Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dn r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kooczy się klasyfikacją, w tym promocją na koniec każdego roku szkolnego. 2. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, b) zachowanie ucznia. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej, e) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, w tym praktycznej nauki zawodu, b) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów, c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, d) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej, e) o wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych z poszczególnych zajęd edukacyjnych informują uczniów nauczyciele danych zajęd, w tym praktycznej nauki zawodu, natomiast rodziców wychowawcy klas na początku roku szkolnego. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczyciela wymagao edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, w tym praktycznej nauki zawodu; b) ustalenie kryteriów ocen zachowania; 1

2 c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali w formach, o których mowa w 3 ust.1 pkt. a, b, c, d, e, f i 6 ust.1; d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu ustala się według następującej skali: a) stopieo celujący zapisany jako cel. lub 6 b) stopieo bardzo dobry zapisany jako bdb. lub 5 c) stopieo dobry zapisany jako db. lub 4 d) stopieo dostateczny zapisany jako dst. lub 3 e) stopieo dopuszczający zapisany jako dop. lub 2 f) stopieo niedostateczny zapisany jako ndst. lub 1 2. Oceny dzielą się na: a) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania (wg szczegółowych wymagao edukacyjnych), a w klasach programowo najwyższych również z części powtórzeniowej, b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny), 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd praktycznych w ramach kształcenia zawodowego ustala: a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy- nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu; b) w pozostałych przypadkach nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 4. Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęd edukacyjnych oraz oceny zachowania, nauczyciele i wychowawcy wpisują do dziennika w pełnym brzmieniu. 5. Ocenę z religii/etyki nie wlicza się do średniej ocen. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 7. Minimalną ilośd ocen w ciągu semestru określają przedmiotowe wymagania edukacyjne uwzględniając zasadę systematyczności, przy czym ilośd ta nie może byd mniejsza niż Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciele zobowiązani są brad pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd. 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęd z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje zwolniony lub zwolniona. 11. Nauczyciele są zobowiązani na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosowad wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 2

3 psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem 6. ust. 2 i 3 Rozp. MENiS z dn r. 12. Podstawę dostosowania wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może również stanowid orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 2. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęd edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukooczenie szkoły. 3. Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęd wyrównawczych, jak również korekcyjno-kompensacyjnych Oceniane są wiedza i umiejętności ucznia w ramach różnych rodzajów form aktywności takich jak: a) pisemne prace kontrolne, b) sprawdziany wiedzy i umiejętności, c) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów wystąpieo, debat, pokazów, d) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników, e) prace długoterminowe, f) przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela, zajęd terenowych oraz innych form dwiczeo, g) ustne odpowiedzi na lekcji, h) prace domowe, i) prowadzenie zeszytu, j) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, k) inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę zajęd edukacyjnych. 2. Uczeo może zgłosid nauczycielowi nieprzygotowanie się do lekcji bez podania przyczyny: - raz w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje nie więcej niż 2 godziny. - 2 razy w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje 3 lub 4 godziny. - 3 razy w semestrze, gdy w tygodniowym planie zajęd dany przedmiot występuje 5 godzin lub więcej. - powyższa zasada nie dotyczy zapowiadanych prac kontrolnych (przez pracę kontrolną rozumie się sprawdzian obejmujący swym zakresem cztery lub więcej lekcji poprzedzających go) oraz wypracowao klasowych z jęz. polskiego. 3. W przypadku gdy zajęcia edukacyjne nauczane są przez dwóch nauczycieli to ocenę śródroczną i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. 4. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany: - zapowiedzied i zapisad w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej - ocenid i udostępnid uczniom pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od terminu jej odbycia się 3

4 - przechowywad przez okres dwóch lat sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz udostępniad je do wglądu uczniom i rodzicom - określid warunki i termin poprawy pisemnych prac kontrolnych 5. Każdy nauczyciel opracowuje roczny zakres wymagao edukacyjnych ze swojego przedmiotu. Jeżeli uczeo opanował: - poniżej 30% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę niedostateczną, - od 30% - 49% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dopuszczającą, - od 50% - 74% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dostateczną, - od 75% - 89% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę dobrą, - od 90% - 95% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę bardzo dobrą, - od 96% - 100% wymagao edukacyjnych otrzymuje ocenę celującą. Ponadto ocenę celującą otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, bierze czynny udział w pracach kół zainteresowao, bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach itp. 6. Ustalono następujące kryteria ocen postępów w nauce: a) stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: posiada duży zakres wiadomości, szerszy niż wymagania programowe, jego wiadomości powiązane są ze sobą w systematyczny układ, rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz samodzielnie wyjaśnia zjawiska, sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, jego wypowiedzi cechuje poprawny język, styl i swoboda posługiwania się terminologią naukową, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych, b) stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu, jego wiadomości powiązane są ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz samodzielnie je wyjaśnia, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce, jego wypowiedzi cechuje poprawny język i styl, właściwie posługuje się terminologią naukową, c) stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska przy inspiracji nauczyciela, poprawnie stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy inspiracji nauczyciela, jego wypowiedzi pozbawione są błędów językowych usterek stylistycznych, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych, d) stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który: opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, jego wiadomości połączone są związkami logicznymi, poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, potrafi stosowad wiedzę do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, w jego wypowiedziach można zauważyd nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, e) stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: ma braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego, które nie 4

5 przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu nauczania w ciągu dalszej nauki, ma trudności w rozumieniu uogólnieo i wyjaśnianiu zjawisk, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, w jego wypowiedziach można zauważyd błędy i nieporadny styl, ma trudności w wysławianiu się, f) stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązad (wykonad) zadao o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, nie rozumie uogólnieo i nie umie wyjaśnid zjawisk, popełnia bardzo liczne błędy, styl jego wypowiedzi jest rażąco nieporadny, ma duże trudności w wysławianiu się. 1. Śródroczne i roczne oceny zachowania, ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałośd o honor i tradycje szkoły, c) dbałośd o piękno mowy ojczystej, d) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób, e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, f) okazywanie szacunku innym osobom, g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności 7 Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 1. Zachowanie ucznia ocenia się jako wzorowe, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, b) odznacza się wysoką frekwencją, a ewentualne nieobecności są na bieżąco usprawiedliwiane, c) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, d) aktywnie uczestniczy w zajęciach i twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły, e) uczeo wypowiada się zgodnie z normami i zasadami poprawnej polszczyzny, nie używa wulgaryzmów, f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz ( konkursy, wycieczki, itp.), g) dba o tradycję, biorąc chętnie udział w uroczystościach szkolnych, h) z jego inicjatywy organizowane są różne imprezy, podnoszące rangę szkoły, i) informuje nauczyciela o zaistniałym niebezpieczeostwie, j) daje przykład kulturalnego i bezpiecznego zachowania, 6 5

6 k) zwraca uwagę na popełniane błędy i pozytywnie wpływa na postępowanie innych, l) reaguje na krytykę i przejawy zła wobec słabszych, m) uczeo jest wzorem w okazywaniu szacunku innym, n) nie posiada żadnych nałogów, o) bierze udział w pracach organizacji szkolnych, p) w miarę swoich możliwości pomaga innym w nauce. 2. Zachowanie ucznia ocenia się jako bardzo dobre, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,jego nieobecności są na bieżąco usprawiedliwiane, b) troszczy się o mienie klasy, szkoły, kolegów, c) angażuje się w życie klasy i szkoły d) jest kulturalny i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania, e) nie używa wulgaryzmów, f) nie narusza ogólnie przyjętych norm językowych, dotyczących g) komunikacji interpersonalnej, h) bierze udział w uroczystościach szkolnych, i) dba o tradycję szkoły, j) nie posiada nałogów, k) informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji konfliktowej lub niebezpieczeostwie l) zachowuje szacunek wobec innych. 3. Zachowanie ucznia ocenia się jako dobre, gdy: a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, b) dba o mienie klasy, szkoły i kolegów, c) przygotowuje się do zajęd szkolnych i stara się w nich uczestniczyd, d) uczestniczy w życiu klasy i szkoły, e) zachowuje się w odpowiedni sposób wobec nauczycieli i kolegów, f) nie używa wulgaryzmów, g) posługuje się poprawnym słownictwem, h) bierze udział w uroczystościach szkolnych, i) nie bierze udziału w sytuacjach konfliktowych, j) dostrzega nieprawidłową postawę innych uczniów i reaguje, zgłaszając do wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego, k) pomaga w organizacji imprez szkolnych, l) okazuje szacunek pracownikom szkoły, rówieśnikom oraz innym ludziom poza szkołą. 4. Zachowanie ucznia ocenia się jako poprawne, gdy: a) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia i nie wszystkie obecności są usprawiedliwione, b) nie dba o mienie szkolne i kolegów, c) nie jest aktywny na zajęciach, dezorganizuje pracę nauczyciela i zespołu klasowego, d) nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela, e) czasami używa nieodpowiedniego słownictwa w kontaktach z rówieśnikami, f) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, g) zdarza mu się brad udział w sytuacjach konfliktowych, h) popełnia drobne uchybienia w stosunku do pracowników szkoły, i) rodziców, rówieśników, ale w wyniku działao pedagogicznych dąży do poprawy. 5. Zachowanie ucznia ocenia się jako nieodpowiednie, gdy: a) nie przestrzega zapisów w Statucie Szkoły, dotyczących obowiązków ucznia, b) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), c) często jest upominany za złe zachowanie i nie reaguje na polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, d) często używa wulgaryzmów, e) kłamie, jest arogancki, f) lekceważy tradycje szkoły, apele, uroczystości szkolne, 6

7 g) stwarza sytuacje konfliktowe i sam w nich uczestniczy, h) nie dba o własne zdrowie, i) ulega nałogom, j) wykazuje postawę agresywną, k) zagraża bezpieczeostwu rówieśników i młodszych kolegów, l) niszczy mienie szkoły, m) nie pracuje samodzielnie nad zmianą własnego postępowania. 6. Zachowanie ucznia ocenia się jako naganne, gdy: a) notorycznie nie przestrzega zapisów w Statucie Szkoły dotyczących obowiązków ucznia, b) jest bezczelny, arogancki i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, c) ulega nałogom - pali papierosy, pije alkohol, jest dystrybutorem środków odurzających (w tym narkotyków ) lub je zażywa, d) wagaruje, e) oszukuje nauczycieli np. fałszuje dokumenty, f) dewastuje mienie szkolne, g) stanowi zagrożenie dla innych, h) wszedł w konflikt z prawem (sprawy karne, np. kradzieże, włamania, rozboje), i) nie wyraża chęci poprawy, a podjęte działania wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów, j) ma demoralizujący wpływ na kolegów i koleżanki Tryb wystawiania oceny zachowania: a) wychowawca przez cały semestr zbiera informacje o uczniu kierując się ustalonymi kryteriami zachowania, b) ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, pracowników szkoły, uczniów, którzy mają możliwośd wyrażania własnej opinii o zachowaniu kolegów, c) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodzica (prawnego opiekuna) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Dokonuje tego wychowawca na ostatnim tzw. dniu otwartym, a nieobecnym rodzicom przekazuje informacje pisemnie (za potwierdzeniem odbioru), d) wychowawca wystawia ocenę zachowania i ją motywuje. 2. Warunki podniesienia oceny zachowania: a) uczeo może poprawid ocenę zachowania o jeden stopieo wyżej od przewidywanej, b) warunkiem uzyskania oceny wyższej od przewidywanej jest spełnienie statutowych wymagao na ocenę, o którą uczeo się ubiega, uczeo może uzyskad wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną, roczną ocenę zachowania, jeśli zostanie udokumentowane naruszenie kryteriów oceniania zachowania. 3. Tryb odwoławczy od oceny zachowania: a) uczeo lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do odwołania się od oceny zachowania, jeśli uważają, że nie została zachowana procedura wystawiania oceny, b) uczeo lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) składają umotywowane odwołanie od oceny do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia zakooczenia zajęd dydaktycznowychowawczych, c) w przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 4. Uczeo, który dopuszcza się kradzieży, rozboju, pije alkohol, dopuszcza się prostytucji, używa narkotyki otrzymuje ocenę naganną, według kryteriów oceniania zachowania, a w stosunku do 7

8 niego wszczyna się postępowanie zgodne z Procedurami postępowania nauczycieli i metodami współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 5. Postępowanie, o którym mowa w ust.5, jest to jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004r. 6. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 9 WARUNKI, TRYB USTALANIA I UZYSKIWANIA ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘD EDUKACYJNYCH. 1. Poinformowanie uczniów przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę na miesiąc przed rocznym(semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz ocenie zachowania nauczyciele dokonują wpisu tych ocen do dziennika lekcyjnego w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej (semestralnej) z danego przedmiotu. 2. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd oraz ocenie zachowania w dniu otwartym, w pierwszy wtorek czerwca lub na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 3. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawców (po konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęd edukacyjnych) na 30 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych rocznych (semestralnych) ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz sporządzenie stosownej notatki w dzienniku lekcyjnym. 4. Uczeo może ubiegad się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, jeżeli: a) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięd z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 50% wymiaru godzin, b) nie miał porównywalnej z innymi uczniami możliwości zaprezentowania swoich osiągnięd z przyczyn leżących po stronie szkoły, takich jak: - uzyskał niską liczbę ocen bieżących ( mniej niż trzy), - ocenianie bieżące jego osiągnięd edukacyjnych odbywało się w formach nieprzyjętych w szkole, - ocenianie bieżące jego osiągnięd edukacyjnych odbywało się tylko w jednej formie spośród kilku wskazanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, c) jego oceny bieżące w drugiej części semestru oraz stosunek do obowiązków szkolnych wskazują na wyraźny postęp. 5. Uczeo oceniony przez nauczyciela zgodnie z zasadami WSO i przedmiotowymi wymaganiami edukacyjnymi może ubiegad się o podwyższenie klasyfikacyjnej oceny z danych zajęd edukacyjnych przystępując do sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 8

9 1. Rodzaje egzaminów obowiązujących w zasadniczej szkole zawodowej: a) klasyfikacyjny, b) poprawkowy, c) odwołanie się od oceny z przedmiotu, zwane sprawdzianem wiadomości i umiejętności 1. Uczeo ma prawo przystąpid do sprawdzianu wiadomości i umiejętności(wg 19. ust. 2; Rozp. MENiS z dn ) jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna zajęd edukacyjnych jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów)jest zaniżona. 2. Prawo do wyżej wymienionego sprawdzianu nie przysługuje uczniowi, któryw wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostatecznąz danych zajęd edukacyjnych. 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), która musi wpłynąd do dyrektora szkoły nie później niż na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.prośba powinna zawierad uzasadnienie. 4. Termin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);sprawdzian przeprowadza się nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeo ( 19. ust. 3 Rozp. MENiS z dn r.) 5. Sprawdzian przeprowadza się w takiej samej formie jak egzamin poprawkowy, przy czym skład komisji ustalony jest według 19 ust. 4 Rozp. MENiS z dn r.) 1. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wówczas stosuje się następującą procedurę: a) uczeo bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie jednego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej składają podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu, b) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęd edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęd edukacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie poźniej jednak niż w dniu poprzedzającym dzieo zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno-wychowawczych (wg 17. ust. 9 Rozp. MENiS z dn r.) c) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie ucznia), d) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (dwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 4. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

10 5. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadao praktycznych. 6. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęd praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd praktycznych. 7. W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeo może otrzymad dowolną ocenę. 8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego uczeo otrzyma ocenę niedostateczną ma prawo zgodnie z 19. ust. 1 Rozp. MENiS z dn r. przystąpid do egzaminu poprawkowego. 9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeo spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 10. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 11. Kształcenie zawodowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów teoretycznych odbywa się w formie kursów I, II i III-go stopnia organizowanych przez szkołę oraz Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim. 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może byd zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 2. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęd edukacyjnych może zdawad egzamin poprawkowy. 3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części : pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mied formę zadao praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Przypada on w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 6. Nauczyciel-egzaminator może byd zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia,zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej. 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół wg załączonego wzoru. 9. Uczeo, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do kooca września. 10. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 11. Uczeo kooczy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 13 10

11 i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja zakooczyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 12. Uczeo kooczy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, o której mowa w pkt. w/w, uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 1. Ewaluację funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania prowadzi rada pedagogiczna. 2. WSO zatwierdza Rada Pedagogiczna Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

12 PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO Komisja Egzaminacyjna w składzie: Przewodniczący -. Członkowie Przeprowadziła w dniu...egzamin poprawkowy ucznia/uczennicy -...z klasy -... z przedmiotu -...w zakresie materiału... semestru roku szkolnego... W części pisemnej wyznaczono następujące tematy (zadania): W części ustnej polecono wykonanie następujących zadao (dwiczeo): Lp. Temat Ocena Uwagi W wyniku oceny poszczególnych tematów (zadao) egzaminacyjnych komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu:... Do protokołu dołącza się : 1. Pisemne odpowiedzi ucznia. Podpisy członków komisji: Przewodniczący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 1. Wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania składa się z części ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Niniejszy dokument stanowi integralną część statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej. 2. Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Załącznik Nr 1 do Statutu XIX LO im. Powstańców Warszawy Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Uchwalone przez Radę Pedagogiczną XIX LO im. Powstańców Warszawy 30 sierpnia 2013 r. Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI 2014-2015

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI 2014-2015 Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI 2014-2015 Cele edukacyjne z matematyki Rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęd arytmetyki i geometrii. Rozwijanie pamięci, wyobraźni,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

i Promowania Uczniów

i Promowania Uczniów Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie wewnątrzszkolne

Ocenianie wewnątrzszkolne Ocenianie wewnątrzszkolne Wyciąg ze Statutu 18 1. Ocenianiu podlegają: 1.1. Osiągnięcia edukacyjne 1.2. Zachowanie ucznia 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie 2 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania 1) stworzenie jasnych, sprawiedliwych,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin opracowany został w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 12/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w statucie na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo