Historia literatury angielskiej History of English literature

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia literatury angielskiej History of English literature"

Transkrypt

1 Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr letni/ summer semester Wykładowca dr Agnieszka Żukowska 30 Program zajęć Literatura Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi dziełami angielskiej literatury okresu romantyzmu oraz epoki wiktoriańskiej, z uwzględnieniem ich kontekstu społeczno-kulturowego. W trakcie studenci rozwiną umiejętność analizy dzieł literackich. The aim of the course is to introduce students to a selection of literary works of the age of Romanticism and of the Victorian period. The material discussed will be set in its cultural context. As part of the course, students will develop their skills in textual analysis. W ramach ćwiczeń zostaną omówione między innymi / The material to be analysed includes: - poems by Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley and Keats - Byron, Manfred - Brontë, Wuthering Heights - Thackeray, Vanity Fair - Dickens, Bleak House - Hardy, Tess of the D Urbervilles - Wilde, The Picture of Dorian Gray - Wilde, The Importance of Being Earnest R. Carter, The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, London: Routledge, D. Daiches, A Critical History of English Literature, London: Secker and Warburg, o zaliczenie testu semestralnego (test złożony z pytań dotyczących zagadnień omawianych na ćwiczeniach) o złożenie kilku krótkich prac pisemnych (analiza wiersza lub fragmentu sztuki itp.) o obecność i aktywny udział w zajęciach o o o a test at the end of the summer semester (covering the material discussed in class) short written assignments (e.g. poetry/drama analysis) attendance and active participation in class discussions

2 II rok BA kierunek nauczycielski Historia Literatury Brytyjskiej ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Dr Mirosława Modrzewska Rok akademicki i semestr: Semestr I i II, 2011/ Celem jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w historii literatury brytyjskiej od literatury wieku osiemnastego (oświecenie) i dziewiętnastego (romantyzm i literatura romantyczna). Prezentacja każdej z tych epok uwzględnia podstawowe czynniki kulturotwórcze, główne tendencje ideowe i filozoficzne, najważniejsze gatunki literackie i konwencje artystyczne. Omówienie głównych twórców danej epoki jak i przedstawienie ich dzieł winno odsłaniać ich miejsce w kontekstach literackich i kulturowych jak i ich pozycję w procesie historycznoliterackim. Konieczne wydaje się zachowanie rozsądnej równowagi pomiędzy historycznoliterackim uogólnieniem a interpretacyjnymi refleksjami dotyczącymi konkretnych, unikatowych tekstów literackich. Kurs powinien dać studentom wiedzę z zakresu historii literatury brytyjskiej, ale także pogłębić ich rozumienie wybranych utworów. W ostatecznym rozrachunku powinno to zaowocować rozwijaniem ich umiejętności obcowania z dziełem literackim a tym samym winno prowadzić do ich bogatszego uczestnictwa w dziedzinie kultury literackiej.

3 Program zajęć Neoklasycyzm Wpływ idei Newtona i Locke a na obraz świata w wieku osiemnastym podstawowe rysy osiemnastowiecznej wizji świata (np. idea hierarchii, łańcuch bytów) a zasadnicze pojęcia ówczesnej kultury i literatury (decorum, idea naśladowania, hierarchia gatunków, poetyka normatywna itd.) twórczość Aleksandra Pope a jako wyraz głównych tendencji epoki narodziny i rozwój powieści angielskiej (D. Defoe, S. Richardson, H. Fielding, L. Sterne) Początki romantyzmu w poezji i prozie ostatnich dekad 18 w. Romantyzm romantyczna wizja świata w opozycji do paradygmatu intelektualnego 18. w. (nowe rozumienie postrzegania, koncepcja wyobraźni itd.) główne postaci poetów romantycznych (Wordsworth, Colleridge, Shelley, Keats, Byron) a zagadnienie podstawowych gatunków poetyckich. powieść w romantyzmie (Mary Shelley, Sir Walter Scott, Jane Austen) dramat romantyczny (G. G. Byron) Literatura wiktoriańska intelektualne trendy w kulturze wiktoriańskiej (utylitarianizm I transcendentalizm) obraz świata w epoce wiktoriańskiej główne tendencje w poezji wiktoriańskiej na przykładzie twórczości Alfreda Lorda Tennysona, Matthew Arnolda, Roberta Browninga. przegląd głównych kierunków rozwojowych powieści wiktoriańskiej (Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot, Thomas Hardy)

4 Literatura Alexander Pope, The Rape of the Lock, Alexander Pope, Ode on Solitude, Joseph Addison, Ode (The Spacious Firmament on High ), Joseph Addison, Ode (How are Thy ), Thomas Gray, The Progress of Poesy Thomas Gray, The Bard William Collins, Ode to Evening, Jonathan Swift, Gulliver s Travels Daniel Defoe, Robinson Crusoe Samuel Richardson, Pamela Henry Fielding, Tom Jones Laurence Sterne, Tristram Shandy, A Sentimental Journey James Thompson, The Seasons Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard Edward Young, Night Thoughts, Robert Burns, A Red, Red Rose, Tam O Shanter, To a Mouse, William Blake, The Lamb, The Little Black Boy, The Chimney Sweeper, The Sick Rose, The Tyger, London, Horace Walpole, The Castle of Otranto Mrs Anne Radcliffe, The Mysteries of Udolpho William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads, The Solitary Reaper, The Lucy Poems, The Daffodils, Ode: Intimations of Immortality, Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan, The Rime of the Ancient Mariner, Frost at Midnight, Dejection: an Ode Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind, To a Sklylark, Ozymandias, The Cloud John Keats, Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, To Autumn, La Belle Dame sans Merci George Gordon, Lord Byron, Don Juan, The Giaour, Childe Harold s Pilgrimage, Thomas De Quincey, The Confessions of an English Opium Eater Mary Godwin Shelley, Frankenstein Sir Walter Scott, Waverly Jane Austen, Pride and Prejudice Charlotte Bronte, Jane Eyre Emily Bronte, Wuthering Heights William Makepeace Thackerey, Vanity Fair Charles Dickens, Great Expectations, The Pickwick Papers George Eliot, The Mill on the Floss Thomas Hardy, Tess of the D Urbervilles, Far from the Madding Crowd Alfred Lord Tennyson, The Lotos-Eaters, The Charge of the Light Brigade, The Lady of Shalott, Tears Idle Tears Robert Browning, My Last Duchess, Fra Lippo Lippi, Meeting at Night, Parting at Morning, Two in the Campagna Mathew Arnold, The Scholar Gipsy, Dover Beach Charles Algernon Swinburne, Hymn to Proserpina Gerald Manly Hopkins, God s Grandeur, The Windhover, Pied Beauty, The Wreck of Deutchland Robert Luis Stevenson, Dr Jeckyl and Mr Hyde Lewis Caroll, Alice in Wonderland Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature, OUP 2004, The Norton Anthology of English Literature, 8 th Edition, Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide, OUP 2006, Ian Ausby, The Cambridge Guide to Literature in English, CUP 1993, Andrzej Zgorzelski, Lectures on British Literature. A Historical Survey, Wydawnictwo Gdańskie 1999 Liliana Sikorska, An Outline History of English Literature, Wydawnictwo Poznańskie 2002.

5 obecność i aktywny udział w zajęciach 15 min. prezentacje na temat wybranych utworów prozatorskich XVIII i XIX wieku pisemne zaliczenia (testy) Kierunek i typ studiów; FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Metodyka Rok akademicki i semestr: 2011/2012, semestr 1 mgr Karolina Janczukowicz ECTS: 30 przygotowanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu nauczyciela Program zajęć Literatura wprowadzanie i ćwiczenie gramatyki (8 godz.) uczenie słownictwa (4 godz.) uczenie wymowy (4 godz.) uczenie dzieci (10 godz.) rozumienie ze słyszenia (4 godz.) Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press, 1981 Littlewood, W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge: CUP, 1984 Wenzel, R. Jak uczyć języka obcego metodą samodzielnego tworzenia tekstu przez ucznia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 obecność na zajęciach zaliczenie dwóch projektów (gramatyka, rozumienie ze słyszenia) przeprowadzenie projektów z uczniami szkoły średniej zaliczenie testu końcowego

6 FILOLOGIA ANGIELSKA translatoryka, specj. nauczycielska z wiedzą o kulturze Gramatyka opisowa (składnia) ECTS: Rodzaj zajęć: ćw. audytoryjne Rok akademicki i semestr: II/1 30 Wykładowca Program zajęć mgr Maciej Rataj The aim of the course is to familiarise the students with the essentials of Traditional Grammar and Structuralism, with particular emphasis on syntax. We are going to deal with parts of speech, parts of the sentence and structures. We are also going to discuss the historical background of these two schools of grammatical thought. The course is supposed to prepare trainee teachers for explaining English grammar to their students and to help trainee translators deal better with grammar in source texts in English and their own target texts translated from Polish. I. Traditional Grammar 1. Historical background 2. Parts of Speech 3. Subject and predicate 4. Verbs 5. Form and function 6. Verbals (gerunds, participles and infinitives) 7. Phrases 8. Clauses and sentences 9. Connectives TEST 1 II. Structuralism 1. The grammar system 2. English syntax and syntactic analysis 3. Syntactic classes 4. Syntactic patterns TEST 2

7 Literatura LaPalombara, Lyda E An Introduction to Grammar: Traditional, Structural, Transtional. Cambridge, Mass. Winthrop Publishers. For further reference I recommend the following websites and books: University College London Internet Grammar of English This resource will help you deal with practical grammar as well as the basic syntactic terms. Glossary of linguistic terms by the SIL It includes syntactic terms. Introduction to Traditional Grammar A Simplified Structural Syntax by William E. Rogers Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP. [any edition] Matthews, Peter H Oxford Concise Dictionary of Linguistics. 2 nd ed. Oxford: OUP. Zaliczenie semestralne na ocenę na podstawie dwóch testów i pracy na zajęciach. 1. Attendance and active participation are compulsory. You may miss two classes a term without an excuse. When you miss a class and afterwards have a written excuse, show it to me as soon as you return to my class. 2. In order to complete this course you need to obtain satisfactory grades, i.e. the grade average must exceed There will be two tests throughout the term, both including theory and its application, i.e. examples (with emphasis on examples). If you fail to reach a grade average higher than 2.9 you will be given one chance before the end of the term to retake the material covered throughout the term (no matter if you failed one test or both). Single tests may not be retaken. In case you fail the retake at the end of the first term you will be required to do a course retake (zbój) at the beginning of the winter retake session in order to pass the course. 4. In case you are absent from a test you are required to take it as soon as you return to my class. If you are absent for a long time and return after I have discussed the answers and results in class you will not be given a chance to take the test. 5. If you fail to prepare for a class I will note that down. Being unprepared on more than one occasion may affect your final grade. 6. In order to take the examination in Descriptive Grammar you need to pass both parts of the Descriptive Grammar course: Cognitive Linguistics and Syntax. Your grade in one part will not affect the grade in the other part. In other words, separate grades will be given both at the end of the first term and at the end of the second term. 7. In case you do not understand something or have suggestions concerning the syllabus or course requirements make use of the opportunity to ask me questions via or visit me during my duty hours. The answers to some questions may then be repeated in class. 8. Subscribe to the course at https://pe.ug.edu.pl/nauczyciel/1418

8 FILOLOGIA ANGIELSKA II BA- stacjonarne Nauczycielska Język pisany/written English ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca Mgr Joanna Gilis-Siek Rok akademicki i semestr: semestr zimowy/winter semester 30 Program zajęć Literatura Celem jest zaznajomienie studentów z różnymi aspektami redakcji tekstu w języku angielskim. The aim of this course is to provide students with theoretical input about writing. Ćwiczenia I. Written versus spoken discourse II. Revision and consolidation of the previous material III. Writing argumentative essays 1. For and against essays 7. Opinion essays 7-8 Providing Solutions to Problems Essays 9-10 Discursive Essays 11. Descriptive writing 12. Narrative writing 13. Reviews 14. Letters and Reports 15. Writing session Evans,V. (1997) Successful Writing Proficiency. Express Publishing Langan, J. (1997) College Writing Skills. The McGraw-Hill Companies, Inc. Macpherson, R. (1997) English for Academic Purposes. PWN Regularne uczestnictwo w zajęciach + 2 eseje (classwork) + portfolio składające się z 4 samodzielnie napisanych rozprawek (homework) Regular attendance + 2 argumentative essays (classwork) + portfolio (4 argumentative essays - homework)

9 Filologia Angielska BA stacjonarne specj. translatoryczna/nauczycielska Praktyczna nauka języka ang. ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2011/2012 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Konsolidacja i doskonalenie czterech sprawności językowych a zwłaszcza rozumienia tekstu pisanego o różnej tematyce i różnym stopniu abstrakcji jak również tekstu słuchanego. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy dot. wielu dziedzin życia oraz prowadzenia dyskusji mającej na celu dojście do wspólnych wniosków po omówieniu argumentów `za` i `przeciw`. Rozwijanie umiejętności syntetycznego streszczania tekstu bez `zapożyczania` słownictwa z oryginału lecz przy pomocy wyrazów bliskoznacznych oraz używając ograniczonej liczby wyrazów np.50 słów. Poszerzanie zasobu słownictwa w oparciu o teksty z różnych źródeł oraz przy pomocy ćwiczeń słowotwórczych np. wykorzystując możliwości sufiksacji. Powtórzenie i konsolidacja niektórych zagadnień gramatycznych.

10 Program zajęć Literatura Tematy omawiane i opracowywane: Życie w mieście i na prowincji możliwości i ograniczenia obu tych stylów. Stosunki międzyludzkie w róznych aspektach np. w pracy, w domu, w szkole itp. Globalizacja aspekty pozytywne i zagrożenia np. dla języków i kultur mniejszości. Związki małżeństwo, rodzina itp. Postęp technologiczny dobre i złe strony tego zjawiska. Środowisko naturalne zagrożenia i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Zdrowy styl życia mit czy konieczność. Praca- sytuacja na rynku pracy, uwarunkowania wynikające ze zmieniających się warunków i wymagań na tym rynku. Wolności i prawa człowieka. Wszystkie tematy wymagają specyficznego słownictwa, które studenci na bieżąco opracowują i przyswajają. W ramach w/w tematów studenci wykonują także ćwiczenia słownikowe, piszą streszczenia oraz słuchają nagrań,które omawiają wykonując różne ćwiczenia na zrozumienie oraz pisząc streszczenia. Wyszukują oni także w ngraniach określonych słów i zwrotów specyficznych dla danego tematu lub interesujących z innego powodu. Podręcznik kursowy: Annette Capel, Wendy Sharp Objective Proficiency. CUP Erica Hall: Objective Proficiency- Workbook. CUP Wirginia Evans: CPE Use of English 1 for the revised Cambridge Proficiency Examination. Express Publishing Cambridge Certificate of Proficiency 1&2 Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.CUP Longman Dictionary of Contemporary English Oxford Dictionary of Collocations Opanowanie materiału oraz zaliczenie 4 testów kontrolnych

11 FILOLOGIA ANGIELSKA BA stacjonarne Nauczycielska/translatoryczna Praktyczna nauka języka angielskiego fonetyka praktyczna ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 2008/2009 Semestr zimowy/letni Wykładowca Jolanta Galusiewicz 60 Przyswojenie przez studentów najważniejszych incji dot. akcentuacji wyrazowej, zdaniowej ; jej roli w mowie ang. Jak również zapoznanie studentów z formą i funkcją intonacji w mowie angielskiej. Opanowanie przez studentów umiejętności poprawnego akcentowania wyrazów, właściwego stosowania akcentu zdaniowego oraz poprawne stosowanie przez studentów różnych typów wzorów intonacyjnych w zależności od typu zdania oraz kontekstu w jakim to zdanie jest wypowiadane. Zapoznanie studentów z charakterystycznymi dla angielskiej mowy wzorami rytmicznymi. Opanowanie przez studentów powyższych aspektów mowy angielskiej powinno skutkować naturalną, jak najbardziej zbliżoną do modelu ` rodowitego mówcy` wymową, co dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli jęz. angielskiego jest sprawą priorytetową. Program zajęć Poziomy akcentu wyrazowego. Wzory akcentuacyjne wyrazów wielosylabowych z uwzględnieniem wpływu przyrostków na wzór akcentuacyjny danego wyrazu. Akcentuacja wyrazów złożonych w odróżnieniu od akcentuacji fraz. Akcent zdaniowy ze szczególnym uwzględnieniem akcentu tonicznego. Rola intonacji w mowie angielskiej. Intonacja poszczególnych typów zdań np. pytań, zdań oznajmujących, zdań rozkazujących, końcówek pytajnych, zdań złożonych itd. Rola intonacji w wyrazaniu swojej postawy wobec zaistniałej sytuacji - ` attitudinal function`. Rola intonacji w systemie gramatycznym jęz. angielskiego. Rytm mowy angielskiej ze szczególnym uwzględnieniem ` słabych form`.

12 Literatura Ponsonby,M. (1982) How Now, Brown Cow? a course in the pronunciation of English. ELT Gimson` s Pronunciation of English (1994). Edward Arnold Allen, W.S. ( 1972) Living English Speech. Longan Bradford,B. (1988) Intonation in Context. CUP Well, J.C. ( 2000 ) Longman Pronunciation Dictionary. Longman Cambridge English Pronouncing Dictionary (2003). CUP Dodatkowe materiały takie jak: wiersze, limeryki, ` nursery rhymes`, fragmenty nagrań współczesnych brytyjskich dramatów. Wykonanie 2-3 transkrypcji fonemicznych dialogów z zaznaczeniem akcentów oraz intonacji. Przeczytanie na głos danego dialogu. Wykonanie transkrypcji dłuższego fragmentu dramatu oraz przeczytanie go na głos z kolegami. Uzyskanie pozytywnych ocen za powyższe zadania.

13 nauczycielska /zaoczne/ FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: wykład Wykładowca Gramatyka opisowa Rok akademicki i semestr: 2011 III semestr Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Obecność na zajęciach i pozytywny wynik egzaminu

14 FILOLOGIA ANGIELSKA Rodzaj zajęć: lecture Wykładowca Descriptive grammar Rok akademicki i semestr: 2011 III Tadeusz Danilewicz ECTS: 15 Program zajęć Literatura Students will be able to analyze semantic and pragmatic aspects of selected language units; the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Exam

15 SYLLABUS Nazwa przedmiotu: gramatyka opisowa Typ przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów: II Semestr: III Całk. liczba godz.: 15 Punkty ECTS: Forma zajęć /metody nauczania: wykład Język wykładowy: angielski Imię i nazwisko wykładowcy:dr Tadeusz Danilewicz Wymagania wstępne: Cele przedmiotu (efekty kształcenia i kompetencje): Znajomość zagadnień związanych z morfologią i składnią; umiejętność stosowania instrumentów badawczych do analizy jednostek językowych. Wykształcenie umiejętności analizy semantycznej i pragmatycznej wybranego materiału językowego; Wykorzystanie zdobytej wiedzy do opracowania własnego dydaktycznego materiału językowego. TREŚCI PRZEDMIOTU: - zadania semantyki, rodzaje studiów semantycznych; -semantyka leksykalna; -relacje semantyczne; -konceptualizacja i kategoryzacja; -semantyka zdania; -zadania pragmatyki; -akty mowy; -analiza konwersacji. Metody oceny: egzamin Zalecana LITERATURA: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Langacker, R.W. (1988) An Overview of Cognitive Grammar in Topics in Cognitive Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.

16 SYLLABUS DESCRIPTION Course title: descriptive grammar Type of course: obligatory Course code: Level of course: advanced Year of study: II Semester: III Number of hours: 15 Number of credits: Teaching methods: lecture Language of instruction: Name of lecturer: dr Tadeusz Danilewicz English Prerequisites: Objectives of the course (expressed in terms of learning outcomes and competences): Students are familiar with different ways of implementing theoretical tools to the analysis of selected aspects of language units Students should be able to analyze semantic and pragmatic aspects of language units; Students will implement the theoretical tools in the design of an original language input. COURSE CONTENTS: -the study of meaning; -lexical semantics; -meaning relations among words; -conceptualization and categorization; -sentence meaning and interpretation; -speech acts; -cooperative principle; -conversation analysis. Assessment methods: exam RECOMMENDED READING: Aitchinson, J. (2003). Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Malden: Blackwell. Becker, A., Bieswanger, M. (2006). Introduction to Linguistics. A. Francke Verlag Tubingen und Basel. Gregory, H. (2000). Semantics. London: Routledge Lakoff, G. Johnson, M Metaphors We Live By. The University of Chicago. Langacker, R Foundations of Cognitive Grammar. Mimeo. Langacker, R. W. (2001) A Dynamic Usage-based Model in Usage-Based Models., Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications. Stanford: CSLI Publications. Language, Michael Barlow and Suzanne Kremmer eds., Stanford: CSLI Publications.Lyons, J

17 FILOLOGIA ANGIELSKA (studia licencjackie, II rok) METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ECTS:4 Rodzaj zajęć: ćwiczenia Wykładowca o o Rok akademicki i semestr: 2011/2012, 1 Dr Andrzej Cirocki Zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami w metodyce nauczania języka obcego. Zapoznanie studentów z fachową terminologią i egzekwowanie jej w dyskusjach klasowych i pracach pisemnych. 30 Program zajęć Literatura No. Topic No. of hours 1. Wprowadzenie do 2 2. Nauczanie sprawności receptywnych 8 3. Nauczanie sprawności produktywnych 8 4. Nauczanie wymowy 2 5. Nauczanie słownictwa 4 6. Nauczanie gramatyki 6 Brown, H. Douglas Principles of Language Learning and Teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Brown, H. Douglas Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents Harmer, Jeremy (4 th ed.). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson-Longman. Hedge, Tricia Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press. Johnson, Keith An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education Ltd. (2 nd ed). Aby otrzymać zaliczenie, studenci muszą: brać aktywny udział w zajęciach; regularnie uczęszczać na zajęcia (Jeśli student opuści więcej niż dwa zajęcia, musi stawić się na konsultacjach wykładowcy w celu zaliczenia materiału.); być przygotowani do dyskusji, regularnie czytając wyznaczoną literaturę.

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polisemia w języku i tłumaczeniu Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polysemy in Language and Translation 12-13 May 2014 BOOK OF ABSTRACTS WYKŁADY PLENARNE

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj

Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje? Justyna Bugaj 1 Spis treści: Streszczenie:...2 Abstract:...4 1. Wprowadzenie do SCL...6 a. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2013 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2010 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Kognitywizm językoznawczy w glottodydaktyce wskazanie na wybrane rozwiązanie praktyczne

Kognitywizm językoznawczy w glottodydaktyce wskazanie na wybrane rozwiązanie praktyczne Dorota CHŁOPEK Kognitywizm językoznawczy w glottodydaktyce wskazanie na wybrane rozwiązanie praktyczne Cognitive linguistics in glottodidactics pointing out selected practical solutions The present article,

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37

COURSE CATALOGUE. Name and Address. The Gliwice Academy of Entrepreneurship. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 COURSE CATALOGUE Name and Address The Gliwice Academy of Entrepreneurship Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) Ul: Bojkowska 37 44-100 Gliwice Poland Phone: +48 32 4612150, fax: +48 32 4612130

Bardziej szczegółowo