Praca nad naprawa skarbu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca nad naprawa skarbu"

Transkrypt

1 Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M k, z o d n o sze n ie lu b p rz e s y łk ą p o c z t o w ą 350 tys. M k p. Z a g ra n ic ą ie sięczn e M k p. Cena nueru M. C e n y o g ło s z e ń za 1 w ie rs z ili e tro w y : Z w y k le M k p. N a d e sła n e M k p. P o k ro n ic e M k. N a p ie rw sz e i s t r o n ie i ię d z y g ie łd a i M k. Ogłoszenia zaiejscowe 25% drożej. Ogłoszenia zagraniczne 100 /n droższe. Ceny powyższe obowiązują od dnia z raiany w nagłówku. Adinistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 T e l e f o n N r K o n t o c z e k o w e P. K ; O. N r r v w t w w "'«r sr t t t «r *r yr-+"'v t w t y «r T ' t 'w w *! «M a g a zy n to w a r ó w A fla fsts E ll \ B rsr C łsdo rfb r poleca wewielki wyborzewszelkie b ła w atn y cn krajowe i zagraniczne aterjały po i su e i ilf k ie ic in n n yw crh h ^... K r a k ó w, u l i c a F l o r j a ń s k a cenach bardzo przystępnych. S K Ł A D F U T E R G. R1ESER, Kraków, Mikołajska 4 ( M a ły R y n e k ) 224 p o le c a f u t r a p o c e n a c h u ia r k o w y c h, p r z y j u je w s z e la ie z a ó w ie n ia w z a k r e s k u ś n i e r s t w a w c h o d z ą c e. S Z K Ł O O K IE N N E p o leca 227 S. U N G E R K raków, u lica Józefa L. 16. H afsrfikasja u k ła d u p o i S K O - g d a d j K i e g o Gdańsk, 15 listopada. Na dzisiejszein posiedzeniu seju uchwalono w drugic i trzecic czytaniu szereg, uchwal w alutowych, iędzy innei zasadniczą uchwałę, obejującą układ polsko-gdański, zaw arty w Genewie. Kongres wszechruskl we Lwowie Lwów, 15 listopada. G azeta Lw ow ska" w a rty kule poświęcony spraw ie rusińskiej donosi iędzy innei: Narodni ko itet robi starania do zw o łania kongresu wszechukraińskiego, który a się odbyć we Lwowie najprawdopodobniej w drugiej P olow ie grudnia. Cele kongresu a być siwo rżenie wspólnej organizacji dla w szystkich Rusin ó w za ieszkałych w granicach Polski. Najbardziej chodzi tu ci wciągnięcie do niego Rusinów z W ołynia, Clieszczyzny, Polesia i Podlasia i rozciągnięcie na nich dy ktatury partji tr udowej. Liga Narodów a Esperanto W lecie b. r- poleciła Liga Narodów Koisji dla intelektualne w spółpracy zbadać sprawę języka iędzynarodowego. Rezolucja, jaką powzięła koisja dla Intelektualnej współpracy streszcza się następująco: Nie zaprzeczay wielkich korzyści, Jakie wynikłyby przez zastosowanie przez cały świat językaniędzynarodowiego, lecz jesteśy dania, że leży w interesie Ligi Narodów popieranie języków narodów". Spraw a języka iędzynarodowego będzie w e dług jednogłośnie przyjętego wniosku lorda Roberta Cecila dyskutowana na najbliższej sesji Ligi Narodów- Za podstawę dyskusji a'służyć nader dla Esperanta przychylny raport, w ygotowany brzóz sgener. sekretarza L. N-, Dra'Nitobe. Raport ten podkreśla wielkie znaczenie spraw y języka hiiędzynarodowgo dla kultury europejskiej i &twierdza olbrzyie sukcesy Esperanta w okresie J9l ^oiar w Kratowi 1, Praca nad naprawa skarbu W arszaw a, 15 listojada. Cele zddbycia już dzisiaj wyższych kwot aniżeli ogą wpłynąć z paliczki na poczet podatku ajątkowego, do której prze ysłow cy i inni płatnicy są praw nie zobow iązani, odbył się szereg konferencyj z udziałe wicepreiera p. Korfantego oraz inistra skarbu.p. Kucharskiego. Pierwsza, konferencja odbyła się z przedstawicielai prze ysłu górnośląskiego, następna z przedstawicielai rolnictwa, przeysłu naftowego, przeysłu górniczego i hutniczego w Zagłębiu Dąbrowskie. Na razie ożna uważać za ukończone pertraktacje z prze ysłe górnośląski, który zobowiązał się złożyć 25 iljonów franków szwajcarskich, to jest tegoroczną zaliczkę i dwie raty przeysłowe. Ponadto prze ysłow cy górnośląscy wyrazili gotowość zapłacenia całego podatku ajątkowego na w ezw anie rządu częściowo w gotówce, częściowo w obligacjach, gdy skarb będzie w stanie ustalić całą kwotę podatku ajątkowego, przypadającą na górnośląski przeryysł, co oże nastąpić za jakie trzy iesiące, ponieważ odnośne obliczenia będą wtenczas gotowe. Jak się dowiadujey, pertraktacje z przedstaw i cielai rolnictwa, zostały również poyślnie zakończone, tak że skarb państwa oczekiwać oże.i z tego źródła jeszcze znaczniejsze kwoty, bo o- koło 50 iljonów franków szwajcarskich. Minister Sato posłe Japoński w Warszawie W arszaw a, 15 listopada. Posłe nadzw yczajny i pełnoocny inistre Japonji zaianow any został p. Sato, który przybył już do W arszaw y. Sprawa zaopatrzenia na zię W arszaw a, 15 listopada. N adzw yczajn y ko i sarz dr. Bajda przyjął przedstaw icieli iast w spraw ie zaopatryw ania iast w w ęgiel i cukier. P rzed sta w iciele p rzed łożyli sw e żądanie. Dr. Bajda o św ia d czy ł, ż e p ostu lały te będą rozpatrzone. W arszaw a, 15 listopada. W czoraj odbyła się u prezesa inistrów konferencja w obecności inistra rolnictwa z przedstawicielai organizacyj rolniczych. Przed iote obrad była spraw a ułatwień dla ludności największych skupień iejskich przy zaopatryw aniu w żyw ność w czasie nadchodzącej ziy. Na podstawie wyników narady, ustalono, że rząd uożliwi organizacjo rolniczy i handlowy dostarczanie zieniaków i zboża przedew szystkie do' W arszaw y, Łodzi i zagłębia w takich roziarach, by pokryło zapotrzebowanie. Organizacje rolnicze od dziś przyjować będą zgłoszenia na zboże. Cele przeprow adzenia tej akcji organizacje rolnicze będą udzielały współdzielnio, związko spożyw czy i sa o rządowy organizacjo odpowiednich ułatwień. Ilość produktów* nadchodzących do W arszaw y, Łodzi i zagłębia, będzie podaw ana do wiadoości.cele zorientowania się ieszkańców w ilości nadchodzącej żywności. Now e prezydiu N. P. R. W arszaw a, 15 listopada. Klub parla entarny na- rodowej partji robotniczej na posiedzeniu w dniu 14 b. przyjął do wiadoości rezygnację pos. dra j W achow iaka ze stanow iska prezesa klubu, w y rażając u jednoyślnie podziękowanie za dotychczasową pracę parlaentarną. Następnie dokonano w yborów do prezydiu klubu i koisji parla entarnej. Do prezydiu wszedł pos. W aszkiewicz jako prezes, jako w iceprezes pos. I1erz oraz senator Banaszek. Na sekretarza wybrano pos. Milczyńskiego, jako zastępcę sekretarza pos. Piechę. Na gospodarza klubu senatora Kierzyńskicgo. Do koisji parlaentarnej weszli posłowie Popici i Roguszczak. \ Kronprinz cieszy się z powrotu d o o j c z y z n y W iedeń, 15 listopada. N eue F reie P resse" donosi z Berlina, że kronprinza, pow racającego do O lesna w itała ludność iejscow a, której kronprinz polecił od czytać ośw iad czen ie, że jest szczęśliw y, pow racając iędzy sw oich I że za ierza p ośw ięcić się sw y spraw o osobisty i w raach sw ych obowiązków w sp ółp racow ać b ędzie nad odbudową o jczy zn y, w której rozw ój nie wątpi. R e n to w e b ile ty b a n k o w a w N ie czech Berlin, 15 listopada. Minister skarbu Dr. Luther, w ystosow ał do nieieckiego banku rentow ego piso, upoważniające ten bank do rozpoczęcia' z dni 15 b. wydawania rentow ych biletów bankowych.

2 T E L E G R A M Y Zerwanie rokowań w Ruhrze Diisseldori, 15 listopada. W obec nieustępliwości przedstawicieli Związku.górników a zw łaszcza w obec tego, że dopiero teraz w ystępują z żądanie uprzedniego skounikowania się z rząde Rzeszy w sprawie spornych punktów rokowań, jakkolwiek sporne te punkty są już. znane zw iązkowi już od 5-go b. władze sojusznicc postanowiły uw ażać rokowania za ukończone. Francuscy urzędnicy neutralni P ary ż, 15 listopada. A basador angielski lord C reve wręczył, Poincare u obszerną notę, zaw ierającą arguentację praw ną tezy angielskiej, co do w pływ u jaki zdanie Anglji akcja separatystyczna w yw iera na prawo ocność traktatu wersalskiego. W odpowiedzi na to Poincare przesłał abasadzie angielskiej notę, w której odpiera zarzut, jakoby niektórzy funkcjonariusze francuscy ujawnili stronniczość względe akcji separatystów. Oświadczenie Kronprinzi Oleśnica, t'5 listopada. Były nieiecki następca tronu przyjął dziś dziennikarzy, który ośw iadczył, że cieszy się z pow rotu do ojczyzny. Moje D z i e n n i k a r z e z a g r a n i c z n i p r z e c i w c e n z u rz e n ie,e c tt> e i Berlin, 15 listopada. Stow arzyszenie dziennikarzy zagranicznych w ystosow ało do w ładz nieieckich rezolucję, zw racającą uwagę, że w ostatnich tygodniach była dw ukrotna cenzura, utrudniająca pracę zaw odow ą dziennikarzy. S tow arzyszenie dziennikarzy zagranicznych protestuje przeciw cenzurze w ojskow ej wobec p rasy zagranicznej. S t r a j k z e c e r & w w B e r l i n i e Berlin, 15 listopada. W czoraj w yszły tylko V orw arts, D er Deutsche" i Deutsche Ztg.. Jak donosi Deutsche Ztg., z rozkazu koendy okręgowej aresztowano kilka osób, które w zyw ały do dalszego strajku i przeszkadzały chętny do pracy w w ykonyw aniu czynności zawodowych. Dziś przed drukarnią państw ow ą o godz. 5 rano I F U T R A poleca fir a zadanie powiedział jest, uczynić wszystko dla podniesienia Nieiec, które pow rócą d o dawnej świetności. zebrało się około 5 6 tysięcy bezrobotnych drukarzy i oświadczyli gotowość podjęcia pracy w tej drukarni. Koło godziny 9 rano tłu ten wzrósł do liczby Drukarnia państw owa ogłosiła, że nie potrzebuje dalszych zgłoszeń. E r h a r d p o s t r o n i e H i t t l e r a Monachiu, 15 listopada. B rygada Erharda ogłasza kounikat, w który oświadcza, że stoi po stronie Hitlera. L a b o u r P a r t y p r z e c i w r z ą d o w i a n g i e l s k i e u Londyn, 15 listopada. Partja robotnicza wniosła do Izby gin wniosek o w yrażenie rządowi w o tu nieufności. Wniosek wejdzie na plenu wc czw artek. W niosek twjerdzi, że rząd nie zaopiekował się najważnięjsze zadanie chwili, to jest bezrobocie. Dalej wniosek krytykuje stanowisko rządu w spraw ie polityki zagranicznej, w największy wyporze po przystępnych cen ach I TADEUSZ S IE R P IŃ S K I! Kraków, ulica Florjańska Nr e P r z y j ę c i e n o w e j u s t a w y w y b o r c z e j w e W ł o s z e c h Rzy, 15 listopada. Senat przyjął 165 głosai przeciw ko 41 głoso ustaw ę o reforie w yborczej. Stan i produkcja przeysłu hutniczego w Polsce W prze yśle hutniczy na terenie b. Kongresówki daje się zauw ażyć znaczne polepszenie sytuacji. Po okresie strejków lipcowych stosunki ro botnicze ułożyły się na ogół po yślnie-' W ciągu sierpnia i w rześnia czynnych bez przerw y było 7 wielkich pieców, z czego 1 na węglu drzewny, to jest tyle, co w pierwszy półroczu, natoiast ilość czynnych pieców artenowskich doszła do 18. Jest to liczba rekordowa od'czasu powstania Państw a polskiego, wynosi bowie 70 procenturuchoienia wobec ogólnej ilczby 26 pieców arttnow skich, czynnych przed wojną. W skazuje to w każdy razie na bardzo poyślne konjuktury w polski prze yśle etalurgiczny- gdyż w okresie, w który niektóre inne gałęzie w ytw órczości polskiej oprócz-prze y słu włókienniczego przechodzą przesilenie z powodu braku zbytu, czy to w kraju, czy zagranicą, hutnictwo żelazne byłej Kongresówki powiększa ilość produkcji, aby podołać choćby potrzebo rynku wewnętrznego, obsługiwanego wyłącznie przez huty krajowe. Na polepszenie sytuacji w skazuje również stopniowe powiększanie się w hutach zapasów koksu zarów no krajowego, jak i czeskiego. Naogół w sierpniu huty na terenie b. Kongresówki w y tw orzy ły surówki 9739 ton, bloków stalowych t- Huty zaś górnośląskie. ^.v okresie spraw ozdaw czy iały dostateczną ilość zaówień i ają je w dostatecznej ilości do końca b. roku, a niektóre naw et i na dłuższy przebieg czasu. T rzy czw arte zakładów prze ysłowych w prow adziły w o- kresie sprawozdaw czy podwójne ziany w działach walcowni i stalowni- Co do- zbytu, to zauważyć się daje zdobywanie nowych rynków na wschodzie, podczas gdy do niedaw na główny eksporte były Niecy. N iektóre górnośląskie zakłady prze ysłow e dostarczają na rynek polski około 50 prc. swej produkcji, l^rócz tego huty Górnośląskie skutecznie wałcza z kokurencją czeską na W ęgrzech i Ruunii, b ardzo jeszcze groźną dla nich. W końcu zeszłego roku i na początku bieżącego, konkurencja ta była jeszczedla prze ysłu górnośląskiego niebezpiecz na- W iarę stabilizacji naszych stosunków finansow ych prze ysł hutniczy w Polsce będzie jedny z pierwszorzędnych czynników rozkwitu Rzeczypospolitej. ; w w ielki w yborze oraz w szelkie artyuuly gospodarce poleca Rogóżki L. W B.n a lin tj, K ra k ó w. G ro d z k a 2 6. t e l Najtańsze źródło z a k u p u d y w anów p e rsk ich E. K L E in M A N, K raków, ulica S ław kow ska Dekretoanja (Doi-ouoze e) W krótce wyszedł dekret na ocy któregó u- tw orzył się tak zw. żyliszcznyj koitet". Koitet ten iał za zadanie pobierać czynsze ze wszelkich lokali. Doy były socjalizowane,.właściciele zaś doów na równi z lokatorai usieli składać należytości czynszowe na ręce prezesa; w ybieralnego z pośród w szystkich lokatorów każdego dou- P rezes każdego dou, zebraw szy należne czynsze odnosił je do kasy re jonowego koitetu, a ten do głównego. W ładze bolszewickie, nie chcąc ieć świadków, co czynią pod wieczór i w nocy, w ydały niedługo nowy dekret, ocą którego w szystkie zegary zostały cofnięte o trzy godziny i zaraz po w pro w a dzeniu tego dekretu. w yd o nowy, zabraniający ludności wychodzić na ulicę po godzinie 7 w ieczore, bez specjalnego pozwolenia, o które rzadko kto sic ubiegał, ze względu na ogólne niebezpieczeństwo uliczne. W ten sposób w kwietniu, kiedy dzień już był dłuższy, ludność zuśzona była zacząć swą pracę dzienyą o godzinie 5 lub 6 rano,, zaiast dawniejszej 8 lub 9 rano, zaś o godzinie! popołudniu usiała pozostawać w dou już do rana. Jedna tylko natura e chciała iść w zgodzie z w ydany i dekreta i. Słońce, poio ziany zegara tak sao wschodziło i zachodziło, jak przedte. Na razie jeszcze kupiectwo nie zbyt odczuwało. ciężaru w ydanych dekretów, lecz i tu się zieniło. Powoli zaczynała się socjalizacja" przedsiębiorstw prze ysłow ych i handlowych, pozbyw a jąca w szystkich swoich własności- Majątek każdego przedsiębiorstw a topniał z dnia na dzień. Otworzony został finansowy oddział t. zw. finotolict", przez który każdy kupiec był zobow iązany przeprow adzać inkasso w ydaw anych ra chunków za sprzedany tow ar. Finotoliet" właścicielowi pozostaw iał do dyspozycji niespełna czw arta część rachunku, na o- płaę wszelkich podatków, pensyj urzędniczych i innycli kosztów handlow ych,. resztę zaś zatrzy yw ał u siebie na koszta państw ow e. Z tego też powodu kupiectwo inialpie sprzedawało na podstawie oficjalnych rachunków, a przeważna ilość transakcyj była przeprowadzana pokątnle- W ykrycie jednak takiego pokątnego handlu groziło Czeką". Rosja wyszkolona przez swoje rządy carskie,, zawsze najlepiej urządoną iała instytucję żandar ską, to też bolszewicy ta w spaniałą instytucję nietylko przejęły od poprzednich rządów, lecz naw et wspaniale udoskonalili. Pełny tytuł jej był: C zerezw yczaju a koisja po borbie z kontrrewolucją, sabotaże i spckulacjej", w skrócie zaś ^.Czeka". Tej jednak instytucji pragnę poświęcić specjalny artykuł, ni jednak do niego przystąpię, kończąc w krótki zarysie opis dekretoanji", chcę zaznaczyć, iż pic było żadnej instytucji, której działalność nie byłaby pod kontrolą żandar ów ^ naw et sztuka, literatura, uzyka i szkoły. Fortepian ógł posiadać tylko taki osobnik, który wykazał dokuentalnie, iż posiada świadectwo ukończonego konserwatoriu i że daje lekcje na tyże fortepianie, wobec czego instruent ten jest źródłe jego utrzyania. Każdy, nie ogący przedstawić podobnego świadectwa, winien by* fortepian, czy pianino oddać na wieś, cele uuzykalnienia wiejskiego ludu. Wieś rzeczywiście szybko zrozuiała znaczenie tego instruentu. W ew nątrz pudła chłopi chować swoje rydle i łopaty, na noc zaś na zew nątrz pu' dła układali sobie legowisko.. Szkoły w yższe średnie i wyższe iały na pod' stawie specjalnie wydanych dekretów, ró w n ie ^ swoje koitety, na czele których byli woźni danej szkoły, profesorowie zaś zwyczajny i członkai, podległyi ty że woźny. Następstwe tycii tysiąca różnorodnych dekrctów, wydanych przez w ładze sowieckie, była naturalnie anarchia, szerząca się z dnia na dzicndoprowadzająca do czerwonego terroru i zupe ' nego zaniku kultury.

3 (o E»Qfio i i i s t a f n a ( i c z i c krakowskiej? Kraków, 15 listopada AKCJĘ 1*. T. H. I - V e....» l p e x * P b ar a (B. Jaw o rn ick i) B racia Kolniccy I e.., j Polsid G l o b "... j 0. H artw ig. Poznań.. J Ż egluga P o ls k a... j Zieleniewski I IV e... ' W arsz. Parow ozy I- III e. H. CejieiSJi, Poznań J IX Potęga* Tow. h u ty żel.,! L e ie s z "... : Trzebinia* I VI e... * P o c is k "... A u to o to i;... Portland-C e. Szczakowa G ó r k a...t Siersza Tepege 1 IV e.... P olsaa N a t ta... O i k o s... _ P o k u c e* Naft. S. A. 1 e. T ran sak cje w ty siącach arek dziś au BilOO U B U I c ! 14'XI ,7-8, ż45 2b B3C a Kraków, 15 października. Zarówno na giełdzie pieniężnej jak i giełdzie efektów ujawniła się dzisiaj pewria chwiejność. Osłabienie kursów na Giełdzie warszawskiej siłą rzeczy wpłynęło nieko- ^ystnie na kształtowanie się kursów w Krakowie, stosunkowo najniej ucierpiały papiery arbitrażowe, których kurs zależny jest od kursu korony austriackiej. Charakterystyczny objawe na dzi- Siejsze zebraniu była poprawa kursów lżejszych, 1zw łaszcza tych, do których na giełdzie krakow skiej ujawnia się coraz większe zaufanie. Dotyczy k> przedewszystkie Trzebini, Żelaza i Struga, nkcje handlowe i bankowe bez większych wahań. Na pogiełdzie również zniżkowo. oryginalne szwedzkie Treto AKCJE Pezet... S tru g S y n d y k a t Kosz., K raków. Tłuszcze Trzebinia.... K rakus* 1 V ie.... P orcelana Ć ielów... Fabr. cukru w Chodorowie. E lektr. S iersza 1 IV e. Z akłady prze. Ryngraf* S. W. N ie ojow ski... F abr. k apel.w M yślenicach B ank P rze ysłow y I-V1II B ank H ipoteczny.... B ank M ałopolski.... Z ie ski B ank K redyt... Pow szechny B ank K redyt. Akc. B ank Zw iązkow y I-1X B ana K o ercjalny t IV B ana K red. w W arszaw ie Bank Zwtąz. Spółek Zarób. T ran sak cje w tysiącach arek d z i ś , J O ! ,ex j C00 14/XI > oUU WALUTY I DEWIZY W BANKOWYCH OBRO TACH. W aluty: Franki francuskie Czeki: Nowy Jork 1, , Londyn E, Zurych Paryż Wiedeń W łochy AKCJE NA POGIEŁDZIE. Gazy Jaworzno drobne , grube setki towar. Len Chybię Lokootywy Azot LESERKIEWICZ i Ska 185 T e le fo n Kraków, p lac S z czep a ń sk i 2. T elefon Bank handl. W arszawa , B aiu biz c- Lwów 400 ' , bank zachodni 5600, dsoo, Bank zw. sp- zarobk , yank ąw- Zieian 150, Bank handl. Poznań , Sole potasowe , Kijowski , Czersk , , Gosławice , Michałów , Łazy , Węgiel , 5400: drobne , Lilpop , Ostrowiec , Ron Zieliński IV , Starachowice , Pocisk , Zieleniewski 8000 ( , Żyrardów 250 tys. do 220 tys., B orkowski , Jabłkowscy 97 i pół. do 90 do 100, Polbal 77 i pół do 80, Haberbusch , Nobel VI t'25, Pustelnik , Chodorów , Spiess , Trzebinia , Polski prze. naftowy , Skóry 122 i pól do 120, Zach. tow. dla handlu , Mitzner et Gaper , Korki 100 GIEŁDA WARSZAWSKA 120, Loyd 85, Syndykat robi W arszawa, 15 listopada. Giełda. Akcje. Cyfry w tysiącach kp. Bank dysk. W arszaw a 2900, 3000, Bank dla handlu i prze. 1275, 1200 dr. J Bank kred. W arszaw a Bank zjedli, zie poi Bank wspóldzielczy C erata Puls Wildt Cukier W arszaw a Częstocice Firley, D rzew ny prze ysł C e gielski Modrzejów Orthwein Rudzki dr Ursus Parow ozy Zawiercie Żegluga Elektryczność Spirytus dr Polska nafta L enartowicz Sita i Światło Norblin Rovert PTE Unia Tkanina Konopie Maszyny roi f Łuckiewicz wyjeżdża do Rosji i, f Lwów, 15 listopada. Były poseł wołyński Łuckiewicz, przebywający od kilku Biiesięcy w Pradze, wyjeżdża w najbliższy czasie na Ukrainę sowiecką. N IHtll W i l l B B IW H H i U l ih M I BWIIWH HIBiiWWilMIMII lllill IIWIWHiHIHIW»III l i WMIII RosjanieweźieudziałuwkonferencJi K o u n i k a c y j n e! Genewa, 15 listopada. W związku z rozpoczy- w której odawia on wzięcia udziału w konferenhającą się w dniu dzisiejszy iędzynarodową J cji. Odowa jest u otywowana te, że wielkie konferencją kounikacyjną i transitow ą pod egidą 1 ocarstwa sprzyierzone w ywierają wpływ po- Ligi Narodów nadeszła odpowiedź od Cziczerina, * lityczny na Ligę narodów. W a r s z a w s k a i d t f a f f B e n ię f tr a W arszawa, 15 listopada. Giafda- Waluty. Do-f lary Stanów Zjednoczonych 1, sp. 1,893 tys. k. 1, 857 tys.. frank złoty w kupnie tniljonówka , bony złote serja D 285 tys- do , pbżyćzka" złota ,975 tys. Czeki. Belgja ' sprzed k Holandja P raga Londyn 8, sp k. 8, Nowy York sp. 1, k. 1, Paryż sp k. 1( Szwajcarja sp k Wiedeń 25 i trzy czwarte śp k Dzisiejsza giełda lwowska Lwów. U listopada. Giełda. Akcje. Akc. Bank Hipoteczny , Bank Małopolski 470, Polski Bank prze ysł , Zieski Bank kredytowy 90 98, B row ary lwowskie , Chodorów , Cegielski , Górka 8000, ; Nieojowski , Oikos , P aro wozy , Pezet 60, P. T. H. 260, Siersza : elektr , Siersza elektr , Tesp , Zieleniewski i EGZOTY LWOWSKIE. \ Jaworzno grube drobne Gazy Azot Chybi Czechowice 390. Gazociągi Len Loko otywy Nitrat , Lesiewice 700, Olkusz G IE Ł D Y Z A G R A N IC Z N E ffizisidsza giełda w Zurychu Zurych, 15 listopada. O tw arcie giełdy godz. 9. Depesza z Czeskiego biura p rasow ego. A sterda 214. Nowy York 571 i pół. P a ry ż Praga i pól. Budapeszt B ukareszt 290. B e l grad 6.47 i pół. Wiedeń Rzy W arszaw a (nie notowana). Londyn G i e ł d y p i e n i ę ż n e Nowy York, 15 listopada. Giełda pieniężna. Kurs dzienny 4a/4%. Przekaz na Londyn Przekaz na Londyn na 60 dni Przekaz na Paryż 543, Przekaz na Asterda Przekaz na Kopenhagę Przekaz na Pragę 2.88, Przekaz na Berlin 25 za bil on w płaceniu, w żądaniu 30 za biljon. P r a g a, 14 lis to p a d a. D e w izy : A s te r d a 1338, B er* lin 11 za b iljo n. C h ry slia n jo K o n e p h a g a 615. S zto k h o l 936 i p ó ł. Ż u ry c li 605. L o n d y n 154 i tr z y c z w a rte. N o w y J o r k W ie d e ń 401. a r k i n ie. 11 ż a b iljo n. a r k i p o ls k i 21 i p ó l z a iljo n. P a r y ż I 9 3. W io c h y 154 i pól. P a r y ż. 14 lis to p a d a. W e k sle. Niecy. Aeryka 18. B e lg ja F Jo la n d ja 684 i j e d n a czwarta. W ło s r h y S z w a jc a r ja 318 i tr z y c z w a rte. Hiszpnaja 236 i je d n a c z w a r ta. S z to k h o l 478. L o n d y n. 14 lis to p a d a. W e k sle. P a r y ż Belgja S z w a jc a r ja H o la n d ja N o w y J o r k H is z p a n j a 3348 i p ó ł. W ło c h y 143. N ie c y 20 b ilj., B u k a r e s z t 835. G i e ł d y t o w a r o w e N o w y Jork. 14 lis to p a d a, s r e b r o z a g r a n ic z n e 63 i trz y ó s e. ie d ^ e le k tro lito w a 13 i tr z y ó s e do 13 i p ię ć ó s y c h, c y n a o łó w 692 c y n k 625, b la c h a 550. G ie łd a p r o d u k tó w sp o ż y w c z y c h : k a w a lo k o 11 i je d n a c z w a r ta, n a g ru d z ie ń n a s ty c z e ń 762. n a a rz e c S4-2, n a a j 793. s a le c łó j 8 i je d n a ó s a o lej b a w e łn ia n y lo k o o lej b a w e łn ia n y n a sty c z e ń c u k ie r c e n tr y fu g o w y n a g r u d z ie ń 532. n a a rz e c 432, G ie łd a z b o żo w a : p s z e n ic a c z e rw o n a z i o w a lo k o 121 i je d n a, c z w a r ta, p s z e n ic a t w a r d a z i o w a lo k o 118 i tr z y c z w a rte, k u k u r u d z a lo k o 106. ą k a s p r in g w h e a te c la e r s f r a c h t zb o żo w y n a k o n ty n e n t 14 ct.. f r a c h t zb o żo w y d o A n g lji 3 sz y i. 4 p e n sy. Strajk generalny górników we Francji P a ry ż, 15 listopada. Związek g ó rn ik ó w pow ziął uchwalę utrzyania w ocy w y d an e g o h a sła ro z poczęcia w dniu dzisiejszy strajku g en eraln eg o. POZMfMCIU KRONIKI BANK ZIEM SK I DLA K R E SÓ W S. A. W ŁAŃCUCIE. W ed le w iado o ści z k ra k o w sk ich kól fin an so w y ch n a stą p ić a w k ró tk i czasie p rzen iesienie c e n tra li B a n ku zie sk ieg o dla K resó w S. A., k tó ry iał dotychczas sied zibę w Ł ań cu cie, do K rakow a'. Z pogłoską tą łą c z ą k o la p o in fo r o w an e w iado o ść o z ianie w ła sn o ści B anku. W y ienia się osobę p o sła A ugusta L izak a, p re z e sa S półk i akcy jn ej P o tę g a 1 w K rakow ie, jako now o tiab y w cy.

4 Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne Kraków, sw. Toasza 8, tel Warstaty i swady Kościuszki i Inż. Bolesław Jurski D starczaz własnychskładóweiektioierzedlaprądówstałegoi ziennegi 1 50 \ r os 3,* 1 'J e d y n y n ie tłu s z c z ą c y - s i l n i e p e r f u e r o w a 1 K R E M F A S C I N A T A n y 1 1 w y d e l i k a t n i a c e r ę S k ład fab ry czny żądać ws ądde STATTEfl1KLAPHOLZ, Kraków, uf. Karelicka 2i 238 I s. Olbrzyia afera szpiegowska w Krakowie J u ż w c z o ra j o d r a n a o p o w ia d a n o so b ie..n a u c h o. iż w. K ra k o w ie o d k r y to o lb r z y ią a f e r ę szpieg ó w * s k ą n a rz e c z je d n e g o z p o tę ż n y c h n a s z y c h sąsia* d ó w. W e d le z e b r a n y c h in f o r a c y j p r z e k o n u je y się. iż p o g ło s k i te n ie s ą w n ic z e p rz e s a d z o n e. P o lic ja k r a k o w s k a p ro w a d z i w te j s p r a w ie e n e r g i c zn e śle d ztw o., k tó r e p r z y b ie r a r o z ia r y s e n s a c ji KRONlKit Z DNIA. M ożna p o w ie d zieć bez p rz e sa d y, że obok stó w : d ro ż y z n a i g iełd a n ajczęściej w y a w ia się d w a sło w a z so b ą z w iązan e n a p ra w a sk a rb u ". C u dow ny te a t! K ażd y p u b lic y sta jeśli a b y ć w oczach ogółu u w a ż a n y z a tak ie g o usi n a p isać o te ą d ry i u czony (n a tu ra ln ie, żc ą d ry i u czo n y!) a rty k u ł. K ażdy p oseł endek, p iasto w ie c, c z y cnpero w ie c, c zy so cjalista w sw e sp ra w o z d an iu poselsk ie p o w ia d a k ilk a słó w o n a p ra w ie sk a rb u ". K w estia n a p ra w y sk a rb u zaczy n a n a w e t z y sk iw a ć p ra w o o b y w a te lstw a w lite ra tu rz e p ięknej. P e w ie n ło d y fu tu ry sta o d c z y ta ł i w ła śn ie w czo ra j X X I pieśń sw ej fu tu ro ep o p ei pt. N ap ra w o sk arb o - w ie n ie ". Do re d a k c y j z a ś pis w c ałej P o lsce n a p ły w a ją p ro je k ty n a p ra w sk a rb u od czy teln ik ó w. S ło w e n iezad łu g o p o w sta n ie p rz y sło w ie, iż P o lsk a jest k raje in istró w sk a rb u. S k o ro w ięc k a ż d y a plan" san acji finansów a go i ja! N a tu raln ie! I rę c z ę, że sk u te czn y. W ięc słuchajcie! D laczeg o w P o lsc e w a lu ta sto i n isk o? R zecz jasn a b o w ie w in n y ch p a ń stw a ch sto i w y so k o. C h cąc w ięc, b y n asza, p o szła w g ó rę trz e b a, b y ta te p o sz ły w dół. T o b ęd zie jasn e i logiczne! Ale, b a jak o b n iży ć ta te w a lu ty. I n a to al ra d ę. M a y w iciu e x - in istró w sk a rb u, k tó rz y n a p ra w ia li" n a sz sk a rb i W y sła łb y w ięc np.: K arp iń sk ieg o do S ta n ó w Z jednoczonych, G ra b - j sk iego do Anglji, M ichalskiego do S z w a jca rii, K u ch ar- sk ieg o u lo k o w a łb y w C zec h ac h w szy stk ic h jako d o ra d có w fin an so w y ch w ty c h k ra ja ch. Jeżeli obniżali ta k ark ę p o lsk a, d o k ażą n iew ątp liw ie w k ró tk i czasie to sa o z w alu ta i ty ch k ra jó w, iż sp ad n ą poniżej a r k i polskiej. A w te d y p rz y po o cy p. Ju n g ę, k tó ry w y w iezie o d w ro tn o ść sw eg o n a zw isk a z inin isterju s k a r bu, u z y sk a y s iln ą. w alu tę. N ie w ą tp ię (a w ła śc iw ie w ą tp ię, ale. ty lk o p rz e z sk ro n o ść!), iż p lan ój u z y sk a ogólne ^poparcie i w r e zu ltacie zo stan ę inistre skarbu. D E SZ C Z. S k o ń c z y ły się piek u e dni listo p ada. w czo ra j w ie c z ó r z a w ita ł do n a s z w ia stu n o sta tn ie g o etapu jesieni -i- d eszcz. L u d zisk a k u rc z ą się pod jego nie i ły chło d e, szunji on o n otonnie za szyba i, ró w n o i osp ale. K raków w y g lą d a o k ro p n ie n a chodnikach sto ją w w y rw a c h b ru k u k a łu ż e, w k tó re czło w iek w p a d a z a k a żd y k ro k ie. Ale a g istra t nie a czasu y śleć o n a p raw ie n iu ulic, b o w ie z a ję ty je st b o n a i" g azo w o - e le k try c z n e i i now ą* p o d w y ż k ą ięsa i p iec zy w a. S T O W A R Z Y S Z E N IE E S P E R A N T Y S T Ó W W KRA* KOWIE u r z ą d z a k u r s ję z y k a e s p e ra n e k ie g o W p is y n a k u r s p r z y j u je się c o d z ie n n ie ię d z y 7 a 8.30 w ie c z ó r o d d n ia 17 d o 24 b. w łą c z n ie w lo k a lu S to w a r z y s z e n ia U rz ę d n ik ó w p r y w a tn y c h. S ła w k o w s k a I. 6. Z T O W A R Z Y S T W A E K O N O M IC Z N E G O. W e śro* d ę t. j. d n ia 14 brti. o d b ę d z ie się o g o d z in ie 6 w ieczo* r e w s a li Iz b y H a n d lo w e j i P rz e y s ło w e j, u l. D łu g a 1 o d c z y t p. p ro f. F. Z o lla p t. P r o je k t u s ta w y 0, w a lo r y z a c ji n a lć ż n o ś c i p ie n ię ż n y c h o p a r ty c h n a t y tu ł a c h p ra w n o * p r y w a tn y c h. W s tę p b e z p ła tn y. G o ście ile w id z ia n i. Kronika policylna O B ŁA W A. W cz o raj w g o d zin ach w ie czorn y ch p rz e p ro w a d zo n o n a te ry to rju c ałeg o ia sta o b ław ę polic y jn ą zą oso b a i p o d ejrzan e u P o d c z a s tej o b ław y p rz y trz y a n o p rz e sz ło 40 osób, iędzy ni i W o jciecha S k o w ro n k a, la t 32, zn an ego w ła y w a c z a k a so w ego 1 sklepow ego, k tó ry 7 p aźd ziern ik a br. zbiegł z w ięzienia Sądu O k rę g o w e g o w K rakow ie, g d zie o d sia d y w a ł k a rę ciężk iego w ięzien ia za z b ro d n ię k ra d zieży. A M ATORZY G A R N K Ó W. Do sk ładu n a c z y ń k u c h en n y c h Z a c h a ria sz a B o sa k a w ła an o się w n o c y z 8 na 9 b. i sk ra d zio n o 40 g a rn k ó w e a lio w an y ch w a rto ści 20 iljonów / W atę apteczną arki f łf A W A T <( poleca hurtownie i częściowo po cenach fabrycznych do fabryczny Ordon, Kraków, pl. Szozepański L 9. i z a ta c z a b a rd z o s z e ro k ie k rę g i. Z e w z g lę d u n a śle d z tw o sz c zeg ó ły o d k ła d a y n a p ó ź n ie j, z az n ac za * ją c ty lk o, iż w a fe rę tę jo s t w ie s z a n y c h w ie le o so b isto śc i z a r ty s ty c z n e g o ś w ia ta n a s z e g o ia s ta. W o g ó le K ra k ó w w o s ta tn ic h c z a s a c h je s t ia* s te s ły n n y ze sz p ie g o w sk ic h a fe r. REPERTUAR T E A T R M1E1SKI (początek o godzinie 7l h) Czwartek po poł.: Cyd", wiecz.: Złoty wiek rycerstw a". Płatek: Nauczycielka11. B A G A T E L A (początek o go dzinie 8- ej) Czwartek: Obłęd". Piątek: Związek atletów" (prejera). O P E R A i O P E R E T K A (początek o sr. 7 '/a) Czwartek: Tosca" (występ Ignacego Manna). Piątek: P alestrant" (prejera). I M A J U U C Z C Z E N IE P A M IĘ C I Ś P. R O T M IS T R Z A B O C H E N K A. G a z e ta W a r s z a w s k a " d o w ia d u je się. że w c e lu u c z c z e n ia p a ię c i r o t is tr z a B o c h e n k a tw o rz y się k o ite t d la u f u n d o w a n ia k a p lic y pa* ią tk ó w e j. N a u f u n d o w a n ia te j k a p lic y A n d rz e j S a p ie h a z L o n d y n u ja k o to w a rz y s z b r o n i z a rłe g o, p ie rw s z y o f ia r o w a ł 30 iljo n ó w a r e k. W Y B IT N Y P U B L IC Y S T A F R A N C U S K I W W A R * S Z A W IE. W W a r s z a w ie p rz e b y w a w y b itn y publi* c y s ta f r a n c u s k i i b y ły d e p u to w a n y, p. S te f a n F o u r - n e l c e le z a z n a jo ie n ia się z n a s z y i s to s u n k a i k u l tu r a l n y i i n a u k o w y i. P. F o u r n e l o d b y w a po* n a d to n a r a d y z p rz e d s ta w ic ie la i n a s z y c h s f e r n a u * k o w y c li w.sp ra w ie u tw o r z e n ia in s ty tu c ji n a u k o * w o -p e d a g o g ic z n o j, k tó r a b y s k u te c z n ie d o p o a g a ła do z a c ie ś n ie n ia w ę złó w p r z y ja ź n i ię d z y o b u n a ro * eta i i p a ń s tw a i. 8BH Z e L w o w a R E D A K T O R U K R A IŃ S K I P R Z E D SĄ D E M. One* g d a j p rz e d tr y b u n a łe p rz y s ię g ły cli o d b y ła się r o z p r a w a p rz e c iw re d a k to r o w i u k r a iń s k ie g o p is a S w o b o d a ". K u ź ie o s k a r ż o n e u o to. że w e sz e rą g u a r ty k u łó w o a w ia ją c y c h k w e s tję r u s k ic h po boro* w y c w w o js k u p o lsk ic rn n a p a d a ł o sz c z e rc z o i z ło śliw ie n a o fic e ró w W P. W a r ty k u ł a c h ty c h tw io r* d z ił ja k o b y o fic e ro w ie W. P. n ie lu d z k o t r a k to w a li R u s in ó w, p o b r a n y c h d o w o js k a. A r ty k u ły sw o je ia ł o s k a rż o n y o p ie r a ć n a lis ta c h, o tr z y y w a n y c h od ż o łn ie rz y. N a ro z p ra w ie o s k a r ż o n y o św ia d c z y ł, że lis tó w ty c h n ie o że o k a z a ć, g d y ż o b a w ia się. a b y u ic h n ie s k o n f is k o w a n o (7). a i o zapew * H ie n ia tr y b u n a łu, że n ic p o d o b n e g o u n ie g ro z i, o s k a r ż o n y a te r ja łó w. a n i lis tó w n ie o k a z a ł. Pow o* ły w a ł się n a to ia s t n a a r n n ;s tję. a w k o ń c u p ro s ił o p o łą c z e n ie je g o s p r a w y z p o d o b n ą s p r a w ą k a ą. p ro w a d z o n ą p rz e c iw g re c k o * k a to lic k ie u k s ię d z u T a b a c z k ie w ic z o w i. T r y b u n a ł po n a r a d z ie d o p ro ś b y tej się p rz y c h y lił. ZE ŚWIATA Z M N IE JSZEN IE IL O Ś C I ŚW IĄ T NA Ł O T W IE. Ko isja p ra w n a sej u ry sk ie g o p rz y o aw ianiu p ro jek tu u sta w y o dniach św ią te c z n y c h p o sta n o w iła p o z o staw ić w liczbie z w y k ły c h dni św ią tec zn y c h W ielki P ią te k I-g o aja. Ze spisu św ią t w y k re ślo n o trz e c i d zień W iel-,' k an o cy, św ię to T ró jc y św. i dzień W n ie b o w stąpienia. PO L A C Y W S Z W E C JI. W ed łu g oficjalnej re je stra c ji w S zw ecji znajduje się obecnie 125 rob otn ik ów polskich. Z atru d n ien i są p rz e w a ż n ie w ro ln ic tw ie. Z o rg an i- j zo w an ie jak iegokolw iek sto w a rz y s z e n ia c zy zw iązk u j polsk ieg o je st n ie o żliw e z p o w o d u ro z rz u c e n ia e i g ra n tó w na d alekich p rz e strz e n ia c h, ta k że nie u trz y ują ięd zy sobą żadnego kontaktu. d o ó w. C zęść z n ic h ie s z k a u k r e w n y c h i p rzyja* d ó ł, w ię k s z a z a ś cześć o b o z u je n a p la c ą c li z a ia* ste lu b ie s z k a n a d a c h a c h d o ó w. W IE L U U R ZĘD N IK Ó W P A Ń S T W O W Y C H PO SIA D A C Z E C H O -S L O W A C JA. W in iste rstw ie sp ra w w e- w n ę trz n y c h p racu je osób, w in isterju o św iaty , w in. sp ra w z ag ra n ic z n y ch ; w in. handlu 2.968, w in. p o czt i teleg rafó w , w inist. kolei , w inist. ro ln ic tw a 2.610, w inist. sp ra w iedliw ości 9.368, w inist. ro b ó t pulicznych W e w szy stk ic h in iste rja ch ra z e p ra cu je U- rzędników. LU D N O ŚĆ M O SK W Y. M o sk w a liczy o b ecnie w edle sp ra w o z d an ia u rzęd o w ej s ta ty s ty k i 1, ieszkań ców. Ś ierte ln o ść sp ad ła z 325 n a , w p ie r w s z y ^ k w a rta le 1922; na 159 w p ie rw sz y k w a rta le W k w ie tn iu b. r. n o to w an o u ro d zin i w y p a d k ó w ś ierci. L iczb a z a w a rc ia zw iąz k ó w ałżeńskich w y n o siła w ty sa y iesiącu 2.151, ro z w o d ó w zaś 54. ZE SPORTU o O K S. W B e rlin ie z w y c ię ż y ł k n o c k - o u te K u rt P r c u z e l a n g lik a F u lle r to n a w c z w a rte j r u n d z ie, zaś u r z y n L y g e tt a n g lik a C o v o n y p u n k ta i po 10 run* ciach. J o n n y D u n d e e, a e r y k a n in. is tr z ś w ia ta w w a d z e p ió rk o w e j a p rz y b y ć d o E u ro p y. P raw * d o p o d o b n ie C v iq u i z ie rz y s ię z n i je szcze ra z. P IŁ K A N O Ż N A W H IS Z P A N J I z d o b y ła so b ie nie* s ły c h a n ą p o p u la rn o ś ć, s p y c h a ją c n a p la n d r u g i wal* kę b y k ó w. P o z w o liło to h is z p a ń s k i k lu b o ścią* g n a ć d o sie b ie w s z y s tk ic h co le p s z y c h tr e n e r ó w E u ro p y. " O s ta tn io k lu b S e v i!la z a a n g a ż o w a ł je d n e g o z n aj* z n a k o its z y c h tr e n e r ó w I r la n d c z y k a C h a r le s 0 Ho< g a n a. d o ty c h c z a so w e g o t r e n e r a je d n e g o z n a jle p * sz y c h z a w o d o w y c h k lu b ó w a n g ie ls k ic h T o tte n h a I ló ts p u r s. 0 H o g a n g r a ł 18 r a z y w r e p re z e n ta c ji A n g lji. Z A W IA T Y K I. W D a y to n (O h io ) w o js k o w y sa o* lo t a e r y k a ń s k i o s o ą g n ą ł n o w y r e k o r d ś w ia to w y. p rz e b y w a ją c w p o w ie trz u 1 g o d z in ę 19 in u t w w y so k o ści 1500 e tr ó w,z c ię ż a re 5000 k g ( ła d u n e k 19 b o b ). Nasze traktaty handlowe Traktatów handl. ay sześć, zaw artych na podstawie konwencji handlowej z Francją, p rzy znających państwo traktatow y klauzulę najw ię k s z e g o uprzywilejowania, czyli, że państw a te korzystać będą z ulg celnych na sprowadzone towary, przyznanych Francji, pod warunkie przedstaw iania św iadectw pochodzenia, w yd a nych przez upoważnione do tego korporacje kupieckie zagraniczne, a opatrzonych wizą polskich przedstawicieli dyplo atycznych lub konsularnych. Po państw takich należą obok Francji, Szwajcarja, Ruunja, Włochy, Austrja i Belgja z Luxeburgic. W najbliższej przyszłości będą zawarte, względnie ratyfikowane uowy z An- glją, Łotw ą i Finlandią. Świadectw a pochodzenia, aby były ważne, ają być sporządzone na przepisany forularzu o tekście polski i francuski. Należy je dołączyć dc listów kolejowych przewozowych lub adresów przesyłkowych, pocztowych, tak, by ogły być przedłożone Urzędowi celneu zaraz przy ocleniu towaru. Późniejsze dodatkowe przedkładanie świadectwa- lub na podstawie tegoż wnoszenie rcklaacyj, byw a zwykle bezskuteczne z powodu trudności identyfikowania towaru, oclonego w Urzędzie, a opisanego w świadectwie. Ulgi, wynikłe z uowy handlowej wynoszą od 25 do 50 prc. stawek taryfy autonoicznej, jednak nie dotyczą wszystkich towarów wyienionych v/ taryfie celnej, tylko pewną ilość tj. na 217 po- zycyj taryfy tylko 56 podpada pod zniżki trak ta towe- Dosłowny tekst konwencji handlowej iędzy Polską a Francją, ogłoszono w Dzienniku Ustaw R. P. Nr 50 z r. 1922, gdzie także wyienione są tow ary, otrzy ujące ulgi, tak w przywozie do N Ę D Z A M IE S Z K A N IO W A W N O W Y M JO R K U.. Z d o n ie s ie ń d z ie n n ik ó w a e r y k a ń s k ic h w y n ik a, iż. Polski, jak i wc wywozie do odnośnych państw o b e c n ie ie s z k a ń c ó w N o w eg o J o r k u je s t bez I traktatow ych. Ko,

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

\ Porto opłacone ryczałtem. PRZEGLĄD ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w Kinoteatrze W A N D A tf, Św. Gertrudy 5.

\ Porto opłacone ryczałtem. PRZEGLĄD ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w Kinoteatrze W A N D A tf, Św. Gertrudy 5. Wychodzi raz tu tygodniu. T A \ Porto opłacone ryczałtem. ROK XVII. Kraków, dnia 1 1 września 1934. Nr. 30. PRZEGLĄD k u p ie c k i ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W ielka inaugracja

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y...9.50 zł.

Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y...9.50 zł. Wychodzi raa w tygodniu Porto rytłałtem opłacone W I A Z K U s t o w a r z y s z e ń k u p i e c k i c h M A Ł O P O L S K I Z A C H O D N I E J C e n a a b o n a m e n tu : Abonament k w a r t a l n y...2*40

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

Etha spotkania w Casablance

Etha spotkania w Casablance Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5.

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA, św. Gertrudy 5. PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5. NA INAUGURACJĘ SEZONU JESIENNEGO! MARZĄCE USTA W głównej roli: Genjusz

Bardziej szczegółowo