STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz. 2572) oraz w wykonaniu zadań określonych w 7 statutu Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS SPIS TREŚCI Rozdział I - Przepisy ogólne.str. 1 Rozdział II - Cele i zadania szkoły.str. 2 Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów..str. 4 Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje..str. 4 Rozdział V - Uczniowie prawa i obowiązki str. 7 Rozdział VI - Prawa o obowiązki nauczycieli... str. 8 Rozdział VII - Organizacja pracy w szkole... str. 9 Rozdział VIII - Postanowienia końcowe... str. 11 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Prywatna Męska Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater- Zyberkówny w dalszej treści statutu zwana jest Szkołą. 2. Siedzibą Szkoły jest zabudowana nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26, stanowiąca własność Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, dalej zwanego Towarzystwem. 3. Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 4. Organem prowadzącym i właścicielem Szkoły jest Towarzystwo, które sprawuje nadzór w zakresie ideowo-wychowawczym, spraw finansowych i administracyjnych, a szczególności w zakresie: 1) zgodności programu wychowawczego i jego realizacji z przesłaniem zawartym w testamencie założycielki Szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny, które brzmi: Pragnę, aby wychowanie oparte było na zasadach religijnych, katolickich oraz narodowych z uwzględnieniem zdrowo pojętego postępu. Główny nacisk należy kłaść na kształcenie charakteru, wyrabianie dzielnych jednostek dla społeczeństwa, 2) prawidłowości dysponowania przyznanymi Szkole środkami finansowymi i gospodarowania mieniem, 1

2 3) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły. 5. Organem wykonawczym Towarzystwa w sprawach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 jest Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa może powierzyć sprawowanie nadzoru osobie lub zespołowi osób. 6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego (nadzór pedagogiczny) sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Szkoła dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Towarzystwa. 2. Środki finansowe niezbędne dla pokrycia kosztów utrzymania Szkoły pochodzą z: 1) opłat za nauczanie (wpisowe i czesne) wnoszonych przez rodziców/opiekunów uczniów, 2) zapisów i spadków, 3) dotacji i subwencji państwowych, samorządowych, 4) darowizn, 5) środków własnych Towarzystwa. 3. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do uiszczania opłat za nauczanie w wysokości określanej corocznie uchwałą Zarządu Towarzystwa. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa Regulamin opłat za nauczanie. 4. W przypadku nie wywiązania się rodziców/opiekunów ucznia z obowiązku określonego w ust. 3 przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Dyrektor Szkoły może skreślić uczenia z listy uczniów. Decyzja Dyrektora w sprawie skreślenia nie wymaga opinii innych organów Szkoły. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Towarzystwa w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji. Decyzja Zarządu Towarzystwa jest ostateczna. 5. Księgowość Szkoły prowadzona jest na wyodrębnianym koncie Towarzystwa. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego Szkoły opartego o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego. 2

3 2. W ramach programu wychowawczego społeczność Szkoły uznaje za swoją misję pracę nad doskonaleniem wszystkich swoich członków, zarówno uczniów jak i nauczycieli z poszanowaniem specyfiki ich roli. Do najważniejszych zadań społeczności szkolnej zalicza się: 1) wytrwałą pracę nad rozwojem osobowości w wymiarze indywidualnym, społecznym i religijnym, 2) dbałość o rozwój intelektualny i fizyczny, 3) kultywowanie etyki obywatelskiej, czyli służby na rzecz dobra wspólnego, 4) wychowania mężczyzn świadomych swej godności oraz społecznych praw i obowiązków. 3. Szkoła otwarta jest na uczniów niewierzących lub wyznających inną religię, wychowuje do wzajemnego szacunku i współpracy. Uczniowie ci zobowiązani są do zachowania zasad statutu, uczestniczenia w realizowanych przez szkołę programach wychowania i nauczania. 4. Szkoła zapewnia uczniom w szczególności: 1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 2) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 3) rozwijanie sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań, 4) stworzenie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 5) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 6) pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 7) 5 Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 1) prowadzenie zajęć przewidzianych programem nauczania na poziomach: a) przygotowania przedszkolnego (tzw. oddział zerowy) b) edukacji wczesnoszkolnej c) edukacji na poziomie klas 4-6 2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, b) budowanie właściwych relacji w życiu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, c) wpajanie zasad kultury życia codziennego, 3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 4) prowadzenie w szkole lekcji religii obowiązkowej dla wszystkich uczniów. Życzenia rodziców, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty, zawiera się w fakcie wyboru szkoły katolickiej, 5) pracę nauczycieli-wychowawców wspomaganą badaniami i zaleceniami właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb współpracę z właściwymi instytucjami samorządowymi i administracji państwowej, 3

4 6) naukę języków obcych w zakresie szerszym, niż to przewiduje ramowy plan nauczania MEN Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 1) dyżury nauczycieli w budynku szkolnym według grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim, 2) w przypadku wycieczek przydzielenie jednego opiekuna na 15 uczniów, dwóch opiekunów jeżeli grupa liczy powyżej 20 uczniów, 3) zgłaszanie do policji drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej, 4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 5) zapewnienia pobytu w świetlicy szkolnej wszystkim uczniom, których rodzice/opiekunowie złożą odpowiednie deklaracje, 6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 8) umożliwienie uczniom spożycia w jadalni co najmniej jednego posiłku ciepłego, 9) wspólnie z ajentem sprawowanie nadzoru w pomieszczeniach jadalni w zakresie utrzymywania jej w stałej czystości i sprawności znajdujących się tam urządzeń sanitarnych, 10) dążenie do równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczym, 11) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 2. W celu zapewnienia uczniom szczególnego bezpieczeństwa nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole zobowiązani są do: 1) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi Szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, 3) zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona czynów karalnych lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 7 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła może udzielić wsparcia m.in. poprzez: 1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez psychologa szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 2) terapię pedagogiczną w przypadkach dysleksji i innych specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, 3) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, 4

5 4) zapewnienie dożywiania w przypadkach losowych, 5) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej. 5

6 ROZDZIAŁ III OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 8 Szczegółowe cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania, sposób i zakres oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszego statutu, stanowiącym jego integralną część. ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 9 Organami Szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor jeżeli stanowisko wicedyrektora zostało utworzone, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd uczniowski jeżeli zostanie utworzony, 4) Rada Rodziców - jeżeli została utworzona. 10 Dyrektor Szkoły w stosunkach służbowych podlega Zarządowi Towarzystwa. 1. Dyrektor Szkoły: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, w tym opracowuje: a) program dydaktyczno-wychowawczy, b) arkusz organizacyjny Szkoły, c) projekt budżetu Szkoły, 2) reprezentuje Szkołę na zewnątrz, 3) jest bezpośrednim przełożonym w stosunku do nauczycieli, 4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli, 5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne, 6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 7) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, 8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 9) sporządza sprawozdania z działalności Szkoły na zakończenie I semestru i na koniec roku szkolnego, 10) informuje Zarząd Towarzystwa o wszelkich zaleceniach wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 11) wykonuje inne zadania wynikające z niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów 2. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach: 1) powierzenia nauczycielowi określonej funkcji (m.in. wychowawcy, opiekuna itp.) 6

7 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych w stosunku do nauczycieli, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli, 4) w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli 5) skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły: a) z przyczyn, o których mowa w 3 ust. 4 statutu - po uprzedniej konsultacji z Zarządem Towarzystwa, b) z innych przyczyn po uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną i Zarządem Towarzystwa. 3. Dyrektor Szkoły bierze posiedzeniach Zarządu Towarzystwa Dyrektor Szkoły bierze udział na zaproszenie. 4. Dyrektor Szkoły ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach samorządu uczniowskiego a także Rady Rodziców, jeśli organ ten został powołany. 11 Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko Wicedyrektora Szkoły określając jego prawa i obowiązki Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w Szkole nauczyciele, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz Dyrektor i Wicedyrektor. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. W przypadku nieobecności Dyrektora funkcje przewodniczącego pełni Wicedyrektor lub w przypadku jego nieobecności, nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć przedstawiciel Towarzystwa lub inne osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły. 3. Szczegółowy tryb i warunki pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin, uchwalony przez Radę Pedagogiczną Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły i uchwalanie programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 2) ustalanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen, 3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 4) zatwierdzanie wniosków komisji powołanych przez Radę, 5) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 6) zatwierdzanie programu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, 7) ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar, 7

8 8) zatwierdzanie regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym. 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy w Szkole, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 3) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli, 4) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, 5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia. 3. Rada Pedagogiczna może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o skreślenie z listy ucznia. 14 Rada Pedagogiczna dla realizacji swych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły oraz określa zakres i tryb ich prac Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Władzami samorządu są: - na szczeblu oddziałów (klas): samorządy klasowe, - na szczeblu Szkoły: samorząd szkolny. 2. Do zadań samorządu szkolnego należy: 1) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu szkolnego, 2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania, 3) współpraca w realizacji zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły. 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły. 4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego W Szkole może działać Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców/opiekunów uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, wnioskowanie w tym zakresie do organów Szkoły, a zwłaszcza: 1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców/opiekunów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 2) współpraca ze środowiskiem Szkoły oraz lokalnym, 3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 4) zapewnienie rodzicom/opiekunom, we współdziałaniu z nauczycielami Szkoły, prawa do: - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w Szkole i w klasie, 8

9 - uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności, - znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego uczenia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i rad oddziałowych, zasady wydatkowania funduszy gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 17 Organa Szkoły współpracują ze sobą oraz z Zarządem Towarzystwa przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły poprzez: 1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach, 2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu Szkoły, 3) informowanie o podjętych i planowanych działaniach. ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI Podstawowym prawem ucznia jest prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania. 2. W szczególności uczeń ma prawo do: 1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, 2) poszanowania swej godności, przekonań i własności, 3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 5) zapoznania się z programem nauczania, 6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych a także z księgozbioru biblioteki, 7) stypendium naukowego, jeśli spełnia warunki jego przyznania, 8) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole. 3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, organizować imprezy klasowe i szkolne. 4. W szczególnych przypadkach (m.in. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 9

10 5. Ocena zachowania ucznia nie może wpływać na ocenę z przedmiotu Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły, a zwłaszcza: 1) podnosić poziom wiedzy i uzyskiwać postępy w nauce, 2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i systematycznie się do nich przygotowywać, 3) nadrobić zaległości w nauce - w przypadku dłuższej nieobecności w szkole - mając możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym, 4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły i Towarzystwa, 5) dbać o dobre imię Szkoły, 6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 7) dbać o mienie ład i porządek w Szkole, 8) nosić strój szkoły określony regulaminem Szkoły, 9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f) 10) uczestniczyć we wszelkich działaniach szkoły podejmowanych w związku z jej katolickim charakterem. 2. Uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków i innych środków odurzających. 3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin Szkoły. Decyzję w sprawie przyznania nagrody lub zastosowania kary podejmuje wychowawca. Od decyzji o zastosowaniu kary uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły i może być zastosowane wobec jawnego rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. 2. Uczeń może być skreślona z listy w następujących przypadkach: 1) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne, 2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły, 3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców, 4) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności, jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych kolegów.. 3. Uczeń jest skreślony z listy: 1) jeżeli taką decyzję podejmą rodzice/opiekunowie, 2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu i innych szkodliwych dla zdrowia środków oraz udowodnionej jej kradzieży, 3) za każde z wykroczeń wyliczonych w ust. 2, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym zastosowaniu środków zaradczych. 10

11 4. Od decyzji Dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna. ROZDZIAŁ VI PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI Nauczyciele świadczą pracę w Szkole na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawcą nauczyciela w rozumieniu kodeksu pracy - jest Towarzystwo. 2. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli następuje na wniosek Dyrektora Szkoły. 3. Jeżeli umowa o pracę nie przewiduje inaczej, prawa i obowiązki nauczycieli będących pracownikami, określa niniejszy statut, kodeks pracy i regulaminy obowiązujące w Towarzystwie (regulamin pracy, regulamin wynagradzania). 4. Nauczyciele w szczególności mają prawo do: 1) nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem Szkoły metodami i programami nauczania, 2) współudziału w tworzeniu programów nauczania i wychowania w Szkole, 3) egzekwowania od uczniów określonych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną, 4) współtworzenia wizerunku Szkoły, 5. Nauczyciele w szczególności są zobowiązani do: 1) dbałości o wysoką jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 2) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) tworzenia warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 4) kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażania do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 5) upowszechniania samorządności jako metody wychowawczej, 6) dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 7) ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, 8) dbałości o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny, 9) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań jak również pozytywnych cech charakteru, 10) systematycznej współpracy z domem rodzinnym ucznia, 11) przestrzegania zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 12) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania, 13) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami, 11

12 14) systematycznego pogłębiania i aktualizowania wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 15) przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej, 16) przestrzegania obowiązujących regulaminów i innych aktów prawnych obowiązujących w Szkole Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwojowi uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej, 4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 3 wychowawca: 1) otacza indywidualną opieką wychowawczą swoich uczniów, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 5) utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów, 6) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi osobami wspierającymi rozwój dziecka, 7) organizuje- zgodnie z grafikiem zebrań ustalonym na początku roku przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną- spotkania z rodzicami/opiekunami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE Podstawową jednostką organizacyjna Szkoły jest oddział złożony z uczniów, które w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 14 uczniów, zaś w oddziałach szkolnych nie więcej niż 18 uczniów. 3. Zajęcia z języków obcych mogą się odbywać w grupach mniejszych niż oddziały klasowe na zasadach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 12

13 24 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 25 Organizacja zajęć dodatkowych: 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym, 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych lub za dodatkową odpłatnością, której wysokość ustalana jest przez Zarząd Towarzystwa, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 3. wymaganą liczbę uczestników zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany w terminie do 30 czerwca każdego roku. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Towarzystwo do dnia 31 sierpnia danego roku. 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych, terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych. 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, świetlicowych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 3. Pomieszczenia biblioteki i zaplecza umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów w grupach lub oddziałach. 13

14 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin ustalany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 1) udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom, 2) udzielanie informacji bibliotecznych: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach czytelniczych, 4) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych, 5) udostępnianie nauczycielom, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w prowadzeniu różnych form zajęć edukacyjnych w bibliotece, 6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w Szkole na zebraniach rady pedagogicznej, 7) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami itp., 8) gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja zbiorów, 9) w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, b) informowanie o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach z rodzicami), c) popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej Szczegółową organizację pracy Szkoły określa jej regulamin, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Towarzystwo. Regulamin Szkoły określa w szczególności: 1) czas trwania lekcji i przerw śródlekcyjnych, 2) zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w Szkole, 3) zasady przeprowadzania sprawdzianów wiedzy, 4) porządek dnia, 5) nagrody i kary dla uczniów, 6) ubiór szkolny, 7) zasady organizacji życia w Szkole, 2. Zasady korzystania (w tym zasady odpłatności za niektóre usługi) z biblioteki szkolnej, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej i innych pracowni oraz gabinetu lekarskopielęgniarskiego określają regulaminy tych jednostek. 3. Dzień Imienin założycielki szkoły hr. Cecylii Plater-Zyberkówny tj. dzień 22 listopada jest świętem Szkoły. W tym dniu nie odbywają się zajęcia obowiązkowe. 14

15 4. Na terenie Szkoły, podczas wszelkich zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę lub osoby trzecie obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. 30 Nabór uczniów do Szkoły organizowany jest przez komisję rekrutacyjną. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Statut Szkoły może być zmieniony decyzją Zarządu Towarzystwa. 2. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować do Zarządu Towarzystwa o zmianę statutu, oraz na prośbę Zarządu opiniować propozycje wprowadzanych zmian Uchwały organów Szkoły niezgodne ze statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez Dyrektora. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia organ, który tę uchwałę podjął. 2. Organy Szkoły inne niż Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor, nie są uprawnione do reprezentowania Szkoły na zewnątrz Rodzice (opiekunowie prawni), których syn rozpoczyna naukę w Szkole, zawierają z Towarzystwem umowę o nauczanie po uprzednim zapoznaniu się ze statutem i regulaminem Szkoły, regulaminem opłat za nauczanie oraz uchwałą Zarządu Towarzystwa w przedmiocie wysokości tych opłat. 2. Statut, regulamin Szkoły, regulamin opłat za nauczanie oraz uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie wysokości opłat za nauczanie w danym roku szkolnym a także wszelkie zmiany tych dokumentów, podawane są do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole oraz są dostępne w Sekretariacie Szkoły W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 2. Statut wchodzi w życie z datą zatwierdzenia 15

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo