STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz w wykonaniu zadań określonych w 7 statutu Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS SPIS TREŚCI Rozdział I - Przepisy ogólne.str. 1 Rozdział II - Cele i zadania szkoły.str. 2 Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów..str. 4 Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje..str. 4 Rozdział V - Uczniowie prawa i obowiązki str. 7 Rozdział VI - Prawa o obowiązki nauczycieli... str. 8 Rozdział VII - Organizacja pracy w szkole... str. 9 Rozdział VIII - Postanowienia końcowe... str. 11 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Prywatna Męska Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater- Zyberkówny w dalszej treści statutu zwana jest Szkołą. 2. Siedzibą Szkoły jest zabudowana nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26, stanowiąca własność Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, dalej zwanego Towarzystwem. 3. Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 4. Organem prowadzącym i właścicielem Szkoły jest Towarzystwo, które sprawuje nadzór w zakresie ideowo-wychowawczym, spraw finansowych i administracyjnych, a szczególności w zakresie: 1) zgodności programu wychowawczego i jego realizacji z przesłaniem zawartym w testamencie założycielki Szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny, które brzmi: Pragnę, aby wychowanie oparte było na zasadach religijnych, katolickich oraz narodowych z uwzględnieniem zdrowo pojętego postępu. Główny nacisk należy kłaść na kształcenie charakteru, wyrabianie dzielnych jednostek dla społeczeństwa, 2) prawidłowości dysponowania przyznanymi Szkole środkami finansowymi i gospodarowania mieniem, 1

2 3) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły. 5. Organem wykonawczym Towarzystwa w sprawach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 jest Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa może powierzyć sprawowanie nadzoru osobie lub zespołowi osób. 6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego (nadzór pedagogiczny) sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Szkoła dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Towarzystwa. 2. Środki finansowe niezbędne dla pokrycia kosztów utrzymania Szkoły pochodzą z: 1) opłat za nauczanie (wpisowe i czesne) wnoszonych przez rodziców/opiekunów uczniów, 2) zapisów i spadków, 3) dotacji i subwencji państwowych, samorządowych, 4) darowizn, 5) środków własnych Towarzystwa. 3. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do uiszczania opłat za nauczanie w wysokości określanej corocznie uchwałą Zarządu Towarzystwa. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa Regulamin opłat za nauczanie. 4. W przypadku nie wywiązania się rodziców/opiekunów ucznia z obowiązku określonego w ust. 3 przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Dyrektor Szkoły może skreślić uczenia z listy uczniów. Decyzja Dyrektora w sprawie skreślenia nie wymaga opinii innych organów Szkoły. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Towarzystwa w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji. Decyzja Zarządu Towarzystwa jest ostateczna. 5. Księgowość Szkoły prowadzona jest na wyodrębnianym koncie Towarzystwa. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego Szkoły opartego o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego. 2

3 2. W ramach programu wychowawczego społeczność Szkoły uznaje za swoją misję pracę nad doskonaleniem wszystkich swoich członków, zarówno uczniów jak i nauczycieli z poszanowaniem specyfiki ich roli. Do najważniejszych zadań społeczności szkolnej zalicza się: 1) wytrwałą pracę nad rozwojem osobowości w wymiarze indywidualnym, społecznym i religijnym, 2) dbałość o rozwój intelektualny i fizyczny, 3) kultywowanie etyki obywatelskiej, czyli służby na rzecz dobra wspólnego, 4) wychowania mężczyzn świadomych swej godności oraz społecznych praw i obowiązków. 3. Szkoła otwarta jest na uczniów niewierzących lub wyznających inną religię, wychowuje do wzajemnego szacunku i współpracy. Uczniowie ci zobowiązani są do zachowania zasad statutu, uczestniczenia w realizowanych przez szkołę programach wychowania i nauczania. 4. Szkoła zapewnia uczniom w szczególności: 1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 2) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 3) rozwijanie sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań, 4) stworzenie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 5) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 6) pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 7) 5 Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 1) prowadzenie zajęć przewidzianych programem nauczania na poziomach: a) przygotowania przedszkolnego (tzw. oddział zerowy) b) edukacji wczesnoszkolnej c) edukacji na poziomie klas 4-6 2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, b) budowanie właściwych relacji w życiu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, c) wpajanie zasad kultury życia codziennego, 3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 4) prowadzenie w szkole lekcji religii obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty, zawiera się w fakcie wyboru szkoły katolickiej, 5) pracę nauczycieli-wychowawców wspomaganą badaniami i zaleceniami właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb współpracę z właściwymi instytucjami samorządowymi i administracji państwowej, 3

4 6) naukę języków obcych w zakresie szerszym, niż to przewiduje ramowy plan nauczania MEN Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 1) dyżury nauczycieli w budynku szkolnym według grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim, 2) w przypadku wycieczek przydzielenie jednego opiekuna na 15 uczniów, dwóch opiekunów jeżeli grupa liczy powyżej 20 uczniów, 3) zgłaszanie do policji drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej, 4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 5) zapewnienia pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom, których rodzice/opiekunowie złożą odpowiednie deklaracje, 6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 8) umożliwienie uczniom spożycia w jadalni co najmniej jednego posiłku ciepłego, 9) wspólnie z ajentem sprawowanie nadzoru w pomieszczeniach jadalni w zakresie utrzymywania jej w stałej czystości i sprawności znajdujących się tam urządzeń sanitarnych, 10) dążenie do równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczym, 11) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 2. W celu zapewnienia uczniom szczególnego bezpieczeństwa nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole zobowiązani są do: 1) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, 3) zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona czynów karalnych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 7 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła może udzielić wsparcia m.in. poprzez: 1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 2) terapię pedagogiczną w przypadkach dysleksji i innych specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, 3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, 4

5 4) zapewnienie dożywiania w przypadkach losowych, 5) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej. 5

6 ROZDZIAŁ III OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 8 Szczegółowe cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania, sposób i zakres oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszego statutu, stanowiącym jego integralną część. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 9 Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor jeżeli stanowisko wicedyrektora zostało utworzone, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd uczniowski jeżeli zostanie utworzony, 4) Rada Rodziców - jeżeli została utworzona. 10 Dyrektor Szkoły w stosunkach służbowych podlega Zarządowi Towarzystwa. 1. Dyrektor Szkoły: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, w tym opracowuje: a) program dydaktyczno-wychowawczy, b) arkusz organizacyjny Szkoły, c) projekt budżetu Szkoły, 2) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 3) jest bezpośrednim przełożonym w stosunku do nauczycieli, 4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne, 6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 9) sporządza sprawozdania z działalności Szkoły na zakończenie I semestru i na koniec roku szkolnego, 10) informuje Zarząd Towarzystwa o wszelkich zaleceniach wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 11) wykonuje inne zadania wynikające z niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów 2. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach: 1) powierzenia nauczycielowi określonej funkcji (m.in. wychowawcy, opiekuna itp.) 6

7 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych w stosunku do nauczycieli, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli, 4) w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli 5) skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły: a) z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 4 statutu - po uprzedniej konsultacji z Zarządem Towarzystwa, b) z innych przyczyn po uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną i Zarządem Towarzystwa. 3. Dyrektor Szkoły bierze posiedzeniach Zarządu Towarzystwa Dyrektor Szkoły bierze udział na zaproszenie. 4. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach samorządu uczniowskiego a także Rady Rodziców, jeśli organ ten został powołany. 11 Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko Wicedyrektora Szkoły określając jego prawa i obowiązki Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz Dyrektor i Wicedyrektor. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. W przypadku nieobecności Dyrektora funkcje przewodniczącego pełni Wicedyrektor lub w przypadku jego nieobecności, nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć przedstawiciel Towarzystwa lub inne osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły. 3. Szczegółowy tryb i warunki pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Pedagogiczną Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły i uchwalanie programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 2) ustalanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen, 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 4) zatwierdzanie wniosków komisji powołanych przez Radę, 5) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 6) zatwierdzanie programu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, 7) ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar, 7

8 8) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy w Szkole, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 3) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli, 4) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, 5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia. 3. Rada Pedagogiczna może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o skreślenie z listy ucznia. 14 Rada Pedagogiczna dla realizacji swych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły oraz określa zakres i tryb ich prac Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Władzami samorządu są: - na szczeblu oddziałów (klas): samorządy klasowe, - na szczeblu Szkoły: samorząd szkolny. 2. Do zadań samorządu szkolnego należy: 1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu szkolnego, 2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania, 3) współpraca w realizacji zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły. 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły. 4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego W Szkole może działać Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców/opiekunów uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, wnioskowanie w tym zakresie do organów Szkoły, a zwłaszcza: 1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców/opiekunów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 2) współpraca ze środowiskiem Szkoły oraz lokalnym, 3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 4) zapewnienie rodzicom/opiekunom, we współdziałaniu z nauczycielami Szkoły, prawa do: - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w Szkole i w klasie, 8

9 - uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności, - znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego uczenia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i rad oddziałowych, zasady wydatkowania funduszy gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 17 Organa Szkoły współpracują ze sobą oraz z Zarządem Towarzystwa przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły poprzez: 1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach, 2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu Szkoły, 3) informowanie o podjętych i planowanych działaniach. ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI Podstawowym prawem ucznia jest prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania. 2. W szczególności uczeń ma prawo do: 1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 2) poszanowania swej godności, przekonań i własności, 3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 5) zapoznania się z programem nauczania, 6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych a także z księgozbioru biblioteki, 7) stypendium naukowego, jeśli spełnia warunki jego przyznania, 8) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole. 3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, organizować imprezy klasowe i szkolne. 4. W szczególnych przypadkach (m.in. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 9

10 5. Ocena zachowania ucznia nie może wpływać na ocenę z przedmiotu Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły, a zwłaszcza: 1) podnosić poziom wiedzy i uzyskiwać postępy w nauce, 2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i systematycznie się do nich przygotowywać, 3) nadrobić zaległości w nauce - w przypadku dłuższej nieobecności w szkole - mając możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym, 4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły i Towarzystwa, 5) dbać o dobre imię Szkoły, 6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 7) dbać o mienie ład i porządek w Szkole, 8) nosić strój szkoły określony regulaminem Szkoły, 9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f) 10) uczestniczyć we wszelkich działaniach szkoły podejmowanych w związku z jej katolickim charakterem. 2. Uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków i innych środków odurzających. 3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin Szkoły. Decyzję w sprawie przyznania nagrody lub zastosowania kary podejmuje wychowawca. Od decyzji o zastosowaniu kary uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły i może być zastosowane wobec jawnego rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. 2. Uczeń może być skreślona z listy w następujących przypadkach: 1) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne, 2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców, 4) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności, jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych kolegów.. 3. Uczeń jest skreślony z listy: 1) jeżeli taką decyzję podejmą rodzice/opiekunowie, 2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu i innych szkodliwych dla zdrowia środków oraz udowodnionej jej kradzieży, 3) za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym zastosowaniu środków zaradczych. 10

11 4. Od decyzji Dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI Nauczyciele świadczą pracę w Szkole na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawcą nauczyciela w rozumieniu kodeksu pracy - jest Towarzystwo. 2. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli następuje na wniosek Dyrektora Szkoły. 3. Jeżeli umowa o pracę nie przewiduje inaczej, prawa i obowiązki nauczycieli będących pracownikami, określa niniejszy statut, kodeks pracy i regulaminy obowiązujące w Towarzystwie (regulamin pracy, regulamin wynagradzania). 4. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 1) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem Szkoły metodami i programami nauczania, 2) współudziału w tworzeniu programów nauczania i wychowania w Szkole, 3) egzekwowania od uczniów określonych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną, 4) współtworzenia wizerunku Szkoły, 5. Nauczyciele w szczególności są zobowiązani do: 1) dbałości o wysoką jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 2) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) tworzenia warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 4) kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażania do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 5) upowszechniania samorządności jako metody wychowawczej, 6) dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 7) ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, 8) dbałości o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny, 9) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań jak również pozytywnych cech charakteru, 10) systematycznej współpracy z domem rodzinnym ucznia, 11) przestrzegania zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 12) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania, 13) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami, 11

12 14) systematycznego pogłębiania i aktualizowania wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 15) przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej, 16) przestrzegania obowiązujących regulaminów i innych aktów prawnych obowiązujących w Szkole Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwojowi uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej, 4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 3 wychowawca: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą swoich uczniów, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 5) utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów, 6) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi osobami wspierającymi rozwój dziecka, 7) organizuje- zgodnie z grafikiem zebrań ustalonym na początku roku przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną- spotkania z rodzicami/opiekunami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły jest oddział złożony z uczniów, które w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 14 uczniów, zaś w oddziałach szkolnych nie więcej niż 18 uczniów. 3. Zajęcia z języków obcych mogą się odbywać w grupach mniejszych niż oddziały klasowe na zasadach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 12

13 24 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 25 Organizacja zajęć dodatkowych: 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym, 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych lub za dodatkową odpłatnością, której wysokość ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 3. wymaganą liczbę uczestników zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany w terminie do 30 czerwca każdego roku. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Towarzystwo do dnia 31 sierpnia danego roku. 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych, terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych. 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, świetlicowych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 3. Pomieszczenia biblioteki i zaplecza umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów w grupach lub oddziałach. 13

14 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin ustalany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 1) udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom, 2) udzielanie informacji bibliotecznych: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach czytelniczych, 4) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych, 5) udostępnianie nauczycielom, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w prowadzeniu różnych form zajęć edukacyjnych w bibliotece, 6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w Szkole na zebraniach rady pedagogicznej, 7) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami itp., 8) gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja zbiorów, 9) w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, b) informowanie o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach z rodzicami), c) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Towarzystwo. Regulamin Szkoły określa w szczególności: 1) czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych, 2) zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole, 3) zasady przeprowadzania sprawdzianów wiedzy, 4) porządek dnia, 5) nagrody i kary dla uczniów, 6) ubiór szkolny, 7) zasady organizacji życia w Szkole, 2. Zasady korzystania (w tym zasady odpłatności za niektóre usługi) z biblioteki szkolnej, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej i innych pracowni oraz gabinetu lekarskopielęgniarskiego określają regulaminy tych jednostek. 3. Dzień Imienin założycielki szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny tj. dzień 22 listopada jest świętem Szkoły. W tym dniu nie odbywają się zajęcia obowiązkowe. 14

15 4. Na terenie Szkoły, podczas wszelkich zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę lub osoby trzecie obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. 30 Nabór uczniów do Szkoły organizowany jest przez komisję rekrutacyjną. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Statut Szkoły może być zmieniony decyzją Zarządu Towarzystwa. 2. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować do Zarządu Towarzystwa o zmianę statutu, oraz na prośbę Zarządu opiniować propozycje wprowadzanych zmian Uchwały organów Szkoły niezgodne ze statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Dyrektora. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia organ, który tę uchwałę podjął. 2. Organy Szkoły inne niż Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor, nie są uprawnione do reprezentowania Szkoły na zewnątrz Rodzice (opiekunowie prawni), których syn rozpoczyna naukę w Szkole, zawierają z Towarzystwem umowę o nauczanie po uprzednim zapoznaniu się ze statutem i regulaminem Szkoły, regulaminem opłat za nauczanie oraz uchwałą Zarządu Towarzystwa w przedmiocie wysokości tych opłat. 2. Statut, regulamin Szkoły, regulamin opłat za nauczanie oraz uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie wysokości opłat za nauczanie w danym roku szkolnym a także wszelkie zmiany tych dokumentów, podawane są do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole oraz są dostępne w Sekretariacie Szkoły W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 2. Statut wchodzi w życie z datą zatwierdzenia 15

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH NAZWA I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną i nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE

NAZWA ZESPOŁU INNE INFORMACJE O ZESPOLE NAZWA ZESPOŁU 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu. 2. Siedzibą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych jest budynek położony w Bieżyniu nr 111. 2. 1. Ustalona nazwa jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 ROZDZIAŁ II NAZWA ZESPOŁU.. 4 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA ZESPOŁU 5 ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Krakowie Rozdział I. Przepisy ogólne 1 1. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie (zwana dalej Szkołą) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Statut. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Warszawa, ul. Puławska 97 B

Statut. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Warszawa, ul. Puławska 97 B Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa, ul. Puławska 97 B Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim Załącznik do uchwały Nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Podstawą prawną statutu jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 / Dz. U. nr 95 poz. 425 z 91 r./ 2. Ustawa z dnia 21.07.1995

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 74/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 r. STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO we WRZEŚNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne

STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Krakowie. Rozdział I. Przepisy ogólne STATUT SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w Krakowie Rozdział I. Przepisy ogólne 1 1. Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie (zwane dalej Gimnazjum) jest trzyletnią placówką

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Statut Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie Statut Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie Uchwałą nr 6/2006/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Tumlinie oraz Uchwałą nr 6/2006/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie założenia XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni, ul. Energetyków 13 Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole Szkół- należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a

Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a Załącznik do Uchwały Nr XIV/163/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 1999 roku Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a Gimnazjum nr 6 działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Kompetencje Rady. Rozdział III Zadania Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 14 1. Organizacja roku szkolnego: 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy

Bardziej szczegółowo