr. T-w,a Peda,g,ogiczn'ego Ridina Szkoł,a.. Prywatne Gimnazjum K.oedu:ka'cyjne im. Leona Stembacha Prywa'ine Gimnazjum ikjoedukac)llj'lle im. H. Sienkiewicza. Państwowe Gimnazjum Męsk,ie~m. Króla Władysł,awa Jagiełły I PaństtlWlOtwe Gi;mna'zjum ' Męsikie ijm. MamzałkaJÓ'z :efaiptił sudsjlciegol II Państwowe Gimnaz'jum Męskie im. Au~a,WHkowskie:gQ Państwo'we Gimnazjum Koedukacyjne Prywatne Gimnazjum Koed'kacyj'lle im. Józefa Makowejia. - Uikraińslcietio Towarzy:!>twa P,ecLalg. RiJdna Szlkola Państwowe Gi.mna:z'jum MęlSkie im. M~ko~aja KOłperlllika: Pań,stwowe Gi'ffiitazirum Męskie im. Bolesława Chrobrego Prywatne Gimnazjum Koeduka'cyjne lpo'wia't,owe~o Towar;ystwa Szkoły Średniej,, I Państwowe Gi'tn'nazjum Męs~i'e dm. Mik 'ołaąa Kopemi~a ' II PańsItWIOwe Gimnazjum Męskie im. Ka!l'ola SzCłljnoc:hy IPańsbwolWe GnIiazj'Ulm Męskie im. [Króla Sltef.aina BatO'rego LII IV Państ'WOlwe Gimnazjrum Męskie im. Jana DłU!goslZa ' _-,V. ipaństwo'wie GinliTIaiZllum Mę:ske :im. Hetmana St. Zółkiiew.. skiego VliI,!Państwlolwe Gimn.ruzjum Mę :skie :im. ' Taldeusza KO'ŚciIuISIZ!ki Will PaństwolWe GimJnazlj~m Męskie rum. Kr. Kazimerzia iw'~elkiije:go IX lpańs,t'wowe Gimna:zjUm Mę lsk'i,e ijm. Jana K'olcha.nowski,ego X ipańs'łwo:we GiJmnJalzjum MęlSkiJe im. Henryka Sienkiewicza. XI ipaństjwowe Gimnazjum MęlSk~e!im. Jana i AndrlZeia SMacleckich XlI ipaństwowe GiJmIn!a:z!jum Mę,skie im. S!tarusłaJwa Szczepa. nowskie,go P:~stw,owe G.imna:ZJjUllIl MęS'kie z ~kjim,j'ęz.ykiem nauczania ' FlhaiP,ańs!wowe,go Gimnazjum Męskiego z rusikim językiem :na. uczan'ta KO'I'pU!Si KaŁedów!NIl J.j

7 ,Poz. 0 Nr I Dz~ennik Ustaw Nr Str. Nazwa 'Szkoły LwW! Łańcut Nisko Przemyśl Przeworsk 0 Rawa Ruska Rzeszów Sambor Sanok Sokal Tarnobrzeg Turka n/s. ółkiew Krosno Lwów Rzeszów Sambor Sokal Borysław Drohobycz Jarosław II. Lwów 0 Przemyśl B. Zakłady ' Prywatne GiJmnaijum Mę skie ZydowSlkie,g,o Towarzystwa S~oły Ludowej li SIiedn~ej Państwowe GimnaZjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewiczla Państwowe Gimnaz.jUlIIl KoecliUJka,c.yjule lim. Stefana Czarn~eCtkiego I PańGtwowe Gimnazjum Męski,e,im. Juliusza Sł,owackieg'o II,Pańsłiwo:we Gimnazjum Męskie im.!prof. Kaz,imłerza Morawskiego Państ,wowe Gimnazjum Męski,e z 'mskim językiem nal'clz,ania Prywatne Gimnazjum Ko'edukacyjne ydowsk T-w:a Szkoły L'.dowej i Sr 'edn~ej Prywatne Gimnaz'jrum Koe,dukacyjne Miejlskie im.!kr. Wład'Y' sława Ja,gliełły Państwowe Gimnazjum Koe.duikacyjn:e I PańJstwowe skiego, Gimnazjum Męski e im. ks. Stanisława!Konar- II PaństJw:owe Gi:m~aJzijum Męskie im. St. Sohiński,ego I Pańsllwowe Gimnazjum MętSki,e i:m. Adama Mickiew~cz,a l,i tpajństhv'owe Gimnazjum Męslk~e m. M~~CJll.alja Kotper:Il!ika Państwowe Gimn:azjum Męskie im. KróIowcj Z:J,hi Państwowe Gimllazj~lm Męskie im. Antonie'go MaIczewskieg,o Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tar:nowsk,iego Prywa't.ne Gimnazjum Koedukacyjne im. Marsz,alka Józefa Pilsudskiego Pańtwowe Gim.na~jum K,oedl~ka cy'in,e m. Hetmana Słartisł,awa Zółkiews'kiego ~ kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. tpańsilwolwe Sem:Jnalrl'llm Nauczyciels'kie Męski' e Państwowe Semin.arium N anczyciels:k:ie Męskie im. ' Stanisława SoIbińskiego PallJstwowe Seminarium Nauc..yddskie Męskie ~m. Sta,nislawa S tas z,jc a Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Ma lrszałka J ózda rilsud&kiiego PańS'two'we Se!ffiin.ar,~um Nauc'zycielskie Męskie im. Włodzimierza Dz~ed!UJs,zyckiego C. Szkoły zawodowe. PaństwoIwa Szkoła Wied'ni!c'za ( kutsy n.aujk~) Śred!rria Szkola Teahn~cz!la Towarzy:shva ŚredlniJej Szkoły Technicz.nej( kursy najukji) Państwowa Szkoła Budownictwa ( kursy nauki) P.aństwowa Szkoła Majstrów Budowilanych ( kursy nauki) -lelni:a Szk,oła Handlowa Towarzystwa Szko,ły Handlowej ( kursy nauki) Państwowa Sztkotła Teahni,c,zna; <WyIdlziały: elektlro-mechan,lclny,. drogowo-'wiotlny ( kursy nauki), sz:uk zidohnitc:zydi i przemysłu artysty-czlnego ( kulsów nauki) Państwowa Szkoła Ekonomicz.no-Handlowa ( kursy nauki) Liceum Handlowe Towarzystwa Liceum Handl,owego ( kursy naulki) P.ańslwowa S:z'koła Majstrów Budowlanych ( kursy,rrauki) Prywatne Uc,eum Handlowe Koedukacyjne Towa,rzystwa Lic'eum Handlowego ( kursy nauki) \ (...Województwo łódzkie. A. Szkol'y średnie OI!Ólnokształcące. l Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. Tad'eUlsz'a KościUiszki Państwowe Gimnaz,j,Ulm MęSlkie im. Ada;ma Asnyka

8 ,Str. Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Nr Nazwa szkoły KalisZ Koluszki Koło Konin: Łask Łódź 0 II.. łf II. II ti.... u 0 Pabianice Piotrków ' Radomsko Sieradz Tomaszów Mazowiecki Turek ~i:e 'lud 0 Zduńska ~ ola Zgierz Łódi Prywatne GimnazjUlIIl Koedukacyjne T,o,w. ZydowSlk.~ch Szkół Średnich Pryw;atne Gimnazjum Koeduk'a'cyjne Kota P'oJ,slkie,j Ma<::i:erzy Szkolnej' P,rywatne Gimnazjum ~oedu'kacyjne Towarzystwa Oświata P'rywatne Gimnazjum Koed'lka'cyjne Sto'Wanzys'zenia Przyjaciół Szkoły Średniej Prywa'tne Gimnazjum Koedukacyjne Stow. Szkoły Średniej PaJlsltwOIWIe GimmltZljum.Męskie im. Mikołalja Kopernilka Państwowe Gimnaz,jum Męskie,im. PierwszegO' P,rezydenta Rz. P. Gabriela Naruto'\'licza Miej:skie Gimnazjum Męskie,im. Józefa 'Piłsudskie 'go' Prywatne Gimnazj,um Męskie Towarzys,twa Społecznego PoIsl<JiegO' GinlIazium Męskie 'go' Prywatne Gi.mmJaZ!j'um Mę~kie Stowa!CZys'zenia Sz:kolnęgo im.,wł. St. Reymonta Prywatne G~mnazj:um M-ęskie im. ks. Igna'cegO' Skoru.pki Prywratne Gimnazium Męskie Ale!k.s,ego ZimowskiegO' Prywa'tne Gimnazjum Męskie Zgromadzenia Kupców m. Ł'o.dzi I Prywalt:he GimnralzjlUJll Męs'kie TowalI,z,ysitlwra. Szkół Żydlowsikkh III Prywaltne Gtimnalzjum Męskie TorwaTzysltwa Szlkół Żydiows'kkh Prywatne Gimnaz,jum Męsk,ie z niemieckim językiem.nauczania Niemi;eck~ 'elg, O' Stow.arzyszeni,a SzkO'lnegO' Prywatne Gimnaz'jum Męskie To'warz)'lstwa Szerzenia Oświaty li,w~edzy T e'chn,icznej wśród Żydów PlrywaJIJne Gimnaz!jumM-ęski'e I.zaaka, Kacenel!sona Państwowe Gimnazjum Męskie Un. Jędlrzej :a Śnia-deckie,g 'o Pań:st:wowe GtiJmnazjrum Męskie im. BoJ.esława OhIobrego Prywatne Gi:mnazljum Mę~kie TO'warzystwa Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Męsk,ie im. Feli:ksa FabiaIie~o, Towa 'lz,y:stwa im. Fe'Wksa F abia!li~o Prywra'tine Gimna:ZljU!lll Koedlulkrucyjne LUJdlwii.<.~ Wei:ntrauhólWny P,rywatne Gimnazjum K:oedluka,cy:jne Koła Polskiej Ma,cie'rzy Szlk'ołnej Prywatne GilIllnazium Koedukacyjn,e Stowarzys>zenia SzkO'lnego Pryw,atne Gimnaz.jum KoedU'k:acyj:ue im. Tade'l.llSlza K,ościusZlki P,rywatne G~mna'zjum Mę!~kie m. T,adeusz,a Kościuszki Diece:żj~ C:zęsoŁ')li,;ho'W\Ski~. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Kazimierza WieI.. ~ego I ipaństwowe Gimnazjum KoedUJkacyjne im. Stanit.awa. Staszica C. Szkoly zawodowe. Państwowa Sz,koła Te 'chniczno-przemysłowaj wydziały: przę diza:lniczy, tkaciki,,dlz,iewiarski, farbi'a,rslko-w)'lkońc.zalniczy, elektryoztlly( ku'nsy nauki), mechanic.zny ( kursy nauki) Szkoła P,rzemysłowa' TOIwa'r.z.ys;twa Sz,erzenrna Ośw~ty i Wi'eldizy Technic.zIIl'ej WŚr,ód; Żydów 'w Łodzi; wyd 'ziały: mechankz. ny, tjkacik,i ( kursy nau'ki) Czteroletnia Męska Mie.j.ska SZ lkoła Hrundlowa ( kuiliy,nauki) Państwowa -etnia Męska Szkoła Handlowa l 'kursy nauki). :Województw~ nowogródzkie. I A. Szkoły średnie o~ólnoksztalcące. i Pań,stwowe Gi:mnazju.m Męskie im. Ta.deusz'a Reitana Prywatne Gimnazjum Koeduk,acyj'ne Ch. Ęps :zteina

9 Poz : Dziennik Ustaw Nr Str. Nazwa szkoły Lida Nieśwież Nowogródek Słonim. Stołpce Pań' s;\jwiowle GimnaJz,jum KoedUikac:Yljne Mn. Hetrnana Karola Chodlk~ewicza Państwowe G ~mnazjum ikoedulka:'cyjne im. Wł,adyslawa SyrokomLi Państwowe,(J'imnaz.iuIn Koeduka,cyjne im. Adama Mkkiewicza PańS'twowe Gimnazjum K,oedUlkacyjne im. T.adeusza K'ościuszki Pil)'watne G.imnazjum Koedukacyjne Zydowski'ego Towarzy stwa Szko,ły Średni, ej' Pruństwowe Gimnazjum Koeduka'cyine,Lm. T,adeusz.a HołÓ'wki B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Slonim Baranowicze.. Lida Zyrowice (pod Słonimem) Państwowe Semina'rium inauiczycielsme Męs!lde C. Szkoły zawodowe. -letnia KO'edUlkacyjna SZlkoła HaU'(Howa P. M. S. Prywatna Mę lska Szk,O'ła DIo~owa P. M. S. ( kursy nauki) Prywatna Koedukacyjna -kvas,olwa Szk'Dła Handlowa ze spe- C'jalną iklalslą o kierunku spóldziekzym KO'l,~ilUm ks. iks. Pij:arów '( kursy nauki) Pa ;ń,s)t,,~owa Śneldinia SZlkoła Ro,lniaz:a; wytdziały: rolniczy i Je. śny ( kursy nauki i praktyka l'ednoroczna.)., ;. Brześć n/bu,giem Kobryń Łuniniec Pińsk Prużana. ' Województwo poleskie. A. Szkolly średnie oiólnokształcące. Państwowe Gimnazjum KoedUlk,acyjne,im. R. Traugutta P,rywatne Gimnazjum K,oeduikacyjne hebra :Slk~e Tow. Oświat,owo - KulturaJlOego Tarbut Pań,slwowe Gimnaz.jum KoedUlkacyjne im. Marii RodzieW'i~ czowny Pań,stwowe Glmnazjum Koedukacyjne im. Króla WładYław~ Jagiełły Państwowe Gimnazjum Koeduka'cyjneim. Marszałka P.iłsud,s :kiego Józe~a Prywatne Gimnazjum Męslkie O. O. Jezui,tów Prywatne Gimnazjum K,oedukacyjne A. Czeczyk-Golirrldelowej Pańs Itwowe GimIliwzjum Koedulkaicyjtne ~m. Adama Micldewicza C. Szkoły zawodowe. Brześć nfbugiem Średnia Szkoła Techniczna im. Ma 'rszałka J. Piłsudis kieg,oj wydz~ały : me'chankzny, cirog'owo-budowl'any,eiksploa t.ac)'ljny ( kulisy nauki) -lklla;sowa, KOle'diUlka,cyjnral S:z:k'Ola Han:dlQwa z klasą o kierunku Sjpółdiz:iel:c.zyin POIlsikiego Tow. Oświaty Z!liwodowej.{. ikursy tilruuki).. Województwo pomorskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Bradnica Chełmno ' Chełmża Chojnice Gdynia Górna Grupa Grudziądz I,t PańS'twowe Gimnazjum Męskie, PańJs;twOlwe GimnlaJZijum Męslkie im. Króla Kazimie,rza Jag.łellończyka.' P,ań,stwowe Gimna.zjum Koedukacyjne ' Państwowe Gimnazjum Męs'kie. Prywatne Gimnazjum Męskie T -wa Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Mę;skie Tow. Słowa Bożego Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Jana III Sobiesk[ego Państwowe Gimnazjum Męski~ ~. Bolesł.awa Chrob~e0

10 Str. Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Nazwa 'Szkoły. Grudziądz 0 Kościerzyna Nowe Miasto Pelplin. 0 Starogard Świecie Tczew Toruń II Wąbrzeźno Wejherowo Prywatne Gimna:zjum Koerdukacyjne im. Goethego z Ile,mieckim językiem nauczania Państwowe Gimnazjum Męskie im. Józefa,Wyhiak,iego Państwowe Gimnazjum Męski,e ' im.,ks. Bisk'llJpa BallidUlrskiego Prywa{ne Gimnazjum Męskie Stol:icy BiJSku;p~ej,~Collega,um Mari.anum) Państwowe Gimnazjum Męskj'e Państwowe Gimnaz'jum Męskie Państwowe Gimnaz'jum Męskie Pańs'lwowe Gimnazjum Męskie :im. M~kołaja Kopernika PMlSltwOIwte Gitrruua,zlj,um KOeldUlka:cyjne z n.iemi,ecldm językijem na ucz,ania Prywatne Gimnazjum Męskie:im. św. JÓ'zef~ Zgroma:dz,enia O. O. Re-cliempitoryslów Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe Gimnazjum Męskie im. i[(.róla Jan.a Sobieskie,go.. Grudziądz Toruń Tuchola Wejher,owo Gdynia II Grudziądz II - Toruń B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkól powsze,hnych. Pań,sŁwowe Seminar,ium Nauczvciellskie Męskie im. Stanisława Staszica. Pańsrl:wowe Sem:lI<a<riul!n Naucz:ydel,sikie Mę:Slk~e Pańs ltw:owe Semi'ua,riulffi NuuczycidSlkie Męs 'kie Państwo lwe Semi!uCliriiUlIIl Nauczydelsikie Męskie C. Szkoły zawodowe. -łd as lo'ne KoedJuft<,aGyIjne Liceum Ha'n!dIlowez kla!są dll,a sjpeoj aihza'a j i W han/dlu marsiklittn lziby Przemysłowo - Handlo. wej (odwc~enia pr;zysługują uczniom ki. i specjalllile>j) -:klllisow,a Ko-edUikacyjna Sz'k,O'taHandlowa lz,by Przemy.słowo. Handlowej PalńJstwo wa Szkoła Budowy Maszyn ( kurny f!laju:ci) P 'ańs Itwowa Szkoba Przemysłowych Mis'lrztów Me'chanikÓ'w iprzy Pańs'two-wej Szko!le Budowy Ma:szyn ( kursy nauki) P,ańs'lwowa Średnia Szk,oła Hodowlano-Roln~cz,a '( kursy nauki i praktyka jednoroczna) -etnia Ko-edukacyjna Szkoła Handlowa Izby PrzemysłQIWo HandIowej 0. WQjewództwQ pqznańskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące... Bydgoszcz II Chodzież Czarnków Gniezno Gostyń Grodzisk Inowrocław 0 Jarocin Kępno Kościan Krotoszyn : Leszno Marszałki --.- ''- P,aństwowe Gimnazju.m Męskie Humanistyczne Państwowe Gimnazjum Męskie im. Ma.rszdk:a Józefa Piłsudskiego. Miej'skie Gimnazjum Męski 'e im. Mi:kołai,a K,opemika Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. św. Ba'rbary Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe Gimnazjum Męskie,im. Bo,lesława: Chr,obr'ego Prywatne Gimruaz,jum Koedukacyjne Zi'emi Gostyńskiei Miejski,e Gimnazjum KoedukacY'ineim. J. Słowaakie lgo Pańs,twowe Gimnazlum Mę :skieim. Jana Kas'Prowicza ipa~stwowe ~ imna~,jum Męskie i~. Tadeusza Kościu,sz:ki Pansluwowe Glmn,azlJUITl KoedukaCYjne Państwowe Gimnaz.jum Męskie im. św. Sto KQlstk~ Państwowe Gimnazjum KoedU'kacyjne im. Ks. Hug,ona ~ołłątaja Pa,ńs'twowe Gimnazjum Mę :sk~e im. Komeńskie,go Prywatne Gimnazjum Męskie T -wa Salezj.ańLSki,e~o

11 Poz. 0 Dziennik: Ustaw Nr Str. Nrl ' Naxw 'a szkoły Międzychód Nakło Ostrów Ostrzeszów 0 Pleszew Poznań Rawicz 0 Rogoźno Rydzyna Śrem Środa Szamotuły Trzemeszno Wągrowiec 'Wolsztyn Września Żnin MiejlSlkiie GimIllaxjrum Koe,dukacyjne m Dr He]j,odlora Ś'WIięciclde,go P:aństwowe Gimnazjum Mę 'skie im. Bolesł:aJWa ikrzywouistego Plaństwowe GiJmn,a,z:jum Męskie im. I Mars~ałka P 'olsl~i Józefa P~sudskj.ego P'ryw,atne Gimnaz!jum MęlSk lie ks. %s. Salezjanów Państwowe Gimnazjrum Koedukacyjne im. St,anis.ława Staszica Państwowe Gimnaz!jum Męskie im. św. Marii Ma,gdalooy Państwowe Gimnazjum Męskie im. K. M-a,rc:inkoWlsldego Pań Sltwowe Gimna'Zljum Męskie im. K. Bergera Państwowe GimIlJaxjum Męskie :im. I. Paderewskiego Pańshvowe Gim:ruruz.jum Męskie im. św. Jana Kianitego P'fywatne Gimnazjum Męsik!~e im. A. M~ckieWlicza Prywatne Gimnazjum Męsk,ie Dr Brunona Cza,jk owskie,go Państwowe Gimnazjum Koeduka'c:yjne ~OIr:pUS Kadetów Nr. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. p.rz,emysłarwa: Pryw:atne Gimnazjlllm Męskie Un. SubkowSikńch Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. Gen. J óz,efa,wyhlckiego,państwowe Gimnaz'jum Koedttkctcyjne Pań!>twowe Gimn:az,jum I(,oedukacyjne.mn. Ks. Piotra Skarii Państwowe GimnaZljum MęSkie KLaiSyczne Państwowe G~mnazium Męskie Pań:s,twowe Gimna.zljum Koedu:kacyjne im. lmars'xałka Józefa Piłsudskiego 'Państwowe Gimna~um Męski,e im. HenrYka Sienkiewic:z;a Miejskie Gimna.z.jum Koeduka'cyjne lim. Br;aci Śniadeckich B. Zakłady kształcenia kandydatów Da Dauczyc'ieli szkół powszechnych. ' t Bydgoszcz Krotoszyn Poznań' Rogoźno Wągrowiec P.aństwowe Seminarium Nauczycielskie Mę:skie P,ańs,twO'we SemillUrliuLn Nauczycie:Lskie Męskie Państwowe Seminar;ium Nauc'zycielskie Mę'Skie im. EW!lJry'sta Esfkowski'ego P,aństwO'we Seminamum Nauczycielskie Męskie P,aństwowe Seminanum Nauczycie'lsikie Męs.kie Bojanowo Bydgoszcz... Leszno Pozna,ń ', łf' C. Szkoły z,awodowe. PaństwOIw!lJ Śr,ed lna Szk~a RolrniJcza( kuitsy naluk~ praktyka jednoroczna) Pańs!twowa Szk oła Prz.emyslow:ai wydziały: chemic.z.nyz oddziałami chemi,czino-cuk'lown:i'czym igaz:own,lqzym, młynarski ( kursy nauki) Państwowe Lkeu.m. Rolnicze PańJstwowa Średnia S:zk, o:~a, Rolni<:z,a ( kulsy nauki. i prak.tyka jednoroczna). _ Liceum Handlowe Koedukacyjne Izby P,rz.emysłowo-Hand.}Qwej (. kur'sy nauki} PańS'twowa S.zkola Budownidwa.( ktlrlsy nauki) Państwowa S Zikoła Budownictwa i Mienn:j.cz,o-Mel~oracY'jia i wyd iziiały: budowlany, drogowo-wodny ( kursy naujki), melioracyjny (, kursy n auki) Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i, P,r.zemYlSłu Artystycznego ( kursów nauki) Loceum Hallid lo'\voe Koedu~a~ :Y'jlle Iziby Pjl'~E'mysłotWo-Hań:dlowe:j { kursy nauki). ' I

12 Str. Dziennik U sła w Nr -~---~---- Poz Nazwa szkoły. :Województwo stanisławowskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Dolina Horodenka Kałusz Kołomyja fi Rohatyn Śniatyń Stanisławów 0 Stryj Tłumacz Stanisławów Czernica Stanisławów Stryj B. Zakłady Pollslkie Prywlaltnle GimnazjUlffi Koediulkalcyjne im. Z~unta Krasińskiego ' Plrywatne P'ollsbe Gimnaz:j:um Koedukacyjne Towar.zystwa. Sz'lmły Śr,e:dlni ej Miejskie Gimnazju:m Koedukacyjne Państwowe Gimnaz.j'..m Męskie im. Króla Kazimierzla Ja'giellończyka Państwowe Gimnazjum Męsk ilez ruskim językiem naw..:rania Państwowe Gimnazjum M.ęs 'kie im. Ks. Pi'otra Skargi Paris't'wow:e G~mnazljum Męs,kie im. Fl'and:szlka Krurpiri:sMe,go I Gimnazljum Męskie i:m, Mi!ecz.yslł:aiWla ROIillaTIlolWslkiego IIPańs:Uwowe Gimnaz.jum Męskie im. Mrurszałka Józefa Piłsudskielg,o III Pruńs'twawe Gimnaz.jum Męskie im. S:tJani:Stł:awa Strus.z,~ca Prywatne Gimnazjum KoeduKa'cyjne Zydowskiego Towarzystwa SzikOlły LUidowe'j i Średni'e l j Państwowe Gimnazjum Męskie z ruskim językiem nauczania I ParIl!SltlWOIWe Gimnaz:jum Mę~e im. Marslz :ałlka Jó,zefa Pił,sudskie 0 II PańStt;owe Gimnalz.j r~m MęStkile im. Prez.ydien/ta Rze;ez.yposlpohtej Plrof. Iign.ac~go Mościelkiego Pańs,twowe GimnaJum Mę,skie kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Seminarium Nauczycidskie Męskie C. SzkOły zawodowe. Państwowe Liceum Rolnicze (z ruskim językiem nauczania) Państwowa -klasowa Ko'e{'~~lkacyjna Szk,oła Handlowa ki. Liceum Handlowe Świdersikiego \ Bielsko Cieszyn Chorzów II Katowice 0 Lubliniec Mikotów Mysłowi<:e Pszczyna Ruda śląska Rybnik Siemianowice Śl. Piekary Śląskie. Województwo śląskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego PańsJtyrowe Gmna:zjum M.ęs'kie nlla zni,emieckim językiem niaulcża Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. A. Osuchowskiego Piańsiwowe nicze Gimnazjum K,oedukacyjne matematyczno-przyrod- Państwowe Gimnaz'jum Męskie im. Odrowążów Pań.slwowe Gimnazjum Męskie im. św. Stan:isława Kostki Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne,im. Eichendoria z niemie ckim j 'ęzykiem nauczania Niemieckiego ZWiiąz:ku Deliltsooer Schulverein Państwowe Gimnazjum Męskie Mi,cjs'kie Gimnaz:jum Męskie im. Mi'kołaj,a Kopernika Pańs'twowe Gimn:azj'um IVlę:skie Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. A. Mickliewk:za Państwowe Gimnazjum Męskie im. T. KośoiUJsZlki Pańlstwowe Gimnaz'jum Męskie im. Bolesława Chrobrego Komunalne Gimnazjum Koedukacyjne im. St,a.nisława Państwowe Gimnazjum Męskire Stasz.ka: Pań,stwowe Gimnazjum Męskie im. J. Śniadeckieg'o Państwowe Gamnazjum Męskie im. Króla Jana III Sobiesciego

13 _ - : i I Poz.--Ó Dz,ienni:k Usbw N~ - Tarnowskie Góry Żory I Nazwa szkoty Państwowe Gimnazjum Męskie im. ks. 'Jana Opolskiego _ 00 Miej&ke Gimnazjum Koedukacyjne im. ik. Miadci Cieszyn (Bobrek) B. Zakłady Pszczyna Tamowskie Góry: kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Semina:Iiiu.m inauczydclskie Męslkie mn. P. Stalma'cha 00 PwstwolWe Semmarwm N aiulczyciell:sk!te Męskie PaństwOlwe Semmarlum NaJUlCzycie:łslcie Męslkie 0 Bielsko lit Chorzów Cieszyn Katowice 'lo RybniK C. Szkoły zawodowe. Państwow,a Szkola rprzetnysłowaj ~iały: mechaniczny,,tkacko-lprzędzlalmczy ( kumy naujki), {a'rbiarski ( kursy nauki} SZkoła Mlistrzów Mas'z:ynowych i Szkoba Miisbrzbw Elektroteclt~ nłcz;nyoh!przy ipailstwlowej Szlkole: Prz,emysowe,( kursy naulki) 0 Szlkoł,aMist'rz.ów Budowlanych przy PańsŁwOIWei Szkole Prze.. mys~owei ( kumy nauki) Koed:uJkacyjne M~~j!sikie Uceum Ha'nd~<YWe (ku!l'>s'y naujki), Miejiska -kkusowa ~oe.du:kacyjna Sikoła Handlowa ze Slp,ecjalną klasą czwartą o tk:~erunku eik,ono!id:iozno-handowym,( kursy naukił) Państwowa -ldas'owa Koedukacyjna Szlkoła Handlowa ze s:pecj,alną klasą c:zwajrtą Q kierunku e'~oiilomiczlilq-handowym ( kumy nauki). - Sląs lkie Tedlll:icZlIe Zakłady NaUlkowe - s lzkoły średn~e: teeh- ~ n:~ków - meohaników,, eletktrot'e,chil!~kówi techników >budo-o wlanych, t'echol~ków drogowych, technwków -chem~ków ( kursy nauki) o.. -:. Szkoa-a MistTlZów Maszynowydh Śląslkich T eohnwcmydh ' o Zalkład:ów inau:lwwych w Katowioa'oh ( kursy nauki') SZlko:a Mistrzów ielektrotecmnic'znych Śląskicih. TechniC'znych Zakładów inaullwwych w Katowicach ( kursy nauki) Szlkdła Podim~slbrzów Hutn:iJclzych ślat*ich TecbniiJcz:n.ychZalkła- Idlów Nauikow)'lcih w KatOlwioadh ( kursy nauki) o Szkoła Milstrzów Budbwlanych ślą:slkioh TedmdJc:mydh Zalkładów Naurkowycih. w KatowilCaOh ( kiujrsy najujk~) Miejiska ~:idas'owa Koeduk'!lJcyjna S~,oł'aI HandJlowa Państwowa Szkoła Górnicza ( kumy Inwki) -klasowa K'oedulkac-yjna Szkoł,a Handlowa Izby Przemysł,owo Handl'owej w ik'at'awuca,ch ze spe 'cjalną klasą c.zwattą o kierunku ekonomiczno - hand!}'owym ( kursy nauhl)... ~ ojewództwo tarnopolskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Ó 0 BorslZCZÓ'W Brody Brzeżany Buczacz Czortków oo Kamionka Strumiłłowa Przemyślany Radziechów Tarnopol \ Polskie IPrywame Gmmaz.jutm Koe.dukacyjne Państwowe Gi:mIlJa.rz.jwn Męshle im. Józda Korzenlowskie:go Państwowe GimnaZljum :Męskie im. MaTs 'załklaed'waro a Śniigłe lgo - ir)'idza Państwowe Gimnazjum ~oeduka cyine Pańslwow,e Gimna:Zljum ikoedlukacyjn,e m. Juliusza Słowackie:go PJańsfW,owe Gimnazjum Koedukacyjne im. ikomela Ujejs.ki,~go Prywatne P,oł<Slkie Gimnazjum ikoedu!kaicyijne :im. Królowej Jadwigi : o Prywatne Gimnazj:um ~oedlik,acyjne!im. Mal'lSZlałka Badeni~go I Pari.'stwCjWle Gimn:aZljiUIIl Męslk~e im. Wd!nJoetOltJego -poaa. o o:. II Państwowe Gimnlruz:jlUJIIl Męskie im. Juliusza Słowackiego HI Państwowe Gimna:zljum M.ęsikie.im..Mikołaja Kopernika - J

14 Str.. e t Dz,ennitk Ustaw Nr Poz. 0 [ ( -. Trembowla Zbaraż Złoczów 'u Państwowe Gmnazjum Koedukiacyjne o P,aństwowe Gimnaz,jum Koedukacyjne im. Henryka SienkiewiGza Pańs'twO'we G~mnazjum ~oeduikacyjnei;m. Król,a Jana SobieskiegO' Prywatne Gimnazjum ii(,oedukacyjn,e Ukra,ińskiegO' Towarzystwa Poedagogiczneg'O' Ridna, Szkoła I Tarnopol B. ~akłady kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. Pańs{~vow~ S. :em~narium Nauczycielskie Mę:skie lim. Henryka Słen:kłew~c,za I. :Województwo warszawskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące... '. Aleksandrów Kujawski. Ciechanów ; ', 0. Gostynin Grodzisk Mazowiecki Grójec Kutno Lipno Łowicz Mińsk Mazowiecki Milanówek Mława Otwock Płock.. tt. Płońsk, 0 : 't Pruszków Przasnysz Pułtusk Sierpc Skierniewice Sochaczew.. Włocławek.... Wyszków Zyrardów Prywatne Gimnazum Męskie T-wa Sale 'zjańskiego o,' Państwowe Gimnaz:jum ~O'edu:kacY'jne im. Z)'Igmun.ta K'rasińskiegO'. Państwowe GimnaiZ.ilUm K'oedutkacyjne im. Tadeus'za Kościl;szki Prywaotrne G~mnaz ljum Koedukaocyjne Towarzyshvia Szkoły Sred!- ci~ : Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. P,otra Skat:g.i Wydzi,ału Powia,toweogo Państwowe Gimnazjum Koeduka<:yjne im. Henryka DąbrowskiegO' Państwowe Gimnazjum Ko'edukacyjne im. R'omualda Traugutta Państwowe Gimnazjum Męskie im..ks. Józefa Poo:i.at.owskieg::> Prywatne GirrnnaZljulIll KoedUlkacyjne TowaillZYstwa Szkół Średnich Prywatne Gimnazjum Koedulkacyjne Towa rzystwa Gimnazjum P.aństwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Stanisława, Wyspi,ań s kiego Prywatne Gmnazjum Koedukacyjne Zydowslkiego Związku Sz'kcolnego P'rywatne Uzd 'rlow:~sko'we Gimnazjum KO'e,dlu:klcyjne Pań!S ltwowe Gimn,azjum Męsik,ie i.m.włoad~sława J,agiełły Państwowe Gimnazjum Męskcie im. Mazałka Stanisława MałachO'ws:ki,eg oo P:-ywatne Gimnazum Męskie im. św. Stanisława Kos,tIki pr:zy Seminarium Diece:z\jalnym Miejskie Gimrua<zium Koedukacyjne im. Generała Broni,sława Pieracikiego P,ańJs 'twowe Gimnazjum Koeoduka oćyjne.im. TOffiaJsza Zana Miejskie Gimnazljum Kooedukacyjne Pańs,twowe Gimnaz'jum Męskie im. Ks. Piotra Sklargi Prywatne Gimnazjum!Koedukacyjne im.,prezydenta Rz,eczYlPoispolitej P~o,eslQlr,a I,gnaocego Mościckie 'go K'oła Polskiej Mrucierzy SzikOllm,ej, < Państwowe Gimnazjum Męs ikie im. Bolesława P'rusa Prywatne Gimnazjum Koedukacyjme Powi'afowe im. Fr. Chopina Państwowe G.imnazjum Męskie Ziemi Kujoawskiej Prywatne Gimnazjum Męskie im. ks. Jana DługO'so z :a Prywatne Gimnazjum Męs 'kie im. Piusa X Kurii Diecezjalnej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjme Gminy Zydowskiej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkoły Średniej Mi.ejskie Gimnazjum skcieli!p Koedukacyjne im. Adama S~warczyń

15 Poz-,.0 [Nr I Dziennik Ustaw Nr Str. Nazw :a Is 'zkoły Łowicz B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół PQwszec:hnych. Państwowe Seminarium N auczycielsk~e Męskie łm. Maf\Szab~& J ózeta Piłsudskiego Mława Państwowe Semi!narium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława ŻÓłkiewskiego Płock P,ań,stwowe Sem~nalrium IN auczycies:kie Męskie dm.!króla Bo'- lesława Kr:zywousfego Pułtusk Państwowe Semmalium NlauczycielSlkie Męskie SiJeIlIllLCa p'oiw. Mińls:k. Maz. Państwowe Ursynów Państwowe Se:minarlium Nauczycielskie Męskie Se:mmarium Nauczycielski,e Męskie Wymyślin, p. Skępe P,ańs,twowe SemiJnarium NaUiCzydeI.sllde Męskie im. Waledan.a Łukasińskiego Kutno Pł,ock Skieniiewiće SóćhaczeW' C. Szkoły zawodowe. -klasowa /Koedukacyjna Szkoła Handlowa Central'ne~o Związlku Ditalicznelgo Kupiectwa Chrz.etŚc. RzeczYPoSjpolitej '0- slki,ej....' Pańs' twowa Koe,cliulka,cyjllla Szkoła Halllctiowa (-ętnj.ą). Człcwletni'a Koeduka cyjna Szwła Handlowa P. M. S.rcztery kunsy.nauki) Prywatna -:klasowa Koedukacyjna Szkoła Hrunctlowa St owanylsz,enia KtlJpcÓW PoLskiCh (dlawi!li~i j St. ASlbrt.ty e~) Warszawa 0 0. Miasto st. Warszawa. A. Sżko ł y średnie ogólnokształcące. Pańlstwow e Gimnazjum Męskie im. Ks. Józda Poniatowskiego Państwowe Gimnazjum Męskie im. Stefana Batorego Pań,siwow e Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Czack,ie g~o Paswowe Gimnazjum Męskie,im. Shnisława Staslzica Państw o we G imnaz:jum Męskie lim. Władysbwa IV Państwowe Gimnazjum Męskie im. Adama Mickiewicza Państwowe Gimnaziium Męskie im. JoacMma Lelewela Pań,stwowe Gimnazjum Męskie im. Tadeus,z.a Rej tana P'rywatne Gimnazjum Męs lkie pod wezwaniem św.. Wojcietha Prywatne Gimnaz'jum Męskie Władysława Giżyckie rg.o Prywatne Gimnazljum Męskie im. A. IKr'e czmara Prywatne Gimnazjum Męskie pod wezwaniem św. Kazimierza Stowarzyszenia Oświat,owe,go Ull'i,a Prywatne Gimnazjum Męsk,ie Sukcesorów Ludwika Lorentz.a Prywatne Gimnarzjum Męsk.ie Towarzystwa Szrkoły Maz,owieckiej Ip,rywatlne G ilmna!zjum Męskie Kazimierza Nawrorckile~o P rywatne Gimnazjum Koedukacyjne z rosyjslkim językiem bauczalliia T-wa Pomocy Emigrantom Ro,s)jskim P'rywa:tlne Gimnazjum Męslkie ilm. Tomaslza Nikrlews:k~.ego Prywabne GimnazjUilll Męskie :im. Edwarda Rontalera, Eweliny Agnieszki Klepowei Prywa tne Gimnaz'jum Mę lskie T,owarzysŁwa Szkoły Sredńtej Collegium Prywatne Gimn'azjum Męskie im. św. Stanisława Kosltki Reja, Zboru Ewan Prywatne Gimnazjum Męskie im. M~kołaj 'a gelicko-aug,sbulskiego Prywatne Gimnazjum Męskie im. Bolesława Prusa Pa-ywatn,e Gimnazjum Męs lme im. Ste.flan:a Zeloms!kiego Tow. Przyjaciół P'o:!skiej Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Męskie ZgI'omadz enia KUipcówm. st. Warszawy Prywatne Gimnazjum Męskie im. Jana Zamojskiego I Mie'jskie Gimna.zijum Męskie im. Jenerała Sowiń.siki~o ł

16 Str. Ddenn:irk UStaw Nr Warszawa J.. 0 Warszawa-Bielany Warszawa j B. Zakłady Warszawa-Bielany WatśzAwa II II II III Mi'eljiSilde Giilrtl'lm:Z\jum MęSlkie Mie'jskie Gi:mIJaz.jrum Męski,e ~m. Jenelała Jasińsk,iego Mtejsk,ie Gimnazjum Mę:skieim. Pt;tłkownika Us,a-KUlli Prywatn'e Gimnaz'jum Męskie TO'wa'Tzystwa.iAscala Prywatne Gimnazjum Męskie Spółki Chinuch Prrywatnle GimnazijUittl Męskie JalkUlba F~nilda GilIIi:nazjlUlm Męskie m. Magnusa Kryńslk[,e~o Prywa.tne Gimn:azjum Męskie T'orwa ' rzystwa,wychowawczo- Oświiat'O'wego,,:Pr~ysz'tość Prywatnie GiiIItnazjum Męskie Spółki z,olgr. odlp.,,:$pójni:a Prywatn'e Gi:mnaz:jttm Męskie StUld!ium Gimn,aZ!jum Męskie Lao.r Prywatne GirIIIa'zjum Męsk:i,e Zrzeslzeni:a Nauc.zydeH OŚWiia!ta l Prywatne Gimnaz:jum Męskie StowalrzYsz'enia Dyreildorów Polskkh Szkół Średnich Pań'shvowych P~ywatne Gilmna:ijUJm Męslkie Zgromadzen~a X. X. MaJrianów kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Ped:agogiuffi im. Stanisława KO[l)ar,skie~o Pań,stwowy :Instytut Rolbót Ręcznych Państwowe Seminatium dl:a Nauczycieli ReHgH MojżeSZOwej. Państwowy Instyhlit Pedagogiki Specjalnej Państwowy In,stytut Na!uczycielsrki Centralny Instytut lwychowania Fizycznego C. Szkoły zawodowe. PiaństwoWla S~k'o<łla Chemiczno-Przemysłowa; wy.działy: chemiczny,,c'eramiczny ( kursy nauki) Państwowa Sz!k oł,a :Mienkza (!kursy naukń) Pańs'twowa Szk'ola Budownictw.a, wydział budowlany ( kursy nauki) P'aństwowa Szkoła rdrlogorwa ( kursy n:auki) Paii stwowa Sz:ko'ła Techniczna Lotni'eza i Samo'chO'clo<wa; Wydziały: lotniczy, samochodowy i budowy,okrętów ( kulisy n'auki) Państwowa Śred[l)ia Szkoła Te chnrkznra Kol,ejowa; wydz :iały: trte'chaniczny, dto~owo-bud'owlany ( kulisy nauki) i eksploatacyjny (. kunsy nauki) Liceum HaJndIowe Zgromadzen,i'a Kupców ( kursy nauki) Prywatn,e -letnie Uc'elim HilndrIowe Męskie im. KomiJsji Ed-ukacjli Nal'odowej Prywa:tne Koedukac~jrn,e Liceum S,póMzielczO'-Handlowe TO' warzystwa Oświaty Zawodowej (dawniej T,o<w. Oświaty Spóldz'ielcz.(),-Ha,ndlowej) Instytut Studiów Handlo<wych.i OdenŁalis,tycznych Instytutu Społeczne lgo Miej.ska Szk~oła Sztuk Zdobniczych i Ma:larstwa( kursy nauki) Pańs 'twowa Sred:ni'aJ Szkoła Ogrodnicza ( kucr'sy nauki!) Sżkoła Maj:strów Budowlanych przy Pańrs,twowej Szkole Budownictwa ( kursy nauki) Państwowa.szkoł,a TeleŁechll'icZ lna ( kursy nauki) Państwowa ikoedukacyjn.a SzkO'ła F otograłi:c!zna { kursy l.lauki) oc Druja Dzisna \. Województwo wileńskie. A. Skoły średnie ogólnokształcące. PrywartJne Gimnazjum PolISIkile Koedlu:kac.yjne d/m. Króla S'Lefa.na Batore,go Pań,s 'two w,e Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Grz.egorz,a PiIa. mowicz,a

17 .. Poz. 0 Dziennk Us'taw Nr Str. Nrl Nazwa szkoły Głę.bokie Mołodeczno Nowa Wilejka Oszmiana Święciany Wilejka Wilno II II Święciany Troki Smorgonie Wilno II Dubno KoweI. Krzemieniec Luck B. Zakłady Prywatne Gimnazjum K'oedukacyjne im. UnH LuheLskiej Towarzystwa Oświata. Pań,s :twowe Gimnaz'}UJm Koedukacyjne im. Tomasza Zana Państwowe Gimnazjum Ko'eduka,cyjne im. św. Kazimierza PańJstwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. J. Śniadeckiego P,aństwowe Gimnazjum K 'oedukacyjne~m. Józefa Piłsudskiego Pańsh~rowe Ginmazjum Koedukacyjne lm. Henryka Sienkie- 'W:cza P,aństwowe Gimnaz'jum Męskie im. Króla Zygmunta Augusta Pań,sŁwow,e GimnaJzjum Męskie,im. J. Lelewela PańJstwow'e Gimnazjum Męskie iim. A. Mickiewicz,a PańlSltwOlWe GimnalZtjum Męsiki,e im. JUIl:liws,za Słowackiego Fiia Białoruska J>.a:ń:s:bworwego GimnalZjrum im. J. Słowackiego Państrwo 'we Prawosł,awne Seminaorium Duchowne. Prywaitne GtittIlIIlalZ,jU'lll K:oetdluikac,yjne Chalma EpslZitejna i J. Szpajzera, Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne.oświata Prywatne Gimnazjum Męskie O. O. Jezuitów Prywatne Gimnaz'jum Koedukacyjne im. Witolda Wielkiego - Litewsk.~eigo StowarzYszenia Oświa 'tiqiwe :go Ryt-as Prywatine Gimnazjum Koedukacyjne zrosyj,skim językiem nauczania im. PUlSzkina Prywatne Gimnaz,jum Koedukacyjne Zydowskie'go Centr,alne,g~o Komitetu Ośrwia,ty kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. ' Państwowe Semina!~ium (Naucz:ycie:sikie Męskie im. Stanisława Konarskiego P,aństwowe Seminarium Nauczycidskie Ko'eduka'cyjne C. Szkoły z.awodowe. -kl'a!sowa KoedUJka,cyjna ' Szlko~a Ś'I'!eldlnia Handlowa z ki 'a,są 'SJpeCljalną T,O'wa!fzystWla IPrzyjaciół Oświ,aty ( kursy nauki) Pańs,twow,a Szkoła Techniczna im. Marsza~ka Józe{,a Piłsudski,ego; w)'ldz iiały: hudowlany, dr:ogowo-wodny, mechaniczny, kolejowy, meli'oracyjny,,mierniczy ( ikursy nauki), elektryczny, mie.miczy ( kursy nauk,!) Instytut Nauk Handl,ow,0'-Go,sipodarczYClh P00Is:kie'g'o Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlpwej i Ekonomiczil'ej Państwowa ~O'eduk,acyjna Szkoła Ogrodnicza ( kurny nauki) -etnia Męska Szkoła Handl<ow,a Stowarzys'z,ena Kupców i Pr<zemysiłoMClów (]]rześdja,n,. Prywatna.Męska TeClhnticzna S:tk,oła Zydowska Tow. Sz erzenia \Pracy Zarwodowej,j irolnei rwśród Żydów; rwydziały: mechaniczny, elekt 'ro'ł!echnczny ( kursy nauki). ~ojewództwo wołyńskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Państwowe Gimnazjum lko'eduka'cyjne ~m. StanisłaWta KOilla~ski,ego Państwowe Gimn,a;zium KoQledtikacy,j,ne im. JulirUJsza Słowa<:lkie.go Prywa'tne Gimnazfu.m iko'ed'u!kacyjn:e Klary Ehrlich Państwowe GiIllmazjum Koedukacyjne im. Tadeusz'a Cza<:kiego Prywatne Gimnazjum ~oedxka'cyj,ne.wydzltału P00000a-lowego izarzątdiuj Mi,e'jsikiego m. Krzemi.e.ńc,a Państworwe Pr.aw,O'sławll'e Seminarium Duchowne Państwowe Gimnazijum iko'ed:uka'cyjne im. Tadeusza iko śe:iuszki Prywa'tne Gimnazrum Koedukacyjne z ukra'ińslcim językiem n,auczania T orwarzys,twla im. Les~ Ukrainci

18 Sfr; D~ienMk Ustaw Nr ,-,Poz.,0 0 t ( Ostróg Równe Sarny Włodzimierz Wołyński fi Zdołbunów Nazwa szkoły Pa ń:sitwdwe Gilnmaz:jum l<o~dukac)ljdle ~. Marii KonlOlpn:iclciej Państwowe G~mtl!azium Koedukacyjne im. Ta.deus'za.~ościusziki P,rywatne Gimnazjum lkoeduka.cyjne Zyd. T-wa Rodzic. Oświata ' Prywatne Gimnazijum Koedukacyjne Rosyjskiego Towarzystwa Dohroczynno 'ści Pryw.atne Gimnazjum Koedukacyjne z ukraińskim językiem naucza,nia Te-odora PiekarskiC'g,o Państwowe Gimnazjum K,oe-dukacyjne im. Henryka Sienkiewicza Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. M~k olaia Kopennika Prywatne Gi,Itlnaz,jum Koedukacyjne Matesa Verschleisera Pań 'słwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza. Krzemieniec li Ostróg B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. Państwowe P edalg'o'gium Państwowe Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Pań,stwowe Seminarium Nauczycielskie Męsk,ie ~m. Komisji Edukacji Narodowej C. Szkoły zawodowe. ' Białokrynica ' iniencem,'kowel Równe pod Krze- Państwowa ŚrecLn~a SZ lkoła R'omicza; wydziały: T,olny i leśny ( kursy nauki i praktyka jeclno r,oczu,a) P,aństwowa Szk 'oła Miernkza [Drogowa; wydział ~rogowowodny ( kursy,nauki). ', -klasowa Koeduka'cyjna Szkoł,a Handlowa ze specj.wl:ną klasą 'czwartą P. M. S. ( kursy nauki),,' Gdańsk,,- li,. Wo'lne miasto Gda~sk. G~mnaZliUlm im. Mal'sz.a'łlka Józefa Pihudls,kie!go Mad eny Szkolne'i ' Po'Ska WyŻsza Szkoła ' Handlowa Macierzy Szkol.n'ej ( kursy nauki) D. Inne szkoły państwowe i prywatne, UZDane za równorzędne z państwową szkołą średnią ogólnokształcącą.. S z koł y a r t y s t Y c z n e. Nazwa szkoły...., '- Bydgoszcz Gdynia Grodno Katowice Kielce Kraków Miejskie K.onserwa,torium Muz,yczne ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) Prywatna Szkola Muzyczna im. F,r. Chopina ( kursy nauki,: niższy, średni, wyż.szy) Pomorsika Szkoła Sztuk Pięknych Wadawa SzczelMewsikieg.o ( kursy nauk'i) Instytut Muzyczny im. Moniuszki ( kur,sy nauki) Sląs!k:ie l<!onse'rwatorium Muzyczne BilskUJpia Szikoła Muzyczlna ( k,uilisy n-auki) ~onserwatotium Muzyczne TO'Wiarzystwa Muzycznego ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) P,rywatna Szkoła Muzyczna im. Władysława Zeleń,skie 'go ( kur ' sy.nauki: niższy, śr,ed'ni, wyższy) Prywatna Szlkoła SZltUJk P<ięknyc:h Alfreda TerlecIkiego ( kursy nauki)

19 Poz ~iennijk Ust;aw Nr Str., Nrl Nazwa szkoły 0 0 KrakÓw Lublin Lwów,. Łódź Płock P.oznań Stanisławów To 'ruń Warszawa tf Wilno Gdańsk Instytut Muzyczny,tkurs wyżisz:y') Prywa.tna Sztkoła Koedu:kacyjna ArlYIstyczn.a ( kursy.nauki) Twr<:oWńa W'OIIJ;la Sz:k,oła MalalislWla i Rysunku ( kursy naujki) Sikoła Muzyczna im. SL Moniuszki ( kursy :naulci:) Pil'ywatne lkorus 'erwah)'l',~um Muzyczne ipollsikiego Towarzystwa Muzycz,ne~o we lwowue { kursy nau:k: ll'iżisz;y, ŚledJni. wyżs 'zy) Prywatne KQnserwa'torium MuzyCZne dm. Karola Szymanowskiego ( kursy nauki: nń,żs 'zy, średm.i, wyż'sizly') Prywatne K'onlserwat.orium Muzyczne Heleny Kij,eńskiej- Doibki'ewiczoW'ej,( kursy nauki: JlIiżS izy, średn,i, lwy'ż,szyj Szkoł,a Sz,tUik Pi,ęlmych im. Cypriana Norwida ( kursy nauki) Szkota Or,ga.niJStowska (lkursy oouiki). Państwowe KO;Il's'erwatorium Muzyczne Prywatne KOflls'erwatorium Muzycz,ne ~m. Stansława MOl]ius'zki ( kursy nauki: liliższy, 'śr,ednd, wyż:s 'zy) Prywatne K'ons,e,rwat,o,rium M.uzycz,ne Pomolskie:go Tow:aa-zystwa Muzyczne,go ( kulisy nauki: niższy,,śiedlil!i, wyżs 'zyl Prywatna Szkoła Malar'S'tIwa im. Konraldia Krz~aIIlQWlS!kiJegQ i( kursy n;auk'i) \PrYlWa!na SZ lkoła SZltuk PięlklIl 'YlCIh ibl'aliliki Mercere ( kursy nauki) Szko,ta Sztuk tp,ięk:nych im.. WojdeClha Gel'lS'ona ( kur,sy n.auki) Państwowe Konserw,atorium Muzyczne '(słucha'cze wydz. ks'ztakenia. nauczyciceli nie posiadający świade<:bwa dojrzałości,.oraz słuchac :Zle kursu śr,edniego! niższego innych wydziałów) Wyższa Szkoła MUlzy'cz.na iim. Fil'. OhOipinlCl ( ~Utsy nauki: lq,ijższy, śred.ni, wyższy) P,rywatne KOill's erwatoriuiffi Muzyczne im. Meczysława KClIrłowkza ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) Konserwa,t'or,ium Muzyczne Made,rzy Szkoln.ej' f kursy nauki: niższy, średni', wyższy) CZĘSC. Odr,Qc'z.enia mogą być udzie lane s,tudentom tudzież uczniom (sł~chacz,om 'zwycza,jnym, nle~ czywistym) wszystkich kursów (semestrów) wymienionych pom'żej zakładów naukowych, - prócz wyd'ziałów teolo,gkznych, - na.jd:alej do terminu wdelenia pohorowy<:h '(ochotników), odbywających skró~oną czynną służbę,ojskową (obowiązkową) (art. ) w tym roiku kalenda Tz.owym, w ildóry:m k,ończą },at żyda,(a.rt. UlS't. pkt. ) względnie lat życia (art. ). I. Szkoły akademickie państwowe i prywatne oraz szkoły wyższe państwowe i prywałne. Nr I Miejsc,oW'O'ść I in a z waz a k ła dl u Cieszyn Gdynia Kraków fi P,ań,stwowa.Wyżs 'za ' Szkoła Gospodarstwa lw~~ej lstlcie~o ( -- kursów nauki) P,aństwowa Sz lkc<:iła Morska j wydziały: nawigacyjny me'cbaniczny,( kulsynauiki łącznie lz,pra.ktyką) Uniwersyt.et Ja lg-iellońjski AJkaJdlem:ilCl Gór:n~cz,a Akademia Sztuk ipięknych WytJsze Studium Handlowe (s,tudend} Roczny Nauk,owy Kurs Spółdlziiekzy lprzy :Wydziale Rolni~,t..ym u Ja'ellońskieg,o

20 , Str. DlifenilJ'K' Ostaw l'r --~ Poz. 0 Nrl Miej,scowość ikrajków Lublin 0 Lwów łt Poznań Warszawa 0 fi fi fi fi łł fi łł 0 Wilno łł Dwuletni Kurs Ogrodniczy przy Wydziale Rolniczym Uniwer sytetu Jagiellońskiego Ka:toHcki Uniwe.rGytet Lubelski ~S'tudenci) J ana Kazimierza Politechnika Lwowska Akade:mi,a,Medycyny,W,eterylnalryjnej' NIIyżSlz'e KUliS)'! Ziemiańskie (s,łuchacze!ze Świadectwami dqjlrzałości) Wyżs'z'aS~k'oła Handlu Zagl'aMCZlIlie:go (lsłuchacze ZW)'Icz:a.jnii) P,oznański Wyższa Szkoła Handlow,a {studeiil!cil Państwowa Wyższa Szkoł~ Budowy Maszyn i Elektrotechnikij wydrzli:ały: mechan,iczny i el'elktryczny ( / Kursów ~wki) Państwowa Szkoła Ogrodnictwa ( kursy nauką Uniwers)'lte't JÓZea PHsucls'kiego JPohtechnika W,alS'zlawska Szkoła Główna GosiPodarGtwaWiejs,kie,go Szkoła Główna Handlówa Akademia Stomatologiczna (studenci) Akademia Sztuk Pięknych Państwowe KOIliseTwatorium MuzycZlne (słuchacze wydziału kształcenia nauczycieli, posiadający świadectwa dojrzałości, 'oraz słucha cz.e rzeczywiści wyższego kursu.innych wydziałów) Wolna Wszc:chni'ca Poska ('studenci) Państwowy Instytut Sz,tuki Teatralnej Wyższa Szkoła rdziennikars'ka (studenci) Szkoła Nauik Po>lirtycznych (slucha'cze rz,eczywiści ze świadect'wami doj,rzałości) Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Mas.zyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda; wydziały: mechanlkzny i elektryczny ( /' kur,sów nauki) Uniwer:sytet Stdania Batorego Szkoła Nauk 'Politycznych n. Wyższe szkoły zagraniczne, uznane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za równorzędne z krajowymi.,nrl Na,zwazakładu. AUSTRIA. Grac Insbruk Leoben Wiedeń fi fi 0 fi ~I Bruksela Gandaw~ Politechnika Uni'wersytet Akademia Górnicza Uni'wersytet ;Politechnika Akademia Weterynarie Akademia Ziemi'ańiska Wyższa Sz'koła Handlu Światowego Akademia K,onsularna Akademia Sztuk Plastycznych. BELGIA. Wolny Uniwersyt.et Pallslwowy

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1.

Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1. Lista oddziałów marki Kredyt Bank, w których dostępne są fundusze inwestycyjne otwarte Arka (stan na 03.07.2013): L.p. Oddział Lokalizacja 1. 1 Aleksandrów Kujawski (ul. Juliusza Słowackiego 73) Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 14G3 Diienni1i Ustaw. Poz. 715 i 716. Nr. 76. ---------------------------------------------------------------------------------------------. Kwotę, przypadającą z powyższego tytułu do zapłaty, winny osoby,

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET MIASTO ADRES LOKALIZACJA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI SŁOWACKIEGO BIEDRONKA AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET Baborów

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1 Mar ka Kod pocztowy 5ASEC Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Bielsko Biała CH Auchan ul. Bohaterów Monte Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul. Leszczyńska 20 00-339 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

3 - dniowy termin realizacji zamówień

3 - dniowy termin realizacji zamówień System Amadis kolor: buk Dostawa GRATIS w całej Polsce! Narożnik Livonia Bogdan Szewczyk Sp. J. Goszcz ul. Sycowska 16 1626,09 NOWOŚĆ ( przy zakupie powyżej 500 zł ) 1544,79 Stolik S25 210,08 582,47 553,35

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A.

Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje serii B i D Zakładu Budowy Maszyn ZREMB Chojnice S.A. Miasto Ulica/aleja, numer Kod pocztowy Dom Maklerski AmerBrokers S.A. WARSZAWA al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul.

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. Wołoska 12 5.10.15., C.H. Krokus, Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

1. Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

1. Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Lp. Miasto Ulica/numer Punkty Subskrypcyjne, w których przyjmowane są zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym 1. Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek.

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Lista oddziałów Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Przesyłki awizowane (nieodebrane z Paczkomatu InPost w ciągu 3 dni) można odebrać we wszystkich poniższych

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA ALEJA JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 APART CH PASAŻ RONDO UL.L.ZAMENHOFA 133 POZNAŃ 61-813 CH M1 UL.SZWAJCARSKA 14 POZNAŃ 61-285 CH M1 UL.STRZEL. BYTOMSKICH 96 BYTOM

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny Warszawa, maj 2010 r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 numer miasto drogerii nazwa kod adres 1 ŁÓDŹ Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 Krucza 51 6 BYTOM 41-902

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost.

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Wybrane oddziały Operatora, w których wyłącznie Klient Umowny może odebrać Przesyłkę Paczkomatową w godzinach funkcjonowania danego Wirtualnego Paczkomatu. Symbol

Bardziej szczegółowo