ROZPORZĄDZENIE. 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. CZĘŚC 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE. 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. CZĘŚC 1."

Transkrypt

1 Poz. 0 D~ienni:k Ustaw Ni Str. 0 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ' RELIGIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO. z dnia czerwca r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie załącznika do rozporządzenia z dnia 0 lipca r. w sprawie wykonania art. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. R. P. z ' '. Nr 0, póz. ), zarządzam co następuje:. Załącznik do rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn~a 0 lipca r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw.Wojskowych w sprawie wykonania art. ustawy z dnia maja r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R: P. Nr, poz. ) otrzymuje brzmienie. podane w załączniku do rozporząd ze nia niniejszego.. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minislter Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: W. Święfoslawski Załąznik do rozp. Ministra Wyznań Religijnych i Oświeoenia Publicznego z dnia czerwca r. (poz. 0). Zakłady naukowe świeckie i duchowne (zak ła dy teologiczne), których uczr~:iowie bądź słucha,cze są uprawnieni w myśl art. ust. pkt: ), ) i ) ustawy z dnia maj,a r. opowszechnyin obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z. Nr 0, poz. ) do żądania odroczenia terminu odbycia czynnej służby wojskowej (obowiązkowej).. CZĘŚC.. Odroczenia mogą być udz'i'elane wyłą(:znie uczniom klasy (kursu) Qsbtniej(~or wymienionych poni'żej zakładów naukowych - najwyżej do terminu wcielenia pobowwych (ochot;. ników); odbywających skróconą czynną służbę wojskową (art. ) w tym roku kalendarzo.;c wym, w którym kóńczą lat tycia. I. Szkoły średnie ogólnokształcące i seminaria nauczycielskie państwowe lub prywatne, ma ;ące prawa szkół państwowych, oraz średnie szkoły zawodowe. Nazwa szkoły. Województwo białostockie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące.. Białystok l' : h Bielsk Podlaski Drohii::zyn n/b. I 0. Grajewo Gro.dno. IP,ań:stwowe Gimnazjum Męskie lim. K~óla Z;ngmunta Augus,ta Państwowe Gilmnazium Męskie im. Marszałka Józefa iphsudskiego Prywatnie Gimnazjum K,oedukacyjne Dawida Druskina P'rywatne Gimnazjum Koedukacyjne J. Zehgmana, J. Lebenhafta i J. Der'eclyń,skiego Polskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyj.ne im. H.ęnryka Sie~- Mew:Lcza PryWatne Gimnazjum ~oed'ukacyjne Sary Gutmanowej_ Pańtwowe GimnaZJjum K oedukacyjne im. Tadeusza Kośdusz:ki Pań'stwowe Gimnalzjum Koeduka'cyj.ne im. J. I. Kraszewskiego Prywatne Gimnazjum Męskie Rz. -kat. Diecezji Pińskiej Pań,stwowe Gimnazjum Koedu'ka<:yjne im. Mikołaja Koperni:ką. Państwowe Gimnazjum Męskie.im. Adama Mickiewicza

2 SŁt. ' )' Nrl i Grodno Łomża Ostrołęka Ostrów Mazowiecka Różanystok Sejny Suwałki 0 Wołkowysk. Białystok Gr'odno Łomża Białystok Łomża - Suwalld ',.W,ołkowysi B. Zakłady.wysokie Mazowieckie I DziennLk Ustaw Nr ~ Poz. 0 Nazwa szkoły Prywatne Gimnazjum Męskie,im. Henryka StencieWliczIl Prywatne Gimnazjum Koedukacyjn-e T,owarzystwa S'Zkoły: Średniej. PańIs.twowe Gimnaz/jum Męsk.ie im. Tadeusza KośoiusZki Państwowe Gimnazjum Męskie im. K'róla Stanisława Leszczyn skiego Państwowe Gimnazjum Koeduka'cyjne im. Prezyd/enta Rz,e'czy.. polsipolitej Pro~. Ign,acego Mośdcik~e,go Prywatne Gimnazjum Męskie Towarz-y;s'twa Sa:ezjalńSkiego Prywatne Gimnaz,j'um Męskie lim. św. tka:zimie:r:za ikur,ii Bisku- ~iej J PańsItwowe Gimnazljum Męskie m. Karola BrzJOsbowskiego Prywatne GimnaZ'jum Koedukacyjne T owarzyst'w,a Szikół ZydowlSikich Państwowe Gimnazjum K,oeduka'cyjne im. Króla Stefa'na Ba.. torego '. / kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Seminadu:m Nauczyc.i:el,skre Męslkie lim. Króla: Zygmunta AuguS'ta Pań:stwowe Semi,narium NauczycielSl~iJe Męslkie Państwowe Seminafium Nauczycielskie Męskie im. Marszałka J ózd a Piłsu!dsk,ie go C. Szkoły zawodowe. 'ki. Koedukacyjltlia Szkoła Hrundlowa z klasą s'pclcja:l:ną Po} 'sk~e,g'o Towarzys!twa!Krzewienia W'ie,dizy Handlowe'j i Ekonomi'cz:u'ej ( kursy nauki) Pańs,twowa Szko,la Przemys 'łl Leśnego im. Mal'\szałka ( kursy nauki) -klal s,owa Koeduka'c:yina Szkoła Haln'cHlotwa Ilo klasą spe'cj.alną o 'kietun~ku s'póbdzrelczym PO'ls'k/i,ej Ma'CielfZySzkolnej ( kursy nauki). IPrywatna -klasowa Koeduk,acyjna Sz'kała Handlowa ze $Ipecjal'ną klasą o kierunku spó-łdz,i-elcz-ym Tow. Krzewienia Wi'edzy Hamid.lowej ( kursy.nauki) Prywatna Czteroletnia ~oed'uka'cyjn,a Szkoła HandIowa Stowa..,rzyszenia J,abne ( kursy nauki) Sred'n,ia Szkoła Handlowa Koedukacyjna Towarzystwa Przyja.. ciół,wys'okie,go Mazowieckiego (-etnia).. Będzin Busko-Zdrój Często<:howa Ij 'f. Dąbrowa Górnicza 0 Jędrzejów Kiell(;,e '.. Województwo kieleckie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. I Prywatne Gimnaz~um Koed'ukacyjne im. M. Kope'rniika. Prywatne Gimna'zjum Koedukacyjne ilm. Sz:y:m0lJ. Fiirstenlbergów Stow. Kupców Prywatn,eGimnazjum K,oed'u'kacyjn,e Powiatowe lim. Mars'za~ka Józefa Piłsudskiego Państwowe Gimna'z,jum Męsk~'e dm. Henryka Sienki'ewi,CZIa Państwowe Gimn,azjum Mę lskie lm. Romualda Traugutta Prywat.ne Gimnazj.um Męskie Towarzystwa Szkoły Społecznej Prywatne Gimna'z:jum Koeduk.acyjne n-ra FJHpa Axera Prywatne Gimn.azjum Koedukacyjne Tow:M'zys,twa ZycLO'W'skich Szkół Srednich Państwowe Gimna:zj'Um Męsk,ie im. Waleriana Łuk,as!ińskii,ego Prywatne Gimna:zjum Koedukacyjne Wyd:z.i'ału PowiaŁ'owego Państwowe Gimnazium Męskie im. Ste;f,ana Zer,omskie,go Państwowe Gimnazjum Męs'k\ie im. Śniadeokiego

3 POt. ~O ,- Dzienhjk Ustaw Nr Str. 0 Nrl Nazwa szkoły Kieh::C li Kóń.ski~ Kozieni,ce Miechów Olkusz Opatów 0 Ostr{)wiec PitićtóW Radóm Sandomierz Skarżysko-Kamienna S oshowie c 0 Staszów. awiercie Prywatne Gimna:zjum Męskie Gminy,Wyzn.and'O'We'j. Prywatne Gi:mnaz,jum Męski,e pod wez'wahiem św. Sta.nisł,awa Kostki - T-w,a Opieki nad' Gimnazjum KatoiJdkim ipaństwowe Gimnaz'jum KoedUlkacyjne im. św. Sta'rtisława Ko s tjkl Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne M<ligLstra tu m. Kozieni'c Pans{wowe Gi.mna zjum Męskie im. Tadeusia Kosduśt'kli Pań: s twowe Gimnazjum Męsk' i'e limo Króla Kazimierza WJelkiego. Prywatne Gilinn:azjum KoedUlkacyjne im. BartolSz,a GłdWaJCkri'ego PaÓJs,two,we Gimnarz'jum Męski'e [m. Joa'chimą. Chreptowicza Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hugona lk,oołłął.ai 'a I!P,ań,s{wowe Gimnazjum Męsik,ie im. Jana KochanowskJiego II Pańs'twowe Gimnazjum Męsk,le im. Dr Tytusa Chałubi:ński,e.gó Prywatne Gimna 'ząum Koedukacyjne Towarzystwa P'rzyja'Ćibł Wiedzy Państwowe Gimn,a'zium Męsikle im. Marsza&a Józefa Pi~sudsk,ieg'o Prywatne Gimnazjum Męskie Kurii Diec.e.zjalnej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. A. WHkowskie,g,o T-wa Przyja,c.iół SZ lk.ały Śrecllniej. Państwowe Gimnaz;jum Męskie,im. Stan'isł,awa Stas'zica Państwowe Gi:mna:ljum Męskie im. Bo 'lesław,a P,rosa Prywalhte Gimnaz'ju'm Męs'kie im. Stanisława Wyspiańrski ie'go Ztz,eszenia Rod'żiciesk, i'ego Prywatne Gimnazjum Koedukacyjnie Towarzystwa Szlkół Żydowskich Prywa'tne Gimnaz,jum Koeduka cyjne Towa.rzystwa GimnazjUm HumJnis tycz ne,go Prywatne GiW'az,jum Mę skie Śr 'ednia Zr.zesZ'eni,a Nauczycieli SzkcJa Częstochowa Kielce Radom Sosnowiec B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkł powszechnych. Państwowe Seminarium ln'auc'życielskie Męs!kie ~m. T,adeufl'za :l<jośdu'szik~ Państwow e Seminarium!Nauczycielskie Męskie im. Stefana Ze-. romskiego PańsItwowe Semin,arium Nauczycielskie Męskie Państwowe Seminarium NauC'zyciels'k,ie Męs ikie im. Adam.a. Mickiewicza C. Szkoły zawodowe. l Częstochowa Dąbrowa Górnicza Kielce Radom,Sosnowiec -:klas-olwa KJoedu:kacyjlna Szkoła H<liUdlowa z klaś 'q -specjaln,ą StO!w. Kupców Porskioch ( kursy nauki) Pań<st'wolWa Szkoła Gómkz'a i Hutll'kz'a im. StaszTca; wyd,ziały: górniczy, hutn:iczy, elektromechaniczny ( kursy nauki) -}.ełnia Koe.d:ukacyj.na Szkoła Handlowa z klasą Sipecjalną Stowar,zys:z,enia KUlpców P{)hkioch ( kursy nauki).. Państwowa Sredni,a Szkoła TeahnkZllla ~olejowai wydzillły: meohaniczno' - eiektrołechrtjioczny, dirolgowo - budowlany ( kursy nauki) Srednia SzikołCIJ Chemiczno-Garbarska Tow. J>.op,ierania.Wiedxty Chemkzno-G<Ii!ba'rsk:j,ej (.kursy n'auki) -le'tni'r.mę,ska S zrkola HandL Stow. Kupców Polskich Prywatna -etnia Mę 'ska Szkoła H<liUldtolwa T. Płockiego ( kurs'y I nauki!)

4 Str. Dziennik Ustaw Nr ,--~-- Poz. 0 Nazwa szkoły. Województwo krakowskie. Bóćhnia Brzesko /' Chtzanów Dąbrowa kóło Tarnowa Dębka Gorlice Jasło Jordanów Kraków 0 l' l. II II, II II!(.~.(., 0 Mielee Myśleni'ce Nowy Sącz I Nowy Targ I Oświęcim Rakowice pod Krakowem Tarnów 0 Wadowice Wieliczka Zakbpane Żywiec A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Pań:s,twowe Gimnazjum Męskie im. Króla ikazimje'rz,a,w~elki~!g() Państwowe Gimnił :zjum K'oedukac)jlne im. Marszałka Józefa Pił. sudskleg o' Państwowe Gimnazj,uI Męskie im. Stanisław:a Stalszka, M~ejislk,ile Gimnazjum Koedukacyjl!e im. Ma:rszaflka Jó'zefa Piłsuds'lci,e go Państwowe G~mnaziuIl Mę :sk,ie im. Króla Władysł.aw:a Jagiełły Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marcina Komera Państwowe Gimnazjum Męs'Me im. Króla Stanislawa Les,zczyfiskie'go P,rywatne Gimnaz,jum ~o 'eduka'cytjlue Miej,skie I I PaństlW0we G'mna'zjum Męs 'kile im. BaTHomieja Nowodworskielgro. II Pańs:tlWO'We Gimnazj :ummęsk, j 'e im. św. Jacka III PańSltlwowe G!im'rlazjuim Męki,e im. iktóla Jana Soibiesld:ego. IV ipań:s l twoiwe Gimnruzjulffi Męstki,e im. Henryka S~enllciewcza V PańsŁw,ow'e Gi:mna:zj'tlm Męskie im. J atna KOlchan'ow:skiego VI Państwowe GimlnazjU'm Męskie im. Tadeu's:za Kości,U'siki VIII Pań:sŁwOIWe Giotnlnazjurn Mę,ski,e im. Augusta!WitkoWk~Clgo IX Pańs/twO!we Girrma:zjum Męs lldte im. J'ana Hoelne- Wrooskielgo Prywatne Gimnazjum Męsk'~e :~m. Stanisława Jaworskiego. Manii Jaworskiej, Prywatne G.imnaz;jum Męskie Zgr,omadzenia Ks'ięży Misjonarzy ip~atne Gimnazjum K'oleduk,acyjtne Towarzystwa Żydowski<lj Szkoły Ludowej i Śre,dniej P'ryw,atne Gimna'zjum Koedukacyjne,im. li. Kołłątaja Państwowe G~mnaz.jum Męskie [m. Stanisława Konarskie'g'o Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Ta.ae:usz:a Kościusz lki Państwowe Gimnazijum Męskie im. Jana.DłUigoS!Za P,ań,stwowe Gimna:zjum Męskie im. [(lól,a BOIleisława Chrorbr'ego Państwowe Gimna~jum Męsk,ie im. Seweryna Goszczyńsikiego Pryw,atne Gimnaz'jum KoedukacyjtUe im. ks. Stanisława Konarskiego. Prywatne Gimnaz,j'lllIll Męskie ~m. Ks. St. Konarskiego. O. O..Pij'arów I P.ańs'tWiOlWe Gimna'zium Męskie :im. Ka'ziJmie,rza Bt,ódzińskieg'o. rj Państwowe G.Imnaz'jum Męsikie~m. Hetmana Jana Tatndwsłdego III IPaństwowe Gimnazjum Męskie 'im. Adama MiicMewi'cza Państwowe Gimnazjum Męs'kie lim. Marcina!WadowiŁy Państwowe Gimnazjum Męsk'le lim. Jana Matejki Państwowe Gimn,az:jum Męskie P.rywaJbne GimnaJZjtlllll KOIe,d\ulka~yjnle im. Hl. Ład!)s[awa z Gile}. n,iqw,iij Państwowe Gimna'zj'Ulm Koedukacyj.ne im. M. Kopernika Biała Kraków B. Zakłady ks.aicenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. P,aństwowe Seminarium inauc:zyciids!me Męskie im. Grzegorzai Pilamowk~a P ańs two'wie!pedagogium ł Biała kla C. Szkoly zawodowe. PaństlwolWa -kolasidwa Koedukacyj:na Szkoła Handlowa.~ są slp,ecjalną ( kurisy nauki) r,

5 Poz Dziennik Us,Ław Nr Str. i,' ;-. Miejsc'owość Biała ' zernichów Jasło Kraków fi fi fi Biała Chełm Dęblin Garwolin Podlaska Hrubieszów Janów Lubels'ki Krasnystaw Kraśnik Lublin Łuków Międzyrzec P,odlaski Puławy Radzyń Siedlce Sokołów Podlaski Tomaszów Lubelski Węgrów Zamość Chełm Leśna Podlaska Lublin B. Zakłady p letnia Srednia Szkoła Ogrodn&cz.a,( ikursy nauki).,państwowa Srednia Szkoła Rolni,cza ( kursy nauk,i i praktyka, jedn,o'roczna). Prywatna! Męslka Szk'oła,Wiiertnicza Za,chodni~,g,o Oddziała Stowarzysz'eni,a PoLskich Inżyni,erów Przemysłu Naftowego w Jaśle ( 'kursy nauki) Państwow,a Szkol,a Przem)'ltowa im. S. StaS'zl'ca. Wyd~iały: chemiczny, melio '~a,cyjny ( kursy nauki) i mechaniczny, budowlany ( kursy nauki) Państwowa SzkO'ła Sztuk Zdohniczych i IPrz,em)'lSłu Arty;styClnego ( kursów nauki) SzJwł,a EkonolIIlij.c :~no-handllow,a ( kuirisy nauki) Szk'oła Hotela!rslka Państwowa Szkoła Przemysłowa :im. S. Staszica; wydziały: 'Szk.oiła 'Przemysł,owych mistrzów maszynowych ( kursy nauki), szk,oła majstrów budowl.anych ( kursy nauki) ILootytut Admini:S'tracyjn'o - GOSIp'ordar'czy Kurat,orii ' Szko'ły Ekonomiczno-Handlowej ( lata nauki).,województwo lubelskie. A. Szkoliy średnie ogólnokształcące. PariJstworwe Gimnazjum Męskie im. J. I. K'r,asz.ewSlkiego Państwowe GilmJnaZljum KoedukiiJcyjlO,e im. Stefana - Czarnle'c kiego.' '. ' ~, Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne T-wa Szlkoły$'r.edn,ioej :, Prywatne G~mnaz'jum ikoeduka'cyjne im. Marszałka ~ Józefa P iłsudskie,go'. -. ' : Pań 'stwo 'we GimnaJz,ju'Ill Koetduk acyjn e im. Stan'isła.wa Staszica Prywatne Gimnazjum lkoedu:kcllcyjlle T-wa Sz:koły Średniej. Państwowe Gimnazjum Męskie lano,władysława Ja,g,i,e.łły Miejskie G.imnazjum Koeduka'cyjne Państworwe GimnaZJjum Męskie lm. Staniisława StilsrlCa Państwowe Gimna'zjum Męs,kie,im. Jana Zamoyskiego Prywatne Gi:mnrazjum Mę'Sk~e im. Stefan,a Batore,go Prywatne Gimnazjum Męs'kie ~m. Vetterów Zgromllidz,en.ia Kupców ' p.rywa tnie Gimnazjum Męskie BiSkupi'e. Państwowe GimnaZJjum Męskie m. Tadleusza lk'oic:ius'zk;i Prywatne GimnaZljtUJm K'oe.d'kacyjn'e Towarrzytstwa Szkół ŻydOWiS'ki-ch -. Państwowe Gimnazjum KoedukiiJcyjne im. Ks. Adama Czar!ro.- rryskie,go. 'Prywatne Gimnazum Koed'llkacyjne [)-ra Stanisława Sitków skiego.' Państwowe GimnaZ'jum Męskie im. HetmiiJna Żółki'ewsk,ieg'o : '.. Państworwe Gimnazjum Mę:skie im. Bolesława Prusa.. p,ryw.atne Gimnazjum Mę lskie B~skupie ' Prywatne Gimnazjum Męskie T-wa Salezjańskiego Pań,stwowe Gimn'a'zjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowa 'ckieó,o. Prywa~e Gimnazjum Koedlu!kacyjne T owa Szkoły Średniej Państwowe Gimna'zju:m Męskie im. Jana Zamoyskiegi)' kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Semi.narium!Nauczyoielsikie Męskie PańsŁrwowe Sem:narium Nauczyciels,kie Męskie irn. Mie,c~ytsława Brzezińskiego Państwowe Seminarium NauczycieIskie!'ięskie im,. JuliUsż:a Słowackiego

6 ,, -' -. Str;-'s'- Nrl Dzienn~k Ustaw Nr '''----'-'----'-----:.---- Poz _,>,_ Lublin Siedlce ',,,Kijany, poczta Spiczyn, pow. lubartowski Lublin ', Międzyrzec Podlaski. ' Aa.mość - Państwowe Pedago'l~htm lim. EW!rystaJ Est!kowsikie,go Państ'wOlWe Semi,na'rium in:auczydelskie Męskie im. MClirsza.łka. JÓ,z,efa.,P,ił,sUJdslkie 'go ' C. Szkoły zawodowe. Prywa:tna Męska Śl'ed'nia Sziwł! Ogrodni<:za :im. Erazma Plewińs lkie'go (tlrzy kursy nauki ~ ipl<rukty;ma ie,clnol'oczna) SZ!k,ol,a Budownictwa Tow. Szkoły Budownictwa; wydziały: budowlany, di'ogowy, wodny ( kursy nauki) -klasowa KJoletdukrucyjlIla Miej-ska Sizkoła HaIIldo,wa : cla... 'są Sipe,cjalną.( kursy nauki) \-IklClis'owa ikjoedlujk!cyjna Szkoła p.r :zem)'lsłowo - Handlowa P.M.S... Bąkowi,ce-Chyrów Brysław-Tustanowice ' -- Brzo.tw Chodorów DoBrómil : -(DlóhbbYCi 0 '- GródekJ algielloński Jarośłilw -,, ' -' Jaw-orów Krasno Leżajsk Lubaczó\ / Lwów 'ł. W,.. II 'U ' u ł!i,, ~ '.'! ;.. ' ; 0 ~. ~,,, '. ~ -. :w ojewódzlwo lwowskie. A. Szko~ średnie ogólnokształcące. PryW,atne Gimnaz:jum Męskie O. O. JezlUftów Prytw.a'l:tne GilllllIlazjlum K,oeclukacyjne To,war:zyS't,wa.pryw.atne l~o Polskieg'o Gimnazjum Reahlego dla BO iry:sławia i Tustanowic, Sp. z ogr. o.d:p. w Borysławiu Państwowe Gim'naz,jrum Koedukacyjne Prywatne Gimnazjum Koeduka'cy,jne im. ArtUIra GroU~era Prywatne Gimri.azlj'lllIll Koedukacyjne Miejski,e. im. Herbuortów PańJStwowe Gimnazjum Męskie im. Kr.ó-a,Władys :ława J!glieUy Prywame Gimnazium K,oeduka'cyj'lle im. Iwana Franki Ukr. T-w,a Peda,g,ogiczn'ego Ridina Szkoł,a.. Prywatne Gimnazjum K.oedu:ka'cyjne im. Leona Stembacha Prywa'ine Gimnazjum ikjoedukac)llj'lle im. H. Sienkiewicza. Państwowe Gimnazjum Męsk,ie~m. Króla Władysł,awa Jagiełły I PaństtlWlOtwe Gi;mna'zjum ' Męsikie ijm. MamzałkaJÓ'z :efaiptił sudsjlciegol II Państwowe Gimnaz'jum Męskie im. Au~a,WHkowskie:gQ Państwo'we Gimnazjum Koedukacyjne Prywatne Gimnazjum Koed'kacyj'lle im. Józefa Makowejia. - Uikraińslcietio Towarzy:!>twa P,ecLalg. RiJdna Szlkola Państwowe Gi.mna:z'jum MęlSkie im. M~ko~aja KOłperlllika: Pań,stwowe Gi'ffiitazirum Męskie im. Bolesława Chrobrego Prywatne Gimnazjum Koeduka'cyjne lpo'wia't,owe~o Towar;ystwa Szkoły Średniej,, I Państwowe Gi'tn'nazjum Męs~i'e dm. Mik 'ołaąa Kopemi~a ' II PańsItWIOwe Gimnazjum Męskie im. Ka!l'ola SzCłljnoc:hy IPańsbwolWe GnIiazj'Ulm Męskie im. [Króla Sltef.aina BatO'rego LII IV Państ'WOlwe Gimnazjrum Męskie im. Jana DłU!goslZa ' _-,V. ipaństwo'wie GinliTIaiZllum Mę:ske :im. Hetmana St. Zółkiiew.. skiego VliI,!Państwlolwe Gimn.ruzjum Mę :skie :im. ' Taldeusza KO'ŚciIuISIZ!ki Will PaństwolWe GimJnazlj~m Męskie rum. Kr. Kazimerzia iw'~elkiije:go IX lpańs,t'wowe Gimna:zjUm Mę lsk'i,e ijm. Jana K'olcha.nowski,ego X ipańs'łwo:we GiJmnJalzjum MęlSkiJe im. Henryka Sienkiewicza. XI ipaństjwowe Gimnazjum MęlSk~e!im. Jana i AndrlZeia SMacleckich XlI ipaństwowe GiJmIn!a:z!jum Mę,skie im. S!tarusłaJwa Szczepa. nowskie,go P:~stw,owe G.imna:ZJjUllIl MęS'kie z ~kjim,j'ęz.ykiem nauczania ' FlhaiP,ańs!wowe,go Gimnazjum Męskiego z rusikim językiem :na. uczan'ta KO'I'pU!Si KaŁedów!NIl J.j

7 ,Poz. 0 Nr I Dz~ennik Ustaw Nr Str. Nazwa 'Szkoły LwW! Łańcut Nisko Przemyśl Przeworsk 0 Rawa Ruska Rzeszów Sambor Sanok Sokal Tarnobrzeg Turka n/s. ółkiew Krosno Lwów Rzeszów Sambor Sokal Borysław Drohobycz Jarosław II. Lwów 0 Przemyśl B. Zakłady ' Prywatne GiJmnaijum Mę skie ZydowSlkie,g,o Towarzystwa S~oły Ludowej li SIiedn~ej Państwowe GimnaZjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewiczla Państwowe Gimnaz.jUlIIl KoecliUJka,c.yjule lim. Stefana Czarn~eCtkiego I PańGtwowe Gimnazjum Męski,e,im. Juliusza Sł,owackieg'o II,Pańsłiwo:we Gimnazjum Męskie im.!prof. Kaz,imłerza Morawskiego Państ,wowe Gimnazjum Męski,e z 'mskim językiem nal'clz,ania Prywatne Gimnazjum Ko'edukacyjne ydowsk T-w:a Szkoły L'.dowej i Sr 'edn~ej Prywatne Gimnaz'jrum Koe,dukacyjne Miejlskie im.!kr. Wład'Y' sława Ja,gliełły Państwowe Gimnazjum Koe.duikacyjn:e I PańJstwowe skiego, Gimnazjum Męski e im. ks. Stanisława!Konar- II PaństJw:owe Gi:m~aJzijum Męskie im. St. Sohiński,ego I Pańsllwowe Gimnazjum MętSki,e i:m. Adama Mickiew~cz,a l,i tpajństhv'owe Gimnazjum Męslk~e m. M~~CJll.alja Kotper:Il!ika Państwowe Gimn:azjum Męskie im. KróIowcj Z:J,hi Państwowe Gimllazj~lm Męskie im. Antonie'go MaIczewskieg,o Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tar:nowsk,iego Prywa't.ne Gimnazjum Koedukacyjne im. Marsz,alka Józefa Pilsudskiego Pańtwowe Gim.na~jum K,oedl~ka cy'in,e m. Hetmana Słartisł,awa Zółkiews'kiego ~ kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. tpańsilwolwe Sem:Jnalrl'llm Nauczyciels'kie Męski' e Państwowe Semin.arium N anczyciels:k:ie Męskie im. ' Stanisława SoIbińskiego PallJstwowe Seminarium Nauc..yddskie Męskie ~m. Sta,nislawa S tas z,jc a Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Ma lrszałka J ózda rilsud&kiiego PańS'two'we Se!ffiin.ar,~um Nauc'zycielskie Męskie im. Włodzimierza Dz~ed!UJs,zyckiego C. Szkoły zawodowe. PaństwoIwa Szkoła Wied'ni!c'za ( kutsy n.aujk~) Śred!rria Szkola Teahn~cz!la Towarzy:shva ŚredlniJej Szkoły Technicz.nej( kursy najukji) Państwowa Szkoła Budownictwa ( kursy nauki) P.aństwowa Szkoła Majstrów Budowilanych ( kursy nauki) -lelni:a Szk,oła Handlowa Towarzystwa Szko,ły Handlowej ( kursy nauki) Państwowa Sztkotła Teahni,c,zna; <WyIdlziały: elektlro-mechan,lclny,. drogowo-'wiotlny ( kursy nauki), sz:uk zidohnitc:zydi i przemysłu artysty-czlnego ( kulsów nauki) Państwowa Szkoła Ekonomicz.no-Handlowa ( kursy nauki) Liceum Handlowe Towarzystwa Liceum Handl,owego ( kursy naulki) P.ańslwowa S:z'koła Majstrów Budowlanych ( kursy,rrauki) Prywatne Uc,eum Handlowe Koedukacyjne Towa,rzystwa Lic'eum Handlowego ( kursy nauki) \ (...Województwo łódzkie. A. Szkol'y średnie OI!Ólnokształcące. l Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. Tad'eUlsz'a KościUiszki Państwowe Gimnaz,j,Ulm MęSlkie im. Ada;ma Asnyka

8 ,Str. Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Nr Nazwa szkoły KalisZ Koluszki Koło Konin: Łask Łódź 0 II.. łf II. II ti.... u 0 Pabianice Piotrków ' Radomsko Sieradz Tomaszów Mazowiecki Turek ~i:e 'lud 0 Zduńska ~ ola Zgierz Łódi Prywatne GimnazjUlIIl Koedukacyjne T,o,w. ZydowSlk.~ch Szkół Średnich Pryw;atne Gimnazjum Koeduk'a'cyjne Kota P'oJ,slkie,j Ma<::i:erzy Szkolnej' P,rywatne Gimnazjum ~oedu'kacyjne Towarzystwa Oświata P'rywatne Gimnazjum Koed'lka'cyjne Sto'Wanzys'zenia Przyjaciół Szkoły Średniej Prywa'tne Gimnazjum Koedukacyjne Stow. Szkoły Średniej PaJlsltwOIWIe GimmltZljum.Męskie im. Mikołalja Kopernilka Państwowe Gimnaz,jum Męskie,im. PierwszegO' P,rezydenta Rz. P. Gabriela Naruto'\'licza Miej:skie Gimnazjum Męskie,im. Józefa 'Piłsudskie 'go' Prywatne Gimnazj,um Męskie Towarzys,twa Społecznego PoIsl<JiegO' GinlIazium Męskie 'go' Prywatne Gi.mmJaZ!j'um Mę~kie Stowa!CZys'zenia Sz:kolnęgo im.,wł. St. Reymonta Prywatne G~mnazj:um M-ęskie im. ks. Igna'cegO' Skoru.pki Prywratne Gimnazium Męskie Ale!k.s,ego ZimowskiegO' Prywa'tne Gimnazjum Męskie Zgromadzenia Kupców m. Ł'o.dzi I Prywalt:he GimnralzjlUJll Męs'kie TowalI,z,ysitlwra. Szkół Żydlowsikkh III Prywaltne Gtimnalzjum Męskie TorwaTzysltwa Szlkół Żydiows'kkh Prywatne Gimnaz,jum Męsk,ie z niemieckim językiem.nauczania Niemi;eck~ 'elg, O' Stow.arzyszeni,a SzkO'lnegO' Prywatne Gimnaz'jum Męskie To'warz)'lstwa Szerzenia Oświaty li,w~edzy T e'chn,icznej wśród Żydów PlrywaJIJne Gimnaz!jumM-ęski'e I.zaaka, Kacenel!sona Państwowe Gimnazjum Męskie Un. Jędlrzej :a Śnia-deckie,g 'o Pań:st:wowe GtiJmnazjrum Męskie im. BoJ.esława OhIobrego Prywatne Gi:mnazljum Mę~kie TO'warzystwa Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Męsk,ie im. Feli:ksa FabiaIie~o, Towa 'lz,y:stwa im. Fe'Wksa F abia!li~o Prywra'tine Gimna:ZljU!lll Koedlulkrucyjne LUJdlwii.<.~ Wei:ntrauhólWny P,rywatne Gimnazjum K:oedluka,cy:jne Koła Polskiej Ma,cie'rzy Szlk'ołnej Prywatne GilIllnazium Koedukacyjn,e Stowarzys>zenia SzkO'lnego Pryw,atne Gimnaz.jum KoedU'k:acyj:ue im. Tade'l.llSlza K,ościusZlki P,rywatne G~mna'zjum Mę!~kie m. T,adeusz,a Kościuszki Diece:żj~ C:zęsoŁ')li,;ho'W\Ski~. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Kazimierza WieI.. ~ego I ipaństwowe Gimnazjum KoedUJkacyjne im. Stanit.awa. Staszica C. Szkoly zawodowe. Państwowa Sz,koła Te 'chniczno-przemysłowaj wydziały: przę diza:lniczy, tkaciki,,dlz,iewiarski, farbi'a,rslko-w)'lkońc.zalniczy, elektryoztlly( ku'nsy nauki), mechanic.zny ( kursy nauki) Szkoła P,rzemysłowa' TOIwa'r.z.ys;twa Sz,erzenrna Ośw~ty i Wi'eldizy Technic.zIIl'ej WŚr,ód; Żydów 'w Łodzi; wyd 'ziały: mechankz. ny, tjkacik,i ( kursy nau'ki) Czteroletnia Męska Mie.j.ska SZ lkoła Hrundlowa ( kuiliy,nauki) Państwowa -etnia Męska Szkoła Handlowa l 'kursy nauki). :Województw~ nowogródzkie. I A. Szkoły średnie o~ólnoksztalcące. i Pań,stwowe Gi:mnazju.m Męskie im. Ta.deusz'a Reitana Prywatne Gimnazjum Koeduk,acyj'ne Ch. Ęps :zteina

9 Poz : Dziennik Ustaw Nr Str. Nazwa szkoły Lida Nieśwież Nowogródek Słonim. Stołpce Pań' s;\jwiowle GimnaJz,jum KoedUikac:Yljne Mn. Hetrnana Karola Chodlk~ewicza Państwowe G ~mnazjum ikoedulka:'cyjne im. Wł,adyslawa SyrokomLi Państwowe,(J'imnaz.iuIn Koeduka,cyjne im. Adama Mkkiewicza PańS'twowe Gimnazjum K,oedUlkacyjne im. T.adeusza K'ościuszki Pil)'watne G.imnazjum Koedukacyjne Zydowski'ego Towarzy stwa Szko,ły Średni, ej' Pruństwowe Gimnazjum Koeduka'cyine,Lm. T,adeusz.a HołÓ'wki B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Slonim Baranowicze.. Lida Zyrowice (pod Słonimem) Państwowe Semina'rium inauiczycielsme Męs!lde C. Szkoły zawodowe. -letnia KO'edUlkacyjna SZlkoła HaU'(Howa P. M. S. Prywatna Mę lska Szk,O'ła DIo~owa P. M. S. ( kursy nauki) Prywatna Koedukacyjna -kvas,olwa Szk'Dła Handlowa ze spe- C'jalną iklalslą o kierunku spóldziekzym KO'l,~ilUm ks. iks. Pij:arów '( kursy nauki) Pa ;ń,s)t,,~owa Śneldinia SZlkoła Ro,lniaz:a; wytdziały: rolniczy i Je. śny ( kursy nauki i praktyka l'ednoroczna.)., ;. Brześć n/bu,giem Kobryń Łuniniec Pińsk Prużana. ' Województwo poleskie. A. Szkolly średnie oiólnokształcące. Państwowe Gimnazjum KoedUlk,acyjne,im. R. Traugutta P,rywatne Gimnazjum K,oeduikacyjne hebra :Slk~e Tow. Oświat,owo - KulturaJlOego Tarbut Pań,slwowe Gimnaz.jum KoedUlkacyjne im. Marii RodzieW'i~ czowny Pań,stwowe Glmnazjum Koedukacyjne im. Króla WładYław~ Jagiełły Państwowe Gimnazjum Koeduka'cyjneim. Marszałka P.iłsud,s :kiego Józe~a Prywatne Gimnazjum Męslkie O. O. Jezui,tów Prywatne Gimnazjum K,oedukacyjne A. Czeczyk-Golirrldelowej Pańs Itwowe GimIliwzjum Koedulkaicyjtne ~m. Adama Micldewicza C. Szkoły zawodowe. Brześć nfbugiem Średnia Szkoła Techniczna im. Ma 'rszałka J. Piłsudis kieg,oj wydz~ały : me'chankzny, cirog'owo-budowl'any,eiksploa t.ac)'ljny ( kulisy nauki) -lklla;sowa, KOle'diUlka,cyjnral S:z:k'Ola Han:dlQwa z klasą o kierunku Sjpółdiz:iel:c.zyin POIlsikiego Tow. Oświaty Z!liwodowej.{. ikursy tilruuki).. Województwo pomorskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Bradnica Chełmno ' Chełmża Chojnice Gdynia Górna Grupa Grudziądz I,t PańS'twowe Gimnazjum Męskie, PańJs;twOlwe GimnlaJZijum Męslkie im. Króla Kazimie,rza Jag.łellończyka.' P,ań,stwowe Gimna.zjum Koedukacyjne ' Państwowe Gimnazjum Męs'kie. Prywatne Gimnazjum Męskie T -wa Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Mę;skie Tow. Słowa Bożego Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Jana III Sobiesk[ego Państwowe Gimnazjum Męski~ ~. Bolesł.awa Chrob~e0

10 Str. Dziennik Ustaw Nr Poz. 0 Nazwa 'Szkoły. Grudziądz 0 Kościerzyna Nowe Miasto Pelplin. 0 Starogard Świecie Tczew Toruń II Wąbrzeźno Wejherowo Prywatne Gimna:zjum Koerdukacyjne im. Goethego z Ile,mieckim językiem nauczania Państwowe Gimnazjum Męskie im. Józefa,Wyhiak,iego Państwowe Gimnazjum Męski,e ' im.,ks. Bisk'llJpa BallidUlrskiego Prywa{ne Gimnazjum Męskie Stol:icy BiJSku;p~ej,~Collega,um Mari.anum) Państwowe Gimnazjum Męskj'e Państwowe Gimnaz'jum Męskie Państwowe Gimnaz'jum Męskie Pańs'lwowe Gimnazjum Męskie :im. M~kołaja Kopernika PMlSltwOIwte Gitrruua,zlj,um KOeldUlka:cyjne z n.iemi,ecldm językijem na ucz,ania Prywatne Gimnazjum Męskie:im. św. JÓ'zef~ Zgroma:dz,enia O. O. Re-cliempitoryslów Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe Gimnazjum Męskie im. i[(.róla Jan.a Sobieskie,go.. Grudziądz Toruń Tuchola Wejher,owo Gdynia II Grudziądz II - Toruń B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkól powsze,hnych. Pań,sŁwowe Seminar,ium Nauczvciellskie Męskie im. Stanisława Staszica. Pańsrl:wowe Sem:lI<a<riul!n Naucz:ydel,sikie Mę:Slk~e Pańs ltw:owe Semi'ua,riulffi NuuczycidSlkie Męs 'kie Państwo lwe Semi!uCliriiUlIIl Nauczydelsikie Męskie C. Szkoły zawodowe. -łd as lo'ne KoedJuft<,aGyIjne Liceum Ha'n!dIlowez kla!są dll,a sjpeoj aihza'a j i W han/dlu marsiklittn lziby Przemysłowo - Handlo. wej (odwc~enia pr;zysługują uczniom ki. i specjalllile>j) -:klllisow,a Ko-edUikacyjna Sz'k,O'taHandlowa lz,by Przemy.słowo. Handlowej PalńJstwo wa Szkoła Budowy Maszyn ( kurny f!laju:ci) P 'ańs Itwowa Szkoba Przemysłowych Mis'lrztów Me'chanikÓ'w iprzy Pańs'two-wej Szko!le Budowy Ma:szyn ( kursy nauki) P,ańs'lwowa Średnia Szk,oła Hodowlano-Roln~cz,a '( kursy nauki i praktyka jednoroczna) -etnia Ko-edukacyjna Szkoła Handlowa Izby PrzemysłQIWo HandIowej 0. WQjewództwQ pqznańskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące... Bydgoszcz II Chodzież Czarnków Gniezno Gostyń Grodzisk Inowrocław 0 Jarocin Kępno Kościan Krotoszyn : Leszno Marszałki --.- ''- P,aństwowe Gimnazju.m Męskie Humanistyczne Państwowe Gimnazjum Męskie im. Ma.rszdk:a Józefa Piłsudskiego. Miej'skie Gimnazjum Męski 'e im. Mi:kołai,a K,opemika Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. św. Ba'rbary Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe Gimnazjum Męskie,im. Bo,lesława: Chr,obr'ego Prywatne Gimruaz,jum Koedukacyjne Zi'emi Gostyńskiei Miejski,e Gimnazjum KoedukacY'ineim. J. Słowaakie lgo Pańs,twowe Gimnazlum Mę :skieim. Jana Kas'Prowicza ipa~stwowe ~ imna~,jum Męskie i~. Tadeusza Kościu,sz:ki Pansluwowe Glmn,azlJUITl KoedukaCYjne Państwowe Gimnaz.jum Męskie im. św. Sto KQlstk~ Państwowe Gimnazjum KoedU'kacyjne im. Ks. Hug,ona ~ołłątaja Pa,ńs'twowe Gimnazjum Mę :sk~e im. Komeńskie,go Prywatne Gimnazjum Męskie T -wa Salezj.ańLSki,e~o

11 Poz. 0 Dziennik: Ustaw Nr Str. Nrl ' Naxw 'a szkoły Międzychód Nakło Ostrów Ostrzeszów 0 Pleszew Poznań Rawicz 0 Rogoźno Rydzyna Śrem Środa Szamotuły Trzemeszno Wągrowiec 'Wolsztyn Września Żnin MiejlSlkiie GimIllaxjrum Koe,dukacyjne m Dr He]j,odlora Ś'WIięciclde,go P:aństwowe Gimnazjum Mę 'skie im. Bolesł:aJWa ikrzywouistego Plaństwowe GiJmn,a,z:jum Męskie im. I Mars~ałka P 'olsl~i Józefa P~sudskj.ego P'ryw,atne Gimnaz!jum MęlSk lie ks. %s. Salezjanów Państwowe Gimnazjrum Koedukacyjne im. St,anis.ława Staszica Państwowe Gimnaz!jum Męskie im. św. Marii Ma,gdalooy Państwowe Gimnazjum Męskie im. K. M-a,rc:inkoWlsldego Pań Sltwowe Gimna'Zljum Męskie im. K. Bergera Państwowe GimIlJaxjum Męskie :im. I. Paderewskiego Pańshvowe Gim:ruruz.jum Męskie im. św. Jana Kianitego P'fywatne Gimnazjum Męsik!~e im. A. M~ckieWlicza Prywatne Gimnazjum Męsk,ie Dr Brunona Cza,jk owskie,go Państwowe Gimnazjum Koeduka'c:yjne ~OIr:pUS Kadetów Nr. Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. p.rz,emysłarwa: Pryw:atne Gimnazjlllm Męskie Un. SubkowSikńch Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. Gen. J óz,efa,wyhlckiego,państwowe Gimnaz'jum Koedttkctcyjne Pań!>twowe Gimn:az,jum I(,oedukacyjne.mn. Ks. Piotra Skarii Państwowe GimnaZljum MęSkie KLaiSyczne Państwowe G~mnazium Męskie Pań:s,twowe Gimna.zljum Koedu:kacyjne im. lmars'xałka Józefa Piłsudskiego 'Państwowe Gimna~um Męski,e im. HenrYka Sienkiewic:z;a Miejskie Gimna.z.jum Koeduka'cyjne lim. Br;aci Śniadeckich B. Zakłady kształcenia kandydatów Da Dauczyc'ieli szkół powszechnych. ' t Bydgoszcz Krotoszyn Poznań' Rogoźno Wągrowiec P.aństwowe Seminarium Nauczycielskie Mę:skie P,ańs,twO'we SemillUrliuLn Nauczycie:Lskie Męskie Państwowe Seminar;ium Nauc'zycielskie Mę'Skie im. EW!lJry'sta Esfkowski'ego P,aństwO'we Seminamum Nauczycielskie Męskie P,aństwowe Seminanum Nauczycie'lsikie Męs.kie Bojanowo Bydgoszcz... Leszno Pozna,ń ', łf' C. Szkoły z,awodowe. PaństwOIw!lJ Śr,ed lna Szk~a RolrniJcza( kuitsy naluk~ praktyka jednoroczna) Pańs!twowa Szk oła Prz.emyslow:ai wydziały: chemic.z.nyz oddziałami chemi,czino-cuk'lown:i'czym igaz:own,lqzym, młynarski ( kursy nauki) Państwowe Lkeu.m. Rolnicze PańJstwowa Średnia S:zk, o:~a, Rolni<:z,a ( kulsy nauki. i prak.tyka jednoroczna). _ Liceum Handlowe Koedukacyjne Izby P,rz.emysłowo-Hand.}Qwej (. kur'sy nauki} PańS'twowa S.zkola Budownidwa.( ktlrlsy nauki) Państwowa S Zikoła Budownictwa i Mienn:j.cz,o-Mel~oracY'jia i wyd iziiały: budowlany, drogowo-wodny ( kursy naujki), melioracyjny (, kursy n auki) Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i, P,r.zemYlSłu Artystycznego ( kursów nauki) Loceum Hallid lo'\voe Koedu~a~ :Y'jlle Iziby Pjl'~E'mysłotWo-Hań:dlowe:j { kursy nauki). ' I

12 Str. Dziennik U sła w Nr -~---~---- Poz Nazwa szkoły. :Województwo stanisławowskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Dolina Horodenka Kałusz Kołomyja fi Rohatyn Śniatyń Stanisławów 0 Stryj Tłumacz Stanisławów Czernica Stanisławów Stryj B. Zakłady Pollslkie Prywlaltnle GimnazjUlffi Koediulkalcyjne im. Z~unta Krasińskiego ' Plrywatne P'ollsbe Gimnaz:j:um Koedukacyjne Towar.zystwa. Sz'lmły Śr,e:dlni ej Miejskie Gimnazju:m Koedukacyjne Państwowe Gimnaz.j'..m Męskie im. Króla Kazimierzla Ja'giellończyka Państwowe Gimnazjum Męsk ilez ruskim językiem naw..:rania Państwowe Gimnazjum M.ęs 'kie im. Ks. Pi'otra Skargi Paris't'wow:e G~mnazljum Męs,kie im. Fl'and:szlka Krurpiri:sMe,go I Gimnazljum Męskie i:m, Mi!ecz.yslł:aiWla ROIillaTIlolWslkiego IIPańs:Uwowe Gimnaz.jum Męskie im. Mrurszałka Józefa Piłsudskielg,o III Pruńs'twawe Gimnaz.jum Męskie im. S:tJani:Stł:awa Strus.z,~ca Prywatne Gimnazjum KoeduKa'cyjne Zydowskiego Towarzystwa SzikOlły LUidowe'j i Średni'e l j Państwowe Gimnazjum Męskie z ruskim językiem nauczania I ParIl!SltlWOIWe Gimnaz:jum Mę~e im. Marslz :ałlka Jó,zefa Pił,sudskie 0 II PańStt;owe Gimnalz.j r~m MęStkile im. Prez.ydien/ta Rze;ez.yposlpohtej Plrof. Iign.ac~go Mościelkiego Pańs,twowe GimnaJum Mę,skie kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Seminarium Nauczycidskie Męskie C. SzkOły zawodowe. Państwowe Liceum Rolnicze (z ruskim językiem nauczania) Państwowa -klasowa Ko'e{'~~lkacyjna Szk,oła Handlowa ki. Liceum Handlowe Świdersikiego \ Bielsko Cieszyn Chorzów II Katowice 0 Lubliniec Mikotów Mysłowi<:e Pszczyna Ruda śląska Rybnik Siemianowice Śl. Piekary Śląskie. Województwo śląskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego PańsJtyrowe Gmna:zjum M.ęs'kie nlla zni,emieckim językiem niaulcża Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. A. Osuchowskiego Piańsiwowe nicze Gimnazjum K,oedukacyjne matematyczno-przyrod- Państwowe Gimnaz'jum Męskie im. Odrowążów Pań.slwowe Gimnazjum Męskie im. św. Stan:isława Kostki Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne,im. Eichendoria z niemie ckim j 'ęzykiem nauczania Niemieckiego ZWiiąz:ku Deliltsooer Schulverein Państwowe Gimnazjum Męskie Mi,cjs'kie Gimnaz:jum Męskie im. Mi'kołaj,a Kopernika Pańs'twowe Gimn:azj'um IVlę:skie Państwowe Gimnaz,jum Męskie im. A. Mickliewk:za Państwowe Gimnazjum Męskie im. T. KośoiUJsZlki Pańlstwowe Gimnaz'jum Męskie im. Bolesława Chrobrego Komunalne Gimnazjum Koedukacyjne im. St,a.nisława Państwowe Gimnazjum Męskire Stasz.ka: Pań,stwowe Gimnazjum Męskie im. J. Śniadeckieg'o Państwowe Gamnazjum Męskie im. Króla Jana III Sobiesciego

13 _ - : i I Poz.--Ó Dz,ienni:k Usbw N~ - Tarnowskie Góry Żory I Nazwa szkoty Państwowe Gimnazjum Męskie im. ks. 'Jana Opolskiego _ 00 Miej&ke Gimnazjum Koedukacyjne im. ik. Miadci Cieszyn (Bobrek) B. Zakłady Pszczyna Tamowskie Góry: kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Semina:Iiiu.m inauczydclskie Męslkie mn. P. Stalma'cha 00 PwstwolWe Semmarwm N aiulczyciell:sk!te Męskie PaństwOlwe Semmarlum NaJUlCzycie:łslcie Męslkie 0 Bielsko lit Chorzów Cieszyn Katowice 'lo RybniK C. Szkoły zawodowe. Państwow,a Szkola rprzetnysłowaj ~iały: mechaniczny,,tkacko-lprzędzlalmczy ( kumy naujki), {a'rbiarski ( kursy nauki} SZkoła Mlistrzów Mas'z:ynowych i Szkoba Miisbrzbw Elektroteclt~ nłcz;nyoh!przy ipailstwlowej Szlkole: Prz,emysowe,( kursy naulki) 0 Szlkoł,aMist'rz.ów Budowlanych przy PańsŁwOIWei Szkole Prze.. mys~owei ( kumy nauki) Koed:uJkacyjne M~~j!sikie Uceum Ha'nd~<YWe (ku!l'>s'y naujki), Miejiska -kkusowa ~oe.du:kacyjna Sikoła Handlowa ze Slp,ecjalną klasą czwartą o tk:~erunku eik,ono!id:iozno-handowym,( kursy naukił) Państwowa -ldas'owa Koedukacyjna Szlkoła Handlowa ze s:pecj,alną klasą c:zwajrtą Q kierunku e'~oiilomiczlilq-handowym ( kumy nauki). - Sląs lkie Tedlll:icZlIe Zakłady NaUlkowe - s lzkoły średn~e: teeh- ~ n:~ków - meohaników,, eletktrot'e,chil!~kówi techników >budo-o wlanych, t'echol~ków drogowych, technwków -chem~ków ( kursy nauki) o.. -:. Szkoa-a MistTlZów Maszynowydh Śląslkich T eohnwcmydh ' o Zalkład:ów inau:lwwych w Katowioa'oh ( kursy nauki') SZlko:a Mistrzów ielektrotecmnic'znych Śląskicih. TechniC'znych Zakładów inaullwwych w Katowicach ( kursy nauki) Szlkdła Podim~slbrzów Hutn:iJclzych ślat*ich TecbniiJcz:n.ychZalkła- Idlów Nauikow)'lcih w KatOlwioadh ( kursy nauki) o Szkoła Milstrzów Budbwlanych ślą:slkioh TedmdJc:mydh Zalkładów Naurkowycih. w KatowilCaOh ( kiujrsy najujk~) Miejiska ~:idas'owa Koeduk'!lJcyjna S~,oł'aI HandJlowa Państwowa Szkoła Górnicza ( kumy Inwki) -klasowa K'oedulkac-yjna Szkoł,a Handlowa Izby Przemysł,owo Handl'owej w ik'at'awuca,ch ze spe 'cjalną klasą c.zwattą o kierunku ekonomiczno - hand!}'owym ( kursy nauhl)... ~ ojewództwo tarnopolskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Ó 0 BorslZCZÓ'W Brody Brzeżany Buczacz Czortków oo Kamionka Strumiłłowa Przemyślany Radziechów Tarnopol \ Polskie IPrywame Gmmaz.jutm Koe.dukacyjne Państwowe Gi:mIlJa.rz.jwn Męshle im. Józda Korzenlowskie:go Państwowe GimnaZljum :Męskie im. MaTs 'załklaed'waro a Śniigłe lgo - ir)'idza Państwowe Gimnazjum ~oeduka cyine Pańslwow,e Gimna:Zljum ikoedlukacyjn,e m. Juliusza Słowackie:go PJańsfW,owe Gimnazjum Koedukacyjne im. ikomela Ujejs.ki,~go Prywatne P,oł<Slkie Gimnazjum ikoedu!kaicyijne :im. Królowej Jadwigi : o Prywatne Gimnazj:um ~oedlik,acyjne!im. Mal'lSZlałka Badeni~go I Pari.'stwCjWle Gimn:aZljiUIIl Męslk~e im. Wd!nJoetOltJego -poaa. o o:. II Państwowe Gimnlruz:jlUJIIl Męskie im. Juliusza Słowackiego HI Państwowe Gimna:zljum M.ęsikie.im..Mikołaja Kopernika - J

14 Str.. e t Dz,ennitk Ustaw Nr Poz. 0 [ ( -. Trembowla Zbaraż Złoczów 'u Państwowe Gmnazjum Koedukiacyjne o P,aństwowe Gimnaz,jum Koedukacyjne im. Henryka SienkiewiGza Pańs'twO'we G~mnazjum ~oeduikacyjnei;m. Król,a Jana SobieskiegO' Prywatne Gimnazjum ii(,oedukacyjn,e Ukra,ińskiegO' Towarzystwa Poedagogiczneg'O' Ridna, Szkoła I Tarnopol B. ~akłady kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. Pańs{~vow~ S. :em~narium Nauczycielskie Mę:skie lim. Henryka Słen:kłew~c,za I. :Województwo warszawskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące... '. Aleksandrów Kujawski. Ciechanów ; ', 0. Gostynin Grodzisk Mazowiecki Grójec Kutno Lipno Łowicz Mińsk Mazowiecki Milanówek Mława Otwock Płock.. tt. Płońsk, 0 : 't Pruszków Przasnysz Pułtusk Sierpc Skierniewice Sochaczew.. Włocławek.... Wyszków Zyrardów Prywatne Gimnazum Męskie T-wa Sale 'zjańskiego o,' Państwowe Gimnaz:jum ~O'edu:kacY'jne im. Z)'Igmun.ta K'rasińskiegO'. Państwowe GimnaiZ.ilUm K'oedutkacyjne im. Tadeus'za Kościl;szki Prywaotrne G~mnaz ljum Koedukaocyjne Towarzyshvia Szkoły Sred!- ci~ : Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. P,otra Skat:g.i Wydzi,ału Powia,toweogo Państwowe Gimnazjum Koeduka<:yjne im. Henryka DąbrowskiegO' Państwowe Gimnazjum Ko'edukacyjne im. R'omualda Traugutta Państwowe Gimnazjum Męskie im..ks. Józefa Poo:i.at.owskieg::> Prywatne GirrnnaZljulIll KoedUlkacyjne TowaillZYstwa Szkół Średnich Prywatne Gimnazjum Koedulkacyjne Towa rzystwa Gimnazjum P.aństwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Stanisława, Wyspi,ań s kiego Prywatne Gmnazjum Koedukacyjne Zydowslkiego Związku Sz'kcolnego P'rywatne Uzd 'rlow:~sko'we Gimnazjum KO'e,dlu:klcyjne Pań!S ltwowe Gimn,azjum Męsik,ie i.m.włoad~sława J,agiełły Państwowe Gimnazjum Męskcie im. Mazałka Stanisława MałachO'ws:ki,eg oo P:-ywatne Gimnazum Męskie im. św. Stanisława Kos,tIki pr:zy Seminarium Diece:z\jalnym Miejskie Gimrua<zium Koedukacyjne im. Generała Broni,sława Pieracikiego P,ańJs 'twowe Gimnazjum Koeoduka oćyjne.im. TOffiaJsza Zana Miejskie Gimnazljum Kooedukacyjne Pańs,twowe Gimnaz'jum Męskie im. Ks. Piotra Sklargi Prywatne Gimnazjum!Koedukacyjne im.,prezydenta Rz,eczYlPoispolitej P~o,eslQlr,a I,gnaocego Mościckie 'go K'oła Polskiej Mrucierzy SzikOllm,ej, < Państwowe Gimnazjum Męs ikie im. Bolesława P'rusa Prywatne Gimnazjum Koedukacyjme Powi'afowe im. Fr. Chopina Państwowe G.imnazjum Męskie Ziemi Kujoawskiej Prywatne Gimnazjum Męskie im. ks. Jana DługO'so z :a Prywatne Gimnazjum Męs 'kie im. Piusa X Kurii Diecezjalnej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjme Gminy Zydowskiej Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkoły Średniej Mi.ejskie Gimnazjum skcieli!p Koedukacyjne im. Adama S~warczyń

15 Poz-,.0 [Nr I Dziennik Ustaw Nr Str. Nazw :a Is 'zkoły Łowicz B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół PQwszec:hnych. Państwowe Seminarium N auczycielsk~e Męskie łm. Maf\Szab~& J ózeta Piłsudskiego Mława Państwowe Semi!narium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława ŻÓłkiewskiego Płock P,ań,stwowe Sem~nalrium IN auczycies:kie Męskie dm.!króla Bo'- lesława Kr:zywousfego Pułtusk Państwowe Semmalium NlauczycielSlkie Męskie SiJeIlIllLCa p'oiw. Mińls:k. Maz. Państwowe Ursynów Państwowe Se:minarlium Nauczycielskie Męskie Se:mmarium Nauczycielski,e Męskie Wymyślin, p. Skępe P,ańs,twowe SemiJnarium NaUiCzydeI.sllde Męskie im. Waledan.a Łukasińskiego Kutno Pł,ock Skieniiewiće SóćhaczeW' C. Szkoły zawodowe. -klasowa /Koedukacyjna Szkoła Handlowa Central'ne~o Związlku Ditalicznelgo Kupiectwa Chrz.etŚc. RzeczYPoSjpolitej '0- slki,ej....' Pańs' twowa Koe,cliulka,cyjllla Szkoła Halllctiowa (-ętnj.ą). Człcwletni'a Koeduka cyjna Szwła Handlowa P. M. S.rcztery kunsy.nauki) Prywatna -:klasowa Koedukacyjna Szkoła Hrunctlowa St owanylsz,enia KtlJpcÓW PoLskiCh (dlawi!li~i j St. ASlbrt.ty e~) Warszawa 0 0. Miasto st. Warszawa. A. Sżko ł y średnie ogólnokształcące. Pańlstwow e Gimnazjum Męskie im. Ks. Józda Poniatowskiego Państwowe Gimnazjum Męskie im. Stefana Batorego Pań,siwow e Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Czack,ie g~o Paswowe Gimnazjum Męskie,im. Shnisława Staslzica Państw o we G imnaz:jum Męskie lim. Władysbwa IV Państwowe Gimnazjum Męskie im. Adama Mickiewicza Państwowe Gimnaziium Męskie im. JoacMma Lelewela Pań,stwowe Gimnazjum Męskie im. Tadeus,z.a Rej tana P'rywatne Gimnazjum Męs lkie pod wezwaniem św.. Wojcietha Prywatne Gimnaz'jum Męskie Władysława Giżyckie rg.o Prywatne Gimnazljum Męskie im. A. IKr'e czmara Prywatne Gimnazjum Męskie pod wezwaniem św. Kazimierza Stowarzyszenia Oświat,owe,go Ull'i,a Prywatne Gimnazjum Męsk,ie Sukcesorów Ludwika Lorentz.a Prywatne Gimnarzjum Męsk.ie Towarzystwa Szrkoły Maz,owieckiej Ip,rywatlne G ilmna!zjum Męskie Kazimierza Nawrorckile~o P rywatne Gimnazjum Koedukacyjne z rosyjslkim językiem bauczalliia T-wa Pomocy Emigrantom Ro,s)jskim P'rywa:tlne Gimnazjum Męslkie ilm. Tomaslza Nikrlews:k~.ego Prywabne GimnazjUilll Męskie :im. Edwarda Rontalera, Eweliny Agnieszki Klepowei Prywa tne Gimnaz'jum Mę lskie T,owarzysŁwa Szkoły Sredńtej Collegium Prywatne Gimn'azjum Męskie im. św. Stanisława Kosltki Reja, Zboru Ewan Prywatne Gimnazjum Męskie im. M~kołaj 'a gelicko-aug,sbulskiego Prywatne Gimnazjum Męskie im. Bolesława Prusa Pa-ywatn,e Gimnazjum Męs lme im. Ste.flan:a Zeloms!kiego Tow. Przyjaciół P'o:!skiej Szkoły Średniej Prywatne Gimnazjum Męskie ZgI'omadz enia KUipcówm. st. Warszawy Prywatne Gimnazjum Męskie im. Jana Zamojskiego I Mie'jskie Gimna.zijum Męskie im. Jenerała Sowiń.siki~o ł

16 Str. Ddenn:irk UStaw Nr Warszawa J.. 0 Warszawa-Bielany Warszawa j B. Zakłady Warszawa-Bielany WatśzAwa II II II III Mi'eljiSilde Giilrtl'lm:Z\jum MęSlkie Mie'jskie Gi:mIJaz.jrum Męski,e ~m. Jenelała Jasińsk,iego Mtejsk,ie Gimnazjum Mę:skieim. Pt;tłkownika Us,a-KUlli Prywatn'e Gimnaz'jum Męskie TO'wa'Tzystwa.iAscala Prywatne Gimnazjum Męskie Spółki Chinuch Prrywatnle GimnazijUittl Męskie JalkUlba F~nilda GilIIi:nazjlUlm Męskie m. Magnusa Kryńslk[,e~o Prywa.tne Gimn:azjum Męskie T'orwa ' rzystwa,wychowawczo- Oświiat'O'wego,,:Pr~ysz'tość Prywatnie GiiIItnazjum Męskie Spółki z,olgr. odlp.,,:$pójni:a Prywatn'e Gi:mnaz:jttm Męskie StUld!ium Gimn,aZ!jum Męskie Lao.r Prywatne GirIIIa'zjum Męsk:i,e Zrzeslzeni:a Nauc.zydeH OŚWiia!ta l Prywatne Gimnaz:jum Męskie StowalrzYsz'enia Dyreildorów Polskkh Szkół Średnich Pań'shvowych P~ywatne Gilmna:ijUJm Męslkie Zgromadzen~a X. X. MaJrianów kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół powszechnych. Państwowe Ped:agogiuffi im. Stanisława KO[l)ar,skie~o Pań,stwowy :Instytut Rolbót Ręcznych Państwowe Seminatium dl:a Nauczycieli ReHgH MojżeSZOwej. Państwowy Instyhlit Pedagogiki Specjalnej Państwowy In,stytut Na!uczycielsrki Centralny Instytut lwychowania Fizycznego C. Szkoły zawodowe. PiaństwoWla S~k'o<łla Chemiczno-Przemysłowa; wy.działy: chemiczny,,c'eramiczny ( kursy nauki) Państwowa Sz!k oł,a :Mienkza (!kursy naukń) Pańs'twowa Szk'ola Budownictw.a, wydział budowlany ( kursy nauki) P'aństwowa Szkoła rdrlogorwa ( kursy n:auki) Paii stwowa Sz:ko'ła Techniczna Lotni'eza i Samo'chO'clo<wa; Wydziały: lotniczy, samochodowy i budowy,okrętów ( kulisy n'auki) Państwowa Śred[l)ia Szkoła Te chnrkznra Kol,ejowa; wydz :iały: trte'chaniczny, dto~owo-bud'owlany ( kulisy nauki) i eksploatacyjny (. kunsy nauki) Liceum HaJndIowe Zgromadzen,i'a Kupców ( kursy nauki) Prywatn,e -letnie Uc'elim HilndrIowe Męskie im. KomiJsji Ed-ukacjli Nal'odowej Prywa:tne Koedukac~jrn,e Liceum S,póMzielczO'-Handlowe TO' warzystwa Oświaty Zawodowej (dawniej T,o<w. Oświaty Spóldz'ielcz.(),-Ha,ndlowej) Instytut Studiów Handlo<wych.i OdenŁalis,tycznych Instytutu Społeczne lgo Miej.ska Szk~oła Sztuk Zdobniczych i Ma:larstwa( kursy nauki) Pańs 'twowa Sred:ni'aJ Szkoła Ogrodnicza ( kucr'sy nauki!) Sżkoła Maj:strów Budowlanych przy Pańrs,twowej Szkole Budownictwa ( kursy nauki) Państwowa.szkoł,a TeleŁechll'icZ lna ( kursy nauki) Państwowa ikoedukacyjn.a SzkO'ła F otograłi:c!zna { kursy l.lauki) oc Druja Dzisna \. Województwo wileńskie. A. Skoły średnie ogólnokształcące. PrywartJne Gimnazjum PolISIkile Koedlu:kac.yjne d/m. Króla S'Lefa.na Batore,go Pań,s 'two w,e Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Grz.egorz,a PiIa. mowicz,a

17 .. Poz. 0 Dziennk Us'taw Nr Str. Nrl Nazwa szkoły Głę.bokie Mołodeczno Nowa Wilejka Oszmiana Święciany Wilejka Wilno II II Święciany Troki Smorgonie Wilno II Dubno KoweI. Krzemieniec Luck B. Zakłady Prywatne Gimnazjum K'oedukacyjne im. UnH LuheLskiej Towarzystwa Oświata. Pań,s :twowe Gimnaz'}UJm Koedukacyjne im. Tomasza Zana Państwowe Gimnazjum Ko'eduka,cyjne im. św. Kazimierza PańJstwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. J. Śniadeckiego P,aństwowe Gimnazjum K 'oedukacyjne~m. Józefa Piłsudskiego Pańsh~rowe Ginmazjum Koedukacyjne lm. Henryka Sienkie- 'W:cza P,aństwowe Gimnaz'jum Męskie im. Króla Zygmunta Augusta Pań,sŁwow,e GimnaJzjum Męskie,im. J. Lelewela PańJstwow'e Gimnazjum Męskie iim. A. Mickiewicz,a PańlSltwOlWe GimnalZtjum Męsiki,e im. JUIl:liws,za Słowackiego Fiia Białoruska J>.a:ń:s:bworwego GimnalZjrum im. J. Słowackiego Państrwo 'we Prawosł,awne Seminaorium Duchowne. Prywaitne GtittIlIIlalZ,jU'lll K:oetdluikac,yjne Chalma EpslZitejna i J. Szpajzera, Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne.oświata Prywatne Gimnazjum Męskie O. O. Jezuitów Prywatne Gimnaz'jum Koedukacyjne im. Witolda Wielkiego - Litewsk.~eigo StowarzYszenia Oświa 'tiqiwe :go Ryt-as Prywatine Gimnazjum Koedukacyjne zrosyj,skim językiem nauczania im. PUlSzkina Prywatne Gimnaz,jum Koedukacyjne Zydowskie'go Centr,alne,g~o Komitetu Ośrwia,ty kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. ' Państwowe Semina!~ium (Naucz:ycie:sikie Męskie im. Stanisława Konarskiego P,aństwowe Seminarium Nauczycidskie Ko'eduka'cyjne C. Szkoły z.awodowe. -kl'a!sowa KoedUJka,cyjna ' Szlko~a Ś'I'!eldlnia Handlowa z ki 'a,są 'SJpeCljalną T,O'wa!fzystWla IPrzyjaciół Oświ,aty ( kursy nauki) Pańs,twow,a Szkoła Techniczna im. Marsza~ka Józe{,a Piłsudski,ego; w)'ldz iiały: hudowlany, dr:ogowo-wodny, mechaniczny, kolejowy, meli'oracyjny,,mierniczy ( ikursy nauki), elektryczny, mie.miczy ( kursy nauk,!) Instytut Nauk Handl,ow,0'-Go,sipodarczYClh P00Is:kie'g'o Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlpwej i Ekonomiczil'ej Państwowa ~O'eduk,acyjna Szkoła Ogrodnicza ( kurny nauki) -etnia Męska Szkoła Handl<ow,a Stowarzys'z,ena Kupców i Pr<zemysiłoMClów (]]rześdja,n,. Prywatna.Męska TeClhnticzna S:tk,oła Zydowska Tow. Sz erzenia \Pracy Zarwodowej,j irolnei rwśród Żydów; rwydziały: mechaniczny, elekt 'ro'ł!echnczny ( kursy nauki). ~ojewództwo wołyńskie. A. Szkoły średnie ogólnokształcące. Państwowe Gimnazjum lko'eduka'cyjne ~m. StanisłaWta KOilla~ski,ego Państwowe Gimn,a;zium KoQledtikacy,j,ne im. JulirUJsza Słowa<:lkie.go Prywa'tne Gimnazfu.m iko'ed'u!kacyjn:e Klary Ehrlich Państwowe GiIllmazjum Koedukacyjne im. Tadeusz'a Cza<:kiego Prywatne Gimnazjum ~oedxka'cyj,ne.wydzltału P00000a-lowego izarzątdiuj Mi,e'jsikiego m. Krzemi.e.ńc,a Państworwe Pr.aw,O'sławll'e Seminarium Duchowne Państwowe Gimnazijum iko'ed:uka'cyjne im. Tadeusza iko śe:iuszki Prywa'tne Gimnazrum Koedukacyjne z ukra'ińslcim językiem n,auczania T orwarzys,twla im. Les~ Ukrainci

18 Sfr; D~ienMk Ustaw Nr ,-,Poz.,0 0 t ( Ostróg Równe Sarny Włodzimierz Wołyński fi Zdołbunów Nazwa szkoły Pa ń:sitwdwe Gilnmaz:jum l<o~dukac)ljdle ~. Marii KonlOlpn:iclciej Państwowe G~mtl!azium Koedukacyjne im. Ta.deus'za.~ościusziki P,rywatne Gimnazjum lkoeduka.cyjne Zyd. T-wa Rodzic. Oświata ' Prywatne Gimnazijum Koedukacyjne Rosyjskiego Towarzystwa Dohroczynno 'ści Pryw.atne Gimnazjum Koedukacyjne z ukraińskim językiem naucza,nia Te-odora PiekarskiC'g,o Państwowe Gimnazjum K,oe-dukacyjne im. Henryka Sienkiewicza Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. M~k olaia Kopennika Prywatne Gi,Itlnaz,jum Koedukacyjne Matesa Verschleisera Pań 'słwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza. Krzemieniec li Ostróg B. Zakłady kształcenia kandydatów na nauczycieli sz kół powszechnych. Państwowe P edalg'o'gium Państwowe Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Pań,stwowe Seminarium Nauczycielskie Męsk,ie ~m. Komisji Edukacji Narodowej C. Szkoły zawodowe. ' Białokrynica ' iniencem,'kowel Równe pod Krze- Państwowa ŚrecLn~a SZ lkoła R'omicza; wydziały: T,olny i leśny ( kursy nauki i praktyka jeclno r,oczu,a) P,aństwowa Szk 'oła Miernkza [Drogowa; wydział ~rogowowodny ( kursy,nauki). ', -klasowa Koeduka'cyjna Szkoł,a Handlowa ze specj.wl:ną klasą 'czwartą P. M. S. ( kursy nauki),,' Gdańsk,,- li,. Wo'lne miasto Gda~sk. G~mnaZliUlm im. Mal'sz.a'łlka Józefa Pihudls,kie!go Mad eny Szkolne'i ' Po'Ska WyŻsza Szkoła ' Handlowa Macierzy Szkol.n'ej ( kursy nauki) D. Inne szkoły państwowe i prywatne, UZDane za równorzędne z państwową szkołą średnią ogólnokształcącą.. S z koł y a r t y s t Y c z n e. Nazwa szkoły...., '- Bydgoszcz Gdynia Grodno Katowice Kielce Kraków Miejskie K.onserwa,torium Muz,yczne ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) Prywatna Szkola Muzyczna im. F,r. Chopina ( kursy nauki,: niższy, średni, wyż.szy) Pomorsika Szkoła Sztuk Pięknych Wadawa SzczelMewsikieg.o ( kursy nauk'i) Instytut Muzyczny im. Moniuszki ( kur,sy nauki) Sląs!k:ie l<!onse'rwatorium Muzyczne BilskUJpia Szikoła Muzyczlna ( k,uilisy n-auki) ~onserwatotium Muzyczne TO'Wiarzystwa Muzycznego ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) P,rywatna Szkoła Muzyczna im. Władysława Zeleń,skie 'go ( kur ' sy.nauki: niższy, śr,ed'ni, wyższy) Prywatna Szlkoła SZltUJk P<ięknyc:h Alfreda TerlecIkiego ( kursy nauki)

19 Poz ~iennijk Ust;aw Nr Str., Nrl Nazwa szkoły 0 0 KrakÓw Lublin Lwów,. Łódź Płock P.oznań Stanisławów To 'ruń Warszawa tf Wilno Gdańsk Instytut Muzyczny,tkurs wyżisz:y') Prywa.tna Sztkoła Koedu:kacyjna ArlYIstyczn.a ( kursy.nauki) Twr<:oWńa W'OIIJ;la Sz:k,oła MalalislWla i Rysunku ( kursy naujki) Sikoła Muzyczna im. SL Moniuszki ( kursy :naulci:) Pil'ywatne lkorus 'erwah)'l',~um Muzyczne ipollsikiego Towarzystwa Muzycz,ne~o we lwowue { kursy nau:k: ll'iżisz;y, ŚledJni. wyżs 'zy) Prywatne KQnserwa'torium MuzyCZne dm. Karola Szymanowskiego ( kursy nauki: nń,żs 'zy, średm.i, wyż'sizly') Prywatne K'onlserwat.orium Muzyczne Heleny Kij,eńskiej- Doibki'ewiczoW'ej,( kursy nauki: JlIiżS izy, średn,i, lwy'ż,szyj Szkoł,a Sz,tUik Pi,ęlmych im. Cypriana Norwida ( kursy nauki) Szkota Or,ga.niJStowska (lkursy oouiki). Państwowe KO;Il's'erwatorium Muzyczne Prywatne KOflls'erwatorium Muzycz,ne ~m. Stansława MOl]ius'zki ( kursy nauki: liliższy, 'śr,ednd, wyż:s 'zy) Prywatne K'ons,e,rwat,o,rium M.uzycz,ne Pomolskie:go Tow:aa-zystwa Muzyczne,go ( kulisy nauki: niższy,,śiedlil!i, wyżs 'zyl Prywatna Szkoła Malar'S'tIwa im. Konraldia Krz~aIIlQWlS!kiJegQ i( kursy n;auk'i) \PrYlWa!na SZ lkoła SZltuk PięlklIl 'YlCIh ibl'aliliki Mercere ( kursy nauki) Szko,ta Sztuk tp,ięk:nych im.. WojdeClha Gel'lS'ona ( kur,sy n.auki) Państwowe Konserw,atorium Muzyczne '(słucha'cze wydz. ks'ztakenia. nauczyciceli nie posiadający świade<:bwa dojrzałości,.oraz słuchac :Zle kursu śr,edniego! niższego innych wydziałów) Wyższa Szkoła MUlzy'cz.na iim. Fil'. OhOipinlCl ( ~Utsy nauki: lq,ijższy, śred.ni, wyższy) P,rywatne KOill's erwatoriuiffi Muzyczne im. Meczysława KClIrłowkza ( kursy nauki: niższy, średni, wyższy) Konserwa,t'or,ium Muzyczne Made,rzy Szkoln.ej' f kursy nauki: niższy, średni', wyższy) CZĘSC. Odr,Qc'z.enia mogą być udzie lane s,tudentom tudzież uczniom (sł~chacz,om 'zwycza,jnym, nle~ czywistym) wszystkich kursów (semestrów) wymienionych pom'żej zakładów naukowych, - prócz wyd'ziałów teolo,gkznych, - na.jd:alej do terminu wdelenia pohorowy<:h '(ochotników), odbywających skró~oną czynną służbę,ojskową (obowiązkową) (art. ) w tym roiku kalenda Tz.owym, w ildóry:m k,ończą },at żyda,(a.rt. UlS't. pkt. ) względnie lat życia (art. ). I. Szkoły akademickie państwowe i prywatne oraz szkoły wyższe państwowe i prywałne. Nr I Miejsc,oW'O'ść I in a z waz a k ła dl u Cieszyn Gdynia Kraków fi P,ań,stwowa.Wyżs 'za ' Szkoła Gospodarstwa lw~~ej lstlcie~o ( -- kursów nauki) P,aństwowa Sz lkc<:iła Morska j wydziały: nawigacyjny me'cbaniczny,( kulsynauiki łącznie lz,pra.ktyką) Uniwersyt.et Ja lg-iellońjski AJkaJdlem:ilCl Gór:n~cz,a Akademia Sztuk ipięknych WytJsze Studium Handlowe (s,tudend} Roczny Nauk,owy Kurs Spółdlziiekzy lprzy :Wydziale Rolni~,t..ym u Ja'ellońskieg,o

20 , Str. DlifenilJ'K' Ostaw l'r --~ Poz. 0 Nrl Miej,scowość ikrajków Lublin 0 Lwów łt Poznań Warszawa 0 fi fi fi fi łł fi łł 0 Wilno łł Dwuletni Kurs Ogrodniczy przy Wydziale Rolniczym Uniwer sytetu Jagiellońskiego Ka:toHcki Uniwe.rGytet Lubelski ~S'tudenci) J ana Kazimierza Politechnika Lwowska Akade:mi,a,Medycyny,W,eterylnalryjnej' NIIyżSlz'e KUliS)'! Ziemiańskie (s,łuchacze!ze Świadectwami dqjlrzałości) Wyżs'z'aS~k'oła Handlu Zagl'aMCZlIlie:go (lsłuchacze ZW)'Icz:a.jnii) P,oznański Wyższa Szkoła Handlow,a {studeiil!cil Państwowa Wyższa Szkoł~ Budowy Maszyn i Elektrotechnikij wydrzli:ały: mechan,iczny i el'elktryczny ( / Kursów ~wki) Państwowa Szkoła Ogrodnictwa ( kursy nauką Uniwers)'lte't JÓZea PHsucls'kiego JPohtechnika W,alS'zlawska Szkoła Główna GosiPodarGtwaWiejs,kie,go Szkoła Główna Handlówa Akademia Stomatologiczna (studenci) Akademia Sztuk Pięknych Państwowe KOIliseTwatorium MuzycZlne (słuchacze wydziału kształcenia nauczycieli, posiadający świadectwa dojrzałości, 'oraz słucha cz.e rzeczywiści wyższego kursu.innych wydziałów) Wolna Wszc:chni'ca Poska ('studenci) Państwowy Instytut Sz,tuki Teatralnej Wyższa Szkoła rdziennikars'ka (studenci) Szkoła Nauik Po>lirtycznych (slucha'cze rz,eczywiści ze świadect'wami doj,rzałości) Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Mas.zyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda; wydziały: mechanlkzny i elektryczny ( /' kur,sów nauki) Uniwer:sytet Stdania Batorego Szkoła Nauk 'Politycznych n. Wyższe szkoły zagraniczne, uznane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za równorzędne z krajowymi.,nrl Na,zwazakładu. AUSTRIA. Grac Insbruk Leoben Wiedeń fi fi 0 fi ~I Bruksela Gandaw~ Politechnika Uni'wersytet Akademia Górnicza Uni'wersytet ;Politechnika Akademia Weterynarie Akademia Ziemi'ańiska Wyższa Sz'koła Handlu Światowego Akademia K,onsularna Akademia Sztuk Plastycznych. BELGIA. Wolny Uniwersyt.et Pallslwowy

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Lista szkół biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Szkoła VI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących. Liceum Ogólnokształcące. Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska. I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących. Liceum Ogólnokształcące. Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska. I Liceum Ogólnokształcące 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska Im. A. Mickiewicza Ul. Brukowa 2 15-950 Białystok Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT

Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT Lp. Miejscowość Adres 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł"

Regulamin Promocji Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8 MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA Top Secret Łuków ul.nowopijarska 9 Łowicz ul.krakowska 7 Łomża C.H. Stokrotka ul.piłsudskiego 14a Tarnobrzeg ul.piłsudskiego 16 Wałcz ul.kilińszczaków 44 Lubartów

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9.

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9. Załącznik 9. Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

3) gdy ubiegający się o odroczenie delegowany jest na naukę w szkołach średnich zagranicznych przez państwowe władze polskie (np. jako stypendysta),

3) gdy ubiegający się o odroczenie delegowany jest na naukę w szkołach średnich zagranicznych przez państwowe władze polskie (np. jako stypendysta), Dziennik Ustaw. Poz. i. Nt.. - - - - -- ---------- --- ----. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU Zastrzeżone w niektórych średnich szkołach zawodowych odbycie praktyki po ukończeniu nauk teoretycznych w szkole,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

397. 399. 398. Nr. 46. Dziennik Ustaw. Poz. 397, 398 i 399. 751

397. 399. 398. Nr. 46. Dziennik Ustaw. Poz. 397, 398 i 399. 751 Nr.. Dziennik Ustaw. Poz., i.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW z dnia kwietnia r. o zmianie granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem. Na podstawie art. 0 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat aktualizujący nr z dnia 0 kwietnia 07 r. do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. ( Spółka ) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 07 r. decyzją nr DPI/WE/40/4/5/7

Bardziej szczegółowo

hl u trzody chlewnej - tusza bez krwi, szczeciny, języka, wnętrzności (z wyjątkiem nerek i sadła wewnętrznego). organów płcio 514.

hl u trzody chlewnej - tusza bez krwi, szczeciny, języka, wnętrzności (z wyjątkiem nerek i sadła wewnętrznego). organów płcio 514. Dziennik Ustaw. PO'z. i... () Przepisy rozporządzenia niniejszego dotyczą jedynie targowisk posiadających urządzenia wagowe w rozmlarach odpowiadających potrzebom obr,otu. () Właściwa władza przemysłowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Lista salonów własnych Orange

Lista salonów własnych Orange Lista salonów własnych Orange Lp. Kod pocztowy Miejscowość Adres salonu Województwo pn.- pt. sobota niedziela 1 11-200 Bartoszyce Robotnicza 1 Warmińsko-Mazurskie 09:00-17:00 10:00-14:00 nieczynne 2 97-400

Bardziej szczegółowo

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 2 w Świdnicy Równa 18 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 1 w Świdnicy Budowlana 7-9 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Technikum Nr

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015 RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015 W tym roku już po raz siedemnasty Perspektywy przygotowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Ocenie poddano 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników. Pełny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Rabat

Bardziej szczegółowo

RANKING TECHNIKÓW 2015R.

RANKING TECHNIKÓW 2015R. RANKING TECHNIKÓW 2015R. Ranking ogólnopolski Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki 1 7 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań 70,97 2 11 Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino Września 62,19

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 05:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 06:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw.

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw. 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO o g ł a s z a K O N K U R SY NA STANOWISKA DYREKTORÓW Ul. Dworcowa 4 78-200 Białogard Ul. J. Piłsudskiego 3 72-300 Gryfice Zespół Szkół Plastycznych Ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg Zielona Góra 102 Krzyż 103 2 19,00 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo