RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 2/16

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Joanna Łukaszewicz, Dariusz Białomyzy. Badaniem objęto: 32 uczniów - ankieta, 14 nauczycieli - ankieta i wywiad grupowy. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji oraz analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który zawiera informacje o realizacji przez szkołę następującego wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 3/16

4 Obraz szkoły Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" w Kołobrzegu istnieje od 2010 r. Mieści się w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 86 w Kołobrzegu w dostosowanym do potrzeb dzieci. W otoczeniu obiektu jest niewielki teren zielony, a sam obszar jest ogrodzony. Obecnie w szkole funkcjonują klasy na poziomie I-IV, do których uczęszcza 75 dzieci. Podstawa programowa realizowana jest w placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole stosowany jest bezdzwonkowy system lekcyjny, przewidziany na poziom 1-3, oraz forma tygodniowych zadań domowych. W efekcie realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem podręczników odbywa się w szkole z nauczycielem, natomiast w domu wspomagana jest pracami projektowymi oraz poszukiwaniem wiedzy na zadane tematy w sposób indywidualny, aby uczeń odnalazł chęć do pracy i zadowolenie z wyników. Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" pracuje według koncepcji "organizacji uczącej się" oraz "edukacji w działaniu", a absolwentem placówki ma być uczeń przygotowany do dalszej nauki w gimnazjum, życia we współczesnym świecie, kształtujący się pozytywną postawą i pragnieniem ustawicznego uczenia się, umiejętnością autoprezentacji, kreatywności. W tym celu oferowane są uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, często w formie warsztatów, dzięki którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności, są to m.in. warsztaty artystyczne, teatralne, żeglarskie, języka migowego, hiszpańskiego oraz zajęcia szachowe, taneczne, plastyczne i orgiami. Nauczyciele są otwarci na wyzwania, podejmują twórcze działania z dziećmi oraz realizują założenia teorii prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej dotyczące matematyki wczesnodziecięcej, rozwijania zdolności umysłowych z edukacją matematyczną, myślenia logiczno-analitycznego. Wprowadzona jest również integracja języków obcych z treściami podstawy programowej innych przedmiotów. Stosowany w szkole system oceniania OK, daje uczniowi rzetelną informację zwrotną, a uczniowie zajmują wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 4/16

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 86 Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Szkoła podstawowa Kołobrzeg Kod pocztowy Urząd pocztowy Jedności Narodowej Kolobrzeg Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 75 Oddziały 4 Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki 9.38 ZACHODNIOPOMORSKIE kołobrzeski Kołobrzeg gmina miejska Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 5/16

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 6/16

7 Wnioski Podstawa programowa I i II etapu edukacyjnego realizowana jest w oparciu o diagnozę i monitorowanie umiejętności uczniów, a jej wdrażanie odbywa się z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Różnorodność działań placówki w zakresie organizacji zajęć dodatkowych sprzyja nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, o czym świadczą m.in. wysokie wyniki szkoły w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów. Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych, dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów, co skutkuje licznymi sukcesami uczniów w konkursach, programach zewnętrznych i zawodach, rozwija ich pasje i zainteresowania oraz sprzyja indywidualnemu rozwojowi uczniów. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 7/16

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B W Prywatnej Szkole Podstawowej "Morska Kraina" w Kołobrzegu podstawa programowa I i II etapu edukacyjnego realizowana jest z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole prowadzi się diagnozy wstępne na początku każdego etapu, a także diagnozy bieżące i końcowe. Wypracowane na podstawie tych diagnoz wnioski wykorzystywane są do planowania pracy z uczniami z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Podjęte w szkole działania, m.in. współpraca z panią profesor Edytą Gruszczyk - Kolczyńską w zakresie rozwijania uzdolnień matematycznych, powszechne wykorzystywanie metody projektu oraz bogata oferta zajęć dodatkowych, przyczyniają się do rozwoju ucznia oraz osiągania wysokich wyników nauczania. Wyniki badań Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów wskazują, że uczniowie tej szkoły we wszystkich badanych umiejętnościach osiągnęli wyniki wyższe niż średnia kraju, a uczniowie klasy IV za pierwszy semestr uzyskali średnią 4, 58. W szkole realizują edukację dzieci na poziomie klas od I do IV, tak więc w badaniu nie można było wykorzystać wyników sprawdzianu przeprowadzonego po klasie VI. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole uwzględnia się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego podczas realizacji podstawy programowej. Prowadzona jest diagnoza wstępna dla klas IV w oparciu o wewnątrzszkolne testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów. W klasach I wykorzystywane są dwie diagnozy, przeprowadzane w obecności rodziców. Pierwsza dotyczy dojrzałości szkolnej i kompetencji społecznych, a druga realizowana jest w ramach programu "Rozwijania uzdolnień umysłowych dziecka" - zespołu profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i obejmuje diagnozowanie dzieci w kierunku zdolności matematycznych i myślenia logicznego. W wyniku przeprowadzonej diagnozy realizowane są programy innowacyjne, opracowana bezpakietowa edukacja matematyki w klasie I oraz wnioski do dalszej pracy. Wyciągnięte wnioski służą do skutecznej realizacji zadań, doboru środków Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 8/16

9 i metod pracy oraz indywidualizowania progu wymagań. Diagnozy także służą do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez dostosowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków ujęta jest w nadzorze pedagogicznym prowadzonym przez dyrektora szkoły oraz w raporcie: "Efektywność nauczania w klasach I-II Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" w świetle realizowanych programów w latach ". Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji W szkole realizowana jest podstawa programowa, zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że dają uczniom możliwość kształtowania umiejętności kluczowych na co najmniej połowie zajęć w zakresie umiejętność uczenia (rys. 1j). Na wszystkich lub większości zajęć są także kształtowane umiejętności myślenia naukowego umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (rys. 2j). W nieco niższym stopniu kształtowana jest umiejętność czytania umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów i komunikowania się w języku ojczystym oraz umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji (rys.3j - 5j). Występują pojedynczy nauczyciele, którzy kształcą te umiejętności na mniej niż połowie zajęć. W przypadku umiejętności myślenia matematycznego umiejętności wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (rys. 6j) występuje większe zróżnicowanie odpowiedzi nauczycieli, przy czym 4/14 osób stwierdza, że kształtuje tą umiejętność na mniej niż połowie zajęć. Największe zróżnicowanie wypowiedzi nauczycieli dotyczy kształtowania umiejętności pracy zespołowej i posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnym (rys. 7j - 8j), nie występują natomiast odpowiedzi wskazujące, że dana umiejętność nie jest kształtowana. W przypadku umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnym żaden nauczyciel nie podał, że kształci tą umiejętność na wszystkich zajęciach. Przeprowadzone obserwacje zajęć potwierdzają wypowiedzi nauczycieli, na wszystkich zajęciach wystąpiły elementy kształtowania umiejętności, najczęściej występowało kształtowanie umiejętności czytania i komunikowania się w języku ojczystym oraz myślenia matematycznego. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 9/16

10 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 10/16

11 Rys. 5j Rys. 6j Rys. 7j Rys. 8j Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 11/16

12 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, głównie poprzez sprawdzanie, czy uczniowie właściwie zrozumieli omawiane kwestie, w jaki sposób wykonują zadania oraz poprzez stosowanie oceniania bieżącego i stwarzania uczniom możliwości zadawania pytań (rys. 1w). Wnioski z przeprowadzonej analizy są wykorzystywane najczęściej do modyfikacji warsztatu oraz metod pracy, a także indywidualizacji nauczania i organizacji zajęć dodatkowych. Uczniowie stwierdzili, że na co najmniej połowie zajęć, nauczyciel upewnia się, czy właściwie zrozumieli zakres materiału omawiany na lekcji (rys. 1j). W czasie obserwowanych zajęć wystąpiło monitorowanie nabywania wiedzy i umiejętności oraz osiągnięć uczniów, głównie poprzez zadawanie pytań i sprawdzanie, czy uczniowie zrozumieli polecenia i wiedzą, co mają wykonać oraz w jaki sposób wykonują zadania. Rys. 1j Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 12/16

13 Rys.1w Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 13/16

14 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych W szkole na podstawie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów wdraża się skuteczne działania, które przyczyniają się do osiągania przez uczniów sukcesów. Dyrektor szkoły do działań, które przyczyniły się do widocznego wzrostu wyników kształcenia lub innych sukcesów uczniów zaliczył: realizację programu edukacyjnego pani profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej "Rozwijanie uzdolnień matematycznych u małych dzieci" oraz prowadzoną w ramach tego programu diagnozę uczniów w zakresie myślenia logiczno - matematycznego. Na podbudowie wyników diagnoz pisane są programy innowacyjne, dobierane są warsztaty zajęć dodatkowych. Założenia "edukacja w działaniu" to priorytet w szkole - powszechna jest metoda projektu, uczniowie mają możliwość nabywania wiedzy w praktyce np.poprzez cotygodniowe projekty - zakupy, receptury. W szkole uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych: szachowych, tanecznych, plastycznych, żeglarskich, warsztatów origami i języka migowego. Od klasy 3 rozpoczynają się tzw. warsztaty przedmiotowe: historyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, w klasie 4 wprowadzono zajęcia lingwistyczne (łacina i hiszpański), koła zainteresowań. Duży nacisk położony jest już od klasy 1 na naukę j. obcych. Uczniowie uczą się obowiązkowa języka angielskiego i języka niemieckiego Treści kółka matematycznego skorelowane są z międzyszkolnym kółkiem XIII LO w Szczecinie - wybrani uczniowie wyjeżdżają raz w miesiącu na zajęcia do Szczecina. Stosowany w szkole system oceniania OK, daje uczniowi rzetelną informację zwrotną. Efektem wprowadzonych działań są wysokie wyniki diagnoz zewnętrznych trzecioklasistów: diagnoza przygotowana przez wydawnictwo Operon: z edukacji matematycznej uczniowie uzyskali 88% ( kraj - 71%), edukacja polonistyczna - szkoła 88 %, kraj - 75 %, czytanie - 87 %, kraj - 77 %, pisanie - 91 %, kraj - 75 %. W badaniach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów połowa badanych uczniów uzyskała wynik powyżej 75%. Uczniowie osiągają także sukcesy w różnorodnych konkursach, np: I m w powiatowym konkursie wiedzy historycznej, w międzyszkolnych przeglądzie piosenki angielskiej, powiatowe zawody sportowe _ II m. ogólnopolski konkurs przyrodniczy "Młody Naukowiec" - VIII m., w zachodniopomorskim woj. II m., laureaci konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych. Nauczyciele w wywiadzie podali wiele przykładów sukcesów uczniów klasy IV np. średnia klasy za I semestr wyniosła 4,58; żaden uczeń nie otrzymał oceny niedostatecznej. Poprzez wprowadzenie zeszytu "Mola książkowego" uczniowie systematycznie czytają książki, co wpływa na poziom umiejętności czytania, rozwija słownictwo i wyobraźnię. Uczniowie tej klasy są uzdolnieni artystycznie - uczestniczą w wielu występach artystycznych, konkursach recytatorskich, plastycznych. Klasa wydała trzy numery gazetki szkolnej "Morsik", nagrała przy współpracy z telewizją lokalną dwa programy telewizyjne - uczniowie przeprowadzili sondę uliczną z mieszkańcami Kołobrzegu oraz konferencję prasową z prezesem Ligii Morskiej i Rzecznej. Ankietowani uczniowie klas III i IV podali, że w szkole zadowoleni są przede wszystkim z uzyskiwanych ocen, dobrze wykonywanych zadań, pochwał nauczycieli, osiągnięć w konkursach i zawodach sportowych oraz tym, że mogą innym kolegom zaprezentować swoje uzdolnienia i sukcesy. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły dotyczące efektów uczenia się uczniów są następujące: uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole - obowiązkowych i pozalekcyjnych, podejmując w trakcie ich trwania różne formy aktywności, Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 14/16

15 szkoła stwarza uczniom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, według zdecydowanej większości badanych osób /uczniów i nauczycieli/ uczniowie są zaangażowani w prowadzone w szkole zajęcia, warsztaty edukacyjne w klasie 3 pozwalają wdrożyć uczniów do pracy przedmiotowej z wieloma nauczycielami. Wnioski z nadzoru oraz wyniki badań zewnętrznych wskazują, że wdrażane w szkole działania przyczyniają się do osiągania przez uczniów sukcesów.w szkole funkcjonują klasy od I do IV, tak więc w badaniu nie można wziąć pod uwagę wyników sprawdzianu po klasie VI. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła prowadzi działania, które przygotowują uczniów do dalszego etapu kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy. Dyrektor szkoły oraz ankietowani nauczyciele podali, że w szkole, w tym celu kształtuje się następujące umiejętności: współpracę w grupie, różne sposoby komunikacji, w tym szczególny nacisk położony jest na znajomość języków obcych, zapoznanie się z alfabetem Morse,a oraz elementami języka migowego. W szkole kładzie się nacisk na kształcenie myślenia logiczno - matematycznego, kreatywne rozwiązywanie problemów, autoprezentację oraz występowanie na forum. Wśród uczniów prowadzone są działania z zakresu profilaktyki zdrowia, mające uświadomić uczniom konieczność dbałości o swój organizm. Nauczyciele dodatkowo wskazali na umiejętność wyszukiwania informacji z różnorodnych źródeł, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, odpowiedzialności za własna naukę, systematyczności, tolerancji i pomocy innym. Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 15/16

16 Raport sporządzili Joanna Łukaszewicz Dariusz Białomyzy Kurator Oświaty:... Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" 16/16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo