MZO.DBA Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO.DBA.1715.22.2011 Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli"

Transkrypt

1 MZO.DBA Protokół nr /0 z kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkole dla Dorosłych, prowadzonych przez Panią Angelikę Cysewską Kubala na terenie miasta Tychy. A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr 0/0 z dnia.07.0 r., udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załącznik do protokołu nr ). Kontrolę przeprowadzono w dniach od r. do.08.0 r. UpowaŜnienie do kontroli doręczono dyrektorowi Pani Agnieszce Karch w sekretariacie, przy ul. MłodzieŜowej 7 w Tychach. A.. Podstawa prawna kontroli: Art.90 ust.e i f ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r. Nr 56, poz. 57 z późn. zm.), ust.6 Uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. A.. Zakres przeprowadzonej kontroli: Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych objętych dotacją w 00 r. z budŝetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w/w szkołom w 00 r. Okres objęty kontrolą:.0.00 r r. A.. Osoby kontrolujące: - inspektor Maria Juraszek A.. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie kontrolowanych szkół w Tychach, przy ul. MłodzieŜowej 7. Pismem nr MZO.DPA z dnia r. zawiadomiono Panią Angelikę Cysewską Kubala o zakresie oraz terminie przeprowadzenia kontroli. Zwrócono się równieŝ, zgodnie z art. 90 ust. f ustawy o systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) (załącznik nr ) o udostępnienie w czasie kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej wymienionych szkół oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji w siedzibie wymienionych szkół w Tychach.

2 B. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ: B.. Szkoły objęte kontrolą:. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych. B.. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 8 ust. ustawy o systemie oświaty: Pani Angelika Cysewska Kubala Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 9/9 B.. Dyrektor : Pani Agnieszka Karch. B.. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Organ prowadzący szkoły w okresie objętym kontrolą nie był podatnikiem podatku VAT. B.5. Inne dane: Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zwane dalej PLO) trzyletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 7/005 z dnia r.); - Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zwane dalej PULO) - dwuletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 6/005 z dnia r.); - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (zwana dalej PSP) - dwuletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 6/007 z dnia r.) w zawodzie technik administracji. Zajęcia lekcyjne w 00 r. odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych w Gimnazjum nr 5 przy ul. MłodzieŜowej 7 w Tychach. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. C. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: Ustawa z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.); Ustawa z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 009 r., Nr 57, poz. 0 późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 009 r., Nr 6, poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 00 r. Nr 6, poz. z późn. zm.);

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 007 r. Nr 8, poz.56 z późn. zm.); Uchwała Nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 009 r., Nr 5, poz. 00 z późn. zm.); Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 05/9/007 z dnia r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania z późn. zm. D. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: księgi uczniów; dzienniki lekcyjne; plany lekcji; rejestr wydanych świadectw; uchwały rady pedagogicznej; statuty; dokumenty złoŝone przez słuchaczy przy przyjęciu do szkoły; dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania dotacji m.in. umowy, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, deklaracje ZUS. E. USTALENIA KONTROLI: Przedmiotowa kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, o których mowa w uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 009 r., Nr 5, poz. 00 z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia -go kaŝdego miesiąca, będących podstawą obliczania miesięcznych kwot dotacji oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. d ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty. Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania dotacji w 00 roku. Zgodnie z ust.7 wyŝej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 0 dla dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniŝszym zestawieniem:

4 PLO Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń , ,00 Luty ,00 960,00 Marzec 5 78,00 6 7,00 Kwiecień 5 78,00 58,00 Ma ,00 7,00 Czerwiec ,00 6 8,00 Lipiec ,00 50,00 Sierpień , ,00 Wrzesień , ,00 Październik , ,00 Listopad , ,00 Grudzień , ,00 RAZEM 789 PULO Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń 7 86, ,00 Luty 7 57,00,00 Marzec 5 6 5, ,00 Kwiecień 5 6 5, ,00 Maj , ,00 Czerwiec ,00 70,00 Lipiec ,00 70,00 Sierpień , ,00 Wrzesień 00, ,00 Październik , ,00 Listopad , ,00 Grudzień , ,00

5 RAZEM 69 PSP Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń , ,00 Luty , ,00 Marzec 6 7, ,00 Kwiecień 6 7,00 0,00 Maj 7 808, ,00 Czerwiec 8 8, ,00 Lipiec 8 8, ,00 Sierpień 8 8,00 7 9,00 Wrzesień 8 808, ,00 Październik 50 00, ,00 Listopad 5 56, ,00 Grudzień 5 56,00 9,00 RAZEM 50 Razem dla wszystkich szkół, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Panią Angelikę Cysewską Kubala przekazano w 00 r. dotację w wysokości 7 57 zł. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania dotacji w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane z budŝetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 00 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla kaŝdego oddziału, arkusz ocen ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania ( 6 ww. rozporządzenia) stanowią takŝe uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły. 5

6 E.. W trakcie kontroli dokumentacji szkolnej stwierdzono: ) statuty szkół, opracowane dla kaŝdego typu szkoły oddzielnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MEN z dnia maja 00 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 6 z dnia 9 czerwca 00 poz. 6 z późn. zm.); ) dzienniki lekcyjne prowadzone są systematycznie, zastrzeŝenia budzi brak zapisów w dziennikach lekcyjnych ilości słuchaczy promowanych, niepromowanych, dopuszczonych do egzaminów poprawkowych; ) rejestr wydawanych świadectw prowadzony na bieŝąco; ) dokumentacja związana z klasyfikacją słuchaczy składa się z uchwały rady pedagogicznej oraz protokołów z posiedzenia rady. Ze względu na brak danych słuchaczy klasyfikowanych, promowanych, niepromowanych i słuchaczy zdających egzaminy poprawkowe w uchwałach rady pedagogicznej, dane ustalono na podstawie zapisów w protokołach z posiedzenia rady. Do uchwał nie dołączono listy obecności nauczycieli biorących udział w posiedzeniu rady. E.. Ustalenia w zakresie udzielonych dotacji. W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 00 r. stwierdzono: I. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 zł poprzez wykazanie w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów (według załącznika nr do protokołu): PSP: - za m-c wrzesień osoby nie będącej słuchaczem szkoły (słuchacz nie wpisany do księgi uczniów, podanie w sprawie przyjęcia do szkoły złoŝył w maju 00 r., lecz nie podjął nauki w szkole). II. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 zł poprzez wystąpienie o dotacje na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, według załącznika nr 5 do protokołu:. PLO: - 9 słuchaczy za m-c listopad i grudzień oraz na 6 słuchaczy za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie 796 zł;. PULO: - 6 słuchaczy za m-c listopad i grudzień oraz 6 słuchaczy za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie 9 80 zł;. PSP: 6

7 - 7 słuchaczy za m-c listopad i grudzień i 7 za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie zł. czym zostały naruszone przepisy 5a ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 0 sierpnia 00 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 56, poz. 06 z późn. zm.), zgodnie z którym nałoŝono na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadku opuszczenia przez niego w danym semestrze więcej niŝ 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Zgodnie z przedłoŝonymi do kontroli planami zajęć edukacyjnych uczniowie wg załącznika nr 5 do protokołu na dzień sporządzania informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, zgodnie z powyŝszym przepisem, nie powinni być ujęci przez kontrolowane szkoły na listach słuchaczy, stanowiących podstawę udzielania dotacji. Procentowy udział słuchaczy na zajęciach edukacyjnych ustalono na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych przedłoŝonych do kontroli. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 00 r. przez Panią Angelikę Cysewską Kubala na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedstawia się następująco: 00 r. PLO PULO PSP Razem Wg zał. Nr 6 6 Wg zał. Nr Razem E.. Ustalenia w zakresie wykorzystania dotacji. Zgodnie z ust. uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ( ) kontrolowane placówki złoŝyły miesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji w 00 r., wg poniŝszego zestawienia: 7

8 Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 6 0, ,05 5 7, ,95 Pochodne od wynagrodzeń, ,8 989, ,9 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii 76,05 75, 50,05 96, Zakup wyposaŝenia, ksiąŝek, pomocy dydaktycznych 57, , ,5 69,99 5 Remonty 00,00 00,00 00,00 800,00 Wydatki dotyczące wynajmu 6 pomieszczeń 9 00,00 800,00 900,00 900,00 7 Pozostałe wydatki 67,8 50 0,6 689, ,9 Ogółem 85 90, , 6, 7 5,8 W celu sprawdzenia czy dotacje zostały przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dofinansowanie wydatków bieŝących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki objęto kontrolą dokumentację finansową, przedłoŝoną w trakcie kontroli. Przepis art. 90 ust d ustawy z dnia 7 września 99r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja moŝe być wykorzystana są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika równieŝ z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości dotacji (którą ustala się jako iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na kaŝdego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, która jest podmiotem dotującym). Z przedłoŝonych do kontroli dokumentów wynika, iŝ dotacje w 00 r. wykorzystano na działalność: - PLO , zł według załącznika nr 6 i 7; - PULO ,7 zł wg załącznika nr 8 i 9; - PSP ,59 zł wg załącznika nr 0 i Razem , zł 8

9 PrzedłoŜono dokumenty świadczące o przeznaczeniu dotacji w 00 r. zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 9,9 66, , , Pochodne od wynagrodzeń 6 96,0 7 57,0 6 69,0 00,06 Wydatki eksploatacyjne, w tym telefon, , , ,9 Zakup sprzętu komputerowego 0 8, ,0 8 85,0 5 Zakup mebli , ,00 6 Remonty 0 800, ,00 7 Wydatki dotyczące wynajmu 0 00, , , ,00 pomieszczeń 8 Druki protokołów szkolnych, arkuszy szkolnych i 8 897, ,69 8 5,67 08,5 materiałów dla uczniów 9 Szkolenia 00, ,00 600, 5 800, 0 Pozostałe 8,90 9 5,07 700,6 8, Ogółem 98 97, 09 9,7 0 07, , Wydatek na wynagrodzenia przeznaczono zgodnie z poniŝszym zestawieniem na: Rodzaj wydatku PLO PULO PSP Nauczanie 6 58,7 7 0,70 79,8 Administracja i obsługa 6 59, , ,66 Razem 9,9 66, , Razem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół prowadzonych na terenie 9

10 miasta Tychy przez panią Angelikę Cysewska Kubala z dotacji w 00 roku przeznaczono według przedłoŝonych dokumentów 6 66,8 zł. Do rachunków sporządzonych do umów o dzieło i umów zlecenie dołączono dokumenty potwierdzające przekazanie wynagrodzenia. Nie przedłoŝono deklaracji ZUS, na podstawie których moŝna stwierdzić zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. Z tego teŝ względu kwoty 00,06 zł pochodnych od wynagrodzeń nie zaliczono na poczet wydatków poniesionych z dotacji składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. PrzedłoŜono wydruk przelewu zaliczek na podatek dochodowy na konto Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, na podstawie którego nie ma moŝliwości ustalenia, czy odprowadzono zaliczki od wynagrodzeń pracowników szkół tyskich. Przyjęto jednak, Ŝe zaliczki wyszczególnione na rachunkach i listach płac od wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji oświatowych zostaną rozliczone z dotacji. Z kwoty narzutów od wynagrodzeń zaliczono na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji wyłącznie zaliczki na podatek dochodowy za okres od stycznia 00 r. do listopada 00 r., poniewaŝ zaliczki na podatek dochodowy za grudzień odprowadzone w styczniu 0 r. mogą być rozliczone z dotacji udzielonej w 0 r. Poza tym w trakcie kontroli przedłoŝono umowy o pracę z pracownikami Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6, zatrudnionymi na stanowisku: nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem szkoły, menagera, drukarza sitowego, specjalisty d/s płac i kadr, pracownika biurowego, księgowej oraz umowy o pracę bez określonego stanowiska pracy. Do umów dołączono wydruki z konta, świadczące o przekazaniu tym pracownikom w okresie od października do grudnia 00 r. wynagrodzenia w wysokości 9,5 zł oraz listy płac za okres od czerwca do września 00 r. z adnotacją o kwocie wynagrodzenia sfinansowanego z budŝetu miasta Tychy. Według list płac wynagrodzenia pracowników wraz narzutami, których umowy przedłoŝono do kontroli w okresie od czerwca do września 00 r. wyniosły 506,5 zł. Pracownicy zatrudnieni według przedłoŝonych umów w 00 roku świadczyli pracę w siedzibie organu prowadzącego szkoły w Grudziądzu. Z tego teŝ względu, nie ma podstaw do ich finansowania z dotacji udzielonych z budŝetu miasta Tychy. Po zakończonej kontroli, w dniu r. (załącznik nr ) na podstawie z art. 90 ust. e ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) zwrócono się do organu prowadzącego o udzielenie wyjaśnień, wyznaczając dniowy termin od daty doręczenia pisma, na udzielenie odpowiedzi w poniŝszym zakresie:. Ile druków, według załączonych faktur, zostało kupionych w 00 r. przez Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6 w 00 r. od Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a oraz ile z nich przeznaczono na potrzeby szkół w Tychach;. Do czego słuŝyły, drukowane przez Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a arkusze szkolne, protokoły szkolne i naklejki samoprzylepne;. Jakie materiały dydaktyczne udostępniano bez opłat słuchaczom kontrolowanych szkół; 0

11 . Za które telefony PTK Centertel sp. z o. o. Warszawa, ul. Skierniewicka 0 wystawiła faktury przedłoŝone do kontroli oraz w czyjej były w tym czasie dyspozycji; 5. Kto, w jakim czasie i w jakim zakresie został objęty szkoleniem, za które przedstawiono faktury Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a. 6. Dla kogo zostały zakupione artykuły wg faktury VAT nr 85/09/0 z dnia r., m.in.05 sztuk dzienników szkolnych,0 arkuszy ocen, 870 indeksów, 60 legitymacji szkolnych, 50 akt osobowych itd. Zwrócono się jednocześnie o przesłanie na adres siedziby MZO w Tychach not korygujących do wszystkich faktur, uwzględniających ilość towaru oraz cenę jednostkową za sztukę zakupionego towaru. Organ prowadzący szkoły nie udzielił wyjaśnień w powyŝszych kwestiach przyjęto zatem, Ŝe:. Wydatek poniesiony w 00 r. na usługi telefoniczne na podstawie faktur VAT PTK CENTERTEL sp. z o.o. w Warszawie na Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6 na łączną kwotę 5, zł nie powinien być sfinansowany z dotacji oświatowych udzielonych przez miasto Tychy poniewaŝ nie był przeznaczony na cel określony w ustawie o systemie oświaty tj. na kształcenie, wychowanie i opiekę słuchaczy tyskich szkół. Na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji oświatowych udzielonych przez miasto Tychy zaliczono, według załączonych specyfikacji, wydatek poniesiony na telefon w siedzibie szkół w Tychach przy ul. MłodzieŜowej 7.. Druki wg faktury VAT nr 85/09/0 z dnia r. na kwotę 87,8 za 05 sztuk dzienników szkolnych,0 arkuszy ocen, 870 indeksów, 60 legitymacji szkolnych, 50 akt osobowych 0 sztuk księgi uczniów itd. w dniu r. nie zostały kupione wyłącznie na potrzeby szkół tyskich, na co wskazują ilości druków. Poza tym nie potwierdzono zapłaty za: - fakturę VAT nr 5/0/00 z dnia.0.00 r. za świadectwa, arkusze ocen, dzienniki, legitymacje itp. na kwotę 500,5 zł, - fakturę VAT nr 80/0/0 z dnia r. za świadectwa na kwotę, zł, - fakturę VAT nr 07/0/FVS z dnia r. za toner w kwocie 78,99 zł, - fakturę VAT nr BC 0590 z dnia r. na usługę kurierską w wysokości 76,78 zł, - fakturę VAT nr 9/GŁ/00 z dnia r. za laptop Dell Mini w wysokości 9 zł. W celu potwierdzenia poniesienia wydatku do większości faktur został dołączony dowód wypłaty, który nie spełnia wymogów dokumentu księgowego poniewaŝ jest dowodem wypłaty a nie dowodem zapłaty bądź wpłaty gotówki wystawiającemu fakturę. Zawiera nieczytelne podpisy bez pieczęci imiennej wystawiającego, wypłacającego gotówkę z Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe, odbierającego gotówkę za towar lub usługę. W związku z tym przyjęto, Ŝe poniesiono

12 wydatek w przypadku przedłoŝenia faktur zapłaconych gotówką bądź w przypadku przedłoŝenia potwierdzenia dokonania przelewu.. Nie uzyskano informacji od Pani Angeliki Cysewskiej Kubala w sprawie ilości druków i materiałów dydaktycznych dla słuchaczy na łączną kwotę 08,5 zł kupionych przez Casus sp. z o.o. w siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmskiej 80 takich jak: arkusze szkolne, mapy ścienne, tablice matematyczne, mapy fizyczne i polityczne, materiały szkolne, protokoły szkolne, naklejki samoprzylepne, materiały szkolne na zajęcia dydaktyczne, zeszyty ćwiczeń słuchacza. Nie przesłano not korygujących do faktur ze wskazaniem ilości zakupionych druków. Dokumenty przedłoŝone do kontroli nie zawierały informacji pozwalających ustalić ile z nich zostało przeznaczonych dla słuchaczy szkół w Tychach (załącznik nr ).. Nie otrzymano równieŝ informacji kto, w jakim czasie i w jakim zakresie został objęty szkoleniem, za które przedstawiono faktury Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a na kwotę 5 800, zł, jedna z faktur została wystawiona za szkolenie dyrektorów. Zakładając, Ŝe w szkoleniu uczestniczył dyrektor tyskich szkół Pani Agnieszka Karch, nie otrzymano specyfikacji, z której wynikałby koszt poniesiony na jego szkolenie. 5. Na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji nie zaliczono kwoty 0,0 zł poniesionej na zakup sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej powyŝej 500 zł. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) dotacja oświatowa moŝe być przeznaczona wyłącznie na wydatki bieŝące tj. zgodnie z przepisami art. 6 ust. i ustawy z 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 57, poz. 0 z późn. zm.) na wydatki niebędące wydatkami majątkowymi w tym równieŝ na wydatki nie będące środkami trwałymi. Według faktur VAT przedłoŝonych do kontroli w 00 r. kupiono dla na Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe w Grudziądzu : - w dniu r. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 500 zł, kserokopiarkę za 5000 zł oraz projektor za 00 zł, - w dniu r. Notebook Toshiba za 99 zł i notebook Toshiba za 506 zł, - w dniu r. laptop Dell za kwotę 9 zł, - w dniu r. notebook Toshiba za kwotę 5997 zł, - w dniu..00 r. notebook Toshiba za kwotę 900 zł. Spośród w/w sprzętu zgodnie z wyŝej cytowaną definicją środka trwałego z rozliczanej dotacji w 00 r. mógł być pokryty wydatek na zakup laptopa Toshiba w cenie 99 zł i Dell w cenie 9 zł w łącznej wysokości 88 zł.(załącznik nr ).

13 W świetle powyŝszych ustaleń wydatki sfinansowane z dotacji przedstawiają się następująco: Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji Lp. dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 9,9 66, , , Zaliczki na podatek dochodowy 596,6 5 07,6 0,6 907,08 Wydatki eksploatacyjne, w tym telefon 5,0 88, 50, ,5 Zakup sprzętu komputerowego 0,00 99,00 0,00 99,00 5 Zakup mebli 0, ,00 0, ,00 6 Remonty 0,00 800,00 0,00 800,00 7 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 0 00, , , ,00 8 Druki protokołów szkolnych, arkuszy szkolnych i materiałów dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Szkolenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Pozostałe 960,68 66, 9, 6 5,5 Ogółem 9 95,6 80 8,50 597, 7 7,8 F. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. Po weryfikacji przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono: Lp. 00 r. PLO PULO PSP Razem 5 6 Wysokość przekazanej dotacji 86 00, ,00 9, ,00 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości 796, ,00 0,00 08,00 Kwota dotacji do rozliczenia. RóŜnica (poz. - ) 8 05, ,00 60, ,00 Kwota dotacji wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 9 95,6 80 8,50 597, 7 7,8 Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (poz.- ) 5,5 7 68, ,78 7,8 Dotacja do zwrotu (poz.+5) 6 07, , , ,8

14 G. ZALECENIA. Jak wynika z powyŝszego zestawienia, kontrolowany w rozliczeniach wykorzystania dotacji w 00 roku, składanych w siedzibie MZO w Tychach, zarówno w kwestii wysokości wykorzystanej dotacji na poszczególne szkoły jak równieŝ rodzaju wydatku wykazał dane niezgodne z dokumentami przedłoŝonymi do kontroli. Kwotę dotacji w wysokości 96 80,8 zł w tym: - dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 08 zł, - dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 7,8 zł wraz z naleŝnymi odsetkami naleŝy zwrócić w ciągu 5 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w powyŝszym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do ksiąŝki kontroli w dniu r. Protokół składa się z 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz załączników. Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli:. Załączniki od nr do nr ;. Kserokopie dzienników lekcyjnych;. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej;. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac; 5. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: art. 6 ust. pkt. lit a) tiret drugie z zastrzeŝeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 98) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 007 r., Nr 0, poz. 68). Załączniki nr 7, 9 i do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 00 r. Nr 0, poz.96 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono.

15 Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złoŝenia zastrzeŝeń lub wyjaśnień w terminie dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złoŝenia wyjaśnień lub zastrzeŝeń w w/w terminie przyjmuje się, Ŝe kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia 7..0 r. Podpisy kontrolujących: Podpis Dyrektora MZO w Tychach Potwierdzam odbiór protokołu dnia.. 5

16 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem styczeń FKA /00/0.0.0 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,6 5,6 5, ,6 5,6 Rachunek nr 0/0.0.0 lekcyjnych i sekretariatu 00,00 00,00 00, ,00 00,00 000/00/ styczeń szkolenia 00,00 00,00 00, / Druk arkuszy szkolnych sztuk 500,00 500,00 500, ,00 500, / Druk map ściennych i tablic matematycznych 099,00 099, ,00 099,00 Razem 850,6 599,00 5,6 65,6 00,00 0,00 0,00 5,6 0,00 599,00 00,00 850,6 luty 5/0/ Rachunek nr 5/0.0.0 Świadectwa, arkusze ocen, dzienniki szkolne, legitymacje, rejestr wydanych świadectw Indeks MENiS-II/70/ 500,5 500,5 500,5 lekcyjnych i sekretariatu luty 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 BC Usługa kurierska krajowa 76,78 76,78 76,78

17 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem FKA /00/0.0.0 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,98 5,98 5, ,98 5,98 Razem 88,9 0,00 5,98 5,98 00,00 0,00 0,00 5,98 0,00 0,00 676,9 88,9 marzec 07/0/FVS Toner Sharp AR 0T 78,99 78,99 78, / Arkusze szkolne 858,7 858,7 858, ,7 858,7 Rachunek nr 7/0.0.0 lekcyjnych i sekretariatu marzec 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 07,6 858,7 00,00 958,7 00,00 0,00 0,00 0,00 78,99 858,7 0,00 07,6 kwiecień Rachunek nr 7/ lekcyjnych i sekretariatu kwiecień 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 00,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 maj A 089/05/ / Cyrkiel, kalkulator 58,78 58,78 58, ,78 58,78 Druk arkuszy szkolnych 9,67 9,67 9, ,67 9,67 Rachunek nr 59/ lekcyjnych i sekretariatu maj 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00

18 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem Fak.VAT nr 0/ Materiały biurowe: przybornik, skoroszyty, gumka, linijka itp.. 0,5 0,5 0, ,5 0,5 5 FKA /005/ / Fka. VAT nr 065/ Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,5 5,5 5, ,5 5,5 Druki protokołów szkolnych 60,6 60,6 60, ,6 60,6 Papier ksero, koszulki A,koperty, dowody wpłaty, itp. 97,0 97,0 97, ,0 97,0 Razem 865,69 7,5 5,5 865,69 00,00 0,00 0,00 5,5 59,5 5,9 0,00 865,69 czerwiec Fak.VAT nr 80/ Rachunek nr 69/ Fak.VAT nr FS/0009/ Materiały biurowe: przybornik, skoroszyty, gumka, linijka itp..dziurkacze, klipsy, papier ksero 09,7 09,7 09, ,7 09,7 lekcyjnych i sekretariatu maj 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Zestaw komputerowy z oprogramowanie m, kserokopiarka, projektor 500,0 500,0 500, ,0 500,0

19 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem / Szkolenia dyrektorów szkół 500, 500, 500, , 500, /06/ Pieczątka 0,00 0,00 0, ,00 0, /06/ Pieczątka 7,00 7,00 7, ,00 7,00 7 A 599/6/ Notes, papier ksero, obwoluta na dokumenty,9,9, ,9,9 Razem 8, 6,50 809,8 8, 00,00 0,00 0,00 0,00, 0, , 8, lipiec Rachunek nr 7/ Najem sekretariatu lipiec 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Fak VAT FV00/E070/008900/ G/07/ FKA /007/ Opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, za lipiec 00,00,00, ,00,00 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 60,0 60,0 60, ,0 60,0 Fak.VAT nr 005/ Wydruk naklejek samoprzylepnych dla PSP, LO i ULO w Tychach 950,00 950,00 950, ,00 950,00 5 Fak.VAT nr 005/ Wydruki materiałów szkolnych na zajęcia lekcyjne 500,00 500,00 500, ,00 500,00 Razem 59,0 578,00 60,0 59,0 00,00 0,00 0,00 60,0 0,00 550,00,00 59,0

20 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem sierpień Rachunek nr 80/ lekcyjnych i sekretariatu sierpień 00 00,00 00,00 00, ,00 00, Usługi telekomunikacyjn e za okres do ,00 000,00 000, ,00 000,00 006/ Druki protokołów szkolnych i arkuszy 50,00 50,00 50, ,00 50,00 Razem 760,00 50,00 00,00 760,00 00,00 0,00 0,00 000,00 0,00 50,00 0,00 760,00 wrzesień 0, / Rachunek nr 88/ Druki protokołów szkolnych 9850, , , , ,00 i sekretariatu w 09/ 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 0950, ,00 00, ,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 październik Rachunek nr 99/ Faktura VAT nr 9/GŁ/ i sekretariatu w 0/ 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Laptop DELL MINI 0 ATOM N 50 9,00 9,00 9,00 Faktura VAT nr FAK/6/00/ Papier ksero 8,97 8,97 8, ,97 8,97 FKA /00/0.0.0 Usługi telekom. 79,6 79,6 79, ,6 79,6 5

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA Protokół nr 2/2015

MZO.DBA Protokół nr 2/2015 MZO.DBA.1715.5.2015 Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w r. na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012

MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012 MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.25.2012 Protokół nr 10/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=43401

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=43401 MZO.DBA.1715.6.2012.JM Protokół nr 1/2012 z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO.DBA.1715.2.2014.JM Protokół nr 1/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżety miasta Tychy w 2010 r. na prowadzenie Policealnej Szkoły Edicus w Tychach oraz wykorzystania przekazanej

Bardziej szczegółowo

z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r.

z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r. MZO.DBA.1715.7.2012 Protokół nr 2/2012 z kontroli przeprowadzonej w zaocznych policealnych szkołach prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. w 2010 r. A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska

z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska MZO-DBA.1715.15.2013 Protokół nr 4/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska A. DANE O KONTROLI

Bardziej szczegółowo

śak prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu śak sp. z o.o. na terenie miasta Tychy.

śak prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu śak sp. z o.o. na terenie miasta Tychy. MZO.DBA.1715.20.2011 Protokół nr 2/2011 z kontroli przeprowadzonej w Policealnej Szkole Prawa i Administracji śak, Policealnej Szkole Turystyki śak, Policealnej Szkole Kosmetyki śak oraz Policealnej Szkole

Bardziej szczegółowo

A.2. OSOBY KONTROLUJĄCE.

A.2. OSOBY KONTROLUJĄCE. MZO.DBA.1715.9.2011 Protokó z kontroli nr 1/2011 w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów oraz w zakresie prawidowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO.DBA.1715.3.2014.JM Protokół nr 2/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżety miasta Tychy w 2011 r. na prowadzenie Policealnej Szkoły Edicus w Tychach oraz w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 5218 UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 5609 UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Słupsk, dnia 19 czerwca 2013 r. PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Działając na podstawie upoważnienia Nr 41/2013 z dnia 13.03.2013 r. oraz upoważnienia Nr 87/2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r.

Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r. Zarządzenie Nr 631/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2013r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH. z dnia 30 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4375 UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 UCHWAŁA Nr XVII/198/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2015 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 500 UCHWAŁA NR XXVIII/34/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 24 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 500 UCHWAŁA NR XXVIII/34/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 500 UCHWAŁA NR XXVIII/34/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI..2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5584 UCHWAŁA NR 0007.61.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 807 UCHWAŁA NR XXXIV/212/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 807 UCHWAŁA NR XXXIV/212/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 807 UCHWAŁA NR XXXIV/212/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3958 UCHWAŁA NR XXVII/123/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1975 UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulejów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLII/262/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 5431 UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 40 UCHWAŁA NR 435/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO-DBA.1715.27.2014 Protokół nr 5/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Smerfowa Kraina oraz wykorzystania pobranej dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo