Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dn r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kooczy się klasyfikacją, w tym promocją na koniec każdego roku szkolnego. 2. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, b) zachowanie ucznia. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej, e) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, w tym praktycznej nauki zawodu, b) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów, c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, d) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej, e) o wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych z poszczególnych zajęd edukacyjnych informują uczniów nauczyciele danych zajęd, w tym praktycznej nauki zawodu, natomiast rodziców wychowawcy klas na początku roku szkolnego. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczyciela wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, w tym praktycznej nauki zawodu; b) ustalenie kryteriów ocen zachowania; 1

2 c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali w formach, o których mowa w 3 ust.1 pkt. a, b, c, d, e, f i 6 ust.1; d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu ustala się według następującej skali: a) stopieo celujący zapisany jako cel. lub 6 b) stopieo bardzo dobry zapisany jako bdb. lub 5 c) stopieo dobry zapisany jako db. lub 4 d) stopieo dostateczny zapisany jako dst. lub 3 e) stopieo dopuszczający zapisany jako dop. lub 2 f) stopieo niedostateczny zapisany jako ndst. lub 1 2. Oceny dzielą się na: a) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania (wg szczegółowych wymagao edukacyjnych), a w klasach programowo najwyższych również z części powtórzeniowej, b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny), 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd praktycznych w ramach kształcenia zawodowego ustala: a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy- nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu; b) w pozostałych przypadkach nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 4. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęd edukacyjnych oraz oceny zachowania, nauczyciele i wychowawcy wpisują do dziennika w pełnym brzmieniu. 5. Ocenę z religii/etyki nie wlicza się do średniej ocen. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 7. Minimalną ilośd ocen w ciągu semestru określają przedmiotowe wymagania edukacyjne uwzględniając zasadę systematyczności, przy czym ilośd ta nie może byd mniejsza niż Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciele zobowiązani są brad pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd. 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęd z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje zwolniony lub zwolniona. 11. Nauczyciele są zobowiązani na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosowad wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 2

3 psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem 6. ust. 2 i 3 Rozp. MENiS z dn r. 12. Podstawę dostosowania wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może również stanowid orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęd edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukooczenie szkoły. 3. Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęd wyrównawczych, jak również korekcyjno-kompensacyjnych Oceniane są wiedza i umiejętności ucznia w ramach różnych rodzajów form aktywności takich jak: a) pisemne prace kontrolne, b) sprawdziany wiedzy i umiejętności, c) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów wystąpieo, debat, pokazów, d) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników, e) prace długoterminowe, f) przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela, zajęd terenowych oraz innych form dwiczeo, g) ustne odpowiedzi na lekcji, h) prace domowe, i) prowadzenie zeszytu, j) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, k) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę zajęd edukacyjnych. 2. Uczeo może zgłosid nauczycielowi nieprzygotowanie się do lekcji bez podania przyczyny: - raz w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje nie więcej niż 2 godziny. - 2 razy w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje 3 lub 4 godziny. - 3 razy w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje 5 godzin lub więcej. - powyższa zasada nie dotyczy zapowiadanych prac kontrolnych (przez pracę kontrolną rozumie się sprawdzian obejmujący swym zakresem cztery lub więcej lekcji poprzedzających go) oraz wypracowao klasowych z jęz. polskiego. 3. W przypadku gdy zajęcia edukacyjne nauczane są przez dwóch nauczycieli to ocenę śródroczną i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. 4. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany: - zapowiedzied i zapisad w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej - ocenid i udostępnid uczniom pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od terminu jej odbycia się 3

4 - przechowywad przez okres dwóch lat sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz udostępniad je do wglądu uczniom i rodzicom - określid warunki i termin poprawy pisemnych prac kontrolnych 5. Każdy nauczyciel opracowuje roczny zakres wymagao edukacyjnych ze swojego przedmiotu. Jeżeli uczeo opanował: - poniżej 30% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę niedostateczną, - od 30% - 49% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dopuszczającą, - od 50% - 74% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dostateczną, - od 75% - 89% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dobrą, - od 90% - 95% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę bardzo dobrą, - od 96% - 100% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę celującą. Ponadto ocenę celującą otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, bierze czynny udział w pracach kół zainteresowao, bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach itp. 6. Ustalono następujące kryteria ocen postępów w nauce: a) stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: posiada duży zakres wiadomości, szerszy niż wymagania programowe, jego wiadomości powiązane są ze sobą w systematyczny układ, rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz samodzielnie wyjaśnia zjawiska, sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, jego wypowiedzi cechuje poprawny język, styl i swoboda posługiwania się terminologią naukową, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych, b) stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu, jego wiadomości powiązane są ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz samodzielnie je wyjaśnia, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce, jego wypowiedzi cechuje poprawny język i styl, właściwie posługuje się terminologią naukową, c) stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska przy inspiracji nauczyciela, poprawnie stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy inspiracji nauczyciela, jego wypowiedzi pozbawione są błędów językowych usterek stylistycznych, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, d) stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który: opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, jego wiadomości połączone są związkami logicznymi, poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, potrafi stosowad wiedzę do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, w jego wypowiedziach można zauważyd nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, e) stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: ma braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego, które nie 4

5 przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu nauczania w ciągu dalszej nauki, ma trudności w rozumieniu uogólnieo i wyjaśnianiu zjawisk, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, w jego wypowiedziach można zauważyd błędy i nieporadny styl, ma trudności w wysławianiu się, f) stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązad (wykonad) zadao o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, nie rozumie uogólnieo i nie umie wyjaśnid zjawisk, popełnia bardzo liczne błędy, styl jego wypowiedzi jest rażąco nieporadny, ma duże trudności w wysławianiu się. 1. Śródroczne i roczne oceny zachowania, ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałośd o honor i tradycje szkoły, c) dbałośd o piękno mowy ojczystej, d) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób, e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, f) okazywanie szacunku innym osobom, g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności 7 Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 1. Zachowanie ucznia ocenia się jako wzorowe, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, b) odznacza się wysoką frekwencją, a ewentualne nieobecności są na bieżąco usprawiedliwiane, c) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, d) aktywnie uczestniczy w zajęciach i twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły, e) uczeo wypowiada się zgodnie z normami i zasadami poprawnej polszczyzny, nie używa wulgaryzmów, f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz ( konkursy, wycieczki, itp.), g) dba o tradycję, biorąc chętnie udział w uroczystościach szkolnych, h) z jego inicjatywy organizowane są różne imprezy, podnoszące rangę szkoły, i) informuje nauczyciela o zaistniałym niebezpieczeostwie, j) daje przykład kulturalnego i bezpiecznego zachowania, 6 5

6 k) zwraca uwagę na popełniane błędy i pozytywnie wpływa na postępowanie innych, l) reaguje na krytykę i przejawy zła wobec słabszych, m) uczeo jest wzorem w okazywaniu szacunku innym, n) nie posiada żadnych nałogów, o) bierze udział w pracach organizacji szkolnych, p) w miarę swoich możliwości pomaga innym w nauce. 2. Zachowanie ucznia ocenia się jako bardzo dobre, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,jego nieobecności są na bieżąco usprawiedliwiane, b) troszczy się o mienie klasy, szkoły, kolegów, c) angażuje się w życie klasy i szkoły d) jest kulturalny i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania, e) nie używa wulgaryzmów, f) nie narusza ogólnie przyjętych norm językowych, dotyczących g) komunikacji interpersonalnej, h) bierze udział w uroczystościach szkolnych, i) dba o tradycję szkoły, j) nie posiada nałogów, k) informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji konfliktowej lub niebezpieczeostwie l) zachowuje szacunek wobec innych. 3. Zachowanie ucznia ocenia się jako dobre, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, b) dba o mienie klasy, szkoły i kolegów, c) przygotowuje się do zajęd szkolnych i stara się w nich uczestniczyd, d) uczestniczy w życiu klasy i szkoły, e) zachowuje się w odpowiedni sposób wobec nauczycieli i kolegów, f) nie używa wulgaryzmów, g) posługuje się poprawnym słownictwem, h) bierze udział w uroczystościach szkolnych, i) nie bierze udziału w sytuacjach konfliktowych, j) dostrzega nieprawidłową postawę innych uczniów i reaguje, zgłaszając do wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego, k) pomaga w organizacji imprez szkolnych, l) okazuje szacunek pracownikom szkoły, rówieśnikom oraz innym ludziom poza szkołą. 4. Zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy: a) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia i nie wszystkie obecności są usprawiedliwione, b) nie dba o mienie szkolne i kolegów, c) nie jest aktywny na zajęciach, dezorganizuje pracę nauczyciela i zespołu klasowego, d) nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela, e) czasami używa nieodpowiedniego słownictwa w kontaktach z rówieśnikami, f) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, g) zdarza mu się brad udział w sytuacjach konfliktowych, h) popełnia drobne uchybienia w stosunku do pracowników szkoły, i) rodziców, rówieśników, ale w wyniku działao pedagogicznych dąży do poprawy. 5. Zachowanie ucznia ocenia się jako nieodpowiednie, gdy: a) nie przestrzega zapisów w Statucie Szkoły, dotyczących obowiązków ucznia, b) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), c) często jest upominany za złe zachowanie i nie reaguje na polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, d) często używa wulgaryzmów, e) kłamie, jest arogancki, f) lekceważy tradycje szkoły, apele, uroczystości szkolne, 6

7 g) stwarza sytuacje konfliktowe i sam w nich uczestniczy, h) nie dba o własne zdrowie, i) ulega nałogom, j) wykazuje postawę agresywną, k) zagraża bezpieczeostwu rówieśników i młodszych kolegów, l) niszczy mienie szkoły, m) nie pracuje samodzielnie nad zmianą własnego postępowania. 6. Zachowanie ucznia ocenia się jako naganne, gdy: a) notorycznie nie przestrzega zapisów w Statucie Szkoły dotyczących obowiązków ucznia, b) jest bezczelny, arogancki i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, c) ulega nałogom - pali papierosy, pije alkohol, jest dystrybutorem środków odurzających (w tym narkotyków ) lub je zażywa, d) wagaruje, e) oszukuje nauczycieli np. fałszuje dokumenty, f) dewastuje mienie szkolne, g) stanowi zagrożenie dla innych, h) wszedł w konflikt z prawem (sprawy karne, np. kradzieże, włamania, rozboje), i) nie wyraża chęci poprawy, a podjęte działania wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów, j) ma demoralizujący wpływ na kolegów i koleżanki Tryb wystawiania oceny zachowania: a) wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o uczniu kierując się ustalonymi kryteriami zachowania, b) ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, pracowników szkoły, uczniów, którzy mają możliwośd wyrażania własnej opinii o zachowaniu kolegów, c) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Dokonuje tego wychowawca na ostatnim tzw. dniu otwartym, a nieobecnym rodzicom przekazuje informacje pisemnie (za potwierdzeniem odbioru), d) wychowawca wystawia ocenę zachowania i ją motywuje. 2. Warunki podniesienia oceny zachowania: a) uczeo może poprawid ocenę zachowania o jeden stopieo wyżej od przewidywanej, b) warunkiem uzyskania oceny wyższej od przewidywanej jest spełnienie statutowych wymagao na ocenę, o którą uczeo się ubiega, uczeo może uzyskad wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną, roczną ocenę zachowania, jeśli zostanie udokumentowane naruszenie kryteriów oceniania zachowania. 3. Tryb odwoławczy od oceny zachowania: a) uczeo lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do odwołania się od oceny zachowania, jeśli uważają, że nie została zachowana procedura wystawiania oceny, b) uczeo lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) składają umotywowane odwołanie od oceny do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktycznowychowawczych, c) w przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Uczeo, który dopuszcza się kradzieży, rozboju, pije alkohol, dopuszcza się prostytucji, używa narkotyki otrzymuje ocenę naganną, według kryteriów oceniania zachowania, a w stosunku do 7

8 niego wszczyna się postępowanie zgodne z Procedurami postępowania nauczycieli i metodami współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 5. Postępowanie, o którym mowa w ust.5, jest to jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004r. 6. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 9 WARUNKI, TRYB USTALANIA I UZYSKIWANIA ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘD EDUKACYJNYCH. 1. Poinformowanie uczniów przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę na miesiąc przed rocznym(semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz ocenie zachowania nauczyciele dokonują wpisu tych ocen do dziennika lekcyjnego w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej (semestralnej) z danego przedmiotu. 2. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd oraz ocenie zachowania w dniu otwartym, w pierwszy wtorek czerwca lub na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 3. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawców (po konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęd edukacyjnych) na 30 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych rocznych (semestralnych) ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz sporządzenie stosownej notatki w dzienniku lekcyjnym. 4. Uczeo może ubiegad się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, jeżeli: a) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięd z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 50% wymiaru godzin, b) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięd z przyczyn leżących po stronie szkoły, takich jak: - uzyskał niską liczbę ocen bieżących ( mniej niż trzy), - ocenianie bieżące jego osiągnięd edukacyjnych odbywało się w formach nieprzyjętych w szkole, - ocenianie bieżące jego osiągnięd edukacyjnych odbywało się tylko w jednej formie spośród kilku wskazanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, c) jego oceny bieżące w drugiej części semestru oraz stosunek do obowiązków szkolnych wskazują na wyraźny postęp. 5. Uczeo oceniony przez nauczyciela zgodnie z zasadami WSO i przedmiotowymi wymaganiami edukacyjnymi może ubiegad się o podwyższenie klasyfikacyjnej oceny z danych zajęd edukacyjnych przystępując do sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 8

9 1. Rodzaje egzaminów obowiązujących w zasadniczej szkole zawodowej: a) klasyfikacyjny, b) poprawkowy, c) odwołanie się od oceny z przedmiotu, zwane sprawdzianem wiadomości i umiejętności 1. Uczeo ma prawo przystąpid do sprawdzianu wiadomości i umiejętności(wg 19. ust. 2; Rozp. MENiS z dn ) jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna zajęd edukacyjnych jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów)jest zaniżona. 2. Prawo do wyżej wymienionego sprawdzianu nie przysługuje uczniowi, któryw wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostatecznąz danych zajęd edukacyjnych. 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), która musi wpłynąd do dyrektora szkoły nie później niż na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.prośba powinna zawierad uzasadnienie. 4. Termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);sprawdzian przeprowadza się nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeo ( 19. ust. 3 Rozp. MENiS z dn r.) 5. Sprawdzian przeprowadza się w takiej samej formie jak egzamin poprawkowy, przy czym skład komisji ustalony jest według 19 ust. 4 Rozp. MENiS z dn r.) 1. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wówczas stosuje się następującą procedurę: a) uczeo bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie jednego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej składają podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu, b) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęd edukacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie poźniej jednak niż w dniu poprzedzającym dzieo zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych (wg 17. ust. 9 Rozp. MENiS z dn r.) c) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie ucznia), d) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (dwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

10 5. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadao praktycznych. 6. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd praktycznych. 7. W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeo może otrzymad dowolną ocenę. 8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego uczeo otrzyma ocenę niedostateczną ma prawo zgodnie z 19. ust. 1 Rozp. MENiS z dn r. przystąpid do egzaminu poprawkowego. 9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 10. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 11. Kształcenie zawodowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów teoretycznych odbywa się w formie kursów I, II i III-go stopnia organizowanych przez szkołę oraz Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim. 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może byd zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 2. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęd edukacyjnych może zdawad egzamin poprawkowy. 3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części : pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mied formę zadao praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Przypada on w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 6. Nauczyciel-egzaminator może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia,zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół wg załączonego wzoru. 9. Uczeo, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września. 10. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 11. Uczeo kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 13 10

11 i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 12. Uczeo kooczy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, o której mowa w pkt. w/w, uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 1. Ewaluację funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania prowadzi rada pedagogiczna. 2. WSO zatwierdza Rada Pedagogiczna Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

12 PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO Komisja Egzaminacyjna w składzie: Przewodniczący -. Członkowie Przeprowadziła w dniu...egzamin poprawkowy ucznia/uczennicy -...z klasy -... z przedmiotu -...w zakresie materiału... semestru roku szkolnego... W części pisemnej wyznaczono następujące tematy (zadania): W części ustnej polecono wykonanie następujących zadao (dwiczeo): Lp. Temat Ocena Uwagi W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadao) egzaminacyjnych komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu:... Do protokołu dołącza się : 1. Pisemne odpowiedzi ucznia. Podpisy członków komisji: Przewodniczący

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo