(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2121927. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2007 07793958."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. C12N 15/113 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/41 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sekwencja dsrna: ATN-RNA, interwencja przy użyciu IRNAI, zastosowanie sekwencji dsrna: ATN-RNA, sposób leczenia i inhibicji guza mózgu, zestaw do inhibicji komórek nowotworowych, które eksprymują tenascynę, sposób otrzymywania zestawu w terapii guzów mózg (30) Pierwszeństwo: PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/48 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/05 (73) Uprawniony z patentu: Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, PL Bioinfobank Sp. Z O.O., Poznań, PL Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, PL (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 MIROSŁAWA BARCISZEWSKA, Poznań, PL IWONA GAWROŃSKA, Poznań, PL RYSZARD ZUKIEL, Poznań, PL STANISŁAW NOWAK, Poznań, PL JAN BARCISZEWSKI, Poznań, PL LESZEK RYCHLEWSKI, Poznań, PL ELIZA WYSZKO, Poznań, PL KATARZYNA ROLLE, Gadki, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Godlewski JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15661/12/P-RO/PG/KM EP Sekwencja dsrna: ATN-RNA, interwencja przy użyciu IRNAI, zastosowanie sekwencji dsrna: ATN-RNA, sposób leczenia i inhibicji guza mózgu, zestaw do inhibicji komórek nowotworowych, które eksprymują tenascynę, sposób otrzymywania zestawu w terapii guzów mózgu [0001] Przedmiotem wynalazku są sekwencja dwuniciowego ATN-RNA, sekwencja dwuniciowego ATN-RNA do użycia w sposobie medycznej terapii guzów mózgu u ludzi, zestaw do użycia w inhibicji komórki nowotworowej, która eksprymuje tenascynę-c, sposób otrzymywania zestawu w terapii guzów mózgu. Złośliwe glejaki preferencyjnie eksprymują pewną liczbę powierzchniowych markerów, które można wykorzystywać jako cele terapeutyczne, włącznie z tenascyną-c (TN-C), glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej, która jest wszechobecnie eksprymowana przez glejaki złośliwe i prawdopodobnie wpływa na adhezję, inwazję, migrację i proliferację komórek guza. W celu inhibicji TN-C, zastosowano podejście poprzez interwencję interferencyjnym RNA (irnai). Wiadomo, że TN-C, glikoproteina macierzy zewnątrzkomórkowej, jest silnie eksprymowana w tkance guza większości złośliwych guzów obejmujących mózg [24,25]. TN-C, której stężenie jest zazwyczaj wysokie w glejakach o wysokim stopniu złośliwości, zwiększa inwazyjność komórek glejaka. Jest to dominujący epitop glejaka wielopostaciowego [26]. Co interesujące, bardzo wysoki poziom metaloproteinazy macierzy 12 (NMP-12) zaobserwowano również w guzach glejaka wielopostaciowego o wysokim stopniu złośliwości i ta TN-C zwiększa ilość NMP- 12 [27]. W tkance guza, TN- C występuje głównie w macierzy zewnątrzkomórkowej zrębu włóknistego silnie złośliwych nowotworów włącznie z rakiem okrężnicy i piersi, włókniakomięsakami, nowotworami płuc, czerniakami, rakiem płaskonabłonkowym, guzem pęcherza, gruczolakolakiem prostaty i wzdłuż obrzeża guza [28]. W homogenatach GBM zaobserwowano wyraźnie wyższe poziomy TN-C niż w prawidłowym mózgu. 4 Stwierdzenie, że TN-C wykazuje dominujący epitop w glejaku niedojrzałym 5,6 zachęciło nas do zbadania potencjału interferencji RNA (RNAi) do blokowania ekspresji TN-C i jej wpływu na rozwój złośliwych nowotworów ludzkiego mózgu. Wysoki poziom ekspresji TN-C w ludzkich glejakach i gwiaździakach koreluje się z wyższym stopniem złośliwości guza i angiogenezą [29; 30]. [0002] Seki et al w Identification of tenascin-c as a key molecule determining stromal cell-dependent erythropoiesis [34] ujawniają sirna tenascyny-c, autorzy wykorzystali dwuniciowy RNA o długości 29 nukleotydów, w liniach komórkowych. Reardon David et al w Phase II trial of murine (131)I-labeled antitenascin monoclonal antibody 81C6 administered into surgically created resection cavities of patients with newly diagnosed malignant gliomas [35] i Grzelinski Mariusz et al w RNA interference-mediated gene silecing of pleiotrophin through polyethylenimine-complexed small interfering RNAs in vivo exerts antitumoral effects in glioblastoma xenografts [36] ujawniają sposób inhibicji

3 2 rozwoju guza glejaka niedojrzałego przy użyciu inhibitora tenascyny-c. Reardon David et al opisali zastosowanie znakowanego monoklonalnego przeciwciała przeciw tenascynie. [0003] Zgłoszenie patentowe WO (opublikowane ) zapewnia sposób projektowania antysensownych oligodeoksynukleotydów (ODN-y) i długich antysensownych wektorów ekspresyjnych, które wytwarzają długie antysensowne sekwencje RNA do inhibicji translacji swoistych izoform białek, lub rodzin izoform białek. Wynalazek zapewnia również sposoby zastosowania ODN-ów i długich antysensownych wektorów ekspresyjnych, które wytwarzają długie antysensowne sekwencje RNA. [0004] W zgłoszeniu patentowym WO (opublikowanym ) opisano wektory adenowirusowe c-met sirna, które hamują rozwój, inwazję i tumorogenność komórek rakowych. Supresję czynnika wzrostu hepatocytów/czynnika rozproszenia (HGF/SF)-szlaku sygnałowego Met poprzez ukierunkowanie kinazy tyrozynowej białka Met przetestowano jako strategię supresji wzrostu guza. Przy użyciu technologii interferencji RNA (RNAi) i adenowirusa z sirna (Ad Met sirna) docelowe sekwencje dramatycznie zmniejszyły ekspresję Met w komórkach guzów u myszy, psów i ludzi. Met poddano supresji przy użyciu Ad Met sirna w komórkach guza sutka (DA3) u myszy i transformowanych przez Met komórkach (NIH3T3 (M114) jak również w ludzkich komórkach nowotworu prostaty, mięsaka, glejaka niedojrzałego, komórkach nowotworu żołądka i jajników. Ponadto, infekcja Ad Met sirna odwróciła morfologię transformowanych komórek. Ad Met sirna zabił komórki nowotworowe poprzez wywołanie apoptozy. RNAi ukierunkowana na Met wywołała supresję zależnego od HGF/SF rozpraszania jak również zależnej od ligandu aktywności inwazyjnej i rozwoju komórek guza. Infekcja Met sirna również zniosła dalszą sygnalizację Met do komórek takich jak Akt i p44/42 MAPK. Co ważne, apoptozę wywołaną przez Met sirna skorelowano z tumorogennością in vivo. Doguzowa infekcja wektorów adenowirusowych c-met sirna wywołała znaczne zmniejszenie rozwoju guza. A zatem Met RNAi jest skuteczną bronią do ukierunkowywania ekspresji Met i celowania w nowotwory c- Met<+>. [0005] Pomimo opisanych rozwiązań i wiedzy odnośnie tenascyny-c, która jest silnie eksprymowana w tkankach nowotworowych większości złośliwych guzów włącznie z guzami mózgu, nadal istnieje zapotrzebowanie na utworzenie nowej technologii, w której wykorzystany zostanie ATN-RNA, dwuniciowy RNA z sekwencją nukleotydową homologiczną do mrna tenascyny-c. Nadal istnieje potrzeba stworzenia technologii, którą będzie można stosować w dziedzinie naciekania nowotworów mózgu, których nie można usunąć chirurgicznie, sposobu, w którym dsrna: ATN-RNA stosuje się do supresji ludzkich guzów mózgu poprzez inhibicję syntezy tenascyny-c z jednoczesnym brakiem wpływu na zależność ciśnienia-objętości śródczaszkowej i bez jakiejkolwiek miejscowej lub ogólnej odpowiedzi zapalnej.

4 3 [0006] Celem wynalazku jest zastosowanie interferencyjnego RNA w celu zablokowania ekspresji TN-C i jej wpływu na rozwój złośliwych nowotworów mózgu u ludzi, i co za tym idzie w celu supresji guzów mózgu u ludzi. [0007] W wynalazku osiągnięto przykład wykonania takiego ustalonego celu i rozwiązanie problemów opisanych w stanie techniki odnośnie leczenia i inhibicji komórek nowotworowych z wysoką selektywnością inhibicji TN-C za pomocą ATN-RNA. [0008] Przedmiotem wynalazku jest sekwencja dwuniciowego ATN-RNA, charakteryzująca się tym, że zawiera fragment sekwencji mrna tenascyny-c z nukleotydami od 406 do 569 i tworzy dwuniciowy ATN-RNA (dsrna) z komplementarną sekwencją RNA, w której fragment z komplementarnym RNA ma długość ponad 150 par zasad i w której sekwencja ATN-RNA powoduje spadek ekspresji genu kodującego tenascynę-c, opóźniając rozwój guza, i w której sekwencja dsrna o 100 do 200 nt jest dodawana, i tym, że z tej części mogą się tworzyć dowolne mniejsze fragmenty o nt. Korzystnie, sekwencję wybrano spośród sekwencji przedstawionych w SEQ. ID Nr 1. [0009] Kolejnym przedmiotem wynalazku jest sekwencja dwuniciowego ATN-RNA zawierająca fragment sekwencji mrna tenascyny-c z nukleotydami od 406 do 569 i tworząca dwuniciowy ATN-RNA (dsrna) z komplementarną sekwencją RNA, w której fragment z komplementarnym RNA ma długość ponad 150 par zasad i w której sekwencja ATN-RNA powoduje spadek ekspresji genu kodującego tenascynę-c, opóźniając rozwój guza, do zastosowania w sposobie medycznego leczenia guzów mózgu u ludzi, wytwarzających tenascynę-c, korzystnie do guzów mózgu. Korzystnie, sekwencję wybrano spośród sekwencji przedstawionych w SEQ. ID Nr. 1 i jest ona wprowadzana do wnęki resekcyjnej w miejscu, z którego usunięto stały guz mózgu. Korzystnie, etap podawania przeprowadza się poprzez iniekcję i korzystnie terapeutycznie skuteczna ilość sekwencji ATN-RNA jest podawana w ilości od 80 do 200 mikrogramów. Korzystnie, guz jest guzem mózgu u człowieka, w szczególności gwiaździakiem mózgu lub glejakiem wielopostaciowym lub gwiaździakiem lub gwiaździakiem anaplastycznym lub skąpodrzewiakogwiaździakiem anaplastycznym lub skąpodrzewiakiem. Korzystnie, sekwencja jest wprowadzana do ograniczonej wnęki resekcyjnej w miejscu, z którego usunięto stały guz mózgu. [0010] Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zestaw do zastosowania w inhibicji komórki nowotworowej, która eksprymuje tenascynę-c, zawierający odczynniki i komponenty do zastosowania w leczeniu guza mózgu, charakteryzujący się tym, że zawiera fragment sekwencji mrna tenascyny-c z nukleotydami od 406 do 569 i tworzy dwuniciowy ATN-RNA (dsrna) z komplementarną sekwencją RNA, w którym fragment z komplementarnym RNA ma długość ponad 150 par zasad i w którym sekwencja ATN- RNA powoduje spadek ekspresji genu kodującego tenascynę-c, opóźniając rozwój guza, w którym wiąże się on z tenascyną-c w terapeutycznie skutecznej ilości.

5 4 Korzystnie, sekwencję wybrano spośród sekwencji przedstawionych w SEQ. ID Nr 1, i zestaw stosuje się do guza mózgu u człowieka, w szczególności gwiaździaka mózgu lub glejaka wielopostaciowego lub gwiaździaka lub gwiaździaka anaplastycznego lub skąpodrzewiakogwiaździaka anaplastycznego lub skąpodrzewiaka. [0011] Kolejnym przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania zestawu, w którym zestaw jest stosowany w inhibicji komórki nowotworowej, która eksprymuje tenascynę, charakteryzujący się tym, że ATN-RNA otrzymuje się poprzez transkrypcję ATN-DNA z polimerazami T7/T3 i dostarcza bezpośrednio do chirurgicznie wykonanej wnęki resekcyjnej pacjentów ze złośliwym guzem mózgu, i w którym plazmid zawierający DNA TN-C jest rozszczepiany przez HindIII lub EcoRI, i ATN-RNA jest syntezowany in vitro z polimerazami RNA T7 i T3, i w którym całe RNA z tkanek mózgu, jajników i jelit jest izolowane i przeprowadzana jest odwrócona transkrypcja, a następnie powstałe cdna amplifikuje się starterami komplementarnymi z tenascyną-c i dehydrogenazą aldehydu 3- fosfoglicerynowego, GAPDH jako kontrolą wewnętrzną w reakcji PCR. Korzystnie, dwie nici RNA otrzymuje się oddzielnie i znakuje [ 32 P-γ] ATP i kinazą T4 RNA w 37 C w ciągu 45 min, następnie po denaturacji i renaturacji (50 mm Tris-HCl ph 7,5, 50 mm NaCl, 95 C przez 3 min., 75 C przez 30 min. i powolne studzenie przez 4 godz. do 25 C) stabilność oznakowanego izotopowo dsrna (2 x 10 4 cpm/reakcję) oznaczono w 90-µl ekstrakcie ludzkiego guza mózgu, który uzyskano poprzez homogenizację tkanki w 10 mm buforze Tris-HCl o ph 7,5, sonikację (3 x 15 sek.) i eliminację szczątek poprzez odwirowywanie z obr./min. przez 3 min. i w którym mieszaninę reakcyjną inkubuje się w 25 C, i 10µl części usuwa się w określonych momentach, następnie reakcje są zatrzymywane poprzez dodanie roztworu obciążającego (30% glicerolu, 0,25% błękitu bromofenolowego, 0,25% cyjanianu ksylenu, 1 x TEB) i zamrożenie w ciekłym azocie, a następnie przeprowadza się analizę za pomocą elektroforezy w 10% żelu poliakryloamidowym z 7 M mocznika, dsrna oznakowane izotopowo jest wykrywane i zliczane za pomocą analizy fosfoimagerem. Korzystnie, powstały cdna jest amplifikowany starterami komplementarnymi z tenascyną-c (TN1: AGAGAACCAGCCAGTGGTGT, TN2: GCCTGCTCCTGCAGTACATT) i dehydrogenazą aldehydu 3-fosfoglicerynowego, GAPDH (G1: GGGTGGAGCCAAACGGGTC, G2: GGAGTTGCTGTTGAAGTCGCA) jako kontrolą wewnętrzną w reakcji PCR, w którym reakcję PCR zainicjowano poprzez denaturację w 94 C przez 2 min., denaturację w 55 przez 1 min., wydłużanie w 72 przez 30 sek., po czym nastąpiło 30 cykli i równe objętości amplifikowanych produktów poddano elektroforezie na 1,5% żelu agarozowym i zabarwiono bromkiem edytyny. [0012] Załączone figury ułatwiają lepsze zrozumienie natury niniejszego wynalazku. Figura 1 przedstawia sekwencje RNA wykorzystywane w terapii - ATN-RNA, przy czym fragment dwuniciowego RNA (dsrna) jest dopasowany do pozycji nukleotydowych w N-C mrna.

6 5 Figura 2 przedstawia obraz tomografii komputerowej (CT) guza ludzkiego mózgu zaznaczonego linią przerywaną (mężczyzna, W.F., 53 lata), (A) przed operacją, z guzem w obszarze czołowo-ciemieniowym (glejak wielopostaciowy) i (B) cztery tygodnie później, całkowita resekcja guza i zmiany ischemiczne. Strzałki wskazują miejsca zastosowania ATN-RNA. Figura 3 przedstawia obraz rezonansu magnetycznego (MRI) guza ludzkiego mózgu zakreślonego linią przerywaną (kobieta, D.M., 28 lat), (A) przed operacją, z guzem w obszarze czołowo-skroniowym (glejak wielopostaciowy) penetrującym do środkowej części mózgu i (B) osiem tygodni później, nawrót guza głównie w różnych miejscach zastosowania ATN-RNA. Strzałki wskazują miejsca iniekcji ATN-RNA. Figura 4 przedstawia obraz tomografii komputerowej (CT) guza ludzkiego mózgu zaznaczonego linią przerywaną (mężczyzna, O.A., 49 lat), (A) przed operacją, z guzem w obszarze ciemieniowo-skroniowym przenikającym do środkowej części mózgu (glejak wielopostaciowy) i (B) pięć tygodni później, nawrót guza, zmiany ischemiczne i obrzęk mózgu. Strzałki wskazują miejsca aplikacji ATN-RNA. Figura 5 przedstawia obraz tomografii komputerowej, CT (A) i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, MRI (B) pacjenta (mężczyzna, G.L., 46 lat) z glejakiem wielopostaciowym ludzkiego mózgu. CT (A) przedstawia GBM przed operacją w lewym czołowo-ciemieniowym obszarze przenikającym do obszaru centralnego (linia kropkowana). MRI (B) zarejestrowany 12 tygodni po operacji przedstawia nawrót guza w dużej odległości od miejsc aplikacji ATN-RNA. Strzałki wskazują miejsca iniekcji ATN- RNA. Figura 6 przedstawia obrazy tomografii komputerowej (CT) gwiaździaka rozlanego o II stopniu złośliwości wg WHO u pacjenta (mężczyzna, K.M., 32 lata) przed (A) i po (B) operacji. Panel (a) przedstawia glejak mózgu z efektem znacznego zajęcia przestrzeni i z przemieszczeniem układu komór w obszarze czołowo-ciemieniowym (linia przerywana). Panel (B) przedstawia CT 10 tygodni po resekcji guza i aplikacji ATN-RNA. Ukazuje on cofnięcie efektu zajęcia przestrzeni i pooperacyjne zmiany ischemiczne (linia przerywana). Obszar gwiaździaka zanikł wokół miejsc iniekcji ATN-RNA. Figura 7 przedstawia analizę RT-PCR RNA wyizolowanego z tkanek ludzkiego glejaka niedojrzałego i hodowanych ex vivo komórek GBM transfekowanych ATN-RNA. cdna amplifikowano przy użyciu starterów komplementarnych z TN-C (fragment DNA o długości 300 pz) i GAPDH (fragment DNA o długości 500 pz) jako kontrolami wewnętrznymi. (a) Produkty PCR oddzielono za pomocą 6% PAGE z 7 M mocznikiem, po czym przeprowadzono barwienie bromkiem etydyny. Pasmo 1: znacznik masy cząsteczkowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono z RNA wyizolowanym z linii granicznej (pasmo 2) i centralnej części tkanki GBM (pasmo 3), hodowanych komórek GBM transfekowanych ATN-RNA (pasmo 4).

7 6 (b) Analiza na żelu agarozowym (1,5%) produktów PCR TN-C zabarwionych bromkiem etydyny komórek GBM ex vivo transfekowanych mieszanymi sirna (kontrola) i ATN- RNA. Pasmo 1: znacznik masy cząsteczkowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono z RNA wyizolowanym z nietransfekowanych komórek GBM (pasmo 2), transfekowanych komórek GBM z mieszanymi sirna (pasmo 3) i komórek GBM transfekowanych ATN- RNA (pasmo 4). (c) Analiza na żelu agarozowym (1,5%) produktów PCR GAPDH zabarwionych bromkiem etydyny komórek GBM ex vivo transfekowanych mieszanymi sirna (kontrola) i ATN-RNA. Pasmo 1: znacznik masy cząsteczkowej. Reakcję RT-PCR przeprowadzono z RNA wyizolowanym z nietransfekowanych komórek GBM (pasmo 2), transfekowanych komórek GBM z mieszanymi sirna (pasmo 3) i komórek GBM transfekowanych ATN- RNA (pasmo 4). Figura 8 przedstawia zależną od czasu stabilność ATN-RNA w ekstrakcie tkanki GBM. A. Autoradiogram elektroforezy z 10%-owym żelem poliakrylamidowym z 7 M mocznikiem oznakowanego 32 P ATN-RNA inkubowanego w ekstrakcie ludzkiego guza mózgu (GBM) w 25 C w różnych momentach. Zliczanie ilościowe dsrna oszacowano za pomocą analizy fosfoimagerem (Image-Quant). Pozostały ATN-RNA, który nie uległ rozpadowi wyrażono w procentach. B. Pozostałe ilości ATN-RNA po inkubacji w ekstrakcie GBM jako funkcja czasu leczenia. Figura 9 przedstawia analizę znakowanych 32 P hydrolizowanych produktów ATN-RNA (163 pz) z ludzkim DICER z elektroforezy na 10%-owym poliakrylamidowym żelu z 7 M mocznikiem. Wśród różnych fragmentów RNA widoczna jest frakcja oligonukleotydu z 20 nt. Figura 10 przedstawia wykres ukazujący różnice w czasach przeżycia w zależności od diagnozy histopatologicznej. Figura 11 przedstawia obrazy rezonansu magnetycznego (MRI) nawracającego glejaka mieszanego w postaci skąpodrzewiakogwiaździaka (WHO II) pacjenta C.R. (mężczyzna, 48 lat) w obszarze czołowo-ciemieniowym A - powracający guz po 32 tygodniach (zakreślony linią przerywaną) po pierwszej operacji. B - 4 tygodnie po ponownej operacji, nie ma widocznych żadnych nawracających tkanek guzowych. Linia przerywana wskazuje pooperacyjną lożę ischemiczną. C - 28 tygodni po ponownej operacji, brak oznak nawrotu guza. D - 56 tygodni po operacji. Zaznaczono ischemiczną lożę pooperacyjną (linia przerywana). Linia przerywana wskazuje) przed ponowną operacją.; B - 8 tygodni po ponownej operacji. Linia przerywana wskazuje pooperacyjną lożę ischemiczną, C - 40 i D - 72 tygodnie po operacji. Nie widać żadnego nawrotu guza. Zastosowanie nawrotu glejaka. Strzałki wskazują miejsce iniekcji ATN-RNA. Figura 12 przedstawia obrazy rezonansu magnetycznego (MRI) nawracającego skąpodrzewiaka mózgu (WHO II) pacjenta T.K. (kobieta, 53 lata) 5 lat po pierwszej operacji. A- guz przenika do ciała modzelowatego (linia przerywana) przed ponowną

8 7 operacją; B - 8 tygodni po ponownej operacji. Linia przerywana wskazuje pooperacyjną lożę ischemiczną, C - 40 i D - 72 tygodnie po operacji. Nie widać żadnego nawrotu guza. Aplikacja ATN-RNA wskazana strzałkami. Figura 13 przedstawia obrazy CT i MR glejaka wielopostaciowego (WHO IV) pacjenta W.G. (mężczyzna, 46 lat) A - CT wykazuje guz mózgu w prawym obszarze skroniowociemieniowym (linia przerywana). Przemieszczenie struktur środkowych w kierunku przeciwnej półkuli wywołane jest wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym.; B - MRI 16 tygodni po usunięciu guza (linia przerywana), C - MRI wykonany 64 tygodnie po operacji. Nie ma objawów nawrotu GBM. Strzałki wskazują obszar aplikacji ATN-RNA. Figura 14 przedstawia obrazy CT i MR glejaka wielopostaciowego (WHO IV) pacjenta W.D. (mężczyzna, 48 lat). A - CT wykazuje guza mózgu w prawym obszarze skroniowym (linia przerywana) i przemieszczenie układu komór w kierunku lewej półkuli i obrzęk mózgu, B- MRI wykonany 16 tygodni po częściowym usunięciu guza przedstawia miejscowy nawrót guza w pobliżu miejsc iniekcji ATN-RNA. Nie ma przemieszczenia struktur środkowych ani układu komór, C - MRI 36 tygodni po operacji ujawnia nawrót guza w obszarze skroniowym. Układ komór nie jest przemieszczony, lecz zaobserwowano niewielki ucisk w prawej półkuli mózgu. Strzałki wskazują miejsca iniekcji ATN-RNA. Figura 15 przedstawia obrazy CT (A) i MR (B, C) anaplastycznego gwiaździaka (WHO III) pacjenta K.B. (mężczyzna, 44 lata). A - CT przed operacją przedstawia mózg w prawym obszarze czołowym z przenikającym lewym płatem czołowym (linia przerywana) i obrzęk mózgu, B - obraz MRI (w rzucie strzałkowym) przedstawia guz w lewym obszarze czołowym przenikający do obszaru środkowego (linia przerywana), C - MRI 40 tygodni po operacji wykazuje zmiany mózgowe po całkowitej resekcji guza (linia przerywana). Nie nastąpił nawrót guza. Strzałki wskazują miejsce iniekcji ATN-RNA. [0013] Poniżej przedstawiono przykłady wykonania wynalazku zdefiniowanego powyżej. PRZYKŁADY Otrzymywanie RNA [0014] ATN-RNA otrzymano poprzez transkrypcję ATN-DNA z polimerazą T7 i dostarczono bezpośrednio do chirurgicznie wykonanej wnęki resekcyjnej pacjentów ze złośliwym guzem mózgu. [0015] Plazmid zawierający DNA TN-C rozszczepiono za pomocą HindIII lub EcoRI. ATN-RNA syntezowano in vitro z polimerazami RNA T7 i T3. Dwie nici RNA otrzymano oddzielnie. Pod kątem stabilizacji nić RNA oznakowano [ 32 P-γ] ATP i kinazą T4 RNA w 37 C w ciągu 45 min. Po denaturacji i renaturacji (50 mm Tris-HCl ph 7,5, 50 mm NaCl, 95 C przez 3 min., 75 C przez 30 min. i powolne studzenie przez 4 godz. do 25 C). Stabilność oznakowanego izotopowo dsrna (2 x 10 4 cpm/reakcję) oznaczono w 90-µl ekstrakcie ludzkiego guza mózgu. Ekstrakt uzyskano poprzez homogenizację tkanki w 10 mm buforze Tris-HCl o ph 7,5, sonikację (3 x 15 sek.) i eliminację szczątek poprzez odwirowywanie z obr./min. przez 3 min. Mieszaninę reakcyjną inkubowano w

9 8 25 C i 10-µl części usunięto w określonych momentach. Reakcje zatrzymano poprzez dodanie roztworu obciążającego (30% glicerolu, 0,25% błękitu bromofenolowego, 0,25% cyjanianu ksylenu, 1 x TEB) i zamrożenie w ciekłym azocie, a następnie przeanalizowano za pomocą elektroforezy w 10% żelu poliakryloamidowym z 7 M mocznika. dsrna oznakowane izotopowo wykryto i zliczono za pomocą analizy fosfoimagerem (Molecular Dynamics, Sunnyvale, Kalifornia) [Fig. 8 i 9]. Inhibicja tenascyny-c w wyhodowanych komórkach GBM [0016] W celu transfekcji i oznaczeń wyciszenia genów ex vivo tkankę guza mózgu (poddaną fragmentacji) ponownie zawieszono w podłożu i przeniesiono na 6-studzienkowe płytki. Komórki hodowano w DMEM (GIBCO BRL) uzupełnionym 10% FCS, penicyliną (100 µg/ml) i streptomycyną (100 mg/ml) (Invitrogen). [0017] Komórki przy 50% konfluencji transfekowano w obecności oligofektaminy (Invitrogen) z ATN-RNA i dwoma kontrolnymi mieszanymi sirna: sirna (I: nić sensowna - 5 GUUGCUCUG GAAAACUCAUTT3, nić antysensowna - 3 TTCAACGAGACCUUUUGAGUA5 ; i II: nić sensowna - 5 UUAUUGUCUGG UAUAGUGCTT3, nić antysensowna - 3 TTAAUAACAGACCAUAUCACG5 ). Po kolejnych 24 godzinach komórki zebrano w celu izolacji RNA. Przeprowadzono analizę RT-PCR. Izolowanie RNA i analiza RT PCR [0018] Całość RNA z tkanek guza mózgu, jajników i jelita wyizolowano za pomocą zestawu Ambion. Odwróconą transkrypcję przeprowadzono przy wykorzystaniu: 2 µg RNA, losowego startera i zestawu do odwrotnej transkryptazy RevertAid H Minus M- MuLV reverse transcriptase (Fermentas) zgodnie z zaleceniami producentów. Powstały cdna amplifikowano starterami komplementarnymi z tenascyną-c (TN1: AGAGAACCAGCCAGTGGTGT, TN2: GCCTGCTCCTGCAGTACATT) i dehydrogenazą aldehydu 3-fosfoglicerynowego, GAPDH (G1: GGGTGGAGCCAAACGGGTC, G2: GGAGTTGCTGTTGAAGTCGCA) jako kontrolą wewnętrzną w reakcji PCR. Reakcję PCR zainicjowano poprzez denaturację w 94 C przez 2 min., denaturację w 55 przez 1 min., wydłużanie w 72 przez 30 sek., po czym nastąpiło 30 cykli. Równe objętości amplifikowanych produktów poddano elektroforezie na 1,5% żelu agarozowym i zabarwiono bromkiem etydyny. Stabilność ATN-RNA in vitro [0019] Plazmid zawierający DNA TN-C rozszczepiono za pomocą HindIII lub EcoRI. ATN-RNA syntezowano in vitro z polimerazami RNA T7 i T3. Dwie nici RNA otrzymano oddzielnie [1]. Nić RNA znakowano [ 32 P-γ] ATP i kinazą T4 RNA w 37 C przez 45 min. Po denaturacji obu nici RNA (oznakowanej i nieoznakowanej) stabilność oznakowanego izotopowo dsrna (2 x 10 4 cpm/próbę) wyznaczono w 90-µl ekstrakcie ludzkiego guza mózgu, który uzyskano poprzez homogenizację 100 mg fragmentu tkanki w 1 ml 10 mm buforu Tris-HCl o ph 7,5, sonikację (3 x 15 sek.) i eliminację szczątek poprzez

10 9 odwirowywanie z obr./min. przez 3 min. Mieszaninę reakcyjną (90 ul) inkubowano w 25 C i 10-µl części usunięto w określonych momentach. Reakcję zatrzymano poprzez dodanie roztworu obciążającego (30% glicerolu, 0,25% błękitu bromofenolowego, 0,25% cyjanianu ksylenu) i zamrożenie w ciekłym azocie, i przeanalizowano za pomocą elektroforezy w 10% żelu poliakryloamidowym z 7 M mocznika. [ 32 P] dsrna wykryto i zliczono za pomocą analizy fosfoimagerem (Image Quant). [0020] W wielu nowotworach zwiększenie ilości niektórych czynników wzrostu lub ich receptorów lub deregulacja wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnałów, reprezentują kluczowe elementy w procesie złośliwej transformacji i progresji zdrowych komórek w komórki guza, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji i spadku apoptozy. Zmienione poziomy ekspresji niektórych genów odgrywają zasadniczą rolę w kilku stanach patologicznych. Złośliwe glejaki selektywnie eksprymują czynniki, które nie występują w zdrowej tkance OUN, między innymi tenascynę-c (TN-C). TN-C jest wszechobecnie eksprymowana przez glejaki silnie złośliwe, lecz nie jest eksprymowana w zdrowym mózgu. Jest to duża glikoproteina macierzy zewnątrzkomórkowej eksprymowana na różnych etapach różnicowania. Poziom TN-C dobrze koreluje się z procesem wzmożenia onkogenezy i wspomaga złośliwą transformację, niekontrolowaną proliferację, przerzuty, angiogenezę i "ucieczkę" immunologiczną guza [32]. [0021] Wzrost całkowitej ilości TN-C może aktywować proliferację komórek poprzez bezpośrednie wiązanie się i aktywację receptora naskórkowego czynnika wzrostu przez powtórzenia TN-C zbliżone do receptora naskórkowego czynnika wzrostu. Bierze ona udział w interakcjach komórka-macierz zewnątrzkomórkowa, które są kluczowym wyznacznikiem onkogenezy, scharakteryzowanej licznymi oddziaływaniami zrębu nowotworu. Ekspresja TN-C i jej wariantów obróbkowych koreluje się z podwyższoną migracją komórek, remodelingiem tkanek, angiogenezą i miejscowym naciekaniem komórek guzów różnych nowotworów na normalne tkanki. Jest to jeden z głównych powodów, dla których wyniki dla pierwotnych guzów ośrodkowego układu nerwowego, włącznie z glejakiem wielopostaciowym (GBM), najpowszechniejszym i najbardziej śmiertelnym pierwotnym złośliwym guzem mózgu u osób dorosłych pozostają nie do przyjęcia. Ponieważ niepowodzenie leczenia jest zazwyczaj spowodowane niewystarczającą miejscową kontrolą miejsca resekcji chirurgicznej, nadal konieczne są nowe terapie miejscowe. Rozwój skuteczniejszych terapii alternatywnych będzie kluczowy dla poprawy czasu przeżycia pacjentów z takimi guzami. Ponieważ wiadomo, że większość złośliwych glejaków jest oporna na chemio i radioterapię z powodu inhibicji szlaków apoptycznych, do ich leczenia odpowiednia może być interferencja RNA (RNAi). [0022] RNAi jest swoistym wobec sekwencji, zachowanym szlakiem, w którym dwuniciowe cząsteczki RNA (dsrna) zidentyfikowano jako mediatory wyciszania swoistych genów funkcjonalnych w różnych organizmach eukariotycznych [33]. dsrna przetwarza się w małe RNA o długości nukleotydów za pomocą enzymu Dicer rybonukleazy III (RNazy III). Małe RNA są determinantami swoistości szlaku, łączącymi

11 10 się w rybonukleinowy kompleks wyciszający (RISC), wielobiałkową jednostkę, która jest naprowadzana do komplementarnego RNA, co skutkuje wyciszeniem komunikatu. [0023] Co interesujące, RNAi nie jest terapią genową, ponieważ wykorzystuje insercję genów do komórek osobnika, które następnie produkują białko w celu leczenia choroby. Wadą terapii genowej jest to, że trudno wyznaczyć, kiedy gen przestaje wytwarzać białko. Terapia RNAi jest jednakże iniekcją kontrolowanej ilości RNA. ATN-RNA jest lekiem na bazie RNA, który jest zbliżony do naturalnego produktu występującego w organizmie człowieka, i ponieważ jest to RNA, jest mało prawdopodobne, by wywołał on alergiczne lub immunogeniczne reakcje u pacjentów. [0024] W celu zmniejszenia ilości TN-C w guzie mózgu zastosowano interwencję interferencyjnym RNA (irnai). Interwencja interferencyjnym RNA (irnai) z ATN-RNA jest obiecującą miejscową wspomagającą terapią po operacji dla pacjentów z glejakami złośliwymi. Obejmuje ona bezpośrednie dostarczanie do wyciętego obszaru tkanki guza terapeutycznego dsrna, które wywołuje skutki interferencji RNA poniżej miejsca aplikacji i swoiście obniża syntezę TN-C. Jest to miejscowa terapia, która może poprawić miejscowe zwalczanie i ogólne wyniki pacjentów z glejakiem złośliwym. Miejscowo podawana terapia zapewnia zdolność uzyskania większego skutecznego stężenia w pustce po guzie poprzez opływanie bariery mózg-krew, jednocześnie ograniczając potencjalną ekspozycję ogólnoustrojową na degradację leku. A zatem inwazyjne komórki guza, które uległy migracji poza obszar penetracji innych miejscowo podawanych terapeutyków takich jak biodegradowalne opłatki lub przeciwciała monoklonalne, można skutecznie leczyć za pomocą irnai. [0025] Przygotowano dsrna dopasowujące się do TN-C mrna, zwane ATN-RNA (Fig. 1). Przyjęto, że ludzkie DICER 13 [17] będzie wiązało i rozszczepiało ATN-RNA na formy dsrna o nukleotydach, które, jako część mechanizmu RISC, mogą celować w wiele miejsc mrna i wzmagać efekt wyciszania mrna. Wybrana sekwencja dsrna jest wystarczająco krótka, by uniknąć działań niepożądanych i jest wystarczająco długa, by była odpowiednim źródłem małych interferujących RNA (sirna). Zasugerowano, że w celu uzyskania działania zbliżonego do działania dsrna wymagane jest ponad 200 razy więcej sirna [18, 19, 31]. [0026] W tych badaniach wykorzystano dwuniciowe interferujące RNA (dsrna) w celu zmniejszenia ekspresji tenascyny-c w komórka guza mózgu. RNAi wstrzykiwano do loży pooperacyjnej 48 pacjentów. Badanie kontrolne za pomocą MRI i CT jasno wskazuje na wydłużony czas przeżycia z lepszą jakością życia. Ta technologia jest zwana interwencją za pomocą RNAi (irnai) (Tabela 1). [0027] Przygotowano dsrna (ATN-RNA) z ok. 160 nt o sekwencji komplementarnej z TN-C i wykazano swoistość sekwencji in vitro i ex vivo względem TN-C mrna. ATN- RNA zastosowano u 48 pacjentów po resekcji guza mózgu.

Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu

Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu Nucleic acids as a tool in the therapy of brain tumors Katarzyna Rolle 1, Monika Piwecka 1, Olga Starosta 1, Stanisław Nowak 2, Ryszard Żukiel 2, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii

Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii Konferencja Nowe metody w neurobiologii 15 grudnia 2004 7 12 Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii Aleksandra Wesołowska

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka

Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I Anna-Maria Barciszewska Analiza składników DNA guzów nowotworowych mózgu u człowieka Praca doktorska Promotor Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

transkrypcją. Badania histopatologiczne Połowa każdego SLN została utrwalona w 5% roztworze formaldehydu i osadzona w parafinie.

transkrypcją. Badania histopatologiczne Połowa każdego SLN została utrwalona w 5% roztworze formaldehydu i osadzona w parafinie. Badanie regionalnych węzłów chłonnych za pomocą biopsji węzła wartowniczego i analizy molekularnej jako nowe narzędzia oceny stopnia zaawansowania pierwotnego czerniaka skóry Hans-Juergen Blaheta, Ulf

Bardziej szczegółowo

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury The advancement of glial tumors surgical treatment - the own experience and literature review Zygmunt

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04292012.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04292012. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1624076 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04292012.4 (51) Int. Cl. C12Q1/70 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Rzeszutek Hygeia Public J i wsp. Health Zastosowanie 2014, 49(3): nanocząstek 449-457 i nanomateriałów w medycynie 449 Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Application of nanoparticles

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Postepy Hig Med Dosw (online), 2010; 64: 175-187 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2009.11.03 Accepted: 2010.01.21 Published: 2010.04.07 Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy

Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy Angiogeneza możliwości, problemy, perspektywy STRESZCZENIE Angiogeneza to tworzenie nowych cienkościennych naczyń krwionośnych z już istniejących. Proces ten zachodzi poprzez tzw. pączkowanie (ang. sprouting

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORYGINAL PAPERS / ORYGINAL PAPERS The andropause index in diagnosis and treatment of hypogonadism in aging men preliminary report Stefan Zgliczyński,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo