Historia literatury angielskiej History of English literature

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia literatury angielskiej History of English literature"

Transkrypt

1 Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr letni/ summer semester Wykładowca dr Agnieszka Żukowska 30 Program zajęć Literatura Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi dziełami angielskiej literatury okresu romantyzmu oraz epoki wiktoriańskiej, z uwzględnieniem ich kontekstu społeczno-kulturowego. W trakcie studenci rozwiną umiejętność analizy dzieł literackich. The aim of the course is to introduce students to a selection of literary works of the age of Romanticism and of the Victorian period. The material discussed will be set in its cultural context. As part of the course, students will develop their skills in textual analysis. W ramach ćwiczeń zostaną omówione między innymi / The material to be analysed includes: - poems by Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley and Keats - Byron, Manfred - Brontë, Wuthering Heights - Thackeray, Vanity Fair - Dickens, Bleak House - Hardy, Tess of the D Urbervilles - Wilde, The Picture of Dorian Gray - Wilde, The Importance of Being Earnest R. Carter, The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, London: Routledge, D. Daiches, A Critical History of English Literature, London: Secker and Warburg, o zaliczenie testu semestralnego (test złożony z pytań dotyczących zagadnień omawianych na ćwiczeniach) o złożenie kilku krótkich prac pisemnych (analiza wiersza lub fragmentu sztuki itp.) o obecność i aktywny udział w zajęciach o o o a test at the end of the summer semester (covering the material discussed in class) short written assignments (e.g. poetry/drama analysis) attendance and active participation in class discussions

2 II rok BA kierunek nauczycielski Historia Literatury Brytyjskiej ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Dr Mirosława Modrzewska Rok akademicki i semestr: Semestr I i II, 2011/ Celem jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w historii literatury brytyjskiej od literatury wieku osiemnastego (oświecenie) i dziewiętnastego (romantyzm i literatura romantyczna). Prezentacja każdej z tych epok uwzględnia podstawowe czynniki kulturotwórcze, główne tendencje ideowe i filozoficzne, najważniejsze gatunki literackie i konwencje artystyczne. Omówienie głównych twórców danej epoki jak i przedstawienie ich dzieł winno odsłaniać ich miejsce w kontekstach literackich i kulturowych jak i ich pozycję w procesie historycznoliterackim. Konieczne wydaje się zachowanie rozsądnej równowagi pomiędzy historycznoliterackim uogólnieniem a interpretacyjnymi refleksjami dotyczącymi konkretnych, unikatowych tekstów literackich. Kurs powinien dać studentom wiedzę z zakresu historii literatury brytyjskiej, ale także pogłębić ich rozumienie wybranych utworów. W ostatecznym rozrachunku powinno to zaowocować rozwijaniem ich umiejętności obcowania z dziełem literackim a tym samym winno prowadzić do ich bogatszego uczestnictwa w dziedzinie kultury literackiej.

3 Program zajęć Neoklasycyzm Wpływ idei Newtona i Locke a na obraz świata w wieku osiemnastym podstawowe rysy osiemnastowiecznej wizji świata (np. idea hierarchii, łańcuch bytów) a zasadnicze pojęcia ówczesnej kultury i literatury (decorum, idea naśladowania, hierarchia gatunków, poetyka normatywna itd.) twórczość Aleksandra Pope a jako wyraz głównych tendencji epoki narodziny i rozwój powieści angielskiej (D. Defoe, S. Richardson, H. Fielding, L. Sterne) Początki romantyzmu w poezji i prozie ostatnich dekad 18 w. Romantyzm romantyczna wizja świata w opozycji do paradygmatu intelektualnego 18. w. (nowe rozumienie postrzegania, koncepcja wyobraźni itd.) główne postaci poetów romantycznych (Wordsworth, Colleridge, Shelley, Keats, Byron) a zagadnienie podstawowych gatunków poetyckich. powieść w romantyzmie (Mary Shelley, Sir Walter Scott, Jane Austen) dramat romantyczny (G. G. Byron) Literatura wiktoriańska intelektualne trendy w kulturze wiktoriańskiej (utylitarianizm I transcendentalizm) obraz świata w epoce wiktoriańskiej główne tendencje w poezji wiktoriańskiej na przykładzie twórczości Alfreda Lorda Tennysona, Matthew Arnolda, Roberta Browninga. przegląd głównych kierunków rozwojowych powieści wiktoriańskiej (Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot, Thomas Hardy)

4 Literatura Alexander Pope, The Rape of the Lock, Alexander Pope, Ode on Solitude, Joseph Addison, Ode (The Spacious Firmament on High ), Joseph Addison, Ode (How are Thy ), Thomas Gray, The Progress of Poesy Thomas Gray, The Bard William Collins, Ode to Evening, Jonathan Swift, Gulliver s Travels Daniel Defoe, Robinson Crusoe Samuel Richardson, Pamela Henry Fielding, Tom Jones Laurence Sterne, Tristram Shandy, A Sentimental Journey James Thompson, The Seasons Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard Edward Young, Night Thoughts, Robert Burns, A Red, Red Rose, Tam O Shanter, To a Mouse, William Blake, The Lamb, The Little Black Boy, The Chimney Sweeper, The Sick Rose, The Tyger, London, Horace Walpole, The Castle of Otranto Mrs Anne Radcliffe, The Mysteries of Udolpho William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads, The Solitary Reaper, The Lucy Poems, The Daffodils, Ode: Intimations of Immortality, Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan, The Rime of the Ancient Mariner, Frost at Midnight, Dejection: an Ode Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind, To a Sklylark, Ozymandias, The Cloud John Keats, Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, To Autumn, La Belle Dame sans Merci George Gordon, Lord Byron, Don Juan, The Giaour, Childe Harold s Pilgrimage, Thomas De Quincey, The Confessions of an English Opium Eater Mary Godwin Shelley, Frankenstein Sir Walter Scott, Waverly Jane Austen, Pride and Prejudice Charlotte Bronte, Jane Eyre Emily Bronte, Wuthering Heights William Makepeace Thackerey, Vanity Fair Charles Dickens, Great Expectations, The Pickwick Papers George Eliot, The Mill on the Floss Thomas Hardy, Tess of the D Urbervilles, Far from the Madding Crowd Alfred Lord Tennyson, The Lotos-Eaters, The Charge of the Light Brigade, The Lady of Shalott, Tears Idle Tears Robert Browning, My Last Duchess, Fra Lippo Lippi, Meeting at Night, Parting at Morning, Two in the Campagna Mathew Arnold, The Scholar Gipsy, Dover Beach Charles Algernon Swinburne, Hymn to Proserpina Gerald Manly Hopkins, God s Grandeur, The Windhover, Pied Beauty, The Wreck of Deutchland Robert Luis Stevenson, Dr Jeckyl and Mr Hyde Lewis Caroll, Alice in Wonderland Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature, OUP 2004, The Norton Anthology of English Literature, 8 th Edition, Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide, OUP 2006, Ian Ausby, The Cambridge Guide to Literature in English, CUP 1993, Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A Historical Survey, Wydawnictwo Gdańskie 1999 Liliana Sikorska, An Outline History of English Literature, Wydawnictwo Poznańskie 2002.

5 obecność i aktywny udział w zajęciach 15 min. prezentacje na temat wybranych utworów prozatorskich XVIII i XIX wieku pisemne zaliczenia (testy) Kierunek i typ studiów; FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Metodyka Rok akademicki i semestr: 2011/2012, semestr 1 mgr Karolina Janczukowicz ECTS: 30 przygotowanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu nauczyciela Program zajęć Literatura wprowadzanie i ćwiczenie gramatyki (8 godz.) uczenie słownictwa (4 godz.) uczenie wymowy (4 godz.) uczenie dzieci (10 godz.) rozumienie ze słyszenia (4 godz.) Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press, 1981 Littlewood, W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge: CUP, 1984 Wenzel, R. Jak uczyć języka obcego metodą samodzielnego tworzenia tekstu przez ucznia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 obecność na zajęciach zaliczenie dwóch projektów (gramatyka, rozumienie ze słyszenia) przeprowadzenie projektów z uczniami szkoły średniej zaliczenie testu końcowego

6 FILOLOGIA ANGIELSKA translatoryka, specj. nauczycielska z wiedzą o kulturze Gramatyka opisowa (składnia) ECTS: Rodzaj zajęć: ćw. audytoryjne Rok akademicki i semestr: II/1 30 Wykładowca Program zajęć mgr Maciej Rataj The aim of the course is to familiarise the students with the essentials of Traditional Grammar and Structuralism, with particular emphasis on syntax. We are going to deal with parts of speech, parts of the sentence and structures. We are also going to discuss the historical background of these two schools of grammatical thought. The course is supposed to prepare trainee teachers for explaining English grammar to their students and to help trainee translators deal better with grammar in source texts in English and their own target texts translated from Polish. I. Traditional Grammar 1. Historical background 2. Parts of Speech 3. Subject and predicate 4. Verbs 5. Form and function 6. Verbals (gerunds, participles and infinitives) 7. Phrases 8. Clauses and sentences 9. Connectives TEST 1 II. Structuralism 1. The grammar system 2. English syntax and syntactic analysis 3. Syntactic classes 4. Syntactic patterns TEST 2

7 Literatura LaPalombara, Lyda E An Introduction to Grammar: Traditional, Structural, Transtional. Cambridge, Mass. Winthrop Publishers. For further reference I recommend the following websites and books: University College London Internet Grammar of English This resource will help you deal with practical grammar as well as the basic syntactic terms. Glossary of linguistic terms by the SIL It includes syntactic terms. Introduction to Traditional Grammar A Simplified Structural Syntax by William E. Rogers Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP. [any edition] Matthews, Peter H Oxford Concise Dictionary of Linguistics. 2 nd ed. Oxford: OUP. Zaliczenie semestralne na ocenę na podstawie dwóch testów i pracy na zajęciach. 1. Attendance and active participation are compulsory. You may miss two classes a term without an excuse. When you miss a class and afterwards have a written excuse, show it to me as soon as you return to my class. 2. In order to complete this course you need to obtain satisfactory grades, i.e. the grade average must exceed There will be two tests throughout the term, both including theory and its application, i.e. examples (with emphasis on examples). If you fail to reach a grade average higher than 2.9 you will be given one chance before the end of the term to retake the material covered throughout the term (no matter if you failed one test or both). Single tests may not be retaken. In case you fail the retake at the end of the first term you will be required to do a course retake (zbój) at the beginning of the winter retake session in order to pass the course. 4. In case you are absent from a test you are required to take it as soon as you return to my class. If you are absent for a long time and return after I have discussed the answers and results in class you will not be given a chance to take the test. 5. If you fail to prepare for a class I will note that down. Being unprepared on more than one occasion may affect your final grade. 6. In order to take the examination in Descriptive Grammar you need to pass both parts of the Descriptive Grammar course: Cognitive Linguistics and Syntax. Your grade in one part will not affect the grade in the other part. In other words, separate grades will be given both at the end of the first term and at the end of the second term. 7. In case you do not understand something or have suggestions concerning the syllabus or course requirements make use of the opportunity to ask me questions via or visit me during my duty hours. The answers to some questions may then be repeated in class. 8. Subscribe to the course at https://pe.ug.edu.pl/nauczyciel/1418

8 FILOLOGIA ANGIELSKA II BA- stacjonarne Nauczycielska Język pisany/written English ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Mgr Joanna Gilis-Siek Rok akademicki i semestr: semestr zimowy/winter semester 30 Program zajęć Literatura Celem jest zaznajomienie studentów z różnymi aspektami redakcji tekstu w języku angielskim. The aim of this course is to provide students with theoretical input about writing. Ćwiczenia I. Written versus spoken discourse II. Revision and consolidation of the previous material III. Writing argumentative essays 1. For and against essays 7. Opinion essays 7-8 Providing Solutions to Problems Essays 9-10 Discursive Essays 11. Descriptive writing 12. Narrative writing 13. Reviews 14. Letters and Reports 15. Writing session Evans,V. (1997) Successful Writing Proficiency. Express Publishing Langan, J. (1997) College Writing Skills. The McGraw-Hill Companies, Inc. Macpherson, R. (1997) English for Academic Purposes. PWN Regularne uczestnictwo w zajęciach + 2 eseje (classwork) + portfolio składające się z 4 samodzielnie napisanych rozprawek (homework) Regular attendance + 2 argumentative essays (classwork) + portfolio (4 argumentative essays - homework)

9 Filologia Angielska BA stacjonarne specj. translatoryczna/nauczycielska Praktyczna nauka języka ang. ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2011/2012 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Konsolidacja i doskonalenie czterech sprawności językowych a zwłaszcza rozumienia tekstu pisanego o różnej tematyce i różnym stopniu abstrakcji jak również tekstu słuchanego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy dot. wielu dziedzin życia oraz prowadzenia dyskusji mającej na celu dojście do wspólnych wniosków po omówieniu argumentów `za` i `przeciw`. Rozwijanie umiejętności syntetycznego streszczania tekstu bez `zapożyczania` słownictwa z oryginału lecz przy pomocy wyrazów bliskoznacznych oraz używając ograniczonej liczby wyrazów np.50 słów. Poszerzanie zasobu słownictwa w oparciu o teksty z różnych źródeł oraz przy pomocy ćwiczeń słowotwórczych np. wykorzystując możliwości sufiksacji. Powtórzenie i konsolidacja niektórych zagadnień gramatycznych.

10 Program zajęć Literatura Tematy omawiane i opracowywane: Życie w mieście i na prowincji możliwości i ograniczenia obu tych stylów. Stosunki międzyludzkie w róznych aspektach np. w pracy, w domu, w szkole itp. Globalizacja aspekty pozytywne i zagrożenia np. dla języków i kultur mniejszości. Związki małżeństwo, rodzina itp. Postęp technologiczny dobre i złe strony tego zjawiska. Środowisko naturalne zagrożenia i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Zdrowy styl życia mit czy konieczność. Praca- sytuacja na rynku pracy, uwarunkowania wynikające ze zmieniających się warunków i wymagań na tym rynku. Wolności i prawa człowieka. Wszystkie tematy wymagają specyficznego słownictwa, które studenci na bieżąco opracowują i przyswajają. W ramach w/w tematów studenci wykonują także ćwiczenia słownikowe, piszą streszczenia oraz słuchają nagrań,które omawiają wykonując różne ćwiczenia na zrozumienie oraz pisząc streszczenia. Wyszukują oni także w ngraniach określonych słów i zwrotów specyficznych dla danego tematu lub interesujących z innego powodu. Podręcznik kursowy: Annette Capel, Wendy Sharp Objective Proficiency. CUP Erica Hall: Objective Proficiency- Workbook. CUP Wirginia Evans: CPE Use of English 1 for the revised Cambridge Proficiency Examination. Express Publishing Cambridge Certificate of Proficiency 1&2 Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.CUP Longman Dictionary of Contemporary English Oxford Dictionary of Collocations Opanowanie materiału oraz zaliczenie 4 testów kontrolnych

11 FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne Nauczycielska/translatoryczna Praktyczna nauka języka angielskiego fonetyka praktyczna ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2008/2009 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Przyswojenie przez studentów najważniejszych incji dot. akcentuacji wyrazowej, zdaniowej ; jej roli w mowie ang. Jak również zapoznanie studentów z formą i funkcją intonacji w mowie angielskiej. Opanowanie przez studentów umiejętności poprawnego akcentowania wyrazów, właściwego stosowania akcentu zdaniowego oraz poprawne stosowanie przez studentów różnych typów wzorów intonacyjnych w zależności od typu zdania oraz kontekstu w jakim to zdanie jest wypowiadane. Zapoznanie studentów z charakterystycznymi dla angielskiej mowy wzorami rytmicznymi. Opanowanie przez studentów powyższych aspektów mowy angielskiej powinno skutkować naturalną, jak najbardziej zbliżoną do modelu ` rodowitego mówcy` wymową, co dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli jęz. angielskiego jest sprawą priorytetową. Program zajęć Poziomy akcentu wyrazowego. Wzory akcentuacyjne wyrazów wielosylabowych z uwzględnieniem wpływu przyrostków na wzór akcentuacyjny danego wyrazu. Akcentuacja wyrazów złożonych w odróżnieniu od akcentuacji fraz. Akcent zdaniowy ze szczególnym uwzględnieniem akcentu tonicznego. Rola intonacji w mowie angielskiej. Intonacja poszczególnych typów zdań np. pytań, zdań oznajmujących, zdań rozkazujących, końcówek pytajnych, zdań złożonych itd. Rola intonacji w wyrazaniu swojej postawy wobec zaistniałej sytuacji - ` attitudinal function`. Rola intonacji w systemie gramatycznym jęz. angielskiego. Rytm mowy angielskiej ze szczególnym uwzględnieniem ` słabych form`.

12 Literatura Ponsonby,M. (1982) How Now, Brown Cow? a course in the pronunciation of English. ELT Gimson` s Pronunciation of English (1994). Edward Arnold Allen, W.S. ( 1972) Living English Speech. Longan Bradford,B. (1988) Intonation in Context. CUP Well, J.C. ( 2000 ) Longman Pronunciation Dictionary. Longman Cambridge English Pronouncing Dictionary (2003). CUP Dodatkowe materiały takie jak: wiersze, limeryki, ` nursery rhymes`, fragmenty nagrań współczesnych brytyjskich dramatów. Wykonanie 2-3 transkrypcji fonemicznych dialogów z zaznaczeniem akcentów oraz intonacji. Przeczytanie na głos danego dialogu. Wykonanie transkrypcji dłuższego fragmentu dramatu oraz przeczytanie go na głos z kolegami. Uzyskanie pozytywnych ocen za powyższe zadania.

13 nauczycielska /zaoczne/ FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: wykład Wykładowca Gramatyka opisowa Rok akademicki i semestr: 2011 III semestr Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu

14 FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: lecture Wykładowca Descriptive grammar Rok akademicki i semestr: 2011 III Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Students will be able to analyze semantic and pragmatic aspects of selected language units; the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Exam

15 SYLLABUS Nazwa przedmiotu: gramatyka opisowa Typ przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów: II Semestr: III Całk. liczba godz.: 15 Punkty ECTS: Forma zajęć /metody nauczania: wykład Język wykładowy: angielski Imię i nazwisko wykładowcy:dr Tadeusz Danilewicz Wymagania wstępne: Cele przedmiotu (efekty kształcenia i kompetencje): Znajomość zagadnień związanych z morfologią i składnią; umiejętność stosowania instrumentów badawczych do analizy jednostek językowych. Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; Wykorzystanie zdobytej wiedzy do opracowania własnego dydaktycznego materiału językowego. TREŚCI PRZEDMIOTU: - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Metody oceny: egzamin Zalecana LITERATURA: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.

16 SYLLABUS DESCRIPTION Course title: descriptive grammar Type of course: obligatory Course code: Level of course: advanced Year of study: II Semester: III Number of hours: 15 Number of credits: Teaching methods: lecture Language of instruction: Name of lecturer: dr Tadeusz Danilewicz English Prerequisites: Objectives of the course (expressed in terms of learning outcomes and competences): Students are familiar with different ways of implementing theoretical tools to the analysis of selected aspects of language units Students should be able to analyze semantic and pragmatic aspects of language units; Students will implement the theoretical tools in the design of an original language input. COURSE CONTENTS: -the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Assessment methods: exam RECOMMENDED READING: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.Lyons, J

17 FILOLOGIA ANGIELSKA (studia licencjackie, II rok) METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ECTS:4 Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca o o Rok akademicki i semestr: 2011/2012, 1 Dr Andrzej Cirocki Zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami w metodyce nauczania języka obcego. Zapoznanie studentów z fachową terminologią i egzekwowanie jej w dyskusjach klasowych i pracach pisemnych. 30 Program zajęć Literatura No. Topic No. of hours 1. Wprowadzenie do 2 2. Nauczanie sprawności receptywnych 8 3. Nauczanie sprawności produktywnych 8 4. Nauczanie wymowy 2 5. Nauczanie słownictwa 4 6. Nauczanie gramatyki 6 Brown, H. Douglas Principles of Language Learning and Teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Brown, H. Douglas Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Harmer, Jeremy (4 th ed.). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson-Longman. Hedge, Tricia Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press. Johnson, Keith An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Ltd. (2 nd ed). Aby otrzymać zaliczenie, studenci muszą: brać aktywny udział w zajęciach; regularnie uczęszczać na zajęcia (Jeśli student opuści więcej niż dwa zajęcia, musi stawić się na konsultacjach wykładowcy w celu zaliczenia materiału.); być przygotowani do dyskusji, regularnie czytając wyznaczoną literaturę.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Historia literatury brytyjskiej 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Literatura brytyjska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf

Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf FILOLOGIA ANGIELSKA Przekład literacki literatura piękna ECTS: Rodzaj zajęć: Warsztaty - ćwiczenia 2011/12 semestr zimowy Dr Krzysztof Filip Rudolf 30 Literatura Głównym celem jest umożliwienie studentom

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Seminarium magisterskie archeologia epoki kamienia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Master s seminar

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW prawo STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne jednolite magisterskie SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Prawo konstytucyjne Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Historia literatury angielskiej I Kod przedmiotu

Historia literatury angielskiej I Kod przedmiotu Historia literatury angielskiej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia literatury angielskiej I Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT1-Ć-14_pNadGen5NOUB Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Trening kreatywności 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Creativity training 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B.

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Nazwa Przedmiotu: Filozofia społeczna (ćwiczenia, 30 godzin) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Undergraduate studies (B.A. level)

Undergraduate studies (B.A. level) THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS - MIXED LANGUAGE PROGRAMMES OFFERED BY THE CHAIR OF APPLIED LINGUISTICS in 2016/17 1. language English, German 2. language - English, German, French, Russian Undergraduate

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Introduction to Multiculture

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego modułu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej i amerykańskiej 2. Kod przedmiotu: FA-3 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Kierunkowy. UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - EUROPEISTYKA NIESTACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA I STOPNIA Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Praktyczny wstęp do programowania 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo)

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Sylwia Góralewicz Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (02-FL-RJ-S1-PNJA03)

Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (02-FL-RJ-S1-PNJA03) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Nazwa kierunku i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego 1. Informacje ogólne (02FLRJS1PNJA03)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

COURSES IN RUSSIAN LANGUAGE KURSY W JĘZYKU ROSYJSKIM

COURSES IN RUSSIAN LANGUAGE KURSY W JĘZYKU ROSYJSKIM Year Rok Winter zimowy Summer letni Winter zimowy Summer letni Winter zimowy Summer letni Specialization Specjalizacja Winter zimowy Summer letni 06/07 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dzieci ulicy i streetworking 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Street Children and streetworking 3.

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA- Pozycja planu: A5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane eminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do 1 Nazwa przedmiotu egzaminu dyplomowego 1 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Europeistyka STOPIEŃ EDUKACJI Studia stacjonarne I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B. 5 II.B.6

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA03) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka opisowa: składnia Przedmiot w języku angielskim: Descriptive Linguistics

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia stacjonarne I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B. 5 II.B.6

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 DA/MB/-232 232-40/14 Załącznik nr 3 Formularz cenowy Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Cena jednostkowa Ilość Cena netto 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 C. Elder 2. J. Holmes, The

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.B. l Nazwa przedmiotu (course title)

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia

Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW M2/1/6 Fonetyka/Intonacja Phonetics/Intonation Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II)

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) CEL PRZEDMIOTU C Nabycie podstawowej wiedzy związanej z historią

Bardziej szczegółowo