ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR SEBASTIAN MAJEWSKI Uniwersytet Szczeci ski STATYSTYCZNA ANALIZA PRAWIDŁOWO CI W KSZTAŁTOWANIU SI WARTO CI EKSTREMALNYCH NAJWA NIEJSZYCH INDEKSÓW GIEŁD WIATOWYCH WPROWADZENIE W wietle globalizacji działa na rynkach kapitałowych oraz prób dywersyfikowania portfeli papierów warto ciowych na coraz wy szym poziomie, zapewniaj cym obni enie ryzyka portfela, coraz cz ciej mo na si spotka z transferowaniem kapitału pomi dzy poszczególnymi rynkami. Inwestorzy poszukuj rynków, na których mogliby dokonywa transakcji mog cych przynie im ponadnormatywne zyski. Istnienie powi za i podobie stw mi dzy poszczególnymi rynkami ma wpływ na zachowanie si inwestorów na poszczególnych rynkach. Powi zania mog wyst powa dodatkowo wewn trz samych rynków mo na na przykład rozumie przez nie istnienie cykli giełdowych, których wykrycie jest jednak w praktyce niezwykle trudne. Artykuł ogranicza si do rozwa a nad istnieniem b d brakiem prawidłowo ci w kształtowaniu si głównych indeksów giełd wiatowych w latach Z wykryciem ewentualnych prawidłowo ci na giełdach papierów warto ciowych wi e si fakt sfalsyfikowania hipotezy efektywno ci rynku (cho by przez istnienie cykli giełdowych i zakłócenie losowo ci zmian). Podbudow metodologiczn przeprowadzonego badania s podstawowe wiadomo ci ze statystyki opisowej i testy statystyczne ogólnie dost pne w lite-

2 160 Sebastian Majewski raturze przedmiotu. W badaniach wykorzystano pakiet obliczeniowy Statistica 6.0. Za stosowaniem metod statystycznych w badaniu przemawia zachowanie si inwestorów na rynku oddziaływanie rozchwianych rynków na pozostałe. To inwestorzy bowiem decyduj o zmianach na rynkach i o tym, który rynek oprócz rodzimej giełdy jest dla nich punktem odniesienia do rozwa a o koniunkturze na rynku lub jej braku. W informacjach prasowych cz sto mo na spotka próby odnoszenia zmian na giełdzie w Nowym Jorku do zmian w Warszawie czy innych miastach europejskich. BADANIE EMPIRYCZNE W badaniu empirycznym wykorzystano podstawowe wzory statystyczne zaczerpni te z tablic statystycznych 1. Badanie empiryczne rozpocz ło poszukiwanie prawidłowo ci w kształtowaniu si najwy szych i najni szych warto ci indeksów giełdowych na najwa niejszych giełdach w latach W bazie, na której podstawie dokonywano oblicze, było około 45 giełd papierów warto ciowych uznanych za najwa niejsze na wiecie. lata h i lo stycze lu ty m a rzec kw ie cie m a j czerw ie c lip ie c sie rp ie w rze sie a p d zie rn ik listo p a d g ru d zie Rys. 1. Miesi ce pojawiania si warto ci ekstremalnych w roku na giełdach 1 Zob. [1].

3 Statystyczna analiza prawidłowo ci Na rysunku 1 przedstawiono miesi ce pojawiania si warto ci ekstremalnych indeksów giełdowych na wiecie w latach przedziałach rocznych (hi warto ci najwy sze w danym roku, lo warto ci najni sze w danym roku). Wskazuje on na cz stsze ni w innych miesi cach pojawianie si ekstremalnych warto ci na pocz tku i pod koniec roku. Nie mo na jednak wysnu jednoznacznych wniosków na tej podstawie, brakuje bowiem wyra nych prawidłowo ci statystycznych. W zwi zku z tym w nast pnym kroku przeprowadzono badanie ró nic mi dzy najwy szymi a najni szymi warto ciami w poszczególnych latach. Badanie rozkładów ró nic pokazano na rysunku 2, na którym zamieszczono skumulowane ró nice z lat Badanie to miało na celu wykazanie, czy istniej podobie stwa co do szybko ci przechodzenia od warto ci najwi kszej do najmniejszej indeksu giełdowego na poszczególnych giełdach papierów warto ciowych. Mogłoby to z kolei wiadczy o podobie - stwach w zachowaniu si rynków. 100 Rozkład ró nic dla lat liczba obserwacji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! """"""""""""""""""""""""""""""""" ################################ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ró nice [dni] Rys. 2. Rozkład ró' nic pomi dzy najwi kszymi i najni' szymi warto ciami głównych indeksów giełdowych w latach

4 ( 162 Sebastian Majewski Wykres dla lat przedstawia rozkład, który w adnym wypadku nie jest zbli ony do rozkładu normalnego i wykazuje siln lewostronn asymetri. Oznacza to, e w badanych latach przewa ały dłu sze okresy mi dzy wyst pieniem najwy szej i najni szej warto ci indeksu na giełdzie. Ró nica ta oscylowała w granicach 210 dni. Szczegółowe statystyki opisowe badanego problemu w poszczególnych latach i całym analizowanym okresie przedstawiono w tabeli 1. Na jej podstawie mo na stwierdzi, e w wi kszo ci przypadków analizowane szeregi charakteryzowała silna lewostronna asymetria i tylko w jednym przypadku (1998) wyst piła prawostronna asymetria, ale słaba. Maksymalne ró nice nie przekraczały w badanym okresie 349 dni, natomiast minimalne wynosiły 12 dni. Zbiorowo ci (mimo e do badania wybrano jedynie najwi ksze giełdy zrzeszone w FIBV) wykazuj cechy niejednorodnych współczynnik zmienno ci wyniósł 39%. Tabela 1 Statystyki opisowe dla ró' nic mi dzy najwy' szymi i najni' szymi warto ciami indeksów Lata N giełdowych na wiecie w latach Kwartyl 1 Kwartyl 3 standar dowe Sko - no*) rednia Mediana Minimum Maksimum Ochylenie Kurtoza ,27 285,00 54,00 349,00 178,00 305,00 79,27-0,87-0, ,00 224,50 26,00 334,00 173,00 271,00 73,56-0,68 0, ,88 162,00 37,00 314,00 98,00 182,00 58,07 0,29 0, ,31 280,00 16,00 332,00 140,00 313,00 97,99-0,99-0, ,40 261,00 20,00 348,00 146,00 284,00 92,46-0,72-0, ,49 230,00 12,00 306,00 127,00 242,00 72,12-0,82-0, ,42 200,00 19,00 329,00 169,00 266,00 70,04-0,53 0, ,45 227,00 12,00 349,00 151,00 280,00 83,06-0,44-0,77

5 Statystyczna analiza prawidłowo ci Wyniki testów dla rednich ró' nic mi dzy warto ciami ekstremalnymi dla indeksów giełdowych na wiecie n 1998 n t 1999 t t n 2000 t t n t 2001 n t n n t 2002 n t n n t t t istotno+), n nieistotno+) Tabela 2 W tabeli 2 podano wyniki testów na podobie stwo rednich ró nic w poszczególnych latach. Mo na stwierdzi, e redni czas oczekiwania od szczytu do dołka w danym roku wynosił około 209 dni w całym badanym okresie. Jednak tylko w niewielu przypadkach ró nice mi dzy warto ciami ró nic okazały si nieistotne. 450 Wykres ramka-w, sy razem - rednia ±Odch.std ±1,96*Odch.std Rys. 3. Wykres ramka w sy dla ró' nic mi dzy warto ciami ekstremalnymi w poszczególnych latach

6 2 164 Sebastian Majewski Na rysunku 3 przedstawiono porównanie warto ci rednich ró nic w poszczególnych latach na tle ich odchyle standardowych. Wida, e poza 1998 rokiem rednie nie odchylały si zbyt mocno od siebie, na podobnym poziomie kształtowały si równie odchylenia od rednich. Współczynniki zmienno ci były zatem zbli one do warto ci (cho w latach 1999 i 2002 nieznacznie przekroczyły 40%). St d w nast pnym etapie bada przeprowadzono grupowanie giełd ze wzgl du na poło enie geograficzne. Przyjmuje si zatem zało enie, e zbiorowo. b dzie miała bardziej jednorodny charakter na poszczególnych kontynentach. Ze wzgl du na to, e wyst puj ce statystyki nie wskazuj na istnienie jakiej prawidłowo ci o charakterze globalnym, przeanalizowano najwy sze i najni sze warto ci indeksów w całym badanym okresie Europa I : Grecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania, Luxemburg, Polska Europa II : Dania, Turcja, Norwegia, Szwecja, Austria / rednia x max x min Ameryka Pn Ameryka Pd Europa Middle East Australia Azja Europa I Europa II Rys. 4. Kształtowanie si0 ró1 nic mi0 dzy globalnymi ekstremami na poszczególnych kontynentach Na rysunku 4 przedstawiono kształtowanie si3 ró4 nic mi3 dzy najwy4 szymi i najni4 szymi warto5 ciami indeksów giełdowych w całym badanym okresie z podziałem kontynentalnym giełd według FIBV. Najbardziej niejednorodn6 grup3 tworzyły giełdy europejskie (z wył6 czeniem Euronextu), dlatego podzielono je na dwie grupy: Europ3 I i Europ3 II. Europa I pod wzgl3 dem ró4 nic

7 Statystyczna analiza prawidłowo7 ci ci64 yła ku giełdom ameryka8 skim, gdzie 5 rednia liczba dni od najwy4 szej do najni4 szej warto5 ci wynosiła ponad 1500 dni. Druga grupa ci64 yła za5 ku giełdom azjatyckim, gdzie 5 rednia nie przekraczała 500 dni. Giełdy Ameryki Południowej równie4 nie wykazały podobie8 stw pod tym wzgl3 dem. Ró4 nice te s6 podobne do cykli giełdowych, które z reguły licz6 około 4 lat, czyli około 1440 dni (Dow Jones, Nasdaq, IPC Meksyk, Londyn i Warszawa 1376 i 1525). Podobne przypuszczenia co do długo5 ci trwania cyklu giełdowego mo4 na odnale9;: w pracy E. Petersa 2. WNIOSKI Przeprowadzone badania nie daj6 jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy istniej6 prawidłowo5 ci w kształtowaniu si3 najwa4 niejszych indeksów giełdowych na 5 wiecie. Na pewno mo4 na stwierdzi:, 4 e inny charakter maj6 giełdy europejskie, inny ameryka8 skie, a jeszcze inny azjatyckie. Najbardziej niejednorodna okazała si3 grupa giełd europejskich, która w wyniku bada8 została podzielona na dwie cz35 ci. Powstaje zatem pytanie jak na tym tle wygl6 da Giełda Papierów Warto5 ciowych w Warszawie? Nasz rynek papierów warto- 5 ciowych pod wzgl3 dem czasu, jaki upływa od pierwszego ekstremum do kolejnego, uplasował si3 blisko takich giełd, jak nowojorska czy londy8 ska z okresem około czterech lat. Potwierdzenie istnienia takiej prawidłowo5 ci mogłoby mie: szczególne znaczenie na rynku kapitałowym, lecz do bada8 nale- 4 ałoby wykorzysta: dłu4 sze szeregi czasowe i bardziej skomplikowan6 aparatur3 narz3 dziow6. LITERATURA 1. B< k I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Wzory i tablice statystyczne. Szczecin Majewski S.: Badanie efektu długotrwałej pami= ci na Giełdzie Papierów Warto- 7 ciowych w Warszawie na przykładzie wybranych spółek i indeksu WIG, Taksono- 2 Zob. [3].

8 166 Sebastian Majewski mia 11. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1022, Wrocław Peters E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG Press, Warszawa STATISTICAL ANALYSIS OF REGULARITIES OF THE MOST IMPORTANT WORLD STOCK EXCHANGE INDEXES EXTREME VALUES FORMATION Summary This article presents researches on regularities of the most important world indexes extreme values formation from 1996 to The main goal of the research was to find trends in indexes values formations. Existence of such regularities on the world stock exchanges could give an argument for relations between different markets. Unfortunately, only one aspect of analysing problem was fixed the heterogeneity of European stock exchanges. There is another conclusion from the researches on extreme values of world stock exchange indexes some of them could have 4 year cycle. Translated by Sebastian Majewski

ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH RYNKÓW

ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH RYNKÓW A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 Anetta Kuna-Marszałek *, Jakub Marszałek ** ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 AGNIESZKA MAJEWSKA Uniwersytet Szczeci ski ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI WST P Opcje

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Lidia Karbownik * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012 Lidia Karbownik * DYFERENCJACJA ROZWOJU DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ PRZEDSI BIORSTW SEKTORA TSL W POLSCE 1. WST P Sektor TSL

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI Streszczenie W artykule zaprezentowano psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH

IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH IDENTYFIKACJA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZ DOWYCH RYSZARD BUDZI SKI AGATA WAWRZYNIAK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule zaprezentowany został problem identyfikacji outsourcingu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XI Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2010 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA

Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA ACTA UN IV ERSIT AT IS LOD ZIE NSIS FOLIA OECONOMICA 262, 22 Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA. WST P Zasadniczym celem opracowania

Bardziej szczegółowo

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego wybrane problemy, Space-Society-Economy No 10,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO 1. Wprowadzenie Problematyka przyst pienia Polski do strefy wspólnego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Natasza Duraj*

Agnieszka Natasza Duraj* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * PRZEJAWY KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA FRANCUSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wyników

Bardziej szczegółowo

Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade

Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 213 dr Grzegorz Przekota dr Agnieszka Lisowska Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

RYNKI ALTERNATYWNE W STREFIE EURO I UNII EUROPEJSKIEJ A NEWCONNECT ANALIZA PORÓWNAWCZA

RYNKI ALTERNATYWNE W STREFIE EURO I UNII EUROPEJSKIEJ A NEWCONNECT ANALIZA PORÓWNAWCZA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 * RYNKI ALTERNATYWNE W STREFIE EURO I UNII EUROPEJSKIEJ A NEWCONNECT ANALIZA PORÓWNAWCZA 1. Wst p Warszawski NewConnect

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 STANISŁAW FLAK Zakład Ubezpiecze Społecznych o/koszalin PIOTR OBIDZI SKI Uniwersytet Szczeci ski RATING

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo