Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Całuń Dorota Wójcik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Beata Ostrowska mgr inż. Małgorzata Budzicz Opracowanie redakcyjne: mgr Hanna Całuń Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 343[01].Z3.03 Wykorzystanie informacji w pracy biurowej, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji 343[01]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rola informacji w zarządzaniu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła, nośniki, rodzaje informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obieg informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem programów komputerowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przekazywanie informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przechowywanie informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej będzie Ci pomocny w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń jest dostosowany do możliwości i wcześniej ukształtowanych twoich umiejętności oraz uwzględnia wyposażenie pracowni. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, aby bez problemów osiągnąć cele założone w programie kształcenia, - cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, - materiał nauczania, który zawiera niezbędne informacje teoretyczne konieczne do podjęcia dalszych działań związanych z poszukiwaniem bardziej szczegółowych informacji i rozwiązaniem ćwiczeń, - zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy wystarczająco przyswoiłeś niezbędną wiedzę, - ćwiczenia wspomagające proces ukształtowania Twoich umiejętności praktycznych i intelektualnych, - sprawdzian postępów, - sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że osiągnąłeś założone w jednostce modułowej cele, - literaturę uzupełniającą. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania poradnika powinieneś zwrócić się o pomoc do nauczyciela. 3

5 Moduł 343[01].Z3 Praca administracyjno-biurowa 343[01].Z3.01 Komputerowe wspomaganie prac biurowych 343[01].Z3.02 Organizowanie pracy w biurze 343[01].Z3.03 Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.04 Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.05 Organizowanie spotkań służbowych 343[01].Z3.06 Obsługa interesantów 343[01].Z3.07 Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Wykorzystanie informacji w pracy biurowej, powinieneś umieć: określać istotę i cele zarządzania, określać rodzaje struktur organizacyjnych, stosować regulaminy obowiązujące w jednostkach organizacyjnych, stosować zasady redagowania i formatowania pism, wykonywać różne prace biurowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu łączności technicznej, sprawnie korzystać ze sprzętu komputerowego, korzystać z programów komputerowych w pracy biurowej, posługiwać się pocztą elektroniczną, wykonywać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić źródła, nośniki, rodzaje informacji, przygotować informację z wykorzystaniem odpowiednich źródeł, przetworzyć informację odpowiednio do założonych celów, przekazać informację z zastosowaniem nowoczesnych środków przekazu, przechować informację odpowiednio do ważności rangi. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rola informacji w zarządzaniu Materiał nauczania Zarządzanie to takie postępowanie, w wyniku, którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w sposób jak najbardziej efektywny. Zarządzanie realizowane jest przez odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy wykonują swoje zawodowe zadania indywidualnie lub w grupie. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem polega na wykonywaniu szeregu różnorodnych czynności, a do najważniejszych z nich należy podejmowanie decyzji. Jest to czynność niezwykle ważna dla prawidłowego zarządzania, a jednocześnie bardzo trudna. Podejmowanie decyzji to dokonanie wyboru jednej z kilku możliwości, dlatego powinien to być wybór optymalny. Podejmowanie właściwych i prawidłowych decyzji bez informacji nie byłoby możliwe. Posiadanie rzetelnych, dokładnych i wyczerpujących informacji ułatwia podejmowanie decyzji, a jednocześnie powoduje, że decyzje podejmowane na podstawie uzyskanych informacji są lepsze od decyzji podejmowanych np. intuicyjnie. Informacja jest, prócz decyzji, elementem procesu decyzyjnego, który zawsze zaczyna się od zebrania informacji. W trakcie wykonywania czynności wynikających z podjętych decyzji i po ich wykonaniu przeprowadzana jest kontrola, w wyniku, której pozyskiwane są znów informacje, a te wykorzystywane są do weryfikacji podjętych wcześniej decyzji. W ten sposób wraca się do punktu wyjścia, czyli do informacji. Można, więc powiedzieć, iż między informacją a decyzją istnieje sprzężenie zwrotne. 2. DECYZJA 3. POLECENIE 1. INFORMACJA 5. KONTROLA 4. DZIAŁANIE Rys. 1. Proces decyzyjny [E.J. Witek: Technika biurowa. Wydawnictwo empi 2 s.c., Poznań 2004]. Kolejne kroki procesu decyzyjnego są następujące (rys. 1): 1. Rozpoczyna się od zebrania informacji, które są podstawą podjęcia decyzji przez np. kierownika. 2. Na podstawie zebranych informacji np. kierownik podejmuje decyzje dotyczące wykonania określonych działań. 3. Decyzje przekazywane są wykonawcom w formie poleceń. 4. Na podstawie otrzymanych poleceń wykonawcy podejmują działania w celu wykonania decyzji. 5. Działania są kontrolowane, a zebrane w wyniku kontroli informacje stanowią podstawę podjęcia nowych decyzji lub modyfikacji poprzednich. 7

9 W każdej jednostce organizacyjnej są organy upoważnione do podejmowania decyzji i aparat pomocniczy, który przygotowuje informacje niezbędne do podjęcia decyzji oraz aparat wykonawczy, który te decyzje realizuje. Między decyzją a informacją istnieje ścisłe powiązanie. Informacje stanowią podstawę podjęcia decyzji przez np. kierownika, który na podstawie otrzymanych informacji o podjętych działaniach kontroluje wykonanie poleceń i podejmuje następne decyzje. Organizacja właściwego systemu informacji jest jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania każdą jednostką organizacyjną. Informacja to każdy czynnik, dzięki któremu obiekt odbierający go (człowiek, organizm żywy, organizacja, urządzenie automatyczne) może poprawić swoją znajomość otoczenia i bardziej sprawnie przeprowadzić celowe działanie *. Informacja to wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach zachodzących w danej rzeczywistości. Informacja jest głównym przedmiotem, produktem i celem pracy biurowej. Szybo zmieniająca się rzeczywistość, zmieniające się warunki funkcjonowania jednostek organizacyjnych powodują ogromne zapotrzebowanie na rzetelną i użyteczną informację. Informacji takich może dostarczyć biuro. Do najważniejszych czynności biurowych związanych z informacją należą: przyjmowanie informacji wpływającej z zewnątrz, obieg informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej, opracowanie, czyli rejestrowanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji dla kierownictwa, gromadzenie informacji, wysyłanie informacji na zewnątrz. Na strukturę informacji składają się następujące elementy: treść informacji to co chcemy przekazać, np. w czwartek odbędzie się zebranie, nośnik informacji to materialny przedmiot, na którym informacja została utrwalona, np. papier, dyskietka, taśma magnetofonowa, twardy dysk, symbole za pomocą których informacja jest utrwalana to znaki umowne, np. litery, cyfry, rysunki, sposób przenoszenia informacji to techniczne rozwiązanie przekazywania informacji odbiorcy, np. pisemne, ustne, telefoniczne, drogą radiową, telewizyjną, za pomocą Internetu. Każda informacja pojawiająca się i wytworzona w toku pracy biurowej powinna być użyteczna. Jeżeli nie będzie spełniała tego warunku, wówczas okaże się niemożliwa do wykorzystania. Informacja jest podstawą wiedzy o określonym problemie i służy do podejmowania właściwych decyzji. Nie można oczekiwać właściwych decyzji, jeżeli są one podejmowanie na podstawie złych, niedokładnych czy niekompletnych informacji. Każda użyteczna informacja powinna być: jasna, zwięzła i wyczerpująco przedstawiona, szybko i terminowo dostarczona, dokładna i rzetelna, kompletna, odpowiednio sklasyfikowana, zaewidencjonowana i przechowywana. * Leksykon naukowo-techniczny PWN. Warszawa

10 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest informacja? 2. Jaka jest rola informacji w zarządzaniu? 3. Jaka jest rola informacji w pracy biurowej? 4. Jaka jest struktura informacji? 5. Jakie cechy powinna posiadać informacja użyteczna? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania: 1. Informacja jest głównym... i... pracy biurowej. 2. Informacja to... o procesach, czynnościach i zjawiskach zachodzących w danej rzeczywistości. 3. Posiadanie... informacji ułatwia podejmowanie decyzji. 4. Do najważniejszych czynności biurowych związanych z informacją należą: Na strukturę informacji składają się następujące elementy: Informacja użyteczna powinna być: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie zdania, 2) uzupełnić wykropkowane pola. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opracuj schemat organizacyjny swojej szkoły. Scharakteryzuj komórki organizacyjne i oceń przepływ informacji w szkole. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z treścią zadania, 2) ustalić komórki organizacyjne i stanowiska pracy w szkole, 3) powiązać komórki organizacyjne i stanowiska w strukturę, 4) ustalić kierunki przepływu informacji zgodnie ze strukturą organizacyjną, 9

11 5) wskazać na zalety i wady struktury organizacyjnej szkoły pod względem przepływu informacji, 6) zaprezentować ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, arkusze papieru, pisaki, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie informacji? 2) przedstawić znaczenie informacji w pracy biurowej? 3) określić strukturę informacji? 4) scharakteryzować informację użyteczną? 5) określić rolę informacji w procesie podejmowania decyzji? 6) określić czynności biurowe związane z informacją? Tak Nie 10

12 4.2. Źródła, nośniki, rodzaje informacji Materiał nauczania Źródła informacji Rodzaje źródeł informacji to: źródła pisane, materiały audiowizualne, źródła na nośnikach elektronicznych oraz źródła inne. Źródła pisane do których zaliczyć można: dokumenty (wewnętrzne i zewnętrzne oraz materiały przeznaczone do publikacji, np. ze spotkań, konferencji), publikacje (popularne, naukowe), pisma krajowe (ogólnodostępne, ogólne, specjalistyczne), pisma zagraniczne (ogólnodostępne, ogólne, specjalistyczne). Materiały audiowizualne, do których zaliczamy: nośniki informacji w postaci kasety wideo, płyty CD, DVD, media (programy telewizyjne, radiowe). Źródła na nośnikach elektronicznych to: bazy danych, Internet. Inne źródła informacji to: źródła kartograficzne (tablice, mapy), eksponaty i modele. W coraz większym stopniu źródła na nośnikach elektronicznych uzupełniają, a nawet zastępują publikacje tzw. papierowe. Wiele oficjalnych informacji pojawia się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (na stronie www w Internecie lub jako baza danych na CD-ROM). Dostępność do tych źródeł informacji umożliwia: swobodne przeglądanie i kopiowanie informacji, szybki dostęp do bardzo szerokiej informacji, szybką aktualizację danych i korektę błędów. Obecnie podstawowym źródłem informacji jest Internet, który umożliwia dostęp do ogromnych zbiorów informacji, a także ułatwia komunikację między ludźmi. Internet to przede wszystkim możliwość używania poczty elektronicznej (tzw. a), a także dostęp do wielu serwisów informacyjnych WWW. Niewątpliwie największym atutem WWW są nieprzebrane ilości informacji, jakie można na niej znaleźć, a także dostęp do stron WWW organizacji, instytucji, firm i osób prywatnych. Właściwie wszystko jest w zasięgu przeglądarki, istnieje tylko jeden problem należy znać adres odpowiedniej witryny. Właśnie w tym pomagają serwisy wyszukiwawcze, katalogi i portale. Wyszukiwarki to wyspecjalizowane serwisy zajmujące się gromadzeniem informacji o stronach WWW. Pozwalają użytkownikowi na wyszukiwanie stron o określonej zawartości. Katalogi to serwisy, które podobnie jak wyszukiwarki, przeszukują WWW i gromadzą informację o odnalezionych stronach. Jednak w katalogach strony WWW grupowane są tematycznie. Obecnie właściwie wszystkie największe serwisy udostępniają informacji o zasobach WWW dysponują zarówno wyszukiwarką jak i katalogiem stron. Na takich serwisach znajdują się odsyłacze do podstron poświęconych danemu tematowi. Daje to możliwość początkującym poszukiwaczom dotarcie do interesującej ich informacji. Portale są jak gdyby bramami do zasobów zgromadzonych na WWW. Zazwyczaj są one wyposażone w wyszukiwarkę, katalog oraz wiele innych usług, takich jak np.: informacje z ostatniej chwili, serwis giełdowy, program telewizyjny, informacje o pogodzie, ogłoszenia. Najpopularniejsze wyszukiwarki to np.: 11

13 oraz wyszukiwarki udostępniane przez popularne serwisy, np. Poczta elektroniczna, czyli tak zwany e mail, jest najpopularniejszą, niezwykle przydatną formą aktywności w sieci. Internet umożliwia przesyłanie listów. Dokładnie tak samo jak wygląda to w przypadku tradycyjnych przesyłek z tą różnicą, że list nie jest kawałkiem papieru, a zwykłym plikiem zawierającym tekst albo grafikę. Funkcja załącznika poszerza możliwości listu elektronicznego. Możemy dołączyć do listu np. zdjęcia o zadowalającej jakości, program komputerowy, projekt budowlany czy dokument przygotowany za pomocą edytora tekstowego. Drugą różnicą, zasadniczą jest szybkość, z jaką ta przesyłka jest dostarczona. Odbywa się to prawie natychmiast. Tak samo jak w normalnej poczcie również w Internecie funkcjonuje pojęcie adresu i skrzynki pocztowej. Każdy użytkownik sieci ma swój indywidualny adres, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Adres wskazuje tożsamość użytkownika i serwer, na którym ma on otwarte swoje konto internetowe. Na serwerze przyjmowana jest poczta i przechowywana na odpowiednim koncie do czasu późniejszego odebrania przez właściciela. Użytkownik konta, aby odebrać korespondencję, musi podać dane jednoznacznie go identyfikujące (nazwa, hasło). Identyfikator jest nazwą wybieraną przez użytkownika konta . Najczęściej wybierana jest kombinacja imienia i nazwiska (nie wszystkie znaki klawiatury mogą tutaj występować). Podobne ograniczenia dotyczą hasła dostępu do konta. Zapewnia ono użytkownikowi bezpieczeństwo poufności korespondencji. Po wybraniu identyfikatora konta i hasła, użytkownik wypełnia formularz, w postaci elektronicznej. Jeżeli wybrany identyfikator już został komuś przydzielony, to należy wybrać inny. Obecnie istnieje wiele portali oferujących darmowe konta pocztowe i bezpłatne umieszczenie strony WWW na serwerze. Większość serwerów udostępniających darmowe konta pocztowe daje możliwość odczytu poczty z poziomu strony WWW. Jest to jednak czynność dość czasochłonna. Ma to duże znaczenie w przypadku korzystania z modemu, jako urządzenia łączącego z Internetem. Koszt takiego odbierania i czytania poczty może być zbyt duży. Najlepszym rozwiązaniem jest chwilowe wejście do sieci, odebranie poczty na swój komputer i rozłączenie się. Do tego celu służą specjalne programy do obsługi poczty, np. The Bat polecany przez portal Wirtualna Polska czy dostarczane z systemem Windows Outlook Express lub z MSOffice Outlook. Zadecydowanym atutem Internetu jest łatwość dotarcia do różnego rodzaju informacji. Jednak łatwość rozpowszechniania informacji sprawia też, że ich znaczna część stanowi szum informacyjny, który może przeszkadzać, a nie pomagać w dotarciu do interesujących tematów. Każdy potencjalny użytkownik Internetu powinien zdobyć wiedzę i umiejętności takiego wyszukiwania i selekcjonowania informacji w sieci, aby wybrać informację najbardziej wiarygodną i rzetelną. Należy zwrócić uwagę na to, iż wiele informacji i obiektów zamieszczonych w Internecie (np. ikony, bannery, zdjęcia, rysunki, gotowe wypracowania, artykuły programy) podlega ustawie O prawach autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późn. zm., a więc wykorzystywanie ich jest chronione prawami autorskimi. Nośniki informacji Nośnik informacji to element fizyczny zawierający informację, to materiał, w którym lub, na którym zostaje zapisana informacja w sposób umożliwiający jej odczytanie. Do najpopularniejszych nośników informacji zaliczamy: papier, fotografię, taśmę magnetofonową, fale radiowe, światło, impulsy elektryczne, płyty CD, dyskietki, pendrive. Nośniki informacji można podzielić na trwałe (papier, fotografia, taśma magnetofonowa) i nietrwałe (fale radiowe, światło). Inny podział to na jednokrotne i wielokrotne. Na nośnikach jednokrotnych informacja jest zapisywana w sposób nieusuwalny, a na 12

14 nośnikach wielokrotnych informacje można rejestrować wiele razy. Nośniki informacji można podzielić również według przeznaczenia na: do przekazu wizualnego (np. papier, fotografia, taśma magnetowidowa) i do przekazu dźwiękowego (np. płyta gramofonowa, taśma magnetofonowa, płyta kompaktowa). Na szczególną uwagę zasługują tzw. maszynowe nośniki informacji, za pomocą, których człowiek komunikuje się z urządzeniami automatycznymi, przede wszystkim komputerami, zwane nośnikami danych. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ NOŚNIKA Papierowe Magnetyczne Optyczne Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Dyski magnetyczne Karty magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski optyczne CD ROM Dyski CDRW Dyski DVD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELOKROTONOŚĆ ZAPISU Jednokrotne Wielokrotne Tylko do odczytu Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Dyski CD-R Dyski DVD-RAM Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Dyski magnetyczne Karty magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski CDRW Dyski optyczne CD ROM Dyski DVD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA GĘSTOŚĆ ZAPISU Mała gęstość zapisu Średnia gęstość zapisu Duża gęstość zapisu Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Karty magnetyczne Dyski magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski optyczne CD Dyski DVD Rys. 2. Podział nośników danych (maszynowych nośników informacji) [M. Wiśniewska: Technika biurowa. Wydawnictwo empi 2 s.c., Poznań 1999]. 13

15 Nośniki papierowe to przede wszystkim automatyczne odczytywanie dokumentów (np. koperty pocztowe z zaznaczonym wyraźnie miejscem na wpisanie kodu pocztowego, formularze) oraz kody paskowe. Nośniki magnetyczne to nośniki zapisu w postaci taśmy, dyskietki, dysku lub karty pokrytej warstwą magnetyczną, które stanowią równomiernie rozprowadzone cząsteczki ferromagnetyczne. W tych nośnikach stosowana jest identyczna metoda zapisu i odczytu, inny jest jednak sposób zapisu danych. Na taśmie są one zapisywane sekwencyjne, tzn. jedne po drugich (w miarę przesuwania się taśmy) i tak też są odczytywane. Dysk lub dyskietka to okrągłe tarcze z metalu lub folii, a dane zapisywane na cylindrycznych ścieżkach (torach) mają natychmiastowy dostęp do dowolnego obszaru dysku. Karta magnetyczna to rodzaj klucza elektronicznego. Jest wielkości wizytówki (kawałek taśmy magnetycznej naklejony jest na kawałek sztywnej plastikowej folii), a służy głównie do identyfikacji uprawnień do korzystania z urządzeń lub wejścia na jakiś teren, np. karty kredytowe, telefoniczne, przepustki. Nośniki optyczne to dyski optyczne CD ROM (ang. Compact Disc Read Only), CDRW (ang. Compact Disc Rewriteable) i dyski DVD (ang. Digital Video Disk). Dane na CD ROM mogą być odczytywane, lecz ponowny zapis informacji na standardowej, raz wytłoczonej płycie jest niemożliwy. W komputerowej ewolucji dyski CD-ROM jako nośniki informacji wypierają dyskietki, oferując kilkudziesięciokrotnie niższą cenę składowania jednego bajtu informacji, większą trwałość oraz większą pojemność. Nadają się do przechowywania dużej ilości danych, nowoczesnych aplikacji multimedialnych i gier. CDRW to zapisywalny dysk kompaktowy z możliwością kasowania informacji i wielokrotnego zapisu. DVD to cyfrowy dysk tylko do odczytu, opracowany w celu przechowywania filmów wideo w postaci cyfrowej. Obecnie podstawowym nośnikiem informacji jest Internet, który umożliwia dostęp do ogromnych zbiorów informacji, a także ułatwia komunikację między ludźmi. Rodzaje informacji Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje informacji: pierwotne, niepodlegające rejestracji, np. odczytanie temperatury, pierwotne rejestrowane, np. rejestracja wpływu informacji w dzienniku kancelaryjnym, przetwarzane z informacji pierwotnych, np. informacje zbiorcze, określające sytuację, sprawozdawcze, np. sprawozdania, biuletyny. Informacje można podzielić również według innych kryteriów, np.: sposobu przekazu (informacje ustne, pisemne, telefoniczne), formy przekazu (bezpośrednie, pośrednie). Ze względu na kierunki obiegu informacji można je podzielić na informacje biegnące: ku dołowi (do wykonawców), na tym samym poziomie (do współpartnerów współwykonawców), ku górze (do zwierzchników). Ze względu kryterium sformalizowania informacje można podzielić na: formalne uzyskane droga służbową w sposób uregulowany specjalnymi przepisami, np. w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach, półformalne uzyskane drogą służbową, ale przez osobiste kontakty pomiędzy informatorami, nieformalne uzyskane okazjonalnie, np. plotki. 14

16 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są źródła informacji? 2. Co to jest nośnik informacji? 3. Jakie są nośniki informacji? 4. Jakie są rodzaje nośników danych? 5. Jakie są sposoby pozyskiwania informacji przez Internet? 6. Jakie są rodzaje informacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania: 1. Źródła informacji to Dokumenty to... źródła informacji. 3. Kasety wideo to... źródła informacji. 4. Podstawowym obecnie źródłem informacji jest Internet umożliwia dostęp do... dzięki możliwości korzystania z... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie zdania, 2) uzupełnić wykropkowane pola. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zaznacz na schemacie kierunki przepływu informacji (kierunek ku dołowi linią ciągłą, kierunek na tym samym poziomie linią przerywaną): Zastępca dyrektora ds. pracowniczych Dział Kadr Dział Płac Dział Socjalny Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A 15

17 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie, 2) zaznaczyć kierunki właściwą linią. Wyposażenie stanowiska pracy: schemat do zaznaczenia, literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wyszukaj w Internecie następujące dokumenty: 1. Ustawę o Szkolnictwie Wyższym. 2. Ustawę o Ochronie danych osobowych. 3. Ustawę o Prawach autorskich i pokrewnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) włączyć wybraną wyszukiwarkę Internetową, 2) odszukać tekst jednolity tych dokumentów, 3) zapisać ustawy na dysku komputera, 4) wydrukować dwie strony na papierze formatu A4. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka. Ćwiczenie 4 Wyszukaj w Internecie informacje na temat aktualnie ogłoszonych konkursów na projekty edukacyjne możliwe do realizacji w Twojej szkole. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) włączyć wybraną wyszukiwarkę Internetową, 2) wpisać projekty edukacyjne, 3) dodatkowo sprawdzić strony projektów tj. Leonardo da Vinci, Sokrates, itp., 4) wyszukane informacje zapisać na twardym dysku oraz wydrukować, 5) wyniki zaprezentować na forum klasy, 6) informacje godne uwagi przesłać em dyrekcji szkoły. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka. 16

18 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyliczyć źródła informacji? 2) określić sposoby pozyskiwania informacji przez Internet? 3) zdefiniować pojęcie nośnika informacji? 4) określić rodzaje nośników informacji? 5) omówić rodzaje nośników danych? 6) nazwać rodzaje informacji? Tak Nie 17

19 4.3. Obieg informacji Materiał nauczania Zarządzanie w każdej jednostce organizacyjnej odbywa się na podstawie informacji. Informacje te mogą mieć formę słowną, np. przekazywanie dyspozycji, poleceń, wytycznych ustnie lub za pomocą środków technicznych lub formę pisemną, np. dokumenty otrzymywane z zewnątrz, dokumenty wysyłane na zewnątrz oraz dokumenty wewnętrzne dotyczące komórek i stanowisk pracy w danej jednostce organizacyjnej. Bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania każdej jednostki ma właściwe zorganizowanie obiegu informacji. Na obieg informacji składają się następujące etapy: 1) zbieranie tj. odczytanie, utrwalenie, porządkowanie i rejestrowanie informacji, 2) selekcja tj. wybór właściwej i potrzebnej informacji, 3) segregacja inaczej klasyfikacja informacji, polega na podziale przedmiotów oraz pojęć na podstawie ich podobieństw i różnic, 4) przetwarzanie tj. informacje pozyskane ( surowce ) są przetwarzane na informację finalną ( produkt ), 5) przekazywanie przetworzone informacje są przekazywane odbiorcom, 6) przechowanie polega na przechowywaniu nośników treści informacji odpowiednio oznaczonych w miejscach do tego przeznaczonych. Obieg informacji w pracy biurowej obieg pisma jest to droga od momentu jego wpływu do danej jednostki organizacyjnej do momentu załatwienia sprawy i wysłania odpowiedzi. Czynności biurowe związane z obiegiem pism podzielone są na trzy fazy: 1 przyjmowanie pism, 2 załatwianie spraw, 3 wysyłanie odpowiedzi. W każdej fazie pisma zatrzymuje się w komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są niezbędne czynności biurowe związane z obiegiem pism. Są to tzw. punkty zatrzymania: kancelaria ogólna przyjmowanie pism z zewnątrz, rozdział na poszczególne komórki organizacyjne, wysyłanie pism na zewnątrz, sekretariaty komórek organizacyjnych przyjmowanie pism z kancelarii głównej lub sekretariatu, przekazywanie pism kierownikowi w celu przydzielenia tych pism odpowiednim pracownikom, kierownik komórki organizacyjnej przegląda pisma, wydaje dyspozycje dotyczące sposobu załatwienia i przydziela pisma właściwym pracownikom, pracownik biurowy rejestruje i załatwia sprawę pod względem merytorycznym i formalnym, aprobant wyraża zgodę na treść i sposób załatwienia sprawy, sala komputerów lub maszyn sporządzanie czystopisu odpowiedzi na pismo (obecnie właściwie niespotykana, pracownik załatwiający sprawę, mając do dyspozycji komputer sam sporządza czystopis), np. kierownik sprawdza i podpisuje czystopis. W wymienionych punktach zatrzymania wykonuje się wiele czynności biurowych i manipulacyjnych. Pismo przebywa w każdym punkcie krócej lub dłużej w zależności od wielu czynników, mających wpływ na organizację pracy biurowej. Dobra organizacja obiegu pism zapewnia właściwe i szybkie załatwienie sprawy, a tym samym wpływa na sprawną działalność całej firmy. Dlatego w pracy biurowej należy kierować się zasadami racjonalnego obiegu pism, tj.: ograniczoną do niezbędnych liczbą punktów zatrzymania pisma, 18

20 jak najkrótszą drogą obiegu pisma, jednorazowym przejściem pisma przez dany punkt zatrzymania, wykorzystywaniem nowoczesnych środków techniki biurowej w celu skrócenia wykonywania czynności manipulacyjnych, ograniczeniem czynności biurowych w punktach zatrzymania do niezbędnego minimum, dobrze zorganizowaną procedurą przekazywania pism z punktów zatrzymania. Organizacja obiegu pisma powinna zapewniać kontrolę załatwiania sprawy w każdej fazie obiegu. Racjonalny obieg pism jest uzależniony od właściwego podziału zadań i obowiązków, doboru pracowników o wysokich kwalifikacjach, właściwej współpracy pomiędzy załatwiającymi pismo, stosowania odpowiednich środków technicznych. Wszystkie czynności biurowe związane z obiegiem dokumentów reguluje instrukcja kancelaryjna. Instrukcja kancelaryjna to zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne jednostki czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami. Opracowywana jest dla każdego podmiotu, jest, więc jakby przewodnikiem dla każdego pracownika biurowego pokazującym specyfikę pracy biurowej w danej firmie. Instrukcja kancelaryjna reguluje następujące zagadnienia: zasady obiegu pism, zasady przyjętego systemu kancelaryjnego, czynności komórki przyjmującej i wysyłającej pism, tryb przesyłania i doręczania pism wewnątrz jednostki organizacyjne, tryb przeglądania i przydzielania pism do załatwienia, tryb rejestracji i znakowania pism, dopuszczalne formy załatwiania spraw, zakres aprobaty wstępnej i uprawnienia do podpisu, zasady terminowości i kontroli załatwiania spraw, zasady przechowywania akt bieżących i załatwionych. Instrukcja kancelaryjna dzieli się na trzy części: 1) postanowienia wstępne (cel instrukcji, wyjaśnienie stosowanych pojęć, zasady obiegu pism i podziału akt), 2) przepisy szczegółowe dotyczące trybu postępowania z pismami i aktami (przyjmowanie pism, otwieranie, sprawdzanie, rozdzielanie i doręczanie, przeglądanie i znakowanie pism, aprobata, podpisy pism, wysyłanie), 3) przepisy specjalne (postępowanie w przypadkach szczególnych, terminowanie spraw, kontrola załatwienia). Do instrukcji załącza się również schemat obiegu pism, wykaz akt oraz wzory stosowanych w obiegu pieczątek, druków i formularzy. Sposób wykonywania czynności związanych z rejestrowaniem, gromadzeniem, porządkowaniem, oznaczaniem i przechowywaniem informacji ustalony instrukcją kancelaryjną nazywamy systemem kancelaryjnym. Można wyróżnić dwa rodzaje systemów kancelaryjnych: dziennikowy, bezdziennikowy. System kancelaryjny dziennikowy System kancelaryjny dziennikowy polega na ciągłej rejestracji i kwitowaniu pism przychodzących i wychodzących w dziennikach podawczych, zwanych też dziennikami kancelaryjnymi. System ten występuje w dwóch odmianach: 1. system dwudziennikowy każda komórka organizacyjna ma dwa dzienniki: w jednym rejestruje pisma przychodzące, a w drugim pisma wychodzące, 2. system jednodziennikowy komórki organizacyjne posiadają tylko jeden dziennik i w nim rejestrowane są wszystkie pisma, zarówno przychodzące jak i wychodzące (rys. 3). 19

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 DIENNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 3 RĄDENIE Nr 3 MINISTR SPRW GRNICNYCH 1) z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ludmiła Łopacińska-Kupidura Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo