Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych"

Transkrypt

1 8. Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych TECZKA INFORMACYJNA Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2011

2 SPIS TREŚCI Czym jest kształcenie ustawiczne?... 3 Typy placówek kształcenia dorosłych... 3 Instytucje, w których można uzyskać informacje o szkołach i ośrodkach szkoleniowych kształcących osoby dorosłe... 6 Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego delegatury... 6 Jednostki samorządu terytorialnego biura edukacji, które prowadzą ewidencję szkół i placówek niepublicznych Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Warszawa Powiat garwoliński Powiat grodziski Powiat grójecki Powiat legionowski Powiat miński Powiat nowodworski Powiat otwocki Powiat piaseczyński Powiat pruszkowski Powiat pułtuski Powiat sochaczewski Powiat warszawski zachodni... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Powiat węgrowski Powiat wołomiński Powiat wyszkowski Powiat żyrardowski Ciechanów i powiat ciechanowski Powiat mławski Powiat płoński Powiat żuromiński Ostrołęka i powiat ostrołęcki Powiat makowski Powiat ostrowski Powiat przasnyski Płock i powiat płocki Powiat gostyniński Powiat sierpecki Radom i powiat radomski Powiat białobrzeski Powiat kozienicki Powiat lipski Powiat przysuski Powiat zwoleński Siedlce i powiat siedlecki Powiat łosicki

3 Czym jest kształcenie ustawiczne? Koncepcja uczenia się przez całe życie (OECD Paryż 1996) obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności. Podkreśla się w niej potrzebę przygotowywania i zachęcania wszystkich do nauki przez całe życie, już od wczesnego wieku. Koncepcja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim - osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje. Kształcenie ustawiczne jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój społecznogospodarczy, dlatego też, 8 lipca 2003 roku, w Polsce, Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku Jej celem było wyznaczenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Realizacja Strategii miała umożliwić indywidualny rozwój każdego obywatela poprzez upowszechnianie dostępu do kształcenia ustawicznego i podniesienie jego jakości, a także promować aktywne postawy, poprawiające jego szanse na rynku pracy. Typy placówek kształcenia dorosłych Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Kształcenie/szkolenie ustawiczne może odbywać się w: Szkołach dla dorosłych szkoły, gdzie stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Mogą być to szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Szkołach wyższych; Publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, którymi są: Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) CKU oferują szkolne i pozaszkolne formy kształcenia. Do form szkolnych należą szkoły wieczorowe i zaoczne dla dorosłych. Do form pozaszkolnych: kursy i egzaminy kwalifikacyjne 3

4 na zdobycie tytułu zawodowego (np. robotnika wykwalifikowanego), kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w zakresie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w systemie dziennym i zaocznym, techników i liceów zawodowych. W CKU można odbyć także kursy wyuczające i przygotowujące do zawodu oraz kursy doskonalące i aktualizujące wiedzę; Centra Kształcenia Praktycznego (CKP) Są to placówki edukacji zawodowej zapewniające odpowiednie warunki dydaktyczne, techniczne i kadrowe do pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie. CKP mieszczą się we wszystkich większych polskich miastach. Ich celem jest praktyczne przygotowanie do zawodu w specjalnościach elektrycznych, informatycznych, mechanicznych i innych. Organizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów średnich szkół zawodowych oraz praktyki studenckie. Do podstawowych zadań CKP należy także organizowanie i prowadzenie egzaminów z nauki zawodu, organizowanie i prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych i doskonalących dla bezrobotnych, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie poradnictwa zawodowego, prowadzenie konsultacji dotyczących edukacji zawodowej dla wszystkich zainteresowanych. Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzą dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizują zadania z zakresu doskonalenia zawodowego dorosłych; 4. Niepubliczne, niedochodowe instytucje szkoleniowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie; 5. Osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową. Z reguły placówki kształcące osoby dorosłe proponują zajęcia w systemie wieczorowym lub zaocznym. Najczęściej dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, lub trzy razy w tygodniu, popołudniami. Plan zajęć odpowiedni dla szkoły określa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kształcenie dorosłych może odbywać się również w systemie dziennym, eksternistycznym lub na odległość. Drugą możliwością podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe są pozaszkolne formy kształcenia. Należy rozumieć je jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Zawodowe kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest organizowane przez: Centra Kształcenia Ustawicznego CKU Centra Kształcenia Praktycznego CKP 4

5 Szkoły 4. Ośrodki szkoleniowe 5. Instytucje szkolnictwa wyższego 6. Instytucje badawcze 7. Przedsiębiorstwa 8. Organizacje pozarządowe Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych są: Kursy - pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Kursy zawodowe - kursy, których program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe. Seminaria - forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Praktyki zawodowe - forma kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, nie krótszym jednak niż 80 godzin zajęć, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 nr 31 poz. 216). 5

6 Instytucje, w których można uzyskać informacje o szkołach i ośrodkach szkoleniowych kształcących osoby dorosłe Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie Warszawa tel. (22) telefon zaufania: (22) fax. (22) Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. Księdza Piotra Ściegiennego Ciechanów tel. (23) fax. (23) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński. Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. Oświatowa Ostrołęka tel. (29) fax. (29) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: ostrołęcki makowski ostrowski przasnyski wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka. Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. T. Kościuszki Płock tel. (24) fax. (24) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki oraz miasto na prawach powiatu Płock. Delegatura w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. S. Żeromskiego Radom tel. (48) fax. (48) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom. 6

7 Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. J. Piłsudskiego Siedlce tel. (25) fax (25) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: siedlecki, łosicki, garwoliński, sokołowski, węgrowski oraz miasto na prawach powiatu Siedlce. Jednostki samorządu terytorialnego biura edukacji, które prowadzą ewidencję szkół i placówek niepublicznych Ciechanów Urząd Miasta pl. Jana Pawła II Ciechanów Ostrołęka Urząd Miasta Pl. Bema Ostrołęka Płock Urząd Miasta Stary Rynek Płock Radom Urząd Miasta ul. Jana Kilińskiego Radom Siedlce Urząd Miasta Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa Urząd Miasta pl. Bankowy 3/ Warszawa Biuro Edukacji m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 tel. (23) fax (023) tel. (29) fax (29) tel. (24) fax (24) tel. (48) fax (48) tel. (25) fax (25) tel. (22) (22) fax (22)

8 Powiat białobrzeski pl. Zygmunta Starego Białobrzegi Powiat ciechanowski ul. 17 Stycznia Ciechanów Powiat garwoliński tel. (48) fax (48) tel. (23) fax (23) ul. Staszica Garwolin tel. (25) fax (25) Powiat gostyniński ul. Dmowskiego Gostynin Powiat grodziski ul. Kościuszki Grodziski Mazowiecki Powiat grójecki ul. Piłsudskiego Grójec Powiat kozienicki ul. Kochanowskiego Kozienice Powiat legionowski ul. Sikorskiego Legionowo Powiat lipski ul. Rynek Lipsko Powiat łosicki ul. Narutowicza Łosice tel. (24) fax (24) tel. (22) (22) fax (22) tel. (48) fax (48) tel. (48) fax (48) tel. (22) fax (22) tel. (48) fax (48) tel./fax (83)

9 Powiat makowski ul. Rynek Maków Mazowiecki Powiat miński ul. Kościuszki Mińsk Mazowiecki Powiat mławski ul. Reymonta Mława Powiat nowodworski ul. Mazowiecka Nowy Dwór Mazowiecki Powiat ostrołęcki Pl. Bema Ostrołęka Powiat ostrowski ul. 3 Maja Ostrów Mazowiecki Powiat otwocki ul. Górna Otwock Powiat piaseczyński ul. Chyliczkowska Piaseczno Powiat płocki ul. Bielska Płock Powiat płoński ul. Płocka Płońsk Powiat pruszkowski ul. Drzymały Pruszków tel. (29) fax (29) tel. (25) fax (25) tel. (23) fax (23) tel. (22) fax (22) tel. (29) fax (29) tel. (29) fax (29) tel. (22) fax (22) tel. (22) fax (22) tel. (24) fax (24) tel. (23) /66, (23) /46 fax (23) tel. (22) fax (22)

10 Powiat przasnyski ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz Powiat przysuski Al.. Jana Pawła II Przysucha Powiat pułtuski ul. Białowiejska Pułtusk Powiat radomski ul. Domagalskiego Radom Powiat siedlecki ul. J. Piłsudskiego Siedlce Powiat sierpecki ul. Świętokrzyska 2a Sierpc Powiat sochaczewski tel./fax (29) tel. (48) /53 fax (48) wew. 21 tel. (23) fax (23) tel. (48) fax (48) tel.(25 ) fax (25) tel. (24) fax (24) wew ul. Piłsudskiego Sochaczew tel. (46) fax (46) Powiat sokołowski ul. Wolności Sokołów Podlaski Powiat szydłowiecki ul. M. Konopnickiej Szydłowiec tel. (25) fax (25) tel. (48) (48) fax (48) Powiat warszawski zachodni ul. Poznańska 129/ Ożarów Mazowiecki tel. (22) fax (22)

11 Powiat węgrowski ul. Przemysłowa Węgrów Powiat wołomiński ul. Prądzyńskiego Wołomin Powiat wyszkowski ul. Aleja Róż Wyszków Powiat zwoleński ul. Jagiełły Zwoleń Powiat żuromiński pl. Piłsudskiego Żuromin Powiat żyrardowski ul. Limanowskiego Żyrardów tel./fax (25) tel. (22) fax (22) tel. (29) , fax (29) tel. (48) fax (48) tel. (23) fax (23) tel. (46) (46) fax (46)

12 4. Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim 4. Warszawa Lp. Nazwa szkoły Kierunki kształcenia Adres Telefon WARSZAWA Szkoły publiczne Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 Szkoła Policealna Nr 3 dla - opiekunka środowiskowa Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - technik transportu kolejowego Technikum nr 18 dla - technik elaktroenergetyk transportu szynowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 27 dla - mechanik pojazdów samochodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 Technikum nr 17 dla Technikum Uzupełniające nr 14 dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 dla - fryzjer Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 Technikum Nr 19 dla Technikum Uzupełniające Nr 13 dla Szkoła Policealna Nr 42 dla - technik urządzeń sanitarnych - sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22 - mechanik pojazdów dla samochodowych Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych Szkoła Policealna Nr 26 - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych ul. Noakowskiego S Warszawa ul. Szczęśliwicka Warszawa ul. bp. Sołtyka K. 8/ Warszawa ul. Mińska 1/5 Warszawa ul. Ogrodowa Warszawa Szkoła Policealna Nr 28 dla Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Zajączka 7 Szkoła Policealna Nr 32 dla Warszawa Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 12 Technikum Uzupełniające nr 25 - fototechnik Warszawa Szkoła Policealna nr 7 - fototechnik Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 Technikum Uzupełniające nr 1 - kucharz Warszawa Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 Szkoła Policealna Nr 13 ul. Krasnołęcka 3 - technik obsługi Warszawa Szkoła Policealna Nr 52 dla (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

13 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Szkoła Policealna Nr 45 dla - florysta ul. Odrowąża Warszawa Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Szkoła Policealna Nr 49 dla Warszawa Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Joliot-Curie F. 13 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 Szkoła Policealna nr Warszawa Technikum Uzupełniające nr 7 Zespół Szkół nr 6 ul. Zawiszy 13 - technik logistyk Szkoła Policealna nr Warszawa - technik informacji naukowej Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa 13 Szkoła Policealna nr 53 dla Warszawa Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 Szkoła Policealna Nr 19 - technik optyk Warszawa Zespół Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 Szkoła Policealna Nr 6 - technik archiwista Warszawa Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78 Szkoła Policealna Nr 1 - technik farmaceutyczny Warszawa Zespół Szkół nr 26 - technik informacji Szkoła Policealna nr 17 naukowej Zespół Szkół nr 28 - technik elektryk Szkoła Policealna Nr 39 - technik urządzeń audiowizualnych Zespół Szkół nr 33 - technik elektryk - technik transportu Technikum Uzupełniające nr 22 drogowego - technik pojazdów samochodowych - technik elektryk Szkoła Policealna nr 21 - technik transportu drogowego Zespół Szkół Nr 24 Technikum Budowlane nr 22 dla Szkoła Policealna nr 48 dla Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego - złotnik jubiler Szkoła Policealna Nr 35 dla - kowal Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I pocztowych i finansowych Szkoła Policealna Nr 46 dla - technolog robót wykończeniowych Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego - technik architektury Szkoła Policealna Nr 15 krajobrazu ul. Urbanistów Warszawa ul. W. Żywnego Warszawa ul. Targowa Warszawa ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa ul. Felińskiego 13 Warszawa ul. Księcia Mieszka I 7 Warszawa ul. Bełska 1/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

14 technik architektury Szkoła Policealna Nr 51 dla krajobrazu Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska 61 Technikum Uzupełniające nr Warszawa Zespół Szkól Architektoniczno-Budowlanych ul. Przyrynek 9 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 Technikum Uzupełniające Nr 10 dla ul. Kazimierzowska 60 Szkoła Policealna Nr 11 Warszawa Szkoła Policealna Nr 50 dla Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 Technikum Uzupełniające nr Warszawa Akademia-Fryzjerskie Technikum Uzupełniające dla w Warszawie Akademia - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 Akademia Reklamy - Policealne Studium Zawodowe - kucharz - technik obsługi - technik organizacji usług gastronomicznych - technik masażysta - technik weterynarii - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa ul. Leszno Warszawa ul. Leszno Warszawa ul. Kazimierzowska Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

15 AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie AWANGARDA Prywatna Policealna Szkoła Prywatna Policealna Szkoła Fryzjerstwa Nowoczesnego dla Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna dla BLUE Liceum Profilowane dla Policealna Szkoła Zawodowa dla technik obsługi - technik organizacji usług gastronomicznych - technik ochrony środowiska - technik logistyk - technik architektury krajobrazu - technik elektryk - technik geodeta - technik drogownictwa - technik elektronik - technik optyk - technik pojazdów samochodowych - florysta - kelner - fototechnik - pracownik socjalny - spedytor - opiekunka środowiskowa - opiekun w domu pomocy społecznej - profil ekonomiczno administracyjny - technik logistyk - technik spedytor - technik ogrodnik - technik geodeta - technik obsługi - technik prac biurowych - technik organizacji usług gastronomicznych - technik architektury krajobrazu ul. Chmielna 26/12A Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa (022) (022) (022)

16 Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie Centrum Szkolenia Gazownictwa Technikum Uzupełniające Zaoczne Szkoła Policealna Zaoczna COLLEGIUM Studium Polityki Społecznej w Warszawie Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej COSINUS Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS III" w Warszawie Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Zaoczna Policealna Szkoła Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych EURO Euro Technikum Uzupełniające Euro Technikum dla - technik ochrony środowiska - kucharz - kelner - asystentka stomatologiczna - higienistka stomatologiczna - technik urządzeń sanitarnych - technik urządzeń sanitarnych - asystent osoby niepełnosprawnej - opiekunka środowiskowa - opiekun w domu opieki społecznej - terapeuta zajęciowy - technik masażysta - opiekunka dziecięca - technik farmaceutyczny - ratownik medyczny - technik obsługi - technik logistyk - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych - technik architektury krajobrazu - technik mechatronik ul. Targowa Warszawa ul. Kasprzaka Warszawa ul. Stawki Warszawa ul. Twarda 8/ Warszawa ul. Łucka Warszawa ul. Żuławskiego 4/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022)

17 1 1 Europejska Szkoła Przedsiębiorczości Futura Futura Biznes-Policealna Szkoła dla Futura Ekologia-Policealna Szkoła dla Futura Gastronomia-Policealna Szkoła dla Futura Inżynieria-Policealna Szkoła dla Futura Opieka Społeczna-Policealna Szkoła dla Futura Transport i Turystyka- Policealna Szkoła dla Futura Uroda-Policealna Szkoła dla 14. Medyczne Studium Zawodowe Niepubliczna Policealna Szkoła Poligraficzna Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Niepubliczna Szkoła Policealna dla Niepubliczne Policealne Studium Prawa i Administracji Zrzeszenia Prawników Polskich Niepubliczne Technikum dla - technik architektury krajobrazu - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony środowiska - technik architektury krajobrazu - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik organizacji usług gastronomicznych - kelner - kucharz - technik elektryk - technik elektronik - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa - asystent osoby niepełnosprawnej - technik obsługi - technik logistyk - technik spedytor - technik masażysta - ratownik medyczny - technik poligraf - technik logistyk - kucharz ul. Zbaraska Warszawa ul. Widok 5/7/ Warszawa ul. Obozowa Warszawa ul. Stawki Warszawa ul. Jagiellońska Warszawa ul. Strumykowa Warszawa ul. Bracka 20A Warszawa ul. Tarnowiecka Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) Niepubliczne Technikum ul. Jagiellońska 61 Samochodowe dla Warszawa (022) Niepubliczne Uzupełniające ul. Tarnowiecka 4 Technikum dla Warszawa (022) Niepubliczne Technikum - technik poligraf ul. Stawki 14 (022)

18 Uzupełniające Poligraficzne Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Nr 1 NOVA Liceum Profilowane dla Policealna Szkoła Zawodowa Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O Chikara w Warszawie Policealna Szkoła Administracji dla Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "Promed-Omega" w Warszawie Policealna Szkoła Edukacji Menedżerskiej i Technicznej Policealna Szkoła dla "Progres" w Warszawie - profil ekonomicznoadministracyjny - technik ochrony środowiska - technik architektury krajobrazu - technik organizacji usług gastronomicznych - technik prac biurowych - technik spedytor - technik logistyk - technik technologii żywności - technik obsługi - technik ogrodnik - technik geodeta - technik urządzeń sanitarnych - kelner - kucharz - opiekunka środowiskowa - technik ochrony fizycznej osób i mienia - asystentka stomatologiczna - technik obsługi - technik archiwista - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - technik archiwista Warszawa ul. Jagiellońska Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Saska Warszawa ul. Sosnkowskiego Warszawa ul. Smolna Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

19 30. Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier 3 Policealna Szkoła Kosmetyczna Policealna Szkoła Kosmetyczna dla Policealna Szkoła Optyczna dla Policealna Szkoła Samochodowa Niepubliczna dla Policealna Szkoła Wieloprofilowa w Warszawie - technik informacji naukowej - technik obsługi - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - technik prac biurowych - technik spedytor - technik telekomunikacji - technik logistyk - opiekunka dziecięca - zawód medyczny - kelner - kucharz - technik optyk - technik pojazdów samochodowych - technik ochrony środowiska - technik hydrolog - technik meteorolog - kucharz 36. Policealna Szkoła Zawodowa ELITA 37. Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Wesołej - technik prac biurowych pocztowych i telekomunikacyjnych - technik logistyk - technik ochrony fizycznej osób i mienia ul. Felińskiego Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Siennicka Warszawa Al. Jana Pawła II Warszawa ul. Tarnowiecka Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa ul. Kruszyny 14a Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (22)

20 Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Warszawie Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości Policealne Studium Zawodowe "Business School" dla Policealne Studium Zawodowe dla MGM w Warszawie Profesja Centrum Kształcenia Kadr- Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Nr 7 Prywatna Policealna Szkoła Gastronomiczno-Hotelarska dla Prywatna Policealna Szkoła Weterynarii w Warszawie dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna dla - technik spedytor - technik farmaceutyczny - technik farmaceutyczny - technik obsługi - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych - technik logistyk - asystent osoby niepełnosprawnej - technik obsługi - technik obsługi - technik urządzeń audiowizualnych - technik optyk - technik logistyk - technik prac biurowych - fototechnik - kucharz - profil usługowogospodarczy - profil ekonomicznoadministracyjny - profil zarządzania informacją - kucharz - technik weterynarii - kucharz małej gastronomii ul. Felińskiego Warszawa ul. Saska Warszawa ul. Sędziowska Warszawa ul. Bagatela Warszawa ul. Obrońców Tobruku Warszawa ul. Barska Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

21 Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego Prywatna Szkoła Policealna nr 1 - technik weterynarii Prywatna Szkoła Policealna nr 1 dla - technik weterynarii Prywatne Policealne Studium - technik farmaceutyczny Farmaceutyczne - technik obsługi Prywatne Policealne Studium Zawodowe - technik ochrony środowiska Prywatne Technikum Gastronomiczne dla Prywatne Technikum Gastronomiczne dla Zaoczne Prywatne Technikum Handlowo - Menedżerskie "Hermes" Prywatne Technikum Uzupełniające Gastronomiczne Nr 2 Prywatne Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Prywatne Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Zaoczne - kucharz - technik organizacji usług gastronomicznych - kucharz - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik technologii żywności - kucharz - kucharz 57. Studium Informatyki i Multimediów Szkoła Ekonomii i Biznesu- Policealna Szkoła Zawodowa Szkoła Główna Biznesu Technikum Ekonomiczne Technikum Handlowe Uzupełniające Szkoła Policealna dla - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - fototechnik ul. Kijowska Warszawa ul. Rakowiecka Warszawa ul. Angorska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Dąbrowskiej Warszawa ul. Targowa Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Żuławskiego 4/ Warszawa ul. Kopernika 36/ Warszawa ul. Felińskiego Warszawa (022) (022) wew. 16 (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013 Nazwa Zgłoszenia do potwierdzającego kifikacje w zawodzie OzK 333106 Technik eksploatacji portów i terminali K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach A.33. Zaoczna Policealna Siedlce Szkoła "COSINUS

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA. Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim

TECZKA INFORMACYJNA. Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim TECZKA INFORMACYJNA Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2013 1 Spis treści System kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0 Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Bielany 14313 Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica 1692 Warszawa ul. Kolektorska 9/11 14313-13W 341[3] Technik handlowiec

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia r. 433 Warszawa - Bielany Szkoła Policealna EXPERTUS -69 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-5I na 3[] Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1 2 3 4 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1905 Roku 3J 26-600 Radom Niepubliczna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71 140200-00000 Powiat ciechanowski Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 10,88 21,75 Powiat garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14 ciechanowski Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 21,00 garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia 22 r. 433 Warszawa - Bielany Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica -692 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-3W na 32[]

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

betoniarz-zbrojarz 712[01] blacharz 721[01] blacharz samochodowy 721[03] cieśla 712[02] cukiernik 741[01]

betoniarz-zbrojarz 712[01] blacharz 721[01] blacharz samochodowy 721[03] cieśla 712[02] cukiernik 741[01] Ośrodek egzaminacyjny miejscowość ulica telefon betoniarz-zbrojarz 712[01] blacharz 721[01] Centrum Kształcenia Praktycznego Radom Kościuszki 5 B (48) 362-62-53 blacharz samochodowy 721[03] Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim

Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim ZESZYT INFORMACYJNY Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa, czerwiec 2015 Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( szkoły zasadnicze i policealne) zawód. liczba uczn przyst

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( szkoły zasadnicze i policealne) zawód. liczba uczn przyst Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( szkoły zasadnicze i policealne) zawód 313[05] Fotograf Liczba uczniów, którzy : Liczba uczniów, którzy : Zasadnicza Szkoła

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

Ośrodki egzaminacyjne dla absolwentów z poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego

Ośrodki egzaminacyjne dla absolwentów z poszczególnych powiatów województwa mazowieckiego Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza 39 Dyrektor: Pani Elżbieta Rakowska I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015-2016 2016 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada 2015 r. 1 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Typy szkół Liczba szkół Liczba

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PUBLICZNE ADRES TELEFON 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów.

Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. Załącznik nr 13 Tabela 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu Warszawa 2010 2 Lp. Adres placówki Kontakt Liczba dzieci I. POWIAT CIECHANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2015 wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 Zespół Szkół Medycznych im. H. Chrzanowskiej

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( technika i szkoły policealne) zawód. liczba uczn przyst

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( technika i szkoły policealne) zawód. liczba uczn przyst Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 r. ( technika i szkoły policealne) zawód 311[02] Technik analityk Technikum Chemiczne Nr 3 im. prof. dr J. Zawadzkiego w Zespole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2017" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 03 kwietnia 2017 roku)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 10 czerwca 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

kwota Wnioskodawca Adres wnioskodawcy Tytuł uzyskanych dofinansowania Rozwój szkolnictwa dostosowaniu do potrzeb rynku pracy zawodowych uczniów ZS

kwota Wnioskodawca Adres wnioskodawcy Tytuł uzyskanych dofinansowania Rozwój szkolnictwa dostosowaniu do potrzeb rynku pracy zawodowych uczniów ZS Lista rankingowa wniosków, uszeregownych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w ramach III posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW i KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH TPD ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW i KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH TPD ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW i KÓŁ SPECJALISTYCZNYCH TPD ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

RANKING TECHNIKÓW MAZOWIECKIE 2017

RANKING TECHNIKÓW MAZOWIECKIE 2017 1 9 2 17 RANKING TECHNIKÓW MAZOWIECKIE 2017 Nazwa Miejscowość '16 '15 WSK Znak Technikum Mechatroniczne nr 7 8 73.09 1 w ZSLiT nr 1 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Mińsk Maz. 14 16 69.17 3 41 Technikum

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5 CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 1 513[02] OPIEKUN MEDYCZNY 27 26 96,3% 2 322[12] TECHNIK MASAśYSTA 4 1 25,0% 3 514[02] TECHNIK

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 08 kwietnia 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

Nr i data Nr i data. Prywatne Technikm Zawodowe

Nr i data Nr i data. Prywatne Technikm Zawodowe SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE - z uprawnieniami szkół publicznych - dotacja obligatoryjna 2011 rok Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 229/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. Nr i data Nr

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2015" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o., Radom ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o., Radom ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2013" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 08 marca 2013 roku)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KRAKOWIE LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON 1 Cosinus Bezpłatne szkoły - Technik administracji - Technik handlowiec - Technik organizacji

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo