W roku akademickim 2010/2011 proponujemy następujące fakultety do wyboru:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W roku akademickim 2010/2011 proponujemy następujące fakultety do wyboru:"

Transkrypt

1 Studenci IV roku będą mieli obowiązek wybrania i zaliczenia jednego z fakultetów teoretycznych. Fakultety teoretyczne dla IV roku będą miały w semestrze zimowym formę wykładów, a w semestrze letnim konwersatoriów. W roku akademickim 2010/2011 proponujemy następujące fakultety do wyboru: ANTROPOLOGIA KULTURY dr Katarzyna Kasia Zajęcia z antropologii kultury składają się z wykładów w semestrze zimowym i konwersatoriów w semestrze letnim. W semestrze letnim czytane będą teksty klasyków antropologii. 1. Czym jest antropologia? 2. Podstawowe pojęcia i problemy antropologii kultury A/ Pojęcie kultury i problemy związane z jego definiowaniem (napięcie między opisowym a wartościującym pojęciem kultury). B/ Relacje natura-kultura, kultura-cywilizacja, kultura-nauka. C/ Pojęcie wzorca kulturowego. D / Problem uniwersaliów kulturowych lub ich braku. E/Pytanie o biologiczne wyznaczniki kultury? (Naturalizm, kulturalizm i rozwiązania pośrednie) 3. Najważniejsze kierunki badawcze w antropologii kultury A/ Ewolucjonizm. B/ Dyfuzjonizm. C/ Funkcjonalizm. D/ Holizm. E/ Etnopsychologia. F/ Strukturalizm. G/ Socjobiologia i psychologia ewolucyjna. 4. Podstawowe relacje o znaczeniu kulturowym A/ Człowiek-przyroda. B/ Ja-ciało. C/ Ja-ty. D/ Ja-świat rzeczy. E/ Ja-wspólnota. F/ Kobieta-mężczyzna. G/ Osobowość a kultura (kulturowe podstawy osobowości). 5. Kulturowy wymiar cielesności A/ Kulturowa reglamentacja funkcji cielesnych. B/ Wstyd i jego znaczenie kulturowe. C/ Ciało jako "konstrukt kulturowy". Granice tego ujęcia. 6. Kultura a osobowość A/ Jaźń, podmiotowość, indywidualność.

2 B/ Psychologiczne, społeczne i kulturowe interpretacje osobowości. C/ Typologie osobowości. 7. Język a kultura i osobowość A/ Pojęcie języka jako systemu dwuklasowego. Języki a kody. Moc ekspresyjna języka. B/ Główne współczesne koncepcje językoznawcze: behawioryzm, strukturalizm, natywizm lingwistyczny. C/ Język jako jedna z decydujących determinant osobowości, myślenia i obrazu świata. D/ Rola czynników biologicznych i kulturowych w powstaniu języka. 8. Przestrzeń w kulturze A/ Mnogość pojęć przestrzeni w różnych kulturach. B/ Główne kulturowe i społeczne funkcje pojęcia przestrzeni. C/ Przestrzeń a cielesność człowieka i świata. 9. Czas w kulturze A/ Wielość pojęć czasu w różnych kulturach. B/ Główne kulturowe i społeczne funkcje pojęcia czasu. C/ Czas a świadomość i osobowość. 10. Rola mitu w kulturze A/ Pojęcie mitu. B/ Czas mityczny i przestrzeń mityczna. C/ Społeczne funkcje mitu. D/ Destrukcja mitu w procesach modernizacji. 11. Rodzina i stosunki pokrewieństwa A/ Fundamentalna społeczna i kulturowa rola małżeństwa i rodziny. B/ Formy kulturowej reglamentacji małżeństwa i seksualności (zakaz kazirodztwa, endogamia, egzogamia). C/ Formy małżeństwa (poligamia, poliandria, monogamia). D/ Stosunki pokrewieństwa i ich wyraz w obrzędach i mitach. E/ Różne hipotezy dotyczące pochodzenia rodziny i ich status poznawczy ETYKA I POLITYKA: współczesne teorie społeczne as. Aleksander Zbrzezny W trakcie zajęć prześledzimy główne stanowiska i argumentacje dotyczące aktualnych problemów etycznych i politycznych. I. Etyka 1. Etyczne dylematy współczesności: bioetyka. Aborcja, eutanazja, transplantacja. Peter Singer wobec problemów współczesności. Na konkretnych, niekiedy dramatycznych przykładach klinicznych prześledzimy argumentacje etyczne stosowane w odniesieniu do w/w problemów. 2. Bioetyka: Wyzwolenie zwierząt P. Singera. Czy mamy etyczne zobowiązania wobec zwierząt? Co na to filozofowie? Ludzkie i zwierzęce jako kategorie filozoficzne. 3. Bioetyka: Co to znaczy być człowiekiem? Czym jest racjonalność? O. Sacksa Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. 4. J. Habermas, problem eugeniki. Sprawiedliwość jako pojęcie wspólne etyki i

3 polityki. Współczesne koncepcje sprawiedliwości. J. Rawls i R. Dworkin. II. Współczesna filozofia polityki 5. Główne nurty współczesnej filozofii polityki: klasyczny liberalizm (Locke, Mill) a neoliberalizm (libertarianizm) Berlin, Nozick. 6. Konserwatyzm (Arendt, Strauss), komunitarianizm (McIntyre). 7. Feminizm (Simone de Beauvoir, Kristeva, Irigaray, Benhabib, Gilligan), Nikt nie rodzi się kobietą (red. T. Hołówka). III. Socjologia 8. Socjologia: od Saint-Simone a i Comte a do Webera. Obszar problemowy i metody badawcze. 9. Socjologia niemiecka i amerykańska na przykładzie Mannheima i Millsa. 10. Współczesna socjologia: Beck i Bauman. 11. Socjologiczne analizy społeczeństwa i kultury: od Riesmana do Baudrillarda. IV. Filozofia polityki a filozofia społeczna 12. Teoria ideologii: Marks, Althusser, Žižek. 13. Obcy, inni, wykluczeni: wokół filozofii M. Foucault. 14. Perspektywy emancypacji. Eros i cywilizacja H. Marcuse i Estetyka jako polityka J. Rancière a. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dobra frekwencja lub napisanie pracy semestralnej na podstawie jednej z podanych lektur. Zajęcia kończą się egzaminem ustnym, pytania egzaminacyjne mogą dotyczyć treści wykładów lub podręcznika. Lista lektur, na podstawie których można pisać prace semestralne: 1. H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym 2. Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia 3. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień 4. N. Chomsky, Rok G. Debord, Społeczeństwo spektaklu 6. M. Foucault, Filozofia, historia, polityka 7. S. Freud, Kultura jako źródło cierpień 8. E. Fromm, Ucieczka od wolności 9. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna 10. H. Marcuse, Eros i cywilizacja 11. J. Ortega y Gasset, Bunt mas 12. D. Riesman, Samotny tłum 13. O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem 14. P. Singer, O życiu i śmierci: upadek etyki tradycyjnej 15. G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu 16. R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego 17. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu 18. J. Baudrillard, Requiem dla Twin Towers Podręczniki: P. Singer, Jeden świat: etyka globalizacji P. Singer, Etyka praktyczna

4 MYŚL O SZTUCE XX I XXI WIEKU prof. Wojciech Włodarczyk, mgr Ewa Bobrowska WIEDZA O FILMIE dr Jerzy Niecikowski, mgr Ryszard Zimek Program zajęć obejmuje projekcje filmów i wykłady połączone z dyskusją. Zajęcia mają na celu nie tylko prezentacje uznanych za klasyczne obrazów filmowych, ale także analizę języka sztuki filmowej. Wybrane obrazy filmowe prezentują historię kina od samych jego początków po czasy współczesne. W programie zajęć przewidziane są następujące filmy: Siergiej Eisenstein, Pancernik Potiomkin Fritz Lang, Metropolis Charles Chaplin, Dzisiejsze czasy Friedrich Wilhelm Murnau Portier z hotelu Atlantic Carl Theodor Dreyer Dies irae Ingmar Bergman Siódma pieczęć lub Tam, gdzie rosną poziomki Federico Fellini La Strada lub Dolce vita Luis Bunuel Viridiana Michelangelo Antonioni Zaćmienie lub Powiększenie Jacques Tati Play time Jean Renoir French can can lub Towarzysze broni Bob Fosse Kabaret Quentin Tarantino Pulp fiction. WPROWADZENIE DO WIEDZY O TEATRZE - Historia teatru przestrzeń, dramat, inscenizacje dr hab. Magdalena Raszewska I semestr WYKŁADY: 1. Od rytuału do teatru A teatr hinduski B teatr japoński (no, kabuki, bunraku) C teatr chiński (zwłaszcza opera pekińska) D teatry Oceanii i Indonezji 2. Początki teatru europejskiego 3. Teatr religijny i teatr świecki 4. Teatr dojrzałego renesansu

5 A Spektakle w przestrzeni miejskiej B Teatr humanistów C Scena elżbietańska D Corale de comedias 5. Traktaty o budowie teatru i dekoracjach A Witruwiusz B Serlio C Palladio D Furttembach E Sabbatini 6. Nowe gatunki teatralne A Commedia dell arte 7. Opera - buffa -seria -sacra 8. Teatry magnackie i dworskie, teatr szkolny (konwiktowy) 9. Rozwój inscenizacji (klasycyzm, drama, inscenizacja romantyczna, naturalizm); nowe gmachy teatralne 10. Wielka reforma teatru w Europie i Polsce 11. Teatr dwudziestolecia międzywojennego 12. Teatr XXI wieku II semestr KONWERSATORIUM: 1. - co to jest teatrologia i czym się różni od wiedzy o teatrze - przedmiot badawczy historyka teatru - teatralna i literacka teoria dramatu - teatr w teorii znaków - dokumentacja 2. Spacer po teatrowisku 3. Relacje: scena/widownia Interakcja Układy przestrzenne i ich konsekwencje 4. Relacja: kształt dramatu/ kształt teatru 5. Obyczaj teatralny i jego przemiany (np. obecność widzów na scenie, gaszenie światła. Bisy, kurtyna) 6. Dekoracja romantyczna 7. Dekoracja naturalistyczna tzw. zmiana zamknięta 8. Kiedy rodzi się scenografia? 9. Teatr Wyspiańskiego 10. Polski teatr monumentalny 11. Sztuka aktorska, gwiazdorstwo contra zespół

6 SZTUKA I FENOMEN TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ dr Monika Murawska dr Piotr Schollenberger Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny: studenci Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pracują wspólnie z grupą proseminaryjną studentów Akademii Sztuk Pięknych. Naszym celem jest zbliżenie refleksji teoretycznej i praktyki artystycznej. Lektura i dyskusja nad tekstami, poświęconymi próbie zdefiniowania, określenia specyfiki twórczości artystycznej w tradycji modernizmu i postmodernizmu odbywać się będzie w bezpośredniej konfrontacji z problemami, jakie napotykają artyści. Położymy szczególny nacisk na filozoficzną tradycję fenomenologiczną i na zainspirowane przez nią nurty współczesnego myślenia o sztuce. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie o warunki zbliżenia refleksji filozoficznej do artystycznej praxis. Czy rację miał Hegel pisząc, że miejsce człowieka smaku zajął znawca sztuki? Czy dyskurs teoretyczny, którym posługuje się filozof i krytyk artystyczny można ująć w kategoriach egzegezy, czy może raczej, jak chcą niektórzy, pasożytnictwa? Czy prawda dzieła sztuki jest prawdą filozofii? Czy dzieło w ogóle musi być prawdziwe? Czy fenomenologia z całym złożonym aparatem pojęciowym, jaki stworzyła, jest w stanie spełnić głoszony przez siebie postulat zbliżenia nas do fenomenu dzieła sztuki? CONTEMPORARY ART&THEORY Ewa Bobrowska, M.A.(Eng.), M.A. (Fine Arts) Pre-seminar: 2 hours per week, Tue am 1.00 pm, room 211. This course is open to all students, both international and Polish, who wish to discuss contemporary art in English. This course surveys the diverse projects of postmodern art in the light of contemporary art theory. The course will be composed of two parts: field trips to Warsaw galleries (first term), and close examination of major theoretical statements on postmodern art (second term), the overall aim being to trace some of the conceptual threads that run through current artworks and art criticism. During the winter term we will try to explore the current Polish artscape while visiting the most prominent galleries in Warsaw and meeting their curators. /Centre for Contemporary Art, National Gallery of Art The Zachęta Gallery, Galeria Foksal, National Museum, etc./ The second theoretical part will be structured as discussion-oriented classes. We will refer to recent texts representative of the conteporary state of art criticism and theory, with the emphasis on present American and French aesthetics. We will read articles by: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Fredric Jameson, Richard Rorty, Ihab Hassan, Arthur Danto, George Dickie, and Scott Lash. Each student will be required to give a short presentation of a chosen text followed by an open class discussion. The aim of the seminar is to introduce students to the most significant theoretical statements concerning the current state of art and prepare them to carry out further research in the field.

7 Course Requirements: Regular attendance and participation - both terms. /Active participation in class discussions is an important element of the final grade/. spring term: 1/ Presentation of one chosen text, 2/ Presentation of a notable/chosen artist from one's country Students are expected to have completed the necessary reading prior to each meeting of the class. Reading list - spring term: 1. Ihab Hassan, Toward a Concept of Postmodernism [in:] The Postmodern Turn, Fredric Jameson, The Cultural Logic of Late Capitalism [in:] Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism London New York 1993, pp Jean-François Lyotard, Answering the Question: What Is Postmodernism?, [in:] Docherty, Thomas, ed. Postmodernism: A Reader. New York: Harvester Wheatsheaf, pp , The Postmodern Condition A Report on Knowledge. 4. Jacques Derrida, Differance [in:] A Derrida Reader. Between the Blinds, New York 1991, pp , Derrida on Lichtensteiger.de. 5. Jacques Derrida, The Truth in Painting, Chicago 1987, pp Richard Rorty, Private Irony and Liberal Hope [in:]: Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge 1989, pp Arthur Danto, The Artworld, The Journal of Philosophy, Vol. 61, No. 19, American Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting. (Oct. 15, 1964), pp George Dickie, "The New Institutional Theory of Art" [in:] George Dickie, Richard Sclafani and Ronald Roblin (eds), Aesthetics: A Critical Anthology, 2nd ed. (SL); 9. Scott Lash, Economies of Signs and Space, London Arthur C. Danto, The End of Art: A Philosophical Defense [in:] History and Theory, Vol. 37, No. 4, Theme Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the End of Art. (Dec., 1998), pp

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Rafał Maciąg. Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rafał Maciąg. Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Rafał Maciąg Deus ex machina Nowe media i ich projekt poznawczy Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Książka do inansowana przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Aleksandra HULEWSKA adiunkt aleksandra.hulewska@up.wroc.pl Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15. Myśleć wbrew czasom... 17. Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe...

Spis treści. Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15. Myśleć wbrew czasom... 17. Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe... Spis treści Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15 Ewa Domańska Myśleć wbrew czasom... 17 Artykuły Anna Ziębińska-Witek Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe... 23 Magdalena Górecka Historie

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker vol. 22/2009 RADA PROGRAMOWA: Roman Bäcker (UMK) teoria polityki, Jan Błuszkowski (UW) socjologia polityki, Andrzej Furier (US) stosunki międzynarodowe, Jan Grosfeld (UKSW) etyka polityczna, Ryszard Herbut

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

2(12)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity

2(12)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity 2(12)/2014 Performatywność Performativity www.tematyzszewskiej.pl Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: dr Aneta Chybicka, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Paulina Pawlicka WPROWADZENIE Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka,

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

Postmodernistyczne studia międzynarodowe. Case study w Uniwersytecie Łódzkim. Elżbieta H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki

Postmodernistyczne studia międzynarodowe. Case study w Uniwersytecie Łódzkim. Elżbieta H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki Postmodernistyczne studia międzynarodowe. Case study w Uniwersytecie Łódzkim Elżbieta H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki Zacznę od przedstawienia podstawowych tez referatu. Po pierwsze, odwołuję się do postmodernizmu

Bardziej szczegółowo

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss Publikacja towarzyszy wystawie zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w ramach cyklu Art & Science Meeting w dniach 16.04 26.06.2011 PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

Bardziej szczegółowo

7 Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania Agnieszka Kampka

7 Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania Agnieszka Kampka Retoryka i sztuka SPIS TREŚCI 7 Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania Agnieszka Kampka 25 Na progu nowoczesności. Renesansowa sztuka mnemotechnicznana przykładzie Dialogu o pamięci Lodovica Dolce Joanna

Bardziej szczegółowo

Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka *

Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka * Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka* 5 ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ 2014/1 Costas Douzinas Birkbeck, Uniwersytet Londyński

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk Ekologie 3-30

Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk Ekologie 3-30 EKOLOGIE 1 Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk Ekologie 3-30 6 Bruno Latour Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez sztukę i politykę 157-174 2 3 Neil Smith Produkcja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIOZNAWSTWO. KOMUNIKOLOGIA. SEMIOLOGIA. SOCJOLOGIA MEDIÓW. MEDIA A PEDAGOGIKA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA BIELSKO-BIAŁA 2012 MEDIA A N D S O C I E T Y MEDIA STUDIES. COMMUNICATION

Bardziej szczegółowo

Zmiana i współdziałanie

Zmiana i współdziałanie obszary areas konteksty contexts praktyki practices dylematy dilemmas Zmiana i współdziałanie Collaboratorium. On Participatory Social Change redakcja / edited by: Maciej Frackowiak Lechosław Olszewski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Wzajemne relacje krytyki i promocji sztuki

Wzajemne relacje krytyki i promocji sztuki Wzajemne relacje krytyki i promocji sztuki 003 Justyna Ryczek / Wstęp 005 Andrzej Kostołowski / KRĄG PROMOCYJNY (część pierwsza) 013 Agnieszka Okrzeja / Promocja sztuki współczesnej w obliczu praktyk kuratorskich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA STUDENCKO - DOKTORANCKA RÓŻNICUJĄCE SIĘ SPOŁECZŃESTWO

KONFERENCJA STUDENCKO - DOKTORANCKA RÓŻNICUJĄCE SIĘ SPOŁECZŃESTWO KONFERENCJA STUDENCKO - DOKTORANCKA RÓŻNICUJĄCE SIĘ SPOŁECZŃESTWO ABSTRAKTY Magdalena Debita (Uniwersytet Wrocławski) Wybrane problemy etyczne początku życia ludzkiego - w poszukiwaniu odniesienia między

Bardziej szczegółowo