WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ"

Transkrypt

1 WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KONSPEKT 1 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KL. II GIMNAZJUM TEMAT : TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI LINIOWEJ W ARKUSZU KALKULACYJNYM CELE: a ) POZNAWCZE : - Umiejętność sporządzania wykresów funkcji liniowej ; - Nabywanie umiejętności śledzenia rozumowania ; - Umiejętność analizowania danych pod kątem wykonywania zadania; - Umiejętność poprawnego określania celów działań; b) KSZTAŁCĄCE : - Kształcenie umiejętności sprawnego sporządzania wykresów na podstawie tabeli; - Kształtowanie umiejętności odczytywania i zinterpretowania problemu; - Nabywanie umiejętności formatowania wykresów funkcji liniowej; c ) WYCHOWAWCZE : - Szanowanie określonych przez nauczyciela zasad związanych z gospodarowaniem zasobami dostępnymi w pracowni komputerowej; - Wyrabianie nawyku pilnowania porządku na stanowisku pracy; - Doskonalenie umiejętności pracy w grupie; - Doskonalenie umiejętności dyskusji w grupie i z nauczycielem ; - Wyrabianie postawy Ŝyczliwości i wzajemnego wspierania się we wspólnym wykonywaniu zadań według jasno określonych reguł; METODY NAUCZANIA : Podająca praca z plikiem tekstowym; Poszukująca dyskusja; Praktyczna ćwiczenia zawarte w pliku o nazwie Grupa1.exe,...,Grupa6.exe; FORMY ORGANIZACYJNE :

2 - Praca w grupach; - Praca zbiorowa; ŚRODKI ORANIZACYJNE : - Sprzęt komputerowy; - Oprogramowanie; - Arkusz kalkulacyjny; - Dyskietki; 1.Wprowadzenie nawiązanie do poprzedniej lekcji (TEMAT: Funkcja a arkusz kalkulacyjny) po której uczeń : zna pojęcie funkcji; wie jak tworzyć tabelki np. zmiany temperatury powietrza w czasie, średniej prędkości cząsteczek gazu w róŝnej temperaturze, zmiany zawartości tlenu w atmosferze związanej z wysokością nad poziomem morza; sprawnie porusza się po arkuszu kalkulacyjnym; nabył umiejętność wprowadzania i edycji danych; potrafi kopiować zawartość komórek ; posiada umiejętność przesuwania i usuwania grupy komórek; nabył umiejętność zmiany szerokości kolumn; nabył umiejętność tworzenia wykresów)typu liniowego, typu punktowego, typu słupkowego); 2. Dyskusja kierowana przez nauczyciela poprzez zadawanie pytań: * Gdzie jeszcze znajduje zastosowanie arkusz kalkulacyjny? * Na jakich innych przedmiotach moŝna wykorzystać arkusz kalkulacyjny? Na ostatniej lekcji mówiliśmy o moŝliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego na lekcjach geografii, fizyki, chemii. Dziś pokaŝemy jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny na lekcjach matematyki do tworzenia wykresów funkcji liniowej. 3. Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup. Uczniowie uruchamiają komputery. Nauczyciel rozdaje kaŝdemu zespołowi dyskietkę, na której znajdują się zadania dla uczniów. 4. Zapoznanie z treścią zadań i dyskusja nad sposobami ich rozwiązań stosowanych na lekcjach matematyki. 5. Jaka figura jest wykresem funkcji liniowej? Czym jest wykres? Aby sporządzić wykres, naleŝy zaznaczyć zakres komórek, na podstawie których sporządzamy wykres i klikamy na przycisk Kreatora wykresów. W pierwszym kroku wybieramy Typ wykresu : Liniowy podtyp wykresu :wykres gładki i przechodzimy Dalej>. W drugim kroku, na zakładce Zakres danych, zostawiamy Serie danych w Kolumnach, a na zakładce Serie w okienku Serie zaznaczmy Serie X i kilkamy przycisk Usuń (jako, Ŝe nie chcemy ilustrować na wykresie ). W okienku Etykiety osi kategorii (X) klikamy odpowiedni przycisk i zaznaczamy myszką zakres komórek które od tej pory będą pełniły rolę opisu osi X. Przechodzimy Dalej>. W trzecim kroku na zakładce Linie siatki wyłączmy pola wyboru przy wszystkich liniach i to zarówno Oś kategorii (X) jak i Oś kategorii (Y).

3 W czwartym kroku zostawiamy opcję : Jako obiekt w bieŝącym arkuszu Funkcja liniowa i klikamy przycisk Zakończ. 6. Formatowanie wykresów : Zatytułowanie sporządzonego wykresu ; Ustawienie Linii siatki ; Legenda; Tabelki danych; Zmiana czcionki; Zmiana kolorów linii, wykresu, tła na bardziej radosne.. ; Zmiana kierunku tekstu na opisie. 7. Czas do wykonania zadania. 8. Sprawdzenie przez nauczyciela wyników pracy kaŝdej z grup.zapisanie wyników prac na dyskietkach. 9. KaŜda z grup ogląda wyniki prac uzyskane przez kolegów z innych grup. 10. Uczniowie wyciągają wnioski dotyczące funkcji liniowej na bazie oglądanych wykresów 11. Dyskusja z nauczycielem na temat roli współczynników a i b we wzorze funkcji liniowej f(x)=ax + b. 12. Dla usystematyzowania wiadomości o funkcji liniowej uczniowie czytają zawartość pliku tekstowego o nazwie FunkcjaLiniowa.txt. 13. Zakończenie lekcji krótkie omówienie kończącej się lekcji. Nawiązanie do następnej lekcji w celu zainteresowania uczniów nowym tematem. Arkusz kalkulacyjny nie jest wyłącznie powaŝnym narzędziem dla księgowych i biznesmenów, nauczycieli i uczniów.moŝna go takŝe wykorzystać do bardziej rozrywkowych zajęć. Na następnej lekcji przy jego uŝyciu Sporządzimy plan lekcji z ozdobnikami, wykorzystując rysunki z ClipArt, Autokształty, oraz ściągniemy kilka obrazków z Internatu. OCENA UCZNIÓW PO WYKONANIU CWICZEŃ : OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń radzi sobie z wykresami funkcji linowej o niewielkim stopniu trudności. OCENA DOSTATECZNA - Uczeń wykonuje wykresy funkcji liniowej z minimalną umiejętnością ich formatowania. OCENA DOBRA - Uczeń potrafi samodzielnie wykonać zadany wykres funkcji Liniowej i samodzielnie go sformatować. OCENA BARDZO DOBRA - Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. OCENA CELUJĄCA - Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

4 FUNKCJA LINIOWA Częściej, niŝ funkcjami opisanymi za pomocą tabelek, zajmujemy się funkcjami opisanymi za pomocą wzorów.najprostszym przykładem takiej funkcji jest funkcja linowa. DEFINICJA : Funkcją linową nazywamy funkcję postaci : f(x) = ax + b, gdzie a i b są współczynnikami rzeczywistymi, zaś x є R. WNIOSEK : Zaobserwowaliśmy, Ŝe wykresem funkcji liniowej jest zawsze prosta, zaś jej połoŝenie względem osi współrzędnych zaleŝy od wartości współczynników a i b : jeśli a=0, to prosta jest równoległa do osi X (funkcja stała); jeśli a>0,to prosta tworzy z dodatnią półosią OX kąt ostry (funkcja jest rosnąca ); jeśli a<0, to prosta tworzy z dodatnia półosią kąt rozwarty (funkcje malejąca); jeŝeli w róŝnych wzorach funkcji liniowej y=ax + b współczynnik a ma tę samą wartość, to proste są równoległe, stąd a nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej; prosta przecina oś X w punkcie o współrzędnych (0,b). ZADANIA DLA GRUPY 1 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y =2x 2 y =2x y =2x + 3 Przykład: y=2x 4 ZADANIA DLA GRUPY 2 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -3x 4 y = -3x 2 y = -3x Przykład:

5 y= -3x +3 ZADANIA DLA GRUPY 3 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y=2x y= -x y= -2x Przykład: y= x y=x ZADANIA DLA GRUPY 4 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -3x +3 y= -0,5x +3 y=x +3 Przykład: y= -x +3 ZADANIA DLA GRUPY 5

6 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y= -x 2 y= -0,5x 2 y= -3x - 2 Przykład: y= x 2 ZADANIA DLA GRUPY 6 Sporządź wykresy następujących funkcji liniowych: y=0 y=2 y=4,5 Przykład: y= -5

7 KONSPEKT 2 Konspekt do lekcji informatyki w klasie I gimnazjum Praca z komputerem Temat: Utrzymywanie porządku na dysku tworzenie plików i folderów Części Czynności uczniów lekcji Ogniwa Docelowe Zadania Czynności nauczyciela Środki dydaktyczne Wstępna Przypomnienie wiadomości - wylicza i krótko omawia rodzaje pamięci: pamięć komputerowi jest potrzebna do zapamiętanie sekwencji operacji, które wykonuje. Bez pamięci komputera nie dałoby się zaprogramować, tzn. zmusić go do wykonania wielu kolejnych operacji. W pamięci moŝemy wyróŝnić pamięć stałą (ROM) oraz pamięć operacyjną (RAM). - wyjaśnia pojęcia pliku i folderu: dokument lub plik (z ang. File) jest to uporządkowany zbiór znaków przechowywany na dysku. O ile foldery słuŝą do porządkowania przechowywanych danych o tyle pliki zawierają konkretną treść dokumentów. - omawia poznane zastosowania aplikacji Mój komputer - ocenia odpowiedzi uczniów Sformułowanie tematu lekcji - analizuje potrzebę porządkowania plików i folderów na dysku - formułuje temat - wraz z uczniami ustala temat lekcji Główna Tworzenie folderów z wykorzystaniem: - wyjaśnia konieczność utworzenia folderów, w których w przyszłości uczniowie będą przechowywać swoje prace a) menu PLIK - uruchamia aplikację Mój komputer - otwiera okno dysku - z menu PLIK wybiera polecenia NOWY i FOLDER - wpisuje i zatwierdza nazwę RACHUNKI - omawia sposób tworzenia folderów w oknie aplikacji Mój komputer Aplikacja Mój komputer b) menu podręczne (kontekstowego) - w otwartym oknie dysku C: wywołuje menu podręczne, klikając prawym przyciskiem myszy - wybiera polecenia NOWY i FOLDER - zmienia tymczasową nazwę folderu na RÓśNE - omawia sposób tworzenia folderów za pomocą menu podręcznego - wskazuje miejsce utworzenie i nazwę nowego folderu Tworzenie drzewa - tworzy folder ĆWICZENIA - przedstawia Podręcznik

8 folderu - otwiera okno nowo utworzonego folderu - tworzy foldery zgodnie z omówioną strukturą - powraca do folderu ĆWICZENIA - tworzy folder ZADANIA - zamyka okno dysku C: strukturę, którą uczniowie mają utworzyć na dysku - pomaga załoŝyć kolejny folder - poleca wybrać przycisk DO GÓRY rysunek 45, strona 70 Tworzenie folderu w oknie polecenia ZAPISZ JAKO - otwiera Notatnik - pisze krótki tekst - wybiera polecenie ZAPISZ JAKO - wybiera przycisk UTWÓRZ NOWY FOLDER - nadaje nazwę NOTATKI - otwiera folder NOTATKI - zapisuje swój tekst w pliku, nadając mu nazwę HOBBY - poleca napisać tekst w Notatniku - wskazuje miejsce zapisu nowego pliku Podręcznik ćwiczenie ze strony 71 Kopiowanie plików i folderów za pomocą: a) przeciąganie - otwiera folder MOJE PRACE - otwiera folder NOTATKI - wskazuje plik ELEMENTY ZESTAWU i przytrzymując prawy przycisk myszy, przeciąga plik do folderu NOTATKI - po upuszczeniu pliku wybiera z menu polecenie KOPIUJ TUTAJ b) schowka - zapoznaje się z pojęciem Schowka - na dysku C: tworzy folder KOPIA - odszukuje i wskazuje folder NOTATKI - z menu EDYCJA wybiera polecenie KOPIUJ - otwiera okno folderu KOPIA - z menu EDYCJA wybiera polecenie WKLEJ - kopiuje folder za pomocą Schowka Końcowa Rekapitulacja - omawia sposoby tworzenia folderów i kopiowania - wykonuje ćwiczenia - wskazuje na konieczność tworzenia kopii - omawia kolejność kopiowania metodą przeciągania - zwraca uwagę na kopiowanie w obrębie tego samego dysku - omawia pojęcie Schowka i sposób jego wykorzystania - poleca samodzielnie skopiować folder MOJE PRACE do folderu KOPIA - ocenia wypowiedzi i pracę uczniów Podręcznik, ćwiczenie ze strony 73 Podręcznik ćwiczenie ze strony 78

9 KONSPEKT 3 Konspekt lekcji informatyki dla kl. II Gimnazjum Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie. Czas trwania: 45 min. Cele lekcji: 1. Uczeń powinien znać: -pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, portal internetowy, adres strony, hiperłącze 2. Uczeń powinien umieć: -korzystać z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, -zastosować odpowiednią metodę w zaleŝności od rodzaju wyszukiwanej informacji; -korzystać z róŝnych portali internetowych. 3. Uczeń powinien rozumieć: -korzyści wynikające z umieszczenia informacji w Internecie, -znaczenie znajomości adresów stron internetowych, -znaczenie prędkości transmisji danych dla uŝytkownika. Metody lekcji: Elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia, dyskusja. Formy pracy: Grupowa, indywidualna. Środki dydaktyczne: Tablica, komputer podłączony do Internetu. Literatura: 1. L. Nowak: Informatyka - Poradnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum, MAC W. Jochemczyk, I. Krajewska - Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski: Lekcje z komputerem, WSiP E. Gurbiel, G. Hardt - Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło: Informatyka - Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP 2000 Plan lekcji: 1. podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji 2. przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji (niezbędnych na obecnej lekcji) 3. podawanie nowych wiadomości poparte ćwiczeniami uczniów 4. podsumowanie

10 5. zakończenie Przebieg lekcji: I. Objaśnienie obsługi przeglądarki Internet Explorer pasek menu pasek przycisków standardowych pasek adresu pełny ekran -[F11] Jednym z programów, który umoŝliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeŝeli mamy połączenie z Internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, naleŝy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu. Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa. Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej. Podczas przeglądania kolejnych stron Explorer tworzy historię sesji, czyli zbiór adresów ostatnio odwiedzonych. Aby zapoznać się z historią, naleŝy kliknąć przycisk Historia. Wtedy wyświetli się w lewej części okna pasek prezentujący zawartość folderu Historia z podziałem na konkretne dni (np. poniedziałek (w tym tygodniu), dzisiaj, tydzień ). Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróŝy w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione. II. Informacje o wyszukiwarkach Ilość informacji przechowywanych w Internecie jest tak ogromna, Ŝe kłopotliwe moŝe się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, naleŝy znać adres takiej witryny. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umoŝliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia uŝytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana. Wyszukiwarka składa się z dwóch części: tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych; narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron). Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zaleŝna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu. Szperacze róŝnią się takŝe głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki

11 szperacz moŝe obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki moŝe zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach. III. Podanie przykładów adresów portali internetowych : polskie: zagraniczne: IV. wyszukiwanie informacji poprzez adres strony WWW ćwiczenia ZAD.1 Sprawdzić prognozę pogody na weekend dla Zakopanego ZAD.2 Wyszukać informacje na temat wulkanów ZAD.3 Wyszukać informacje na temat dowolnego polskiego serialu telewizyjnego ZAD.4 Skorzystać z adresów: Sprawdzić zawartość tych stron. V. podsumowanie: sformułowanie wniosków końcowych. Przeglądane przez nas strony internetowe moŝemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać naleŝy jednak o tym, Ŝe najpierw naleŝy utworzyć, w katalogu uŝytkownika, katalog np. WYCIECZKA, i tam gromadzić bieŝące informacje dla zachowania porządku na dysku. JeŜeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik > Zapisz jako..., wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie załoŝony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie. Nauczyciel dziękuje uczniom za współpracę i zachęca do samodzielnych ćwiczeń w wyszukiwaniu informacji w Internecie.

12 KONSPEKT 4 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM TEMAT: Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst. I. CELE LEKCJI. 1. Uczeń powinien wiedzieć: - co to jest edytor tekstu i do czego słuŝy; - jak zapisać dokument na dyskietce; - jak otworzyć dokument zapisany na dyskietce; 2. Uczeń powinien umieć: - uruchomić edytor tekstu; - napisać tekst; - zapisać utworzony dokument na dyskietce; - otworzyć dokument zapisany na dyskietce; II. ZADANIA LEKCJI. 1. Aktualizacja wiedzy przypomnienie wiadomości o edytorze tekstu ze szkoły podstawowej. 2. Zadania lekcji: - poznawcze zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami korzystania z edytora tekstu; - kształcące kształcenie umiejętności pisania na komputerze; kształcenie umiejętności zapisywania dokumentu na dyskietce i otwierania dokumentu III. IV. METODY NAUCZANIA. - wykład; - pogadanka; FORMY PRACY. - zespołowa; - indywidualna; zapisanego na dyskietce. V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE. - komputer w szkolnej pracowni komputerowej; - podręcznik do informatyki dla klas I III gimnazjum Marek Macura, Krzysztof Szyszkiewicz, Romana Urbaniec Internet, grafika, algorytmy. - dyskietka; VI. PRZEBIEG LEKCJI. 1. Czynności wstępne. 2. Wprowadzenie do tematu lekcji (Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst). 3. Część właściwa Zapoznanie się z edytorem tekstu. 4. Ćwiczenie, w którym uczeń wykorzystuje poznane wiadomości. 5. Zakończenie lekcji. CZAS 5 min. 15 min. CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA Powitanie uczniów, przedstawienie się i sprawdzenie obecności. Temat dzisiejszej lekcji jest następujący: Edytor tekstu - piszemy pierwszy tekst. Zapewne zauwaŝyliście w dzisiejszych czasach rolę maszyny do pisania przejmuje komputer, ale aby to było moŝliwe, w komputerze na dysku musi być program, zwany edytorem tekstu. Gdy piszemy dokument w edytorze tekstu, obserwujemy jego treść i postać na ekranie PRZEWIDYWANE CZYNNOŚCI UCZNIA Przygotowanie się do lekcji.

13 20 min. monitora, który zastępuje tradycyjną kartkę papieru. Mamy wiele moŝliwości poprawiania pomyłek. MoŜemy sprawić, aby nasz dokument był przejrzysty i czytelny, nie zawierał błędów ortograficznych. NajwaŜniejszą jednak przewagą edytora jest moŝliwość zapamiętania treści dokumentu w pliku na dysku (w pamięci stałej komputera) i jego wielokrotnego odczytywania. Czy w szkole podstawowej pisaliście juŝ jakieś dokumenty na komputerze? Kto pamięta jak nazywał się program w którym pracowaliście? Bardzo dobrze. Zanim zaczniemy pisać niech kaŝdy z was załoŝy na dysku w swoim folderze podfolder, w którym zawsze będzie zapisywać pliki utworzone w edytorze tekstu. Gdy edytor tekstu zapisuje dokument w pliku na dysku, nadaje mu rozszerzenie, które jest dla nas informacją, za pomocą jakiego edytora powstał dokument. Czy wiecie, jakie rozszerzenie nadaje swoim dokumentom edytor Word? Dobrze. Niech teraz kaŝdy z was uruchomi edytor tekstu. Czy pamiętacie jak to się robi? Wszystkim juŝ się pojawiło okno programu. Teraz przyjrzyjcie się uwaŝnie małym obrazkom w górnej części okna. Jak juŝ wszyscy wiecie nazywamy je ikonami. Przytrzymajcie na kaŝdej ikonie wskaźnik myszy i przeczytajcie krótki opis kaŝdej ikony. Te wiadomości będą wam potrzebne do pisania dokumentów. Nad ikonami znajduje się pasek, który nazywamy górnym menu edytora. Aby zacząć pisać nowy tekst, trzeba wybrać ikonę przedstawiającą czystą kartkę, lub z górnego menu wybrać Plik, a następnie Nowy). JeŜeli piszemy jakiś tekst nie musimy zmieniać wiersza, poniewaŝ edytor sam przenosi wyrazy do nowej linii. Nie powinno się, jeśli nie jest to konieczne, uŝywać klawisza Enter. Tak. MS Word. KaŜdy uczeń zakłada na dysku w swoim folderze podfolder o dowolnej nazwie. Edytor Word nadaje swoim dokumentom rozszerzenie.doc. Uczniowie uruchamiają edytor tekstu. Tak. Uczniowie czytają opisy ikon. CZAS CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEWIDYWANE CZYNNOŚCI UCZNIA Zapewne wszyscy zauwaŝyliście migającą pionową kreskę, to punkt wstawienia, który wskazuje miejsce, od którego zaczniecie pisać. Kto przypomni nam, co trzeba zrobić, aby zapisać dokument na dyskietce? Dobrze. Pamiętajcie, Ŝe program sam ustali typ pliku jako Word dokument i nada mu rozszerzenie.doc. Kto powie, co musimy zrobić, aby otworzyć dokument zapisany na dyskietce? Bardzo dobrze. Otwórzcie ksiąŝki na stronie 43, wykonamy ćwiczenie 3.1. Aby zapisać dokument na dyskietce, wybieramy menu Plik, a następnie Zapisz jako. W polu Zapisz w klikamy w listę wyboru i wybieramy dyskietkę. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę wybieramy i Zapisz. Trzeba z górnego menu wybrać Plik, Otwórz. W polu Szukaj w klikamy w listę wyboru i wybieramy dyskietkę. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę i wybieramy Otwórz. Uczniowie otwierają ksiąŝki. Ćwiczenie 3.1. Napisz krótki tekst, moŝe to być na przykład

14 5 min. Nauczyciel chodzi po pracowni informatycznej, kontroluje pracę uczniów i pomaga uczniom w wykonywaniu ćwiczenia. Wszyscy bardzo dobrze wykonali ćwiczenie. To wszystko na dzisiaj, proszę zamknąć program i wylosować się. Do widzenia. następujący fragment z ksiąŝki Mały KsiąŜe Antoine a de Saint-Exupery: JeŜeli mówicie dorosłym: Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: Zapisz dokument na dyskietce w pliku o nazwie mksiąŝe.doc, następnie wymień się dyskietkami z kolegą siedzącym przy komputerze obok Ciebie. Otwórz w edytorze plik z dyskietki kolegi i dopisz wymyślone przez Ciebie zakończenie. Zapisz zmieniony dokument na dyskietce i ponownie wymień z kolegą dyskietki. Odczytaj teraz zakończenie, które do Twojego dokumentu dopisał kolega. Uczniowie wykonują ćwiczenie. Uczniowie zamykają program, wylosowują się i wychodzą z pracowni informatycznej.

15 KONSPEKT 5 Konspekt lekcji z przedmiotu elementy informatyki w liceum ogólnokształcącym Klasa o profilu matematyczno informatycznym 1. Klasa : III LO 2. Czas trwania: 90 minut 3. Temat: Rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi informatycznych 4. Cele lekcji: Poznawczy: Uczeń powinien znać podstawowe narzędzia informatyczne (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, programy graficzne, programy prezentacyjne, języki programowania, internet, obsługa sieci) oraz umieć je zastosować. Kształcący: Uczeń powinien umieć dobrać odpowiednie narzędzie do swojego problemu a następnie rozwiązać ten problem za pomocą wybranego narzędzia. 5. Metody nauczania: elementy nauczania problemowego, pokaz, obserwacja, praca w grupach, praca indywidualna, elementy nauczania zintegrowanego, elementy lekcji powtórzeniowej. 6. Środki dydaktyczne: zestawy komputerowe połączone siecią lokalną, sieć Internet, tablice poglądowe, projektor multimedialny. 7. Przebieg lekcji: 1. Zapoznanie z tematem lekcji oraz wybór zagadnienia do rozwaŝań (Twierdzenie Pitagorasa). 2. Przypomnienie znanych narzędzi informatycznych. 3. Przedstawienie projektów realizacji zagadnienia za pomocą wybranych przez grupy uczniów narzędzi informatycznych. 4. Wybór koordynatorów pracy. 5. Realizacja projektów związanych z danym zagadnieniem w wybranych programach przez poszczególne grupy uczniów. 6. Po wykonaniu projektów przez grupy, koordynatorzy umieszczają prace (wykorzystanie sieci lokalnej) wszystkich uczniów w formie aplikacji na slajdach programu prezentacyjnego. 7. Podsumowanie umiejętności, które zostały wykorzystane przez uczniów przy realizacji zagadnienia. 8. Przedstawienie kilku ciekawostek z Ŝycia Pitagorasa oraz innych uczonych. 9. Pokaz wykonanej prezentacji przez koordynatorów przy współudziale wszystkich uczniów (wykorzystanie projektora multimedialnego). 10. Ocena i zadanie pracy domowej. 11. Znalezienie wspólnych elementów lekcji w innych, niŝ informatyka, dziedzinach Ŝycia.

16 Kierowanie procesem powtórzenia materiału i kształtowania umiejętności. Nauczyciel: Tematem dzisiejszej lekcji jest Rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi informatycznych. Spośród wielu zagadnień wybraliśmy jaki temat? Uczeń: Twierdzenie Pitagorasa. Przypomina jego treść. Nauczyciel: Wybrany temat wydaje się typowo matematycznym zagadnieniem, ale spróbujemy z niego wydobyć inne aspekty. Jakie narzędzia informatyczne lub programy poznaliście dotychczas, za pomocą których moŝna nasz problem rozwiązać? Uczeń: Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, programy prezentacyjne, języki programowania, internet. Nauczyciel: Jaką pracę domową mieliście zadaną na dzisiejszą lekcję? Uczeń: Wybrać narzędzie informatyczne oraz przemyśleć sposób jego realizacji. Uczniowie w grupach dwuosobowych przedstawiają wybrane programy oraz sposoby realizacji tematu. 1 grupa: Edytor tekstowy MS WORD, przedstawienie w nim następujących zagadnień: treść Twierdzenia Pitagorasa i Twierdzenia odwrotnego, aforyzmy Pitagorasa (źródło: Internet), fakty z Ŝycia uczonego, staroŝytna Grecja(źródło: Internet). 2 grupa: Język programowania Turbo Pascal, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 3 grupa: Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 4 grupa: Baza danych MS ACCESS, wykorzystanie utworzonej na wcześniejszych lekcjach bazy z uczonymi (Archytas, Demokryt, Platon, Arystoteles, Tales, Newton itd.) oraz przedstawienie ich działalności i osiągnięć w postaci kwerend, formularzy, raportów, makr. 5 grupa: Język programowania Visual Basic, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny.

17 Dwie kolejne grupy wybrały narzędzia jak grupy wcześniejsze, ale sposób realizacji jest nieco inny. 6 grupa: Język programowania Turbo Pascal, praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa np: obliczanie przyprostokątnych, przeciwprostokątnej, sprawdzanie czy trójkąt jest prostokątny. 7 grupa: Baza danych MS ACCESS, wykorzystanie utworzonej na wcześniejszych lekcjach bazy z uczonymi (Archytas, Demokryt, Platon, Arystoteles, Tales, Newton itd.), przedstawienie Ŝyciorysów uczonych (źródło Internet) wykorzystując makra oraz kwerendy. 8 grupa: Koordynatorzy, którzy opracowane aplikacje umieszczą w programie prezentacyjnym POWER POINT. Przez kolejne minut uczniowie opracowują temat w swoich grupach. Nauczyciel nadzoruje pracę, słuŝy pomocą, udziela wskazówek. Uczniowie koordynatorzy przygotowują kolejne slajdy, na których umieszczą w postaci osadzonej aplikacji prace uczniów z poszczególnych grup. Nauczyciel: Koordynatorzy, wykorzystując sieć lokalną, skopiują wasze prace na swój dysk, a następnie umieszczą je na slajdach. A my spróbujmy podsumować, jakie umiejętności wykorzystaliście opracowując dany temat za pomocą róŝnych narzędzi informatycznych. Uczniowie: 1 grupa: Formatowanie czcionek, akapitów i stron, techniki osadzania obiektów w edytorze, umiejętność wykorzystania informacji ze stron internetowych. 2 grupa, 6 grupa: Programowanie liniowe, strukturalne, podprogramy i funkcje, praca w trybie graficznym w oknach, praca w trybie tekstowym, wykorzystanie pętli case przy wyborze zadania z menu głównego, organizacja powtórzeń np. pętla repeat i while. 3 grupa: Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie formuł, wstawianie wbudowanych funkcji np. warunkowej, zabezpieczanie komórek arkusza. 4 grupa, 7 grupa: Wyświetlanie bazy danych w postaci tabel, formularzy, raportów, tworzenie kwerend z zastosowaniem funkcji like, stworzenie systemu zarządzania bazą z wykorzystaniem makr, osadzanie obiektów OLE w tabeli.

18 5 grupa: Projektowanie formularza, osadzanie rysunku z PAINTa, oprogramowanie przycisków, funkcja INPUTBOX przy wprowadzaniu długości boków, wyświetlanie w odpowiednim formacie. Uczniowie koordynatorzy jeszcze pracują nad prezentacją. Nauczyciel w tym czasie organizuje pokaz wizerunków uczonych, ciekawostki z ich Ŝycia oraz najwaŝniejsze osiągnięcia wykorzystując foliogramy (Pitagoras, Tales, Euklides, Archimedes, Newton, Kopernik) a takŝe mapę staroŝytnej Grecji. Nauczyciel: Pokaz jest juŝ gotowy. Koordynatorzy prezentują slajdowisko, natomiast po uruchomieniu osadzonych aplikacji, podchodzą uczniowie z poszczególnych grup i omawiają swoją pracę. Slajdowisko przedstawiane jest za pomocą multimedialnego projektora na duŝym ekranie na ścianie. Nauczyciel wyraŝa swoją opinię o wykonanej pracy i stawia oceny. Nauczyciel: Jako pracę domową (czas na wykonanie w grupach dwuosobowych - miesiąc) proponuję wykonanie takiej prezentacji na dowolny wybrany przez Was temat. Takie slajdowiska mogą posłuŝyć jako pomoc dydaktyczna do nauki nie tylko informatyki lecz np. matematyki, fizyki czy j. polskiego. Nauczyciel: Na zakończenie lekcji spójrzcie na foliogram. Przedstawia wykaz przedmiotów w liceum. Jak myślicie, z którymi przedmiotami moglibyście znaleźć wspólne elementy w dzisiejszej lekcji? Uczniowie: J. polski aforyzmy, Ŝyciorysy uczonych. Matematyka obliczanie długości przyprostokątnych i przeciwprostokątnej. Historia staroŝytna Grecja. Fizyka uczeni fizycy. Plastyka projektowanie slajdowisk, korzystanie z obiektów graficznych. Geografia połoŝenie staroŝytnej Grecja. Nauczyciel: Czy wiecie jak nazywa się nauczanie, w którym wykorzystujemy nie tylko elementy z danego przedmiotu, ale równieŝ elementy łączące je z innymi dziedzinami? Jest to nauczanie interdyscyplinarne. Do takiego nauczania dąŝy reforma oświaty.

19 KONSPEKT 6 Konspekt jednostki lekcyjnej z przedmiotu informatyka. Temat: Budowa jednostki centralnej. Czas: 90 min. Zakres treści: Informacje o elementach składowych jednostki centralnej oraz podstawowych jej parametrach. Cele lekcji: - kształcący: uczeń będzie umiał poprawnie pracować z komputerem; Uczeń powinien znać: - poznawczy: - budowę jednostki centralnej, - rozpoznawać poszczególne elementy jednostki centralnej, - zasady konstrukcji komputera. Metody nauczania: dyskusja, pokaz, obserwacja, pogadanka. Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy, tablica, prezentacja. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne - sprawdzenie listy obecności, podanie tematu nowych zajęć, uświadomienie uczniom celu zajęć. 2. Elementy jednostki centralnej: - Wymień znane Ci elementy jednostki centralnej. Przykłady (zostaną one omówione w dalszej części zajęć): płyta główna; procesor; pamięć wewnętrzna (RAM, ROM); pamięć zewnętrzna (stacje dyskietek, dyski twarde, napęd CD-ROM); karty rozszerzeń (karta grafiki, karta dźwiękowa, modem) obudowa wraz z zasilaczem. - Rozpoznaj w komputerze podstawowe elementy. 3. Płyta główna (prezentacja: Płyta główna). Podstawowe parametry płyty głównej: rodzaj zamontowanego Chipsetu: i740bx, i810e, i815, i820, i840, SIS 620, VIA Apollo Pro 133A - dla procesorów firmy Intel; AMD 751/756, VIA KT 133, VIA KX dla procesorów AMD; rodzaj zamontowanego układu Bios (Award, Ami, Phoenix); zewnętrzna częstotliwość zegara (im większa tym lepsza - 66/75/83/100/112/124/133, i inne); pamięć Cache (256 kb lub 128 kb) - obecnie montowana wewnątrz procesora; rodzaj gniazda dla poszczególnych procesorów (Slot 1, Slot 2, Slot A, Socket 7, Super Socket 7, Socket 370, Socket 8, Socket 432); ilość gniazd modułów pamięci RAM oraz maksymalna ilość pamięci moŝliwej do zainstalowania w systemie; ilość wolnych gniazd dla kart rozszerzających (ISA, PCI, AGP - tylko 1); max. częstotliwość taktowania procesora.

20 4. Procesor. Rodzaje procesorów Intel: Pentium III, Pentium IV, Celeron, Celeron II, AMD: Atlon, Duron; podstawowe parametry procesorów: zewnętrzna częstotliwość taktowania procesora, wewnętrzna częstotliwość taktowania procesora (zazwyczaj jest to pomnoŝona zewnętrzna częstotliwość pracy, np. Pentium III cz. zewn. to 133 MHz, wewnętrzna 667 MHz = 5 * 133 MHZ) - częstotliwość, z jaką pracuje jądro procesora, ilość pamięci Cache L1 i L2, zestaw dostępnych rozkazów (oprócz standardowych dodatkowo MMX, SSE, 3D-NOW), rodzaj zastosowanej obudowy i wyprowadzeń. - Jakie są obecnie najlepsze procesory dostępne na rynku? - Jaki procesor poleciłbyś do swojego komputera? 4. Pamięć wewnętrzna: a. RAM - pamięć operacyjna (robocza) komputera, NajwaŜniejsze cechy pamięci to: jej pojemność - decyduje o ilości moŝliwych do uruchomienia jednocześnie programów i ich podstawowych danych; duŝa ilość pamięci RAM w komputerze to moŝliwość otwierania wielu programów na raz, oraz duŝa stabilność i szybkość działania komputera; czas dostępu - im szybciej procesor moŝe komunikować się z układami pamięci, tym większa jest wydajność komputera, a tym samym bardziej płynna praca uruchamianych na nim programów; Rodzaje najczęściej stosowanej pamięci RAM: SRAM - statyczna pamięć RAM (nie wymaga odświeŝania); pamięć bardzo szybka, ale równieŝ bardzo kosztowna; stosowana na pamięć Cache; DRAM - dynamiczna pamięć RAM (co pewien czas trzeba w niej odświeŝać informacje) - moduły FPM i SIMM; SDRAM - pamięć DRAM wyposaŝona w interfejs synchroniczny; dzięki temu wewnętrzne sygnały taktujące generowane są na podstawie zegara systemowego (moduły DIMM); DDR SDRAM - (Double Data Rate SDRAM) - sygnał przesyłany jest na obydwu zboczach sygnału zegarowego, co podwaja prędkość działania tych pamięci; RDRAM (Rambus Direct RAM) - bardzo szybka pamięć RAM - częstotliwość taktowania nawet 400 MHz; b. ROM - pamięć stała, tylko do odczytywania. Informacja jest przechowywana stale nie ulega zniszczeniu ani zmianie. Pojemność tej pamięci jest zazwyczaj ograniczona. Przechowuje się w niej informacje o systemie operacyjnym niezbędne do podjęcia pracy po wyłączeniu zasilania. Pamięć ROM nie moŝe być modyfikowana, moŝna z niej tylko odczytywać dane. Z tego teŝ względu słuŝą do przechowywania kluczowych informacji jak np. konfiguracja BIOS'u czy modemu. 5. Pamięć zewnętrzna (pamięć masowa). SłuŜy do przechowywania duŝych ilości danych; Przykłady: a. stacje dyskietek (FDD - Flopy Disc Drive) - słuŝy do zapisu i odczytu dysków elastycznych o odpowiedniej pojemności (360 kb; 720 kb; 1,2 MB; 1,44 MB); b. dyski twarde (HDD - Hard Disc Drive) - urządzenie słuŝące do zapisu i odczytu gromadzonych informacji; pojemność mierzy się odpowiednio w MG i GB; dyski twarde są podstawowym nośnikiem danych w komputerze; umieszczone są zwykle na stałe w obudowie komputera; składają się z kilku lub kilkunastu płaskich, okrągłych dysków,

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - potrafi wyjaśnić pojęcie strona WWW, - zna sposoby tworzenia stron internetowych. b) Umiejętności Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań.

TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań. SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT: Ilustracja graficzna układu równań. Cel ogólny: Uczeń rozwiązuje metodą graficzną układy równań przy użyciu komputera. Cele operacyjne: Uczeń: - zna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Przede wszystkim nie denerwuj się. Przekonasz się, Ŝe pytania i zadania nie są trudne. 2. Masz do wykonania : 24 zadania, w których

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów)

Scenariusz zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA NAUCZYCIELI. Autor: Maciej Lisak-Zbroński. 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 1. Grupa: Nauczyciele (uczący różnych przedmiotów) 2. Zagadnienie: Internet jako ważne źródło informacji w pracy nauczyciela 3. Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie 4. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ Oprcowała Wiesława Kurnyta Kamienna Góra, 2006 Oto wypisy z Podstawy programowej o nauczaniu matematyki w gimnazjum Cele edukacyjne 1. E Przyswajanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje Temat lekcji: Przesuwanie wykresów funkcji Typ lekcji: ćwiczeniowa Czas realizacji: 45 minut Metody pracy: podająca: - pogadanka problemowa:

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka) SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Moduł interdyscyplinarny:

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

1. Zagadnienie (blok, moduł programowy): Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych.

1. Zagadnienie (blok, moduł programowy): Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych: 1. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Kalina Góra 2. Data: 22.01.2008 r. 3. Placówka kształcenia: Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej 4.

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo