STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz w wykonaniu zadań określonych w 7 statutu Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS SPIS TREŚCI Rozdział I - Przepisy ogólne.str. 1 Rozdział II - Cele i zadania szkoły.str. 2 Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów..str. 4 Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje..str. 4 Rozdział V - Uczniowie prawa i obowiązki str. 7 Rozdział VI - Prawa o obowiązki nauczycieli... str. 8 Rozdział VII - Organizacja pracy w szkole... str. 9 Rozdział VIII - Postanowienia końcowe... str. 11 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Prywatna Męska Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater- Zyberkówny w dalszej treści statutu zwana jest Szkołą. 2. Siedzibą Szkoły jest zabudowana nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26, stanowiąca własność Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, dalej zwanego Towarzystwem. 3. Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 4. Organem prowadzącym i właścicielem Szkoły jest Towarzystwo, które sprawuje nadzór w zakresie ideowo-wychowawczym, spraw finansowych i administracyjnych, a szczególności w zakresie: 1) zgodności programu wychowawczego i jego realizacji z przesłaniem zawartym w testamencie założycielki Szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny, które brzmi: Pragnę, aby wychowanie oparte było na zasadach religijnych, katolickich oraz narodowych z uwzględnieniem zdrowo pojętego postępu. Główny nacisk należy kłaść na kształcenie charakteru, wyrabianie dzielnych jednostek dla społeczeństwa, 2) prawidłowości dysponowania przyznanymi Szkole środkami finansowymi i gospodarowania mieniem, 1

2 3) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły. 5. Organem wykonawczym Towarzystwa w sprawach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 jest Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa może powierzyć sprawowanie nadzoru osobie lub zespołowi osób. 6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego (nadzór pedagogiczny) sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Szkoła dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Towarzystwa. 2. Środki finansowe niezbędne dla pokrycia kosztów utrzymania Szkoły pochodzą z: 1) opłat za nauczanie (wpisowe i czesne) wnoszonych przez rodziców/opiekunów uczniów, 2) zapisów i spadków, 3) dotacji i subwencji państwowych, samorządowych, 4) darowizn, 5) środków własnych Towarzystwa. 3. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do uiszczania opłat za nauczanie w wysokości określanej corocznie uchwałą Zarządu Towarzystwa. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa Regulamin opłat za nauczanie. 4. W przypadku nie wywiązania się rodziców/opiekunów ucznia z obowiązku określonego w ust. 3 przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Dyrektor Szkoły może skreślić uczenia z listy uczniów. Decyzja Dyrektora w sprawie skreślenia nie wymaga opinii innych organów Szkoły. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Towarzystwa w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji. Decyzja Zarządu Towarzystwa jest ostateczna. 5. Księgowość Szkoły prowadzona jest na wyodrębnianym koncie Towarzystwa. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego Szkoły opartego o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego. 2

3 2. W ramach programu wychowawczego społeczność Szkoły uznaje za swoją misję pracę nad doskonaleniem wszystkich swoich członków, zarówno uczniów jak i nauczycieli z poszanowaniem specyfiki ich roli. Do najważniejszych zadań społeczności szkolnej zalicza się: 1) wytrwałą pracę nad rozwojem osobowości w wymiarze indywidualnym, społecznym i religijnym, 2) dbałość o rozwój intelektualny i fizyczny, 3) kultywowanie etyki obywatelskiej, czyli służby na rzecz dobra wspólnego, 4) wychowania mężczyzn świadomych swej godności oraz społecznych praw i obowiązków. 3. Szkoła otwarta jest na uczniów niewierzących lub wyznających inną religię, wychowuje do wzajemnego szacunku i współpracy. Uczniowie ci zobowiązani są do zachowania zasad statutu, uczestniczenia w realizowanych przez szkołę programach wychowania i nauczania. 4. Szkoła zapewnia uczniom w szczególności: 1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 2) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 3) rozwijanie sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań, 4) stworzenie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 5) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 6) pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 7) 5 Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 1) prowadzenie zajęć przewidzianych programem nauczania na poziomach: a) przygotowania przedszkolnego (tzw. oddział zerowy) b) edukacji wczesnoszkolnej c) edukacji na poziomie klas 4-6 2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, b) budowanie właściwych relacji w życiu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, c) wpajanie zasad kultury życia codziennego, 3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 4) prowadzenie w szkole lekcji religii obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty, zawiera się w fakcie wyboru szkoły katolickiej, 5) pracę nauczycieli-wychowawców wspomaganą badaniami i zaleceniami właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb współpracę z właściwymi instytucjami samorządowymi i administracji państwowej, 3

4 6) naukę języków obcych w zakresie szerszym, niż to przewiduje ramowy plan nauczania MEN Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 1) dyżury nauczycieli w budynku szkolnym według grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim, 2) w przypadku wycieczek przydzielenie jednego opiekuna na 15 uczniów, dwóch opiekunów jeżeli grupa liczy powyżej 20 uczniów, 3) zgłaszanie do policji drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej, 4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 5) zapewnienia pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom, których rodzice/opiekunowie złożą odpowiednie deklaracje, 6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 8) umożliwienie uczniom spożycia w jadalni co najmniej jednego posiłku ciepłego, 9) wspólnie z ajentem sprawowanie nadzoru w pomieszczeniach jadalni w zakresie utrzymywania jej w stałej czystości i sprawności znajdujących się tam urządzeń sanitarnych, 10) dążenie do równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczym, 11) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 2. W celu zapewnienia uczniom szczególnego bezpieczeństwa nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole zobowiązani są do: 1) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, 3) zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona czynów karalnych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 7 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła może udzielić wsparcia m.in. poprzez: 1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 2) terapię pedagogiczną w przypadkach dysleksji i innych specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, 3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, 4

5 4) zapewnienie dożywiania w przypadkach losowych, 5) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej. 5

6 ROZDZIAŁ III OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 8 Szczegółowe cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania, sposób i zakres oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszego statutu, stanowiącym jego integralną część. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 9 Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor jeżeli stanowisko wicedyrektora zostało utworzone, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd uczniowski jeżeli zostanie utworzony, 4) Rada Rodziców - jeżeli została utworzona. 10 Dyrektor Szkoły w stosunkach służbowych podlega Zarządowi Towarzystwa. 1. Dyrektor Szkoły: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, w tym opracowuje: a) program dydaktyczno-wychowawczy, b) arkusz organizacyjny Szkoły, c) projekt budżetu Szkoły, 2) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 3) jest bezpośrednim przełożonym w stosunku do nauczycieli, 4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne, 6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 9) sporządza sprawozdania z działalności Szkoły na zakończenie I semestru i na koniec roku szkolnego, 10) informuje Zarząd Towarzystwa o wszelkich zaleceniach wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 11) wykonuje inne zadania wynikające z niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów 2. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach: 1) powierzenia nauczycielowi określonej funkcji (m.in. wychowawcy, opiekuna itp.) 6

7 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych w stosunku do nauczycieli, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli, 4) w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli 5) skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły: a) z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 4 statutu - po uprzedniej konsultacji z Zarządem Towarzystwa, b) z innych przyczyn po uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną i Zarządem Towarzystwa. 3. Dyrektor Szkoły bierze posiedzeniach Zarządu Towarzystwa Dyrektor Szkoły bierze udział na zaproszenie. 4. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach samorządu uczniowskiego a także Rady Rodziców, jeśli organ ten został powołany. 11 Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko Wicedyrektora Szkoły określając jego prawa i obowiązki Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz Dyrektor i Wicedyrektor. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. W przypadku nieobecności Dyrektora funkcje przewodniczącego pełni Wicedyrektor lub w przypadku jego nieobecności, nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć przedstawiciel Towarzystwa lub inne osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły. 3. Szczegółowy tryb i warunki pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Pedagogiczną Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły i uchwalanie programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 2) ustalanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen, 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 4) zatwierdzanie wniosków komisji powołanych przez Radę, 5) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 6) zatwierdzanie programu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, 7) ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar, 7

8 8) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy w Szkole, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 3) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli, 4) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, 5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia. 3. Rada Pedagogiczna może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o skreślenie z listy ucznia. 14 Rada Pedagogiczna dla realizacji swych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły oraz określa zakres i tryb ich prac Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Władzami samorządu są: - na szczeblu oddziałów (klas): samorządy klasowe, - na szczeblu Szkoły: samorząd szkolny. 2. Do zadań samorządu szkolnego należy: 1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu szkolnego, 2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania, 3) współpraca w realizacji zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły. 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły. 4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego W Szkole może działać Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców/opiekunów uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, wnioskowanie w tym zakresie do organów Szkoły, a zwłaszcza: 1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców/opiekunów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 2) współpraca ze środowiskiem Szkoły oraz lokalnym, 3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 4) zapewnienie rodzicom/opiekunom, we współdziałaniu z nauczycielami Szkoły, prawa do: - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w Szkole i w klasie, 8

9 - uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności, - znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego uczenia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i rad oddziałowych, zasady wydatkowania funduszy gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 17 Organa Szkoły współpracują ze sobą oraz z Zarządem Towarzystwa przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły poprzez: 1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach, 2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu Szkoły, 3) informowanie o podjętych i planowanych działaniach. ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI Podstawowym prawem ucznia jest prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania. 2. W szczególności uczeń ma prawo do: 1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 2) poszanowania swej godności, przekonań i własności, 3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 5) zapoznania się z programem nauczania, 6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych a także z księgozbioru biblioteki, 7) stypendium naukowego, jeśli spełnia warunki jego przyznania, 8) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole. 3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, organizować imprezy klasowe i szkolne. 4. W szczególnych przypadkach (m.in. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 9

10 5. Ocena zachowania ucznia nie może wpływać na ocenę z przedmiotu Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły, a zwłaszcza: 1) podnosić poziom wiedzy i uzyskiwać postępy w nauce, 2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i systematycznie się do nich przygotowywać, 3) nadrobić zaległości w nauce - w przypadku dłuższej nieobecności w szkole - mając możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym, 4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły i Towarzystwa, 5) dbać o dobre imię Szkoły, 6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 7) dbać o mienie ład i porządek w Szkole, 8) nosić strój szkoły określony regulaminem Szkoły, 9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f) 10) uczestniczyć we wszelkich działaniach szkoły podejmowanych w związku z jej katolickim charakterem. 2. Uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków i innych środków odurzających. 3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin Szkoły. Decyzję w sprawie przyznania nagrody lub zastosowania kary podejmuje wychowawca. Od decyzji o zastosowaniu kary uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły i może być zastosowane wobec jawnego rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. 2. Uczeń może być skreślona z listy w następujących przypadkach: 1) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne, 2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców, 4) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności, jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych kolegów.. 3. Uczeń jest skreślony z listy: 1) jeżeli taką decyzję podejmą rodzice/opiekunowie, 2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu i innych szkodliwych dla zdrowia środków oraz udowodnionej jej kradzieży, 3) za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym zastosowaniu środków zaradczych. 10

11 4. Od decyzji Dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI Nauczyciele świadczą pracę w Szkole na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawcą nauczyciela w rozumieniu kodeksu pracy - jest Towarzystwo. 2. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli następuje na wniosek Dyrektora Szkoły. 3. Jeżeli umowa o pracę nie przewiduje inaczej, prawa i obowiązki nauczycieli będących pracownikami, określa niniejszy statut, kodeks pracy i regulaminy obowiązujące w Towarzystwie (regulamin pracy, regulamin wynagradzania). 4. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 1) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem Szkoły metodami i programami nauczania, 2) współudziału w tworzeniu programów nauczania i wychowania w Szkole, 3) egzekwowania od uczniów określonych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną, 4) współtworzenia wizerunku Szkoły, 5. Nauczyciele w szczególności są zobowiązani do: 1) dbałości o wysoką jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 2) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) tworzenia warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 4) kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażania do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 5) upowszechniania samorządności jako metody wychowawczej, 6) dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 7) ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, 8) dbałości o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny, 9) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań jak również pozytywnych cech charakteru, 10) systematycznej współpracy z domem rodzinnym ucznia, 11) przestrzegania zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 12) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania, 13) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami, 11

12 14) systematycznego pogłębiania i aktualizowania wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 15) przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej, 16) przestrzegania obowiązujących regulaminów i innych aktów prawnych obowiązujących w Szkole Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwojowi uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej, 4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 3 wychowawca: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą swoich uczniów, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 5) utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów, 6) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi osobami wspierającymi rozwój dziecka, 7) organizuje- zgodnie z grafikiem zebrań ustalonym na początku roku przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną- spotkania z rodzicami/opiekunami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły jest oddział złożony z uczniów, które w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 14 uczniów, zaś w oddziałach szkolnych nie więcej niż 18 uczniów. 3. Zajęcia z języków obcych mogą się odbywać w grupach mniejszych niż oddziały klasowe na zasadach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 12

13 24 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 25 Organizacja zajęć dodatkowych: 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym, 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych lub za dodatkową odpłatnością, której wysokość ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 3. wymaganą liczbę uczestników zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany w terminie do 30 czerwca każdego roku. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Towarzystwo do dnia 31 sierpnia danego roku. 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych, terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych. 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, świetlicowych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 3. Pomieszczenia biblioteki i zaplecza umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów w grupach lub oddziałach. 13

14 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin ustalany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 1) udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom, 2) udzielanie informacji bibliotecznych: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach czytelniczych, 4) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych, 5) udostępnianie nauczycielom, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w prowadzeniu różnych form zajęć edukacyjnych w bibliotece, 6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w Szkole na zebraniach rady pedagogicznej, 7) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami itp., 8) gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja zbiorów, 9) w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, b) informowanie o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach z rodzicami), c) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Towarzystwo. Regulamin Szkoły określa w szczególności: 1) czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych, 2) zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole, 3) zasady przeprowadzania sprawdzianów wiedzy, 4) porządek dnia, 5) nagrody i kary dla uczniów, 6) ubiór szkolny, 7) zasady organizacji życia w Szkole, 2. Zasady korzystania (w tym zasady odpłatności za niektóre usługi) z biblioteki szkolnej, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej i innych pracowni oraz gabinetu lekarskopielęgniarskiego określają regulaminy tych jednostek. 3. Dzień Imienin założycielki szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny tj. dzień 22 listopada jest świętem Szkoły. W tym dniu nie odbywają się zajęcia obowiązkowe. 14

15 4. Na terenie Szkoły, podczas wszelkich zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę lub osoby trzecie obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. 30 Nabór uczniów do Szkoły organizowany jest przez komisję rekrutacyjną. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Statut Szkoły może być zmieniony decyzją Zarządu Towarzystwa. 2. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować do Zarządu Towarzystwa o zmianę statutu, oraz na prośbę Zarządu opiniować propozycje wprowadzanych zmian Uchwały organów Szkoły niezgodne ze statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Dyrektora. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia organ, który tę uchwałę podjął. 2. Organy Szkoły inne niż Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor, nie są uprawnione do reprezentowania Szkoły na zewnątrz Rodzice (opiekunowie prawni), których syn rozpoczyna naukę w Szkole, zawierają z Towarzystwem umowę o nauczanie po uprzednim zapoznaniu się ze statutem i regulaminem Szkoły, regulaminem opłat za nauczanie oraz uchwałą Zarządu Towarzystwa w przedmiocie wysokości tych opłat. 2. Statut, regulamin Szkoły, regulamin opłat za nauczanie oraz uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie wysokości opłat za nauczanie w danym roku szkolnym a także wszelkie zmiany tych dokumentów, podawane są do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole oraz są dostępne w Sekretariacie Szkoły W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 2. Statut wchodzi w życie z datą zatwierdzenia 15

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP.

STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. STATUT I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 Szkoła nosi nazwę: I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. Dopuszcza się używanie skrótu I SSP. 2 Cykl kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH NAZWA I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną i nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie Rozdział I. Przepisy ogólne 1 1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie (zwana dalej Szkołą) jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE NAZWA ZESPOŁU 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu. 2. Siedzibą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych jest budynek położony w Bieżyniu nr 111. 2. 1. Ustalona nazwa jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica

Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Statut Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej EDU terapeutica Rozdział I Nazwa i typ Szkoły 1 1. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 / Dz. U. nr 95 poz. 425 z 91 r./ 2. Ustawa z dnia 21.07.1995

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 ROZDZIAŁ II NAZWA ZESPOŁU.. 4 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA ZESPOŁU 5 ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 14 1. Organizacja roku szkolnego: 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Podstawą prawną statutu jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo