Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Całuń Dorota Wójcik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Beata Ostrowska mgr inż. Małgorzata Budzicz Opracowanie redakcyjne: mgr Hanna Całuń Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 343[01].Z3.03 Wykorzystanie informacji w pracy biurowej, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji 343[01]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rola informacji w zarządzaniu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła, nośniki, rodzaje informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obieg informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem programów komputerowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przekazywanie informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przechowywanie informacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej będzie Ci pomocny w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje. Poziom trudności wykonywanych ćwiczeń jest dostosowany do możliwości i wcześniej ukształtowanych twoich umiejętności oraz uwzględnia wyposażenie pracowni. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne czyli wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, aby bez problemów osiągnąć cele założone w programie kształcenia, - cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, - materiał nauczania, który zawiera niezbędne informacje teoretyczne konieczne do podjęcia dalszych działań związanych z poszukiwaniem bardziej szczegółowych informacji i rozwiązaniem ćwiczeń, - zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy wystarczająco przyswoiłeś niezbędną wiedzę, - ćwiczenia wspomagające proces ukształtowania Twoich umiejętności praktycznych i intelektualnych, - sprawdzian postępów, - sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że osiągnąłeś założone w jednostce modułowej cele, - literaturę uzupełniającą. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania poradnika powinieneś zwrócić się o pomoc do nauczyciela. 3

5 Moduł 343[01].Z3 Praca administracyjno-biurowa 343[01].Z3.01 Komputerowe wspomaganie prac biurowych 343[01].Z3.02 Organizowanie pracy w biurze 343[01].Z3.03 Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.04 Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.05 Organizowanie spotkań służbowych 343[01].Z3.06 Obsługa interesantów 343[01].Z3.07 Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Wykorzystanie informacji w pracy biurowej, powinieneś umieć: określać istotę i cele zarządzania, określać rodzaje struktur organizacyjnych, stosować regulaminy obowiązujące w jednostkach organizacyjnych, stosować zasady redagowania i formatowania pism, wykonywać różne prace biurowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu łączności technicznej, sprawnie korzystać ze sprzętu komputerowego, korzystać z programów komputerowych w pracy biurowej, posługiwać się pocztą elektroniczną, wykonywać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić źródła, nośniki, rodzaje informacji, przygotować informację z wykorzystaniem odpowiednich źródeł, przetworzyć informację odpowiednio do założonych celów, przekazać informację z zastosowaniem nowoczesnych środków przekazu, przechować informację odpowiednio do ważności rangi. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rola informacji w zarządzaniu Materiał nauczania Zarządzanie to takie postępowanie, w wyniku, którego następuje osiągnięcie przyjętych celów w sposób jak najbardziej efektywny. Zarządzanie realizowane jest przez odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy wykonują swoje zawodowe zadania indywidualnie lub w grupie. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem polega na wykonywaniu szeregu różnorodnych czynności, a do najważniejszych z nich należy podejmowanie decyzji. Jest to czynność niezwykle ważna dla prawidłowego zarządzania, a jednocześnie bardzo trudna. Podejmowanie decyzji to dokonanie wyboru jednej z kilku możliwości, dlatego powinien to być wybór optymalny. Podejmowanie właściwych i prawidłowych decyzji bez informacji nie byłoby możliwe. Posiadanie rzetelnych, dokładnych i wyczerpujących informacji ułatwia podejmowanie decyzji, a jednocześnie powoduje, że decyzje podejmowane na podstawie uzyskanych informacji są lepsze od decyzji podejmowanych np. intuicyjnie. Informacja jest, prócz decyzji, elementem procesu decyzyjnego, który zawsze zaczyna się od zebrania informacji. W trakcie wykonywania czynności wynikających z podjętych decyzji i po ich wykonaniu przeprowadzana jest kontrola, w wyniku, której pozyskiwane są znów informacje, a te wykorzystywane są do weryfikacji podjętych wcześniej decyzji. W ten sposób wraca się do punktu wyjścia, czyli do informacji. Można, więc powiedzieć, iż między informacją a decyzją istnieje sprzężenie zwrotne. 2. DECYZJA 3. POLECENIE 1. INFORMACJA 5. KONTROLA 4. DZIAŁANIE Rys. 1. Proces decyzyjny [E.J. Witek: Technika biurowa. Wydawnictwo empi 2 s.c., Poznań 2004]. Kolejne kroki procesu decyzyjnego są następujące (rys. 1): 1. Rozpoczyna się od zebrania informacji, które są podstawą podjęcia decyzji przez np. kierownika. 2. Na podstawie zebranych informacji np. kierownik podejmuje decyzje dotyczące wykonania określonych działań. 3. Decyzje przekazywane są wykonawcom w formie poleceń. 4. Na podstawie otrzymanych poleceń wykonawcy podejmują działania w celu wykonania decyzji. 5. Działania są kontrolowane, a zebrane w wyniku kontroli informacje stanowią podstawę podjęcia nowych decyzji lub modyfikacji poprzednich. 7

9 W każdej jednostce organizacyjnej są organy upoważnione do podejmowania decyzji i aparat pomocniczy, który przygotowuje informacje niezbędne do podjęcia decyzji oraz aparat wykonawczy, który te decyzje realizuje. Między decyzją a informacją istnieje ścisłe powiązanie. Informacje stanowią podstawę podjęcia decyzji przez np. kierownika, który na podstawie otrzymanych informacji o podjętych działaniach kontroluje wykonanie poleceń i podejmuje następne decyzje. Organizacja właściwego systemu informacji jest jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania każdą jednostką organizacyjną. Informacja to każdy czynnik, dzięki któremu obiekt odbierający go (człowiek, organizm żywy, organizacja, urządzenie automatyczne) może poprawić swoją znajomość otoczenia i bardziej sprawnie przeprowadzić celowe działanie *. Informacja to wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach zachodzących w danej rzeczywistości. Informacja jest głównym przedmiotem, produktem i celem pracy biurowej. Szybo zmieniająca się rzeczywistość, zmieniające się warunki funkcjonowania jednostek organizacyjnych powodują ogromne zapotrzebowanie na rzetelną i użyteczną informację. Informacji takich może dostarczyć biuro. Do najważniejszych czynności biurowych związanych z informacją należą: przyjmowanie informacji wpływającej z zewnątrz, obieg informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej, opracowanie, czyli rejestrowanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji dla kierownictwa, gromadzenie informacji, wysyłanie informacji na zewnątrz. Na strukturę informacji składają się następujące elementy: treść informacji to co chcemy przekazać, np. w czwartek odbędzie się zebranie, nośnik informacji to materialny przedmiot, na którym informacja została utrwalona, np. papier, dyskietka, taśma magnetofonowa, twardy dysk, symbole za pomocą których informacja jest utrwalana to znaki umowne, np. litery, cyfry, rysunki, sposób przenoszenia informacji to techniczne rozwiązanie przekazywania informacji odbiorcy, np. pisemne, ustne, telefoniczne, drogą radiową, telewizyjną, za pomocą Internetu. Każda informacja pojawiająca się i wytworzona w toku pracy biurowej powinna być użyteczna. Jeżeli nie będzie spełniała tego warunku, wówczas okaże się niemożliwa do wykorzystania. Informacja jest podstawą wiedzy o określonym problemie i służy do podejmowania właściwych decyzji. Nie można oczekiwać właściwych decyzji, jeżeli są one podejmowanie na podstawie złych, niedokładnych czy niekompletnych informacji. Każda użyteczna informacja powinna być: jasna, zwięzła i wyczerpująco przedstawiona, szybko i terminowo dostarczona, dokładna i rzetelna, kompletna, odpowiednio sklasyfikowana, zaewidencjonowana i przechowywana. * Leksykon naukowo-techniczny PWN. Warszawa

10 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest informacja? 2. Jaka jest rola informacji w zarządzaniu? 3. Jaka jest rola informacji w pracy biurowej? 4. Jaka jest struktura informacji? 5. Jakie cechy powinna posiadać informacja użyteczna? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania: 1. Informacja jest głównym... i... pracy biurowej. 2. Informacja to... o procesach, czynnościach i zjawiskach zachodzących w danej rzeczywistości. 3. Posiadanie... informacji ułatwia podejmowanie decyzji. 4. Do najważniejszych czynności biurowych związanych z informacją należą: Na strukturę informacji składają się następujące elementy: Informacja użyteczna powinna być: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie zdania, 2) uzupełnić wykropkowane pola. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opracuj schemat organizacyjny swojej szkoły. Scharakteryzuj komórki organizacyjne i oceń przepływ informacji w szkole. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z treścią zadania, 2) ustalić komórki organizacyjne i stanowiska pracy w szkole, 3) powiązać komórki organizacyjne i stanowiska w strukturę, 4) ustalić kierunki przepływu informacji zgodnie ze strukturą organizacyjną, 9

11 5) wskazać na zalety i wady struktury organizacyjnej szkoły pod względem przepływu informacji, 6) zaprezentować ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, arkusze papieru, pisaki, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie informacji? 2) przedstawić znaczenie informacji w pracy biurowej? 3) określić strukturę informacji? 4) scharakteryzować informację użyteczną? 5) określić rolę informacji w procesie podejmowania decyzji? 6) określić czynności biurowe związane z informacją? Tak Nie 10

12 4.2. Źródła, nośniki, rodzaje informacji Materiał nauczania Źródła informacji Rodzaje źródeł informacji to: źródła pisane, materiały audiowizualne, źródła na nośnikach elektronicznych oraz źródła inne. Źródła pisane do których zaliczyć można: dokumenty (wewnętrzne i zewnętrzne oraz materiały przeznaczone do publikacji, np. ze spotkań, konferencji), publikacje (popularne, naukowe), pisma krajowe (ogólnodostępne, ogólne, specjalistyczne), pisma zagraniczne (ogólnodostępne, ogólne, specjalistyczne). Materiały audiowizualne, do których zaliczamy: nośniki informacji w postaci kasety wideo, płyty CD, DVD, media (programy telewizyjne, radiowe). Źródła na nośnikach elektronicznych to: bazy danych, Internet. Inne źródła informacji to: źródła kartograficzne (tablice, mapy), eksponaty i modele. W coraz większym stopniu źródła na nośnikach elektronicznych uzupełniają, a nawet zastępują publikacje tzw. papierowe. Wiele oficjalnych informacji pojawia się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (na stronie www w Internecie lub jako baza danych na CD-ROM). Dostępność do tych źródeł informacji umożliwia: swobodne przeglądanie i kopiowanie informacji, szybki dostęp do bardzo szerokiej informacji, szybką aktualizację danych i korektę błędów. Obecnie podstawowym źródłem informacji jest Internet, który umożliwia dostęp do ogromnych zbiorów informacji, a także ułatwia komunikację między ludźmi. Internet to przede wszystkim możliwość używania poczty elektronicznej (tzw. a), a także dostęp do wielu serwisów informacyjnych WWW. Niewątpliwie największym atutem WWW są nieprzebrane ilości informacji, jakie można na niej znaleźć, a także dostęp do stron WWW organizacji, instytucji, firm i osób prywatnych. Właściwie wszystko jest w zasięgu przeglądarki, istnieje tylko jeden problem należy znać adres odpowiedniej witryny. Właśnie w tym pomagają serwisy wyszukiwawcze, katalogi i portale. Wyszukiwarki to wyspecjalizowane serwisy zajmujące się gromadzeniem informacji o stronach WWW. Pozwalają użytkownikowi na wyszukiwanie stron o określonej zawartości. Katalogi to serwisy, które podobnie jak wyszukiwarki, przeszukują WWW i gromadzą informację o odnalezionych stronach. Jednak w katalogach strony WWW grupowane są tematycznie. Obecnie właściwie wszystkie największe serwisy udostępniają informacji o zasobach WWW dysponują zarówno wyszukiwarką jak i katalogiem stron. Na takich serwisach znajdują się odsyłacze do podstron poświęconych danemu tematowi. Daje to możliwość początkującym poszukiwaczom dotarcie do interesującej ich informacji. Portale są jak gdyby bramami do zasobów zgromadzonych na WWW. Zazwyczaj są one wyposażone w wyszukiwarkę, katalog oraz wiele innych usług, takich jak np.: informacje z ostatniej chwili, serwis giełdowy, program telewizyjny, informacje o pogodzie, ogłoszenia. Najpopularniejsze wyszukiwarki to np.: 11

13 oraz wyszukiwarki udostępniane przez popularne serwisy, np. Poczta elektroniczna, czyli tak zwany e mail, jest najpopularniejszą, niezwykle przydatną formą aktywności w sieci. Internet umożliwia przesyłanie listów. Dokładnie tak samo jak wygląda to w przypadku tradycyjnych przesyłek z tą różnicą, że list nie jest kawałkiem papieru, a zwykłym plikiem zawierającym tekst albo grafikę. Funkcja załącznika poszerza możliwości listu elektronicznego. Możemy dołączyć do listu np. zdjęcia o zadowalającej jakości, program komputerowy, projekt budowlany czy dokument przygotowany za pomocą edytora tekstowego. Drugą różnicą, zasadniczą jest szybkość, z jaką ta przesyłka jest dostarczona. Odbywa się to prawie natychmiast. Tak samo jak w normalnej poczcie również w Internecie funkcjonuje pojęcie adresu i skrzynki pocztowej. Każdy użytkownik sieci ma swój indywidualny adres, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Adres wskazuje tożsamość użytkownika i serwer, na którym ma on otwarte swoje konto internetowe. Na serwerze przyjmowana jest poczta i przechowywana na odpowiednim koncie do czasu późniejszego odebrania przez właściciela. Użytkownik konta, aby odebrać korespondencję, musi podać dane jednoznacznie go identyfikujące (nazwa, hasło). Identyfikator jest nazwą wybieraną przez użytkownika konta . Najczęściej wybierana jest kombinacja imienia i nazwiska (nie wszystkie znaki klawiatury mogą tutaj występować). Podobne ograniczenia dotyczą hasła dostępu do konta. Zapewnia ono użytkownikowi bezpieczeństwo poufności korespondencji. Po wybraniu identyfikatora konta i hasła, użytkownik wypełnia formularz, w postaci elektronicznej. Jeżeli wybrany identyfikator już został komuś przydzielony, to należy wybrać inny. Obecnie istnieje wiele portali oferujących darmowe konta pocztowe i bezpłatne umieszczenie strony WWW na serwerze. Większość serwerów udostępniających darmowe konta pocztowe daje możliwość odczytu poczty z poziomu strony WWW. Jest to jednak czynność dość czasochłonna. Ma to duże znaczenie w przypadku korzystania z modemu, jako urządzenia łączącego z Internetem. Koszt takiego odbierania i czytania poczty może być zbyt duży. Najlepszym rozwiązaniem jest chwilowe wejście do sieci, odebranie poczty na swój komputer i rozłączenie się. Do tego celu służą specjalne programy do obsługi poczty, np. The Bat polecany przez portal Wirtualna Polska czy dostarczane z systemem Windows Outlook Express lub z MSOffice Outlook. Zadecydowanym atutem Internetu jest łatwość dotarcia do różnego rodzaju informacji. Jednak łatwość rozpowszechniania informacji sprawia też, że ich znaczna część stanowi szum informacyjny, który może przeszkadzać, a nie pomagać w dotarciu do interesujących tematów. Każdy potencjalny użytkownik Internetu powinien zdobyć wiedzę i umiejętności takiego wyszukiwania i selekcjonowania informacji w sieci, aby wybrać informację najbardziej wiarygodną i rzetelną. Należy zwrócić uwagę na to, iż wiele informacji i obiektów zamieszczonych w Internecie (np. ikony, bannery, zdjęcia, rysunki, gotowe wypracowania, artykuły programy) podlega ustawie O prawach autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późn. zm., a więc wykorzystywanie ich jest chronione prawami autorskimi. Nośniki informacji Nośnik informacji to element fizyczny zawierający informację, to materiał, w którym lub, na którym zostaje zapisana informacja w sposób umożliwiający jej odczytanie. Do najpopularniejszych nośników informacji zaliczamy: papier, fotografię, taśmę magnetofonową, fale radiowe, światło, impulsy elektryczne, płyty CD, dyskietki, pendrive. Nośniki informacji można podzielić na trwałe (papier, fotografia, taśma magnetofonowa) i nietrwałe (fale radiowe, światło). Inny podział to na jednokrotne i wielokrotne. Na nośnikach jednokrotnych informacja jest zapisywana w sposób nieusuwalny, a na 12

14 nośnikach wielokrotnych informacje można rejestrować wiele razy. Nośniki informacji można podzielić również według przeznaczenia na: do przekazu wizualnego (np. papier, fotografia, taśma magnetowidowa) i do przekazu dźwiękowego (np. płyta gramofonowa, taśma magnetofonowa, płyta kompaktowa). Na szczególną uwagę zasługują tzw. maszynowe nośniki informacji, za pomocą, których człowiek komunikuje się z urządzeniami automatycznymi, przede wszystkim komputerami, zwane nośnikami danych. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ NOŚNIKA Papierowe Magnetyczne Optyczne Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Dyski magnetyczne Karty magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski optyczne CD ROM Dyski CDRW Dyski DVD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELOKROTONOŚĆ ZAPISU Jednokrotne Wielokrotne Tylko do odczytu Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Dyski CD-R Dyski DVD-RAM Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Dyski magnetyczne Karty magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski CDRW Dyski optyczne CD ROM Dyski DVD PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA GĘSTOŚĆ ZAPISU Mała gęstość zapisu Średnia gęstość zapisu Duża gęstość zapisu Dokumenty odczytywane automatyczne Kody paskowe Taśmy magnetyczne Dyskietki (floppy disc) Karty magnetyczne Dyski magnetyczne Dyski magneto-optyczne Dyski optyczne CD Dyski DVD Rys. 2. Podział nośników danych (maszynowych nośników informacji) [M. Wiśniewska: Technika biurowa. Wydawnictwo empi 2 s.c., Poznań 1999]. 13

15 Nośniki papierowe to przede wszystkim automatyczne odczytywanie dokumentów (np. koperty pocztowe z zaznaczonym wyraźnie miejscem na wpisanie kodu pocztowego, formularze) oraz kody paskowe. Nośniki magnetyczne to nośniki zapisu w postaci taśmy, dyskietki, dysku lub karty pokrytej warstwą magnetyczną, które stanowią równomiernie rozprowadzone cząsteczki ferromagnetyczne. W tych nośnikach stosowana jest identyczna metoda zapisu i odczytu, inny jest jednak sposób zapisu danych. Na taśmie są one zapisywane sekwencyjne, tzn. jedne po drugich (w miarę przesuwania się taśmy) i tak też są odczytywane. Dysk lub dyskietka to okrągłe tarcze z metalu lub folii, a dane zapisywane na cylindrycznych ścieżkach (torach) mają natychmiastowy dostęp do dowolnego obszaru dysku. Karta magnetyczna to rodzaj klucza elektronicznego. Jest wielkości wizytówki (kawałek taśmy magnetycznej naklejony jest na kawałek sztywnej plastikowej folii), a służy głównie do identyfikacji uprawnień do korzystania z urządzeń lub wejścia na jakiś teren, np. karty kredytowe, telefoniczne, przepustki. Nośniki optyczne to dyski optyczne CD ROM (ang. Compact Disc Read Only), CDRW (ang. Compact Disc Rewriteable) i dyski DVD (ang. Digital Video Disk). Dane na CD ROM mogą być odczytywane, lecz ponowny zapis informacji na standardowej, raz wytłoczonej płycie jest niemożliwy. W komputerowej ewolucji dyski CD-ROM jako nośniki informacji wypierają dyskietki, oferując kilkudziesięciokrotnie niższą cenę składowania jednego bajtu informacji, większą trwałość oraz większą pojemność. Nadają się do przechowywania dużej ilości danych, nowoczesnych aplikacji multimedialnych i gier. CDRW to zapisywalny dysk kompaktowy z możliwością kasowania informacji i wielokrotnego zapisu. DVD to cyfrowy dysk tylko do odczytu, opracowany w celu przechowywania filmów wideo w postaci cyfrowej. Obecnie podstawowym nośnikiem informacji jest Internet, który umożliwia dostęp do ogromnych zbiorów informacji, a także ułatwia komunikację między ludźmi. Rodzaje informacji Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje informacji: pierwotne, niepodlegające rejestracji, np. odczytanie temperatury, pierwotne rejestrowane, np. rejestracja wpływu informacji w dzienniku kancelaryjnym, przetwarzane z informacji pierwotnych, np. informacje zbiorcze, określające sytuację, sprawozdawcze, np. sprawozdania, biuletyny. Informacje można podzielić również według innych kryteriów, np.: sposobu przekazu (informacje ustne, pisemne, telefoniczne), formy przekazu (bezpośrednie, pośrednie). Ze względu na kierunki obiegu informacji można je podzielić na informacje biegnące: ku dołowi (do wykonawców), na tym samym poziomie (do współpartnerów współwykonawców), ku górze (do zwierzchników). Ze względu kryterium sformalizowania informacje można podzielić na: formalne uzyskane droga służbową w sposób uregulowany specjalnymi przepisami, np. w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach, półformalne uzyskane drogą służbową, ale przez osobiste kontakty pomiędzy informatorami, nieformalne uzyskane okazjonalnie, np. plotki. 14

16 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są źródła informacji? 2. Co to jest nośnik informacji? 3. Jakie są nośniki informacji? 4. Jakie są rodzaje nośników danych? 5. Jakie są sposoby pozyskiwania informacji przez Internet? 6. Jakie są rodzaje informacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania: 1. Źródła informacji to Dokumenty to... źródła informacji. 3. Kasety wideo to... źródła informacji. 4. Podstawowym obecnie źródłem informacji jest Internet umożliwia dostęp do... dzięki możliwości korzystania z... Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie zdania, 2) uzupełnić wykropkowane pola. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zaznacz na schemacie kierunki przepływu informacji (kierunek ku dołowi linią ciągłą, kierunek na tym samym poziomie linią przerywaną): Zastępca dyrektora ds. pracowniczych Dział Kadr Dział Płac Dział Socjalny Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik A 15

17 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie, 2) zaznaczyć kierunki właściwą linią. Wyposażenie stanowiska pracy: schemat do zaznaczenia, literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Wyszukaj w Internecie następujące dokumenty: 1. Ustawę o Szkolnictwie Wyższym. 2. Ustawę o Ochronie danych osobowych. 3. Ustawę o Prawach autorskich i pokrewnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) włączyć wybraną wyszukiwarkę Internetową, 2) odszukać tekst jednolity tych dokumentów, 3) zapisać ustawy na dysku komputera, 4) wydrukować dwie strony na papierze formatu A4. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka. Ćwiczenie 4 Wyszukaj w Internecie informacje na temat aktualnie ogłoszonych konkursów na projekty edukacyjne możliwe do realizacji w Twojej szkole. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) włączyć wybraną wyszukiwarkę Internetową, 2) wpisać projekty edukacyjne, 3) dodatkowo sprawdzić strony projektów tj. Leonardo da Vinci, Sokrates, itp., 4) wyszukane informacje zapisać na twardym dysku oraz wydrukować, 5) wyniki zaprezentować na forum klasy, 6) informacje godne uwagi przesłać em dyrekcji szkoły. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, drukarka. 16

18 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyliczyć źródła informacji? 2) określić sposoby pozyskiwania informacji przez Internet? 3) zdefiniować pojęcie nośnika informacji? 4) określić rodzaje nośników informacji? 5) omówić rodzaje nośników danych? 6) nazwać rodzaje informacji? Tak Nie 17

19 4.3. Obieg informacji Materiał nauczania Zarządzanie w każdej jednostce organizacyjnej odbywa się na podstawie informacji. Informacje te mogą mieć formę słowną, np. przekazywanie dyspozycji, poleceń, wytycznych ustnie lub za pomocą środków technicznych lub formę pisemną, np. dokumenty otrzymywane z zewnątrz, dokumenty wysyłane na zewnątrz oraz dokumenty wewnętrzne dotyczące komórek i stanowisk pracy w danej jednostce organizacyjnej. Bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania każdej jednostki ma właściwe zorganizowanie obiegu informacji. Na obieg informacji składają się następujące etapy: 1) zbieranie tj. odczytanie, utrwalenie, porządkowanie i rejestrowanie informacji, 2) selekcja tj. wybór właściwej i potrzebnej informacji, 3) segregacja inaczej klasyfikacja informacji, polega na podziale przedmiotów oraz pojęć na podstawie ich podobieństw i różnic, 4) przetwarzanie tj. informacje pozyskane ( surowce ) są przetwarzane na informację finalną ( produkt ), 5) przekazywanie przetworzone informacje są przekazywane odbiorcom, 6) przechowanie polega na przechowywaniu nośników treści informacji odpowiednio oznaczonych w miejscach do tego przeznaczonych. Obieg informacji w pracy biurowej obieg pisma jest to droga od momentu jego wpływu do danej jednostki organizacyjnej do momentu załatwienia sprawy i wysłania odpowiedzi. Czynności biurowe związane z obiegiem pism podzielone są na trzy fazy: 1 przyjmowanie pism, 2 załatwianie spraw, 3 wysyłanie odpowiedzi. W każdej fazie pisma zatrzymuje się w komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są niezbędne czynności biurowe związane z obiegiem pism. Są to tzw. punkty zatrzymania: kancelaria ogólna przyjmowanie pism z zewnątrz, rozdział na poszczególne komórki organizacyjne, wysyłanie pism na zewnątrz, sekretariaty komórek organizacyjnych przyjmowanie pism z kancelarii głównej lub sekretariatu, przekazywanie pism kierownikowi w celu przydzielenia tych pism odpowiednim pracownikom, kierownik komórki organizacyjnej przegląda pisma, wydaje dyspozycje dotyczące sposobu załatwienia i przydziela pisma właściwym pracownikom, pracownik biurowy rejestruje i załatwia sprawę pod względem merytorycznym i formalnym, aprobant wyraża zgodę na treść i sposób załatwienia sprawy, sala komputerów lub maszyn sporządzanie czystopisu odpowiedzi na pismo (obecnie właściwie niespotykana, pracownik załatwiający sprawę, mając do dyspozycji komputer sam sporządza czystopis), np. kierownik sprawdza i podpisuje czystopis. W wymienionych punktach zatrzymania wykonuje się wiele czynności biurowych i manipulacyjnych. Pismo przebywa w każdym punkcie krócej lub dłużej w zależności od wielu czynników, mających wpływ na organizację pracy biurowej. Dobra organizacja obiegu pism zapewnia właściwe i szybkie załatwienie sprawy, a tym samym wpływa na sprawną działalność całej firmy. Dlatego w pracy biurowej należy kierować się zasadami racjonalnego obiegu pism, tj.: ograniczoną do niezbędnych liczbą punktów zatrzymania pisma, 18

20 jak najkrótszą drogą obiegu pisma, jednorazowym przejściem pisma przez dany punkt zatrzymania, wykorzystywaniem nowoczesnych środków techniki biurowej w celu skrócenia wykonywania czynności manipulacyjnych, ograniczeniem czynności biurowych w punktach zatrzymania do niezbędnego minimum, dobrze zorganizowaną procedurą przekazywania pism z punktów zatrzymania. Organizacja obiegu pisma powinna zapewniać kontrolę załatwiania sprawy w każdej fazie obiegu. Racjonalny obieg pism jest uzależniony od właściwego podziału zadań i obowiązków, doboru pracowników o wysokich kwalifikacjach, właściwej współpracy pomiędzy załatwiającymi pismo, stosowania odpowiednich środków technicznych. Wszystkie czynności biurowe związane z obiegiem dokumentów reguluje instrukcja kancelaryjna. Instrukcja kancelaryjna to zbiór przepisów wewnętrznych, regulujących sposób wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne jednostki czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i aktami. Opracowywana jest dla każdego podmiotu, jest, więc jakby przewodnikiem dla każdego pracownika biurowego pokazującym specyfikę pracy biurowej w danej firmie. Instrukcja kancelaryjna reguluje następujące zagadnienia: zasady obiegu pism, zasady przyjętego systemu kancelaryjnego, czynności komórki przyjmującej i wysyłającej pism, tryb przesyłania i doręczania pism wewnątrz jednostki organizacyjne, tryb przeglądania i przydzielania pism do załatwienia, tryb rejestracji i znakowania pism, dopuszczalne formy załatwiania spraw, zakres aprobaty wstępnej i uprawnienia do podpisu, zasady terminowości i kontroli załatwiania spraw, zasady przechowywania akt bieżących i załatwionych. Instrukcja kancelaryjna dzieli się na trzy części: 1) postanowienia wstępne (cel instrukcji, wyjaśnienie stosowanych pojęć, zasady obiegu pism i podziału akt), 2) przepisy szczegółowe dotyczące trybu postępowania z pismami i aktami (przyjmowanie pism, otwieranie, sprawdzanie, rozdzielanie i doręczanie, przeglądanie i znakowanie pism, aprobata, podpisy pism, wysyłanie), 3) przepisy specjalne (postępowanie w przypadkach szczególnych, terminowanie spraw, kontrola załatwienia). Do instrukcji załącza się również schemat obiegu pism, wykaz akt oraz wzory stosowanych w obiegu pieczątek, druków i formularzy. Sposób wykonywania czynności związanych z rejestrowaniem, gromadzeniem, porządkowaniem, oznaczaniem i przechowywaniem informacji ustalony instrukcją kancelaryjną nazywamy systemem kancelaryjnym. Można wyróżnić dwa rodzaje systemów kancelaryjnych: dziennikowy, bezdziennikowy. System kancelaryjny dziennikowy System kancelaryjny dziennikowy polega na ciągłej rejestracji i kwitowaniu pism przychodzących i wychodzących w dziennikach podawczych, zwanych też dziennikami kancelaryjnymi. System ten występuje w dwóch odmianach: 1. system dwudziennikowy każda komórka organizacyjna ma dwa dzienniki: w jednym rejestruje pisma przychodzące, a w drugim pisma wychodzące, 2. system jednodziennikowy komórki organizacyjne posiadają tylko jeden dziennik i w nim rejestrowane są wszystkie pisma, zarówno przychodzące jak i wychodzące (rys. 3). 19

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej INFORMACJA główny efekt pracy biurowej Praca biurowa Zespół czynności technicznych występujących w procesie obiegu informacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania firmą. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAGADNIEŃ Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

SPIS ZAGADNIEŃ Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich SPIS ZAGADNIEŃ 1. Pojęcie administracji w jednostkach organizacyjnych... 2 2. Znaczenie i rola administracji... 3 3. Informacja jako główna rola administracji... 5 BIBLIOGRAFIA... 8 SPIS RYSUNKÓW... 8

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Kancelaria @ fax 2 Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Do każdej firmy, z większym lub mniejszym natężeniem, wpływa korespondencja oraz inne dokumenty, które muszą być zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (iboi) Ustawa i BIP precyzuje zasady i warunki umieszczania ważnych urzędowych informacji w Internecie. Ustawodawca określił strukturę informacyjną BIP. Jak wiadomo

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Literka.pl Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Data dodania: 2012-05-08 18:53:20 Jest to program skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki Zbiory danych powstające w Internecie Maciej Wierzbicki 17 marca 2009 Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie

Publiczne Technikum Informatyczne Computer College w Koszalinie PYTANIA KONKURS INFORMATYCZNY Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i II edycja z marca 2016 roku Strona 1 1. Program komputerowy z licencją Shareware upoważnia między innymi do: a) rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Polityka małych kroków przy przejściu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na EZD XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Siemianowice Śląskie 22-24 maja

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?...

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?... Rozdział 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! 1. Sprawdź, czy komputer, którym się posługujesz: ma zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows w wersji 98 lub późniejszej;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo