O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ"

Transkrypt

1 Krzysztof Juszczak Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku O POTRZEBIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ Globalizacja, która z jednej strony prowadzi do standaryzacji wielu zjawisk, z drugiej natomiast do ujawnienia ich różnorodności, ukazuje konieczność usytuowania w centrum uwagi współczesnych społeczeństw edukacji powszechnej, a zarazem ustawicznej. Człowiek, aby mógł normalnie postępować, powinien orientować się w znaczeniu tych zdarzeń, jakie zachodzą w otaczającym go świecie i tych, jakie mogą zachodzić. Powinien być zdolny do rozpoznania, zrozumienia i przewidywania 1. Wielka różnorodność kultur spowodowała, że rozpoczęto poszukiwania sposobu ich koegzystencji w warunkach umiędzynarodowionych systemów organizacji życia społecznego. Niezbędne okazało się odejście od metody asymilacji na rzecz akulturyzacji. Podstawowym celem edukacji powinno być zatem umożliwienie wzajemnego poznania i zrozumienia odmienności. W naszych coraz bardziej różnorodnych społeczeństwach podstawową sprawą staje się zapewnienie harmonijnych interakcji między ludźmi i grupami o wielorakich, zróżnicowanych i dynamicznych tożsamościach kulturowych, a także wyzwolenie w nich chęci do wspólnego życia. Polityki zmierzające do włączenia i zapewnienia wszystkim obywatelom uczestnictwa w życiu społecznym stanowią gwarancję spójności społecznej, witalności społeczeństwa obywatelskiego i pokoju. Zdefiniowany w ten sposób pluralizm kulturowy jest wyrażeniem polityki wobec rzeczywistości nacechowanej różnorodnością 2. 1 K. Obuchowski, Człowiek, dążenia, sens. Myśli wybrane, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, s Powszechna deklaracja UNESCO o różnorodności kulturalnej, art. 2, Rzeczpospolita, 2 czerwca 2004 r. (dodatek Dialog cywilizacji), s

2 Krzysztof Juszczak W zależności od kontekstu geograficznego, politycznego czy filozoficznego wielokulturowość jest różnie postrzegana i przyjmuje rozmaite rozstrzygnięcia praktyczne. W państwach Europy Zachodniej dyskusja o wielokulturowości toczy się przede wszystkim wokół praw dla imigrantów. W krajach imigranckich natomiast, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, dotyczy ona koncepcji państwa wieloetnicznego i społeczeństwa wielokulturowego oraz stworzenia podstawy wspólnej identyfikacji obywatelskiej 3. Im większe i bardziej widoczne w sferze publicznej jest zróżnicowanie etniczne państwa, tym większa zachodzi konieczność uzupełnienia samego rozpoznania wielokulturowości o świadomą politykę i doktrynę kształtowania wielokulturowości 4. Państwa Europy Zachodniej, do których przybywają imigranci, dostrzegły potrzebę opracowania modelu wychowania, którego adresatami są nie tylko cudzoziemcy czy mniejszości, ale i rdzenna ludność danego kraju. Jest to sposób, aby jednocześnie zachować tożsamość grup etnicznych oraz przybliżyć dotychczasowym mieszkańcom elementy kultury grup mniejszościowych. Celem jest przede wszystkim wzajemne inspirowanie się i wymiana doświadczeń, co pozwala na pokojowe współistnienie w poszanowaniu odmienności, a zarazem głębsze samorozumienie dzięki kontaktom z tym, co inne 5. Wielokulturowość w Polsce kształtuje się inaczej. Przed rokiem 1989 zagadnienia wielokulturowości i międzykulturowości były w nauce właściwie nieobecne. Polityka państwa zaprzeczała istnieniu innych kultur w naszym społeczeństwie, a swobody polityczne, ekonomiczne oraz życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w naszym kraju były ograniczane. Dopiero po upadku komunizmu zaczęto odbudowywać mit Polski jako państwa wielonarodowego, w którym mieszkali obok siebie przedstawiciele różnych nacji i religii. Otwarcie Polski, związane z wejściem do Unii Europejskiej, sprawiło, że społeczeństwo nasze powoli wchodzi w przestrzeń świata, który jest różnorodny. Wielokulturowość coraz wyraźniej wpisuje się w życie codzienne i coraz silniej oddziałuje na relacje międzyludzkie. 3 U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s Ibidem. 5 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998, s

3 O potrzebie edukacji międzykulturowej Spotkanie z odmiennością pociąga za sobą różne konsekwencje. Czy jesteśmy przygotowani na przemianę ze społeczeństwa homogenicznego w zróżnicowane kulturowo? Czy potrafimy tolerować, a nawet zaakceptować ludzi, którzy mają inny kolor skóry, mówią w obcym języku, mają odmienny system wartości, różnią się od nas poglądami i obyczajami? Czy jesteśmy zdolni do porozumiewania się pomimo różnic? Edukacja, rozumiana jako ogół wpływów oraz wzajemnych oddziaływań jednostek i grup społecznych sprzyjających rozwojowi człowieka tak, aby stał się on świadomym członkiem wspólnoty społecznej, kulturowej, regionalnej czy narodowej, nie może pozostać obojętna wobec tych zagadnień. Kształcenie uwzględniające potrzeby społeczeństwa europejskiego wymaga innego niż dotąd spojrzenia na rozwój człowieka. Ważne jest nie tylko współistnienie, ale także konsekwentne realizowanie zasad demokracji i tolerancji. Ma ono z jednej strony wyrazić swoistość i tożsamość poszczególnych krajów, z drugiej zaś być uniwersalne w takim zakresie, aby przygotować społeczeństwa do rozwiązywania problemów Europy i współtworzyć harmonijną społeczność globalną 6. Zadaniem edukacji w integrującej się Europie jest przygotowanie społeczeństwa do życia w nowym, zmieniającym się ładzie europejskim i światowym. Rozszerzeniu współżycia międzynarodowego towarzyszyć powinna atmosfera porozumienia oraz partnerstwa, bez wzajemnych niechęci i wrogości. W oswajaniu się z innością ważne jest zatem przezwyciężanie postaw ksenofobicznych, które wynikają z uprzedzeń oraz stereotypów. Wskazówki, jak można tego dokonać, znajdziemy w deklaracji Rady Europy Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim, która została ogłoszona na 21. Sesji Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji w Atenach pod koniec 2003 roku. Przesłanie tej konferencji głosi, aby koncentrować się na podnoszeniu jakości edukacji w odpowiedzi na wyzwania wynikające z różnorodności społeczeństw. Należy to czynić, uznając takie zagadnienia, jak uczenie się demokracji i edukacja międzykulturowa, za kluczowe komponenty reformy systemów edukacji. Edukacja międzykulturowa jest koncepcją działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej, która nastawiona jest na wzajemne poznawanie oraz wzbogacanie kultur i ludzi je tworzących. Istotną jej cechą stało się otwarcie na innych ludzi i ich sprawy. Edukacja ta ma służyć nie byciu 6 Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubina, Elipsa, Warszawa 1997, s

4 118 Krzysztof Juszczak obok, ale wzajemnemu zbliżeniu, byciu razem integracji, ale bez jawnego czy ukrytego programu dominacji jednej z grup. W dialogu, wzajemnym poznaniu i zbliżeniu powstają warunki do przyjmowania i przekazywania najbardziej wartościowych elementów kultury stykających się grup. Ma to sprzyjać kooperacji w różnych dziedzinach życia 7. Wymiana poglądów, myśli jest warunkiem poznania, zrozumienia innej kultury, umożliwia zgodne współżycie w społeczeństwie wielokulturowym. Edukacja międzykulturowa postuluje więc dialog z tym, co jest odmienne. Chodzi jednak nie tylko o lepsze zrozumienie tych odmienności, lecz również samych siebie. Wobec coraz częściej pojawiających się pytań o tożsamość kulturową grup oraz sporów o kreujący ją system wartości, dialog powinien polegać nie tylko na szukaniu i nawiązywaniu kontaktu, ale także na zwalczaniu uprzedzeń, źle pojętej obrony tradycji czy wartości, przez które zamykamy się na ludzi spoza własnego kręgu kulturowego. Edukacja międzykulturowa nie ma budować jednej zunifikowanej kultury globalnej, lecz prowadzić do podniesienia na wyższy poziom własnej tożsamości kulturowej i do akceptacji kulturowego pluralizmu świata. W ramach jednego społeczeństwa poszczególne kultury nie powinny funkcjonować jedynie obok siebie, lecz współistnieć ze sobą. Nie oznacza to jednak synkretycznego współistnienia, w wyniku którego poszczególne kultury stapiać się będą w jednorodną całość, tracąc pierwotną tożsamość, ale stykanie się ich ze sobą, dlatego o pedagogice międzykulturowej można mówić jako o pedagogice spotykania się kultur 8. Jednym z istotnych wyzwań, które podejmuje wychowanie międzykulturowe, jest zagadnienie stereotypów, które specjaliści UNESCO postrzegają jako barierę dla dialogu społecznego, a nawet czynnik patologiczny w kontaktach międzykulturowych 9. Stereotypy to schematy poznawcze o charakterze społecznym, często oparte na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie. Powstają w świadomości człowieka na skutek przebywania 7 Edukacja wobec ładu globalnego, red. nauk. T. Lewowicki i in., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002, s M. Szymański, Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec czyli modernizm i postmodernizm, [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, Trans Humana, Białystok 1995, s D. Markowska, Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, Kwartalnik Pedagogiczny, 1990, nr 4, s. 115.

5 O potrzebie edukacji międzykulturowej w środowisku, w którym dane stereotypy są podzielane. Za główne ich cechy można uznać to, że łatwo się utrwalają i bardzo trudno je zmienić, ponieważ są one nieczułe na fakty im przeczące. Relacja stereotypów do inności jest złożona. Z jednej strony są one wyrazem fascynacji obcością, z drugiej natomiast dystansu i wrogości. Specyficzną naturę stereotypów znacznie lepiej niż setki definicji zilustrują badania przeprowadzone wśród świnoujskich czwartoklasistów. Pozwalają one stwierdzić, że w badanej grupie dzieci (98 osób) występują wyraźne przejawy stereotypów etnicznych. Uogólniając, można powiedzieć, że do narodów akceptowanych należą: Amerykanie, Anglicy, Czesi, a także w ograniczonym stopniu Niemcy, czyli narody reprezentujące wysoki poziom ekonomiczny. Niechętny stosunek demonstrowano natomiast wobec Cyganów, Murzynów oraz Żydów. Na stereotyp Amerykanina, Anglika i Czecha składają się głównie cechy pozytywne. U Amerykanów podkreślano pracowitość, mądrość i odwagę, u Anglików sprawiedliwość i wysoką kulturę osobistą, a u Czechów życzliwość i dobroć, ale wyróżniono także jedną cechę negatywną kłótliwość. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ambiwalentny stosunek Polaków do Niemców. Z jednej strony przypisywano im takie cechy, jak pracowitość i gospodarność, z drugiej zaś dwulicowość. Spowodowane jest to względami historycznymi, a przede wszystkim doświadczeniami II wojny światowej. Najczęstsze powody odrzucenia Murzynów to względy rasowe, a ściślej kolor skóry. W wypadku Żydów motywem nieprzychylnej oceny są odmienne wyznanie oraz negatywne cechy charakteru (głównie chytrość). Cyganie charakteryzują się według ankietowanych: zaniedbaniem, brakiem higieny, sprytem oraz tym, że na pewno kradną. Należy podkreślić, że wiedza o tym, jakie stereotypy pozwalają dzieciom budować wiedzę o bliższym i dalszym otoczeniu, jest niezwykle istotna. Ciągle występujące przejawy nietolerancji wobec inności dowodzą najlepiej, że przygotowanie najmłodszego pokolenia do pokojowego współistnienia i autentycznego respektowania praw człowieka wymaga zespolenia działań osłabiających niechęć, uprzedzenia czy nawet wrogość. Należy ponadto zaznaczyć, że nowo powstałe uprzedzenia można stosunkowo łatwo wyeliminować. Podejście takie umożliwia zastąpienie stereotypów negatywnych pozytywnymi. Otwarcie na innych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie wymaga wysokiego stopnia kompetencji międzykulturowej. Proces zdobywania 119

6 120 Krzysztof Juszczak tej potrzebnej umiejętności społecznej obejmuje następujące elementy: 1. Akceptację tego, że zachowanie ludzkie ulega wpływom kulturowym. 2. Zdolność do dostrzegania odmiennych kulturowo wzorów, bez wartościowania ich pozytywnie lub negatywnie. 3. Umiejętność identyfikowania własnych standardów kulturowych i oceny ich skutków podczas interakcji z inną kulturą (świadomość własnej kultury). 4. Poszerzanie wiedzy o różnicach kulturowych, identyfikowanie odpowiednich standardów kulturowych i zdolność do rozumienia tych, które obowiązują w innym środowisku kulturowym (świadomość innej kultury). 5. Zdolność do rozumienia i poszanowania wzorów funkcjonujących w innych kulturach. 6. Zwiększenie opcji zachowań w ramach własnej kultury, czyli umiejętność: elastycznego stosowania zasad kulturowych; przejmowania wybranych standardów z innych kultur; wyboru spośród opcji kulturowych na podstawie racjonalnych przesłanek i specyfiki sytuacji. 7. Zdolność do angażowania się w pozytywne kontakty i relacje z osobami pochodzącymi z innych kultur oraz umiejętność radzenia sobie z konfliktami międzykulturowymi 10. Coraz częściej zauważa się, że wielokulturowość to więcej niż uczenie się o innych czy szkolna wiedza pozwalająca zrozumieć, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat umożliwiający kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi. Mam tu na myśli nie tylko przedstawicieli różnych kultur, ale również osoby z naszego kręgu kulturowego, które preferują inny styl życia, funkcjonujące na marginesie społecznym, niepełnosprawne. Na każdego członka społeczności należy spojrzeć jak na równoprawnego twórcę kultury, któremu należy się zrozumienie i szacunek. W polskiej, z pozoru homogenicznej społeczności, ludzie nie są uwrażliwieni na dostrzeganie różnorodności wśród nich samych. Poważnym problemem jest norma oceniania wszystkiego z własnej perspektywy jako jedynie słusznego. Tymczasem edukacja międzykulturowa to proces, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności 10 B. Schmidt-Behlau, Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2005, nr 1, s. 49.

7 Anna Łagocka Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie POJĘCIE OJCZYZNY W DOBIE INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPY W Europie na przełomie XX i XXI wieku zachodzą szczególnie intensywne procesy społeczno-polityczne, które prowadzą do integracji społeczeństwa europejskiego. W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele stanowisk odnoszących się do tego okresu transformacji. J. Mariański sytuuje go między tradycją a nowoczesnością 1. Z. Kwieciński nazywa ten czas latami przesilenia i przejścia formacyjnego 2. Niewątpliwie, obecnie splatają się wydarzenia, procesy tworzące jakościowo nowy obszar istnienia człowieka. Postępująca integracja zmienia perspektywę postrzegania siebie i własnego państwa w świecie. Przeobrażająca się rzeczywistość wymaga od współczesnych ponownego ustosunkowania się do ojczyzny. Na ten problem zwrócił uwagę V. Havel w przemówieniu, które wygłosił w 1997 roku w Bundestagu: Proces integracji europejskiej nie tylko was i nas, ale wszystkich Europejczyków, zmusza do tego, by znów zastanowili się nad tym, co właściwie w tej naszej epoce będzie dla nich ojczyzną 3. 1 J. Mariański, Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1999, s V. Havel, Europejska ojczyzna, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, t. III, ks. 2: Myśl pedagogiczna XX stulecia, Strzelec, Kielce 1998, s

8 242 Anna Łagocka Transformacji społeczeństw na kontynencie europejskim towarzyszą dwa rodzaje zmian. Z jednej strony mają miejsce działania zmierzające w kierunku globalizacji, z drugiej regionalizacji, czyli poszukiwaniu wartości ponadczasowych, uniwersalnych, kreujących więzi międzyludzkie na globie ziemskim oraz wartości»prywatnej ojczyzny«, istotnych dla wyodrębniających się społeczności i grup, zgodnych z ich kulturą i dotychczasowym sposobem funkcjonowania 4. Współcześnie można zauważyć dążenie do wyraźnego opowiadania się za ideologicznym obrazem ojczyzny, ale także do jej intymizacji, powrotu do koncepcji małej ojczyny, ojcowizny 5. Ważne staje się zatem pytanie, czy w dobie integrującej się Europy nastąpi przesunięcie rozumienia ojczyzny z ojczyzny ideologicznej, czyli narodu, państwa, kontynentu, na małą ojczyznę regionu. Słowo»ojczyzna«obrosło swoistą mitologią, należy bowiem do repertuaru tzw. wielkich słów, po które sięgały najrozmaitsze orientacje i partie polityczne, często dla bardzo przyziemnych celów. (...) Jest to słowo, które kryje wiele treści historycznych i aktualnych, bardzo ważnych, o których nie wolno zapominać, których nie wolno lekceważyć. Są to nie tylko treści polityczne, ale przede wszystkim kulturowe 6. Ojczyzna należy do pojęć, które są bardzo złożone i mają bogatą tradycję. Ojczyzna zawiera w sobie syntezę naczelnych wartości 7 i wpisuje się w kanon kultury. W kulturze europejskiej ojczyzna porównywana jest do kobiety, matki, kochanki. O ile jednak ojczyzna-kochanka wyzwala postawę męską, rycerską, wojowniczą, a jej obraz jest zwykle apelem do walki, o tyle ojczyzna jako matka ma sens nieporównywalnie głębszy, jest łączona z matką ziemią, rodzącą i żywiącą swoje dzieci, oraz z domem, paleniskiem, przyrodą. W tym sensie matka jest prototypem ojczyzny. Postać kobiety-matki skupia bowiem w sobie wszystkie te 4 J. Nikitorowicz, Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości, Trans Humana, Białystok 2000, s J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty, [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red. J. Bartmiński, Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, Lublin 1993, s A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok 1995, s A. Kłoskowska, Kultura narodowa, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. A. Kłoskowska, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 52.

9 Pojęcie ojczyzny w dobie integrującej się Europy wymiary i składniki, które w rozwiniętej postaci przypisuje się ojczyźnie narodowej, zwłaszcza wprowadza w sferę emocjonalnych i powinnościowych relacji 8. Pojęcie ojczyzny pojawiło się w polskiej kulturze już w średniowieczu, a punktem wyjścia do jego rozumienia była łacińska patria, związana z domem, ojcem i dziedzictwem po ojcu. Za prototyp i model ojczyzny w tradycji słowiańskiej uznaje się rodzinę oraz zespół wyobrażeń obejmujący: dom, ród, wieś, powiat, kraj, ziemię, naród i wiarę. To archaiczne pojmowanie ojczyzny było właściwe dla wielu tradycji narodowych, w tym polskiej. W staropolskiej definicji czytamy, że: Ojczyzny wyrazem oznaczamy nie tylko kraj będący miejscem zamieszkania narodu, którego jesteśmy cząstką, ale i wszystko, co w tym kraju drogiego i świętego się mieści. Ta przestrzeń ziemi, którą naród nasz na własność od Opatrzności otrzymał, budzi wprawdzie wielkie w każdym z nas przywiązanie, bo to matka karmicielka nasza, w niej się przechowuje prochy ojców naszych, w niej mogą spoczywać nasze prochy to ziemia oblana potem pracowitych przodków, przesiąkła krwią naszych bohaterskich wojowników, co ją przed napaściami wrogów osłaniali, to jest miejsce drogich pamiątek z dawnych wieków, to cmentarz zamykający przeszłe pokolenia, a zarazem to wyścielisko, na którym obecne i przyszłe pokolenia rozwijać mają dziejową działalność. (...) Wymawiając ten wyraz Ojczyzna, mamy na myśli wszystkich naszych rodaków, ich prawa, swobody, bezpieczeństwa ich osób i własności, nareszcie język nasz, zwyczaje i wolność religijną. (...) Ojczyzna wszystkie świętości w sobie mieści, że zatem powinna być przedmiotem naszej czci i miłości po Bogu 9. Ojczyzna jest zaliczana do tych pojęć, które mają bogatą i długą historię oraz kształtują nowoczesną kulturę i podstawy społeczne jednostek. Ojczyzna to nie jest pojęcie geograficzne, które można scharakteryzować bez odwoływania się do postaw psychicznych jakiejś zbiorowości. Obszar jakiś staje się ojczyzną o tyle tylko, o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się doń w pewien sposób i w pewien sposób kształtuje jego 8 J. Bartmiński, Ojczyzny europejskie duże i małe, [w:] Pojęcie ojczyzny..., op. cit., s S.T.J. Rostworowski, Polska myśl chrześcijańska XVIII XIX (wybór źródeł), Novum ; Ars Christiana, Warszawa 1971, s

10 244 Anna Łagocka obraz. Wówczas dla tego zespołu ów szmat rzeczywistości zewnętrznej nabiera swoistych wartości, które czynią go ojczyzną 10. Według J. Bartmińskiego, chcąc przedstawić pełny językowo-kulturowy obraz polskiej ojczyzny, powinniśmy pytać zarówno o sam obiekt (O) i jego naturę, jak też o to, jaki subiekt (S) poczuwa się do posiadania ojczyzny, a wreszcie o charakter więzi, czyli relację (R) łączącą subiekt z obiektem 11. Substancja ojczyzny sytuowana jest w trzech integralnych wymiarach: przestrzennym, wspólnotowym i kulturowym. Ojczyznę zatem możemy rozpatrywać w kilku wymiarach 12 : 1. Ojczyzna jako osoba (metaforycznie): matka, która wydaje na świat dzieci, karmi je, obdarza miłością i wzbudza miłość. To również królowa, Matka Boska, ale też kobieta, która sama wymaga opieki, miłości, oddania; bywa kochanką lub kimś najbliższym, osobą, która działa po ludzku, przeżywa, cierpi, płacze, jest smutna, umiera. 2. Ojczyzna jako miejsce ze względu na: a) wymiary (ojczyzna mała lub wielka): miejsce zawarte między biegunami dom świat (dom ojców, miejsce rodzinne, części domu, przeciwstawienie domu jako sfery prywatnej ojczyźnie jako sferze wspólnej, grunt pozostawiony w spadku przez ojca, miejsce urodzenia, wieś rodzinna, okolice rodzinne, region, terytorium narodowe, kraj, świat jako całość, niebo); b) stosunek ludzi do miejsca uznawanego za ojczyznę: miejsce moje, nasze, wyróżnione przez sposób odniesienia ludzi do niego (urodzenie, pochodzenie, przebywanie, własność w sensie prawnym, przywiązanie uczuciowe, dobrobyt, przeznaczenie, powołanie). 3. Ojczyzna jako wspólnota ludzi: skupia ich w określonym miejscu; wspólnota narodowa. Społeczność silnie związana z własnym terytorium narodowym, krajem, ziemią, państwem. Stanowi wielką rodzinę, społeczność rodaków rozrzuconych po całym świecie. 10 S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, [w:] idem, Dzieła, t. III: Z zagadnień psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty, [w:] Pojęcie ojczyzny..., op. cit., s J. Bartmiński, Projekt fragmentu hasła do słownika aksjologicznego, [w:] Co badania filologiczne mówią o wartości? (materiały z sesji naukowej, 7 21 listopada 1986 r.), red. nauk. A. Bogusławski, M.K. Byrski, Z. Lewicki, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s

11 Pojęcie ojczyzny w dobie integrującej się Europy 4. Ojczyzna jako instytucja społeczna: obejmuje religię, kulturę, język i państwo. Ojczyzna w syntetycznym ujęciu jest akceptowalnym dziedzictwem przeszłości, obejmującym ziemię, wspólnotę i jej system wartości, instytucje, dorobek kulturowy, jej historię 13. W opisywanym modelu (obiekt relacja subiekt) podkreśla się ważną rolę typu więzi, postawy człowieka wobec ojczyzny. Układ składników, ich dobór i hierarchia w odniesieniu do ojczyzny, jest objawem pewnych postaw społecznych, pewnego sposobu patrzenia na społeczną rzeczywistość 14. System wartości, czyli co jednostka przyjmuje jako dobre, pożądane, wyznacza substancję ojczystą. Wartości są czynnikami, które budują wizje ojczyzny. W zależności od przyjętego przez jednostkę systemu wartości ojczyzną może być kraj jego narodu, ale także świat, Europa, region, okolica, dom rodzinny dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie. J. Bartmiński przyjmuje trzy ogniwa. Pierwsze z nich tworzą dom i rodzina, drugie kraj, naród i państwo, ostatnie zaś świat i ludzkość. Przypisuje im określone wartości, takie jak: bycie u siebie, życzliwość, miłość, wierność, wolność, niepodległość, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, pokój, postęp i solidarność. Układ składników, który wyraża przyjętą hierarchię wartości, wyznacza następujące wizje ojczyzny 15 : 1. Ojczyzna rodzinno-domowa (określana metaforycznie jako gniazdo rodzinne, kolebka, ojcowizna), w której dominują wartości, takie jak: poczucie bycia u siebie, jedności i przynależności do rodziny, akceptacja, miłość i szczęście, ale również tęsknota i chęć powrotu (w wypadku rozłąki). Tę wizję rodziny tworzy wspólnota rodzinna: matka, ojciec, dziadkowie i przodkowie, dzieci i wnuki. Oparciem dla tej wspólnoty jest mała przestrzeń: dom, dom rodzinny, chata, cmentarz, las, rzeka. 2. Małe ojczyzny lokalna i regionalna (stoją pośrodku, między ojczyzną domową a wielką narodową), w których szczególną wartość przypisuje się stronom rodzinnym, regionowi, krajowi, ziemi, patriotyzmowi lokalnemu. Koncepcje małych ojczyzn, lokalnych, regionalnych, oparte są na poczuciu przynależności i bliskości przestrzennej. Terytorium zamieszkania jest tu ważniejsze niż miejsce urodzenia i pochodzenie. 13 J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny..., op. cit., s S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s J. Bartmiński, Polskie rozumienie ojczyzny..., op. cit., s

12 246 Anna Łagocka 3. Ojczyzna narodowa jest przedłużeniem i rozwinięciem ojczyzny rodzinnej. Jej członków łączą więzy krwi oraz wartości wynikające z przynależenia do wspólnoty etnicznej, jednego rodu, plemienia lub narodu. Terytorium stanowi istotny czynnik fizycznej integracji narodu. 4. Ojczyzna państwowa jest wyrazem idei siły i suwerenności państwa jako instytucji wobec innych państw. Najcenniejszą wartością jest tu dobro państwa, które stanowi najwyższe prawo, będące ponad interesami grup lokalnych i społecznych. Utożsamia się przestrzeń ojczyzny z terytorium państwa, akcentując rolę granic i konieczność ich obrony. 5. Ojczyzna społeczna (uniwersalistyczna, publiczna, humanistyczna) jest otwarta na dobro wspólne, zarówno w granicach państwa czy narodu, jak i szerzej Europy i świata. 6. Ojczyzna kulturowa oznacza syntezę naczelnych wartości, które łączą ludzi i motywują ich do wspólnych działań. Kanon kulturowej ojczyzny tworzą elementy historii, obyczaju i dziedzictwa kulturowego (dzieła literatury i sztuki), język ojczysty, a także takie wartości, jak: wolność, niepodległość, demokracja, poczucie bezpieczeństwa, ochrona praw człowieka, praworządność. 7. Ojczyzna jako miejsce skonstruowana jest na pozytywnych emocjach, które wyrażają obrazy, takie jak: ojczysty zagon, ziemia rodzinna, ojczysta, polska, ziemia-matka. 8. Ojczyzna-matka jest to model syntetyzujący, zakorzeniony głęboko w języku za pomocą wyrażeń, takich jak: łono ojczyzny, dzieci ojczyzny, syn ojczyzny. Pojęcie matka skupia wszystkie wymiary ojczyzny przestrzenny, wspólnotowy i kulturowy. Ojczyzna zatem to nie tylko ziemia, lecz także wspólnota narodowa ze swoją historią i zobowiązaniami na przyszłość, kulturą. Przypisany jest jej system wartości, idee, sztuka, literatura, język, obrzędy, folklor, a także sieć instytucji i organizacji państwowych. W literaturze przedmiotu odnaleźć można inne określenia ojczyzny, które różnią się od siebie sposobem rozłożenia akcentów, czyli hierarchią wartości. Szczególne miejsce w tym układzie zajmuje naród. Według M. Gogacza: Ojczyzną człowieka jest przede wszystkim naród. Naród, który ma poczucie, że jest podmiotem władzy, że sam troszczy się o swój los, a wyraża to w przekonaniu, że państwo jest wspólną rzeczą wszystkich obywateli M. Gogacz, Mądrość buduje państwo, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993, s. 169.

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego

Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Mgr Anna Polcyn-Radomska Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Nauman były generalny inspektor Bundeswehry

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu

Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu ISSN 2080-2404 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji Studia BAS Nr 2(26) 2011 Zasada równości i zasada niedyskryminacji pod redakcją Bożeny

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto Karolina Sacha: mają czynną postawę wobec życia. Są to ludzie, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością na tym świecie i wierzą w to, że ich zaangażowanie może coś zmienić. Niektórzy twierdzą, że

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Olbrycht Uniwersytet Śląski Katowice WYCHOWANIE DO WARTOŚCI Wychowanie do wartości jest jednym z problemów budzących najgorętsze dyskusje pedagogiczne i społeczne. Wydaje się

Bardziej szczegółowo