Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriûw wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci ñ nr XLII/222/2001 Rady Miasta LuboÒ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budøetu Miasta LuboÒ na rok ñ nr XXXIV/49/2001 Rady Gminy Giza ki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od úrodkûw transportowych ñ nr XXXVII/333/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wysokoúci bonifikaty dot. przekszta cenia prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci ñ nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zasad sprzedaøy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiπcych w asnoúê Gminy Miejskiej Chodzieø, wyodríbnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w uøytkowanie wieczyste u amkowej czíúci gruntu ñ nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok ñ nr XXXVII/340/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Oúrodkowi Pomocy Spo ecznej w Chodzieøy ñ nr XXXVII/341/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Miejskiej w Chodzieøy ñ nr XXXVI/191/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. zmieniajπca Uchwa Í Nr XXXIV/183/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie przyjícia gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych na rok ñ nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej ñ nr LII/348/2002 Rady Miejskiej we Wrzeúni z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkaòcami na terenie Miasta i Gminy Wrzeúnia ñ nr XXI/153/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej ñ nr XXI/154/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy ñ nr XXI/155/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwa y Nr XIX/142/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op aty za sk adowanie odpadûw komunalnych ñ nr XXXVIII/251/2002 Rady Miejskiej w MiÍdzychodzie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody ñ nr XXXIX/228/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktûw sprzedaøy napojûw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% zawartoúci alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy ñ nr XXXIX/229/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przyjícia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok UCHWA Y SK ADU ORZEKAJ CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 1651 ñ nr SO 7/14-D/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o moøliwoúci sfinansowania deficytubudøetowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin ñ nr SO 7/17ñP/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o prawid owoúci prognozy kwoty d ugu Miasta i Gminy Kobylin

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6482 ó Poz OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU 1653 ñ z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w sk adzie Rady Miejskiej w Kole ñ z dnia 9 kwietnia 2002 r. o wynikach g osowania i wynikach wyborûw uzupe niajπcych do Rady Miejskiej åmigla ñ z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w sk adzie Rady Miejskiej Kalisza SPRAWOZDANIA 1656 ñ z wykonania budøetu Gminy Komorniki za 2001 rok ñ z wykonania budøetu Gminy Kraszewice za rok ñ z wykonania budøetu Miasta Puszczykowa za rok UCHWA A Nr XXXIV/317/2001 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEØY z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriûw wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pûün. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z dnia 10 lipca 2001 r.) Rada Miejska w Chodzieøy uchwala co nastípuje: ß1 1. Artyku y powo ane w uchwale oznaczajπ artyku y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Uchwa π niniejszπ reguluje sií tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osûb (rodzin) zamieszkujπcych i posiadajπcych sta e zameldowanie na terenie miasta Chodzieøy spe niajπcych wymogi zawarte w ustawie oraz w niniejszej uchwale. Uchwa a ustala ponadto kryteria wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu winny byê zawierane w pierwszej kolejnoúci. 3. Mieszkaniowy zasûb gminy bídzie przeznaczony dla osûb spe niajπcych warunki do zawarcia umowy na najem: a) lokalu mieszkalnego, b) lokalu socjalnego, c) lokalu zamiennego. ß2 I. Kryteria wyboru osûb, z ktûrymi mogπ byê zawierane umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 1. Ustala sií, øe umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy bídπ zawierane z osobami: a) wstípujπcymi z mocy prawa w stosunek najmu lokalu, b) objítymi listπ przydzia u mieszkaò z lat ubieg ych, ktûrych wnioski nie zosta y zrealizowane, c) objítymi listπ przydzia u mieszkaò na dany rok, d) osobami wnioskujπcymi o najem lokalu i z przyczyn losowych, tj. z powodu wyburzeò nieruchomoúci, na podstawie prawomocnych wyrokûw Sπdu o eksmisjí, w ktûrych zasπdzono przyznanie lokalu mieszkalnego, pozbawione mieszkaò wskutek klíski øywio owej, e) osobami, ktûrym wynajmujπcy zobowiπzany jest dostarczyê lokal zamienny z uwagi na rodzaj koniecznej do wykonania naprawy, f) osobami, ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z powodu zagroøenia bezpieczeòstwa ludzi lub mienia stwierdzonego przez w aúciwy organ nadzoru budowlanego, lub po przedstawieniu przez wnioskodawcí ekspertyzy sporzπdzonej przez rzeczoznawcí, z ktûrej wynikaê bídzie koniecznoúê wyprowadzenia na czas przeprowadzenia remontu, g) osobami, ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z uwagi na koniecznoúê rozbiûrki budynku spowodowanπ jego z ym stanem technicznym, bπdü w zwiπzku z realizacjπ inwestycji komunalnych, h) osobami, ktûre podlegajπ wykwaterowaniu z powodu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy np. usytuowania mieszkania w budynku pe niπcym funkcjí administracyjnπ,

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6483 ó Poz i) osobami, ktûre opuúci y Dom Dziecka w zwiπzku z uzyskaniem pe noletnoúci, zameldowanym na sta e w Chodzieøy oraz osoby pozostajπce w rodzinach zastípczych i przysposobionych po osiπgniíciu pe noletnoúci na podstawie wnikliwej analizy sytuacji spo- ecznej dokonanej przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ, j) osobami ktûre wykona y na koszt w asny za zgodπ wynajmujπcego: ñ remont kapitalny lub odbudowí zniszczonego lokalu, ñ nadbudowí, przebudowí lub rozbudowí pomieszczeò mieszkalnych w obiektach budowlanych stanowiπcy mieszkaniowy zasûb gminy W przypadku braku chítnych z listy dopuszcza sií moøliwoúê zawierania umûw najmu na zaadaptowanie pomieszczeò niemieszkalnych we w asnym zakresie i w asny koszt z osobami spoza listy. k) w przypadku gdy osoba lub rodzina zosta a wyeksmitowana do lokalu socjalnego z zasobûw komunalnych i innych, wûwczas osoba ta nie bídzie mog a ubiegaê sií o lokal mieszkalny z zasobûw komunalnych z powodu: ñ nie p acenia czynszu ñ przez okres 2 lat, ñ dewastacja lokalu ñ przez okres 5 lat, ñ zak Ûcania spokoju ñ przez okres 3 lat. l) osobami, ktûre nie sπ na liúcie, lecz pozostawiπ swûj lokal do dyspozycji, jako lokal socjalny, wstípujπc jednoczeúnie w umowí najmu lokalu mieszkalnego, z ktûrego nastípuje eksmisja, w przypadkach, w ktûrych u atwia to administratorowi jej przeprowadzenie Warunkiem zrealizowania powyøszej sytuacji jest regularne op acanie czynszu przez w/w najemcí. 2. Umowy, o ktûrych mowa w ust. 1 mogπ byê zawierane takøe z osobami: a) zajmujπcymi dotychczas czíúê lokalu wspûlnego, jeøeli zostanie oprûøniona pozosta a jego czíúê, pod warunkiem zabezpieczenia niezbídnych normatywnych potrzeb mieszkaniowych, b) ktûre pozosta y w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcí jeøeli sπ dzieêmi rodzicami lub osobami przysposobionymi w stosunku do dotychczasowego najemcy, a poprzednio stale zamieszkiwa y z najemcπ przez okres 2 lat, chyba, øe wzglídy szczegûlne stanowi y bídπ inaczej, c) ktûre przekaøπ dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy, d) ktûre zakwalifikowane zosta y do dokonania na koszt w asny: ñ remontu kapitalnego lub odbudowy zniszczonego lokalu, ñ przebudowy pomieszczeò niemieszkalnych, albo rozbudowy lub nadbudowy takich budynkûw e) ktûre zajmowa y bez tytu u prawnego lokale zak adowe i przys uguje im prawo do lokalu zamiennego, a budynek w ktûrym mieúci sií lokal przejíty zosta przez gminí, f) ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych tj. zamieszkujπ w lokalach w ktûrych wystípuje II. poniøej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobí i osiπgajπ dochody (brutto) nie wyøsze niø 80% najniøszej emerytury w przeliczeniu na 1 cz onka gospodarstwa domowego oraz 120% najniøszej emerytury przypadajπcej w gospodarstwie jednoosobowym obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy najmu o lokal mieszkalny. Zamiany lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 1. Najemcy lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy mogπ za zgodπ wynajmujπcego dokonywaê zamiany zajmowanych przez siebie lokali: a) w obríbie mieszkaniowego zasobu gminy. b) pomiídzy mieszkaniowym zasobem gminy a lokalami innych podmiotûw (np. lokale spû dzielcze, zak adowe itp.) zasiedlanymi na podstawie umûw najmu. 2. Urzπd Miasta w Chodzieøy prowadzi listí osûb ubiegajπcych sií o zamianí zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni bπdü o niøszym standardzie, Realizacja listy nastípuje w porozumieniu z Zarzπdcπ w miarí odzyskiwania lokali oprûønionych przez dotychczasowych najemcûw. 3. Najemcy lokali, w ktûrych na jednπ osobí uprawnionπ do wspûlnego zamieszkiwania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej (pokoi) mogπ ubiegaê sií o zamianí z urzídu zajmowanego lokalu na lokal o wiíkszej powierzchni. 4. Najemcy lokali bídπcy w podesz ym wieku, bπdü o stwierdzonym inwalidztwie z tytu u narzπdûw ruchu mogπ ubiegaê sií o zamianí z urzídu zajmowanego lokalu na lokal po oøony na niøszej kondygnacji. 5. Burmistrz Miasta po zasiígniíciu opinii Spo ecznej Komisji Mieszkaniowej, sporzπdza do dnia 31 grudnia kaødego roku, na rok nastípny listí osûb o ktûrych mowa w pkt 3 i 4 zakwalifikowanych do zamiany z urzídu zajmowanego lokalu. ß3 1. Ustala sií, øe umowy najmu lokalu socjalnego stanowiπce w asnoúê gminy, mogπ byê zawierane z osobami, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalaz y sií w niedostatku, wskutek czego jej dochûd miesiíczny nie pozwala na wynajície mieszkania na zasadach ogûlnych, (art. 23 ust. 2): a) przez osoby, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie sií: ñ zamieszkujπce w lokalu, w ktûrym na 1 osobí uprawnionπ do zamieszkania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej, ñ pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeò losowych, katastrofy, poøaru itp., ñ opuszczajπce Dom Dziecka w wyniku osiπgniícia pe noletnoúci na sta e zameldowane na terenie miasta Chodzieøy, b) przez osoby, ktûre znalaz y sií w niedostatku rozumie sií osoby: ñ samotne, ktûrych dochûd miesiíczny (brutto) nie przekracza 75% najniøszej emerytury obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy o lokal socjalny,

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6484 ó Poz ñ rodziny, w ktûrych dochûd miesiíczny (brutto) w przeliczeniu na 1 osobí zg oszonπ do wspûlnego zamieszkiwania nie przekracza 50% najniøszej emerytury obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy o lokal socjalny. 2. Ustala sií, øe bez wzglídu na wysokoúê dochodu umowa najmu lokalu socjalnego bídzie zawierana z osobami: a) objítymi ostatecznπ listπ przydzia u lokali socjalnych z roku poprzedniego, ktûre nie otrzyma y tego przydzia u do dnia wejúcia w øycie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, b) podlegajπcymi przekwaterowaniu na podstawie prawomocnych wyrokûw sπdowych wydanych a niewykonanych przed dniem wejúcia w øycie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, c) podlegajπcymi przekwaterowaniu na podstawie wyroku sπdowego wydanego po dniu wejúcia w øycie wyøej cytowanej ustawy, gdy Sπd orzek o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego. KolejnoúÊ zawierania umûw najmu lokalu socjalnego z osobami, o ktûrych umowa w niniejszym punkcie nastípuje wg kolejnoúci ich wp ywu. ß4 PierwszeÒstwo zawierania umowy najmu lokalu pozostajπcego w zasobach mieszkaniowych gminy przys uguje: 1. W przypadkach lokali mieszkalnych osobom, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. mieszkajπ w lokalach, w ktûrych wystípuje poniøej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobí i osiπgajπ dochody (brutto) nie wyøsze niø 80% najniøszej emerytury w przeliczeniu na 1 cz onka w gospodarstwie wieloosobowym oraz 120% najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 2. W przypadkach lokali socjalnych osobom, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalaz y sií w niedostatku. Pod pojíciem osoby znajdujπcej sií w niedostatku rozumie sií osoby okreúlone w ß3, pkt 1, ppkt b. 3. W innych przypadkach osobom: a) ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z powodu zagroøenia bezpieczeòstwa ludzi lub mienia stwierdzonego przez w aúciwy organ nadzoru budowlanego, b) objítych ostatecznπ listπ przydzia u lokali mieszkalnych, ktûrym nie przydzielono lokalu do dnia wejúcia w øycie ustawy o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, c) ktûre przekaøπ lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy, jeøeli w lokalu przekazanym wystípuje nadwyøka powierzchni mieszkalnej, bπdü gdy wnioskodawca ubiega sií o zamianí na lokal o niøszym standardzie, d) objítych rocznπ listπ osûb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego oraz osûb zakwalifikowanych na zamianí z urzídu zajmowanego lokalu. Lista sporzπdzona jest w porzπdku alfabetycznym, co nie wp ywa na kolejnoúê realizacji. 4. Lokali mieszkalnych bídπcych w zasobach komunalnych nie przydziela sií tym osobom, ktûre posiadajπ prawo w asnoúciowe do lokalu mimo, øe w lokalu tym na 1 osobí uprawnionπ do wspûlnego zamieszkiwania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej. 5. O zamianí lokalu mieszkalnego oraz o przydzia lokalu mieszkalnego z zasobûw komunalnych moøe ubiegaê sií osoba, ktûra nie ma zad uøenia czynszu za obecnie zajmowany lokal mieszkalny. ß5 I. Postanowienia ogûlne 1. Przez dochûd miesiíczny uwaøa sií wszelkie przychody bez wzglídu na tytu i ürûd o ich uzyskania osiπgane przez cz onkûw rodziny zg oszonych do wspûlnego zamieszkiwania w lokalu po odliczeniu kosztûw ich uzyskania oraz po odliczeniu sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreúlonych w przepisach o systemie ubezpieczeò spo ecznych, chyba, øe zosta y juø zaliczone do kosztûw uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza sií dodatkûw dla sierot zupe nych, zasi kûw okresowych z pomocy spo- ecznej oraz jednorazowych úwiadczeò pieniíønych i úwiadczeò w naturze z pomocy spo ecznej. 2. DochÛd miesiíczny ustala sií wg stanu w okresie kwalifikacji wnioskûw, przyjmujπc za podstawí jego potwierdzonπ wysokoúê z okresu ostatnich pe nych trzech miesiícy. Ponadto kryterium dochodu aktualizowane bídzie przed zawarciem umowy najmu, jeøeli przydzia nastπpi pûüniej niø 12 miesiícy po sporzπdzeniu listy. Listy podlegajπ corocznej weryfikacji pod kπtem dochodu i warunkûw zamieszkiwania. 3. Lokale o powierzchni przekraczajπcej 80 m 2 naleøπce do zasobûw mieszkaniowych gminy oddawane sπ w najem za op atπ czynszu wolnego. Zasady i tryb oddawania lokali w najem za zap atπ czynszu wolnego ustali w drodze uchwa y Zarzπd Miejski. II. Tryb kwalifikacji osûb do zawierania umûw najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy: 1. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczane sπ osobom spe niajπcym kryteria zawarte w niniejszej uchwale, zgodnie z listami sporzπdzanymi przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ. Sk ad osobowy Komisji oraz regulamin jej dzia ania okreúli w drodze uchwa y Zarzπd Miejski. 2. Listy osûb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, sporzπdzane sπ przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ w terminie do dnia 31 grudnia kaødego roku na rok nastípny i podawane sπ do publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie ich na okres jednego miesiπca na tablicy og oszeò w budynku UrzÍdu Miejskiego. 3. OgÛlne zasady przydzia u mieszkaò nie majπ zastosowania w przypadku nastípstw klísk øywio owych. W tych przypadkach Burmistrz Miasta jest upowaøniony do podjícia decyzji o przydziale w terminie odwrotnym. W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieøy, stwierdzajπcej, øe lokal mieszkalny nie spe nia wymogûw lokalu mieszkalnego, Zarzπd Miasta upowaøniony jest do podjícia decyzji o wykwaterowaniu lokatorûw i przyznania im lokalu zamiennego.

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6485 ó Poz. 1634, 1635 ß6 Traci moc Uchwa a Nr IV/44/94 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriûw wyboru osûb, z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci. ß7 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu w Chodzieøy. ß8 Uchwa a wchodzi w øycie po 14 dniach od og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Zdzis aw Musolf 1635 UCHWA A Nr XLII/222/2001 RADY MIASTA LUBO z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budøetu Miasta LuboÒ na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.), art. 109 ust. 1, 116 ust.1, 122, 124 ust. 1-3, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), Rada Miasta LuboÒ uchwala, co nastípuje: ß1 Uchwala sií dochody i wydatki budøetu w nastípujπcych wysokoúciach: 1. Dochody ogû em: ,00 z w tym: ñ dotacje celowe na realizacje zadaò zleconych z zakresu administracji rzπdowej ,00 z ñ dotacje celowe na dofinansowanie zadaò w asnych ,00 z ñ udzia w podatkach stanowiπcych dochûd budøetu paòstwa ,00 z ñ subwencja ogûlna ,00 z ñ pozosta e dochody ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr Wydatki ogû em: ,00 z w tym: 1) wydatki bieøπce ,00 z ñ wynagrodzenia ,00 z ñ pochodne od wynagrodzeò ,00 z ñ dotacje ,00 z ñ wydatki na obs ugí d ugu JST ,00 z ñ pozosta e wydatki bieøπce ,00 z 2) wydatki majπtkowe ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr 2. ß2 Deficyt budøetu w wysokoúci ,00 z zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Przychody i rozchody budøetu okreúlono w za πczniku nr 3. ß3 Tworzy sií rezerwí ogûlnπ w kwocie ,00 z. ß4 Dotacje i wydatki realizowane z dotacji przedstawia za πcznik nr 4. ß5 Ustala sií plany przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych zgodnie z za πcznikiem nr 5. ß6 Ustala sií plan przychodûw i wydatkûw úrodka specjalnego zgodnie z za πcznikiem nr 6. ß7 Dotacje udzielone z budøetu w wysokoúci ,00 z przeznacza sií na: ñ dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych ,00 z ñ dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z ñ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 z ñ dotacje podmiotowe z budøetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z ñ dotacje celowe przekazane na zadania bieøπce realizowane na podstawie porozumieò miídzy JST ,00 z ñ dotacje celowe dla StowarzyszeÒ i jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr 7. ß8 Ustala sií wykaz wydatkûw majπtkowych Miasta realizowanych w roku budøetowym w wysokoúci ,00 z, zgodnie z za πcznikiem nr 8.

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6486 ó Poz ß9 Ustala sií przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 9. ß10 Ustala sií dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w kwocie ,00 z i wydatki na realizacjí zadaò okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych w wysokoúci ,00 z. ß11 1. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do sp aty zobowiπzaò w wysokoúci ,00 z z tytu u zaciπgniítych kredytûw i poøyczki. 2. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do emisji obligacji w wysokoúci ,00 z. 3. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do zaciπgania kredytûw krûtkoterminowych na pokrycie wystípujπcego w ciπgu roku deficytu budøetu miasta w pierwszym pû roczu do wysokoúci 8% planowanych rocznych wydatkûw i 4% w drugim pû roczu. 4. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do lokowania wolnych úrodkûw budøetowych poza bankiem prowadzπcym bieøπcπ obs ugí budøetu. ß12 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta. ß13 Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. ß14 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r. Przewodniczπcy Rady (ñ) Zdzis aw SzafraÒski Za πcznik nr 1 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 DOCHODY BUDØETU MIASTA LUBO NA ROK 2002 Dz. Rozdz. Par. Źródła dochodów Plan 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Powstałe górnictwo i kopalnictwo , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy z tytani odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Pozostałe odsetki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000, Powstała działalność 5.000, Wpływy z usług 5.000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Spis powszechny i inne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Pozostała działalność , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6487 ó Poz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 3.408,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.408,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.300, Obrona cywilna 1.300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Straż Miejska 5.000, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5.000, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,00 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 700, Podatek leśny 200, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków l darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat l.000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólne] dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin 853 OPIEKA SPOŁECZNA , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6488 ó Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 OGÓŁEM ,00 Za πcznik nr 2 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta LuboÒ na rok 2002 WYDATKI BUDØETU MIASTA NA ROK 2002 Dział Rozdział Par. Treść Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 294, Izby rolnicze 294,00 - wydatki bieżące 294, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 2630 publicznych ,00 - wydatki majątkowe w tym: ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego , Drogi publiczne gminne ,00 - wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 - wydatki bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 - wydatki bieżące w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa 2610 pomocniczego Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe w tym: ,00

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6489 ó Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Powstała działalność ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wydatki bieżące , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 - wydatki bieżące , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1.983, Rady gmin ,00 - wydatki bieżące , Urzędy gmin ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 - wydatki bieżące , Spis powszechny i inne ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,00 Pozostałe wydatki bieżące , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.408, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.408,00 - wydatki bieżące 3.408, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne ,00 - wydatki bieżące , Obrona cywilna ,00 - wydatki bieżące , Straż Miejska ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.500,00 Pozostałe wydatki bieżące , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i potyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wydatki bieżące , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa ogólna , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola przy szkołach podstawowych ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo