ZARZĄDZANIE INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM"

Transkrypt

1 Strona1 ZARZĄDZANIE INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM Spotkanie informacyjne, Gdaosk, 27 czerwca 2011 r.

2 Strona2 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju ośrodków innowacji, czyli m.in. parków technologicznych, centrów innowacji i centrów transferu technologii akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed/venture. W koncepcji inicjatywy przyjęto, że w budowie efektywnego systemu innowacji ważną rolę odgrywają instytucje proinnowacyjne. Powinny one stymulowad powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Inicjatywa jest realizowana przez konsorcjum w składzie: Poznaoski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz firmy PSDB Sp. z o.o. i WYG International Sp. z o.o. Niniejszy raport przedstawia przebieg i wnioski spotkania informacyjnego będącego częścią programu dla rozwoju kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej ośrodków innowacji. Więcej informacji, w tym publikacje przygotowane z ramach inicjatywy, znajduje się na Portalu Innowacji: Zapraszamy również do kontaktu owego:

3 Strona3 Raport ze spotkania informacyjnego ZARZĄDZANIE INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM Gdaosk, 27 maja 2011 r. Eksperci prowadzący: Marzena Mażewska Trener, konsultant, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, absolwentka Uniwersytetu Gdaoskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie, inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie przedsiębiorczości w Polsce, a w latach ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku na Europę Wschodnią i Azję Centralną. Współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowao w wyżej wymienionym zakresie. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Anna Tórz Kierownik InQbatora Technologicznego Poznaoskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Redaktor Naczelna kwartalnika IQ pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy proprzedsiębiorcze r. Przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od 2011 członek zarządu SOOIPP. Uczestnicy spotkania: w spotkaniu wzięło udział 21 osób reprezentujących kadrę kierowniczą oraz pracowników ośrodków innowacji (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów, centrów transferu technologii) organizatorzy zadbali, aby profil działalności zakwalifikowanych instytucji był zgodny z tematyką spotkania najliczniej reprezentowane były dlatego inkubatory. Wprowadzenie: Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji na temat wybranych aspektów zarządzania inkubatorem technologicznym. Działanie to ma się przyczynid do podniesienia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej inkubatorami technologicznymi. Dodatkowymi celami spotkania było: przekazanie uczestnikom informacji o strukturze organizacyjnej inkubatora technologicznego,

4 Strona4 przekazanie wiedzy z zakresu budowania zespołu inkubatora technologicznego oraz jego kompetencji, prezentacja źródeł finansowania inkubatora i konsekwencji ich wykorzystania, przekazane informacji na temat finansowego planowania strategicznego. Przebieg spotkania Spotkanie Informacyjne rozpoczęła prezentacja na temat inicjatywy BIOS przeprowadzona przez Annę Tórz. Podczas niej przedstawiono dotychczasowe oraz planowanie działania. Uczestnicy zostali poinformowania o celach inicjatywy. Wielu z nich po raz pierwszy uczestniczyło w wydarzeniu BIOSu. Po prezentacji nastąpił moduł Networkingowy Giełda Wymiany Informacji. Uczestnicy przedstawili się sobie nawzajem, krótko formułując swoje oczekiwania odnośnie spotkania. Grupa reprezentowała różny poziom wiedzy na temat zarządzania inkubatorem technologicznym. Specyfika reprezentowanych instytucji była bardzo różna (inkubator komercyjny, wiejski inkubator). Po raz pierwszy na spotkaniach informacyjnych Inicjatywy reprezentowany był Inkubator z terenu wiejskiego. Reprezentantka Inkubatora z Debrzna, aktywnie uczestniczyła w spotkaniu a jej doświadczenia korespondowały z doświadczeniami innych uczestników chociaż w sposób znaczący różniły się skalą. Reprezentanci Miasta Turek, w kilku słowach przedstawili długofalową strategię rozwoju regionu, której elementem jest inkubator i Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ostatnim elementem giełdy oraz wstępem do zasadniczej części spotkania była dyskusja na temat różnic między inkubatorem przedsiębiorczości i technologicznym. Według prowadzących i zarazem uczestników Inkubator Technologiczny jest specyficzną odmianą Inkubatorów Przedsiębiorczości. Wskazano na przypadki, w których naturalnym elementem rozwoju inkubatora przedsiębiorczości była jego specjalizacja prowadząca w efekcie do jego przekształcenia w inkubator technologiczny. Zauważono, że te dwa typy instytucji mają również różne cele, Inkubator przedsiębiorczości ma przede wszystkim tworzyd nowe miejsca pracy a Inkubator Technologiczny działad na rzecz innowacyjności. Z tego względu istotnym elementem oferty inkubator przedsiębiorczości jest powierzchnia biurowa po atrakcyjnej cenie a w ofercie inkubatora technologicznego ważne są elementy wspierające innowacyjny biznes m.in. poprzez doradztwo, dostęp do laboratoriów i sprzętu itp. Pierwsza częśd wykładowa została przeprowadzona przez Panią Annę Tórz, która przedstawiła możliwe sposoby organizacji zespołu inkubatora technologicznego oraz zadania działów. Ujawniła się duża różnorodnośd modeli struktury organizacyjnej inkubatorów zależna od specyfiki regionu, branży i misji instytucji. Struktura organizacyjna inkubatorów jest tworzona w oparciu o potrzeby beneficjentów pojawiła się nawet sugestia, że w projektowanie struktury organizacyjnej powinien

5 Strona5 byd włączony ostateczny użytkownik usługi inkubacji czyli lokator. Kolejna cześd wykładowa była poświecona tematowi oferty inkubatora i budowania w oparciu o nią zespołu. Każda prezentacja była prowadzona w sposób interaktywny, uczestnicy chętnie zabierali głos i zadawali pytania. Wypowiedzi uczestników wskazywały na to, że im mniejszy zespół obsługujący inkubator tym bardziej jest on tylko pośrednikiem, drogowskazem do innych wyspecjalizowanych instytucji a nie dostawcą usług tzn. informuje gdzie dana osoba może uzyskad doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu, księgowości lub prawnym samemu nie świadcząc tego typu usług. Bardzo ważną sugestią reprezentanta Inkubatora Technologicznego KPT dotyczyła stworzenia usługi wyjścia z inkubatora technologicznego. Inkubatory tworząc niejako cieplarniane środowisko w sposób nagły są zmuszone kooczyd współpracę z inkubowanymi. Taka usługa umożliwiałaby dalszą współpracę i tworzyła grunt pod tworzenie długotrwałej sieci kontaktów z których mogliby korzystad inni lokatorzy. Uczestnicy stwierdzili, że usługi merytoryczne związane z wspomaganiem przedsiębiorczości i innowacyjności inkubowanych nie powinny byd pozyskiwanie na zasadzie outsourcingu. Co interesujące w podczas wymiany poglądów na temat kompetencji zespołu inkubatora technologicznego uczestnicy wskazywali na kompetencje miękkie asertywnośd, umiejętnośd zadawania pytao, odpornośd na stres, silna motywacja do pracy w tego typu organizacji. Praca w inkubatorze w ich odczuciu jest bardzo specyficzna i żadna szkoła nie predysponuje w sposób szczególny do jej wykonywania chociaż preferowane byłoby wykształcenie ekonomiczne. O sile zespołu inkubatora może decydowad wręcz jego interdyscyplinarnośd i szeroki wachlarz kompetencji jego członków. Te wnioski były wynikiem pracy w grupach nad tworzeniem oferty inkubatora technologicznego i zarządzaniem jego zespołem. Pojawiła się kolejna inicjatywa oddolna uczestników zmierzająca do utworzenia sieci inkubatorów i wspólnej usługi w jej ramach (pod patronatem SOOIPP) zmierzającej do udostępniania sal konferencyjnych swoim lokatorom gdy np. przebywając na urlopie poza swoją siedzibą będą chcieli przeprowadzid na szybko spotkanie biznesowe z potencjalnym klientem. Ma to byd rodzaj interregionalizacji przedsiębiorstw z inkubatorów. Po lunchu Pani Marzena Mażewska poprowadziła cześd spotkania poświeconą kwestiom finansowym w zarządzaniu inkubatorem technologicznym. Wykład był prowadzony w interaktywny sposób, a dotyczył między innymi nowych tendencji w funkcjonowaniu KSI i KSU i proponował podążanie za tym wzorcem zakładającym postępującą specjalizację IOB i podnoszenie jakości świadczonych przez nich usług kosztem kompleksowości ich oferty przy jednoczesnym wspieraniu współpracy między ośrodkami o różnych kompetencjach. Podczas rozmowy o płynności finansowej Pani Mażewska wskazała na zwiększającą się rolę kredytów. Reprezentanta inkubatora z Debrzna poinformowała, że jest to dla nich podstawowe narzędzia umożliwiające utrzymanie płynności finansowej. W posiadaniu inkubatorów są nieruchomości, które

6 Strona6 mogą byd wygodnym zastawem dla kredytu ta opcja nie jest jednak wykorzystywana przez IOB czynnik decydujący to łatwy dostęp do dotacji pochodzących z Funduszy Unijnych. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję poznad argumenty przemawiające za uważnym śledzeniem i monitorowania kondycji finansowej ich lokatorów. Nie służy to jedynie pomiarowi efektywności inkubacji ale jest również narzędziem do planowania przepływów finansowych parku (wypłacalnośd lokatorów) oraz do sprawozdawania pomocy publicznej (kwestia pomocy podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej). Po raz kolejny pojawiła się kwestia pomocy publicznej i niskiej wiedzy uczestników na ten temat tylko dwie reprezentowane instytucje prowadzą ewidencję pomocy publicznej. Chociaż Pani Marzena Mażewska w swojej prezentacji postawiła tezę, że usługi proinnowacyjne wysokiej jakości zawsze znajdą odbiorcę to wizyta w Otaniemi i przykład Innohub sugerują większy sceptycyzm. Niektóre usługi mimo, że są wysokiej jakości mogą nie znaleźd dostatecznej liczby odbiorców. Innohub to inicjatywa Philipsa i VTT centrum zajmujące się kompleksowym wdrażaniem nowych produktów do masowej produkcji. W zamian za kilkadziesiąt tysięcy Euro klient Innohuba otrzymuje wsparcie przy projektowaniu produktu, planowaniu jego produkcji, dostęp do grup badawczych złożonych z klientów ostatecznych a nawet pomoc w opracowaniu technologii pakowania czyli pakiet usług wysokospecjalistycznych, praktycznie nie oferowanych przez inne instytucje otoczenia biznesu. Bliźniaczy Innohub w Shanghaju ma dużą liczbę klientów. Natomiast oparty na tym samym modelu i posiadający dostęp do tych samych ekspertów Innohub w Otaniemi ma trudnośd z pozyskaniem klientów. Przyczyna tego stanu rzeczy jest nieznana usługa jest wysokiej jakości, cena nie jest wygórowana a Philips ma wyrobioną markę na tym rynku. Inkubatory w trakcie budowy aby zwiększyd swoje wpływy powinny zaplanowad utworzenie sal seminaryjnych i konferencyjnych w nowo powstających budynkach. Podsumowanie. Spotkanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceo. Uczestnicy byli aktywni i angażowali się zarówno w interakcje z trenerami jak i resztą grupy. Podczas przerw przeprowadzono liczne rozmowy. Temat spotkania informacyjnego można uznad, za dobrze dobrany i dostosowany do oczekiwao grupy docelowej. Raport przygotowany przez: Elżbieta Książek, Jakub Bętkowski.

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Spotkanie informacyjne, Wrocław, 3 marca 2011 r. Strona1 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY PROF. JACEK GULIOSKI INFORMACJA POWYJAZDOWA WPROWADZENIE Europejski wyjazd studyjny do Anglii zorganizowano w celu przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

2011 Wsparcie internacjonalizacji

2011 Wsparcie internacjonalizacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu

Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu Redakcja: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań

Raport końcowy z badań Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce przygotowany na potrzeby i z inicjatywy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo