Wyiszego I 100-lecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyiszego I 100-lecie"

Transkrypt

1 prof.dr hab.in2.jerzyhickiewicz POLITECHNIKA OPOLSKA, INSTYTUTUK,t.ADOW ELEKTROMECHANICZNYCH I ELEKTRONIKI PRZEMYST.OWEJ mgr PrzemysNaw SadNowski POLITECHNIKA OPOLSKA g0tleltrotecnniezne g0$zftolnictwa Pocz4tlri Polslrie Wyiszego I 100-lecie wsr6lczesnei Politechnili Warszawslriei fl PIERWSZE PROBY niczny.zostalon zamkniqtyna skutekrepresjispowodowatechnicznepolskieszkolnictwowy2sze,mimo zabor6w nych wybuchempowstaniastyczniowego. R6wnie2w Lodzi i brakuwlasnejpafistwowo5 ci,rozpoczglo siqna terenachpol- czynionostaraniautworzeniauczelnitechnicznejw latach skichstosunkowowcze6nie. jednakokazalysiq Pierwsza europejska, wielokieru n Bylyone bardzozaawansowane kowa,wy2sza powstalaw Pary2uw1794r., bezskuteczne. je jeszcze uczelnia techniczna Ponowiono w 1876r. a ju2w 1816r.w Kielcach pod patronatem ksiqdza Stanislawa StaszicapowstalaSzkolaAkademiczno-G6rnicza. Nie byla to POWSTANIE POLSKIEJ UCZELNI WE LWOWIE jeszczeuczelniawielokierunkowa. ju2 Jednak w 1826r. w zajej145-lecie W 2015 ROKU borze rosyjskimw Warszawierozpoczgladzialalnoii Szkola Tymczasem w zaborzeaustriackimnastqpilozlagodzenie Przygotowawcza do Studi6wPolitechnicznych. Bylaonawzoro- politykinarodowoiciowej. W 1867r. Galicjaotrzymalaautonowanana powstalych wczefniejuczelniach europejskich i szkole miq,a po 1870r.w AkademiiTechnicznej we Lwowierozpoczeparyskiej. Poczqtkowo mieicilasigw PalacuKazimierzowskim.to wprowadza(polskijqzykwykladowy.uczelnietq w 1877r. poziomuczelnipolitechnicznej jednakze wzglgdu przeksztalcono Osiqgnqla w czterowydzialowq CKSzkolqPolitechnicznq. na Powstanie Listopadowe zostalaw 1831r.zamknigta. W latach zfizykiwyodrqbnila siq,jakooddzielnyprzedmiot, elektrotechnika, obejmujqcar6wniezjej technicznezastosowania. W rokuakademickim 1889/1890 odbylsiqwe Lwowie w CKSzkolePolitechnicznej na WydzialeBudowyMachin pierwszywykladelektrotechniki w jqzykupolskimwygloszony przezdoc.franciszka Dobrzyriskiego. W 1890r. powolanotam pierwszqpolskqkatedrqelektrotechniki, kt6rej kierownikiem w nastqpnymroku,w drodzewyboruprzezkolegiumprofesor6w,zostal28-letni, utalentowany prof.roman Dzie6lewski. W 1892r. Franciszek Dobrzyfskiopublikowal we Lwowie pierwszypolskipodrqcznikprqdyzmienne. prywatnaszkola W 1895r.powstala wwarszawie techniczna przezh.wawelberga zalo2ona is. Rotwanda. Bylato szkola,kt6ra nadawala tytul technika. W 1919r.szkolazostalaupafstwowioFot.1.PolacKazimierzowski w Warszawie na,a w 1951r.wlqczona do Politechniki. Wykladalo w niejwielu profesor6wpolitechniki. Absolwenci W zaborzeaustriackimnieco p62niej,bo w 1844 r. we tej szkotyw 1947r.uzyskaliprawodo tytulu inzyniera. LwowiepowstalaAkademiaTechniczna poczqtkowozwyklajednoczesnie w Warszawierozpoczqtokolejnestarania dowymjgzykiemniemieckim. polskq o uczelniq. Jejpropagatorem i organizatorem bylkazimierz W kolejnychlatachw zaborzerosyjskimczyniononie- Obrgbowicz. polskiezebralo3,5mln ruw 1897r.spoleczefstwo ustannepr6by powolaniauczelnitechnicznej. Przykladowo bli,a zarzqdmiastadal tereno wartoiciok. 1 mln rubli.wzniew Pulawachw latach kr6tko dzialalinstytutpolitech- siono budynki,kt6re po dzisdzief stanowiqreprezentacyjnq ) S I L E S IEALNE C T R JI C OAULR N AYLe. oaxr X IoI N o2, 2 0 1( 5

2 We Lwowiew 1906r. powolanokatedrqelektrotechniki Konstrukcyjnej. Jejkierownikiem w 1908r.,z tytulemprofesora zwyczajnego,zostalswiatowejslawyspecjalistaw dziedziniemaszynelektrycznych Aleksander Rothert. Poczynajqc od 1907r. przez7 lat adiunktemw katedrze prof.dzie5lewskiego p62niejjebyl Kazimierz Drewnowski, den z gl6wnychorganizator6w kierunkuelektrotechnika na Politechnice oraz jej wybitny profesori rektor. W 1910 r. zostalwydany we Lwowie pierwszypolski podrgcznikz dziedzinymaszynelektrycznychprof. Aleksandra Rothertapt. Teoriai konstrukcjamaszynelektrycznych. Fot.2. SzkolaH. Wawelberqai S.Rotwanda wizyt6wkquczelni.w jednakrosyjski nastqpnym rokuutworzono Warszawski InstytutPolitechniczny im.caramikolajall.w 1901r. powstalatam KatedraElektrotechniki, w kt6rej laborantem, p62niej a asystentem bylmieczyslaw Pozaryski. W zaborzepruskimw 1898r. w Poznaniu powstalaniemieckawy2sza SzkolaBudowyMaszyn, ale nie nadawala ona zawodowego tytuluin2yniera. Natomiastwe Lwowie nastqpil dalszyrozw6j uczelni. Fot.3. RomanDzieSlewski W trakciekadencjirektorskiej prof.dzieslewskiego, Fot.4.Aleksander Rothert w 1902r. odbylysiq pierwszeobronypracdoktorskich z dziedzinyin2ynieriilqdowej.asystentami prof.dzie5lewskiego zostalip62nawschodzie Prusjeszczep6Zniej, bo w 1910r. powstaniejsiprofesorowie (w 1901r.) la we Wroclawiu(Kr6lewska) tej uczelni:gabrielsokolnicki Wy2szaSzkolaTechniczna z nie(w 1903r.). i Kazimierz ldaszewski mieckim jqzykiemwykladowym. Po 1945 r.zostalaprzeksztalw 1904r.Kazimierz ldaszewski nawydziale Mechaniczno- conaw polskquczelnig. -Elektrycznym Technische Hohschule Braunschweig obronildoktymczasem we Lwowiew 1911r.z inicjatywyi dziqkistaratoratz odznaczeniem. pracy pt. Promotorem Versuche tiberdas niom prof.dzie5lewskiego w CKSzkolePolitechnicznej na bazie (Badaniewlasnolci dw6ch katedrprof.dzieslewskiego electrolytischeverhaltenvon Schwefelkupfer i prof,rothertapowstalodelektrolitycznych siarczkow miedz byl G.Bodlander. Bylto pierw- dzial Elektrotechniczny. Wydarzenieto rozpoczqloksztalcenie szydoktoratz elektrotechniki obronionyprzezpolaka. polskichinzynier6w elektryk6w. Jednymz pierwszych student6w Nawschodnich terenachprus,stosunkowo p62no,bo do- elektryk6w bylstanislaw Fryze. W 1912r. nawydziale Chemii,Kapierow 1904r. powstala(kr6lewska)wy2sza SzkolaTechnicz- tedrgelektrochemii objqllgnacymoicicki.prowadzil on dla Odjqzykiemwykladowym.Poczqt- dzialuelektrotechnicznego na w Gdafskuz niemieckim wykladyz technikiwysokichnapigd kowostudiowalo tam niewielupolak6w. Jednymz pierwszych byl AlfonsHoffmann,po2niejwybitny polskielektroenerge- I WOJNASWIRTOWR. POWSTANIE POLSKIEJ tyk. PoI wojnieswiatowejliczbastudent6wpolak6wwzrasta- UCZELNI W WARSZAWIEl OO-LECIE WSPoTCZESNEJ la. NajwigcejPolak6wstudiowaloelektrotechnikq. (1 W 1945r. POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ9I ). szkolata zostalaprzeksztalcona w polskquczelnig. okresmtedzywojenny Po 1904r. Rosjqogarnqlafala strajk6w.w 1905r. w WarW zwiqzkuz dzialaniamiwojennymii wojny Swiatowej szawieodbyl siq strajkstudenckio polskijgzykwykladowy. w 1915 r. ewakuowanowarszawski InstytutPolitechniczny Wywolalon jednaktylko jeszczewigkszerepresje.na 3 lata w gtqbrosji.ostatecznie zostalon tam zlikwidowany w 1917r. uczelnia zostalazamkniqta. jednak Z wybuchemi wojnyswiatowej wwarszawie od2yly naw 1905r.wTechnische Hochschule, HannoveL JanStudniarski dziejena powolaniepolskiejuczelnitechnicznej. Pracaminad obronilpracqdoktorskqpt. Aberdie Verteilung dermagnetischen jej utworzeniem, na kierunkumechaniczno-elektrycznym, kie(o kraftlinienimankereinergleichstrommaschinerozkladzietiniina- rowalinz.stanislaw Patschke. Niemcychcqcpozyska(Polak6w nia pola magnetyczn tq2e ego w twornikusiinikaprqdu stalego). zezwolilina jej utworzenie. W 1915r. odbylasiq inauguracja S t 4 s r tw r rad0m0s EcLtE K T R y cozrnoekx X Io N r2 ' 2 0 1(5i i 9 ) 31

3 w 1920r.,powolanoKatepolskiejPolitechniki We Lwowiew Politechnice, zwydzialem BudowyMaszyn z kierownikiemprof.dr Patsch- drg Pomiar6wElektrotechnicznych zostatstanislaw i Elektrotechniki. Pierwszym dziekanem jego 15-letniejpracy,przy ldaszewskim(po Miernictwa Kazimierzem ke.w nastqpnymro(u powstalotam Laboratorium pom maszyn elektrycznych, patronowal ia rach kon stru kcji i eksploatacji Kazimierz Drewnowski Elektrycznego, kt6remu (uprzednioztli4zanyz uczelniqwe Lwowie,nastqpniez Legio- w firmiesiemensw Berlinie), a w 1921r. KatedrqUrz4dzefi prof. z Gabrielem Sokolnickim(posiadajqz wojskado Elektrycznych namij6zefapilsudskiego, a w 1916r. skierowany praktycznezebranew trakcie polskiejuczelniw Warszawie). cym wielkie doswiadczenia organizowania pracyprzy elektryfikacji Galicji,a nastqppa6stwowymuniwersyte- kilkunastoletniej W 1915 r. w Petersburskim (flerep6yprcxutz W czasiei wojny (wiatowejoraz podczaswojny rocy4apcreehhutfinie Polski). cie Elektrotechnicznym yunsepcnrer) i bolszewickiejlwowskauczelniabyla obronil polsko-ukrairiskiej LeonStaniewicz 3neKrporexHuqecxnir ze studentami prowodow czynnatylko dorywczo.zajgcia dydaktyczne pracg doktorskq pt. O nagriewaniielektriczeskich (Onagrzewaniusiqprzewod6welektrycznych). sigdopiero3 stycznia1921r. Byl to pierwszy rozpoczgly Wydzial W Warszawie w 1921 r. powstalsamodzielny doktoratnatej uczelni. (w 1924r. zmienil nazwqna Elektryczny), W latach we Lwowiepojawilisiqpierwsiabsolwen- Elektrotechniczny a po jego jednymz nich,w 1917r.,byl Stanislaw pierwszymdziekanemzostalprof.leonstaniewicz, elektrycy, ci inzynierowie zastepilgo Fryze.Prof.Rothert,kt6ryjako obywatelrosyjskiw 1914r.opu- wyborze na rektora Politechniki, ScilLw6w,po wojnieju2 do niegonie powr6cil.katedrqelekzlikwidowano, a nad przedmiotem trotechnikikonstrukcyjnej maszynyelektryczne opiekqprzej1lprof.ldaszewski. w 1918 r. powstaly:zaklad Na Politechnice (StanislawOdrowq2-Wysocki) i LaboUrzqdzehElektrycznych (Konstanty Z6rawski). ratoriummaszynelektrycznych w Krakowie, w kt6rej W 1919r.powstalaAkademiaG6rnicza od 1920 r. dzialalakatedra Elektrotechniki kierowana przezprof. (wcze6niej, w 1913r. podjqto bo jeszcze dr JanaStudniarskiego jednakw zwiqzkuz wybuchem decyzjqo utworzeniuakademii, lwojnyswiatowej niezostalaona uruchomiona). W Poznaniu w 1919r. powstalapolskapafstwowawy2szaszkolabudowymaszyn,nadawalaona jednaktylko dyplomtechnika. Fot.5. Kazimierz Drewnowski Po2aryski Fot.6.Mieczyslaw w 1919r. odbytasiq nomina Politechnice wa Po2arynacjapierwszychprofesor6weIektryk6w:Mieczysla niki 096lnej,Stanislawa skiego- kierownikakatedry Elektrotech Z6rawskiego. Rokp62niej Odrowq2a-Wysockiego i Konstantego jej powolanokatedrqelektrotechniki kierowniteoretycznej, a prof.dr LeonStaniewicz. kiemzostalprzybylyz Petersburga 32 prof. MieczyslawPozaryski. W roku akademickim1921/1922 pojawilisiq pierwsiabsolwenci na Politechnice a wir6d nich Byloich sze5ciu, WydzialuElektrotechnicznego. Fizyki W 1922 r. Katedrg i AdolfMorawski. Janusz Groszkowski aw 1923r.Katedrqi Laboraobjqlprof.zw.MieczyslawWolfke, objqtprof.kazimierz torium MiernictwaElektrotechnicznego Drewnowski. W 1923r. prof. KonstantyZ6rawskiwydal 3 to- teoriai budowa.w1924r. mowe dzielo:maszynyelektryczne utworzonokatedrqi LaboratoriumPrqd6wSlabychz kieroww tym samymrokuodnikiemprof.romanem Trechciriskim. pierwsza na Wydziale.Pierwszym r6wniez habilitacja byla siq habilitantem byl RomanPodoski. odbyl siq Pierwszyw Polscedoktoratz elektrotechniki Lwowskiej.Bylto doktoratzwyr62w 1923r. na Politechnice Fryzego.W1924r. we Lwowiezmarlprof. nieniemstanislawa objql RomanDzie6lewski. Opiekqnad KatedrqElektrotechniki prof.dr Kazimierzldaszewski, a w 1925r. kierownikiemkateprof. dry Elektrotechniki zostal dr in2.stanislawfryze. Elektrotechnicznego W 1924r. na wniosekradywydzialu nadalpierwszedoktoratyho SenatPolitechniki noriscausa.otrzymalije prof.aleksanderrothert(promotor (promotorprof.k.drewprof.k.z6rawski), prof.lgnacymo5cicki nowski)i in2.karolpollak(promotorprof.s.odrowq2-wysocki). 1927/28pierwszydoktoratz elektrotechw rokuakademickim uzyskaljanuszgroszkowski, niki na Politechnice promotoremjego byl prof.m. Po2aryski. W 1929r.w Warszawie W tym sagroszkowskiego. odbylasighabilitacja dr inz.janusza kt6rqobjqf,w wiemym rokupowolanokatedrqradiotechniki, ku 31 lat,prof.dr hab.in2.januszgroszkowski. W Poznaniuw 1929 r. w PafstwowejWyzszejSzkole Budowy Maszyni ElektrotechnikipowstatWydzialElektryczny.Jego absolwenciotrzymywalitylko dyplom technologaelektryka. 119) OAULR NrAYLC AXrX IrI N O2, 2 0 1( 5 S I L E S IEALNE C T R JI C

4 Wychowanek Technische Hochschule w Darmstadt, wyw 1939 r. na Politechnice LwowskiejOddzialElektrobitny pracowniknaukowylaboratorium licznik6wenergii techniczny dzielilsiq nd dwie grupy:prqd6wsilnychi Prqelektrycznej firmysiemensw Norymberdze, autorwielu pa- d6w Slabych.Z kolei GrupaPrqd6wSlabychpodzielona tent6w z tej dziedziny,dr in2.wlodzimierzkrukowskiobjql byla na dwie sekcje:radiotechnicznq i Teletechnicznq. Odw 1930r. na Politechnice LwowskiejKatedrgPomiar6wElek- dzialzatrudnial4 profesor6wi jedneeodocenta.przeprotrotechnicznych. Zachqcilgo do tego prof.ldaszewski. Od- wadzono3 doktoratyi t habilitacjg. Ponadtona Wydziale stqpilmu katedrqwrazz laboratoriumpomiar6welektrycz- Rolniczo-Lasowym dzialalakatedrafizykiz laboratorium nych,kt6re najpierwutworzyl,a nastqpnieodbudowalpo radiotechnicznym, kt6rqkierowalprof.dr hab.in2.tadeusz zniszczeniach wojennych,a sam objql specjalniepowolanq Malarskifizyk i radiotechnik. Obslugiwala onaoddzialelekdla niegokatedrqmaszynelektrycznych. Prof.Krukowskiwe trotechniczny w zakresie radiotechniki i teletechniki. PlanoLwowieswezainteresowania naukoweskierowalna pomiary wano utworzy( samodzielny Elektryczny. ZatwierWydziaN precyzyjne i wzorcewielko6ci elektrycznych. dzonynawetbyl ju2 do realizacjiprojektbudynkunowego W 1931r. zmarlw Warszawieprof. StanislawOdrowq2- wydzialu. -Wysocki. KatedrqUrzqdzefElektrycznych kolejno,kr6tkokiew 1939r.na Politechnice na kierunkuelekrowaii StanislawKoriczykows ki i Tadeusz CzapIicki. trotechnika, istnialy:oddzialprqd6wsilnychz sekcjamieksw 1931r.prof.dr in2.stanislaw Fryzeopublikowalw,,Prze-ploatacyjnq,konstrukcyjnqi elektrotechnikiwojskowejoraz glqdzieelektrotechnicznym", a w 1932r. przedstawilna posie- Oddziat Telekom unikacjiz sekcjam i teletech niki,radiotechniki dzeniucigre w Pary2u, oryginalnqteoriqmocy przebieg6w i ich wojskowymiodpowiednikami. Wydzialzatrudnial8proodksztalconych w obwodachelektrycznych. Wigksze uznanie fesor6w6 docent6w2l wykladowc6wi 39 pomocniczych zyskalaw6wczasteoriamocy prof.budeanu. Jednakobecnie, pracownik6w nauki.przeprowadzono 11 doktorat6wi 11 hakiedyna skutekwzrastajqcego zastosowania uklad6wener- bilitacji,w tym w czq(cizfizyki.ostatnimdoktorantemprzed goelektronicznych, powstalo znaczniewigkszezagro2enie wojnq byl Andrzej Jellonek.Promotorembyl prof. Janusz odksztalceri napiqti prqd6wod sinusoidalnych, teoriamocy Groszkowski, aleobronadoktoratuodbylasigju2 po wojniew prof.fryzegoprze2yw a sw6j.renesa ns. rokuakademickim1946/47r. Fot.7.StanislawFryze Fot.8.Kazimierz ldaszewski Fot.9.AndrzejJellonek Fot. 10.JanuszGroszkowski W 1934r. na Politechnice oddanonowy bu- LOSYPOLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH dynekwydzialuelektrycznego z halqdo badariwysokonapiq- W TRAKCIE II WOJNYSWINTOWE.I ciowych,wybudowanyz inicjatywyprof.kazimierza DrewnowPo wybuchu ll wojny Swiatowejna skutek okupacji prof. skiego.byloto zapoczqtkowanie wielkiegozamierzenia niemieckiej zostalaprzerwanadzialalno6ipolitechniki War- utworzeniana uczelnio6rodkabadawczego szawskiej. Drewnowskiego Jednakpo pewnymczasieokupantzezwolilna dla energetykii przemyslu. W 1937r. kierownictwokatedry prowadzenie, w pomieszczeniach uczelni,biezqcejdzialalprzej4lprof.adolf Morawski. Elektrycznych UrzEdzen no5cigospodarczejzakladom badawczymoraz szkolomzaw 1937r. na OddzialeElektrotechnicznym Politechniki wodowym. Lwowskiejodbyla sig obrona drugiegodoktoratu.otrzymal W celu ksztalcenia technik6wwladzeokupacyjneutwogo z wyr62nieniempaweljan Nowacki,p62niejszywybitny rzylyw 1942r.Pa6stwowq Wy2szq SzkoleTechnicznq z Wydziaprofesorpolitechnik wroclawskiej, prowadzili pracownicy warszawski ej orazinstytu- lem Elektrycznym, w kt6rejzajqcia natu BadariJqdrowych w Swierku. ukowipolitechniki. Pozwolilo to najednoczesne S L 4 s r twi r A D 0 M 0 S EcLrE K T R y cr zrnoekx X ro N r2 ' 2 0 1( ) 33

5 konspiracyjne prowadzenie dzialalnosci dydaktycznej i badawczej umo2liwiajqc kontynuowanie studi6w wy2szych w trudnych warunkach okupacyjnych. Podczas Powstania Warszawskiego zniszczeni ulegly budynki uczelni, a przede wszystkim ich wyposa2enie i dokumenty. Uczelnia poniosla wielkie niepowetowane straty w ludziach. Elektryk docent dr in2. Samuel Dunikowski zginql w trakcie dzialaf wojennych w 1939 r. Z po(r5d 7 profesor6w elektryk6w prof. Adolf Morawski zginql w Katyniu, prof. Roman Trechciriski w Powstaniu Warszawskim. Prof. Mieczyslaw Po2aryski zmarl kr6tko po wojnie, ale w du2ym stopniu przyczynily siq do tego trudne przej6cia wojenne. Prof. M. Po2aryski cieszyl sig wielkim uznaniem w5r6d nauczycieli akademickich, byl lubiany przez student6w, nazywany,,dziad kiem". Taanga2owany spolecznik, pierwszy prezes SEP, prowadzil wielkq dzialalnos( wydawniczq, byt naczelnym reda ktorem,, Przeg lqd u Elektrotech n icznego" ( ) or az,,wiadomo6ci Elektrotechnicznych" ( ). Ogromnie pracowity, autor 23 ksiq2ek i skrypt6w oraz44 artykul6w. W 1939 r. do Lwowa wkroczyhy wojska sowieckie. Znacznie pogorszyly siq warunki materialne ludnosci, rozpoczqly siq prze5ladowania, a p6zniej wyw6zki na Sybir i do Kazachstanu. Uczelnia zostala przeksztalcona w Instytut Politechniczny. prof. Gabriel Sokolnicki Rektorem zostal Maksym Pawlowicz Sadowski, kt6ry poprzednio petnit funkcjq dyrektora kijowskich tramwaj6w. W latach Prorektorem ds. naukizostal prof. drwlodzimierz Krukowski. Utworzono Wydzial Elektrotechniczny, kt6rego dziekanem zostal prof. Gabriel Sokolnicki. Utworzono Katedrg Radiotechniki, pod kierownictwem przybylego z Warszawy prof. Janusza Groszkowskiego. W Katedrze tej pracowali: Andrzej Jellonek i Tadeusz Zagajewski. Fot. ll.gabrielsokolnicki Fot.l2.Wlodzimierz.Krukowski W 1941 r., w kilka dni po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich, zostalo zamordowanych przez Gestapo wielu wybitnych profesor6w czterech lwowskich uczelni. Zbiorowego mordu 40 os6b dokonano w nocy z3 na 4 lipca 1941 r. na stoku Wzg6rzWuleckich. Byli w6r6d nich i elektrycy - prof. Wlodzi- mierz Krukowski i jego asystent Eustachy Sto2ek. Nieco p62- niej Gestapo zamordowalo doc. dr in2. lzaaka Rosenzweiga, wielkq nadzieje polskiej elektrotechniki. W trakcie niemieckiej okupacji Lwowa poczqtkowo uczelnia byla nieczynna. W 1942 r., podobnie jak w Warszawie, wladze niemieckie uruchomily na Politechnice paf stwowe kursy dla Sredniego dozoru. Dyrektorem zostal Niemiec prof. Theodor Bodefeld, autor pop u la rnego po woj n ie pod rqczn i ka z maszy n elektrycznych. Tu r6wniez, jak w Warszawie, na tajnych kursach realizowano program studi6w politechnicznych. Brali w tym udzial profesorowie, r6wnie2 z Oddziatu Elektrotechnicznego. Po wycofaniu siq Niemc6w ze Lwowa w sierpniu "1944 r. sowieckie wladze uruchomily Instytut Politechniczny. Jednoczeinie rozpoczgly siq aresztowania pracownik6w nqkania i namawiania do opuszczenia Lwowa. Z poczqtkiem 1945 r. kilku profesor6w zostalo wywiezionych do przymusowej pracy fizycznej w kopalniach Donbasu. Byl w5r6d ich r6wnie2 prof. S.Fryze, kt6ry to przetrwal ijesieniq powr6cil do Lwowa. W polowie 1945 r. rozpoczgly sig grupowe wysiedlenia pracown i k6w uczel n i wagona m i towa rowymi. Tra nsporty kierowano do Krakowa, Gliwic, Gdahska, Wroclawia i Poznania. Z uwagi na sw6j zaawansowany wiek we Lwowie pozostal ( ). Pracowal on do 1965 r. byl promotorem 5 prac kandydackich. ELEKTROTECH NICZN E SZKOLNICTWO WYzSZE PO IIWOJNIE SWIATOWEJ BezpoSrednio po ll wojnie Swiatowej przystqpiono do uruchomienia i odbudowy Politechniki. W Krakowie na AkademiiG6rniczej poszerzono jej program o elektrotechnikq. W kilku wa2nych oirodkach w pierwszych latach po wojnie uruchomiono uczelnie z kierunkiem elektrotech n ika: o w Gdaf sku 24 maja 1945 r. rozpoczqla dzialalno5( polska Politechnika Gdariska z Wydzialem Elektrycznym; o w Gliwica ch 24 mala 1945 r. powstala Politechnika Slqska z Wydzialem Elektrycznym; o w todzi 24 maja 1945 r. powstala Politechnika Lodzka z Wydzialem Elektrycznym; we Wroclawiu 24 sierpnia 1945 r. rozpoczqla dzialalnoi( polska Politechnika Wroclawska z Wydzialem Mechaniczno-Elektrotechnicznym posiadajqcym Oddzialy: Elektryczny i Mechaniczny, a w roku akademickim 1949/50 powstal samodzielny Wydzial Elektryczny; w Poznaniu od 3 wrze6nia 1945 r. dzialala Szkola Inzynierska z Wydzialem Elektrycznym. W 1950 r. w Poznaniu powstala r6wniezwieczorowa Szkola Inzynierska NOT. Dnia 3 wrzesnia 1955 r. z tych dw6ch uczelni utworzono Politechnikg Poznariskq; 34 SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL O YCAr XXII O NO 2,20.I5 (119)

6 . w Krakowie na Akademii G6rniczej powstal 1 stycznia o Gliwice: Tadeusz Malarski, Stanislaw Fryze, Konstanty 1946 r. Wydzial Elektromechaniczny. Dnia 30 czerwca 1949 r. uczelnia przeksztalcila sig w Akademig Zagajewski, Antoni Plamitzer; Bielariski, Franciszek Szymik, Andrzej Kamiriski, Tadeusz G6rniczo-Hutniczq, na kt6rej dzialal od 1 wrzefnia1952r. o Krak6w: Stanislaw Bladowski, Jan Barzyhski, Wladyslaw Wydzial Elektryfikacji G6rnictwa i Hutnictwa, a od 1 pa2- Kolek, Stanislaw Kurzawa; dziernika 1957 r. Wydzial Elektrotechniki G6rniczej i Hutniczej; o Pozna6: Artur Metal (r6wniez Szczecin), Boleslaw Bielecki; o L6d2: Bronislaw Sochor, Stanislaw Dzierzbicki; o w Szczecinie 1 grudnia 1946r. powstala Szkola In2ynierskao Wroclaw: Kazimierz ldaszewski, Waclaw Gunther, Roman z Wydzialem Elektrycznym, przeksztalcona w 1955 r. na Po- Kurdziel, Jaroslaw Kurylowicz, Pawel Jan Nowacki, Andrzej I itech ni kq Szczeci6skq. Jellonek, Zbigniew Siciriski, Andrzej Kordecki, Konstanty Wolkowiriski. UDZIAT POLITECHNIK WARSZAWSKIEJ I LWOWSKIEJ W TWORZENIU NOWYCH UCZELNI PODSUMOWANIE Pomimo tak wielkich strat poniesionych podczas ll wojny Swiatowej pracownicy iwychowankowie uczelni warszaw- kiedy w Europie tworzylo sig wyzsze szkolnictwo techniczne, W XIX wieku, w waznym okresie rozwoju naukitechniki, skiej i lwowskiej zasilili wydzialy elektryczne powstajqcych po Polska nie posiadala wlasnej pahstwowofci, byta pod trzema 1945 r. polskich politechnik. zaborami. Wywodzqcy siq z Politechniki byli tw6rcami W zaborze pruskim nie bylo zadnych mozliwo6ci utworzenia wy2szej uczelni technicznej z jqzykiem polskim. Na- wy dzialow el e ktrycznych w nastgpujqcych m iasta c h : o Gdarisk Leon Staniewicz, Stanislaw Szpor, Wlodzimierz wet niemieckie uczelnie techniczne, we wschodnich dzielnicach Prus, powstaly stosunkowo po2no, bo dopiero w 1904 r. Hellman; o Gliwice: Jan Obrqpalski, Zygmunt Gogolewski, Lucjan w Gdarisku i w 1910 r. we Wroclawiu. Nehrebecki, jerzy Siwi riski, Tadeusz Stgpniewski, Ed m u nd W zaborze rosyjskim dof( wcze5nie, bo juz w 1826 r. rozpoczqto bardzo intensywne prace nad utworzeniem szkoly Piotrowski, Mieczyslaw Pluciriski, Zbigniew Jasicki; o Krak6w:Witold Kobylitiski, Jan Manitius; politechnicznej. Jednak pierwsza pr6ba i kolejne nastqpne o N-6d2: CzesNaw Dqbrowski, Eugeniusz Jezierski, Witold spotykaly siq za kazdym razem z nieugiqtym sprzeciwem. lwaszkiewicz, Czeslaw Jaworski, Zygmunt Hasterman, Dopiero w trakcie I wojny Swiatowej, w 1915 r., zaistnialy Walenty Starczakow, Karol Przanowski, Wladyslaw warunki aby mogla powsta( tak dlugo oczekiwana polska Pelczews ki, TdzisNaw Pomyka ls ki, Tadeu sz Koter; Politechnika Warszawska. Prusacy, ktorzy zajgli w tym czasie o Pozna6: Stefan Seidel; Warszawq, chcqc przyciqgnq( polskq mlodzie2 wydalizgodq o Wroclaw: Jerzy Skowroriski, Wilhelm Rotkiewicz, Marian na jej otwarcie. Suski, Jan Kozuchowski. lnaczej ksztaltowala siq sytuacja w zaborze austriackim. Podobnie przyczynili sig do tego nauczyciele akademiccy pochodzecy z Politechniki Lwowskiej: jeszcze z niemieckim jqzykiem wykladowym, ale w 1867 r. )u2 w 1844 r. powstala we Lwowie Akademia Techniczna o Gdarisk: t-ukasz Dorosz, Kazimierz Kopecki, Zenon Galicja uzyskalautonomiq i od 1870 r. rozpoczqto stopniowo wprowadzai polski jqzyk wykladowy. W 1877 r. Ja godziriski, Zbi gn iew Woynarowski; uczelnia Fot.l 3. Lucian Nehrebecki Fot. 4. Euqeniusz Jezierski Fot. 15. Marian Suski Fot. 16. Kazimierz Kopecki SLRsrrt wtad0m0scr ELEKTRyczNE r Rok XXtt r Nr 2'2015 (119) 35

7 przeksztalcila sig w czterowydzialowq CK Szkolq Politechnicznq. W 1911 r., na powstalym Oddziale Elektrotechnicz-bywale szybki, szczeg6lnie pod wzglgdem kadry runkiem elektrotechnika w Warszawie. Etap ten cechuje nie- naukowej, nym, rozpoczqlo siq. ksztalcenie pierwszych polskich in2ynier6w elektryk6w. Lwowska uczelnia jako jedyna z polskim jqzykiem wykladowym w latach byla w tym czasie uczelniq og6lnopolskq. Zar6wno wykladowcy-profesorowie jak i studenci pochodzili z wszystkich trzech zabor6w. Studiowali na niej nie tylko Polacy, choi stanowili znaczqcq wiqkszo5(, aleizydzi, Ukrairicy (Rusini) oraz nieliczniczesi, Niemcy i Rosjanie. lstnienie takiej uczelni w czasach wielkiego rozwoju techniki, a szczeg6lnie w okresie ksztaltowania siq wsp6lczesnej elektrotechniki, mialo ogromny wplyw zar6wno na rozw6j polskiej naukijak i calej wyzwolonej Polski, powstalej w 1918 r. z trzechzabor6w. W okresie miqdzy pierwszq a drugq wojnq Swiatowq'nastqpil wielki, dynamiczny rozw6j Politechniki zahamowany niestety przez ll wojnq (wiatowq. Utworzona dopiero w i915 r. polska Politechnika Warszawska mogla normalnie funkcjonowai dopiero po zakofczeniu wojny bolszewickiej w 1920 r. Po rosyjskiej politechnice praktycznie l4l nie pozostala kadra naukowa, aparaturg wywieziono w glqb Rosji, zostaly jedynie budynki, a zaledwie w ciqgu kilkunastu lat uc)elnia warszawska doszta do europejskiego poziomu. Powstala wielowydzialowa uczelnia z reprezentujqcym wysoki poziom Wydzialem Elektrycznym. Ksztalcono na nim nowoczesnych in2ynier6w elektryk6w przydatnych do pracy w energetyce, przemysle, lqczno(ci technicznych slu2bach wojskowych. Wydzial Elektryczny Politechniki m6gt te2 poszczyci( sig wysokimi osiqgniqciami w ksztalceniu kadry naukowej. Obroniono 11 doktorat6w i 11 habilitacj i. Pro motorem n ajwiqkszej I iczby doktorat6w e I ektryk6w, bo az czterech, byl prof. Kazimierz Drewnowski. Fizyk prof. M. Wolfke, wielka indywidualno5( uczelni, byl promotorem doktorat6w z fizyki najprawdopodobniej wszystkich sze6ciu. Mimo wielkich niepowetowanych strat, szczeg6lnie ludzkich, spowodowanych wojnq, obie uczelnie warszawska i lwowska maje du2y udzial w tworzeniu siq po ll wojnie Swiatowej wy2szego szkolnictwa elektrotechnicznego w Polsce. Pracownicy bqdz wychowankowie tych uczelni zasilili kierunki elektrotechniczne zar6wno istniejqcej od 1919 r. Akademii G6rniczej w Krakowie jak i powstajqcych w latach politechnik w: Gdahsku, Gliwicach, Lodzi, Poznaniu, Wroclawiu i Szczecinie. Poczqtki tworzenia sig polskiego wyzszego szkolnictwa elektrotechnicznego mialy kilka etap6w. Pierwszy, w trakcie zabor6w, w kt6rym pionierskq rolq pelnila jedyna w6wczas polska uczelnia we Lwowie. Drugi etap, w okresie miqdzywojennym, w kt6rym powstala druga Polska uczelnia z kie- rozwsj Politechniki. W ciqgu zaledwie kilkunastu lat powstala liczqca siq europejska uczelnia. Trzeci etap to uruchomienie po llwojnie Swiatowej kilku nowych polskich politechnik zasilonych profesorami wychowankami politechnik: Lwowskiej i. LITERATURA tl l Eytner E. ).: Monografia Szkoly Mechaniczno-Technicznej H. Wowel berg a i 5. Rotwa n d a, , Wa rszaw a l2l Fryze A., Album Pamiqtkowy o prof. Stanislawie Fryze, (maszynopis), Gliwice. t3l Hickiewicz J., we wsp6lpracy z Sadlowskim P.: Romon Dzieilewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki Jego wsp6tpracownicy, Warszawa - Rzesz6w - Tarn6w - Gliwice - Opole Historio Elektryki Polskiej, L. 1, Nauka, pijmiennictwo i zrzeszenia, przewod niczqcy kom itetu redakcyjnego K. Kol biriski, Wa rszawa t5l Polacy zaslu2eni dla elektryki. Poczqtki elektrotechnicznego szkolnictwa wy2szego, pionierzy elektryki, Praca zbiorowa pod red. J. Hickiewicza, wyd. PTET S, Warszawa - Gliwice - Opole t6l Politechnika Lwowska 1U4-1945, przewodniczqcy komitetu redakcyjnego R. Szewalski, Wyd. Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw Politechniko Warszawska , ksiqga pamiqtkowa, pod red. L. Staniewicza.Warszawa t8l Politechnika Worszowsko , przewodniczecy komitetu t9l redakcyjnego K. Kolbirlski, Warszawa Poptawski Z.: Dzieje Politechniki Lwowskiej ,Wroclaw - Warszawa -Krak6w [10] Rod kiewicz A. ).: Pi erwsza po I itech n i ka po I ska , Krak6w -Warszawa "ll Zorys Historii Wydzialu Elektrycznego , Materiaty Sympozjum, listopad SILESIAN ELECTRICAL J0URNAL o Year XXll r No 2'2015 (119)

Początki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa Wyższego

Początki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa Wyższego 100-lecie współczesnej Politechniki Warszawskiej (1915-2015) Początki Polskiego Elektrotechnicznego Szkolnictwa Wyższego 1. Początki nauczania technicznego Techniczne polskie szkolnictwo wyższe, mimo zaborów

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI POLSKIEGO ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

POCZĄTKI POLSKIEGO ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 43 I Sympozjum Historia Elektryki Gdańsk, 29-30 czerwca 2015 POCZĄTKI POLSKIEGO ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

POCZĄTKI ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE 213 Jerzy Hickiewicz Politechnika Opolska, Opole POCZĄTKI ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE THE ORIGINS OF ELECTROTECHNICAL EDUCATION AT POLISH UNIVERSITIES Abstract: This paper describes

Bardziej szczegółowo

40 lat minęło Wydział Informatyki i Zarządzania Obchody pod patronatem JM Rektora PWr prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego

40 lat minęło Wydział Informatyki i Zarządzania Obchody pod patronatem JM Rektora PWr prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego 40 lat minęło Wydział Informatyki i Zarządzania Obchody pod patronatem JM Rektora PWr prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego Wrocław, 20 marca 2009 r. Wrocław serce Europy Bit historii Wrocław : Polanie,

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Historia Elektryki część 1

I Sympozjum Historia Elektryki część 1 ISSN 2353-1290 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 43 I Sympozjum Historia Elektryki część 1 Gdańsk, 29 30 czerwca 2015 Gdańsk 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku

Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski. wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku Prof. dr hab. inż. Jan Henryk Obrąpalski wspaniały naukowiec wybitny organizator życia gospodarczego na Górnym Śląsku 1881-1958 Profesor Jan Obrąpalski urodził się 13.07.1885 roku w Warszawie ojciec Erazm

Bardziej szczegółowo

Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce

Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce Jerzy HICKIEWICZ Politechnika Opolska Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego w Polsce Streszczenie. W opracowaniu omówiono tworzenie się technicznego szkolnictwa wyższego w dziewiętnastym wieku

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

PROFESOR DR INŻ. KAZIMIERZ IDASZEWSKI (1878 1965)

PROFESOR DR INŻ. KAZIMIERZ IDASZEWSKI (1878 1965) Jerzy HICKIEWICZ* PROFESOR DR INŻ. KAZIMIERZ IDASZEWSKI (1878 1965) Il. 1. Profesor Kazimierz Idaszewski Urodził się 16 stycznia 1878 roku w Nochowie (powiat Śrem), województwo wielkopolskie) i już na

Bardziej szczegółowo

Wrażenia po Jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego. Jerzy Hickiewicz - Politechnika Opolska

Wrażenia po Jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego. Jerzy Hickiewicz - Politechnika Opolska Wrażenia po Jubileuszu profesora Romana Dzieślewskiego Jerzy Hickiewicz - Politechnika Opolska W 2007 roku byłem na turystyczne wycieczce we Lwowie. Odwiedziłem Cmentarz Łyczakowski i tam w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

POCZET ENERGETYKÓW POLSKICH

POCZET ENERGETYKÓW POLSKICH POCZET ENERGETYKÓW POLSKICH Prof. dr hab. in. Stanis³aw OCHÊDUSZKO Doktor honoris causa Politechniki Œl¹skiej (1899 1969) Lwowskie pocz¹tki prac profesora Stanis³awa Ochêduszki Stanis³aw Piotr Ochêduszko

Bardziej szczegółowo

Kazimierz IDASZEWSKI (1878 1965)

Kazimierz IDASZEWSKI (1878 1965) Rys.1: Prof. K. Idaszewski Kazimierz IDASZEWSKI (1878 1965) Prof. dr inż. Kazimierz Idaszewski urodził się 16 stycznia 1878 roku w Nochowie (powiat Śrem, województwo wielkopolskie) i już na całe życie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników

Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Wybrane sylwetki wybitnych polskich elektrotechników Początki elektrotechniki w Polsce sięgają czasów gdy Polską rządził jeszcze ostatni król Stanisław August, oraz czasów gdy Polska znikła z map świata

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Studia Dualne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest filarem edukacji w regionie Leszczyńskim. Uczelnię powołała do życia Rada

Bardziej szczegółowo

Polacy zasłużeni dla elektryki

Polacy zasłużeni dla elektryki Polacy zasłużeni dla elektryki Referat opracowany przez mgr, inż. Annę Tomczyk członka Oddziałowej Komisji Historycznej, której przewodniczącym jest dr Zbigniew Lubczyński. Referat przybliża kilka sylwetek

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PIONIERZY DOLNOŚLĄSKIEJ ELEKTRYKI

PIONIERZY DOLNOŚLĄSKIEJ ELEKTRYKI PIONIERZY DOLNOŚLĄSKIEJ ELEKTRYKI Wprowadzenie do sesji okolicznościowej z okazji 60-lecia uzyskania pełnej samodzielności przez WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Politechniki Wrocławskiej. Na lata 2008 2010 przypada

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

POZNAÑSKO-LWOWSKIE COLLOQUIUM PHARMACEUTICUM

POZNAÑSKO-LWOWSKIE COLLOQUIUM PHARMACEUTICUM POZNAÑSKO-LWOWSKIE COLLOQUIUM PHARMACEUTICUM prof. dr hab. Lucjusz ZAPRUTKO Konferencja pod nazw¹ Colloquium Pharmaceuticum, która odby³a siê 12 wrzeœnia ub.r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Roman DZIEŚLEWSKI (1863-1924)

Roman DZIEŚLEWSKI (1863-1924) Roman DZIEŚLEWSKI (1863-1924) Pierwszy polski profesor elektrotechniki w historii elektryki, nestor - twórca nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim. Autor polskiego, akademickiego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP

Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz (1922-2006) Członek Honorowy SEP Ur 10 I 1922 w Zagańsku Ojciec leśnik, żołnierz AK Brat Mieczysław Tobruk, Monte Casino, Virtuti Militari, podpułkownik Siostra Maria

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015.

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Historia Elektryki, którego organizatorem była Centralna Komisja Historyczna

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Historia Oddziału Krakowskiego PTETiS

Historia Oddziału Krakowskiego PTETiS Historia Oddziału Krakowskiego PTETiS Barbara Florkowska Kraków, 20 października 2011 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej założone w dniu 26 stycznia 1961r Towarzystwo naukowe

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Pionierzy Dolnośląskiej Elektryki 10 październik 2009 r. Jerzy Ignacy Skowroński 1901-1986 Urodzony w Humaniu. W młodzieńczych latach krzewiciel organizator

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane S:zanowna Pani/Szanowny Pa nie, Prosimy o wypefnienie niniejszej ankiety dotyczqcej spofecznej odpowiedzialno6ci biznesu. Sklada siq ona z 6 pyta6, prosimy odpowiedziei na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

15 III 2016 r. Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak

15 III 2016 r. Seminarium SAiP OW SEP Andrzej Marusak JAN STEFAN MANITIUS (1911-1996) Urodzony 19 kwietnia 1911 r. w Zduńskiej Woli jako syn Gustawa Hermana Romualda (pastora w Zduńskiej Woli; zamordowanego później przez Niemców w 1940 r.) i Marii Marty z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł organizowane w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP I. Termin i miejsce Szczecin,

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy polski profesor elektrotechniki. Roman Dzieślewski

Pierwszy polski profesor elektrotechniki. Roman Dzieślewski Roman Dzieślewski Intersociety Energy Conversion Conference, World Energy Conference, International Energy Conference, European Gasification Conference, International Conference on Efficiency, Costs, Optimization,

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

140 LECIE URODZIN MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO (1875-1945)

140 LECIE URODZIN MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO (1875-1945) Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 44 I Sympozjum Historia Elektryki Gdańsk, 29-30 czerwca 2015 140 LECIE URODZIN MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO (1875-1945) 1. Politechnika

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I. z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [TEKST JEDNOLITY WYCIĄG] Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski ( ) Patron Roku SEP 2017

Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski ( ) Patron Roku SEP 2017 J. Hickiewicz, Politechnika Opolska P. Rataj, P. Sadłowski, Uniwersytet Opolski Prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941) Patron Roku SEP 2017 1. Wczesne lata Fot. 1. W. Krukowski Jednym z najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. zapraszają na VI sesję naukową

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. zapraszają na VI sesję naukową Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na VI sesję naukową MIĘDZY IRREDENTĄ A KOLABORACJĄ POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UPAMIĘTNIANIE POLSKICH ELEKTRYKÓW

UPAMIĘTNIANIE POLSKICH ELEKTRYKÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 44 I Sympozjum Historia Elektryki Gdańsk, 29-30 czerwca 2015 UPAMIĘTNIANIE POLSKICH ELEKTRYKÓW Politechnika Gdańska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939

Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Spis treści str. 10 str. 12.12 str. 20 sir. 21 Wprowadzenie Wstęp Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

prof. Andrzej Materka

prof. Andrzej Materka prof. Andrzej Materka Prezentacja kandydata na stanowisko rektora PŁ Spotkanie przedwyborcze, 27 marca 2008 Plan prezentacji Wykształcenie i droga zawodowa Osiągnięcia w Politechnice Łódzkiej Politechnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90.

Family Group Record. 9. Liber Natorum, Copulatorum, Mort. pro Laszki Murowane 1741-79 [rit. lac.], AGAD W-a, z.437, sygn.49 (Stara Sól), 90. Konstanty LEWICKI 1..1722..1747 Laszki Murowane mieszczanin Aft..1776 Occu-2 Descr -3-4 Res 's father 1 M 2 M 3 M 4 M 5 F 's mother 5.02.1747 Laszki Murowane Marianna KILAROWICZ 5..1747 Laszki Murowane

Bardziej szczegółowo

PAN lnsrwur Knrnuzv r

PAN lnsrwur Knrnuzv r PAN lnsrwur Knrnuzv r FtzvKoct-tEMll POWIERZCHNI rm. JERZEGo HABERA Polsrrru Arnorvl NAUK ul. Niezapoininajek 8 3O-239 KRAKOW POLSKA tel: 12639510'l tel. 124252814 fax: 124251923 Konto Bankowe: Bank PEKAO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej. Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Koszalińska ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszonych Absolwentów

Lista zgłoszonych Absolwentów Lista zgłoszonych Absolwentów z dnia 20.06.2016 Lp Imię Nazwisko Nazwisko panieńskie Rok ukończenia szkoły Typ szkoły Kierunek/Zawód Symbol oddziału Potwierdzenie wpłaty 1 Andrzej Zaborski 1950 Liceum

Bardziej szczegółowo

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia

Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia Historia ZAKŁAD MECHANIKI I TECHNIK UZBROJENIA Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia powstał w roku 2005 z połączenia Zakładu Mechaniki oraz Zakładu Technik Uzbrojenia. Jego pierwszym kierownikiem był

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na wydziale MEiL PW. Cezary Galiński, Warszawa

Kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na wydziale MEiL PW. Cezary Galiński, Warszawa Kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na wydziale MEiL PW Cezary Galiński, Warszawa 28.01.2011 Najstarszy w Polsce ośrodek kształcenia inŝynierów lotniczych 4.01.1826 otwarcie Szkoły Przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

Z żałobnej karty. Kazimierz Szałajko(1912 2003)

Z żałobnej karty. Kazimierz Szałajko(1912 2003) ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL(2004) Z żałobnej karty Kazimierz Szałajko(1912 2003) Dnia31sierpnia2003rokuzmarłnagle docent Kazimierz Szałajko, nestor

Bardziej szczegółowo

-w Wprowadzenie 12 Wstęp

-w Wprowadzenie 12 Wstęp Spis treści -w Wprowadzenie 12 Wstęp str. 12 str. 20 str. 21 Struktura narodowościowa ludności Polski, Wolnego Miasta Gdańska oraz wschodnich obszarów Niemiec w latach 1931-1939 Struktura narodowościowa

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

Upamiętnienie Armii Krajowej i jej żołnierzy

Upamiętnienie Armii Krajowej i jej żołnierzy Dr hab. inż. Marek Cieciura Upamiętnienie Armii Krajowej i jej żołnierzy Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej 11 maja 2016 r. Tabliczki z kodami QR Rodzaje tabliczek Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Dörthe Hagenguth Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny ISSN 1642-1736 Nr 1/2009 (20) Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO (1887 1941)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE R-13/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-2/13/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Historia Katedry Matematyki na wydziałach PW 1963 1966 Instytut Matematyki Studium Matematyczno-Techniczne 1971 Studium Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach

150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach 121 KOMUNIKATY, REFERATY 150 Lat Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach Główny budynek: Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Fot. E. Krasowski Uroczystości związane ze Stupięćdziesięcioleciem

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW POŻARYSKI (1875-1945)

MIECZYSŁAW POŻARYSKI (1875-1945) Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2016 (110) 185 Przemysław Sadłowski Politechnika Opolska, Opole MIECZYSŁAW POŻARYSKI (1875-1945) MIECZYSŁAW POŻARYSKI (1875-1945) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

wieloletnie doiwiadczenie w stosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Kurs rozszerza

wieloletnie doiwiadczenie w stosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Kurs rozszerza www,nwm.ptchp.pl Kurs dla pielqgnlarek;,, Leczenie za pornoce niei nwazyjnej wentylacjl mechan icznej w sallo pod iszonym nadzorze medycznym" Kurs podstawowy,,leczenie za pomoce nieinwazyjnej wentylacji

Bardziej szczegółowo

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji Burmistz Dzielnicy BiaNotqka Miasta Stolecznego WarszawY ul. Modliriska 197, OtlPWarszawa, tel. F22) 5103106, faks (022) 67660 90 sekretariat@biableka.warv. pl, wrrrv.bialoleka.waw. pl List referencyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo