P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska"

Transkrypt

1 OŚ.OC Przecław dnia r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.), art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r., poz. 1227), 3 ust. 1 pkt 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), zasięgniętej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Inwestor: DEDOMO Sp. z o.o Rzemień nr 312/1 w imieniu której występują Artur Smykla Prezes Zarządu oraz Konrad Kapinos Wiceprezes Zarządu. P O S T A N A W I A M I. S t w i e r d z i ć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoŝa piasku RZEMIEŃ I POLE I w obrębię działki nr ewid.1673/6 połoŝonej w Rzemieniu, gmina Przecław mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako przedsięwzięcie z rodzaju: wydobywanie kopalin ze złoŝa metodą odkrywkową w zakresie niewymienionym w 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397). tj. wydobywanie kopalin ze złoŝa metodą odkrywkową w zakresie niewymienionym w 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. II. O k r e ś l i ć jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 1.Raport powinien zawierać zagadnienia wymienione w art. 66 bez pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w raporcie naleŝy podać: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŝytkowania terenu w fazie budowy i uŝytkowania, b) główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych i eksploatacyjnych złoŝa piasku, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 2) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2 Postanowienie OŚ.OC z dnia r. 2 3) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, 4) opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru, 5) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanego wariantu, w tym równieŝ w przypadku wystąpienia awarii np. w wyniku wycieku substancji ropopochodnych do zbiornika eksploatacyjnego wraz z opisem potencjalnych następstw takich stanów awaryjnych, a takŝe moŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 6) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d, 7) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: c) istnienia przedsięwzięcia, d) wykorzystywania zasobów środowiska, e) emisji, a takŝe określać wielkość i zasięg generowanych oddziaływań, 8) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoŝliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 9) analizę moŝliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, takŝe w kontekście wywozu kopaliny ze złoŝa, 10) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport, 11) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do kaŝdego elementu raportu, 12) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport, 13) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 2. Dodatkowo Raport powinien: 1) określać, analizować i oceniać wpływ realizacji przedsięwzięcia na wszystkie zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz z późn. zm.), występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem i w zasięgu moŝliwego oddziaływania (zasięg ten naleŝy zdefiniować i podać kryteria, w oparciu o które został określony) oraz ochronę przyrody Mielecko -Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, uwzględniając wszystkie oddziaływania generowane przez przedmiotowe przedsięwzięcie, 2) dokonać oceny oddziaływania równieŝ na korytarz o randze europejskiej korytarz południowy - GKPd-2c, który zapewnia spójność między obszarami Natura 2000, jako 2

3 Postanowienie OŚ.OC z dnia r. 3 element chroniony w ramach Mielecko Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 3) dokonać analizy przedmiotowej inwestycji pod kątem zakazów obowiązujących w stosunku do ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu, 4) analizować i uwzględniać biologię i ekologię wszystkich gatunków, na które przedsięwzięcie moŝe oddziaływać, a takŝe wraŝliwość siedlisk przyrodniczych na degradację i moŝliwość ich regeneracji. 5) zostać oparty na aktualnych danych, a w razie ich braku na inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w sposób oraz terminie pozwalającym na zidentyfikowanie wszystkich elementów przyrody, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać, przy zastosowaniu naukowych metod badawczych; zakres przestrzenny inwentaryzacji powinien być dostosowany do skali i zasięgu oddziaływań, jakie mogą wystąpić; naleŝy szczegółowo przedstawić metodykę prowadzenia prac terenowych, 6) uwzględniać wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji (nie tylko te o podobnym charakterze), mogące oddziaływać w sposób skumulowany naleŝy zdefiniować te przedsięwzięcia oraz określić strefę oddziaływania skumulowanego wraz z podaniem kryteriów jej wyznaczania, 7) określać, czy w pobliŝu zamierzonej eksploatacji istnieją zbiorowe bądź indywidualne ujęcia wody Mielec, ul. Chopina 18, (Regon: ) U Z A S A D N I E N I E Do Burmistrza Przecławia w dniu r., wpłynął wniosek DEDOMO Sp. z o.o Rzemień nr 312/1 w imieniu której występują Artur Smykla Prezes Zarządu oraz Konrad Kapinos Wiceprezes Zarządu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, następnie Burmistrz Przecławia wszczął postępowania administracyjne oraz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyraŝenia opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoŝa piasku Rzemień I - Pole I w obrębie działki nr ewid. 1673/6 połoŝonej w miejscowości Rzemień, gm. Przecław. Do wniosku o wydanie opinii, zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dołączono: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na pogłębieniu zawodnionej części działki o nr ew. 1673/6 w miejscowości Rzemień. NajbliŜsze otoczenie stanowią inne stawy oraz tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Pogłębienie stawów wiązało się będzie z eksploatacją piasku spod powierzchni wody powierzchniowej i gruntowej. Planowane jest pogłębienie do 10,5 m od poziomu terenu. Planuje się wydobywać kopalinę przez 6 lat, szacowane roczne wydobycie wynosić będzie około ton. Pogłębiony basen zostanie wykorzystany do hodowli ryb z moŝliwością wykorzystania całego terenu pod działalność rekreacyjno - letniskową. Na podstawie informacji zawartej w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, Ŝe przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na połoŝenie w granicach Mielecko Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 3

4 Postanowienie OŚ.OC z dnia r. 4 środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397). tj. wydobywanie kopalin ze złoŝa metodą odkrywkową w zakresie niewymienionym w 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Tym samym na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowe zadanie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko moŝe zostać stwierdzony w trybie art. 63 ww. ustawy. Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Mielecko Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138 poz. 2105, z późn. zm.) oraz w odległości 1,8 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolna Wisłoka z dopływami" (PLH180053). Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróŝniający się krajobraz o zróŝnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na moŝliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Mielecko Kolbuszowsko - Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment PłaskowyŜu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym. Ponad połowę obszaru pokrywają lasy będące pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej. Występują tu takŝe bagna, torfowiska i piaszczyste wydmy. Tereny podmokłe są bardzo interesujące przyrodniczo ze względu na występowanie wielu roślin chronionych oraz stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ornitofauny. Ponadto, zgodnie z opracowaniem Projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską Sieć Natura 2000 w Polsce Zakładu Badania Ssaków z BiałowieŜy, w przedmiotowym terenie funkcjonuje korytarz o randze europejskiej, korytarz południowy - GKPd-2c, który zapewnia spójność między obszarami Natura W myśl zapisów 3 ust 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego, na terenie ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. PowyŜszy zapis, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz z późn. zm.) nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu Wywóz kopaliny moŝe powodować uciąŝliwości związane z hałasem, pyleniem i rozchodzeniem się drgań do środowiska. W szczególności oddziaływania te mogą stanowić uciąŝliwości dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych w okolicy planowanej eksploatacji oraz wzdłuŝ drogi wywozu kopaliny. W związku z powyŝszym w raporcie naleŝy określić sposoby minimalizacji ww. oddziaływań. W trakcie prowadzonego postępowania w dniu r. przeprowadzono oględziny terenu wyznaczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, co następuje: Zbiornik planowany do pogłębienia zlokalizowany jest na terenie ośrodka rekreacyjnego Rzemień, do którego prowadzi droga utwardzona. Od strony południa i południowego - wschodu omawiany obszar graniczy z zakładem eksploatacji złoŝa piasku, Ŝwiru; od strony 4

5 Postanowienie OŚ.OC z dnia r. 5 wschodniej i północnej z duŝym zwartym kompleksem leśnym; od zachodniej - zbiornik powstały po eksploatacji kruszywa (zbiornik w znacznej części zajęty przez roślinność nadwodną). Sam zbiornik bezpośrednio otoczony jest przez tereny zajęte lub przeznaczone bardzo słabo rozwinięta; skraj zbiornika łagodnie wchodzi ku tafli, zbiornik do głębokości 1,5 m. Zbiornik w części przybrzeŝnej jest zamulony. Informacje zdobyte podczas ww. oględzin terenu zostały wykorzystane przy określeniu zakresu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący i obiektywny zgodnie z wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe, w oparciu o rzetelne i aktualne dane. Równocześnie nadmienia się, iŝ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, toteŝ niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania, o których mowa w art. 82 ust. 1 przywołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano w przedmiotowej sprawie opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienie znak WOOŚ KB-12 z dnia r., uznającą, Ŝe dla w/w. inwestycji zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu. Biorąc powyŝsze pod uwagę, w szczególności uwzględniając rodzaj i charakter, usytuowanie oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zaŝalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Przecławia w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Otrzymują : 1. DEDOMO Sp. z o.o Rzemień nr 312/1 2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa 3. a/a Organ uzgadniający: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów al. Józefa Piłsudskiego 38 Sprawę prowadzi: mgr RóŜa Władczyk 5

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry PROJEKT UNEP/GEF BABIA GÓRA UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY MEDIUM SIZED PROJECT (GFL / 2328-2714 4829; 2005-2008) Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo