MZO.DBA Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO.DBA.1715.22.2011 Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli"

Transkrypt

1 MZO.DBA Protokół nr /0 z kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkole dla Dorosłych, prowadzonych przez Panią Angelikę Cysewską Kubala na terenie miasta Tychy. A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono na podstawie upowaŝnienia do kontroli nr 0/0 z dnia.07.0 r., udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załącznik do protokołu nr ). Kontrolę przeprowadzono w dniach od r. do.08.0 r. UpowaŜnienie do kontroli doręczono dyrektorowi Pani Agnieszce Karch w sekretariacie, przy ul. MłodzieŜowej 7 w Tychach. A.. Podstawa prawna kontroli: Art.90 ust.e i f ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r. Nr 56, poz. 57 z późn. zm.), ust.6 Uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. A.. Zakres przeprowadzonej kontroli: Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych objętych dotacją w 00 r. z budŝetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w/w szkołom w 00 r. Okres objęty kontrolą:.0.00 r r. A.. Osoby kontrolujące: - inspektor Maria Juraszek A.. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie kontrolowanych szkół w Tychach, przy ul. MłodzieŜowej 7. Pismem nr MZO.DPA z dnia r. zawiadomiono Panią Angelikę Cysewską Kubala o zakresie oraz terminie przeprowadzenia kontroli. Zwrócono się równieŝ, zgodnie z art. 90 ust. f ustawy o systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) (załącznik nr ) o udostępnienie w czasie kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej wymienionych szkół oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji w siedzibie wymienionych szkół w Tychach.

2 B. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ: B.. Szkoły objęte kontrolą:. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych. B.. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 8 ust. ustawy o systemie oświaty: Pani Angelika Cysewska Kubala Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 9/9 B.. Dyrektor : Pani Agnieszka Karch. B.. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Organ prowadzący szkoły w okresie objętym kontrolą nie był podatnikiem podatku VAT. B.5. Inne dane: Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zwane dalej PLO) trzyletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 7/005 z dnia r.); - Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zwane dalej PULO) - dwuletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 6/005 z dnia r.); - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (zwana dalej PSP) - dwuletnia szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 6/007 z dnia r.) w zawodzie technik administracji. Zajęcia lekcyjne w 00 r. odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych w Gimnazjum nr 5 przy ul. MłodzieŜowej 7 w Tychach. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. C. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: Ustawa z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.); Ustawa z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 009 r., Nr 57, poz. 0 późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 009 r., Nr 6, poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 00 r. Nr 6, poz. z późn. zm.);

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 007 r. Nr 8, poz.56 z późn. zm.); Uchwała Nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 009 r., Nr 5, poz. 00 z późn. zm.); Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 05/9/007 z dnia r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania z późn. zm. D. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: księgi uczniów; dzienniki lekcyjne; plany lekcji; rejestr wydanych świadectw; uchwały rady pedagogicznej; statuty; dokumenty złoŝone przez słuchaczy przy przyjęciu do szkoły; dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania dotacji m.in. umowy, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, deklaracje ZUS. E. USTALENIA KONTROLI: Przedmiotowa kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, o których mowa w uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 009 r., Nr 5, poz. 00 z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia -go kaŝdego miesiąca, będących podstawą obliczania miesięcznych kwot dotacji oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. d ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty. Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania dotacji w 00 roku. Zgodnie z ust.7 wyŝej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 0 dla dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniŝszym zestawieniem:

4 PLO Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń , ,00 Luty ,00 960,00 Marzec 5 78,00 6 7,00 Kwiecień 5 78,00 58,00 Ma ,00 7,00 Czerwiec ,00 6 8,00 Lipiec ,00 50,00 Sierpień , ,00 Wrzesień , ,00 Październik , ,00 Listopad , ,00 Grudzień , ,00 RAZEM 789 PULO Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń 7 86, ,00 Luty 7 57,00,00 Marzec 5 6 5, ,00 Kwiecień 5 6 5, ,00 Maj , ,00 Czerwiec ,00 70,00 Lipiec ,00 70,00 Sierpień , ,00 Wrzesień 00, ,00 Październik , ,00 Listopad , ,00 Grudzień , ,00

5 RAZEM 69 PSP Liczba słuchaczy Kwota dotacji przekazanych szkole Miesiąc Dorośli W miesiącu Narastająco Styczeń , ,00 Luty , ,00 Marzec 6 7, ,00 Kwiecień 6 7,00 0,00 Maj 7 808, ,00 Czerwiec 8 8, ,00 Lipiec 8 8, ,00 Sierpień 8 8,00 7 9,00 Wrzesień 8 808, ,00 Październik 50 00, ,00 Listopad 5 56, ,00 Grudzień 5 56,00 9,00 RAZEM 50 Razem dla wszystkich szkół, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Panią Angelikę Cysewską Kubala przekazano w 00 r. dotację w wysokości 7 57 zł. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania dotacji w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane z budŝetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego 00 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla kaŝdego oddziału, arkusz ocen ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania ( 6 ww. rozporządzenia) stanowią takŝe uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły. 5

6 E.. W trakcie kontroli dokumentacji szkolnej stwierdzono: ) statuty szkół, opracowane dla kaŝdego typu szkoły oddzielnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MEN z dnia maja 00 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 6 z dnia 9 czerwca 00 poz. 6 z późn. zm.); ) dzienniki lekcyjne prowadzone są systematycznie, zastrzeŝenia budzi brak zapisów w dziennikach lekcyjnych ilości słuchaczy promowanych, niepromowanych, dopuszczonych do egzaminów poprawkowych; ) rejestr wydawanych świadectw prowadzony na bieŝąco; ) dokumentacja związana z klasyfikacją słuchaczy składa się z uchwały rady pedagogicznej oraz protokołów z posiedzenia rady. Ze względu na brak danych słuchaczy klasyfikowanych, promowanych, niepromowanych i słuchaczy zdających egzaminy poprawkowe w uchwałach rady pedagogicznej, dane ustalono na podstawie zapisów w protokołach z posiedzenia rady. Do uchwał nie dołączono listy obecności nauczycieli biorących udział w posiedzeniu rady. E.. Ustalenia w zakresie udzielonych dotacji. W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 00 r. stwierdzono: I. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 zł poprzez wykazanie w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów (według załącznika nr do protokołu): PSP: - za m-c wrzesień osoby nie będącej słuchaczem szkoły (słuchacz nie wpisany do księgi uczniów, podanie w sprawie przyjęcia do szkoły złoŝył w maju 00 r., lecz nie podjął nauki w szkole). II. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 6 zł poprzez wystąpienie o dotacje na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, według załącznika nr 5 do protokołu:. PLO: - 9 słuchaczy za m-c listopad i grudzień oraz na 6 słuchaczy za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie 796 zł;. PULO: - 6 słuchaczy za m-c listopad i grudzień oraz 6 słuchaczy za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie 9 80 zł;. PSP: 6

7 - 7 słuchaczy za m-c listopad i grudzień i 7 za grudzień, którzy przekroczyli 50 % nieobecności na zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w kwocie zł. czym zostały naruszone przepisy 5a ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 0 sierpnia 00 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 56, poz. 06 z późn. zm.), zgodnie z którym nałoŝono na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadku opuszczenia przez niego w danym semestrze więcej niŝ 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Zgodnie z przedłoŝonymi do kontroli planami zajęć edukacyjnych uczniowie wg załącznika nr 5 do protokołu na dzień sporządzania informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, zgodnie z powyŝszym przepisem, nie powinni być ujęci przez kontrolowane szkoły na listach słuchaczy, stanowiących podstawę udzielania dotacji. Procentowy udział słuchaczy na zajęciach edukacyjnych ustalono na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych przedłoŝonych do kontroli. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 00 r. przez Panią Angelikę Cysewską Kubala na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedstawia się następująco: 00 r. PLO PULO PSP Razem Wg zał. Nr 6 6 Wg zał. Nr Razem E.. Ustalenia w zakresie wykorzystania dotacji. Zgodnie z ust. uchwały nr 050/XXXII/7/09 Rady Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ( ) kontrolowane placówki złoŝyły miesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji w 00 r., wg poniŝszego zestawienia: 7

8 Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 6 0, ,05 5 7, ,95 Pochodne od wynagrodzeń, ,8 989, ,9 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii 76,05 75, 50,05 96, Zakup wyposaŝenia, ksiąŝek, pomocy dydaktycznych 57, , ,5 69,99 5 Remonty 00,00 00,00 00,00 800,00 Wydatki dotyczące wynajmu 6 pomieszczeń 9 00,00 800,00 900,00 900,00 7 Pozostałe wydatki 67,8 50 0,6 689, ,9 Ogółem 85 90, , 6, 7 5,8 W celu sprawdzenia czy dotacje zostały przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dofinansowanie wydatków bieŝących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki objęto kontrolą dokumentację finansową, przedłoŝoną w trakcie kontroli. Przepis art. 90 ust d ustawy z dnia 7 września 99r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja moŝe być wykorzystana są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika równieŝ z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości dotacji (którą ustala się jako iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na kaŝdego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, która jest podmiotem dotującym). Z przedłoŝonych do kontroli dokumentów wynika, iŝ dotacje w 00 r. wykorzystano na działalność: - PLO , zł według załącznika nr 6 i 7; - PULO ,7 zł wg załącznika nr 8 i 9; - PSP ,59 zł wg załącznika nr 0 i Razem , zł 8

9 PrzedłoŜono dokumenty świadczące o przeznaczeniu dotacji w 00 r. zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 9,9 66, , , Pochodne od wynagrodzeń 6 96,0 7 57,0 6 69,0 00,06 Wydatki eksploatacyjne, w tym telefon, , , ,9 Zakup sprzętu komputerowego 0 8, ,0 8 85,0 5 Zakup mebli , ,00 6 Remonty 0 800, ,00 7 Wydatki dotyczące wynajmu 0 00, , , ,00 pomieszczeń 8 Druki protokołów szkolnych, arkuszy szkolnych i 8 897, ,69 8 5,67 08,5 materiałów dla uczniów 9 Szkolenia 00, ,00 600, 5 800, 0 Pozostałe 8,90 9 5,07 700,6 8, Ogółem 98 97, 09 9,7 0 07, , Wydatek na wynagrodzenia przeznaczono zgodnie z poniŝszym zestawieniem na: Rodzaj wydatku PLO PULO PSP Nauczanie 6 58,7 7 0,70 79,8 Administracja i obsługa 6 59, , ,66 Razem 9,9 66, , Razem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół prowadzonych na terenie 9

10 miasta Tychy przez panią Angelikę Cysewska Kubala z dotacji w 00 roku przeznaczono według przedłoŝonych dokumentów 6 66,8 zł. Do rachunków sporządzonych do umów o dzieło i umów zlecenie dołączono dokumenty potwierdzające przekazanie wynagrodzenia. Nie przedłoŝono deklaracji ZUS, na podstawie których moŝna stwierdzić zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. Z tego teŝ względu kwoty 00,06 zł pochodnych od wynagrodzeń nie zaliczono na poczet wydatków poniesionych z dotacji składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. PrzedłoŜono wydruk przelewu zaliczek na podatek dochodowy na konto Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, na podstawie którego nie ma moŝliwości ustalenia, czy odprowadzono zaliczki od wynagrodzeń pracowników szkół tyskich. Przyjęto jednak, Ŝe zaliczki wyszczególnione na rachunkach i listach płac od wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji oświatowych zostaną rozliczone z dotacji. Z kwoty narzutów od wynagrodzeń zaliczono na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji wyłącznie zaliczki na podatek dochodowy za okres od stycznia 00 r. do listopada 00 r., poniewaŝ zaliczki na podatek dochodowy za grudzień odprowadzone w styczniu 0 r. mogą być rozliczone z dotacji udzielonej w 0 r. Poza tym w trakcie kontroli przedłoŝono umowy o pracę z pracownikami Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6, zatrudnionymi na stanowisku: nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem szkoły, menagera, drukarza sitowego, specjalisty d/s płac i kadr, pracownika biurowego, księgowej oraz umowy o pracę bez określonego stanowiska pracy. Do umów dołączono wydruki z konta, świadczące o przekazaniu tym pracownikom w okresie od października do grudnia 00 r. wynagrodzenia w wysokości 9,5 zł oraz listy płac za okres od czerwca do września 00 r. z adnotacją o kwocie wynagrodzenia sfinansowanego z budŝetu miasta Tychy. Według list płac wynagrodzenia pracowników wraz narzutami, których umowy przedłoŝono do kontroli w okresie od czerwca do września 00 r. wyniosły 506,5 zł. Pracownicy zatrudnieni według przedłoŝonych umów w 00 roku świadczyli pracę w siedzibie organu prowadzącego szkoły w Grudziądzu. Z tego teŝ względu, nie ma podstaw do ich finansowania z dotacji udzielonych z budŝetu miasta Tychy. Po zakończonej kontroli, w dniu r. (załącznik nr ) na podstawie z art. 90 ust. e ustawy z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) zwrócono się do organu prowadzącego o udzielenie wyjaśnień, wyznaczając dniowy termin od daty doręczenia pisma, na udzielenie odpowiedzi w poniŝszym zakresie:. Ile druków, według załączonych faktur, zostało kupionych w 00 r. przez Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6 w 00 r. od Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a oraz ile z nich przeznaczono na potrzeby szkół w Tychach;. Do czego słuŝyły, drukowane przez Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a arkusze szkolne, protokoły szkolne i naklejki samoprzylepne;. Jakie materiały dydaktyczne udostępniano bez opłat słuchaczom kontrolowanych szkół; 0

11 . Za które telefony PTK Centertel sp. z o. o. Warszawa, ul. Skierniewicka 0 wystawiła faktury przedłoŝone do kontroli oraz w czyjej były w tym czasie dyspozycji; 5. Kto, w jakim czasie i w jakim zakresie został objęty szkoleniem, za które przedstawiono faktury Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a. 6. Dla kogo zostały zakupione artykuły wg faktury VAT nr 85/09/0 z dnia r., m.in.05 sztuk dzienników szkolnych,0 arkuszy ocen, 870 indeksów, 60 legitymacji szkolnych, 50 akt osobowych itd. Zwrócono się jednocześnie o przesłanie na adres siedziby MZO w Tychach not korygujących do wszystkich faktur, uwzględniających ilość towaru oraz cenę jednostkową za sztukę zakupionego towaru. Organ prowadzący szkoły nie udzielił wyjaśnień w powyŝszych kwestiach przyjęto zatem, Ŝe:. Wydatek poniesiony w 00 r. na usługi telefoniczne na podstawie faktur VAT PTK CENTERTEL sp. z o.o. w Warszawie na Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6 na łączną kwotę 5, zł nie powinien być sfinansowany z dotacji oświatowych udzielonych przez miasto Tychy poniewaŝ nie był przeznaczony na cel określony w ustawie o systemie oświaty tj. na kształcenie, wychowanie i opiekę słuchaczy tyskich szkół. Na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji oświatowych udzielonych przez miasto Tychy zaliczono, według załączonych specyfikacji, wydatek poniesiony na telefon w siedzibie szkół w Tychach przy ul. MłodzieŜowej 7.. Druki wg faktury VAT nr 85/09/0 z dnia r. na kwotę 87,8 za 05 sztuk dzienników szkolnych,0 arkuszy ocen, 870 indeksów, 60 legitymacji szkolnych, 50 akt osobowych 0 sztuk księgi uczniów itd. w dniu r. nie zostały kupione wyłącznie na potrzeby szkół tyskich, na co wskazują ilości druków. Poza tym nie potwierdzono zapłaty za: - fakturę VAT nr 5/0/00 z dnia.0.00 r. za świadectwa, arkusze ocen, dzienniki, legitymacje itp. na kwotę 500,5 zł, - fakturę VAT nr 80/0/0 z dnia r. za świadectwa na kwotę, zł, - fakturę VAT nr 07/0/FVS z dnia r. za toner w kwocie 78,99 zł, - fakturę VAT nr BC 0590 z dnia r. na usługę kurierską w wysokości 76,78 zł, - fakturę VAT nr 9/GŁ/00 z dnia r. za laptop Dell Mini w wysokości 9 zł. W celu potwierdzenia poniesienia wydatku do większości faktur został dołączony dowód wypłaty, który nie spełnia wymogów dokumentu księgowego poniewaŝ jest dowodem wypłaty a nie dowodem zapłaty bądź wpłaty gotówki wystawiającemu fakturę. Zawiera nieczytelne podpisy bez pieczęci imiennej wystawiającego, wypłacającego gotówkę z Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe, odbierającego gotówkę za towar lub usługę. W związku z tym przyjęto, Ŝe poniesiono

12 wydatek w przypadku przedłoŝenia faktur zapłaconych gotówką bądź w przypadku przedłoŝenia potwierdzenia dokonania przelewu.. Nie uzyskano informacji od Pani Angeliki Cysewskiej Kubala w sprawie ilości druków i materiałów dydaktycznych dla słuchaczy na łączną kwotę 08,5 zł kupionych przez Casus sp. z o.o. w siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmskiej 80 takich jak: arkusze szkolne, mapy ścienne, tablice matematyczne, mapy fizyczne i polityczne, materiały szkolne, protokoły szkolne, naklejki samoprzylepne, materiały szkolne na zajęcia dydaktyczne, zeszyty ćwiczeń słuchacza. Nie przesłano not korygujących do faktur ze wskazaniem ilości zakupionych druków. Dokumenty przedłoŝone do kontroli nie zawierały informacji pozwalających ustalić ile z nich zostało przeznaczonych dla słuchaczy szkół w Tychach (załącznik nr ).. Nie otrzymano równieŝ informacji kto, w jakim czasie i w jakim zakresie został objęty szkoleniem, za które przedstawiono faktury Casus sp. z o.o., Grudziądz, ul. Legionów 57a na kwotę 5 800, zł, jedna z faktur została wystawiona za szkolenie dyrektorów. Zakładając, Ŝe w szkoleniu uczestniczył dyrektor tyskich szkół Pani Agnieszka Karch, nie otrzymano specyfikacji, z której wynikałby koszt poniesiony na jego szkolenie. 5. Na poczet wydatków sfinansowanych z dotacji nie zaliczono kwoty 0,0 zł poniesionej na zakup sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej powyŝej 500 zł. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. z 00 r., Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) dotacja oświatowa moŝe być przeznaczona wyłącznie na wydatki bieŝące tj. zgodnie z przepisami art. 6 ust. i ustawy z 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 57, poz. 0 z późn. zm.) na wydatki niebędące wydatkami majątkowymi w tym równieŝ na wydatki nie będące środkami trwałymi. Według faktur VAT przedłoŝonych do kontroli w 00 r. kupiono dla na Casus Angelika Cysewska Kubala Centrum Szkoleniowe w Grudziądzu : - w dniu r. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 500 zł, kserokopiarkę za 5000 zł oraz projektor za 00 zł, - w dniu r. Notebook Toshiba za 99 zł i notebook Toshiba za 506 zł, - w dniu r. laptop Dell za kwotę 9 zł, - w dniu r. notebook Toshiba za kwotę 5997 zł, - w dniu..00 r. notebook Toshiba za kwotę 900 zł. Spośród w/w sprzętu zgodnie z wyŝej cytowaną definicją środka trwałego z rozliczanej dotacji w 00 r. mógł być pokryty wydatek na zakup laptopa Toshiba w cenie 99 zł i Dell w cenie 9 zł w łącznej wysokości 88 zł.(załącznik nr ).

13 W świetle powyŝszych ustaleń wydatki sfinansowane z dotacji przedstawiają się następująco: Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji Lp. dotacji PLO PULO PSP Razem Wynagrodzenia pracowników 9,9 66, , , Zaliczki na podatek dochodowy 596,6 5 07,6 0,6 907,08 Wydatki eksploatacyjne, w tym telefon 5,0 88, 50, ,5 Zakup sprzętu komputerowego 0,00 99,00 0,00 99,00 5 Zakup mebli 0, ,00 0, ,00 6 Remonty 0,00 800,00 0,00 800,00 7 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 0 00, , , ,00 8 Druki protokołów szkolnych, arkuszy szkolnych i materiałów dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Szkolenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Pozostałe 960,68 66, 9, 6 5,5 Ogółem 9 95,6 80 8,50 597, 7 7,8 F. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. Po weryfikacji przedłoŝonych do kontroli dokumentów ustalono: Lp. 00 r. PLO PULO PSP Razem 5 6 Wysokość przekazanej dotacji 86 00, ,00 9, ,00 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości 796, ,00 0,00 08,00 Kwota dotacji do rozliczenia. RóŜnica (poz. - ) 8 05, ,00 60, ,00 Kwota dotacji wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 9 95,6 80 8,50 597, 7 7,8 Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (poz.- ) 5,5 7 68, ,78 7,8 Dotacja do zwrotu (poz.+5) 6 07, , , ,8

14 G. ZALECENIA. Jak wynika z powyŝszego zestawienia, kontrolowany w rozliczeniach wykorzystania dotacji w 00 roku, składanych w siedzibie MZO w Tychach, zarówno w kwestii wysokości wykorzystanej dotacji na poszczególne szkoły jak równieŝ rodzaju wydatku wykazał dane niezgodne z dokumentami przedłoŝonymi do kontroli. Kwotę dotacji w wysokości 96 80,8 zł w tym: - dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 08 zł, - dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 7,8 zł wraz z naleŝnymi odsetkami naleŝy zwrócić w ciągu 5 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w powyŝszym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do ksiąŝki kontroli w dniu r. Protokół składa się z 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz załączników. Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli:. Załączniki od nr do nr ;. Kserokopie dzienników lekcyjnych;. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej;. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac; 5. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: art. 6 ust. pkt. lit a) tiret drugie z zastrzeŝeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 00 r. Nr, poz. 98) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 007 r., Nr 0, poz. 68). Załączniki nr 7, 9 i do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 00 r. Nr 0, poz.96 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono.

15 Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złoŝenia zastrzeŝeń lub wyjaśnień w terminie dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złoŝenia wyjaśnień lub zastrzeŝeń w w/w terminie przyjmuje się, Ŝe kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia 7..0 r. Podpisy kontrolujących: Podpis Dyrektora MZO w Tychach Potwierdzam odbiór protokołu dnia.. 5

16 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem styczeń FKA /00/0.0.0 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,6 5,6 5, ,6 5,6 Rachunek nr 0/0.0.0 lekcyjnych i sekretariatu 00,00 00,00 00, ,00 00,00 000/00/ styczeń szkolenia 00,00 00,00 00, / Druk arkuszy szkolnych sztuk 500,00 500,00 500, ,00 500, / Druk map ściennych i tablic matematycznych 099,00 099, ,00 099,00 Razem 850,6 599,00 5,6 65,6 00,00 0,00 0,00 5,6 0,00 599,00 00,00 850,6 luty 5/0/ Rachunek nr 5/0.0.0 Świadectwa, arkusze ocen, dzienniki szkolne, legitymacje, rejestr wydanych świadectw Indeks MENiS-II/70/ 500,5 500,5 500,5 lekcyjnych i sekretariatu luty 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 BC Usługa kurierska krajowa 76,78 76,78 76,78

17 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem FKA /00/0.0.0 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,98 5,98 5, ,98 5,98 Razem 88,9 0,00 5,98 5,98 00,00 0,00 0,00 5,98 0,00 0,00 676,9 88,9 marzec 07/0/FVS Toner Sharp AR 0T 78,99 78,99 78, / Arkusze szkolne 858,7 858,7 858, ,7 858,7 Rachunek nr 7/0.0.0 lekcyjnych i sekretariatu marzec 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 07,6 858,7 00,00 958,7 00,00 0,00 0,00 0,00 78,99 858,7 0,00 07,6 kwiecień Rachunek nr 7/ lekcyjnych i sekretariatu kwiecień 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 00,00 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 maj A 089/05/ / Cyrkiel, kalkulator 58,78 58,78 58, ,78 58,78 Druk arkuszy szkolnych 9,67 9,67 9, ,67 9,67 Rachunek nr 59/ lekcyjnych i sekretariatu maj 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00

18 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem Fak.VAT nr 0/ Materiały biurowe: przybornik, skoroszyty, gumka, linijka itp.. 0,5 0,5 0, ,5 0,5 5 FKA /005/ / Fka. VAT nr 065/ Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 5,5 5,5 5, ,5 5,5 Druki protokołów szkolnych 60,6 60,6 60, ,6 60,6 Papier ksero, koszulki A,koperty, dowody wpłaty, itp. 97,0 97,0 97, ,0 97,0 Razem 865,69 7,5 5,5 865,69 00,00 0,00 0,00 5,5 59,5 5,9 0,00 865,69 czerwiec Fak.VAT nr 80/ Rachunek nr 69/ Fak.VAT nr FS/0009/ Materiały biurowe: przybornik, skoroszyty, gumka, linijka itp..dziurkacze, klipsy, papier ksero 09,7 09,7 09, ,7 09,7 lekcyjnych i sekretariatu maj 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Zestaw komputerowy z oprogramowanie m, kserokopiarka, projektor 500,0 500,0 500, ,0 500,0

19 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem / Szkolenia dyrektorów szkół 500, 500, 500, , 500, /06/ Pieczątka 0,00 0,00 0, ,00 0, /06/ Pieczątka 7,00 7,00 7, ,00 7,00 7 A 599/6/ Notes, papier ksero, obwoluta na dokumenty,9,9, ,9,9 Razem 8, 6,50 809,8 8, 00,00 0,00 0,00 0,00, 0, , 8, lipiec Rachunek nr 7/ Najem sekretariatu lipiec 00 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Fak VAT FV00/E070/008900/ G/07/ FKA /007/ Opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, za lipiec 00,00,00, ,00,00 Usługi telefoniczne, Internet dla Tychy, ul. MłodzieŜowa 7 60,0 60,0 60, ,0 60,0 Fak.VAT nr 005/ Wydruk naklejek samoprzylepnych dla PSP, LO i ULO w Tychach 950,00 950,00 950, ,00 950,00 5 Fak.VAT nr 005/ Wydruki materiałów szkolnych na zajęcia lekcyjne 500,00 500,00 500, ,00 500,00 Razem 59,0 578,00 60,0 59,0 00,00 0,00 0,00 60,0 0,00 550,00,00 59,0

20 Załącznik nr 0 Lp Nr Faktury/rachunku Z dnia Opis faktury Kwota Gotówka Przelew Wydatek Wydatek poniesio ny w dniu Najem lokali Sa mo chód Rekla ma Telefon Materia ły biurowe Druki Inne Razem sierpień Rachunek nr 80/ lekcyjnych i sekretariatu sierpień 00 00,00 00,00 00, ,00 00, Usługi telekomunikacyjn e za okres do ,00 000,00 000, ,00 000,00 006/ Druki protokołów szkolnych i arkuszy 50,00 50,00 50, ,00 50,00 Razem 760,00 50,00 00,00 760,00 00,00 0,00 0,00 000,00 0,00 50,00 0,00 760,00 wrzesień 0, / Rachunek nr 88/ Druki protokołów szkolnych 9850, , , , ,00 i sekretariatu w 09/ 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Razem 0950, ,00 00, ,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 październik Rachunek nr 99/ Faktura VAT nr 9/GŁ/ i sekretariatu w 0/ 00,00 00,00 00, ,00 00,00 Laptop DELL MINI 0 ATOM N 50 9,00 9,00 9,00 Faktura VAT nr FAK/6/00/ Papier ksero 8,97 8,97 8, ,97 8,97 FKA /00/0.0.0 Usługi telekom. 79,6 79,6 79, ,6 79,6 5

MZO.DBA.1715.19.2012.JM. Protokół nr 9/2012

MZO.DBA.1715.19.2012.JM. Protokół nr 9/2012 MZO.DBA.1715.19.2012.JM Protokół nr 9/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/089 Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu 01-673), REGON 000080507, zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni.

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w II połowie 2002 r. przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo