POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO"

Transkrypt

1 POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi prezentację wyników badania pn. Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich realizacja przez ośrodki wsparcia dziennego, przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w II kwartale 2009 roku w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i zakładach aktywności zawodowej, funkcjonujących w województwie opolskim. Wymienione wyżej ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych obejmują swoją opieką osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, jednakże w zależności od rodzaju placówki aktywność społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych wspomagana jest w różny sposób. Głównym celem działalności warsztatów terapii zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania przez niepełnosprawnych: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym bądź podjęcie pracy 1. Środowiskowe domy samopomocy tworzone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniają osobom niepełnosprawnym przede wszystkim psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną. Psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje głównie konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną. Natomiast rehabilitacja społeczna obejmuje 1 Art. 10a ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z późn. zm.)

2 podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; terapię zajęciową; podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy; pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia 2. Zakłady aktywności zawodowej, są miejscem pracy, gdzie zgodnie z ustawą o rehabilitacji 3, co najmniej 70% ogółu zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Organem założycielskim może być gmina, powiat lub fundacja, stowarzyszenie bądź inna organizacja społeczna, której statutowym zdaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Badaniami objęto 28 ośrodków działających na terenie Opolszczyzny w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: warsztaty terapii zajęciowej (15), środowiskowe domy samopomocy (11) oraz zakłady aktywności zawodowej (2). Do badań przystąpiło 26 ośrodków (93 % badanych): 15 wtz, 9 śds oraz 2 zaz-y. Zasadniczym celem badań było zdiagnozowanie poziomu realizacji przez ww. ośrodki potrzeb osób niepełnosprawnych, związanych z : - barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi, sprzętem rehabilitacyjnym - prowadzoną opieką, terapią, rehabilitacja i edukacją - prowadzoną działalnością kulturalno-rekreacyjną - zaspokajaniem potrzeb socjalno-finansowych - zaspokajaniem potrzeb dotyczących pracy - podejmowaniem działań integracyjnych ze społecznością lokalną. Badanie przeprowadzono techniką ankiety, opracowaną i przeznaczoną dla wszystkich ośrodków (wtz, śds, zaz). Równolegle do ww. ankiety, opracowano także osobną ankietę przeznaczoną dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu pozyskania opinii tych organizacji odnośnie współpracy z ośrodkami wsparcia i wspólnie podejmowanych działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wskazania różnorodnych działań dotyczących integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, które badane ośrodki mogłyby podejmować. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U ) 3 Art. 29 ust. 1 ustawy 2

3 I. Charakterystyka badanych ośrodków wsparcia na podstawie danych 1. Źródła finansowania ośrodków Działalność badanych instytucji finansowana jest z wielu źródeł. Jednakże najwięcej środków finansowych przekazuje PFRON (61% wszystkich źródeł) i dotyczy to głównie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Finansowanie i działalność tych ośrodków reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 4. Oprócz środków z PFRON warsztaty terapii zajęciowej finansowane są przez samorząd powiatowy, a zakłady aktywności zawodowej przez samorząd województwa. Natomiast środowiskowe domy samopomocy funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 5, gdzie w art. 18 określono, iż prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Pozostałe źródła finansowania badanych ośrodków (4 %) pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów, z dobrowolnych wpłat, od prywatnych sponsorów. Wykres 1. przedstawia procentowy podział źródeł finansowania badanych ośrodków w latach Wykres 1. Źródła finansowania ośrodków wsparcia w latach samorządy / administracja rządowa 35% inne źródła 4% PFRON 61% Z uwagi na różne źródła finansowania badanych ośrodków oraz charakter ich działalności, poniżej wyszczególniono źródła finansowania z podziałem na warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i zakłady aktywności zawodowej. 4 Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm. 5 Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm 3

4 Podstawowym źródłem finansowania warsztatów terapii zajęciowej jest PFRON oraz samorząd powiatowy. Tabela nr 1 prezentuje procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania warsztatów w latach Tabela 1. Procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania warsztatów terapii zajęciowej w latach PFRON Samorząd Samorząd Sprzedaż Dobrowolne Prywatni Inne źródła powiatowy gminny wyrobów wpłaty sponsorzy 91,2 % 4,6 % 1,5 % 0,7 % 0,6 % 0,2 % 1,2 % Inne źródła finansowania wtz dotyczyły m.in. środków własnych organu prowadzącego (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe), otrzymanych odsetek bankowych. Środowiskowe domy samopomocy finansowane są przede wszystkim poprzez gminę, z budżetu Wojewody. Tabela nr 2 prezentuje procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania śds w latach Tabela 2. Procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania środowiskowych domów samopomocy w latach Samorząd gminny / PFRON Prywatni sponsorzy Dobrowolne wpłaty Inne źródła administracja rządowa 98.2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,9 % Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego (województwa) lub z innych źródeł. Tabela nr 3 przedstawia procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania zakładów w naszym regionie w latach Tabela 3. Procentowy rozkład wszystkich źródeł finansowania zakładów aktywności zawodowej w latach PFRON Samorząd województwa Sprzedaż wyrobów Inne źródła 82,3 % 4,1 % 8,7 % 4,8 % Inne źródła finansowania zakładów aktywności zawodowej dotyczyły przede wszystkim środków własnych Organizatora zaz (organizacji pozarządowej). 2. Osoby niepełnosprawne w ośrodkach wsparcia dane liczbowe 4

5 W województwie opolskim funkcjonuje 15 warsztatów terapii zajęciowej, 11 środowiskowych domów samopomocy oraz 2 zakłady aktywności zawodowej. Jedynym powiatem, w którym nie funkcjonuje wtz jest powiat prudnicki, natomiast w powiecie brzeskim i opolskim ziemskim nie działa ani jeden środowiskowy dom samopomocy. Tabela 4. Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiatach Lp. Powiat wtz śds zaz 1 brzeski głubczycki kędzierzyńsko kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski ziemski m. Opole prudnicki strzelecki Razem Czerwiec 2009r. Zgodnie z zebranymi danymi, we wszystkich zbadanych ośrodkach przebywa 981 osób niepełnosprawnych, gdzie 56 % tej liczby stanowią mężczyźni, natomiast kobiety 44 %. Wyszczególniając ośrodki wsparcia w zależności od rodzaju placówki, liczba osób niepełnosprawnych przestawia się następująco: - w warsztatach terapii zajęciowej, gdzie ogólna liczba uczestników wtz wynosi 428 niepełnosprawnych, mężczyźni stanowią ok. 60 % ogółu uczestników; - w środowiskowych domach samopomocy znajduje się 453 podopiecznych, wśród których 48 % to kobiety i 52 % - mężczyźni; - zakłady aktywności zawodowej zatrudniają 100 osób niepełnosprawnych (44 % kobiet i 56 % mężczyzn). Na Wykresie 2. przedstawiono liczbę niepełnosprawnych, objętych wsparciem w postaci rehabilitacji zawodowej lub społecznej w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i zakładach aktywności zawodowej. Wykres 2. Liczba osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia 5

6 wtz śds zaz kobiety wg stanu na dzień opracowania ankiet tj. czerwiec 2009r. mężczyźni Z analizy danych wynika, iż na jeden funkcjonujący ośrodek wsparcia przypada średnio ok. 37,7 osób niepełnosprawnych, podopiecznych badanych ośrodków. Jednakże wyszczególniając wtz, śds i zaz, proporcje te wyglądają następująco: Tabela 5. Liczba osób niepełnosprawnych w poszczególnych rodzajach ośrodków wsparcia Rodzaj ośrodka Liczba zbadanych ośrodków Liczba osób niepełnosprawnych Średnia liczba osób niepełnosprawnych na 1 ośrodek wtz ,5 śds ,3 zaz Razem ,7 Wyniki badań wskazują, iż największa liczba osób niepełnosprawnych znajduje wsparcie w ośrodkach funkcjonujących w powiatach: - opolskim(+ m. Opole), gdzie na 4 zbadane ośrodki przypada 140 podopiecznych - kędzierzyńsko kozielskim, gdzie na 2 ośrodki przypada 127 niepełnosprawnych - głubczyckim, gdzie na 3 ośrodki przypada 123 osób niepełnosprawnych - nyskim, gdzie na 3 ośrodki przypada 121 osób. Liczbę osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia na terenie powiatów województwa opolskiego przedstawia poniższa mapa oraz Tabela 6. Liczba osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia według powiatów 6

7 namysłowski kluczborski oleski nyski brzeski prudnicki opolski (+m. Opole) 30 Opole krapkowicki głubczycki strzelecki kędzierzyńsko-kozielski Legenda: Liczba ON wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r. Liczba ON zarejestrowanych w PUP i korzystających z pomocy PCPR (2008r.) Liczba ON w zbadanych ośrodkach wsparcia Tabela 6. Liczba osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia z podziałem na powiaty Lp. Powiat Liczba ON wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r. Liczba bezrobotnych ON zarejestrowanych w pup (wg stanu na r.) Liczba ON objętych rehabilitacją zawodową i społeczną ze środków PFRON w 2008r. 1 brzeski głubczycki k -kozielski Liczba ośrodków wsparcia w powiecie Liczba ON w zbadanych ośrodkach wsparcia Liczba ON oczekujący ch na miejsce w zbadanych ośrodkach

8 kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski ziem m. Opole prudnicki strzelecki Razem Funkcjonujące w naszym regionie ośrodki wsparcia (wtz, śds i zaz) nie zaspokajają potrzeby osób niepełnosprawnych zamieszkujących dany powiat w zakresie możliwości uczestnictwa w badanych jednostkach. Aż 113 osób niepełnosprawnych czeka w kolejce na wolne miejsce w ww. placówkach. Jak pokazuje Tabela 6. najwięcej oczekujących znajduje się w powiatach: brzeskim (36 osób) oraz opolskim grodzkim (22 osoby). Jeżeli chodzi o rodzaj placówki, to aż 88 osób niepełnosprawnych czeka na miejsce w warsztatach terapii zajęciowej. Wykres 3. Liczba oczekujących osób niepełnosprawnych na miejsce w ośrodku wsparcia zaz 19 śds 6 wtz Wyniki badań wskazują, iż zdecydowana większość osób niepełnosprawnych, znajdujących wsparcie w badanych jednostkach posiada wykształcenie podstawowe i niższe (64,1 %) oraz zawodowe (24,9%). Wyższe wykształcenie posiada jedynie 1,3 % podopiecznych wtz, śds i zaz. Wykres 4. Liczba osób niepełnosprawnych w wtz, śds i zaz - wg wykształcenia 8

9 średnie 9,6% wyższe 1,3% zawodowe 24,9% podstawowe i niżej 64,1% W warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i zakładach aktywności zawodowej dominują uczestnicy w wieku od 21 do 30 lat, co stanowi 38 % ogółu osób niepełnosprawnych w badanych ośrodkach. Drugą grupę wiekową pod względem liczebności stanowią osoby w wieku lat (25%). Osoby niepełnosprawne do 16 roku życia przebywają wyłącznie w środowiskowych domach samopomocy (10 % ogółu osób niepełnosprawnych w badanych ośrodkach). Wykres 5. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych w wtz, śds i zaz zaz śds wtz 0% 20% 40% 60% 80% 100% do 16 lat lat lat lat lat 51 i więcej lat W badanych ośrodkach dominują osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (53 % osób), osoby ze stopniem umiarkowanym stanowią 42 % ogółu osób niepełnosprawnych w badanych ośrodkach, natomiast ze stopniem lekkim 5 % i dotyczy to wyłącznie podopiecznych środowiskowych domów samopomocy. Wykres 6. Osoby niepełnosprawne w wtz, śds i zaz według stopnia niepełnosprawności 9

10 zaz śds wtz % 20% 40% 60% 80% 100% znaczny umiarkowany lekki Zgodnie z zebranymi danymi, w wtz, śds i zaz przeważają osoby z upośledzeniem umysłowym (33 %), choroba psychiczną (13,8 %), zaburzeniami neurologicznymi (12 %) oraz z dysfunkcją narządu ruchu (11,1 %). Tabela 7 prezentuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności, które dotyczą osób niepełnosprawnych przebywających w badanych placówkach. Tabela 7. Rodzaje niepełnosprawności osób przebywających w badanych ośrodkach Lp. Rodzaj niepełnosprawności % osób przebywających w badanych ośrodkach 1 z dysfunkcją narządu ruchu 11,1% 2 z dysfunkcją narządu słuchu 1,7% 3 z dysfunkcją narządu wzroku 3,0% 4 z zaburzeniami mowy 8,8% 5 z upośledzeniem umysłowym 33,3% 6 z chorobą psychiczną 13,8% 7 z padaczką 3,9% 8 ze schorzeniami układu krążenia 1,7% 9 ze schorzeniami układu oddechowego 0,8% 10 z zaburzeniami neurologicznymi 12,0% 11 z autyzmem 1,2% 12 z mózgowym porażeniem dziecięcym 6,9% 13 inne rodzaje 1,9% 100% Inne rodzaje niepełnosprawności (poz. 13. w Tabeli 7) dotyczyły m.in. takich schorzeń jak: zespołu Downa, chorób genetycznych, SM, zaniku mięśni, chorób metabolicznych, laryngektomii, schorzeń powypadkowych. 10

11 Podopieczni badanych ośrodków najczęściej pochodzą z tej samej miejscowości, w której znajdują się badane ośrodki (38 %) oraz z terenu gminy (35 %). Z innej gminy pochodzi 22 % niepełnosprawnych, z innego powiatu 3% oraz 0,1 % (1 osoba) z innego województwa. Jedno z pytań ankiety dotyczyło czasu pobytu osób niepełnosprawnych w badanych ośrodkach. Założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku wtz i zaz, dotyczą kontynuowania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i podjęcia przez nich zatrudnienia w warunkach pracy chronionej bądź na otwartym rynku pracy. Funkcjonujące w tego rodzaju jednostkach Rady Programowe dokonują okresowych kompleksowych ocen realizacji indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w wtz nie rzadziej niż co 3 lata, w zaz nie rzadziej niż raz w roku). W zależności od efektów rehabilitacji w danym ośrodku, osoby niepełnosprawne: - są kierowane do pracy na chronionym bądź otwartym rynku pracy, - w przypadku braku postępów w rehabilitacji i złych rokowań co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjecie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej kierowane są do ośrodków wsparcia (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej) tj. do środowiskowych domów samopomocy bądź do dziennych domów pomocy społecznej, - pozostają w ośrodku, jeżeli: rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji są pozytywne, brakuje możliwości podjęcia zatrudnienia, brakuje miejsc w ośrodkach wsparcia. Wśród podopiecznych badanych ośrodków dominują osoby przebywające w placówkach od 2 do 4 lat (23,2 %) oraz od 4 do 6 lat (22,8 %). Natomiast powyżej 8 lat przebywa aż 16,7 % osób niepełnosprawnych (w warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach samopomocy). W grupie tej przeważają głównie podopieczni środowiskowych domów samopomocy (osoby z zaburzeniami psychicznymi), którzy nie rokują podjęcia zatrudnienia, natomiast wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W badanych warsztatach terapii zajęciowej ponad 8 lat przebywają 42 osoby niepełnosprawne, co wiązać się może z brakiem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bądź brakiem miejsc w innych placówkach wsparcia (Wykres 3.). Graficzne zestawienie dotyczące lat pobytu osób niepełnosprawnych w poszczególnych rodzajach badanych ośrodków pokazuje Wykres 7. 11

12 Wykres 7. Osoby niepełnosprawne według pobytu w ośrodkach wsparcia powyżej 8 lat 6-8 lat 4-6 lat 2-4 lat 1-2 lata do 1 roku wtz śds zaz Przyczyny i motywy opuszczania badanych ośrodków wsparcia przez osoby niepełnosprawne przedstawia poniższy Wykres 8. : Wykres 8. Przyczyny i motywy opuszczania badanych ośrodków wsparcia przez osoby niepełnosprawne z innych przyczyn ze w zględów rodzinnych z pow odu braku postępów w rehabilitacji z pow odu popraw y stanu zdrow ia z pow odu długotrw ałego pobytu w szpitalu w ygaśnięcie orzeczenia zmiana miejsca zamieszkania z pow odu zgonu z przyczyn dyscyplinarnych przejście do innego w tz, śds, zaz przejście do dps z w oli opiekuna praw nego z pow odu podjęcia nauki z pow odu podjęcia pracy z pow odu pogorszenia się stanu zdrow ia z w łasnej w oli Inne przyczyny opuszczania ośrodków przez osoby niepełnosprawne dotyczyły urodzenia dziecka oraz wygaśnięcia decyzji kierującej do placówki. 12

13 Ostatnim pytaniem ankiety, w części dotyczącej struktury ośrodka, było pytanie o liczebność kadry zatrudnionej w badanych jednostkach. Zgodnie z zebranymi danymi, w badanych ośrodkach pracuje łącznie 339 osób. Bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi pracują głównie terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, instruktorzy zawodu, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni Wykres 9. Wykres 9. Kadra zatrudniona w badanych ośrodkach inne etaty pracownik socjalny administracja pielegniarka lekarz pedagog psycholog instruktor zawodu instruktor terapii zajęciowej rehabilitant kierownik Kadra administracyjna obejmowała etaty z zakresu księgowości i kadr. Inne etaty natomiast (Wykres 9.) dotyczyły zatrudnienia w badanych ośrodkach m.in. sprzątaczek, opiekunów, terapeutów, kierowców, masażystów, kucharek, logopedów, specjalistów ds. opiekuńczowychowawczych, pracowników gospodarczych, konserwatora, specjalisty ds. marketingu. II. Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich realizacja przez ośrodki wsparcia dziennego - prezentacja wyników badań Ankiety wysłane do warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i zakładów aktywności zawodowej zawierały pytania badające zaspokojenie przez ww. ośrodki potrzeb osób niepełnosprawnych w różnorodnym zakresie. Badania dotyczyły: 13

14 - zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi, sprzętem rehabilitacyjnym; - zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną opieką, terapią, rehabilitacją i edukacją; - zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością kulturalno-rekreacyjną; - zaspokajanie potrzeb socjalno finansowych osób niepełnosprawnych; - zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z pracą; - podejmowania działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. 1. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi, sprzętem rehabilitacyjnym Wyniki badań wskazują, iż 65 % badanych ośrodków jest przystosowanych w pełnym zakresie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 35 % częściowo, jak widać na Wykresie 10. Wykres 10. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania budynku i pomieszczeń badanych ośrodków częściowo przystosowane 35% nieprzystosowane 0% przystosowane w pełnym zakresie 65% W grupie ośrodków częściowo przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest 5 warsztatów terapii zajęciowej, 3 środowiskowe domy i 1 zakład aktywności (Tabela 8.). Tabela 8. Przystosowanie budynku i pomieszczeń badanych ośrodków Rodzaj ośrodka Przystosowanie budynku, pomieszczeń ośrodka - liczba ośrodków w pełnym zakresie częściowo nieprzystosowany warsztaty terapii zajęciowej środowiskowe domy samopomocy

15 zakłady aktywności zawodowej Ogółem wszystkie badane ośrodki Ośrodki częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu pełnego przystosowania budynku lub w pomieszczeń, wskazywały potrzebę wykonania następujących prac : - dojazd do budynku, - montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, - montaż urządzeń do transportu pionowego, - montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych, - modernizacja łazienek, - likwidacja progów lub zróżnicowania poziomu podłogi, - ułożenie wykładziny antypoślizgowej, - przystosowanie drzwi, - inne prace remontowo budowlane (podjazd do budynku). W tabeli 9. przedstawiono zakres prac potrzebny do przystosowania budynku lub pomieszczeń badanych ośrodków, uwzględniając potrzeby wtz, śds i zaz. Tabela 9. Zakres prac potrzebny do przystosowania budynku lub pomieszczeń badanych ośrodków Lp. Zakres prac potrzebny do przystosowania liczba liczba liczba Ogółem budynku lub pomieszczeń wtz śds zaz ośrodków 1 dojazd do budynku montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych montaż urządzeń do transportu pionowego montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych 5 modernizacja łazienek likwidacja progów lub zróżnicowania poziomu podłogi ułożenie wykładziny antypoślizgowej przystosowanie drzwi oznakowanie wyposażenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem 10 inne prace remontowo - budowlane Na pytanie Czy posiadany sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze zaspokajają potrzeby osób niepełnosprawnych? 73 % badanych ośrodków odpowiedziało, że posiadany sprzęt w pełni zaspokaja potrzeby osób niepełnosprawnych, a częściowo zaspokaja w 27 % badanych placówek (Wykres 10.). Brak pełnego 15

16 wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze dotyczył 3 warsztatów terapii zajęciowej, 2 środowiskowych domów samopomocy oraz 2 zakładów aktywności. Badane ośrodki wskazywały na brak posiadania m.in. następujących sprzętów i środków: sprzętu z fizykoterapii; sprzętu rehabilitacyjnego (roweru treningowego stacjonarnego); sprzętu do ćwiczeń ogólnousprawniających (UGUL); sprzętu do hydroterapii. Wykres 11. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie posiadanego przez ośrodki sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych częściowo zaspokajają 27% nie zaspokajają 0% w pełni zaspokajają 73% Na pytanie Czy ośrodek posiada środek transportu dla osób niepełnosprawnych?, 73 % badanych ośrodków udzieliło pozytywnej odpowiedzi, a 27 % nie posiada żadnego środka transportu (2 warsztaty terapii zajęciowej oraz 5 środowiskowych domów samopomocy). Najczęstszym posiadanym środkiem transportu są mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych, które posiada 65 % badanych jednostek, autobusy i samochody osobowe (15% badanych ośrodków). Na Wykresie 12. przedstawiono rodzaje środków transportu, posiadanych przez badane ośrodki. Wykres 12. Rodzaje posiadanych przez badane ośrodki środków transportu 16

17 samochód dostawczy 2 autobus do przewozu osób niepełnosprawnych 4 mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych 17 samochód osobowy Jak widać na Wykresie 13, aż 33 % badanych ośrodków stwierdziło, iż posiadane środki transportu nie zaspokajają potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadane samochody osobowe nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Utrudnieniem, wg badanych ośrodków, jest brak zamontowanego w samochodzie podnośnika dla osób na wózkach inwalidzkich. Ponadto, w przypadku konieczności przewozu większej liczby niepełnosprawnych, samochody osobowe wykonują kilkakrotne kursy, by dowieźć uczestników i podopiecznych do badanych ośrodków (i odwieźć do domów) co powoduje, iż traci się więcej czasu na transport osób niepełnosprawnych. W przypadku braku jakiegokolwiek środka transportu, podopieczni niektórych ośrodków (śds) korzystają z transportu zapewnianego przez gminę. Wykres 13. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie posiadanego przez ośrodki środka transportu nie zaspokajają 33% zaspokajają 67% 2. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną opieką, terapią, rehabilitacją i edukacją 17

18 W badanych ośrodkach prowadzone są różnorodne działania zmierzające do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, lepszego ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Odbywa się to za pomocą różnych form terapii i rehabilitacji. Rodzaje prowadzonych przez badane ośrodki, w wyszczególnieniu na wtz, śds i zaz, przedstawia Tabela 10. Tabela 10. Prowadzone formy terapii, rehabilitacji i opieki w badanych ośrodkach Lp. Prowadzony rodzaj terapii, rehabilitacji i opieki Liczba wtz Liczba śds Liczba zaz Ogółem ośrodków % ogółu badanych ośrodków 1 rehabilitacja ruchowa, zajęcia sportowe, ćwiczenia % ogólno - usprawniające 2 terapia zajęciowa ,2 3 zajęcia szkolne (edukacja) ,8 4 zajęcia pedagogiczne ,6 5 zajęcia logopedyczne ,2 6 pomoc psychologa ,2 7 muzykoterapia ,8 8 psychoterapia indywidualna ,5 9 psychoterapia grupowa ,6 10 arteterapia (terapia poprzez sztukę) ,9 11 biblioterapia ,3 12 hipoterapia ,7 13 hydroterapia ,5 14 psychodrama, pantomima ,4 15 trening umiejętności społecznych 16 specjalistyczne usługi opiekuńcze trening umiejętności ,5 interpersonalnych w komunikowaniu się oraz współpracy w grupie trening samodzielnego wykonywania ,6 czynności trening w zakresie edukacji seksualnej ,6 trening zachowań rynkowych ,2 trening opanowania umiejętności do podjęcia zatrudnienia kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych , ,8 18

19 współpraca z rodziną, pomoc w ,6 radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie pomoc w załatwianiu spraw ,6 urzędowych Wspieranie i pomoc w uzyskaniu ,4 zatrudnienia pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, ,2 zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe pomoc w dostępie do świadczeń ,5 zdrowotnych, pomoc pielęgnacyjna rehabilitacja fizyczna i usprawnianie ,5 zaburzonych funkcji organizmu pomoc mieszkaniowa (w uzyskaniu ,8 mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych) zapewnienie dzieciom i młodzieży z ,2 zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych 17 specjalistyczna opieka lekarska ,9 18 inne formy rehabilitacji, terapii, opieki ,1 Najczęstsza formą prowadzonych zajęć jest rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa oraz pomoc psychologiczna. Te formy pomocy realizuje ponad 96 % badanych ośrodków. Na Wykresie 9. przedstawiającym kadrę zatrudnioną w tych ośrodkach widać, iż prowadzenie tych form terapii i rehabilitacji realizuje najliczniejsza grupa pracująca bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi terapeuci zajęciowi (ok. 36 % ogółem zatrudnionych), rehabilitanci (10% ogółem zatrudnionych) oraz psycholodzy (5,3 %). Poza formami terapii i rehabilitacji wymienionymi w Tabeli 10., 23,1 % badanych ośrodków prowadzi jeszcze wiele innych form terapii. Są to m.in.: - socjoterapia, lecząca zaburzenia psychiczne w przypadku np. nieumiejętności współdziałania osoby niepełnosprawnej z rodziną lub otoczeniem; - rehabilitacja medyczna; - prowadzenie sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych; - prowadzenie tzw. turnusów przetrwania, gdzie osoby niepełnosprawne uczą się planowania wydatków, gotowania, higieny, planowania swego czasu wolnego; - filmoterapia; - aromoterapia (inhalacje olejkami eterycznymi, masaże, kąpiele); - estetoterapia, wykorzystująca kontakt z przyrodą i otoczeniem; 19

20 - sylwoterapia (drzewoterapia), pobudzająca organizm do samoleczenia poprzez przebywanie w obecności drzew i krzewów. Na pytanie Czy prowadzone formy terapii, rehabilitacji, edukacji i opieki zaspokajają potrzeby osób niepełnosprawnych? 69 % badanych ośrodków stwierdziło, że w pełni zaspokajają, natomiast 31 % badanych ośrodków - że częściowo zaspokajają (Wykres 14.). Wykres 14. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzonych przez ośrodki form terapii, rehabilitacji, edukacji i opieki częściowo zaspokajają 31% nie zaspokajają 0% w pełni zaspokajają 69% Badane warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy i zakłady aktywności zawodowej zgłaszały wiele problemów, które uniemożliwiały pełne zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w omawianym zakresie. Dotyczyły one m.in. niewystarczających środków finansowych na rozszerzenie działalności ośrodka o nowe formy terapii i rehabilitacji (brak pracowni komputerowej, brak mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, których rodzice zmarli, są chorzy lub niepełnosprawni); braku współpracy ze strony rodziców osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, kontynuacji zajęć w domu, pracy nad zniwelowaniem nieprawidłowych nawyków i umiejętności; niewystarczającej kadry (brak logopedy, pielęgniarki, pedagoga, pracownika socjalnego); braku możliwości kontynuacji dalszej rehabilitacji zawodowej w innym ośrodku (zaz) oraz braku możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 3. Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną przez ośrodki działalnością kulturalno-rekreacyjną Uzupełnieniem rehabilitacji społecznej w badanych ośrodkach są prowadzone zajęcia rekreacyjno kulturalne. Wśród nich najczęstszymi są: wycieczki krajoznawcze, wycieczki 20

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały Nr / /201 r. Rady Powiatu w Opocznie z dnia.. 201 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób dla Powiatu Opoczyńskiego na lata Spis treści I. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb...

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 16 marca 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.4.2015.ETB ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH OSOBOM Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

12.1.Wprowadzenie. 65 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa

12.1.Wprowadzenie. 65 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 12. Wojewódzki program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 12.1.Wprowadzenie Wykluczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej na 2014 rok

Potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej na 2014 rok Potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej na 2014 rok raport opracowany przez: Dział Analiz i Programowania Sekcja Obserwatorium Integracji Społecznej TORUŃ, 2013 ROK Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 1. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej udział bierze 35 osób. a) podział uczestników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI Nowa Wieś 30.04.2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016

Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Harmonogram Działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Załącznik do uchwały Nr XXVIII/262/2014 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2014 r. Lp. Cel operacyjny Lp. Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

1. PROGRAMY I USŁUGI HABILITACJI I REHABILITACJI ADRESOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ WCZESNE ROZPOZNAWANIE I GRUPY SAMOPOMOCY

1. PROGRAMY I USŁUGI HABILITACJI I REHABILITACJI ADRESOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ WCZESNE ROZPOZNAWANIE I GRUPY SAMOPOMOCY Artykuł 26 Habilitacja i rehabilitacja 1. Państwa Strony podejmą skuteczne i odpowiednie środki, uwzględniając wsparcie wzajemnie udzielane sobie przez osoby niepełnosprawne oraz wsparcie udzielane przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do.

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do. Pieczątka ŚDS SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. w. Sprawozdanie należy sporządzić za cały okres, na który Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie Na podstawie 4 ust.2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA Załącznik s do Uchwały Nr13 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 marca 2007 r. Ocena i kontrola realizowanych zadań w roku 2006 zgodnie z Programem na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. Namysłów: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Numer ogłoszenia: 447554-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK W roku 2013 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski.

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do: Uchwały Nr XXXI/305/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26.03.2014r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Miechów 2014 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Olecko 15 kwietnia 2015r. Rozwój. 1997 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Nie każdy niepełnosprawny jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie : zatwierdzenia programu pn. Powiat dla Niepełnosprawnych". Na podstawie art. 4 ust 1, pkt.

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo