Historia literatury angielskiej History of English literature

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia literatury angielskiej History of English literature"

Transkrypt

1 Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr letni/ summer semester Wykładowca dr Agnieszka Żukowska 30 Program zajęć Literatura Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi dziełami angielskiej literatury okresu romantyzmu oraz epoki wiktoriańskiej, z uwzględnieniem ich kontekstu społeczno-kulturowego. W trakcie studenci rozwiną umiejętność analizy dzieł literackich. The aim of the course is to introduce students to a selection of literary works of the age of Romanticism and of the Victorian period. The material discussed will be set in its cultural context. As part of the course, students will develop their skills in textual analysis. W ramach ćwiczeń zostaną omówione między innymi / The material to be analysed includes: - poems by Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley and Keats - Byron, Manfred - Brontë, Wuthering Heights - Thackeray, Vanity Fair - Dickens, Bleak House - Hardy, Tess of the D Urbervilles - Wilde, The Picture of Dorian Gray - Wilde, The Importance of Being Earnest R. Carter, The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, London: Routledge, D. Daiches, A Critical History of English Literature, London: Secker and Warburg, o zaliczenie testu semestralnego (test złożony z pytań dotyczących zagadnień omawianych na ćwiczeniach) o złożenie kilku krótkich prac pisemnych (analiza wiersza lub fragmentu sztuki itp.) o obecność i aktywny udział w zajęciach o o o a test at the end of the summer semester (covering the material discussed in class) short written assignments (e.g. poetry/drama analysis) attendance and active participation in class discussions

2 II rok BA kierunek nauczycielski Historia Literatury Brytyjskiej ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Dr Mirosława Modrzewska Rok akademicki i semestr: Semestr I i II, 2011/ Celem jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w historii literatury brytyjskiej od literatury wieku osiemnastego (oświecenie) i dziewiętnastego (romantyzm i literatura romantyczna). Prezentacja każdej z tych epok uwzględnia podstawowe czynniki kulturotwórcze, główne tendencje ideowe i filozoficzne, najważniejsze gatunki literackie i konwencje artystyczne. Omówienie głównych twórców danej epoki jak i przedstawienie ich dzieł winno odsłaniać ich miejsce w kontekstach literackich i kulturowych jak i ich pozycję w procesie historycznoliterackim. Konieczne wydaje się zachowanie rozsądnej równowagi pomiędzy historycznoliterackim uogólnieniem a interpretacyjnymi refleksjami dotyczącymi konkretnych, unikatowych tekstów literackich. Kurs powinien dać studentom wiedzę z zakresu historii literatury brytyjskiej, ale także pogłębić ich rozumienie wybranych utworów. W ostatecznym rozrachunku powinno to zaowocować rozwijaniem ich umiejętności obcowania z dziełem literackim a tym samym winno prowadzić do ich bogatszego uczestnictwa w dziedzinie kultury literackiej.

3 Program zajęć Neoklasycyzm Wpływ idei Newtona i Locke a na obraz świata w wieku osiemnastym podstawowe rysy osiemnastowiecznej wizji świata (np. idea hierarchii, łańcuch bytów) a zasadnicze pojęcia ówczesnej kultury i literatury (decorum, idea naśladowania, hierarchia gatunków, poetyka normatywna itd.) twórczość Aleksandra Pope a jako wyraz głównych tendencji epoki narodziny i rozwój powieści angielskiej (D. Defoe, S. Richardson, H. Fielding, L. Sterne) Początki romantyzmu w poezji i prozie ostatnich dekad 18 w. Romantyzm romantyczna wizja świata w opozycji do paradygmatu intelektualnego 18. w. (nowe rozumienie postrzegania, koncepcja wyobraźni itd.) główne postaci poetów romantycznych (Wordsworth, Colleridge, Shelley, Keats, Byron) a zagadnienie podstawowych gatunków poetyckich. powieść w romantyzmie (Mary Shelley, Sir Walter Scott, Jane Austen) dramat romantyczny (G. G. Byron) Literatura wiktoriańska intelektualne trendy w kulturze wiktoriańskiej (utylitarianizm I transcendentalizm) obraz świata w epoce wiktoriańskiej główne tendencje w poezji wiktoriańskiej na przykładzie twórczości Alfreda Lorda Tennysona, Matthew Arnolda, Roberta Browninga. przegląd głównych kierunków rozwojowych powieści wiktoriańskiej (Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot, Thomas Hardy)

4 Literatura Alexander Pope, The Rape of the Lock, Alexander Pope, Ode on Solitude, Joseph Addison, Ode (The Spacious Firmament on High ), Joseph Addison, Ode (How are Thy ), Thomas Gray, The Progress of Poesy Thomas Gray, The Bard William Collins, Ode to Evening, Jonathan Swift, Gulliver s Travels Daniel Defoe, Robinson Crusoe Samuel Richardson, Pamela Henry Fielding, Tom Jones Laurence Sterne, Tristram Shandy, A Sentimental Journey James Thompson, The Seasons Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard Edward Young, Night Thoughts, Robert Burns, A Red, Red Rose, Tam O Shanter, To a Mouse, William Blake, The Lamb, The Little Black Boy, The Chimney Sweeper, The Sick Rose, The Tyger, London, Horace Walpole, The Castle of Otranto Mrs Anne Radcliffe, The Mysteries of Udolpho William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads, The Solitary Reaper, The Lucy Poems, The Daffodils, Ode: Intimations of Immortality, Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan, The Rime of the Ancient Mariner, Frost at Midnight, Dejection: an Ode Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind, To a Sklylark, Ozymandias, The Cloud John Keats, Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, To Autumn, La Belle Dame sans Merci George Gordon, Lord Byron, Don Juan, The Giaour, Childe Harold s Pilgrimage, Thomas De Quincey, The Confessions of an English Opium Eater Mary Godwin Shelley, Frankenstein Sir Walter Scott, Waverly Jane Austen, Pride and Prejudice Charlotte Bronte, Jane Eyre Emily Bronte, Wuthering Heights William Makepeace Thackerey, Vanity Fair Charles Dickens, Great Expectations, The Pickwick Papers George Eliot, The Mill on the Floss Thomas Hardy, Tess of the D Urbervilles, Far from the Madding Crowd Alfred Lord Tennyson, The Lotos-Eaters, The Charge of the Light Brigade, The Lady of Shalott, Tears Idle Tears Robert Browning, My Last Duchess, Fra Lippo Lippi, Meeting at Night, Parting at Morning, Two in the Campagna Mathew Arnold, The Scholar Gipsy, Dover Beach Charles Algernon Swinburne, Hymn to Proserpina Gerald Manly Hopkins, God s Grandeur, The Windhover, Pied Beauty, The Wreck of Deutchland Robert Luis Stevenson, Dr Jeckyl and Mr Hyde Lewis Caroll, Alice in Wonderland Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature, OUP 2004, The Norton Anthology of English Literature, 8 th Edition, Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide, OUP 2006, Ian Ausby, The Cambridge Guide to Literature in English, CUP 1993, Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A Historical Survey, Wydawnictwo Gdańskie 1999 Liliana Sikorska, An Outline History of English Literature, Wydawnictwo Poznańskie 2002.

5 obecność i aktywny udział w zajęciach 15 min. prezentacje na temat wybranych utworów prozatorskich XVIII i XIX wieku pisemne zaliczenia (testy) Kierunek i typ studiów; FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Metodyka Rok akademicki i semestr: 2011/2012, semestr 1 mgr Karolina Janczukowicz ECTS: 30 przygotowanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu nauczyciela Program zajęć Literatura wprowadzanie i ćwiczenie gramatyki (8 godz.) uczenie słownictwa (4 godz.) uczenie wymowy (4 godz.) uczenie dzieci (10 godz.) rozumienie ze słyszenia (4 godz.) Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press, 1981 Littlewood, W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge: CUP, 1984 Wenzel, R. Jak uczyć języka obcego metodą samodzielnego tworzenia tekstu przez ucznia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 obecność na zajęciach zaliczenie dwóch projektów (gramatyka, rozumienie ze słyszenia) przeprowadzenie projektów z uczniami szkoły średniej zaliczenie testu końcowego

6 FILOLOGIA ANGIELSKA translatoryka, specj. nauczycielska z wiedzą o kulturze Gramatyka opisowa (składnia) ECTS: Rodzaj zajęć: ćw. audytoryjne Rok akademicki i semestr: II/1 30 Wykładowca Program zajęć mgr Maciej Rataj The aim of the course is to familiarise the students with the essentials of Traditional Grammar and Structuralism, with particular emphasis on syntax. We are going to deal with parts of speech, parts of the sentence and structures. We are also going to discuss the historical background of these two schools of grammatical thought. The course is supposed to prepare trainee teachers for explaining English grammar to their students and to help trainee translators deal better with grammar in source texts in English and their own target texts translated from Polish. I. Traditional Grammar 1. Historical background 2. Parts of Speech 3. Subject and predicate 4. Verbs 5. Form and function 6. Verbals (gerunds, participles and infinitives) 7. Phrases 8. Clauses and sentences 9. Connectives TEST 1 II. Structuralism 1. The grammar system 2. English syntax and syntactic analysis 3. Syntactic classes 4. Syntactic patterns TEST 2

7 Literatura LaPalombara, Lyda E An Introduction to Grammar: Traditional, Structural, Transtional. Cambridge, Mass. Winthrop Publishers. For further reference I recommend the following websites and books: University College London Internet Grammar of English This resource will help you deal with practical grammar as well as the basic syntactic terms. Glossary of linguistic terms by the SIL It includes syntactic terms. Introduction to Traditional Grammar A Simplified Structural Syntax by William E. Rogers Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP. [any edition] Matthews, Peter H Oxford Concise Dictionary of Linguistics. 2 nd ed. Oxford: OUP. Zaliczenie semestralne na ocenę na podstawie dwóch testów i pracy na zajęciach. 1. Attendance and active participation are compulsory. You may miss two classes a term without an excuse. When you miss a class and afterwards have a written excuse, show it to me as soon as you return to my class. 2. In order to complete this course you need to obtain satisfactory grades, i.e. the grade average must exceed There will be two tests throughout the term, both including theory and its application, i.e. examples (with emphasis on examples). If you fail to reach a grade average higher than 2.9 you will be given one chance before the end of the term to retake the material covered throughout the term (no matter if you failed one test or both). Single tests may not be retaken. In case you fail the retake at the end of the first term you will be required to do a course retake (zbój) at the beginning of the winter retake session in order to pass the course. 4. In case you are absent from a test you are required to take it as soon as you return to my class. If you are absent for a long time and return after I have discussed the answers and results in class you will not be given a chance to take the test. 5. If you fail to prepare for a class I will note that down. Being unprepared on more than one occasion may affect your final grade. 6. In order to take the examination in Descriptive Grammar you need to pass both parts of the Descriptive Grammar course: Cognitive Linguistics and Syntax. Your grade in one part will not affect the grade in the other part. In other words, separate grades will be given both at the end of the first term and at the end of the second term. 7. In case you do not understand something or have suggestions concerning the syllabus or course requirements make use of the opportunity to ask me questions via or visit me during my duty hours. The answers to some questions may then be repeated in class. 8. Subscribe to the course at https://pe.ug.edu.pl/nauczyciel/1418

8 FILOLOGIA ANGIELSKA II BA- stacjonarne Nauczycielska Język pisany/written English ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Mgr Joanna Gilis-Siek Rok akademicki i semestr: semestr zimowy/winter semester 30 Program zajęć Literatura Celem jest zaznajomienie studentów z różnymi aspektami redakcji tekstu w języku angielskim. The aim of this course is to provide students with theoretical input about writing. Ćwiczenia I. Written versus spoken discourse II. Revision and consolidation of the previous material III. Writing argumentative essays 1. For and against essays 7. Opinion essays 7-8 Providing Solutions to Problems Essays 9-10 Discursive Essays 11. Descriptive writing 12. Narrative writing 13. Reviews 14. Letters and Reports 15. Writing session Evans,V. (1997) Successful Writing Proficiency. Express Publishing Langan, J. (1997) College Writing Skills. The McGraw-Hill Companies, Inc. Macpherson, R. (1997) English for Academic Purposes. PWN Regularne uczestnictwo w zajęciach + 2 eseje (classwork) + portfolio składające się z 4 samodzielnie napisanych rozprawek (homework) Regular attendance + 2 argumentative essays (classwork) + portfolio (4 argumentative essays - homework)

9 Filologia Angielska BA stacjonarne specj. translatoryczna/nauczycielska Praktyczna nauka języka ang. ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2011/2012 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Konsolidacja i doskonalenie czterech sprawności językowych a zwłaszcza rozumienia tekstu pisanego o różnej tematyce i różnym stopniu abstrakcji jak również tekstu słuchanego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy dot. wielu dziedzin życia oraz prowadzenia dyskusji mającej na celu dojście do wspólnych wniosków po omówieniu argumentów `za` i `przeciw`. Rozwijanie umiejętności syntetycznego streszczania tekstu bez `zapożyczania` słownictwa z oryginału lecz przy pomocy wyrazów bliskoznacznych oraz używając ograniczonej liczby wyrazów np.50 słów. Poszerzanie zasobu słownictwa w oparciu o teksty z różnych źródeł oraz przy pomocy ćwiczeń słowotwórczych np. wykorzystując możliwości sufiksacji. Powtórzenie i konsolidacja niektórych zagadnień gramatycznych.

10 Program zajęć Literatura Tematy omawiane i opracowywane: Życie w mieście i na prowincji możliwości i ograniczenia obu tych stylów. Stosunki międzyludzkie w róznych aspektach np. w pracy, w domu, w szkole itp. Globalizacja aspekty pozytywne i zagrożenia np. dla języków i kultur mniejszości. Związki małżeństwo, rodzina itp. Postęp technologiczny dobre i złe strony tego zjawiska. Środowisko naturalne zagrożenia i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Zdrowy styl życia mit czy konieczność. Praca- sytuacja na rynku pracy, uwarunkowania wynikające ze zmieniających się warunków i wymagań na tym rynku. Wolności i prawa człowieka. Wszystkie tematy wymagają specyficznego słownictwa, które studenci na bieżąco opracowują i przyswajają. W ramach w/w tematów studenci wykonują także ćwiczenia słownikowe, piszą streszczenia oraz słuchają nagrań,które omawiają wykonując różne ćwiczenia na zrozumienie oraz pisząc streszczenia. Wyszukują oni także w ngraniach określonych słów i zwrotów specyficznych dla danego tematu lub interesujących z innego powodu. Podręcznik kursowy: Annette Capel, Wendy Sharp Objective Proficiency. CUP Erica Hall: Objective Proficiency- Workbook. CUP Wirginia Evans: CPE Use of English 1 for the revised Cambridge Proficiency Examination. Express Publishing Cambridge Certificate of Proficiency 1&2 Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.CUP Longman Dictionary of Contemporary English Oxford Dictionary of Collocations Opanowanie materiału oraz zaliczenie 4 testów kontrolnych

11 FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne Nauczycielska/translatoryczna Praktyczna nauka języka angielskiego fonetyka praktyczna ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2008/2009 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Przyswojenie przez studentów najważniejszych incji dot. akcentuacji wyrazowej, zdaniowej ; jej roli w mowie ang. Jak również zapoznanie studentów z formą i funkcją intonacji w mowie angielskiej. Opanowanie przez studentów umiejętności poprawnego akcentowania wyrazów, właściwego stosowania akcentu zdaniowego oraz poprawne stosowanie przez studentów różnych typów wzorów intonacyjnych w zależności od typu zdania oraz kontekstu w jakim to zdanie jest wypowiadane. Zapoznanie studentów z charakterystycznymi dla angielskiej mowy wzorami rytmicznymi. Opanowanie przez studentów powyższych aspektów mowy angielskiej powinno skutkować naturalną, jak najbardziej zbliżoną do modelu ` rodowitego mówcy` wymową, co dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli jęz. angielskiego jest sprawą priorytetową. Program zajęć Poziomy akcentu wyrazowego. Wzory akcentuacyjne wyrazów wielosylabowych z uwzględnieniem wpływu przyrostków na wzór akcentuacyjny danego wyrazu. Akcentuacja wyrazów złożonych w odróżnieniu od akcentuacji fraz. Akcent zdaniowy ze szczególnym uwzględnieniem akcentu tonicznego. Rola intonacji w mowie angielskiej. Intonacja poszczególnych typów zdań np. pytań, zdań oznajmujących, zdań rozkazujących, końcówek pytajnych, zdań złożonych itd. Rola intonacji w wyrazaniu swojej postawy wobec zaistniałej sytuacji - ` attitudinal function`. Rola intonacji w systemie gramatycznym jęz. angielskiego. Rytm mowy angielskiej ze szczególnym uwzględnieniem ` słabych form`.

12 Literatura Ponsonby,M. (1982) How Now, Brown Cow? a course in the pronunciation of English. ELT Gimson` s Pronunciation of English (1994). Edward Arnold Allen, W.S. ( 1972) Living English Speech. Longan Bradford,B. (1988) Intonation in Context. CUP Well, J.C. ( 2000 ) Longman Pronunciation Dictionary. Longman Cambridge English Pronouncing Dictionary (2003). CUP Dodatkowe materiały takie jak: wiersze, limeryki, ` nursery rhymes`, fragmenty nagrań współczesnych brytyjskich dramatów. Wykonanie 2-3 transkrypcji fonemicznych dialogów z zaznaczeniem akcentów oraz intonacji. Przeczytanie na głos danego dialogu. Wykonanie transkrypcji dłuższego fragmentu dramatu oraz przeczytanie go na głos z kolegami. Uzyskanie pozytywnych ocen za powyższe zadania.

13 nauczycielska /zaoczne/ FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: wykład Wykładowca Gramatyka opisowa Rok akademicki i semestr: 2011 III semestr Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu

14 FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: lecture Wykładowca Descriptive grammar Rok akademicki i semestr: 2011 III Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Students will be able to analyze semantic and pragmatic aspects of selected language units; the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Exam

15 SYLLABUS Nazwa przedmiotu: gramatyka opisowa Typ przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów: II Semestr: III Całk. liczba godz.: 15 Punkty ECTS: Forma zajęć /metody nauczania: wykład Język wykładowy: angielski Imię i nazwisko wykładowcy:dr Tadeusz Danilewicz Wymagania wstępne: Cele przedmiotu (efekty kształcenia i kompetencje): Znajomość zagadnień związanych z morfologią i składnią; umiejętność stosowania instrumentów badawczych do analizy jednostek językowych. Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; Wykorzystanie zdobytej wiedzy do opracowania własnego dydaktycznego materiału językowego. TREŚCI PRZEDMIOTU: - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Metody oceny: egzamin Zalecana LITERATURA: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.

16 SYLLABUS DESCRIPTION Course title: descriptive grammar Type of course: obligatory Course code: Level of course: advanced Year of study: II Semester: III Number of hours: 15 Number of credits: Teaching methods: lecture Language of instruction: Name of lecturer: dr Tadeusz Danilewicz English Prerequisites: Objectives of the course (expressed in terms of learning outcomes and competences): Students are familiar with different ways of implementing theoretical tools to the analysis of selected aspects of language units Students should be able to analyze semantic and pragmatic aspects of language units; Students will implement the theoretical tools in the design of an original language input. COURSE CONTENTS: -the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Assessment methods: exam RECOMMENDED READING: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.Lyons, J

17 FILOLOGIA ANGIELSKA (studia licencjackie, II rok) METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ECTS:4 Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca o o Rok akademicki i semestr: 2011/2012, 1 Dr Andrzej Cirocki Zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami w metodyce nauczania języka obcego. Zapoznanie studentów z fachową terminologią i egzekwowanie jej w dyskusjach klasowych i pracach pisemnych. 30 Program zajęć Literatura No. Topic No. of hours 1. Wprowadzenie do 2 2. Nauczanie sprawności receptywnych 8 3. Nauczanie sprawności produktywnych 8 4. Nauczanie wymowy 2 5. Nauczanie słownictwa 4 6. Nauczanie gramatyki 6 Brown, H. Douglas Principles of Language Learning and Teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Brown, H. Douglas Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Harmer, Jeremy (4 th ed.). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson-Longman. Hedge, Tricia Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press. Johnson, Keith An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Ltd. (2 nd ed). Aby otrzymać zaliczenie, studenci muszą: brać aktywny udział w zajęciach; regularnie uczęszczać na zajęcia (Jeśli student opuści więcej niż dwa zajęcia, musi stawić się na konsultacjach wykładowcy w celu zaliczenia materiału.); być przygotowani do dyskusji, regularnie czytając wyznaczoną literaturę.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf

Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf FILOLOGIA ANGIELSKA Przekład literacki literatura piękna ECTS: Rodzaj zajęć: Warsztaty - ćwiczenia 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf 30 Literatura Głównym celem jest umożliwienie studentom

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Undergraduate studies (B.A. level)

Undergraduate studies (B.A. level) THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS - MIXED LANGUAGE PROGRAMMES OFFERED BY THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS in 2016/17 1. language English, German 2. language - English, German, French, Russian Undergraduate

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Nazwa Przedmiotu: Filozofia społeczna (ćwiczenia, 30 godzin) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej i amerykańskiej 2. Kod przedmiotu: FA-3 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA- Pozycja planu: A5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane eminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do 1 Nazwa przedmiotu egzaminu dyplomowego 1 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 DA/MB/-232 232-40/14 Załącznik nr 3 Formularz cenowy Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Cena jednostkowa Ilość Cena netto 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 C. Elder 2. J. Holmes, The

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.B. l Nazwa przedmiotu (course title)

Bardziej szczegółowo

Filologia; studia I stopnia. Filologia Angielska. studia niestacjonarne:

Filologia; studia I stopnia. Filologia Angielska. studia niestacjonarne: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Nazwa specjalności: Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi Nazwa przedmiotu: Osoby prowadzące: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W WARSZAWIE SWSPiZ

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6)

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6) Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s12-2013FA- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodyka języka obcego w szkole (4-6) 2 Rodzaj przedmiotu specjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METODYKA PRZEDMIOTOWA NA ETAPACH PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM 2. Kod przedmiotu: ANG_S_2012/13_35 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Języka Angielskiego ćwiczenia II rok studiów II stopnia, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Języka Angielskiego ćwiczenia II rok studiów II stopnia, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Języka Angielskiego ćwiczenia II rok studiów II stopnia, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Przedstawienie zarysu ewolucji angielszczyzny na przestrzenie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA PROCES REKRUTACYJNY 2014/2015

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA PROCES REKRUTACYJNY 2014/2015 FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA II STOPNIA PROCES REKRUTACYJNY 2014/2015 INFORMACJA OGÓLNA Od roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia można studiować w ramach następujących specjalności:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-H32-MNJA;

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Matras Bookshops in Warsaw / Księgarnie Matras w Warszawie Księgarnia Matras 144, ul. Nowy Świat 41, pon.-pt. 10.00-19.00, sob.,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Wygenerowana dokumentacja

1. Wprowadzenie. 2. Wygenerowana dokumentacja 1. Wprowadzenie Pakiet syllabus wspomaga tworzenie dokumentacji dydaktycznej prowadzonych kursów w formie przyjętej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W porównaniu z oficjalnymi wzorcami dokumentów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PNJA Proficiency Review Rocznik studiów 2012/13 Wydział

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Język angielski Kod przedmiotu PPA33 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo