WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ"

Transkrypt

1 WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KONSPEKT 1 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KL. II GIMNAZJUM TEMAT : TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI LINIOWEJ W ARKUSZU KALKULACYJNYM CELE: a ) POZNAWCZE : - Umiejętność sporządzania wykresów funkcji liniowej ; - Nabywanie umiejętności śledzenia rozumowania ; - Umiejętność analizowania danych pod kątem wykonywania zadania; - Umiejętność poprawnego określania celów działań; b) KSZTAŁCĄCE : - Kształcenie umiejętności sprawnego sporządzania wykresów na podstawie tabeli; - Kształtowanie umiejętności odczytywania i zinterpretowania problemu; - Nabywanie umiejętności formatowania wykresów funkcji liniowej; c ) WYCHOWAWCZE : - Szanowanie określonych przez nauczyciela zasad związanych z gospodarowaniem zasobami dostępnymi w pracowni komputerowej; - Wyrabianie nawyku pilnowania porządku na stanowisku pracy; - Doskonalenie umiejętności pracy w grupie; - Doskonalenie umiejętności dyskusji w grupie i z nauczycielem ; - Wyrabianie postawy Ŝyczliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu zadań według jasno określonych reguł; METODY NAUCZANIA : Podająca praca z plikiem tekstowym; Poszukująca dyskusja; Praktyczna ćwiczenia zawarte w pliku o nazwie Grupa1.exe,...,Grupa6.exe; FORMY ORGANIZACYJNE :

2 - Praca w grupach; - Praca zbiorowa; ŚRODKI ORANIZACYJNE : - Sprzęt komputerowy; - Oprogramowanie; - Arkusz kalkulacyjny; - Dyskietki; 1.Wprowadzenie nawiązanie do poprzedniej lekcji (TEMAT: Funkcja a arkusz kalkulacyjny) po której uczeń : zna pojęcie funkcji; wie jak tworzyć tabelki np. zmiany temperatury powietrza w czasie, średniej prędkości cząsteczek gazu w róŝnej temperaturze, zmiany zawartości tlenu w atmosferze związanej z wysokością nad poziomem morza; sprawnie porusza się po arkuszu kalkulacyjnym; nabył umiejętność wprowadzania i edycji danych; potrafi kopiować zawartość komórek ; posiada umiejętność przesuwania i usuwania grupy komórek; nabył umiejętność zmiany szerokości kolumn; nabył umiejętność tworzenia wykresów)typu liniowego, typu punktowego, typu słupkowego); 2. Dyskusja kierowana przez nauczyciela poprzez zadawanie pytań: * Gdzie jeszcze znajduje zastosowanie arkusz kalkulacyjny? * Na jakich innych przedmiotach moŝna wykorzystać arkusz kalkulacyjny? Na ostatniej lekcji mówiliśmy o moŝliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego na lekcjach geografii, fizyki, chemii. Dziś pokaŝemy jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny na lekcjach matematyki do tworzenia wykresów funkcji liniowej. 3. Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup. Uczniowie uruchamiają komputery. Nauczyciel rozdaje kaŝdemu zespołowi dyskietkę, na której znajdują się zadania dla uczniów. 4. Zapoznanie z treścią zadań i dyskusja nad sposobami ich rozwiązań stosowanych na lekcjach matematyki. 5. Jaka figura jest wykresem funkcji liniowej? Czym jest wykres? Aby sporządzić wykres, naleŝy zaznaczyć zakres komórek, na podstawie których sporządzamy wykres i klikamy na przycisk Kreatora wykresów. W pierwszym kroku wybieramy Typ wykresu : Liniowy podtyp wykresu :wykres gładki i przechodzimy Dalej>. W drugim kroku, na zakładce Zakres danych, zostawiamy Serie danych w Kolumnach, a na zakładce Serie w okienku Serie zaznaczmy Serie X i kilkamy przycisk Usuń (jako, Ŝe nie chcemy ilustrować na wykresie ). W okienku Etykiety osi kategorii (X) klikamy odpowiedni przycisk i zaznaczamy myszką zakres komórek które od tej pory będą pełniły rolę opisu osi X. Przechodzimy Dalej>. W trzecim kroku na zakładce Linie siatki wyłączmy pola wyboru przy wszystkich liniach i to zarówno Oś kategorii (X) jak i Oś kategorii (Y).

3 W czwartym kroku zostawiamy opcję : Jako obiekt w bieŝącym arkuszu Funkcja liniowa i klikamy przycisk Zakończ. 6. Formatowanie wykresów : Zatytułowanie sporządzonego wykresu ; Ustawienie Linii siatki ; Legenda; Tabelki danych; Zmiana czcionki; Zmiana kolorów linii, wykresu, tła na bardziej radosne.. ; Zmiana kierunku tekstu na opisie. 7. Czas do wykonania zadania. 8. Sprawdzenie przez nauczyciela wyników pracy kaŝdej z grup.zapisanie wyników prac na dyskietkach. 9. KaŜda z grup ogląda wyniki prac uzyskane przez kolegów z innych grup. 10. Uczniowie wyciągają wnioski dotyczące funkcji liniowej na bazie oglądanych wykresów 11. Dyskusja z nauczycielem na temat roli współczynników a i b we wzorze funkcji liniowej f(x)=ax + b. 12. Dla usystematyzowania wiadomości o funkcji liniowej uczniowie czytają zawartość pliku tekstowego o nazwie FunkcjaLiniowa.txt. 13. Zakończenie lekcji krótkie omówienie kończącej się lekcji. Nawiązanie do następnej lekcji w celu zainteresowania uczniów nowym tematem. Arkusz kalkulacyjny nie jest wyłącznie powaŝnym narzędziem dla księgowych i biznesmenów, nauczycieli i uczniów.moŝna go takŝe wykorzystać do bardziej rozrywkowych zajęć. Na następnej lekcji przy jego uŝyciu Sporządzimy plan lekcji z ozdobnikami, wykorzystując rysunki z ClipArt, Autokształty, oraz ściągniemy kilka obrazków z Internatu. OCENA UCZNIÓW PO WYKONANIU CWICZEŃ : OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń radzi sobie z wykresami funkcji linowej o niewielkim stopniu trudności. OCENA DOSTATECZNA - Uczeń wykonuje wykresy funkcji liniowej z minimalną umiejętnością ich formatowania. OCENA DOBRA - Uczeń potrafi samodzielnie wykonać zadany wykres funkcji Liniowej i samodzielnie go sformatować. OCENA BARDZO DOBRA - Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. OCENA CELUJĄCA - Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

4 FUNKCJA LINIOWA Częściej, niŝ funkcjami opisanymi za pomocą tabelek, zajmujemy się funkcjami opisanymi za pomocą wzorów.najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja linowa. DEFINICJA : Funkcją linową nazywamy funkcję postaci : f(x) = ax + b, gdzie a i b są współczynnikami rzeczywistymi, zaś x є R. WNIOSEK : Zaobserwowaliśmy, Ŝe wykresem funkcji liniowej jest zawsze prosta, zaś jej połoŝenie względem osi współrzędnych zaleŝy od wartości współczynników a i b : jeśli a=0, to prosta jest równoległa do osi X (funkcja stała); jeśli a>0,to prosta tworzy z dodatnią półosią OX kąt ostry (funkcja jest rosnąca ); jeśli a<0, to prosta tworzy z dodatnia półosią kąt rozwarty (funkcje malejąca); jeŝeli w róŝnych wzorach funkcji liniowej y=ax + b współczynnik a ma tę samą wartość, to proste są równoległe, stąd a nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej; prosta przecina oś X w punkcie o współrzędnych (0,b). ZADANIA DLA GRUPY 1 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y =2x 2 y =2x y =2x + 3 Przykład: y=2x 4 ZADANIA DLA GRUPY 2 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -3x 4 y = -3x 2 y = -3x Przykład:

5 y= -3x +3 ZADANIA DLA GRUPY 3 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y=2x y= -x y= -2x Przykład: y= x y=x ZADANIA DLA GRUPY 4 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -3x +3 y= -0,5x +3 y=x +3 Przykład: y= -x +3 ZADANIA DLA GRUPY 5

6 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -x 2 y= -0,5x 2 y= -3x - 2 Przykład: y= x 2 ZADANIA DLA GRUPY 6 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y=0 y=2 y=4,5 Przykład: y= -5

7 KONSPEKT 2 Konspekt do lekcji informatyki w klasie I gimnazjum Praca z komputerem Temat: Utrzymywanie porządku na dysku tworzenie plików i folderów Części Czynności uczniów lekcji Ogniwa Docelowe Zadania Czynności nauczyciela Środki dydaktyczne Wstępna Przypomnienie wiadomości - wylicza i krótko omawia rodzaje pamięci: pamięć komputerowi jest potrzebna do zapamiętanie sekwencji operacji, które wykonuje. Bez pamięci komputera nie dałoby się zaprogramować, tzn. zmusić go do wykonania wielu kolejnych operacji. W pamięci moŝemy wyróŝnić pamięć stałą (ROM) oraz pamięć operacyjną (RAM). - wyjaśnia pojęcia pliku i folderu: dokument lub plik (z ang. File) jest to uporządkowany zbiór znaków przechowywany na dysku. O ile foldery słuŝą do porządkowania przechowywanych danych o tyle pliki zawierają konkretną treść dokumentów. - omawia poznane zastosowania aplikacji Mój komputer - ocenia odpowiedzi uczniów Sformułowanie tematu lekcji - analizuje potrzebę porządkowania plików i folderów na dysku - formułuje temat - wraz z uczniami ustala temat lekcji Główna Tworzenie folderów z wykorzystaniem: - wyjaśnia konieczność utworzenia folderów, w których w przyszłości uczniowie będą przechowywać swoje prace a) menu PLIK - uruchamia aplikację Mój komputer - otwiera okno dysku - z menu PLIK wybiera polecenia NOWY i FOLDER - wpisuje i zatwierdza nazwę RACHUNKI - omawia sposób tworzenia folderów w oknie aplikacji Mój komputer Aplikacja Mój komputer b) menu podręczne (kontekstowego) - w otwartym oknie dysku C: wywołuje menu podręczne, klikając prawym przyciskiem myszy - wybiera polecenia NOWY i FOLDER - zmienia tymczasową nazwę folderu na RÓśNE - omawia sposób tworzenia folderów za pomocą menu podręcznego - wskazuje miejsce utworzenie i nazwę nowego folderu Tworzenie drzewa - tworzy folder ĆWICZENIA - przedstawia Podręcznik

8 folderu - otwiera okno nowo utworzonego folderu - tworzy foldery zgodnie z omówioną strukturą - powraca do folderu ĆWICZENIA - tworzy folder ZADANIA - zamyka okno dysku C: strukturę, którą uczniowie mają utworzyć na dysku - pomaga załoŝyć kolejny folder - poleca wybrać przycisk DO GÓRY rysunek 45, strona 70 Tworzenie folderu w oknie polecenia ZAPISZ JAKO - otwiera Notatnik - pisze krótki tekst - wybiera polecenie ZAPISZ JAKO - wybiera przycisk UTWÓRZ NOWY FOLDER - nadaje nazwę NOTATKI - otwiera folder NOTATKI - zapisuje swój tekst w pliku, nadając mu nazwę HOBBY - poleca napisać tekst w Notatniku - wskazuje miejsce zapisu nowego pliku Podręcznik ćwiczenie ze strony 71 Kopiowanie plików i folderów za pomocą: a) przeciąganie - otwiera folder MOJE PRACE - otwiera folder NOTATKI - wskazuje plik ELEMENTY ZESTAWU i przytrzymując prawy przycisk myszy, przeciąga plik do folderu NOTATKI - po upuszczeniu pliku wybiera z menu polecenie KOPIUJ TUTAJ b) schowka - zapoznaje się z pojęciem Schowka - na dysku C: tworzy folder KOPIA - odszukuje i wskazuje folder NOTATKI - z menu EDYCJA wybiera polecenie KOPIUJ - otwiera okno folderu KOPIA - z menu EDYCJA wybiera polecenie WKLEJ - kopiuje folder za pomocą Schowka Końcowa Rekapitulacja - omawia sposoby tworzenia folderów i kopiowania - wykonuje ćwiczenia - wskazuje na konieczność tworzenia kopii - omawia kolejność kopiowania metodą przeciągania - zwraca uwagę na kopiowanie w obrębie tego samego dysku - omawia pojęcie Schowka i sposób jego wykorzystania - poleca samodzielnie skopiować folder MOJE PRACE do folderu KOPIA - ocenia wypowiedzi i pracę uczniów Podręcznik, ćwiczenie ze strony 73 Podręcznik ćwiczenie ze strony 78

9 KONSPEKT 3 Konspekt lekcji informatyki dla kl. II Gimnazjum Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie. Czas trwania: 45 min. Cele lekcji: 1. Uczeń powinien znać: -pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, portal internetowy, adres strony, hiperłącze 2. Uczeń powinien umieć: -korzystać z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, -zastosować odpowiednią metodę w zaleŝności od rodzaju wyszukiwanej informacji; -korzystać z róŝnych portali internetowych. 3. Uczeń powinien rozumieć: -korzyści wynikające z umieszczenia informacji w Internecie, -znaczenie znajomości adresów stron internetowych, -znaczenie prędkości transmisji danych dla uŝytkownika. Metody lekcji: Elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia, dyskusja. Formy pracy: Grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: Tablica, komputer podłączony do Internetu. Literatura: 1. L. Nowak: Informatyka - Poradnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum, MAC W. Jochemczyk, I. Krajewska - Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski: Lekcje z komputerem, WSiP E. Gurbiel, G. Hardt - Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło: Informatyka - Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP 2000 Plan lekcji: 1. podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji 2. przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji (niezbędnych na obecnej lekcji) 3. podawanie nowych wiadomości poparte ćwiczeniami uczniów 4. podsumowanie

10 5. zakończenie Przebieg lekcji: I. Objaśnienie obsługi przeglądarki Internet Explorer pasek menu pasek przycisków standardowych pasek adresu pełny ekran -[F11] Jednym z programów, który umoŝliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeŝeli mamy połączenie z Internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, naleŝy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu. Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa. Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej. Podczas przeglądania kolejnych stron Explorer tworzy historię sesji, czyli zbiór adresów ostatnio odwiedzonych. Aby zapoznać się z historią, naleŝy kliknąć przycisk Historia. Wtedy wyświetli się w lewej części okna pasek prezentujący zawartość folderu Historia z podziałem na konkretne dni (np. poniedziałek (w tym tygodniu), dzisiaj, tydzień ). Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróŝy w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione. II. Informacje o wyszukiwarkach Ilość informacji przechowywanych w Internecie jest tak ogromna, Ŝe kłopotliwe moŝe się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, naleŝy znać adres takiej witryny. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umoŝliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia uŝytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana. Wyszukiwarka składa się z dwóch części: tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych; narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron). Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zaleŝna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu. Szperacze róŝnią się takŝe głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki

11 szperacz moŝe obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki moŝe zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach. III. Podanie przykładów adresów portali internetowych : polskie: zagraniczne: IV. wyszukiwanie informacji poprzez adres strony WWW ćwiczenia ZAD.1 Sprawdzić prognozę pogody na weekend dla Zakopanego ZAD.2 Wyszukać informacje na temat wulkanów ZAD.3 Wyszukać informacje na temat dowolnego polskiego serialu telewizyjnego ZAD.4 Skorzystać z adresów: Sprawdzić zawartość tych stron. V. podsumowanie: sformułowanie wniosków końcowych. Przeglądane przez nas strony internetowe moŝemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać naleŝy jednak o tym, Ŝe najpierw naleŝy utworzyć, w katalogu uŝytkownika, katalog np. WYCIECZKA, i tam gromadzić bieŝące informacje dla zachowania porządku na dysku. JeŜeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik > Zapisz jako..., wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie załoŝony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie. Nauczyciel dziękuje uczniom za współpracę i zachęca do samodzielnych ćwiczeń w wyszukiwaniu informacji w Internecie.

12 KONSPEKT 4 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM TEMAT: Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst. I. CELE LEKCJI. 1. Uczeń powinien wiedzieć: - co to jest edytor tekstu i do czego słuŝy; - jak zapisać dokument na dyskietce; - jak otworzyć dokument zapisany na dyskietce; 2. Uczeń powinien umieć: - uruchomić edytor tekstu; - napisać tekst; - zapisać utworzony dokument na dyskietce; - otworzyć dokument zapisany na dyskietce; II. ZADANIA LEKCJI. 1. Aktualizacja wiedzy przypomnienie wiadomości o edytorze tekstu ze szkoły podstawowej. 2. Zadania lekcji: - poznawcze zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami korzystania z edytora tekstu; - kształcące kształcenie umiejętności pisania na komputerze; kształcenie umiejętności zapisywania dokumentu na dyskietce i otwierania dokumentu III. IV. METODY NAUCZANIA. - wykład; - pogadanka; FORMY PRACY. - zespołowa; - indywidualna; zapisanego na dyskietce. V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE. - komputer w szkolnej pracowni komputerowej; - podręcznik do informatyki dla klas I III gimnazjum Marek Macura, Krzysztof Szyszkiewicz, Romana Urbaniec Internet, grafika, algorytmy. - dyskietka; VI. PRZEBIEG LEKCJI. 1. Czynności wstępne. 2. Wprowadzenie do tematu lekcji (Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst). 3. Część właściwa Zapoznanie się z edytorem tekstu. 4. Ćwiczenie, w którym uczeń wykorzystuje poznane wiadomości. 5. Zakończenie lekcji. CZAS 5 min. 15 min. CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA Powitanie uczniów, przedstawienie się i sprawdzenie obecności. Temat dzisiejszej lekcji jest następujący: Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst. Zapewne zauwaŝyliście w dzisiejszych czasach rolę maszyny do pisania przejmuje komputer, ale aby to było moŝliwe, w komputerze na dysku musi być program, zwany edytorem tekstu. Gdy piszemy dokument w edytorze tekstu, obserwujemy jego treść i postać na ekranie PRZEWIDYWANE CZYNNOŚCI UCZNIA Przygotowanie się do lekcji.

13 20 min. monitora, który zastępuje tradycyjną kartkę papieru. Mamy wiele moŝliwości poprawiania pomyłek. MoŜemy sprawić, aby nasz dokument był przejrzysty i czytelny, nie zawierał błędów ortograficznych. NajwaŜniejszą jednak przewagą edytora jest moŝliwość zapamiętania treści dokumentu w pliku na dysku (w pamięci stałej komputera) i jego wielokrotnego odczytywania. Czy w szkole podstawowej pisaliście juŝ jakieś dokumenty na komputerze? Kto pamięta jak nazywał się program w którym pracowaliście? Bardzo dobrze. Zanim zaczniemy pisać niech kaŝdy z was załoŝy na dysku w swoim folderze podfolder, w którym zawsze będzie zapisywać pliki utworzone w edytorze tekstu. Gdy edytor tekstu zapisuje dokument w pliku na dysku, nadaje mu rozszerzenie, które jest dla nas informacją, za pomocą jakiego edytora powstał dokument. Czy wiecie, jakie rozszerzenie nadaje swoim dokumentom edytor Word? Dobrze. Niech teraz kaŝdy z was uruchomi edytor tekstu. Czy pamiętacie jak to się robi? Wszystkim juŝ się pojawiło okno programu. Teraz przyjrzyjcie się uwaŝnie małym obrazkom w górnej części okna. Jak juŝ wszyscy wiecie nazywamy je ikonami. Przytrzymajcie na kaŝdej ikonie wskaźnik myszy i przeczytajcie krótki opis kaŝdej ikony. Te wiadomości będą wam potrzebne do pisania dokumentów. Nad ikonami znajduje się pasek, który nazywamy górnym menu edytora. Aby zacząć pisać nowy tekst, trzeba wybrać ikonę przedstawiającą czystą kartkę, lub z górnego menu wybrać Plik, a następnie Nowy). JeŜeli piszemy jakiś tekst nie musimy zmieniać wiersza, poniewaŝ edytor sam przenosi wyrazy do nowej linii. Nie powinno się, jeśli nie jest to konieczne, uŝywać klawisza Enter. Tak. MS Word. KaŜdy uczeń zakłada na dysku w swoim folderze podfolder o dowolnej nazwie. Edytor Word nadaje swoim dokumentom rozszerzenie.doc. Uczniowie uruchamiają edytor tekstu. Tak. Uczniowie czytają opisy ikon. CZAS CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEWIDYWANE CZYNNOŚCI UCZNIA Zapewne wszyscy zauwaŝyliście migającą pionową kreskę, to punkt wstawienia, który wskazuje miejsce, od którego zaczniecie pisać. Kto przypomni nam, co trzeba zrobić, aby zapisać dokument na dyskietce? Dobrze. Pamiętajcie, Ŝe program sam ustali typ pliku jako Word dokument i nada mu rozszerzenie.doc. Kto powie, co musimy zrobić, aby otworzyć dokument zapisany na dyskietce? Bardzo dobrze. Otwórzcie ksiąŝki na stronie 43, wykonamy ćwiczenie 3.1. Aby zapisać dokument na dyskietce, wybieramy menu Plik, a następnie Zapisz jako. W polu Zapisz w klikamy w listę wyboru i wybieramy dyskietkę. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę wybieramy i Zapisz. Trzeba z górnego menu wybrać Plik, Otwórz. W polu Szukaj w klikamy w listę wyboru i wybieramy dyskietkę. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę i wybieramy Otwórz. Uczniowie otwierają ksiąŝki. Ćwiczenie 3.1. Napisz krótki tekst, moŝe to być na przykład

14 5 min. Nauczyciel chodzi po pracowni informatycznej, kontroluje pracę uczniów i pomaga uczniom w wykonywaniu ćwiczenia. Wszyscy bardzo dobrze wykonali ćwiczenie. To wszystko na dzisiaj, proszę zamknąć program i wylosować się. Do widzenia. następujący fragment z ksiąŝki Mały KsiąŜe Antoine a de Saint-Exupery: JeŜeli mówicie dorosłym: Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: Zapisz dokument na dyskietce w pliku o nazwie mksiąŝe.doc, następnie wymień się dyskietkami z kolegą siedzącym przy komputerze obok Ciebie. Otwórz w edytorze plik z dyskietki kolegi i dopisz wymyślone przez Ciebie zakończenie. Zapisz zmieniony dokument na dyskietce i ponownie wymień z kolegą dyskietki. Odczytaj teraz zakończenie, które do Twojego dokumentu dopisał kolega. Uczniowie wykonują ćwiczenie. Uczniowie zamykają program, wylosowują się i wychodzą z pracowni informatycznej.

15 KONSPEKT 5 Konspekt lekcji z przedmiotu elementy informatyki w liceum ogólnokształcącym Klasa o profilu matematyczno informatycznym 1. Klasa : III LO 2. Czas trwania: 90 minut 3. Temat: Rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi informatycznych 4. Cele lekcji: Poznawczy: Uczeń powinien znać podstawowe narzędzia informatyczne (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, programy graficzne, programy prezentacyjne, języki programowania, internet, obsługa sieci) oraz umieć je zastosować. Kształcący: Uczeń powinien umieć dobrać odpowiednie narzędzie do swojego problemu a następnie rozwiązać ten problem za pomocą wybranego narzędzia. 5. Metody nauczania: elementy nauczania problemowego, pokaz, obserwacja, praca w grupach, praca indywidualna, elementy nauczania zintegrowanego, elementy lekcji powtórzeniowej. 6. Środki dydaktyczne: zestawy komputerowe połączone siecią lokalną, sieć Internet, tablice poglądowe, projektor multimedialny. 7. Przebieg lekcji: 1. Zapoznanie z tematem lekcji oraz wybór zagadnienia do rozwaŝań (Twierdzenie Pitagorasa). 2. Przypomnienie znanych narzędzi informatycznych. 3. Przedstawienie projektów realizacji zagadnienia za pomocą wybranych przez grupy uczniów narzędzi informatycznych. 4. Wybór koordynatorów pracy. 5. Realizacja projektów związanych z danym zagadnieniem w wybranych programach przez poszczególne grupy uczniów. 6. Po wykonaniu projektów przez grupy, koordynatorzy umieszczają prace (wykorzystanie sieci lokalnej) wszystkich uczniów w formie aplikacji na slajdach programu prezentacyjnego. 7. Podsumowanie umiejętności, które zostały wykorzystane przez uczniów przy realizacji zagadnienia. 8. Przedstawienie kilku ciekawostek z Ŝycia Pitagorasa oraz innych uczonych. 9. Pokaz wykonanej prezentacji przez koordynatorów przy współudziale wszystkich uczniów (wykorzystanie projektora multimedialnego). 10. Ocena i zadanie pracy domowej. 11. Znalezienie wspólnych elementów lekcji w innych, niŝ informatyka, dziedzinach Ŝycia.

16 Kierowanie procesem powtórzenia materiału i kształtowania umiejętności. Nauczyciel: Tematem dzisiejszej lekcji jest Rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi informatycznych. Spośród wielu zagadnień wybraliśmy jaki temat? Uczeń: Twierdzenie Pitagorasa. Przypomina jego treść. Nauczyciel: Wybrany temat wydaje się typowo matematycznym zagadnieniem, ale spróbujemy z niego wydobyć inne aspekty. Jakie narzędzia informatyczne lub programy poznaliście dotychczas, za pomocą których moŝna nasz problem rozwiązać? Uczeń: Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, programy prezentacyjne, języki programowania, internet. Nauczyciel: Jaką pracę domową mieliście zadaną na dzisiejszą lekcję? Uczeń: Wybrać narzędzie informatyczne oraz przemyśleć sposób jego realizacji. Uczniowie w grupach dwuosobowych przedstawiają wybrane programy oraz sposoby realizacji tematu. 1 grupa: Edytor tekstowy MS WORD, przedstawienie w nim następujących zagadnień: treść Twierdzenia Pitagorasa i Twierdzenia odwrotnego, aforyzmy Pitagorasa (źródło: Internet), fakty z Ŝycia uczonego, staroŝytna Grecja(źródło: Internet). 2 grupa: Język programowania Turbo Pascal, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 3 grupa: Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 4 grupa: Baza danych MS ACCESS, wykorzystanie utworzonej na wcześniejszych lekcjach bazy z uczonymi (Archytas, Demokryt, Platon, Arystoteles, Tales, Newton itd.) oraz przedstawienie ich działalności i osiągnięć w postaci kwerend, formularzy, raportów, makr. 5 grupa: Język programowania Visual Basic, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny.

17 Dwie kolejne grupy wybrały narzędzia jak grupy wcześniejsze, ale sposób realizacji jest nieco inny. 6 grupa: Język programowania Turbo Pascal, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 7 grupa: Baza danych MS ACCESS, wykorzystanie utworzonej na wcześniejszych lekcjach bazy z uczonymi (Archytas, Demokryt, Platon, Arystoteles, Tales, Newton itd.), przedstawienie Ŝyciorysów uczonych (źródło Internet) wykorzystując makra oraz kwerendy. 8 grupa: Koordynatorzy, którzy opracowane aplikacje umieszczą w programie prezentacyjnym POWER POINT. Przez kolejne minut uczniowie opracowują temat w swoich grupach. Nauczyciel nadzoruje pracę, słuŝy pomocą, udziela wskazówek. Uczniowie koordynatorzy przygotowują kolejne slajdy, na których umieszczą w postaci osadzonej aplikacji prace uczniów z poszczególnych grup. Nauczyciel: Koordynatorzy, wykorzystując sieć lokalną, skopiują wasze prace na swój dysk, a następnie umieszczą je na slajdach. A my spróbujmy podsumować, jakie umiejętności wykorzystaliście opracowując dany temat za pomocą róŝnych narzędzi informatycznych. Uczniowie: 1 grupa: Formatowanie czcionek, akapitów i stron, techniki osadzania obiektów w edytorze, umiejętność wykorzystania informacji ze stron internetowych. 2 grupa, 6 grupa: Programowanie liniowe, strukturalne, podprogramy i funkcje, praca w trybie graficznym w oknach, praca w trybie tekstowym, wykorzystanie pętli case przy wyborze zadania z menu głównego, organizacja powtórzeń np. pętla repeat i while. 3 grupa: Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie formuł, wstawianie wbudowanych funkcji np. warunkowej, zabezpieczanie komórek arkusza. 4 grupa, 7 grupa: Wyświetlanie bazy danych w postaci tabel, formularzy, raportów, tworzenie kwerend z zastosowaniem funkcji like, stworzenie systemu zarządzania bazą z wykorzystaniem makr, osadzanie obiektów OLE w tabeli.

18 5 grupa: Projektowanie formularza, osadzanie rysunku z PAINTa, oprogramowanie przycisków, funkcja INPUTBOX przy wprowadzaniu długości boków, wyświetlanie w odpowiednim formacie. Uczniowie koordynatorzy jeszcze pracują nad prezentacją. Nauczyciel w tym czasie organizuje pokaz wizerunków uczonych, ciekawostki z ich Ŝycia oraz najwaŝniejsze osiągnięcia wykorzystując foliogramy (Pitagoras, Tales, Euklides, Archimedes, Newton, Kopernik) a takŝe mapę staroŝytnej Grecji. Nauczyciel: Pokaz jest juŝ gotowy. Koordynatorzy prezentują slajdowisko, natomiast po uruchomieniu osadzonych aplikacji, podchodzą uczniowie z poszczególnych grup i omawiają swoją pracę. Slajdowisko przedstawiane jest za pomocą multimedialnego projektora na duŝym ekranie na ścianie. Nauczyciel wyraŝa swoją opinię o wykonanej pracy i stawia oceny. Nauczyciel: Jako pracę domową (czas na wykonanie w grupach dwuosobowych - miesiąc) proponuję wykonanie takiej prezentacji na dowolny wybrany przez Was temat. Takie slajdowiska mogą posłuŝyć jako pomoc dydaktyczna do nauki nie tylko informatyki lecz np. matematyki, fizyki czy j. polskiego. Nauczyciel: Na zakończenie lekcji spójrzcie na foliogram. Przedstawia wykaz przedmiotów w liceum. Jak myślicie, z którymi przedmiotami moglibyście znaleźć wspólne elementy w dzisiejszej lekcji? Uczniowie: J. polski aforyzmy, Ŝyciorysy uczonych. Matematyka obliczanie długości przyprostokątnych i przeciwprostokątnej. Historia staroŝytna Grecja. Fizyka uczeni fizycy. Plastyka projektowanie slajdowisk, korzystanie z obiektów graficznych. Geografia połoŝenie staroŝytnej Grecja. Nauczyciel: Czy wiecie jak nazywa się nauczanie, w którym wykorzystujemy nie tylko elementy z danego przedmiotu, ale równieŝ elementy łączące je z innymi dziedzinami? Jest to nauczanie interdyscyplinarne. Do takiego nauczania dąŝy reforma oświaty.

19 KONSPEKT 6 Konspekt jednostki lekcyjnej z przedmiotu informatyka. Temat: Budowa jednostki centralnej. Czas: 90 min. Zakres treści: Informacje o elementach składowych jednostki centralnej oraz podstawowych jej parametrach. Cele lekcji: - kształcący: uczeń będzie umiał poprawnie pracować z komputerem; Uczeń powinien znać: - poznawczy: - budowę jednostki centralnej, - rozpoznawać poszczególne elementy jednostki centralnej, - zasady konstrukcji komputera. Metody nauczania: dyskusja, pokaz, obserwacja, pogadanka. Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy, tablica, prezentacja. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne - sprawdzenie listy obecności, podanie tematu nowych zajęć, uświadomienie uczniom celu zajęć. 2. Elementy jednostki centralnej: - Wymień znane Ci elementy jednostki centralnej. Przykłady (zostaną one omówione w dalszej części zajęć): płyta główna; procesor; pamięć wewnętrzna (RAM, ROM); pamięć zewnętrzna (stacje dyskietek, dyski twarde, napęd CD-ROM); karty rozszerzeń (karta grafiki, karta dźwiękowa, modem) obudowa wraz z zasilaczem. - Rozpoznaj w komputerze podstawowe elementy. 3. Płyta główna (prezentacja: Płyta główna). Podstawowe parametry płyty głównej: rodzaj zamontowanego Chipsetu: i740bx, i810e, i815, i820, i840, SIS 620, VIA Apollo Pro 133A - dla procesorów firmy Intel; AMD 751/756, VIA KT 133, VIA KX dla procesorów AMD; rodzaj zamontowanego układu Bios (Award, Ami, Phoenix); zewnętrzna częstotliwość zegara (im większa tym lepsza - 66/75/83/100/112/124/133, i inne); pamięć Cache (256 kb lub 128 kb) - obecnie montowana wewnątrz procesora; rodzaj gniazda dla poszczególnych procesorów (Slot 1, Slot 2, Slot A, Socket 7, Super Socket 7, Socket 370, Socket 8, Socket 432); ilość gniazd modułów pamięci RAM oraz maksymalna ilość pamięci moŝliwej do zainstalowania w systemie; ilość wolnych gniazd dla kart rozszerzających (ISA, PCI, AGP - tylko 1); max. częstotliwość taktowania procesora.

20 4. Procesor. Rodzaje procesorów Intel: Pentium III, Pentium IV, Celeron, Celeron II, AMD: Atlon, Duron; podstawowe parametry procesorów: zewnętrzna częstotliwość taktowania procesora, wewnętrzna częstotliwość taktowania procesora (zazwyczaj jest to pomnoŝona zewnętrzna częstotliwość pracy, np. Pentium III cz. zewn. to 133 MHz, wewnętrzna 667 MHz = 5 * 133 MHZ) - częstotliwość, z jaką pracuje jądro procesora, ilość pamięci Cache L1 i L2, zestaw dostępnych rozkazów (oprócz standardowych dodatkowo MMX, SSE, 3D-NOW), rodzaj zastosowanej obudowy i wyprowadzeń. - Jakie są obecnie najlepsze procesory dostępne na rynku? - Jaki procesor poleciłbyś do swojego komputera? 4. Pamięć wewnętrzna: a. RAM - pamięć operacyjna (robocza) komputera, NajwaŜniejsze cechy pamięci to: jej pojemność - decyduje o ilości moŝliwych do uruchomienia jednocześnie programów i ich podstawowych danych; duŝa ilość pamięci RAM w komputerze to moŝliwość otwierania wielu programów na raz, oraz duŝa stabilność i szybkość działania komputera; czas dostępu - im szybciej procesor moŝe komunikować się z układami pamięci, tym większa jest wydajność komputera, a tym samym bardziej płynna praca uruchamianych na nim programów; Rodzaje najczęściej stosowanej pamięci RAM: SRAM - statyczna pamięć RAM (nie wymaga odświeŝania); pamięć bardzo szybka, ale równieŝ bardzo kosztowna; stosowana na pamięć Cache; DRAM - dynamiczna pamięć RAM (co pewien czas trzeba w niej odświeŝać informacje) - moduły FPM i SIMM; SDRAM - pamięć DRAM wyposaŝona w interfejs synchroniczny; dzięki temu wewnętrzne sygnały taktujące generowane są na podstawie zegara systemowego (moduły DIMM); DDR SDRAM - (Double Data Rate SDRAM) - sygnał przesyłany jest na obydwu zboczach sygnału zegarowego, co podwaja prędkość działania tych pamięci; RDRAM (Rambus Direct RAM) - bardzo szybka pamięć RAM - częstotliwość taktowania nawet 400 MHz; b. ROM - pamięć stała, tylko do odczytywania. Informacja jest przechowywana stale nie ulega zniszczeniu ani zmianie. Pojemność tej pamięci jest zazwyczaj ograniczona. Przechowuje się w niej informacje o systemie operacyjnym niezbędne do podjęcia pracy po wyłączeniu zasilania. Pamięć ROM nie moŝe być modyfikowana, moŝna z niej tylko odczytywać dane. Z tego teŝ względu słuŝą do przechowywania kluczowych informacji jak np. konfiguracja BIOS'u czy modemu. 5. Pamięć zewnętrzna (pamięć masowa). SłuŜy do przechowywania duŝych ilości danych; Przykłady: a. stacje dyskietek (FDD - Flopy Disc Drive) - słuŝy do zapisu i odczytu dysków elastycznych o odpowiedniej pojemności (360 kb; 720 kb; 1,2 MB; 1,44 MB); b. dyski twarde (HDD - Hard Disc Drive) - urządzenie słuŝące do zapisu i odczytu gromadzonych informacji; pojemność mierzy się odpowiednio w MG i GB; dyski twarde są podstawowym nośnikiem danych w komputerze; umieszczone są zwykle na stałe w obudowie komputera; składają się z kilku lub kilkunastu płaskich, okrągłych dysków,

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Materiały pomocnicze do ćwiczeń Krystyna Połeć Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz tel.: (0 prefix 18)

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ.

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. 1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. Uczeń: 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo