Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriûw wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci ñ nr XLII/222/2001 Rady Miasta LuboÒ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budøetu Miasta LuboÒ na rok ñ nr XXXIV/49/2001 Rady Gminy Giza ki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od úrodkûw transportowych ñ nr XXXVII/333/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wysokoúci bonifikaty dot. przekszta cenia prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci ñ nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zasad sprzedaøy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiπcych w asnoúê Gminy Miejskiej Chodzieø, wyodríbnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w uøytkowanie wieczyste u amkowej czíúci gruntu ñ nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok ñ nr XXXVII/340/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Oúrodkowi Pomocy Spo ecznej w Chodzieøy ñ nr XXXVII/341/2002 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Miejskiej w Chodzieøy ñ nr XXXVI/191/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. zmieniajπca Uchwa Í Nr XXXIV/183/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie przyjícia gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych na rok ñ nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej ñ nr LII/348/2002 Rady Miejskiej we Wrzeúni z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkaòcami na terenie Miasta i Gminy Wrzeúnia ñ nr XXI/153/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej ñ nr XXI/154/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy ñ nr XXI/155/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwa y Nr XIX/142/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op aty za sk adowanie odpadûw komunalnych ñ nr XXXVIII/251/2002 Rady Miejskiej w MiÍdzychodzie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody ñ nr XXXIX/228/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktûw sprzedaøy napojûw alkoholowych zawierajπcych powyøej 4,5% zawartoúci alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy ñ nr XXXIX/229/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przyjícia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok UCHWA Y SK ADU ORZEKAJ CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 1651 ñ nr SO 7/14-D/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o moøliwoúci sfinansowania deficytubudøetowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin ñ nr SO 7/17ñP/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o prawid owoúci prognozy kwoty d ugu Miasta i Gminy Kobylin

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6482 ó Poz OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU 1653 ñ z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w sk adzie Rady Miejskiej w Kole ñ z dnia 9 kwietnia 2002 r. o wynikach g osowania i wynikach wyborûw uzupe niajπcych do Rady Miejskiej åmigla ñ z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w sk adzie Rady Miejskiej Kalisza SPRAWOZDANIA 1656 ñ z wykonania budøetu Gminy Komorniki za 2001 rok ñ z wykonania budøetu Gminy Kraszewice za rok ñ z wykonania budøetu Miasta Puszczykowa za rok UCHWA A Nr XXXIV/317/2001 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEØY z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriûw wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pûün. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z dnia 10 lipca 2001 r.) Rada Miejska w Chodzieøy uchwala co nastípuje: ß1 1. Artyku y powo ane w uchwale oznaczajπ artyku y ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Uchwa π niniejszπ reguluje sií tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osûb (rodzin) zamieszkujπcych i posiadajπcych sta e zameldowanie na terenie miasta Chodzieøy spe niajπcych wymogi zawarte w ustawie oraz w niniejszej uchwale. Uchwa a ustala ponadto kryteria wyboru osûb z ktûrymi umowy najmu winny byê zawierane w pierwszej kolejnoúci. 3. Mieszkaniowy zasûb gminy bídzie przeznaczony dla osûb spe niajπcych warunki do zawarcia umowy na najem: a) lokalu mieszkalnego, b) lokalu socjalnego, c) lokalu zamiennego. ß2 I. Kryteria wyboru osûb, z ktûrymi mogπ byê zawierane umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 1. Ustala sií, øe umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy bídπ zawierane z osobami: a) wstípujπcymi z mocy prawa w stosunek najmu lokalu, b) objítymi listπ przydzia u mieszkaò z lat ubieg ych, ktûrych wnioski nie zosta y zrealizowane, c) objítymi listπ przydzia u mieszkaò na dany rok, d) osobami wnioskujπcymi o najem lokalu i z przyczyn losowych, tj. z powodu wyburzeò nieruchomoúci, na podstawie prawomocnych wyrokûw Sπdu o eksmisjí, w ktûrych zasπdzono przyznanie lokalu mieszkalnego, pozbawione mieszkaò wskutek klíski øywio owej, e) osobami, ktûrym wynajmujπcy zobowiπzany jest dostarczyê lokal zamienny z uwagi na rodzaj koniecznej do wykonania naprawy, f) osobami, ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z powodu zagroøenia bezpieczeòstwa ludzi lub mienia stwierdzonego przez w aúciwy organ nadzoru budowlanego, lub po przedstawieniu przez wnioskodawcí ekspertyzy sporzπdzonej przez rzeczoznawcí, z ktûrej wynikaê bídzie koniecznoúê wyprowadzenia na czas przeprowadzenia remontu, g) osobami, ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z uwagi na koniecznoúê rozbiûrki budynku spowodowanπ jego z ym stanem technicznym, bπdü w zwiπzku z realizacjπ inwestycji komunalnych, h) osobami, ktûre podlegajπ wykwaterowaniu z powodu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy np. usytuowania mieszkania w budynku pe niπcym funkcjí administracyjnπ,

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6483 ó Poz i) osobami, ktûre opuúci y Dom Dziecka w zwiπzku z uzyskaniem pe noletnoúci, zameldowanym na sta e w Chodzieøy oraz osoby pozostajπce w rodzinach zastípczych i przysposobionych po osiπgniíciu pe noletnoúci na podstawie wnikliwej analizy sytuacji spo- ecznej dokonanej przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ, j) osobami ktûre wykona y na koszt w asny za zgodπ wynajmujπcego: ñ remont kapitalny lub odbudowí zniszczonego lokalu, ñ nadbudowí, przebudowí lub rozbudowí pomieszczeò mieszkalnych w obiektach budowlanych stanowiπcy mieszkaniowy zasûb gminy W przypadku braku chítnych z listy dopuszcza sií moøliwoúê zawierania umûw najmu na zaadaptowanie pomieszczeò niemieszkalnych we w asnym zakresie i w asny koszt z osobami spoza listy. k) w przypadku gdy osoba lub rodzina zosta a wyeksmitowana do lokalu socjalnego z zasobûw komunalnych i innych, wûwczas osoba ta nie bídzie mog a ubiegaê sií o lokal mieszkalny z zasobûw komunalnych z powodu: ñ nie p acenia czynszu ñ przez okres 2 lat, ñ dewastacja lokalu ñ przez okres 5 lat, ñ zak Ûcania spokoju ñ przez okres 3 lat. l) osobami, ktûre nie sπ na liúcie, lecz pozostawiπ swûj lokal do dyspozycji, jako lokal socjalny, wstípujπc jednoczeúnie w umowí najmu lokalu mieszkalnego, z ktûrego nastípuje eksmisja, w przypadkach, w ktûrych u atwia to administratorowi jej przeprowadzenie Warunkiem zrealizowania powyøszej sytuacji jest regularne op acanie czynszu przez w/w najemcí. 2. Umowy, o ktûrych mowa w ust. 1 mogπ byê zawierane takøe z osobami: a) zajmujπcymi dotychczas czíúê lokalu wspûlnego, jeøeli zostanie oprûøniona pozosta a jego czíúê, pod warunkiem zabezpieczenia niezbídnych normatywnych potrzeb mieszkaniowych, b) ktûre pozosta y w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcí jeøeli sπ dzieêmi rodzicami lub osobami przysposobionymi w stosunku do dotychczasowego najemcy, a poprzednio stale zamieszkiwa y z najemcπ przez okres 2 lat, chyba, øe wzglídy szczegûlne stanowi y bídπ inaczej, c) ktûre przekaøπ dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy, d) ktûre zakwalifikowane zosta y do dokonania na koszt w asny: ñ remontu kapitalnego lub odbudowy zniszczonego lokalu, ñ przebudowy pomieszczeò niemieszkalnych, albo rozbudowy lub nadbudowy takich budynkûw e) ktûre zajmowa y bez tytu u prawnego lokale zak adowe i przys uguje im prawo do lokalu zamiennego, a budynek w ktûrym mieúci sií lokal przejíty zosta przez gminí, f) ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych tj. zamieszkujπ w lokalach w ktûrych wystípuje II. poniøej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobí i osiπgajπ dochody (brutto) nie wyøsze niø 80% najniøszej emerytury w przeliczeniu na 1 cz onka gospodarstwa domowego oraz 120% najniøszej emerytury przypadajπcej w gospodarstwie jednoosobowym obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy najmu o lokal mieszkalny. Zamiany lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 1. Najemcy lokali wchodzπcych w sk ad mieszkaniowego zasobu gminy mogπ za zgodπ wynajmujπcego dokonywaê zamiany zajmowanych przez siebie lokali: a) w obríbie mieszkaniowego zasobu gminy. b) pomiídzy mieszkaniowym zasobem gminy a lokalami innych podmiotûw (np. lokale spû dzielcze, zak adowe itp.) zasiedlanymi na podstawie umûw najmu. 2. Urzπd Miasta w Chodzieøy prowadzi listí osûb ubiegajπcych sií o zamianí zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni bπdü o niøszym standardzie, Realizacja listy nastípuje w porozumieniu z Zarzπdcπ w miarí odzyskiwania lokali oprûønionych przez dotychczasowych najemcûw. 3. Najemcy lokali, w ktûrych na jednπ osobí uprawnionπ do wspûlnego zamieszkiwania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej (pokoi) mogπ ubiegaê sií o zamianí z urzídu zajmowanego lokalu na lokal o wiíkszej powierzchni. 4. Najemcy lokali bídπcy w podesz ym wieku, bπdü o stwierdzonym inwalidztwie z tytu u narzπdûw ruchu mogπ ubiegaê sií o zamianí z urzídu zajmowanego lokalu na lokal po oøony na niøszej kondygnacji. 5. Burmistrz Miasta po zasiígniíciu opinii Spo ecznej Komisji Mieszkaniowej, sporzπdza do dnia 31 grudnia kaødego roku, na rok nastípny listí osûb o ktûrych mowa w pkt 3 i 4 zakwalifikowanych do zamiany z urzídu zajmowanego lokalu. ß3 1. Ustala sií, øe umowy najmu lokalu socjalnego stanowiπce w asnoúê gminy, mogπ byê zawierane z osobami, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalaz y sií w niedostatku, wskutek czego jej dochûd miesiíczny nie pozwala na wynajície mieszkania na zasadach ogûlnych, (art. 23 ust. 2): a) przez osoby, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie sií: ñ zamieszkujπce w lokalu, w ktûrym na 1 osobí uprawnionπ do zamieszkania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej, ñ pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeò losowych, katastrofy, poøaru itp., ñ opuszczajπce Dom Dziecka w wyniku osiπgniícia pe noletnoúci na sta e zameldowane na terenie miasta Chodzieøy, b) przez osoby, ktûre znalaz y sií w niedostatku rozumie sií osoby: ñ samotne, ktûrych dochûd miesiíczny (brutto) nie przekracza 75% najniøszej emerytury obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy o lokal socjalny,

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6484 ó Poz ñ rodziny, w ktûrych dochûd miesiíczny (brutto) w przeliczeniu na 1 osobí zg oszonπ do wspûlnego zamieszkiwania nie przekracza 50% najniøszej emerytury obowiπzujπcej w miesiπcu kwalifikacji wniosku do zawarcia umowy o lokal socjalny. 2. Ustala sií, øe bez wzglídu na wysokoúê dochodu umowa najmu lokalu socjalnego bídzie zawierana z osobami: a) objítymi ostatecznπ listπ przydzia u lokali socjalnych z roku poprzedniego, ktûre nie otrzyma y tego przydzia u do dnia wejúcia w øycie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, b) podlegajπcymi przekwaterowaniu na podstawie prawomocnych wyrokûw sπdowych wydanych a niewykonanych przed dniem wejúcia w øycie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, c) podlegajπcymi przekwaterowaniu na podstawie wyroku sπdowego wydanego po dniu wejúcia w øycie wyøej cytowanej ustawy, gdy Sπd orzek o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego. KolejnoúÊ zawierania umûw najmu lokalu socjalnego z osobami, o ktûrych umowa w niniejszym punkcie nastípuje wg kolejnoúci ich wp ywu. ß4 PierwszeÒstwo zawierania umowy najmu lokalu pozostajπcego w zasobach mieszkaniowych gminy przys uguje: 1. W przypadkach lokali mieszkalnych osobom, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. mieszkajπ w lokalach, w ktûrych wystípuje poniøej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobí i osiπgajπ dochody (brutto) nie wyøsze niø 80% najniøszej emerytury w przeliczeniu na 1 cz onka w gospodarstwie wieloosobowym oraz 120% najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 2. W przypadkach lokali socjalnych osobom, ktûre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalaz y sií w niedostatku. Pod pojíciem osoby znajdujπcej sií w niedostatku rozumie sií osoby okreúlone w ß3, pkt 1, ppkt b. 3. W innych przypadkach osobom: a) ktûrym naleøy dostarczyê lokal zamienny z powodu zagroøenia bezpieczeòstwa ludzi lub mienia stwierdzonego przez w aúciwy organ nadzoru budowlanego, b) objítych ostatecznπ listπ przydzia u lokali mieszkalnych, ktûrym nie przydzielono lokalu do dnia wejúcia w øycie ustawy o ochronie praw lokatorûw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, c) ktûre przekaøπ lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy, jeøeli w lokalu przekazanym wystípuje nadwyøka powierzchni mieszkalnej, bπdü gdy wnioskodawca ubiega sií o zamianí na lokal o niøszym standardzie, d) objítych rocznπ listπ osûb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego oraz osûb zakwalifikowanych na zamianí z urzídu zajmowanego lokalu. Lista sporzπdzona jest w porzπdku alfabetycznym, co nie wp ywa na kolejnoúê realizacji. 4. Lokali mieszkalnych bídπcych w zasobach komunalnych nie przydziela sií tym osobom, ktûre posiadajπ prawo w asnoúciowe do lokalu mimo, øe w lokalu tym na 1 osobí uprawnionπ do wspûlnego zamieszkiwania przypada mniej niø 5 m 2 powierzchni mieszkalnej. 5. O zamianí lokalu mieszkalnego oraz o przydzia lokalu mieszkalnego z zasobûw komunalnych moøe ubiegaê sií osoba, ktûra nie ma zad uøenia czynszu za obecnie zajmowany lokal mieszkalny. ß5 I. Postanowienia ogûlne 1. Przez dochûd miesiíczny uwaøa sií wszelkie przychody bez wzglídu na tytu i ürûd o ich uzyskania osiπgane przez cz onkûw rodziny zg oszonych do wspûlnego zamieszkiwania w lokalu po odliczeniu kosztûw ich uzyskania oraz po odliczeniu sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreúlonych w przepisach o systemie ubezpieczeò spo ecznych, chyba, øe zosta y juø zaliczone do kosztûw uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza sií dodatkûw dla sierot zupe nych, zasi kûw okresowych z pomocy spo- ecznej oraz jednorazowych úwiadczeò pieniíønych i úwiadczeò w naturze z pomocy spo ecznej. 2. DochÛd miesiíczny ustala sií wg stanu w okresie kwalifikacji wnioskûw, przyjmujπc za podstawí jego potwierdzonπ wysokoúê z okresu ostatnich pe nych trzech miesiícy. Ponadto kryterium dochodu aktualizowane bídzie przed zawarciem umowy najmu, jeøeli przydzia nastπpi pûüniej niø 12 miesiícy po sporzπdzeniu listy. Listy podlegajπ corocznej weryfikacji pod kπtem dochodu i warunkûw zamieszkiwania. 3. Lokale o powierzchni przekraczajπcej 80 m 2 naleøπce do zasobûw mieszkaniowych gminy oddawane sπ w najem za op atπ czynszu wolnego. Zasady i tryb oddawania lokali w najem za zap atπ czynszu wolnego ustali w drodze uchwa y Zarzπd Miejski. II. Tryb kwalifikacji osûb do zawierania umûw najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy: 1. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczane sπ osobom spe niajπcym kryteria zawarte w niniejszej uchwale, zgodnie z listami sporzπdzanymi przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ. Sk ad osobowy Komisji oraz regulamin jej dzia ania okreúli w drodze uchwa y Zarzπd Miejski. 2. Listy osûb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, sporzπdzane sπ przez Spo ecznπ KomisjÍ Mieszkaniowπ w terminie do dnia 31 grudnia kaødego roku na rok nastípny i podawane sπ do publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie ich na okres jednego miesiπca na tablicy og oszeò w budynku UrzÍdu Miejskiego. 3. OgÛlne zasady przydzia u mieszkaò nie majπ zastosowania w przypadku nastípstw klísk øywio owych. W tych przypadkach Burmistrz Miasta jest upowaøniony do podjícia decyzji o przydziale w terminie odwrotnym. W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieøy, stwierdzajπcej, øe lokal mieszkalny nie spe nia wymogûw lokalu mieszkalnego, Zarzπd Miasta upowaøniony jest do podjícia decyzji o wykwaterowaniu lokatorûw i przyznania im lokalu zamiennego.

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6485 ó Poz. 1634, 1635 ß6 Traci moc Uchwa a Nr IV/44/94 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriûw wyboru osûb, z ktûrymi umowy najmu bídπ zawierane w pierwszej kolejnoúci. ß7 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu w Chodzieøy. ß8 Uchwa a wchodzi w øycie po 14 dniach od og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Zdzis aw Musolf 1635 UCHWA A Nr XLII/222/2001 RADY MIASTA LUBO z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budøetu Miasta LuboÒ na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pûün.zm.), art. 109 ust. 1, 116 ust.1, 122, 124 ust. 1-3, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), Rada Miasta LuboÒ uchwala, co nastípuje: ß1 Uchwala sií dochody i wydatki budøetu w nastípujπcych wysokoúciach: 1. Dochody ogû em: ,00 z w tym: ñ dotacje celowe na realizacje zadaò zleconych z zakresu administracji rzπdowej ,00 z ñ dotacje celowe na dofinansowanie zadaò w asnych ,00 z ñ udzia w podatkach stanowiπcych dochûd budøetu paòstwa ,00 z ñ subwencja ogûlna ,00 z ñ pozosta e dochody ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr Wydatki ogû em: ,00 z w tym: 1) wydatki bieøπce ,00 z ñ wynagrodzenia ,00 z ñ pochodne od wynagrodzeò ,00 z ñ dotacje ,00 z ñ wydatki na obs ugí d ugu JST ,00 z ñ pozosta e wydatki bieøπce ,00 z 2) wydatki majπtkowe ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr 2. ß2 Deficyt budøetu w wysokoúci ,00 z zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Przychody i rozchody budøetu okreúlono w za πczniku nr 3. ß3 Tworzy sií rezerwí ogûlnπ w kwocie ,00 z. ß4 Dotacje i wydatki realizowane z dotacji przedstawia za πcznik nr 4. ß5 Ustala sií plany przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych zgodnie z za πcznikiem nr 5. ß6 Ustala sií plan przychodûw i wydatkûw úrodka specjalnego zgodnie z za πcznikiem nr 6. ß7 Dotacje udzielone z budøetu w wysokoúci ,00 z przeznacza sií na: ñ dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych ,00 z ñ dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z ñ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 z ñ dotacje podmiotowe z budøetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z ñ dotacje celowe przekazane na zadania bieøπce realizowane na podstawie porozumieò miídzy JST ,00 z ñ dotacje celowe dla StowarzyszeÒ i jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych ,00 z Zgodnie z za πcznikiem nr 7. ß8 Ustala sií wykaz wydatkûw majπtkowych Miasta realizowanych w roku budøetowym w wysokoúci ,00 z, zgodnie z za πcznikiem nr 8.

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6486 ó Poz ß9 Ustala sií przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za πcznikiem nr 9. ß10 Ustala sií dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w kwocie ,00 z i wydatki na realizacjí zadaò okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych w wysokoúci ,00 z. ß11 1. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do sp aty zobowiπzaò w wysokoúci ,00 z z tytu u zaciπgniítych kredytûw i poøyczki. 2. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do emisji obligacji w wysokoúci ,00 z. 3. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do zaciπgania kredytûw krûtkoterminowych na pokrycie wystípujπcego w ciπgu roku deficytu budøetu miasta w pierwszym pû roczu do wysokoúci 8% planowanych rocznych wydatkûw i 4% w drugim pû roczu. 4. Upowaønia sií Zarzπd Miasta do lokowania wolnych úrodkûw budøetowych poza bankiem prowadzπcym bieøπcπ obs ugí budøetu. ß12 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miasta. ß13 Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. ß14 Uchwa a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r. Przewodniczπcy Rady (ñ) Zdzis aw SzafraÒski Za πcznik nr 1 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 DOCHODY BUDØETU MIASTA LUBO NA ROK 2002 Dz. Rozdz. Par. Źródła dochodów Plan 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Powstałe górnictwo i kopalnictwo , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy z tytani odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , Pozostałe odsetki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000, Powstała działalność 5.000, Wpływy z usług 5.000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Spis powszechny i inne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Pozostała działalność , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6487 ó Poz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 3.408,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.408,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.300, Obrona cywilna 1.300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Straż Miejska 5.000, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5.000, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,00 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 700, Podatek leśny 200, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków l darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat l.000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólne] dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin 853 OPIEKA SPOŁECZNA , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6488 ó Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 OGÓŁEM ,00 Za πcznik nr 2 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta LuboÒ na rok 2002 WYDATKI BUDØETU MIASTA NA ROK 2002 Dział Rozdział Par. Treść Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 294, Izby rolnicze 294,00 - wydatki bieżące 294, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 2630 publicznych ,00 - wydatki majątkowe w tym: ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego , Drogi publiczne gminne ,00 - wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 - wydatki bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 - wydatki bieżące w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa 2610 pomocniczego Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe w tym: ,00

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6489 ó Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Powstała działalność ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wydatki bieżące , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 - wydatki bieżące , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1.983, Rady gmin ,00 - wydatki bieżące , Urzędy gmin ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 - wydatki bieżące , Spis powszechny i inne ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,00 Pozostałe wydatki bieżące , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.408, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.408,00 - wydatki bieżące 3.408, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne ,00 - wydatki bieżące , Obrona cywilna ,00 - wydatki bieżące , Straż Miejska ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.500,00 Pozostałe wydatki bieżące , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i potyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wydatki bieżące , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa ogólna , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola przy szkołach podstawowych ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6490 ó Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6.100,00 Pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 - wydatki bieżące , Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3.200,00 Pozostałe wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące , OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1.590,00 Pozostałe wydatki bieżące , OPIEKA SPOŁECZNA , Żłobki ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,00 - wydatki bieżące , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 - wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8.200,00 Pozostałe wydatki bieżące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.600, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.800,00 Pozostałe wydatki bieżące , Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 5.712,00 - wydatki bieżące w tym: 5.712,00

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6491 ó Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.712, Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące w tym: , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - wydatki bieżące w tym: , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.080,00 Pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola ,00 - wydatki bieżące w tym: ,00 Dotacja celowa przekazana z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa 2610 pomocniczego , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci l młodzieży szkolnej ,00 - wydatki bieżące , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,99 - wydatki majątkowe w tym: ,00 Dotacje celowe przekazane gminie lub m. stołecznemu Warszawie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wydatki bieżące , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 - wydatki majątkowe w tym: , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 - wydatki bieżące w tym: , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby ,00 - wydatki bieżące w tym: , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , Biblioteki ,00 - wydatki bieżące w tym: , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 - wydatki bieżące , Zadania w zakresie kultury fizycznej l sportu ,00 - wydatki bieżące w tym: , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność ,00 - wydatki bieżące ,00 OGÓŁEM ,00

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6492 ó Poz Za πcznik nr 3 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDØETU MIASTA LUBO NA 2002 ROK I. Przychody Paragraf Treść Plan 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 - emisja obligacji komunalnych ,00 OGÓŁEM ,00 II. Rozchody Paragraf Treść Plan 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów ,00 - spłata kredytu z banku PBK ,00 - spłata kredytu z banku WBK ,00 - spłata kredytu z banku WBK ,00 - spłata pożyczki z WFOŚiGW ,00 OGÓŁEM ,00

13 DOTACJE CELOWE I WYDATKI REALIZOWANE Z DOTACJI I. Dotacje celowe otrzymane z budøetu paòstwa oraz wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej Za πcznik nr 4 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6493 ó Poz. 1635

14 II. Dotacje celowe otrzymane z budøetu paòstwa oraz wydatki na realizacjí w asnych zadaò bieøπcych III. Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumieò miídzy JST Dziennik UrzÍdowy WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6494 ó Poz. 1635

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6495 ó Poz Za πcznik nr 5 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 PLANY PRZYCHOD W I WYDATK W ZAK AD W BUDØETOWYCH NA ROK 2002 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 5 Biuro Majątku Komunalnego Dz.854 Rozdz Dz.854 Rozdz Dz.700 Rozdz I. Przychody , , ,00 1. Stan środków na początku roku 1.063, , ,00 2. Przychody własne , , ,00 3. Dotacja przedmiotowa , , ,00 II. Wydatki ogółem , , ,00 1.Wydatki ogółem , , ,00 w tym: par , , ,00 par , , ,00 par , , ,00 par , , ,00 pozostałe wydatki , , ,00 2. Stan środków obrotowych na koniec roku , , ,00 Za πcznik nr 6 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 Dzia 600 ñ Transport i πcznoúê Rozdzia ñ Drogi publiczne gminne Jednostka budøetowa: Urzπd Miasta LuboÒ PLAN PRZYCHOD W I WYDATK W årodka SPECJALNEGO NA ROK 2002 I. Przychody ,00 z 1. Stan funduszu na poczπtku roku 1.500,00 z 2. Przychody ogû em: ,00 z w tym: par. 069 ñ Wp ywy z rûønych op at ,00 z par. 092 ñ Pozosta e odsetki 2.000,00 z II. Wydatki ,00 z 1. Wydatki ogû em w tym: par ñ zakup us ug remontowych ,00 z 2. Stan funduszu na koniec roku 1.500,00 z

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6496 ó Poz Za πcznik nr 7 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDØETU MIASTA NA ROK 2002 I. Dotacje przedmiotowe dla zak adûw budøetowych Dział Rozdział Paragraf Nazwa zakładu budżetowego Plan Przedszkole nr , Przedszkole nr , Biuro Majątku Komunalnego ,00 OGÓŁEM ,00 1. Ustalono dotacjí przedmiotowπ dla Biura Majπtku Komunalnego ñ do remontûw budynkûw komunalnych na 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych w wysokoúci 14,38 z na 1 m 2, ñ na prowadzenie spraw mieszkaniowych w wysokoúci 30% przeciítnego wynagrodzenia w sektorze przedsiíbiorstw Wraz z narzutami za III kwarta roku 2001, 2. PodstawÍ ustalenia dotacji przedmiotowej stanowi uchwa a nr XVIII/97/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych. II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych Dział Rozdział Paragraf Nazwa Jednostki Plan P.T. Translub sp. z o.o ,00 OGÓŁEM ,00 1. Ustalono dotacjí przedmiotowπ dla P.T. TRANSLUB jako relacjí ceny 0,5703 l oleju NapÍdowego na 1 wozokm przebiegu ogû em w komunikacji miejskiej z dnia w sieci PKN ORLEN tj. 2,65 z za PodstawÍ ustalenia dotacji przedmiotowej stanowi uchwa a nr XVIII/97/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych. III. Dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji kultury Plan Luboński Ośrodek Kultury , Biblioteka Miejska ,00 OGÓŁEM ,00 IV. Dotacje podmiotowe z budøetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych Dział Rozdział Paragraf Nazwa podmiotu Plan Przedszkole nr 4 - przedszkole pryw , Przedszkole niepubliczne ochronka ,00 OGÓŁEM ,00 V. Dotacje celowe przekazane do budøetu miasta PoznaÒ na zadania bieøπce realizowane na podstawie porozumieò miídzy JST Dział Rozdział Paragraf Nazwa podmiotu Plan Żłobki na terenie m. Poznania , Przedszkola na terenie m. Poznania ,00 OGÓŁEM ,00

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6497 ó Poz VI. Dotacje celowe dla StowarzyszeÒ i jednostek nie zaliczanych do sektora finansûw publicznych Dział Rozdział Paragraf Nazwa podmiotu Plan Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze-Stowarzyszenie , Centrum Współpracy z zagranicą Luboń bez granic - Stowarzyszenie , Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny Bartek 5.712, Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli - Stowarzyszenie , Lubońskie Stowarzyszenie Historyczne 2.000, Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia- Stowarzyszenie , Uczniowski Klub Sportowy Jedynka - Stowarzyszenie 5.500, Szkolny Związek Sportowy -Stowarzyszenie , Towarzystwo Młodzieży Sportowej Stella- Luboń - Stowarzyszenie , Luboński Klub Sportowy-Stowarzyszenie ,00 OGÓŁEM ,00 OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU ,00 Za πcznik nr 8 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 WYDATKI MAJ TKOWE MIASTA NA ROK 2002 Dział Rozdział Nazwa inwestycji Kontynuowane Nowe Razem plan 600 Transport Łączność 0, , , Lokalny transport zbiorowy 0, , ,00 - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Translub -zakup autobusu 0, , , Drogi publiczne gminne 0, , ,00 - budowa dróg i chodników 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami l nieruchomościami 0, , ,00 - wykupy gruntów 0, , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 - budowa mieszkalnego budynku komunalnego ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Gimnazja , ,00 - budowa Gimnazjum nr 2 - budynek B ,00 0, , Gospodarka komunalna l ochrona środowiska 0, , , Gospodarka odpadami 0, , ,00 - rekultywacja wysypiska w Srocku 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 - wodociągowanie 0, , ,00 RAZEM , , ,00

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6498 ó Poz. 1635, 1636 Za πcznik nr 9 do uchwa y Rady Miasta LuboÒ nr XLII/222/2001 z dnia r. w sprawie budøetu miasta na rok 2002 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY årodowiska I GOSPODARKI WODNEJ Plan I. Przychody: ,00 1. Stan środków obrotowych na początku roku ,00 2. Przychody ogółem ,00 w tym: Par Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Par Pozostałe odsetki ,00 II. Wydatki: ,00 1. Wydatki ogółem: ,00 w tym: Par Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Par Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Par Zakup usług pozostałych ,00 Par Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ,00 2. Stan środków na koniec roku , UCHWA A Nr XXXIV/49/2001 RADY GMINY GIZA KI z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od úrodkûw transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pûüniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pûüniejszymi zmianami) uchwala sií, co nastípuje: ß1 Okreúla sií roczne stawki podatku od úrodkûw transportowych w wysokoúci: 1. od samochodu ciíøarowego o dopuszczalnej masie ca kowitej pojazdu: a) od 3,5 tony do 5,5 tony w πcznie: ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie 580 z ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie, z katalizatorem 550 z ñ wyprodukowanego po roku z ñ wyprodukowanego po roku 1990, z katalizatorem 475 z b) powyøej 5,5 tony do 9 ton w πcznie: ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie 680 z ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie, z katalizatorem 650 z ñ wyprodukowanego po roku z ñ wyprodukowanego po roku 1990, z katalizatorem 600 z c) powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton: ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie 770 z ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie, z katalizatorem 760 z ñ wyprodukowanego po roku z ñ wyprodukowanego po roku 1990, z katalizatorem 720 z 2. od samochodu ciíøarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rûwnowaøne o dopuszczalnej masie ca kowitej: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniej niø 26 ton:

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6499 ó Poz ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z ñ o liczbie osi ñ cztery i wiícej z b) rûwnej lub wyøszej niø 26 ton: ñ o liczbie osi ñ cztery i wiícej z 3. od samochodu ciíøarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca kowitej: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniej niø 26 ton: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z ñ o liczbie osi ñ cztery i wiícej z b) rûwnej lub wyøszej niø 26 ton: ñ o liczbie osi ñ cztery i wiícej z 4. od ciπgnika siod owego i balastowego przystosowanego do uøywania πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdûw: a) od 3,5 i poniøej 12 ton: ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie1.250 z ñ wyprodukowanego do roku 1990 w πcznie, z katalizatorem z ñ wyprodukowanego po roku z ñ wyprodukowanego po roku 1990, z katalizatorem z 5. od ciπgnikûw siod owych i balastowych przystosowanych do uøywania πcznie z naczepπ lub przyczepπ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rûwnowaøne, o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdûw: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a do 36 ton w πcznie: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z b) powyøej 36 ton: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z 6. od ciπgnikûw siod owych i balastowych przystosowanych do uøywania πcznie z naczepπ lub przyczepπ z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdûw: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a do 36 ton w πcznie: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z b) powyøej 36 ton: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z 7. Od przyczep i naczep, ktûre πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masí ca kowitπ od 7 ton i poniøej 12 ton: ñ wyprodukowanych do roku 1990 w πcznie 250 z ñ wyprodukowanych po roku z 8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rûwnowaøne o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdûw: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniej niø 28 ton: ñ o liczbie osi ñ jedna 300 z ñ o liczbie osi ñ dwie 250 z b) rûwnej lub wyøszej niø 28 ton, a do 36 ton w πcznie: ñ o liczbie osi ñ dwie 800 z ñ o liczbie osi ñ trzy 600 z c) powyøej 36 ton: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie ñ osi trzy 900 z 9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdûw: a) rûwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 28 ton: ñ o liczbie osi ñ jedna 500 z ñ o liczbie osi ñ dwie 350 z b) rûwnej lub wyøszej niø 28 ton, a do 36 ton w πcznie: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy 900 z c) powyøej 36 ton: ñ o liczbie osi ñ dwie z ñ o liczbie osi ñ trzy z 10. Od autobusûw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niø 30 miejsc: ñ wyprodukowanych do roku 1990 w πcznie1.200 z ñ wyprodukowanych po roku z b) rûwnej lub wyøszej niø 30 miejsc: ñ wyprodukowanych do roku 1990 w πcznie1.600 z ñ wyprodukowanych po roku z ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Gminy Giza ki. ß3 Traci moc Uchwa a Nr XXXIII/41/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od úrodkûw transportowych na 2002 r. ß4 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2002 r. Przewodniczπcy Rady (ñ) Marianna Pietryga

20 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 58 ó 6500 ó Poz. 1637, UCHWA A Nr XXXVII/333/2002 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEØY z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wysokoúci bonifikaty dot. przekszta cenia prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), oraz art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 04 wrzeúnia 1997 r. o przekszta ceniu prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci (tekst jednolity z 1997 r. Dz.U. Nr 123, poz. 781 z pûüniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chodzieøy uchwala, co nastípuje: ß1 Wyraøa sií zgodí na udzielenie bonifikaty w wysokoúci 90% od op aty za przekszta cenie prawa uøytkowania wieczystego w prawo w asnoúci, jeøeli nieruchomoúê jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe. ß2 Wykonanie uchwa y powierza sií Zarzπdowi Miejskiemu w Chodzieøy. ß3 Uchwa a wchodzi w øycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego. Przewodniczπcy Rady Miejskiej (ñ) Zdzis aw Musolf 1638 UCHWA A Nr XXXVII/337/2002 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEØY z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zasad sprzedaøy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiπcych w asnoúê Gminy Miejskiej Chodzieø, wyodríbnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w uøytkowanie wieczyste u amkowej czíúci gruntu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 34, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67, art. 68, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Chodzieøy uchwala, co nastípuje: ß1 1. Do sprzedaøy mogπ byê przeznaczone lokale mieszkalne stanowiπce w asnoúê Gminy Miejskiej Chodzieø. DecyzjÍ o przeznaczeniu do sprzedaøy danego lokalu mieszkalnego podejmuje Zarzπd Miejski w Chodzieøy. 2. Nabycie lokalu mieszkalnego nastípuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz aktualnych najemcûw zgodnie z wymogami art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomoúci. ß2 Najemca nabywajπcy prawo w asnoúci lokalu mieszkalnego otrzymuje bonifikatí od ceny ustalonej przez Zarzπd Miejski wed ug szacunku opracowanego przez rzeczoznawcí majπtkowego na warunkach jak niøej: 1. W przypadku jednorazowej i ratalnej sprzedaøy ulga wynosi: ñ 94% ceny, przy kupnie czíúci lokali w budynku wybudowanym do dnia r., ñ 87% ceny, przy kupnie czíúci lokali w budynku wybudowanym w okresie r. do r., ñ 80% ceny, przy kupnie czíúci lokali w budynku wybudowanym po 1980 r. 2. W przypadku rûwnoczesnego wykupu lokali mieszkalnych przez najemcûw wszystkich pozosta ych, niewykupionych lokali w danym budynku, do wielkoúci ulgi okreúlonej w ß1 dodaje sií 4%. RÛwnoczesny wykup lokali mieszkalnych ma miejsce wtedy, gdy wszyscy najemcy pozosta ych niewykupionych lokali jednoczeúnie przystπpiπ do zawarcia umowy kupna-sprzedaøy bπdü umowy wstípnej. ß3 1. W przypadku ratalnej sprzedaøy lokali mieszkalnych, pierwsza rata p atna jest przed zawarciem aktu notarialnego, a jej wysokoúê stanowi 25% ceny sprzedaøy. Pozosta π naleønoúê rozk ada sií na raty roczne p atne przez okres do lat 10-ciu, przy czym iloúê zaleøna jest od wniosku nabywcy.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo