Wyiszego I 100-lecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyiszego I 100-lecie"

Transkrypt

1 prof.dr hab.in2.jerzyhickiewicz POLITECHNIKA OPOLSKA, INSTYTUTUK,t.ADOW ELEKTROMECHANICZNYCH I ELEKTRONIKI PRZEMYST.OWEJ mgr PrzemysNaw SadNowski POLITECHNIKA OPOLSKA g0tleltrotecnniezne g0$zftolnictwa Pocz4tlri Polslrie Wyiszego I 100-lecie wsr6lczesnei Politechnili Warszawslriei fl PIERWSZE PROBY niczny.zostalon zamkniqtyna skutekrepresjispowodowatechnicznepolskieszkolnictwowy2sze,mimo zabor6w nych wybuchempowstaniastyczniowego. R6wnie2w Lodzi i brakuwlasnejpafistwowo5 ci,rozpoczglo siqna terenachpol- czynionostaraniautworzeniauczelnitechnicznejw latach skichstosunkowowcze6nie. jednakokazalysiq Pierwsza europejska, wielokieru n Bylyone bardzozaawansowane kowa,wy2sza powstalaw Pary2uw1794r., bezskuteczne. je jeszcze uczelnia techniczna Ponowiono w 1876r. a ju2w 1816r.w Kielcach pod patronatem ksiqdza Stanislawa StaszicapowstalaSzkolaAkademiczno-G6rnicza. Nie byla to POWSTANIE POLSKIEJ UCZELNI WE LWOWIE jeszczeuczelniawielokierunkowa. ju2 Jednak w 1826r. w zajej145-lecie W 2015 ROKU borze rosyjskimw Warszawierozpoczgladzialalnoii Szkola Tymczasem w zaborzeaustriackimnastqpilozlagodzenie Przygotowawcza do Studi6wPolitechnicznych. Bylaonawzoro- politykinarodowoiciowej. W 1867r. Galicjaotrzymalaautonowanana powstalych wczefniejuczelniach europejskich i szkole miq,a po 1870r.w AkademiiTechnicznej we Lwowierozpoczeparyskiej. Poczqtkowo mieicilasigw PalacuKazimierzowskim.to wprowadza(polskijqzykwykladowy.uczelnietq w 1877r. poziomuczelnipolitechnicznej jednakze wzglgdu przeksztalcono Osiqgnqla w czterowydzialowq CKSzkolqPolitechnicznq. na Powstanie Listopadowe zostalaw 1831r.zamknigta. W latach zfizykiwyodrqbnila siq,jakooddzielnyprzedmiot, elektrotechnika, obejmujqcar6wniezjej technicznezastosowania. W rokuakademickim 1889/1890 odbylsiqwe Lwowie w CKSzkolePolitechnicznej na WydzialeBudowyMachin pierwszywykladelektrotechniki w jqzykupolskimwygloszony przezdoc.franciszka Dobrzyriskiego. W 1890r. powolanotam pierwszqpolskqkatedrqelektrotechniki, kt6rej kierownikiem w nastqpnymroku,w drodzewyboruprzezkolegiumprofesor6w,zostal28-letni, utalentowany prof.roman Dzie6lewski. W 1892r. Franciszek Dobrzyfskiopublikowal we Lwowie pierwszypolskipodrqcznikprqdyzmienne. prywatnaszkola W 1895r.powstala wwarszawie techniczna przezh.wawelberga zalo2ona is. Rotwanda. Bylato szkola,kt6ra nadawala tytul technika. W 1919r.szkolazostalaupafstwowioFot.1.PolacKazimierzowski w Warszawie na,a w 1951r.wlqczona do Politechniki. Wykladalo w niejwielu profesor6wpolitechniki. Absolwenci W zaborzeaustriackimnieco p62niej,bo w 1844 r. we tej szkotyw 1947r.uzyskaliprawodo tytulu inzyniera. LwowiepowstalaAkademiaTechniczna poczqtkowozwyklajednoczesnie w Warszawierozpoczqtokolejnestarania dowymjgzykiemniemieckim. polskq o uczelniq. Jejpropagatorem i organizatorem bylkazimierz W kolejnychlatachw zaborzerosyjskimczyniononie- Obrgbowicz. polskiezebralo3,5mln ruw 1897r.spoleczefstwo ustannepr6by powolaniauczelnitechnicznej. Przykladowo bli,a zarzqdmiastadal tereno wartoiciok. 1 mln rubli.wzniew Pulawachw latach kr6tko dzialalinstytutpolitech- siono budynki,kt6re po dzisdzief stanowiqreprezentacyjnq ) S I L E S IEALNE C T R JI C OAULR N AYLe. oaxr X IoI N o2, 2 0 1( 5

2 We Lwowiew 1906r. powolanokatedrqelektrotechniki Konstrukcyjnej. Jejkierownikiem w 1908r.,z tytulemprofesora zwyczajnego,zostalswiatowejslawyspecjalistaw dziedziniemaszynelektrycznych Aleksander Rothert. Poczynajqc od 1907r. przez7 lat adiunktemw katedrze prof.dzie5lewskiego p62niejjebyl Kazimierz Drewnowski, den z gl6wnychorganizator6w kierunkuelektrotechnika na Politechnice oraz jej wybitny profesori rektor. W 1910 r. zostalwydany we Lwowie pierwszypolski podrgcznikz dziedzinymaszynelektrycznychprof. Aleksandra Rothertapt. Teoriai konstrukcjamaszynelektrycznych. Fot.2. SzkolaH. Wawelberqai S.Rotwanda wizyt6wkquczelni.w jednakrosyjski nastqpnym rokuutworzono Warszawski InstytutPolitechniczny im.caramikolajall.w 1901r. powstalatam KatedraElektrotechniki, w kt6rej laborantem, p62niej a asystentem bylmieczyslaw Pozaryski. W zaborzepruskimw 1898r. w Poznaniu powstalaniemieckawy2sza SzkolaBudowyMaszyn, ale nie nadawala ona zawodowego tytuluin2yniera. Natomiastwe Lwowie nastqpil dalszyrozw6j uczelni. Fot.3. RomanDzieSlewski W trakciekadencjirektorskiej prof.dzieslewskiego, Fot.4.Aleksander Rothert w 1902r. odbylysiq pierwszeobronypracdoktorskich z dziedzinyin2ynieriilqdowej.asystentami prof.dzie5lewskiego zostalip62nawschodzie Prusjeszczep6Zniej, bo w 1910r. powstaniejsiprofesorowie (w 1901r.) la we Wroclawiu(Kr6lewska) tej uczelni:gabrielsokolnicki Wy2szaSzkolaTechniczna z nie(w 1903r.). i Kazimierz ldaszewski mieckim jqzykiemwykladowym. Po 1945 r.zostalaprzeksztalw 1904r.Kazimierz ldaszewski nawydziale Mechaniczno- conaw polskquczelnig. -Elektrycznym Technische Hohschule Braunschweig obronildoktymczasem we Lwowiew 1911r.z inicjatywyi dziqkistaratoratz odznaczeniem. pracy pt. Promotorem Versuche tiberdas niom prof.dzie5lewskiego w CKSzkolePolitechnicznej na bazie (Badaniewlasnolci dw6ch katedrprof.dzieslewskiego electrolytischeverhaltenvon Schwefelkupfer i prof,rothertapowstalodelektrolitycznych siarczkow miedz byl G.Bodlander. Bylto pierw- dzial Elektrotechniczny. Wydarzenieto rozpoczqloksztalcenie szydoktoratz elektrotechniki obronionyprzezpolaka. polskichinzynier6w elektryk6w. Jednymz pierwszych student6w Nawschodnich terenachprus,stosunkowo p62no,bo do- elektryk6w bylstanislaw Fryze. W 1912r. nawydziale Chemii,Kapierow 1904r. powstala(kr6lewska)wy2sza SzkolaTechnicz- tedrgelektrochemii objqllgnacymoicicki.prowadzil on dla Odjqzykiemwykladowym.Poczqt- dzialuelektrotechnicznego na w Gdafskuz niemieckim wykladyz technikiwysokichnapigd kowostudiowalo tam niewielupolak6w. Jednymz pierwszych byl AlfonsHoffmann,po2niejwybitny polskielektroenerge- I WOJNASWIRTOWR. POWSTANIE POLSKIEJ tyk. PoI wojnieswiatowejliczbastudent6wpolak6wwzrasta- UCZELNI W WARSZAWIEl OO-LECIE WSPoTCZESNEJ la. NajwigcejPolak6wstudiowaloelektrotechnikq. (1 W 1945r. POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ9I ). szkolata zostalaprzeksztalcona w polskquczelnig. okresmtedzywojenny Po 1904r. Rosjqogarnqlafala strajk6w.w 1905r. w WarW zwiqzkuz dzialaniamiwojennymii wojny Swiatowej szawieodbyl siq strajkstudenckio polskijgzykwykladowy. w 1915 r. ewakuowanowarszawski InstytutPolitechniczny Wywolalon jednaktylko jeszczewigkszerepresje.na 3 lata w gtqbrosji.ostatecznie zostalon tam zlikwidowany w 1917r. uczelnia zostalazamkniqta. jednak Z wybuchemi wojnyswiatowej wwarszawie od2yly naw 1905r.wTechnische Hochschule, HannoveL JanStudniarski dziejena powolaniepolskiejuczelnitechnicznej. Pracaminad obronilpracqdoktorskqpt. Aberdie Verteilung dermagnetischen jej utworzeniem, na kierunkumechaniczno-elektrycznym, kie(o kraftlinienimankereinergleichstrommaschinerozkladzietiniina- rowalinz.stanislaw Patschke. Niemcychcqcpozyska(Polak6w nia pola magnetyczn tq2e ego w twornikusiinikaprqdu stalego). zezwolilina jej utworzenie. W 1915r. odbylasiq inauguracja S t 4 s r tw r rad0m0s EcLtE K T R y cozrnoekx X Io N r2 ' 2 0 1(5i i 9 ) 31

3 w 1920r.,powolanoKatepolskiejPolitechniki We Lwowiew Politechnice, zwydzialem BudowyMaszyn z kierownikiemprof.dr Patsch- drg Pomiar6wElektrotechnicznych zostatstanislaw i Elektrotechniki. Pierwszym dziekanem jego 15-letniejpracy,przy ldaszewskim(po Miernictwa Kazimierzem ke.w nastqpnymro(u powstalotam Laboratorium pom maszyn elektrycznych, patronowal ia rach kon stru kcji i eksploatacji Kazimierz Drewnowski Elektrycznego, kt6remu (uprzednioztli4zanyz uczelniqwe Lwowie,nastqpniez Legio- w firmiesiemensw Berlinie), a w 1921r. KatedrqUrz4dzefi prof. z Gabrielem Sokolnickim(posiadajqz wojskado Elektrycznych namij6zefapilsudskiego, a w 1916r. skierowany praktycznezebranew trakcie polskiejuczelniw Warszawie). cym wielkie doswiadczenia organizowania pracyprzy elektryfikacji Galicji,a nastqppa6stwowymuniwersyte- kilkunastoletniej W 1915 r. w Petersburskim (flerep6yprcxutz W czasiei wojny (wiatowejoraz podczaswojny rocy4apcreehhutfinie Polski). cie Elektrotechnicznym yunsepcnrer) i bolszewickiejlwowskauczelniabyla obronil polsko-ukrairiskiej LeonStaniewicz 3neKrporexHuqecxnir ze studentami prowodow czynnatylko dorywczo.zajgcia dydaktyczne pracg doktorskq pt. O nagriewaniielektriczeskich (Onagrzewaniusiqprzewod6welektrycznych). sigdopiero3 stycznia1921r. Byl to pierwszy rozpoczgly Wydzial W Warszawie w 1921 r. powstalsamodzielny doktoratnatej uczelni. (w 1924r. zmienil nazwqna Elektryczny), W latach we Lwowiepojawilisiqpierwsiabsolwen- Elektrotechniczny a po jego jednymz nich,w 1917r.,byl Stanislaw pierwszymdziekanemzostalprof.leonstaniewicz, elektrycy, ci inzynierowie zastepilgo Fryze.Prof.Rothert,kt6ryjako obywatelrosyjskiw 1914r.opu- wyborze na rektora Politechniki, ScilLw6w,po wojnieju2 do niegonie powr6cil.katedrqelekzlikwidowano, a nad przedmiotem trotechnikikonstrukcyjnej maszynyelektryczne opiekqprzej1lprof.ldaszewski. w 1918 r. powstaly:zaklad Na Politechnice (StanislawOdrowq2-Wysocki) i LaboUrzqdzehElektrycznych (Konstanty Z6rawski). ratoriummaszynelektrycznych w Krakowie, w kt6rej W 1919r.powstalaAkademiaG6rnicza od 1920 r. dzialalakatedra Elektrotechniki kierowana przezprof. (wcze6niej, w 1913r. podjqto bo jeszcze dr JanaStudniarskiego jednakw zwiqzkuz wybuchem decyzjqo utworzeniuakademii, lwojnyswiatowej niezostalaona uruchomiona). W Poznaniu w 1919r. powstalapolskapafstwowawy2szaszkolabudowymaszyn,nadawalaona jednaktylko dyplomtechnika. Fot.5. Kazimierz Drewnowski Po2aryski Fot.6.Mieczyslaw w 1919r. odbytasiq nomina Politechnice wa Po2arynacjapierwszychprofesor6weIektryk6w:Mieczysla niki 096lnej,Stanislawa skiego- kierownikakatedry Elektrotech Z6rawskiego. Rokp62niej Odrowq2a-Wysockiego i Konstantego jej powolanokatedrqelektrotechniki kierowniteoretycznej, a prof.dr LeonStaniewicz. kiemzostalprzybylyz Petersburga 32 prof. MieczyslawPozaryski. W roku akademickim1921/1922 pojawilisiq pierwsiabsolwenci na Politechnice a wir6d nich Byloich sze5ciu, WydzialuElektrotechnicznego. Fizyki W 1922 r. Katedrg i AdolfMorawski. Janusz Groszkowski aw 1923r.Katedrqi Laboraobjqlprof.zw.MieczyslawWolfke, objqtprof.kazimierz torium MiernictwaElektrotechnicznego Drewnowski. W 1923r. prof. KonstantyZ6rawskiwydal 3 to- teoriai budowa.w1924r. mowe dzielo:maszynyelektryczne utworzonokatedrqi LaboratoriumPrqd6wSlabychz kieroww tym samymrokuodnikiemprof.romanem Trechciriskim. pierwsza na Wydziale.Pierwszym r6wniez habilitacja byla siq habilitantem byl RomanPodoski. odbyl siq Pierwszyw Polscedoktoratz elektrotechniki Lwowskiej.Bylto doktoratzwyr62w 1923r. na Politechnice Fryzego.W1924r. we Lwowiezmarlprof. nieniemstanislawa objql RomanDzie6lewski. Opiekqnad KatedrqElektrotechniki prof.dr Kazimierzldaszewski, a w 1925r. kierownikiemkateprof. dry Elektrotechniki zostal dr in2.stanislawfryze. Elektrotechnicznego W 1924r. na wniosekradywydzialu nadalpierwszedoktoratyho SenatPolitechniki noriscausa.otrzymalije prof.aleksanderrothert(promotor (promotorprof.k.drewprof.k.z6rawski), prof.lgnacymo5cicki nowski)i in2.karolpollak(promotorprof.s.odrowq2-wysocki). 1927/28pierwszydoktoratz elektrotechw rokuakademickim uzyskaljanuszgroszkowski, niki na Politechnice promotoremjego byl prof.m. Po2aryski. W 1929r.w Warszawie W tym sagroszkowskiego. odbylasighabilitacja dr inz.janusza kt6rqobjqf,w wiemym rokupowolanokatedrqradiotechniki, ku 31 lat,prof.dr hab.in2.januszgroszkowski. W Poznaniuw 1929 r. w PafstwowejWyzszejSzkole Budowy Maszyni ElektrotechnikipowstatWydzialElektryczny.Jego absolwenciotrzymywalitylko dyplom technologaelektryka. 119) OAULR NrAYLC AXrX IrI N O2, 2 0 1( 5 S I L E S IEALNE C T R JI C

4 Wychowanek Technische Hochschule w Darmstadt, wyw 1939 r. na Politechnice LwowskiejOddzialElektrobitny pracowniknaukowylaboratorium licznik6wenergii techniczny dzielilsiq nd dwie grupy:prqd6wsilnychi Prqelektrycznej firmysiemensw Norymberdze, autorwielu pa- d6w Slabych.Z kolei GrupaPrqd6wSlabychpodzielona tent6w z tej dziedziny,dr in2.wlodzimierzkrukowskiobjql byla na dwie sekcje:radiotechnicznq i Teletechnicznq. Odw 1930r. na Politechnice LwowskiejKatedrgPomiar6wElek- dzialzatrudnial4 profesor6wi jedneeodocenta.przeprotrotechnicznych. Zachqcilgo do tego prof.ldaszewski. Od- wadzono3 doktoratyi t habilitacjg. Ponadtona Wydziale stqpilmu katedrqwrazz laboratoriumpomiar6welektrycz- Rolniczo-Lasowym dzialalakatedrafizykiz laboratorium nych,kt6re najpierwutworzyl,a nastqpnieodbudowalpo radiotechnicznym, kt6rqkierowalprof.dr hab.in2.tadeusz zniszczeniach wojennych,a sam objql specjalniepowolanq Malarskifizyk i radiotechnik. Obslugiwala onaoddzialelekdla niegokatedrqmaszynelektrycznych. Prof.Krukowskiwe trotechniczny w zakresie radiotechniki i teletechniki. PlanoLwowieswezainteresowania naukoweskierowalna pomiary wano utworzy( samodzielny Elektryczny. ZatwierWydziaN precyzyjne i wzorcewielko6ci elektrycznych. dzonynawetbyl ju2 do realizacjiprojektbudynkunowego W 1931r. zmarlw Warszawieprof. StanislawOdrowq2- wydzialu. -Wysocki. KatedrqUrzqdzefElektrycznych kolejno,kr6tkokiew 1939r.na Politechnice na kierunkuelekrowaii StanislawKoriczykows ki i Tadeusz CzapIicki. trotechnika, istnialy:oddzialprqd6wsilnychz sekcjamieksw 1931r.prof.dr in2.stanislaw Fryzeopublikowalw,,Prze-ploatacyjnq,konstrukcyjnqi elektrotechnikiwojskowejoraz glqdzieelektrotechnicznym", a w 1932r. przedstawilna posie- Oddziat Telekom unikacjiz sekcjam i teletech niki,radiotechniki dzeniucigre w Pary2u, oryginalnqteoriqmocy przebieg6w i ich wojskowymiodpowiednikami. Wydzialzatrudnial8proodksztalconych w obwodachelektrycznych. Wigksze uznanie fesor6w6 docent6w2l wykladowc6wi 39 pomocniczych zyskalaw6wczasteoriamocy prof.budeanu. Jednakobecnie, pracownik6w nauki.przeprowadzono 11 doktorat6wi 11 hakiedyna skutekwzrastajqcego zastosowania uklad6wener- bilitacji,w tym w czq(cizfizyki.ostatnimdoktorantemprzed goelektronicznych, powstalo znaczniewigkszezagro2enie wojnq byl Andrzej Jellonek.Promotorembyl prof. Janusz odksztalceri napiqti prqd6wod sinusoidalnych, teoriamocy Groszkowski, aleobronadoktoratuodbylasigju2 po wojniew prof.fryzegoprze2yw a sw6j.renesa ns. rokuakademickim1946/47r. Fot.7.StanislawFryze Fot.8.Kazimierz ldaszewski Fot.9.AndrzejJellonek Fot. 10.JanuszGroszkowski W 1934r. na Politechnice oddanonowy bu- LOSYPOLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH dynekwydzialuelektrycznego z halqdo badariwysokonapiq- W TRAKCIE II WOJNYSWINTOWE.I ciowych,wybudowanyz inicjatywyprof.kazimierza DrewnowPo wybuchu ll wojny Swiatowejna skutek okupacji prof. skiego.byloto zapoczqtkowanie wielkiegozamierzenia niemieckiej zostalaprzerwanadzialalno6ipolitechniki War- utworzeniana uczelnio6rodkabadawczego szawskiej. Drewnowskiego Jednakpo pewnymczasieokupantzezwolilna dla energetykii przemyslu. W 1937r. kierownictwokatedry prowadzenie, w pomieszczeniach uczelni,biezqcejdzialalprzej4lprof.adolf Morawski. Elektrycznych UrzEdzen no5cigospodarczejzakladom badawczymoraz szkolomzaw 1937r. na OddzialeElektrotechnicznym Politechniki wodowym. Lwowskiejodbyla sig obrona drugiegodoktoratu.otrzymal W celu ksztalcenia technik6wwladzeokupacyjneutwogo z wyr62nieniempaweljan Nowacki,p62niejszywybitny rzylyw 1942r.Pa6stwowq Wy2szq SzkoleTechnicznq z Wydziaprofesorpolitechnik wroclawskiej, prowadzili pracownicy warszawski ej orazinstytu- lem Elektrycznym, w kt6rejzajqcia natu BadariJqdrowych w Swierku. ukowipolitechniki. Pozwolilo to najednoczesne S L 4 s r twi r A D 0 M 0 S EcLrE K T R y cr zrnoekx X ro N r2 ' 2 0 1( ) 33

5 konspiracyjne prowadzenie dzialalnosci dydaktycznej i badawczej umo2liwiajqc kontynuowanie studi6w wy2szych w trudnych warunkach okupacyjnych. Podczas Powstania Warszawskiego zniszczeni ulegly budynki uczelni, a przede wszystkim ich wyposa2enie i dokumenty. Uczelnia poniosla wielkie niepowetowane straty w ludziach. Elektryk docent dr in2. Samuel Dunikowski zginql w trakcie dzialaf wojennych w 1939 r. Z po(r5d 7 profesor6w elektryk6w prof. Adolf Morawski zginql w Katyniu, prof. Roman Trechciriski w Powstaniu Warszawskim. Prof. Mieczyslaw Po2aryski zmarl kr6tko po wojnie, ale w du2ym stopniu przyczynily siq do tego trudne przej6cia wojenne. Prof. M. Po2aryski cieszyl sig wielkim uznaniem w5r6d nauczycieli akademickich, byl lubiany przez student6w, nazywany,,dziad kiem". Taanga2owany spolecznik, pierwszy prezes SEP, prowadzil wielkq dzialalnos( wydawniczq, byt naczelnym reda ktorem,, Przeg lqd u Elektrotech n icznego" ( ) or az,,wiadomo6ci Elektrotechnicznych" ( ). Ogromnie pracowity, autor 23 ksiq2ek i skrypt6w oraz44 artykul6w. W 1939 r. do Lwowa wkroczyhy wojska sowieckie. Znacznie pogorszyly siq warunki materialne ludnosci, rozpoczqly siq prze5ladowania, a p6zniej wyw6zki na Sybir i do Kazachstanu. Uczelnia zostala przeksztalcona w Instytut Politechniczny. prof. Gabriel Sokolnicki Rektorem zostal Maksym Pawlowicz Sadowski, kt6ry poprzednio petnit funkcjq dyrektora kijowskich tramwaj6w. W latach Prorektorem ds. naukizostal prof. drwlodzimierz Krukowski. Utworzono Wydzial Elektrotechniczny, kt6rego dziekanem zostal prof. Gabriel Sokolnicki. Utworzono Katedrg Radiotechniki, pod kierownictwem przybylego z Warszawy prof. Janusza Groszkowskiego. W Katedrze tej pracowali: Andrzej Jellonek i Tadeusz Zagajewski. Fot. ll.gabrielsokolnicki Fot.l2.Wlodzimierz.Krukowski W 1941 r., w kilka dni po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich, zostalo zamordowanych przez Gestapo wielu wybitnych profesor6w czterech lwowskich uczelni. Zbiorowego mordu 40 os6b dokonano w nocy z3 na 4 lipca 1941 r. na stoku Wzg6rzWuleckich. Byli w6r6d nich i elektrycy - prof. Wlodzi- mierz Krukowski i jego asystent Eustachy Sto2ek. Nieco p62- niej Gestapo zamordowalo doc. dr in2. lzaaka Rosenzweiga, wielkq nadzieje polskiej elektrotechniki. W trakcie niemieckiej okupacji Lwowa poczqtkowo uczelnia byla nieczynna. W 1942 r., podobnie jak w Warszawie, wladze niemieckie uruchomily na Politechnice paf stwowe kursy dla Sredniego dozoru. Dyrektorem zostal Niemiec prof. Theodor Bodefeld, autor pop u la rnego po woj n ie pod rqczn i ka z maszy n elektrycznych. Tu r6wniez, jak w Warszawie, na tajnych kursach realizowano program studi6w politechnicznych. Brali w tym udzial profesorowie, r6wnie2 z Oddziatu Elektrotechnicznego. Po wycofaniu siq Niemc6w ze Lwowa w sierpniu "1944 r. sowieckie wladze uruchomily Instytut Politechniczny. Jednoczeinie rozpoczgly siq aresztowania pracownik6w nqkania i namawiania do opuszczenia Lwowa. Z poczqtkiem 1945 r. kilku profesor6w zostalo wywiezionych do przymusowej pracy fizycznej w kopalniach Donbasu. Byl w5r6d ich r6wnie2 prof. S.Fryze, kt6ry to przetrwal ijesieniq powr6cil do Lwowa. W polowie 1945 r. rozpoczgly sig grupowe wysiedlenia pracown i k6w uczel n i wagona m i towa rowymi. Tra nsporty kierowano do Krakowa, Gliwic, Gdahska, Wroclawia i Poznania. Z uwagi na sw6j zaawansowany wiek we Lwowie pozostal ( ). Pracowal on do 1965 r. byl promotorem 5 prac kandydackich. ELEKTROTECH NICZN E SZKOLNICTWO WYzSZE PO IIWOJNIE SWIATOWEJ BezpoSrednio po ll wojnie Swiatowej przystqpiono do uruchomienia i odbudowy Politechniki. W Krakowie na AkademiiG6rniczej poszerzono jej program o elektrotechnikq. W kilku wa2nych oirodkach w pierwszych latach po wojnie uruchomiono uczelnie z kierunkiem elektrotech n ika: o w Gdaf sku 24 maja 1945 r. rozpoczqla dzialalno5( polska Politechnika Gdariska z Wydzialem Elektrycznym; o w Gliwica ch 24 mala 1945 r. powstala Politechnika Slqska z Wydzialem Elektrycznym; o w todzi 24 maja 1945 r. powstala Politechnika Lodzka z Wydzialem Elektrycznym; we Wroclawiu 24 sierpnia 1945 r. rozpoczqla dzialalnoi( polska Politechnika Wroclawska z Wydzialem Mechaniczno-Elektrotechnicznym posiadajqcym Oddzialy: Elektryczny i Mechaniczny, a w roku akademickim 1949/50 powstal samodzielny Wydzial Elektryczny; w Poznaniu od 3 wrze6nia 1945 r. dzialala Szkola Inzynierska z Wydzialem Elektrycznym. W 1950 r. w Poznaniu powstala r6wniezwieczorowa Szkola Inzynierska NOT. Dnia 3 wrzesnia 1955 r. z tych dw6ch uczelni utworzono Politechnikg Poznariskq; 34 SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL O YCAr XXII O NO 2,20.I5 (119)

6 . w Krakowie na Akademii G6rniczej powstal 1 stycznia o Gliwice: Tadeusz Malarski, Stanislaw Fryze, Konstanty 1946 r. Wydzial Elektromechaniczny. Dnia 30 czerwca 1949 r. uczelnia przeksztalcila sig w Akademig Zagajewski, Antoni Plamitzer; Bielariski, Franciszek Szymik, Andrzej Kamiriski, Tadeusz G6rniczo-Hutniczq, na kt6rej dzialal od 1 wrzefnia1952r. o Krak6w: Stanislaw Bladowski, Jan Barzyhski, Wladyslaw Wydzial Elektryfikacji G6rnictwa i Hutnictwa, a od 1 pa2- Kolek, Stanislaw Kurzawa; dziernika 1957 r. Wydzial Elektrotechniki G6rniczej i Hutniczej; o Pozna6: Artur Metal (r6wniez Szczecin), Boleslaw Bielecki; o L6d2: Bronislaw Sochor, Stanislaw Dzierzbicki; o w Szczecinie 1 grudnia 1946r. powstala Szkola In2ynierskao Wroclaw: Kazimierz ldaszewski, Waclaw Gunther, Roman z Wydzialem Elektrycznym, przeksztalcona w 1955 r. na Po- Kurdziel, Jaroslaw Kurylowicz, Pawel Jan Nowacki, Andrzej I itech ni kq Szczeci6skq. Jellonek, Zbigniew Siciriski, Andrzej Kordecki, Konstanty Wolkowiriski. UDZIAT POLITECHNIK WARSZAWSKIEJ I LWOWSKIEJ W TWORZENIU NOWYCH UCZELNI PODSUMOWANIE Pomimo tak wielkich strat poniesionych podczas ll wojny Swiatowej pracownicy iwychowankowie uczelni warszaw- kiedy w Europie tworzylo sig wyzsze szkolnictwo techniczne, W XIX wieku, w waznym okresie rozwoju naukitechniki, skiej i lwowskiej zasilili wydzialy elektryczne powstajqcych po Polska nie posiadala wlasnej pahstwowofci, byta pod trzema 1945 r. polskich politechnik. zaborami. Wywodzqcy siq z Politechniki byli tw6rcami W zaborze pruskim nie bylo zadnych mozliwo6ci utworzenia wy2szej uczelni technicznej z jqzykiem polskim. Na- wy dzialow el e ktrycznych w nastgpujqcych m iasta c h : o Gdarisk Leon Staniewicz, Stanislaw Szpor, Wlodzimierz wet niemieckie uczelnie techniczne, we wschodnich dzielnicach Prus, powstaly stosunkowo po2no, bo dopiero w 1904 r. Hellman; o Gliwice: Jan Obrqpalski, Zygmunt Gogolewski, Lucjan w Gdarisku i w 1910 r. we Wroclawiu. Nehrebecki, jerzy Siwi riski, Tadeusz Stgpniewski, Ed m u nd W zaborze rosyjskim dof( wcze5nie, bo juz w 1826 r. rozpoczqto bardzo intensywne prace nad utworzeniem szkoly Piotrowski, Mieczyslaw Pluciriski, Zbigniew Jasicki; o Krak6w:Witold Kobylitiski, Jan Manitius; politechnicznej. Jednak pierwsza pr6ba i kolejne nastqpne o N-6d2: CzesNaw Dqbrowski, Eugeniusz Jezierski, Witold spotykaly siq za kazdym razem z nieugiqtym sprzeciwem. lwaszkiewicz, Czeslaw Jaworski, Zygmunt Hasterman, Dopiero w trakcie I wojny Swiatowej, w 1915 r., zaistnialy Walenty Starczakow, Karol Przanowski, Wladyslaw warunki aby mogla powsta( tak dlugo oczekiwana polska Pelczews ki, TdzisNaw Pomyka ls ki, Tadeu sz Koter; Politechnika Warszawska. Prusacy, ktorzy zajgli w tym czasie o Pozna6: Stefan Seidel; Warszawq, chcqc przyciqgnq( polskq mlodzie2 wydalizgodq o Wroclaw: Jerzy Skowroriski, Wilhelm Rotkiewicz, Marian na jej otwarcie. Suski, Jan Kozuchowski. lnaczej ksztaltowala siq sytuacja w zaborze austriackim. Podobnie przyczynili sig do tego nauczyciele akademiccy pochodzecy z Politechniki Lwowskiej: jeszcze z niemieckim jqzykiem wykladowym, ale w 1867 r. )u2 w 1844 r. powstala we Lwowie Akademia Techniczna o Gdarisk: t-ukasz Dorosz, Kazimierz Kopecki, Zenon Galicja uzyskalautonomiq i od 1870 r. rozpoczqto stopniowo wprowadzai polski jqzyk wykladowy. W 1877 r. Ja godziriski, Zbi gn iew Woynarowski; uczelnia Fot.l 3. Lucian Nehrebecki Fot. 4. Euqeniusz Jezierski Fot. 15. Marian Suski Fot. 16. Kazimierz Kopecki SLRsrrt wtad0m0scr ELEKTRyczNE r Rok XXtt r Nr 2'2015 (119) 35

7 przeksztalcila sig w czterowydzialowq CK Szkolq Politechnicznq. W 1911 r., na powstalym Oddziale Elektrotechnicz-bywale szybki, szczeg6lnie pod wzglgdem kadry runkiem elektrotechnika w Warszawie. Etap ten cechuje nie- naukowej, nym, rozpoczqlo siq. ksztalcenie pierwszych polskich in2ynier6w elektryk6w. Lwowska uczelnia jako jedyna z polskim jqzykiem wykladowym w latach byla w tym czasie uczelniq og6lnopolskq. Zar6wno wykladowcy-profesorowie jak i studenci pochodzili z wszystkich trzech zabor6w. Studiowali na niej nie tylko Polacy, choi stanowili znaczqcq wiqkszo5(, aleizydzi, Ukrairicy (Rusini) oraz nieliczniczesi, Niemcy i Rosjanie. lstnienie takiej uczelni w czasach wielkiego rozwoju techniki, a szczeg6lnie w okresie ksztaltowania siq wsp6lczesnej elektrotechniki, mialo ogromny wplyw zar6wno na rozw6j polskiej naukijak i calej wyzwolonej Polski, powstalej w 1918 r. z trzechzabor6w. W okresie miqdzy pierwszq a drugq wojnq Swiatowq'nastqpil wielki, dynamiczny rozw6j Politechniki zahamowany niestety przez ll wojnq (wiatowq. Utworzona dopiero w i915 r. polska Politechnika Warszawska mogla normalnie funkcjonowai dopiero po zakofczeniu wojny bolszewickiej w 1920 r. Po rosyjskiej politechnice praktycznie l4l nie pozostala kadra naukowa, aparaturg wywieziono w glqb Rosji, zostaly jedynie budynki, a zaledwie w ciqgu kilkunastu lat uc)elnia warszawska doszta do europejskiego poziomu. Powstala wielowydzialowa uczelnia z reprezentujqcym wysoki poziom Wydzialem Elektrycznym. Ksztalcono na nim nowoczesnych in2ynier6w elektryk6w przydatnych do pracy w energetyce, przemysle, lqczno(ci technicznych slu2bach wojskowych. Wydzial Elektryczny Politechniki m6gt te2 poszczyci( sig wysokimi osiqgniqciami w ksztalceniu kadry naukowej. Obroniono 11 doktorat6w i 11 habilitacj i. Pro motorem n ajwiqkszej I iczby doktorat6w e I ektryk6w, bo az czterech, byl prof. Kazimierz Drewnowski. Fizyk prof. M. Wolfke, wielka indywidualno5( uczelni, byl promotorem doktorat6w z fizyki najprawdopodobniej wszystkich sze6ciu. Mimo wielkich niepowetowanych strat, szczeg6lnie ludzkich, spowodowanych wojnq, obie uczelnie warszawska i lwowska maje du2y udzial w tworzeniu siq po ll wojnie Swiatowej wy2szego szkolnictwa elektrotechnicznego w Polsce. Pracownicy bqdz wychowankowie tych uczelni zasilili kierunki elektrotechniczne zar6wno istniejqcej od 1919 r. Akademii G6rniczej w Krakowie jak i powstajqcych w latach politechnik w: Gdahsku, Gliwicach, Lodzi, Poznaniu, Wroclawiu i Szczecinie. Poczqtki tworzenia sig polskiego wyzszego szkolnictwa elektrotechnicznego mialy kilka etap6w. Pierwszy, w trakcie zabor6w, w kt6rym pionierskq rolq pelnila jedyna w6wczas polska uczelnia we Lwowie. Drugi etap, w okresie miqdzywojennym, w kt6rym powstala druga Polska uczelnia z kie- rozwsj Politechniki. W ciqgu zaledwie kilkunastu lat powstala liczqca siq europejska uczelnia. Trzeci etap to uruchomienie po llwojnie Swiatowej kilku nowych polskich politechnik zasilonych profesorami wychowankami politechnik: Lwowskiej i. LITERATURA tl l Eytner E. ).: Monografia Szkoly Mechaniczno-Technicznej H. Wowel berg a i 5. Rotwa n d a, , Wa rszaw a l2l Fryze A., Album Pamiqtkowy o prof. Stanislawie Fryze, (maszynopis), Gliwice. t3l Hickiewicz J., we wsp6lpracy z Sadlowskim P.: Romon Dzieilewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki Jego wsp6tpracownicy, Warszawa - Rzesz6w - Tarn6w - Gliwice - Opole Historio Elektryki Polskiej, L. 1, Nauka, pijmiennictwo i zrzeszenia, przewod niczqcy kom itetu redakcyjnego K. Kol biriski, Wa rszawa t5l Polacy zaslu2eni dla elektryki. Poczqtki elektrotechnicznego szkolnictwa wy2szego, pionierzy elektryki, Praca zbiorowa pod red. J. Hickiewicza, wyd. PTET S, Warszawa - Gliwice - Opole t6l Politechnika Lwowska 1U4-1945, przewodniczqcy komitetu redakcyjnego R. Szewalski, Wyd. Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw Politechniko Warszawska , ksiqga pamiqtkowa, pod red. L. Staniewicza.Warszawa t8l Politechnika Worszowsko , przewodniczecy komitetu t9l redakcyjnego K. Kolbirlski, Warszawa Poptawski Z.: Dzieje Politechniki Lwowskiej ,Wroclaw - Warszawa -Krak6w [10] Rod kiewicz A. ).: Pi erwsza po I itech n i ka po I ska , Krak6w -Warszawa "ll Zorys Historii Wydzialu Elektrycznego , Materiaty Sympozjum, listopad SILESIAN ELECTRICAL J0URNAL o Year XXll r No 2'2015 (119)

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny ISSN 1642-1736 Nr 1/2009 (20) Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO (1887 1941)

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI

AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI AA 23. W HOŁDZIE TYM CO O NIEPODLEGŁOŚĆ WALCZYLI I ZRĘBY PAŃSTWA BUDOWALI Prof. inż. ALFONS HOFFMANN wybitny elektroenergetyk i działacz społeczny Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ

PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 SIERPIEŃ 2009 CENA 15 ZŁ SPIS TREŚCI IX Tomasz E. KOŁAKOWSKI Tytułem wstępu KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Marek JAKUBIAK 487 Wkład elektryków

Bardziej szczegółowo

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D ( o~.. 1S W numerze iiiiędzy mnymi : D Prof. A.HaŁas o pracach Rady Głównej s. 6 O Prof. L.Jacak o rekrutacji 97198 s. 9 D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O O Co robią nasi architekci w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNIKA ŚLĄSKA jest jedną z najfekszych w kraju nowoczesną wyższą uczelią techniczną, z sześćdziesięcioletnią już ycją w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639) ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84.

SANKT. w GRUDNIU PETERSBURG. restauracja. Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych. tev fax (O 71) 341 80 84. i:::::.':::::. SANKT PETERSBURG restauracja Zapraszamy na tradycyjne dania rosyjskie serwowane w pięknych stylowych wnętrzach w GRUDNIU Wrocław s kie Promocje Dobrych K s i ąże k....... 1 Muzea na Dolnym

Bardziej szczegółowo

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13 str. 4 str. 13 str. 29 Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej Z historii przyrządów kreślarskich 5/2014 PISMO PG 1 JUBILEUSZ 110-LECIA UCZELNI

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

Anna Fedirko, Janusz Fedirko. Adam Drath geologist and researcher of Afghanistan

Anna Fedirko, Janusz Fedirko. Adam Drath geologist and researcher of Afghanistan Prace Geograficzne, zeszyt 132 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 7 26 doi: 10.4467/20833113PG.13.001.1091 Adam Drath geolog i badacz Afganistanu Anna Fedirko, Janusz Fedirko

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo