Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja ustawiczna. Kształcenie dorosłych"

Transkrypt

1 8. Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych TECZKA INFORMACYJNA Edukacja ustawiczna Kształcenie dorosłych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2011

2 SPIS TREŚCI Czym jest kształcenie ustawiczne?... 3 Typy placówek kształcenia dorosłych... 3 Instytucje, w których można uzyskać informacje o szkołach i ośrodkach szkoleniowych kształcących osoby dorosłe... 6 Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego delegatury... 6 Jednostki samorządu terytorialnego biura edukacji, które prowadzą ewidencję szkół i placówek niepublicznych Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Warszawa Powiat garwoliński Powiat grodziski Powiat grójecki Powiat legionowski Powiat miński Powiat nowodworski Powiat otwocki Powiat piaseczyński Powiat pruszkowski Powiat pułtuski Powiat sochaczewski Powiat warszawski zachodni... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki Powiat węgrowski Powiat wołomiński Powiat wyszkowski Powiat żyrardowski Ciechanów i powiat ciechanowski Powiat mławski Powiat płoński Powiat żuromiński Ostrołęka i powiat ostrołęcki Powiat makowski Powiat ostrowski Powiat przasnyski Płock i powiat płocki Powiat gostyniński Powiat sierpecki Radom i powiat radomski Powiat białobrzeski Powiat kozienicki Powiat lipski Powiat przysuski Powiat zwoleński Siedlce i powiat siedlecki Powiat łosicki

3 Czym jest kształcenie ustawiczne? Koncepcja uczenia się przez całe życie (OECD Paryż 1996) obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i w społeczności. Podkreśla się w niej potrzebę przygotowywania i zachęcania wszystkich do nauki przez całe życie, już od wczesnego wieku. Koncepcja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim - osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje. Kształcenie ustawiczne jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój społecznogospodarczy, dlatego też, 8 lipca 2003 roku, w Polsce, Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku Jej celem było wyznaczenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Realizacja Strategii miała umożliwić indywidualny rozwój każdego obywatela poprzez upowszechnianie dostępu do kształcenia ustawicznego i podniesienie jego jakości, a także promować aktywne postawy, poprawiające jego szanse na rynku pracy. Typy placówek kształcenia dorosłych Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Kształcenie/szkolenie ustawiczne może odbywać się w: Szkołach dla dorosłych szkoły, gdzie stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Mogą być to szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Szkołach wyższych; Publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, którymi są: Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU) CKU oferują szkolne i pozaszkolne formy kształcenia. Do form szkolnych należą szkoły wieczorowe i zaoczne dla dorosłych. Do form pozaszkolnych: kursy i egzaminy kwalifikacyjne 3

4 na zdobycie tytułu zawodowego (np. robotnika wykwalifikowanego), kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w zakresie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w systemie dziennym i zaocznym, techników i liceów zawodowych. W CKU można odbyć także kursy wyuczające i przygotowujące do zawodu oraz kursy doskonalące i aktualizujące wiedzę; Centra Kształcenia Praktycznego (CKP) Są to placówki edukacji zawodowej zapewniające odpowiednie warunki dydaktyczne, techniczne i kadrowe do pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie. CKP mieszczą się we wszystkich większych polskich miastach. Ich celem jest praktyczne przygotowanie do zawodu w specjalnościach elektrycznych, informatycznych, mechanicznych i innych. Organizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów średnich szkół zawodowych oraz praktyki studenckie. Do podstawowych zadań CKP należy także organizowanie i prowadzenie egzaminów z nauki zawodu, organizowanie i prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych i doskonalących dla bezrobotnych, prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie poradnictwa zawodowego, prowadzenie konsultacji dotyczących edukacji zawodowej dla wszystkich zainteresowanych. Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzą dokształcanie młodocianych pracowników oraz realizują zadania z zakresu doskonalenia zawodowego dorosłych; 4. Niepubliczne, niedochodowe instytucje szkoleniowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie; 5. Osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową. Z reguły placówki kształcące osoby dorosłe proponują zajęcia w systemie wieczorowym lub zaocznym. Najczęściej dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, lub trzy razy w tygodniu, popołudniami. Plan zajęć odpowiedni dla szkoły określa Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kształcenie dorosłych może odbywać się również w systemie dziennym, eksternistycznym lub na odległość. Drugą możliwością podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe są pozaszkolne formy kształcenia. Należy rozumieć je jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Zawodowe kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest organizowane przez: Centra Kształcenia Ustawicznego CKU Centra Kształcenia Praktycznego CKP 4

5 Szkoły 4. Ośrodki szkoleniowe 5. Instytucje szkolnictwa wyższego 6. Instytucje badawcze 7. Przedsiębiorstwa 8. Organizacje pozarządowe Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych są: Kursy - pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Kursy zawodowe - kursy, których program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe. Seminaria - forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Praktyki zawodowe - forma kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, nie krótszym jednak niż 80 godzin zajęć, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 nr 31 poz. 216). 5

6 Instytucje, w których można uzyskać informacje o szkołach i ośrodkach szkoleniowych kształcących osoby dorosłe Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie Warszawa tel. (22) telefon zaufania: (22) fax. (22) Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. Księdza Piotra Ściegiennego Ciechanów tel. (23) fax. (23) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński. Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. Oświatowa Ostrołęka tel. (29) fax. (29) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: ostrołęcki makowski ostrowski przasnyski wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka. Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. T. Kościuszki Płock tel. (24) fax. (24) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki oraz miasto na prawach powiatu Płock. Delegatura w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. S. Żeromskiego Radom tel. (48) fax. (48) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom. 6

7 Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. J. Piłsudskiego Siedlce tel. (25) fax (25) Delegatura swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty: siedlecki, łosicki, garwoliński, sokołowski, węgrowski oraz miasto na prawach powiatu Siedlce. Jednostki samorządu terytorialnego biura edukacji, które prowadzą ewidencję szkół i placówek niepublicznych Ciechanów Urząd Miasta pl. Jana Pawła II Ciechanów Ostrołęka Urząd Miasta Pl. Bema Ostrołęka Płock Urząd Miasta Stary Rynek Płock Radom Urząd Miasta ul. Jana Kilińskiego Radom Siedlce Urząd Miasta Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa Urząd Miasta pl. Bankowy 3/ Warszawa Biuro Edukacji m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 tel. (23) fax (023) tel. (29) fax (29) tel. (24) fax (24) tel. (48) fax (48) tel. (25) fax (25) tel. (22) (22) fax (22)

8 Powiat białobrzeski pl. Zygmunta Starego Białobrzegi Powiat ciechanowski ul. 17 Stycznia Ciechanów Powiat garwoliński tel. (48) fax (48) tel. (23) fax (23) ul. Staszica Garwolin tel. (25) fax (25) Powiat gostyniński ul. Dmowskiego Gostynin Powiat grodziski ul. Kościuszki Grodziski Mazowiecki Powiat grójecki ul. Piłsudskiego Grójec Powiat kozienicki ul. Kochanowskiego Kozienice Powiat legionowski ul. Sikorskiego Legionowo Powiat lipski ul. Rynek Lipsko Powiat łosicki ul. Narutowicza Łosice tel. (24) fax (24) tel. (22) (22) fax (22) tel. (48) fax (48) tel. (48) fax (48) tel. (22) fax (22) tel. (48) fax (48) tel./fax (83)

9 Powiat makowski ul. Rynek Maków Mazowiecki Powiat miński ul. Kościuszki Mińsk Mazowiecki Powiat mławski ul. Reymonta Mława Powiat nowodworski ul. Mazowiecka Nowy Dwór Mazowiecki Powiat ostrołęcki Pl. Bema Ostrołęka Powiat ostrowski ul. 3 Maja Ostrów Mazowiecki Powiat otwocki ul. Górna Otwock Powiat piaseczyński ul. Chyliczkowska Piaseczno Powiat płocki ul. Bielska Płock Powiat płoński ul. Płocka Płońsk Powiat pruszkowski ul. Drzymały Pruszków tel. (29) fax (29) tel. (25) fax (25) tel. (23) fax (23) tel. (22) fax (22) tel. (29) fax (29) tel. (29) fax (29) tel. (22) fax (22) tel. (22) fax (22) tel. (24) fax (24) tel. (23) /66, (23) /46 fax (23) tel. (22) fax (22)

10 Powiat przasnyski ul. Św. Stanisława Kostki Przasnysz Powiat przysuski Al.. Jana Pawła II Przysucha Powiat pułtuski ul. Białowiejska Pułtusk Powiat radomski ul. Domagalskiego Radom Powiat siedlecki ul. J. Piłsudskiego Siedlce Powiat sierpecki ul. Świętokrzyska 2a Sierpc Powiat sochaczewski tel./fax (29) tel. (48) /53 fax (48) wew. 21 tel. (23) fax (23) tel. (48) fax (48) tel.(25 ) fax (25) tel. (24) fax (24) wew ul. Piłsudskiego Sochaczew tel. (46) fax (46) Powiat sokołowski ul. Wolności Sokołów Podlaski Powiat szydłowiecki ul. M. Konopnickiej Szydłowiec tel. (25) fax (25) tel. (48) (48) fax (48) Powiat warszawski zachodni ul. Poznańska 129/ Ożarów Mazowiecki tel. (22) fax (22)

11 Powiat węgrowski ul. Przemysłowa Węgrów Powiat wołomiński ul. Prądzyńskiego Wołomin Powiat wyszkowski ul. Aleja Róż Wyszków Powiat zwoleński ul. Jagiełły Zwoleń Powiat żuromiński pl. Piłsudskiego Żuromin Powiat żyrardowski ul. Limanowskiego Żyrardów tel./fax (25) tel. (22) fax (22) tel. (29) , fax (29) tel. (48) fax (48) tel. (23) fax (23) tel. (46) (46) fax (46)

12 4. Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim 4. Warszawa Lp. Nazwa szkoły Kierunki kształcenia Adres Telefon WARSZAWA Szkoły publiczne Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 Szkoła Policealna Nr 3 dla - opiekunka środowiskowa Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 - technik transportu kolejowego Technikum nr 18 dla - technik elaktroenergetyk transportu szynowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 27 dla - mechanik pojazdów samochodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 Technikum nr 17 dla Technikum Uzupełniające nr 14 dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 dla - fryzjer Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 Technikum Nr 19 dla Technikum Uzupełniające Nr 13 dla Szkoła Policealna Nr 42 dla - technik urządzeń sanitarnych - sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22 - mechanik pojazdów dla samochodowych Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych Szkoła Policealna Nr 26 - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych ul. Noakowskiego S Warszawa ul. Szczęśliwicka Warszawa ul. bp. Sołtyka K. 8/ Warszawa ul. Mińska 1/5 Warszawa ul. Ogrodowa Warszawa Szkoła Policealna Nr 28 dla Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Zajączka 7 Szkoła Policealna Nr 32 dla Warszawa Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 12 Technikum Uzupełniające nr 25 - fototechnik Warszawa Szkoła Policealna nr 7 - fototechnik Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 Technikum Uzupełniające nr 1 - kucharz Warszawa Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 Szkoła Policealna Nr 13 ul. Krasnołęcka 3 - technik obsługi Warszawa Szkoła Policealna Nr 52 dla (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

13 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Szkoła Policealna Nr 45 dla - florysta ul. Odrowąża Warszawa Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 Szkoła Policealna Nr 49 dla Warszawa Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. Joliot-Curie F. 13 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 Szkoła Policealna nr Warszawa Technikum Uzupełniające nr 7 Zespół Szkół nr 6 ul. Zawiszy 13 - technik logistyk Szkoła Policealna nr Warszawa - technik informacji naukowej Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa 13 Szkoła Policealna nr 53 dla Warszawa Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 Szkoła Policealna Nr 19 - technik optyk Warszawa Zespół Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 Szkoła Policealna Nr 6 - technik archiwista Warszawa Zespół Szkół nr 21 ul. Saska 78 Szkoła Policealna Nr 1 - technik farmaceutyczny Warszawa Zespół Szkół nr 26 - technik informacji Szkoła Policealna nr 17 naukowej Zespół Szkół nr 28 - technik elektryk Szkoła Policealna Nr 39 - technik urządzeń audiowizualnych Zespół Szkół nr 33 - technik elektryk - technik transportu Technikum Uzupełniające nr 22 drogowego - technik pojazdów samochodowych - technik elektryk Szkoła Policealna nr 21 - technik transportu drogowego Zespół Szkół Nr 24 Technikum Budowlane nr 22 dla Szkoła Policealna nr 48 dla Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego - złotnik jubiler Szkoła Policealna Nr 35 dla - kowal Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I pocztowych i finansowych Szkoła Policealna Nr 46 dla - technolog robót wykończeniowych Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego - technik architektury Szkoła Policealna Nr 15 krajobrazu ul. Urbanistów Warszawa ul. W. Żywnego Warszawa ul. Targowa Warszawa ul. Księcia Janusza 45/47 Warszawa ul. Felińskiego 13 Warszawa ul. Księcia Mieszka I 7 Warszawa ul. Bełska 1/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

14 technik architektury Szkoła Policealna Nr 51 dla krajobrazu Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska 61 Technikum Uzupełniające nr Warszawa Zespół Szkól Architektoniczno-Budowlanych ul. Przyrynek 9 Szkoła Policealna nr Warszawa Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 Technikum Uzupełniające Nr 10 dla ul. Kazimierzowska 60 Szkoła Policealna Nr 11 Warszawa Szkoła Policealna Nr 50 dla Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 Technikum Uzupełniające nr Warszawa Akademia-Fryzjerskie Technikum Uzupełniające dla w Warszawie Akademia - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 Akademia Reklamy - Policealne Studium Zawodowe - kucharz - technik obsługi - technik organizacji usług gastronomicznych - technik masażysta - technik weterynarii - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa ul. Leszno Warszawa ul. Leszno Warszawa ul. Kazimierzowska Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

15 AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie AWANGARDA Prywatna Policealna Szkoła Prywatna Policealna Szkoła Fryzjerstwa Nowoczesnego dla Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna dla BLUE Liceum Profilowane dla Policealna Szkoła Zawodowa dla technik obsługi - technik organizacji usług gastronomicznych - technik ochrony środowiska - technik logistyk - technik architektury krajobrazu - technik elektryk - technik geodeta - technik drogownictwa - technik elektronik - technik optyk - technik pojazdów samochodowych - florysta - kelner - fototechnik - pracownik socjalny - spedytor - opiekunka środowiskowa - opiekun w domu pomocy społecznej - profil ekonomiczno administracyjny - technik logistyk - technik spedytor - technik ogrodnik - technik geodeta - technik obsługi - technik prac biurowych - technik organizacji usług gastronomicznych - technik architektury krajobrazu ul. Chmielna 26/12A Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa (022) (022) (022)

16 Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych w Warszawie Centrum Szkolenia Gazownictwa Technikum Uzupełniające Zaoczne Szkoła Policealna Zaoczna COLLEGIUM Studium Polityki Społecznej w Warszawie Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej COSINUS Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS III" w Warszawie Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej Zaoczna Policealna Szkoła Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych EURO Euro Technikum Uzupełniające Euro Technikum dla - technik ochrony środowiska - kucharz - kelner - asystentka stomatologiczna - higienistka stomatologiczna - technik urządzeń sanitarnych - technik urządzeń sanitarnych - asystent osoby niepełnosprawnej - opiekunka środowiskowa - opiekun w domu opieki społecznej - terapeuta zajęciowy - technik masażysta - opiekunka dziecięca - technik farmaceutyczny - ratownik medyczny - technik obsługi - technik logistyk - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych - technik architektury krajobrazu - technik mechatronik ul. Targowa Warszawa ul. Kasprzaka Warszawa ul. Stawki Warszawa ul. Twarda 8/ Warszawa ul. Łucka Warszawa ul. Żuławskiego 4/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022)

17 1 1 Europejska Szkoła Przedsiębiorczości Futura Futura Biznes-Policealna Szkoła dla Futura Ekologia-Policealna Szkoła dla Futura Gastronomia-Policealna Szkoła dla Futura Inżynieria-Policealna Szkoła dla Futura Opieka Społeczna-Policealna Szkoła dla Futura Transport i Turystyka- Policealna Szkoła dla Futura Uroda-Policealna Szkoła dla 14. Medyczne Studium Zawodowe Niepubliczna Policealna Szkoła Poligraficzna Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Niepubliczna Szkoła Policealna dla Niepubliczne Policealne Studium Prawa i Administracji Zrzeszenia Prawników Polskich Niepubliczne Technikum dla - technik architektury krajobrazu - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony środowiska - technik architektury krajobrazu - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik organizacji usług gastronomicznych - kelner - kucharz - technik elektryk - technik elektronik - opiekun w domu pomocy społecznej - opiekunka środowiskowa - asystent osoby niepełnosprawnej - technik obsługi - technik logistyk - technik spedytor - technik masażysta - ratownik medyczny - technik poligraf - technik logistyk - kucharz ul. Zbaraska Warszawa ul. Widok 5/7/ Warszawa ul. Obozowa Warszawa ul. Stawki Warszawa ul. Jagiellońska Warszawa ul. Strumykowa Warszawa ul. Bracka 20A Warszawa ul. Tarnowiecka Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) Niepubliczne Technikum ul. Jagiellońska 61 Samochodowe dla Warszawa (022) Niepubliczne Uzupełniające ul. Tarnowiecka 4 Technikum dla Warszawa (022) Niepubliczne Technikum - technik poligraf ul. Stawki 14 (022)

18 Uzupełniające Poligraficzne Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Nr 1 NOVA Liceum Profilowane dla Policealna Szkoła Zawodowa Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O Chikara w Warszawie Policealna Szkoła Administracji dla Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "Promed-Omega" w Warszawie Policealna Szkoła Edukacji Menedżerskiej i Technicznej Policealna Szkoła dla "Progres" w Warszawie - profil ekonomicznoadministracyjny - technik ochrony środowiska - technik architektury krajobrazu - technik organizacji usług gastronomicznych - technik prac biurowych - technik spedytor - technik logistyk - technik technologii żywności - technik obsługi - technik ogrodnik - technik geodeta - technik urządzeń sanitarnych - kelner - kucharz - opiekunka środowiskowa - technik ochrony fizycznej osób i mienia - asystentka stomatologiczna - technik obsługi - technik archiwista - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - technik archiwista Warszawa ul. Jagiellońska Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Saska Warszawa ul. Sosnkowskiego Warszawa ul. Smolna Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

19 30. Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademie Prenier 3 Policealna Szkoła Kosmetyczna Policealna Szkoła Kosmetyczna dla Policealna Szkoła Optyczna dla Policealna Szkoła Samochodowa Niepubliczna dla Policealna Szkoła Wieloprofilowa w Warszawie - technik informacji naukowej - technik obsługi - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - technik prac biurowych - technik spedytor - technik telekomunikacji - technik logistyk - opiekunka dziecięca - zawód medyczny - kelner - kucharz - technik optyk - technik pojazdów samochodowych - technik ochrony środowiska - technik hydrolog - technik meteorolog - kucharz 36. Policealna Szkoła Zawodowa ELITA 37. Policealne Europejskie Studium Zawodowe w Wesołej - technik prac biurowych pocztowych i telekomunikacyjnych - technik logistyk - technik ochrony fizycznej osób i mienia ul. Felińskiego Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Siennicka Warszawa Al. Jana Pawła II Warszawa ul. Tarnowiecka Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa ul. Kruszyny 14a Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (22)

20 Policealne Studium Farmaceutyczne ESAN Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Warszawie Policealne Studium Informatyki i Rachunkowości Policealne Studium Zawodowe "Business School" dla Policealne Studium Zawodowe dla MGM w Warszawie Profesja Centrum Kształcenia Kadr- Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Nr 7 Prywatna Policealna Szkoła Gastronomiczno-Hotelarska dla Prywatna Policealna Szkoła Weterynarii w Warszawie dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna dla - technik spedytor - technik farmaceutyczny - technik farmaceutyczny - technik obsługi - technik ochrony fizycznej osób i mienia - technik prac biurowych - technik logistyk - asystent osoby niepełnosprawnej - technik obsługi - technik obsługi - technik urządzeń audiowizualnych - technik optyk - technik logistyk - technik prac biurowych - fototechnik - kucharz - profil usługowogospodarczy - profil ekonomicznoadministracyjny - profil zarządzania informacją - kucharz - technik weterynarii - kucharz małej gastronomii ul. Felińskiego Warszawa ul. Saska Warszawa ul. Sędziowska Warszawa ul. Bagatela Warszawa ul. Obrońców Tobruku Warszawa ul. Barska Warszawa ul. Kaleńska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Puławska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

21 Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego Prywatna Szkoła Policealna nr 1 - technik weterynarii Prywatna Szkoła Policealna nr 1 dla - technik weterynarii Prywatne Policealne Studium - technik farmaceutyczny Farmaceutyczne - technik obsługi Prywatne Policealne Studium Zawodowe - technik ochrony środowiska Prywatne Technikum Gastronomiczne dla Prywatne Technikum Gastronomiczne dla Zaoczne Prywatne Technikum Handlowo - Menedżerskie "Hermes" Prywatne Technikum Uzupełniające Gastronomiczne Nr 2 Prywatne Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Prywatne Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Zaoczne - kucharz - technik organizacji usług gastronomicznych - kucharz - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik technologii żywności - kucharz - kucharz 57. Studium Informatyki i Multimediów Szkoła Ekonomii i Biznesu- Policealna Szkoła Zawodowa Szkoła Główna Biznesu Technikum Ekonomiczne Technikum Handlowe Uzupełniające Szkoła Policealna dla - technik obsługi - technik prac biurowych - technik ochrony środowiska - technik organizacji usług gastronomicznych - fototechnik ul. Kijowska Warszawa ul. Rakowiecka Warszawa ul. Angorska Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Dąbrowskiej Warszawa ul. Targowa Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Poznańska 6/ Warszawa ul. Żuławskiego 4/ Warszawa ul. Kopernika 36/ Warszawa ul. Felińskiego Warszawa (022) (022) wew. 16 (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022) (022)

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego Spis treści Spis treści... 3 I. Wprowadzenie.... 5 II. Bilans potrzeb metodologia badania.... 7 III. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A.

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Białobrzegi Krakowska 34 Kredyt Bank S.A. mazowieckie Bielsk ul. 1-go maja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu

Liczba przyznanych punktów ogółem. Tytuł projektu Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8./2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia 2 RADOM SIŁA W PRECYZJI 3 Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych PROJEKT ROZWÓJ POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE, UL. FOCHA 3 POPRZEZ MODERNIZACJĘ,

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo