East Sussex Bach Choir

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "East Sussex Bach Choir"

Transkrypt

1

2 Stowarzyszenie M odzie owa Orkiestra Kameralna Fresco Sonare & Instytut Europeistyki UJ zapraszaj na koncert pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Prof.dra hab. Jacka Majchrowskiego Jego Magnificencji Rektora UJ Prof. dra hab. Karola Musio a Przewodnicz cego Rady Miasta Krakowa dra in. Paw a Pytko East Sussex Bach Choir Orkiestra Kameralna Fresco Sonare Pippa Longworth - mezzo-sopran (Dido/Dydona) Lucinda Houghton - sopran (Belinda) Kathryn Sargent sopran John Hancorn dyrygent, baryton, kierownik artystyczny (Aeneas/Eneasz) 2 wrze nia 2006 (sobota) - godz Ko ció w. Katarzyny, ul. Augustia ska 7

3 Program koncertu: Georg Friedrich Händel ( ) Zadok the Priest HWV 258 William Byrd ( ) Ave Verum Corpus Sing Joyfully Miko aj Ziele ski ( ) Haec Dies Wolfgang Amadeusz Mozart ( ) Ave Verum Corpus Joseph Haydn ( ) Missa Brevis St. Joannis de Deo Nr 7 B-dur Hob. XXII:7 *** Henry Purcell ( ) Dydona i Eneasz

4 John Hancorn urodzi sie w Inverness, w Szkocji, y w Lewes przez 20 lat. Uko czy Trinity College of Music z wyró nieniem (nagroda the Elizabeth Schumann Lieder Prize). Nast pnie studiowa pod kierunkiem Sir Peter a Pears a w the Britten-Pears School w Aldeburgh ora z Thomas a Hampson a w the National Opera Studio. W swojej karierze operowej g ówne role wykonywa na deskach najbardziej presti owych oper: the Royal Opera House (Covent Garden), English National Opera, Kent Opera, Glyndebourne Festival Opera oraz Welsh National Opera. Od wielu lat John Hancorn zwi zany jest z chórem ESBC jako solista basowy, gdzie od 1997 roku pe ni funkcj dyrygenta. Nale y doda, e oprócz kariery solisty operowego jest coraz bardziej poszukiwanym nauczycielem piewu i dyrygentem chórów w kraju i zagranic. John Hancorn wyk ada w Trinity College of Music, the East Sussex Academy of Music, Christ s Hospital School w West Sussex, uczy tak e w renomowanej the Dartington International Summer School. John Hancorn was born in Inverness, Scotland and is a graduate of Trinity College of Music, where he was awarded the Elisabeth Schumann Lieder Prize. He studied under Sir Peter Pears at the Britten-Pears School, Aldeburgh, at the National Opera Studio and with Thomas Hampson. Operatic engagements include principal roles with English National Opera, Kent Opera, the Royal Opera, Glyndebourne Festival Opera and Welsh National Opera. John now has a busy concert career as a soloist in oratorio and recitals and has worked with leading orchestras at home and abroad and occasionally ventures into the world of opera and music theatre with a particular emphasis on early opera and masques. His many recordings include The Devil in Hildegard von Bingen Ordo Virtutem, Weelkes Madrigals and Anthems with The Consort of Musicke under Anthony Rooley. He is head of voice at Christ s Hospital School and on the staff at Trinity College of Music and the East Sussex Academy of Music. He teaches Chamber Choir, Madrigals and Voice at the renowned Dartington Summer School.

5 Pippa Longworth uko czy a Trinity College of Music, a nast pnie studiowa a w the Guildhall School of Music and Drama, gdzie zdoby a nagrod the Ricordi Opera Prize. Studiowa a tak e w the Britten-Pears School pod okiem samego Peter a Pears a, w L Academie de Maurice Ravel oraz w the Brereton International Music Symposium gdzie uczy a si z Birgit Nillson, Renato Scotto i Thomas em Hampson em. Jako sopran, Pippa zadebiutowa a w the Royal Opera House (Covent Garden) i od tego momentu gra a wiele ró norodnych ról w najwa niejszych teatrach operowych, na festiwalach i koncertach w Wielkiej Brytanii oraz w ca ej Europie (Royal Opera House, Opera 80, Maggio Musicale we Florencji z Roger em Norrington em, Festiwal we Frankfurdzie, koncerty z L Orchestre de Bordeaux, pi cioletnia seria oratorium Händla z Sergio Siminovitch em i z Centro di Musica Antica, europejskie tournée z Nocami Figara z Solti m, Aldeburgh Festival, Covent Garden Festival, the London Festival, Edinburgh Festival, Musica nel Chiostro, Batignano, New Sussex Opera, English National Opera, BBC Proms). Pippa by a solistk w s ynnym Théâtre de Complicité, który obje d a Holandi i Niemcy. Gra a w Danii z David em Robertson em i z Randers em Byorkester em, a niedawno z Musiktheater Transparant w Antwerpii. W ród nagrodzonych nagra dla telewizji znajduj si Mask of Orpheus Birtwistle a, Il Parnaso Gluck a oraz Rossignol Strawi skiego. Od niedawna, piewaj c jako mezzo, jej repertuar powi kszy si o role Saul a Händla, Prince of Persia w Belshazzar Händla oraz Matki i Czarownicy w Hansel and Gretel. Ostatnio piewa a w Operze Weneckiej z Carl em Davis em oraz z Halle Orchestra, na Dartington International Music Festival, z Brodsky String Quartet w Pradze i w New Kent Opera. Ponadto regularnie prowadzi kursy dla zaawansowanych piewaków operowych w Musik Akademie, w Pradze. Pippa Longworth graduated from Trinity College of Music and went on to study at the Guildhall School of Music and Drama, where she won the Ricordi Opera Prize. She also studied at the Britten-Pears School with Peter Pears, L Academie de Maurice Ravel and at the Brereton International Music Symposium where she studied with Birgit Nillson, Renato Scotto and Thomas Hampson. As a soprano, Pippa made her professional debut at the Royal Opera House and has since performed a wide range of roles at most major opera houses, festivals and concert halls in the UK and Europe including, ROH, Opera 80, Maggio Musicale in Florence with Roger Norrington, Frankfurt Festival, L Orchestre de Bordeaux, a five year series of Handel oratorio with Sergio Siminovitch and Centro di Musica Antica, a European tour of Le Nozze di Figaro with Solti, Aldeburgh Festival, Covent Garden Festival, the London Festival, Edinburgh Festival, Musica nel Chiostro, Batignano, New Sussex Opera, English National Opera, BBC Proms. Pippa was the female soloist in Teatre de Complicite s highly acclaimed Phantom Violin that toured Holland and Germany. She toured Denmark with David

6 Robertson and Randers Byorkester performing Façade and more recently worked with Musiktheater Transparant, Antwerp performing Had I a Song. Television appearances include Fiordiligi in Cosi fan Tutti (BBC), Bach s Coffee Cantata (RAI ) and the world premiere of Torke s opera King of Hearts (CH4). Recordings include a prize winning recording of Birtwistle s Mask of Orpheus, Gluck s Il Parnaso and Stravinsky s Rossignol. Since recently retraining as a mezzo, her performances have included Handel s Saul, the Prince of Persia in Handel s Belshazzar and the Mother and Witch in Hansel and Gretel. Recently, she has sung with Venetian Opera, Carl Davis and the Halle Orchestra, Dartington International Music Festival, the Brodsky String Quartet in Prague and New Kent Opera. She also contributes regularly to the course for advanced Opera singers at the Musik Akademie, Prague. Lucinda Houghton jest absolwentk the Guildhall School of Music and Dance gdzie studiowa a aktorstwo i nauczanie. Jest cz onkiem najwa niejszych profesjonalnych grup wokalnych w Wielkiej Brytanii (The Monteverdi Choir, The English Concert, the Sixteen and the BBC singers), z którymi podró uje po ca ym wiecie wyst puj c w najbardziej presti owych salach koncertowych oraz na licznych festiwalach. S aw zdoby a jako solistka oratoriów i recitali. Spo ród jej licznych nagra nale y wymieni : Gluck Iphigenie en Tauride, Mozart Marriage of Figaro, Lehar The Merry Widow, Carissimi Jonas and Rameau Les Boreades. yje w Sussex i po zdobyciu kolejnego dyplomu na Sussex University, swój czas dzieli mi dzy piewanie i nauczanie. Lucinda Houghton trained at the Guildhall School of Music and Dance studying performance and teaching. She has been a member of most of the top professional vocal groups in the UK, including The Monteverdi Choir, The English Concert, the Sixteen and the BBC singers, with whom she has travelled extensively throughout the world, appearing in most major concert houses and festivals. She has an extensive career as an oratorio soloist and recitalist. Her many recordings include Gluck Iphigenie en Tauride, Mozart Marriage of Figaro, Lehar The Merry Widow, Carissimi Jonas and Rameau Les Boreades. She lives in Sussex and, after taking a further degree in music at Sussex University, is dividing her time between singing and teaching

7 East Sussex Bach Choir Chór zosta za o ony w 1986 roku przez Roger a Durston a, pó niejszego Dyrektora Dzia u Nauczania Muzyki na region East Sussex. Pocz tkowo cz onkami byli profesjonali ci powi zani ze wiatem muzyki (nauczyciele, wyk adowcy, pracownicy administracyjni, studenci muzyki). Jednak z up ywem lat chór wzbogaci si o piewaków z ca ego regionu zainteresowanych w szczególno ci muzyk barokow. The East Sussex Choir zawsze wyst puje z The Sussex Baroque Players, grup muzyków zawodowych o krajowej i mi dzynarodowej s awie, którzy specjalizuj si w grze na instrumentach z epoki. Pog biaj c swoj muzyczn to samo ESBC nawi za cis wspó prac ze znanymi piewakami z ca ego wiata. Chór interesuje si nie tylko muzyk barokow, jest dumny z mo liwo ci wykonywania ka dego rodzaju muzyki. East Sussex Bach Choir The Choir was established in 1986 by Roger Durston, then Director of Music Education for East Sussex. Initially, the membership consisted mainly of individuals professionally engaged in the world of music as teachers, lecturers, administrators and students of music. However, over the years membership has diversified and has been enriched by singers from across the region, drawn together by a shared commitment to perfomance of baroque and other music. The East Sussex Bach Choir routinely performs with the Sussex Baroque Players, a group of professional musicians of national and international repute who specialise in period instrument performance. In developing its musical identity the ESBC has also formed lasting working relationships with professional singers of international standing The Choir is particularly committed to performance of works from the baroque and early classical periods, but is also proud of its versatility in performing music of all types. Orkiestra Kameralna Fresco Sonare powsta a w 1998 roku. Tworz j instrumentali ci studiuj cy w ró nych uczelniach krakowskich Uniwersytet Jagiello ski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska oraz w Akademii Muzycznej. Wszyscy aktywnie uczestnicz w yciu kulturalnym naszego miasta i nie tylko.

8 Pragn promowa m odych wykonawców i muzyk powa n zw aszcza w kr gach m odzie owych. Od pocz tku swego istnienia orkiestra doskonali swe umiej tno ci pod kierunkiem Moniki Bachowskiej absolwentki Wydzia u Edukacji Muzycznej i Dyrygowania Chóralnego Akademii Muzycznej w Krakowie, wielokrotnie nagradzanej na konkursach orkiestrowych w kraju i zagranic (B dzin, Nyiregyhaza). W marcu 2002 roku zespó wzi udzia w Mi dzynarodowym Konkursie Orkiestr M odzie owych w Nyiregyhaza na W grzech, gdzie w kategorii < Zespo ów Profesjonalnych >, zdoby pierwsze miejsce i uzyska najwy sze wyró nienie Summa cum Laude. Specjalne uznanie jury zdobyli równie Przemys aw Bobrowski wyró niony jako najlepszy kontrabasista oraz Kinga Boche ska uznana za najlepszego koncertmistrza festiwalu. We wrze niu tego 2004 orkiestra zarejestrowa a sw dzia alno artystyczn. Do chwili obecnej ma na swoim koncie szereg pomy lnie przeprowadzonych projektów kameralnych i oratoryjnych, z udzia em znanych solistów. Fresco Sonare Chamber Orchestra started its activity in The members - young instrumentalist from Cracow's universities and academies, actively participate in cultural life of the city and the region. The main purpose is to promote classical music especially in the circle of youth. The orchestra performs the music from different periods and types, but with a particular enthusiasm the young musicians interpret the works of baroque. The Orchestra cooperates with well-known soloists-the graduates of Academy of Music. From the beginning, members of the orchestra have been perfecting their skills under the direction of Monika Bachowska - a graduate of Academy of Music in Cracow (Faculty of Music Education and Conducting a Chorus), repeatedly awarded in the country and abroad. In 2002 the orchestra was awarded Summa cum Laude on International Competition of Youth Chambers in Hungary. Till now, the orchestra has several successful projects of oratorio and chamber music.

9 East Sussex Bach Choir Soprany / Sopranos Alty / Altos Anne Bonwit Elspeth Barnett Harriet Charlesworth Angie Bassford Jo Charlesworth Patricia Guillaume Helga Frost Carol Hazelden Jannine Jones Jean Hill Liz Smith Brigid Wells Charlotte Tayler Heide Hughes Linda Taylor Catherine Jamison McCarter Elisha-Rose Taylor Liz Petty Hannah Sollars Ann Stedman Val Winslade Kathryn Sargent Tenory / Tenors Basy / Basses Mike Dawney Sebastian Charlesworth Pyers Pennant Walter Hare Peter Wylie Peter Lynn Larry Yates Patrick Palmer Graham Smith Peter Unsworth Orkiestra Kameralna Fresco Sonare Skrzypce I / Violino I Skrzypce II / Violino II Kinga Boche ska-szostak koncertmistrz/concertmaster Jakub Ga ka Joanna Bednarska Dagmara wierk Ma gorzata Pucha a Joanna Winiarczyk Jacek Kurzyd o Altówki / Viola Urszula Lechowicz Pawe Rychli Jan Tomala Wiolonczele / Violoncello Krzysztof Lenczowski Julia Malik Mateusz Bar óg Kontrabas / Contrabasso Organy / Organ Klawesyn / Cembalo Micha Skiba Ryszard Leszk Szostak Andrzej Zawisza

10 Henry Purcell Dydona i Eneasz / Dido and Aeneas Opera w trzech aktach, z prologiem (muzyka do prologu zagin a). Libretto: Nahum Tate. Premiera: Londyn (1689) Akcja toczy si w staro ytnej Kartaginie. POSTACI : Dido, Queen of Carthage / Dydona, Królowa Kartaginy Aeneas, the Trojan Prince / Eneasz, Ksi e troja ski Belinda, Dido's servant / Belinda, s u ca Dydony 2nd Woman / druga dama Sorceress / czarodziejka First and Second Witches / Pierwsza i druga wied ma First Sailor / Pierwszy egla Chorus of Courtiers, Witches or Sailors, depending on the scene/ chór Akt I Ods ona 1 Królowa Kartaginy, Dydona, kocha Eneasza - wodza troja skiej dru yny, która ocala a z pogromu zdobytej przez Greków Troi. Pierwsza dama dworu, Belinda, zapewnia Dydon o wzajemno ci uczu Eneasza, ale królowa na wszelki wypadek decyduje si przywita go oboj tnie. Ods ona 2 Mieszkaj ca w lesie Czarownica pragnie zguby Dydony i ca ej Kartaginy. Wie, e na drodze do szcz cia królowej mo e stan jedynie misja Eneasza w kraju Latynów. Akt II Na cze go ci z Troi w lesie odbywa si polowanie. Chór intonuje pie, wspominaj c legend o bogini owów Dianie i rozszarpanym przez w asne psy m odzie cu Akteonie. Pojawiaj si Dydona i Eneasz, jednak z powodu nadci gaj cej burzy królowa wraca do pa acu. Przed Eneaszem zjawia si pos aniec bogów Merkury, który przynosi mu rozkaz Jowisza - wódz musi natychmiast wyrusza, aby wype ni misj w kraju Latynów. Nie wie, e rzekomy Merkury to w rzeczywisto ci jeden z demonów, s u cych przebieg ej Czarownicy.

11 Akt III Czarownica cieszy si, widz c rozpacz królowej Dydony. Co prawda Eneasz wyra a gotowo sprzeciwienia si woli bogów i pozostania w Kartaginie, jednak dumna Dydona nie wyra a na to zgody. Woli umrze, ni po lubi cz owieka, który mia pomy le o jej porzuceniu. (Streszczenie libretta wed ug "Przewodnika operowego" J. Ka skiego) This is England's oldest opera and Purcell s only proper opera with music all the way through. As far as we know it was first performed in 1689, at a girl's school in Chelsea, London, run by a Mr Josias Priest, who was a dancing master. Unfortunately, neither the original, nor any 17th Century copy of the score, survives, but the presence of many dances in the scores used in later performances must owe a lot to Mr Priest s original requests. The story for Dido and Aeneas was adapted from part of the Aeneid by Virgil. Dido, Queen of Carthage, falls in love with Aeneas, who has landed in Carthage after fleeing from Troy after defeat in the Trojan War. However, some witches living near Carthage, who hate Dido, remind him that he is fated to go and be the founder of the Roman Empire. Aeneas leaves Dido, who is heartbroken and kills herself. This is slightly changed from the version in the Aeneid, where there were no witches. In the Aeneid, it is the gods that intervene to remind Aeneas of his duty.

12 Act I - the palace Dido enters her apartment. She is troubled by her feelings for the Trojan prince Æneas, but is reassured by Belinda. The courtiers are anxious that the thrones of Carthage and Troy should be united, and rejoice at the prospect. Æneas and his attendants arrive, and Dido s courtiers continue their encouragement. After a virtuoso courtship dance by Dido and Æneas (indicated in the libretto, though no music survives), the act ends with a Triumphing Chorus and Dance. Act II, Scene 1 - the cavern The Sorceress appears. She summons the witches, and together they plot Æneas departure, Dido s ruin, and the consequent destruction of Carthage. The hunt as an image of courtship begins as the Sorceress sees the queen and the prince in chase. In contrast to the stately minuet at the end of Act I, the scene ends with an Echo Chorus and Dance of the Furies (evil spirits). Scene 2 - the grove The court, out hunting in the vale, is driven back to the Palace by a thunderstorm: a symbolic end to the hunt, for Dido, having yielded to Æneas, has lost all. The spirit of the Sorceress appears, disguised as Mercury, the winged messenger, and commands Æneas to leave and continue his quest for the site for the founding of the new Troy. Æneas laments his fate in a dramatic recitative. Act III, Scene 1 - the ships The witches drive Æneas men to the ships. Some light relief is provided by the Sailors song and dance. The Sorceress and her crones rejoice at their success, and the scene ends with a Witches Dance. Scene 2 - [back at the palace] Torn between his desire to remain with Dido and the will of the gods, Æneas hesitates and resolves to stay, only to be rejected by an angry Dido. He leaves. Belinda fails to appease the grief-stricken Dido, who sings a final lament before killing herself. The opera ends with Mourning tableau, in which the Cupids dance around Dido s body. Projekt ok adki: Antoni Korzeniowski Opracowanie programu: Kinga Boche ska-szostak, Ma gorzata Pucha a, Jakub Ga ka, Joanna Borkowska, Urszula Lechowicz, Joanna Winiarczyk

13 Organizatorzy koncertu pragn z o y serdeczne podzi kowania: Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Prof. dr hab. Jackowi Majchrowskiemu, Jego Magnificencji Rektorowi UJ Panu Prof. dr hab. Karolowi Musia owi, Przewodnicz cemu Rady Miasta Krakowa Panu dr in. Paw owi Pytko, Dyrektorowi Instytutu Europeistyki UJ Panu Prof. dr hab. Zdzis awowi Machowi, Jego Magnificencji Rektorowi Akademii Muzycznej w Krakowie Prof. Stanis awowi Krawczy skiemu, Panu Jackowi Sajce, Panu Dyrektorowi Szko y Muzycznej II st. Prof. Stefanowi Wojtasowi, wszystkim osobom zaanga owanym w realizacj koncertu oraz sponsorom i patronom medialnym.

14

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW CHURCH OF THE GUARDIAN ANGELS Wałbrzych, ul. Garbarska 4

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW CHURCH OF THE GUARDIAN ANGELS Wałbrzych, ul. Garbarska 4 19:00 7:00 pm czwa rtek / Thursday 11.09 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARII MAGDALENY, KATEDRA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO CHURCH OF ST MARY MAGDALENE, POLISH NATIONAL CATHOLIC CATHEDRAL Wrocław, ul. Szewska 10 in

Bardziej szczegółowo

XVI Międzynarodowy. The 16 th International. Marek BRACHA. Narodowy Instytut Fryderyka POLSKA / POLAND

XVI Międzynarodowy. The 16 th International. Marek BRACHA. Narodowy Instytut Fryderyka POLSKA / POLAND program programme Marek BRACHA POLSKA / POLAND XVI Międzynarodowy Urodził się 3 lutego 1986 r. w Warszawie. Student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Alicji Palety-Bugaj. Równolegle

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Toruń GruDZIĄDZ Toruń GruDZIĄDZ Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM The Society of Friends of Music Academy in Białystok PROGRAMME OF THE FOURTH INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010 VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SAKSOFONOWY W SZCZECINIE 25 kwietnia 2010-20 czerwca 2010 7TH INTERNATIONAL SAXOPHONE FESTIVAL IN SZCZECIN 25 April 2010-20 June 2010 PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

4. Festiwal Muzyki Polskiej

4. Festiwal Muzyki Polskiej 4. Festiwal Muzyki Polskiej 4 th Festival of Polish Music Kraków, 9-16 XI 2008 Dyrektor Programowy / Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director Paweł Orski Goście

Bardziej szczegółowo

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010 6. Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music Kraków, 5-11 XI 2010 Organizatorzy / Organizers Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa / Mayor of the City of Kraków Dyrektor Programowy Program

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW PROGRAM PROGRAMME I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA DLA AMATORÓW Organizowany przez Towarzystwo im Fryderyka Chopina Pod honorowym patronatem PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY HANNY

Bardziej szczegółowo

Newberry Consort. Robbie Burns. Polish Cultural Treasures. The. The Howard Mayer Brown Memorial Concert. Co-directors

Newberry Consort. Robbie Burns. Polish Cultural Treasures. The. The Howard Mayer Brown Memorial Concert. Co-directors The Newberry Consort Ellen David Hargis Douglass & David & Ellen Douglass Hargis, co-directors Co-directors 2012-2013 2014 2015 Friday, January March 25, 20, 8pm Ruggles Hall The The Newberry Library Libary

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE / INTRODUCTION WPROWADZENIE DYREKTORA FESTIWALU Szanowni Pañstwo, Pragnê serdecznie Pañstwa powitaæ na 5. edycji naszego Festiwalu oraz zachêciæ do ogl¹dania filmów festiwalowych w naszych

Bardziej szczegółowo

Astrolabium Sings Bembinow

Astrolabium Sings Bembinow Astrolabium Sings Bembinow Astrolabium Sings Bembinow Miłosz Bembinow Stabat Mater 1. Stała Matka bolejąca 2. I któż widząc tak cierpiącą 3. O Matko, źródło wszechmiłości 4. Spraw, niech płaczę 5. Panno

Bardziej szczegółowo

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire) RAFAŁ AUGUSTYN ( 1951) I Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 1 [ 1 ] Allegro 5:09 [ 2 ] Canone 5:47 [ 3 ] Quasi Rondo 6:19 [ 4 ] II Kwartet smyczkowy z fletem 17:27 String Quartet No. 2 with flute [

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

Mendelssohn Elijah 1846

Mendelssohn Elijah 1846 50mm or less Mendelssohn Elijah 1846 75mm recording Watford Colosseum, 29 August to 1 September 2011 and Birmingham Town Hall 26 February 2012 recording producer Nicholas Parker balance engineer Neil

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs Gaude Cantem Bielsko-Biała, 18 21.10.2012 Gaude Cantem Patronat/Patronage Małgorzata Handzlik Poseł do

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 87 Review paper CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM ZOFIA UKOWSKA The Josef Pilsudski University of Physical

Bardziej szczegółowo

19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09. SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl.

19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09. SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl. 19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09 SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl. Kolbego 1 szlachetna śmierć i szlachetne życie noble death and noble life 20:00

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A 23 OTKANIA BA L OW ŁÓD Z K SP ET IE E LE T TE FE IN STI VAL LODZ RN AT IONAL BAL Drodzy Widzowie, Dear Ladies and Gentlemen, nadszedł czas Łódzkich Spotkań Baletowych, jednego z najważniejszych akcentów

Bardziej szczegółowo

II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY

II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY II GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY 8 10.02.2013 2 nd INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 8 10.02.2013 in Gdansk, Poland 08.02.2013 (Piątek / Friday) koncerty / concerts program 19.00 AULA akademii

Bardziej szczegółowo

My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity All a poet can do today is warn. Wilfred Owen

My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity All a poet can do today is warn. Wilfred Owen IN LOVING MEMORY OF ROGER BURNEY Sub-Lieutenant, Royal Naval Volunteer Reserve PIERS DUNKERLEY Captain, Royal Marines DAVID GILL Ordinary Seaman, Royal Navy MICHAEL HALLIDAY Lieutenant, Royal New Zealand

Bardziej szczegółowo

4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL

4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 4 th INTERNATIONAL GDANSK CHOIR FESTIVAL 13 15 Ferbruary 2015 in Gdansk, Poland IV GDAŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY 13 15 lutego 2015 Program 13.02.2015 Piątek / Friday Koncerty/Concerts 19.45

Bardziej szczegółowo

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org March 2012, No. 3/117 Marzec 2012, Nr 3/117 POLISH-AMERICAN GOOD JOE George Sobieraj, PACC

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo