Praca nad naprawa skarbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca nad naprawa skarbu"

Transkrypt

1 Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M k, z o d n o sze n ie lu b p rz e s y łk ą p o c z t o w ą 350 tys. M k p. Z a g ra n ic ą ie sięczn e M k p. Cena nueru M. C e n y o g ło s z e ń za 1 w ie rs z ili e tro w y : Z w y k le M k p. N a d e sła n e M k p. P o k ro n ic e M k. N a p ie rw sz e i s t r o n ie i ię d z y g ie łd a i M k. Ogłoszenia zaiejscowe 25% drożej. Ogłoszenia zagraniczne 100 /n droższe. Ceny powyższe obowiązują od dnia z raiany w nagłówku. Adinistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 T e l e f o n N r K o n t o c z e k o w e P. K ; O. N r r v w t w w "'«r sr t t t «r *r yr-+"'v t w t y «r T ' t 'w w *! «M a g a zy n to w a r ó w A fla fsts E ll \ B rsr C łsdo rfb r poleca wewielki wyborzewszelkie b ła w atn y cn krajowe i zagraniczne aterjały po i su e i ilf k ie ic in n n yw crh h ^... K r a k ó w, u l i c a F l o r j a ń s k a cenach bardzo przystępnych. S K Ł A D F U T E R G. R1ESER, Kraków, Mikołajska 4 ( M a ły R y n e k ) 224 p o le c a f u t r a p o c e n a c h u ia r k o w y c h, p r z y j u je w s z e la ie z a ó w ie n ia w z a k r e s k u ś n i e r s t w a w c h o d z ą c e. S Z K Ł O O K IE N N E p o leca 227 S. U N G E R K raków, u lica Józefa L. 16. H afsrfikasja u k ła d u p o i S K O - g d a d j K i e g o Gdańsk, 15 listopada. Na dzisiejszein posiedzeniu seju uchwalono w drugic i trzecic czytaniu szereg, uchwal w alutowych, iędzy innei zasadniczą uchwałę, obejującą układ polsko-gdański, zaw arty w Genewie. Kongres wszechruskl we Lwowie Lwów, 15 listopada. G azeta Lw ow ska" w a rty kule poświęcony spraw ie rusińskiej donosi iędzy innei: Narodni ko itet robi starania do zw o łania kongresu wszechukraińskiego, który a się odbyć we Lwowie najprawdopodobniej w drugiej P olow ie grudnia. Cele kongresu a być siwo rżenie wspólnej organizacji dla w szystkich Rusin ó w za ieszkałych w granicach Polski. Najbardziej chodzi tu ci wciągnięcie do niego Rusinów z W ołynia, Clieszczyzny, Polesia i Podlasia i rozciągnięcie na nich dy ktatury partji tr udowej. Liga Narodów a Esperanto W lecie b. r- poleciła Liga Narodów Koisji dla intelektualne w spółpracy zbadać sprawę języka iędzynarodowego. Rezolucja, jaką powzięła koisja dla Intelektualnej współpracy streszcza się następująco: Nie zaprzeczay wielkich korzyści, Jakie wynikłyby przez zastosowanie przez cały świat językaniędzynarodowiego, lecz jesteśy dania, że leży w interesie Ligi Narodów popieranie języków narodów". Spraw a języka iędzynarodowego będzie w e dług jednogłośnie przyjętego wniosku lorda Roberta Cecila dyskutowana na najbliższej sesji Ligi Narodów- Za podstawę dyskusji a'służyć nader dla Esperanta przychylny raport, w ygotowany brzóz sgener. sekretarza L. N-, Dra'Nitobe. Raport ten podkreśla wielkie znaczenie spraw y języka hiiędzynarodowgo dla kultury europejskiej i &twierdza olbrzyie sukcesy Esperanta w okresie J9l ^oiar w Kratowi 1, Praca nad naprawa skarbu W arszaw a, 15 listojada. Cele zddbycia już dzisiaj wyższych kwot aniżeli ogą wpłynąć z paliczki na poczet podatku ajątkowego, do której prze ysłow cy i inni płatnicy są praw nie zobow iązani, odbył się szereg konferencyj z udziałe wicepreiera p. Korfantego oraz inistra skarbu.p. Kucharskiego. Pierwsza, konferencja odbyła się z przedstawicielai prze ysłu górnośląskiego, następna z przedstawicielai rolnictwa, przeysłu naftowego, przeysłu górniczego i hutniczego w Zagłębiu Dąbrowskie. Na razie ożna uważać za ukończone pertraktacje z prze ysłe górnośląski, który zobowiązał się złożyć 25 iljonów franków szwajcarskich, to jest tegoroczną zaliczkę i dwie raty przeysłowe. Ponadto prze ysłow cy górnośląscy wyrazili gotowość zapłacenia całego podatku ajątkowego na w ezw anie rządu częściowo w gotówce, częściowo w obligacjach, gdy skarb będzie w stanie ustalić całą kwotę podatku ajątkowego, przypadającą na górnośląski przeryysł, co oże nastąpić za jakie trzy iesiące, ponieważ odnośne obliczenia będą wtenczas gotowe. Jak się dowiadujey, pertraktacje z przedstaw i cielai rolnictwa, zostały również poyślnie zakończone, tak że skarb państwa oczekiwać oże.i z tego źródła jeszcze znaczniejsze kwoty, bo o- koło 50 iljonów franków szwajcarskich. Minister Sato posłe Japoński w Warszawie W arszaw a, 15 listopada. Posłe nadzw yczajny i pełnoocny inistre Japonji zaianow any został p. Sato, który przybył już do W arszaw y. Sprawa zaopatrzenia na zię W arszaw a, 15 listopada. N adzw yczajn y ko i sarz dr. Bajda przyjął przedstaw icieli iast w spraw ie zaopatryw ania iast w w ęgiel i cukier. P rzed sta w iciele p rzed łożyli sw e żądanie. Dr. Bajda o św ia d czy ł, ż e p ostu lały te będą rozpatrzone. W arszaw a, 15 listopada. W czoraj odbyła się u prezesa inistrów konferencja w obecności inistra rolnictwa z przedstawicielai organizacyj rolniczych. Przed iote obrad była spraw a ułatwień dla ludności największych skupień iejskich przy zaopatryw aniu w żyw ność w czasie nadchodzącej ziy. Na podstawie wyników narady, ustalono, że rząd uożliwi organizacjo rolniczy i handlowy dostarczanie zieniaków i zboża przedew szystkie do' W arszaw y, Łodzi i zagłębia w takich roziarach, by pokryło zapotrzebowanie. Organizacje rolnicze od dziś przyjować będą zgłoszenia na zboże. Cele przeprow adzenia tej akcji organizacje rolnicze będą udzielały współdzielnio, związko spożyw czy i sa o rządowy organizacjo odpowiednich ułatwień. Ilość produktów* nadchodzących do W arszaw y, Łodzi i zagłębia, będzie podaw ana do wiadoości.cele zorientowania się ieszkańców w ilości nadchodzącej żywności. Now e prezydiu N. P. R. W arszaw a, 15 listopada. Klub parla entarny na- rodowej partji robotniczej na posiedzeniu w dniu 14 b. przyjął do wiadoości rezygnację pos. dra j W achow iaka ze stanow iska prezesa klubu, w y rażając u jednoyślnie podziękowanie za dotychczasową pracę parlaentarną. Następnie dokonano w yborów do prezydiu klubu i koisji parla entarnej. Do prezydiu wszedł pos. W aszkiewicz jako prezes, jako w iceprezes pos. I1erz oraz senator Banaszek. Na sekretarza wybrano pos. Milczyńskiego, jako zastępcę sekretarza pos. Piechę. Na gospodarza klubu senatora Kierzyńskicgo. Do koisji parlaentarnej weszli posłowie Popici i Roguszczak. \ Kronprinz cieszy się z powrotu d o o j c z y z n y W iedeń, 15 listopada. N eue F reie P resse" donosi z Berlina, że kronprinza, pow racającego do O lesna w itała ludność iejscow a, której kronprinz polecił od czytać ośw iad czen ie, że jest szczęśliw y, pow racając iędzy sw oich I że za ierza p ośw ięcić się sw y spraw o osobisty i w raach sw ych obowiązków w sp ółp racow ać b ędzie nad odbudową o jczy zn y, w której rozw ój nie wątpi. R e n to w e b ile ty b a n k o w a w N ie czech Berlin, 15 listopada. Minister skarbu Dr. Luther, w ystosow ał do nieieckiego banku rentow ego piso, upoważniające ten bank do rozpoczęcia' z dni 15 b. wydawania rentow ych biletów bankowych.

2 T E L E G R A M Y Zerwanie rokowań w Ruhrze Diisseldori, 15 listopada. W obec nieustępliwości przedstawicieli Związku.górników a zw łaszcza w obec tego, że dopiero teraz w ystępują z żądanie uprzedniego skounikowania się z rząde Rzeszy w sprawie spornych punktów rokowań, jakkolwiek sporne te punkty są już. znane zw iązkowi już od 5-go b. władze sojusznicc postanowiły uw ażać rokowania za ukończone. Francuscy urzędnicy neutralni P ary ż, 15 listopada. A basador angielski lord C reve wręczył, Poincare u obszerną notę, zaw ierającą arguentację praw ną tezy angielskiej, co do w pływ u jaki zdanie Anglji akcja separatystyczna w yw iera na prawo ocność traktatu wersalskiego. W odpowiedzi na to Poincare przesłał abasadzie angielskiej notę, w której odpiera zarzut, jakoby niektórzy funkcjonariusze francuscy ujawnili stronniczość względe akcji separatystów. Oświadczenie Kronprinzi Oleśnica, t'5 listopada. Były nieiecki następca tronu przyjął dziś dziennikarzy, który ośw iadczył, że cieszy się z pow rotu do ojczyzny. Moje D z i e n n i k a r z e z a g r a n i c z n i p r z e c i w c e n z u rz e n ie,e c tt> e i Berlin, 15 listopada. Stow arzyszenie dziennikarzy zagranicznych w ystosow ało do w ładz nieieckich rezolucję, zw racającą uwagę, że w ostatnich tygodniach była dw ukrotna cenzura, utrudniająca pracę zaw odow ą dziennikarzy. S tow arzyszenie dziennikarzy zagranicznych protestuje przeciw cenzurze w ojskow ej wobec p rasy zagranicznej. S t r a j k z e c e r & w w B e r l i n i e Berlin, 15 listopada. W czoraj w yszły tylko V orw arts, D er Deutsche" i Deutsche Ztg.. Jak donosi Deutsche Ztg., z rozkazu koendy okręgowej aresztowano kilka osób, które w zyw ały do dalszego strajku i przeszkadzały chętny do pracy w w ykonyw aniu czynności zawodowych. Dziś przed drukarnią państw ow ą o godz. 5 rano I F U T R A poleca fir a zadanie powiedział jest, uczynić wszystko dla podniesienia Nieiec, które pow rócą d o dawnej świetności. zebrało się około 5 6 tysięcy bezrobotnych drukarzy i oświadczyli gotowość podjęcia pracy w tej drukarni. Koło godziny 9 rano tłu ten wzrósł do liczby Drukarnia państw owa ogłosiła, że nie potrzebuje dalszych zgłoszeń. E r h a r d p o s t r o n i e H i t t l e r a Monachiu, 15 listopada. B rygada Erharda ogłasza kounikat, w który oświadcza, że stoi po stronie Hitlera. L a b o u r P a r t y p r z e c i w r z ą d o w i a n g i e l s k i e u Londyn, 15 listopada. Partja robotnicza wniosła do Izby gin wniosek o w yrażenie rządowi w o tu nieufności. Wniosek wejdzie na plenu wc czw artek. W niosek twjerdzi, że rząd nie zaopiekował się najważnięjsze zadanie chwili, to jest bezrobocie. Dalej wniosek krytykuje stanowisko rządu w spraw ie polityki zagranicznej, w największy wyporze po przystępnych cen ach I TADEUSZ S IE R P IŃ S K I! Kraków, ulica Florjańska Nr e P r z y j ę c i e n o w e j u s t a w y w y b o r c z e j w e W ł o s z e c h Rzy, 15 listopada. Senat przyjął 165 głosai przeciw ko 41 głoso ustaw ę o reforie w yborczej. Stan i produkcja przeysłu hutniczego w Polsce W prze yśle hutniczy na terenie b. Kongresówki daje się zauw ażyć znaczne polepszenie sytuacji. Po okresie strejków lipcowych stosunki ro botnicze ułożyły się na ogół po yślnie-' W ciągu sierpnia i w rześnia czynnych bez przerw y było 7 wielkich pieców, z czego 1 na węglu drzewny, to jest tyle, co w pierwszy półroczu, natoiast ilość czynnych pieców artenowskich doszła do 18. Jest to liczba rekordowa od'czasu powstania Państw a polskiego, wynosi bowie 70 procenturuchoienia wobec ogólnej ilczby 26 pieców arttnow skich, czynnych przed wojną. W skazuje to w każdy razie na bardzo poyślne konjuktury w polski prze yśle etalurgiczny- gdyż w okresie, w który niektóre inne gałęzie w ytw órczości polskiej oprócz-prze y słu włókienniczego przechodzą przesilenie z powodu braku zbytu, czy to w kraju, czy zagranicą, hutnictwo żelazne byłej Kongresówki powiększa ilość produkcji, aby podołać choćby potrzebo rynku wewnętrznego, obsługiwanego wyłącznie przez huty krajowe. Na polepszenie sytuacji w skazuje również stopniowe powiększanie się w hutach zapasów koksu zarów no krajowego, jak i czeskiego. Naogół w sierpniu huty na terenie b. Kongresówki w y tw orzy ły surówki 9739 ton, bloków stalowych t- Huty zaś górnośląskie. ^.v okresie spraw ozdaw czy iały dostateczną ilość zaówień i ają je w dostatecznej ilości do końca b. roku, a niektóre naw et i na dłuższy przebieg czasu. T rzy czw arte zakładów prze ysłowych w prow adziły w o- kresie sprawozdaw czy podwójne ziany w działach walcowni i stalowni- Co do- zbytu, to zauważyć się daje zdobywanie nowych rynków na wschodzie, podczas gdy do niedaw na główny eksporte były Niecy. N iektóre górnośląskie zakłady prze ysłow e dostarczają na rynek polski około 50 prc. swej produkcji, l^rócz tego huty Górnośląskie skutecznie wałcza z kokurencją czeską na W ęgrzech i Ruunii, b ardzo jeszcze groźną dla nich. W końcu zeszłego roku i na początku bieżącego, konkurencja ta była jeszczedla prze ysłu górnośląskiego niebezpiecz na- W iarę stabilizacji naszych stosunków finansow ych prze ysł hutniczy w Polsce będzie jedny z pierwszorzędnych czynników rozkwitu Rzeczypospolitej. ; w w ielki w yborze oraz w szelkie artyuuly gospodarce poleca Rogóżki L. W B.n a lin tj, K ra k ó w. G ro d z k a 2 6. t e l Najtańsze źródło z a k u p u d y w anów p e rsk ich E. K L E in M A N, K raków, ulica S ław kow ska Dekretoanja (Doi-ouoze e) W krótce wyszedł dekret na ocy któregó u- tw orzył się tak zw. żyliszcznyj koitet". Koitet ten iał za zadanie pobierać czynsze ze wszelkich lokali. Doy były socjalizowane,.właściciele zaś doów na równi z lokatorai usieli składać należytości czynszowe na ręce prezesa; w ybieralnego z pośród w szystkich lokatorów każdego dou- P rezes każdego dou, zebraw szy należne czynsze odnosił je do kasy re jonowego koitetu, a ten do głównego. W ładze bolszewickie, nie chcąc ieć świadków, co czynią pod wieczór i w nocy, w ydały niedługo nowy dekret, ocą którego w szystkie zegary zostały cofnięte o trzy godziny i zaraz po w pro w a dzeniu tego dekretu. w yd o nowy, zabraniający ludności wychodzić na ulicę po godzinie 7 w ieczore, bez specjalnego pozwolenia, o które rzadko kto sic ubiegał, ze względu na ogólne niebezpieczeństwo uliczne. W ten sposób w kwietniu, kiedy dzień już był dłuższy, ludność zuśzona była zacząć swą pracę dzienyą o godzinie 5 lub 6 rano,, zaiast dawniejszej 8 lub 9 rano, zaś o godzinie! popołudniu usiała pozostawać w dou już do rana. Jedna tylko natura e chciała iść w zgodzie z w ydany i dekreta i. Słońce, poio ziany zegara tak sao wschodziło i zachodziło, jak przedte. Na razie jeszcze kupiectwo nie zbyt odczuwało. ciężaru w ydanych dekretów, lecz i tu się zieniło. Powoli zaczynała się socjalizacja" przedsiębiorstw prze ysłow ych i handlowych, pozbyw a jąca w szystkich swoich własności- Majątek każdego przedsiębiorstw a topniał z dnia na dzień. Otworzony został finansowy oddział t. zw. finotolict", przez który każdy kupiec był zobow iązany przeprow adzać inkasso w ydaw anych ra chunków za sprzedany tow ar. Finotoliet" właścicielowi pozostaw iał do dyspozycji niespełna czw arta część rachunku, na o- płaę wszelkich podatków, pensyj urzędniczych i innycli kosztów handlow ych,. resztę zaś zatrzy yw ał u siebie na koszta państw ow e. Z tego też powodu kupiectwo inialpie sprzedawało na podstawie oficjalnych rachunków, a przeważna ilość transakcyj była przeprowadzana pokątnle- W ykrycie jednak takiego pokątnego handlu groziło Czeką". Rosja wyszkolona przez swoje rządy carskie,, zawsze najlepiej urządoną iała instytucję żandar ską, to też bolszewicy ta w spaniałą instytucję nietylko przejęły od poprzednich rządów, lecz naw et wspaniale udoskonalili. Pełny tytuł jej był: C zerezw yczaju a koisja po borbie z kontrrewolucją, sabotaże i spckulacjej", w skrócie zaś ^.Czeka". Tej jednak instytucji pragnę poświęcić specjalny artykuł, ni jednak do niego przystąpię, kończąc w krótki zarysie opis dekretoanji", chcę zaznaczyć, iż pic było żadnej instytucji, której działalność nie byłaby pod kontrolą żandar ów ^ naw et sztuka, literatura, uzyka i szkoły. Fortepian ógł posiadać tylko taki osobnik, który wykazał dokuentalnie, iż posiada świadectwo ukończonego konserwatoriu i że daje lekcje na tyże fortepianie, wobec czego instruent ten jest źródłe jego utrzyania. Każdy, nie ogący przedstawić podobnego świadectwa, winien by* fortepian, czy pianino oddać na wieś, cele uuzykalnienia wiejskiego ludu. Wieś rzeczywiście szybko zrozuiała znaczenie tego instruentu. W ew nątrz pudła chłopi chować swoje rydle i łopaty, na noc zaś na zew nątrz pu' dła układali sobie legowisko.. Szkoły w yższe średnie i wyższe iały na pod' stawie specjalnie wydanych dekretów, ró w n ie ^ swoje koitety, na czele których byli woźni danej szkoły, profesorowie zaś zwyczajny i członkai, podległyi ty że woźny. Następstwe tycii tysiąca różnorodnych dekrctów, wydanych przez w ładze sowieckie, była naturalnie anarchia, szerząca się z dnia na dzicndoprowadzająca do czerwonego terroru i zupe ' nego zaniku kultury.

3 (o E»Qfio i i i s t a f n a ( i c z i c krakowskiej? Kraków, 15 listopada AKCJĘ 1*. T. H. I - V e....» l p e x * P b ar a (B. Jaw o rn ick i) B racia Kolniccy I e.., j Polsid G l o b "... j 0. H artw ig. Poznań.. J Ż egluga P o ls k a... j Zieleniewski I IV e... ' W arsz. Parow ozy I- III e. H. CejieiSJi, Poznań J IX Potęga* Tow. h u ty żel.,! L e ie s z "... : Trzebinia* I VI e... * P o c is k "... A u to o to i;... Portland-C e. Szczakowa G ó r k a...t Siersza Tepege 1 IV e.... P olsaa N a t ta... O i k o s... _ P o k u c e* Naft. S. A. 1 e. T ran sak cje w ty siącach arek dziś au BilOO U B U I c ! 14'XI ,7-8, ż45 2b B3C a Kraków, 15 października. Zarówno na giełdzie pieniężnej jak i giełdzie efektów ujawniła się dzisiaj pewria chwiejność. Osłabienie kursów na Giełdzie warszawskiej siłą rzeczy wpłynęło nieko- ^ystnie na kształtowanie się kursów w Krakowie, stosunkowo najniej ucierpiały papiery arbitrażowe, których kurs zależny jest od kursu korony austriackiej. Charakterystyczny objawe na dzi- Siejsze zebraniu była poprawa kursów lżejszych, 1zw łaszcza tych, do których na giełdzie krakow skiej ujawnia się coraz większe zaufanie. Dotyczy k> przedewszystkie Trzebini, Żelaza i Struga, nkcje handlowe i bankowe bez większych wahań. Na pogiełdzie również zniżkowo. oryginalne szwedzkie Treto AKCJE Pezet... S tru g S y n d y k a t Kosz., K raków. Tłuszcze Trzebinia.... K rakus* 1 V ie.... P orcelana Ć ielów... Fabr. cukru w Chodorowie. E lektr. S iersza 1 IV e. Z akłady prze. Ryngraf* S. W. N ie ojow ski... F abr. k apel.w M yślenicach B ank P rze ysłow y I-V1II B ank H ipoteczny.... B ank M ałopolski.... Z ie ski B ank K redyt... Pow szechny B ank K redyt. Akc. B ank Zw iązkow y I-1X B ana K o ercjalny t IV B ana K red. w W arszaw ie Bank Zwtąz. Spółek Zarób. T ran sak cje w tysiącach arek d z i ś , J O ! ,ex j C00 14/XI > oUU WALUTY I DEWIZY W BANKOWYCH OBRO TACH. W aluty: Franki francuskie Czeki: Nowy Jork 1, , Londyn E, Zurych Paryż Wiedeń W łochy AKCJE NA POGIEŁDZIE. Gazy Jaworzno drobne , grube setki towar. Len Chybię Lokootywy Azot LESERKIEWICZ i Ska 185 T e le fo n Kraków, p lac S z czep a ń sk i 2. T elefon Bank handl. W arszawa , B aiu biz c- Lwów 400 ' , bank zachodni 5600, dsoo, Bank zw. sp- zarobk , yank ąw- Zieian 150, Bank handl. Poznań , Sole potasowe , Kijowski , Czersk , , Gosławice , Michałów , Łazy , Węgiel , 5400: drobne , Lilpop , Ostrowiec , Ron Zieliński IV , Starachowice , Pocisk , Zieleniewski 8000 ( , Żyrardów 250 tys. do 220 tys., B orkowski , Jabłkowscy 97 i pół. do 90 do 100, Polbal 77 i pół do 80, Haberbusch , Nobel VI t'25, Pustelnik , Chodorów , Spiess , Trzebinia , Polski prze. naftowy , Skóry 122 i pól do 120, Zach. tow. dla handlu , Mitzner et Gaper , Korki 100 GIEŁDA WARSZAWSKA 120, Loyd 85, Syndykat robi W arszawa, 15 listopada. Giełda. Akcje. Cyfry w tysiącach kp. Bank dysk. W arszaw a 2900, 3000, Bank dla handlu i prze. 1275, 1200 dr. J Bank kred. W arszaw a Bank zjedli, zie poi Bank wspóldzielczy C erata Puls Wildt Cukier W arszaw a Częstocice Firley, D rzew ny prze ysł C e gielski Modrzejów Orthwein Rudzki dr Ursus Parow ozy Zawiercie Żegluga Elektryczność Spirytus dr Polska nafta L enartowicz Sita i Światło Norblin Rovert PTE Unia Tkanina Konopie Maszyny roi f Łuckiewicz wyjeżdża do Rosji i, f Lwów, 15 listopada. Były poseł wołyński Łuckiewicz, przebywający od kilku Biiesięcy w Pradze, wyjeżdża w najbliższy czasie na Ukrainę sowiecką. N IHtll W i l l B B IW H H i U l ih M I BWIIWH HIBiiWWilMIMII lllill IIWIWHiHIHIW»III l i WMIII RosjanieweźieudziałuwkonferencJi K o u n i k a c y j n e! Genewa, 15 listopada. W związku z rozpoczy- w której odawia on wzięcia udziału w konferenhającą się w dniu dzisiejszy iędzynarodową J cji. Odowa jest u otywowana te, że wielkie konferencją kounikacyjną i transitow ą pod egidą 1 ocarstwa sprzyierzone w ywierają wpływ po- Ligi Narodów nadeszła odpowiedź od Cziczerina, * lityczny na Ligę narodów. W a r s z a w s k a i d t f a f f B e n ię f tr a W arszawa, 15 listopada. Giafda- Waluty. Do-f lary Stanów Zjednoczonych 1, sp. 1,893 tys. k. 1, 857 tys.. frank złoty w kupnie tniljonówka , bony złote serja D 285 tys- do , pbżyćzka" złota ,975 tys. Czeki. Belgja ' sprzed k Holandja P raga Londyn 8, sp k. 8, Nowy York sp. 1, k. 1, Paryż sp k. 1( Szwajcarja sp k Wiedeń 25 i trzy czwarte śp k Dzisiejsza giełda lwowska Lwów. U listopada. Giełda. Akcje. Akc. Bank Hipoteczny , Bank Małopolski 470, Polski Bank prze ysł , Zieski Bank kredytowy 90 98, B row ary lwowskie , Chodorów , Cegielski , Górka 8000, ; Nieojowski , Oikos , P aro wozy , Pezet 60, P. T. H. 260, Siersza : elektr , Siersza elektr , Tesp , Zieleniewski i EGZOTY LWOWSKIE. \ Jaworzno grube drobne Gazy Azot Chybi Czechowice 390. Gazociągi Len Loko otywy Nitrat , Lesiewice 700, Olkusz G IE Ł D Y Z A G R A N IC Z N E ffizisidsza giełda w Zurychu Zurych, 15 listopada. O tw arcie giełdy godz. 9. Depesza z Czeskiego biura p rasow ego. A sterda 214. Nowy York 571 i pół. P a ry ż Praga i pól. Budapeszt B ukareszt 290. B e l grad 6.47 i pół. Wiedeń Rzy W arszaw a (nie notowana). Londyn G i e ł d y p i e n i ę ż n e Nowy York, 15 listopada. Giełda pieniężna. Kurs dzienny 4a/4%. Przekaz na Londyn Przekaz na Londyn na 60 dni Przekaz na Paryż 543, Przekaz na Asterda Przekaz na Kopenhagę Przekaz na Pragę 2.88, Przekaz na Berlin 25 za bil on w płaceniu, w żądaniu 30 za biljon. P r a g a, 14 lis to p a d a. D e w izy : A s te r d a 1338, B er* lin 11 za b iljo n. C h ry slia n jo K o n e p h a g a 615. S zto k h o l 936 i p ó ł. Ż u ry c li 605. L o n d y n 154 i tr z y c z w a rte. N o w y J o r k W ie d e ń 401. a r k i n ie. 11 ż a b iljo n. a r k i p o ls k i 21 i p ó l z a iljo n. P a r y ż I 9 3. W io c h y 154 i pól. P a r y ż. 14 lis to p a d a. W e k sle. Niecy. Aeryka 18. B e lg ja F Jo la n d ja 684 i j e d n a czwarta. W ło s r h y S z w a jc a r ja 318 i tr z y c z w a rte. Hiszpnaja 236 i je d n a c z w a r ta. S z to k h o l 478. L o n d y n. 14 lis to p a d a. W e k sle. P a r y ż Belgja S z w a jc a r ja H o la n d ja N o w y J o r k H is z p a n j a 3348 i p ó ł. W ło c h y 143. N ie c y 20 b ilj., B u k a r e s z t 835. G i e ł d y t o w a r o w e N o w y Jork. 14 lis to p a d a, s r e b r o z a g r a n ic z n e 63 i trz y ó s e. ie d ^ e le k tro lito w a 13 i tr z y ó s e do 13 i p ię ć ó s y c h, c y n a o łó w 692 c y n k 625, b la c h a 550. G ie łd a p r o d u k tó w sp o ż y w c z y c h : k a w a lo k o 11 i je d n a c z w a r ta, n a g ru d z ie ń n a s ty c z e ń 762. n a a rz e c S4-2, n a a j 793. s a le c łó j 8 i je d n a ó s a o lej b a w e łn ia n y lo k o o lej b a w e łn ia n y n a sty c z e ń c u k ie r c e n tr y fu g o w y n a g r u d z ie ń 532. n a a rz e c 432, G ie łd a z b o żo w a : p s z e n ic a c z e rw o n a z i o w a lo k o 121 i je d n a, c z w a r ta, p s z e n ic a t w a r d a z i o w a lo k o 118 i tr z y c z w a rte, k u k u r u d z a lo k o 106. ą k a s p r in g w h e a te c la e r s f r a c h t zb o żo w y n a k o n ty n e n t 14 ct.. f r a c h t zb o żo w y d o A n g lji 3 sz y i. 4 p e n sy. Strajk generalny górników we Francji P a ry ż, 15 listopada. Związek g ó rn ik ó w pow ziął uchwalę utrzyania w ocy w y d an e g o h a sła ro z poczęcia w dniu dzisiejszy strajku g en eraln eg o. POZMfMCIU KRONIKI BANK ZIEM SK I DLA K R E SÓ W S. A. W ŁAŃCUCIE. W ed le w iado o ści z k ra k o w sk ich kól fin an so w y ch n a stą p ić a w k ró tk i czasie p rzen iesienie c e n tra li B a n ku zie sk ieg o dla K resó w S. A., k tó ry iał dotychczas sied zibę w Ł ań cu cie, do K rakow a'. Z pogłoską tą łą c z ą k o la p o in fo r o w an e w iado o ść o z ianie w ła sn o ści B anku. W y ienia się osobę p o sła A ugusta L izak a, p re z e sa S półk i akcy jn ej P o tę g a 1 w K rakow ie, jako now o tiab y w cy.

4 Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne Kraków, sw. Toasza 8, tel Warstaty i swady Kościuszki i Inż. Bolesław Jurski D starczaz własnychskładóweiektioierzedlaprądówstałegoi ziennegi 1 50 \ r os 3,* 1 'J e d y n y n ie tłu s z c z ą c y - s i l n i e p e r f u e r o w a 1 K R E M F A S C I N A T A n y 1 1 w y d e l i k a t n i a c e r ę S k ład fab ry czny żądać ws ądde STATTEfl1KLAPHOLZ, Kraków, uf. Karelicka 2i 238 I s. Olbrzyia afera szpiegowska w Krakowie J u ż w c z o ra j o d r a n a o p o w ia d a n o so b ie..n a u c h o. iż w. K ra k o w ie o d k r y to o lb r z y ią a f e r ę szpieg ó w * s k ą n a rz e c z je d n e g o z p o tę ż n y c h n a s z y c h sąsia* d ó w. W e d le z e b r a n y c h in f o r a c y j p r z e k o n u je y się. iż p o g ło s k i te n ie s ą w n ic z e p rz e s a d z o n e. P o lic ja k r a k o w s k a p ro w a d z i w te j s p r a w ie e n e r g i c zn e śle d ztw o., k tó r e p r z y b ie r a r o z ia r y s e n s a c ji KRONlKit Z DNIA. M ożna p o w ie d zieć bez p rz e sa d y, że obok stó w : d ro ż y z n a i g iełd a n ajczęściej w y a w ia się d w a sło w a z so b ą z w iązan e n a p ra w a sk a rb u ". C u dow ny te a t! K ażd y p u b lic y sta jeśli a b y ć w oczach ogółu u w a ż a n y z a tak ie g o usi n a p isać o te ą d ry i u czony (n a tu ra ln ie, żc ą d ry i u czo n y!) a rty k u ł. K ażdy p oseł endek, p iasto w ie c, c z y cnpero w ie c, c zy so cjalista w sw e sp ra w o z d an iu poselsk ie p o w ia d a k ilk a słó w o n a p ra w ie sk a rb u ". K w estia n a p ra w y sk a rb u zaczy n a n a w e t z y sk iw a ć p ra w o o b y w a te lstw a w lite ra tu rz e p ięknej. P e w ie n ło d y fu tu ry sta o d c z y ta ł i w ła śn ie w czo ra j X X I pieśń sw ej fu tu ro ep o p ei pt. N ap ra w o sk arb o - w ie n ie ". Do re d a k c y j z a ś pis w c ałej P o lsce n a p ły w a ją p ro je k ty n a p ra w sk a rb u od czy teln ik ó w. S ło w e n iezad łu g o p o w sta n ie p rz y sło w ie, iż P o lsk a jest k raje in istró w sk a rb u. S k o ro w ięc k a ż d y a plan" san acji finansów a go i ja! N a tu raln ie! I rę c z ę, że sk u te czn y. W ięc słuchajcie! D laczeg o w P o lsc e w a lu ta sto i n isk o? R zecz jasn a b o w ie w in n y ch p a ń stw a ch sto i w y so k o. C h cąc w ięc, b y n asza, p o szła w g ó rę trz e b a, b y ta te p o sz ły w dół. T o b ęd zie jasn e i logiczne! Ale, b a jak o b n iży ć ta te w a lu ty. I n a to al ra d ę. M a y w iciu e x - in istró w sk a rb u, k tó rz y n a p ra w ia li" n a sz sk a rb i W y sła łb y w ięc np.: K arp iń sk ieg o do S ta n ó w Z jednoczonych, G ra b - j sk iego do Anglji, M ichalskiego do S z w a jca rii, K u ch ar- sk ieg o u lo k o w a łb y w C zec h ac h w szy stk ic h jako d o ra d có w fin an so w y ch w ty c h k ra ja ch. Jeżeli obniżali ta k ark ę p o lsk a, d o k ażą n iew ątp liw ie w k ró tk i czasie to sa o z w alu ta i ty ch k ra jó w, iż sp ad n ą poniżej a r k i polskiej. A w te d y p rz y po o cy p. Ju n g ę, k tó ry w y w iezie o d w ro tn o ść sw eg o n a zw isk a z inin isterju s k a r bu, u z y sk a y s iln ą. w alu tę. N ie w ą tp ię (a w ła śc iw ie w ą tp ię, ale. ty lk o p rz e z sk ro n o ść!), iż p lan ój u z y sk a ogólne ^poparcie i w r e zu ltacie zo stan ę inistre skarbu. D E SZ C Z. S k o ń c z y ły się piek u e dni listo p ada. w czo ra j w ie c z ó r z a w ita ł do n a s z w ia stu n o sta tn ie g o etapu jesieni -i- d eszcz. L u d zisk a k u rc z ą się pod jego nie i ły chło d e, szunji on o n otonnie za szyba i, ró w n o i osp ale. K raków w y g lą d a o k ro p n ie n a chodnikach sto ją w w y rw a c h b ru k u k a łu ż e, w k tó re czło w iek w p a d a z a k a żd y k ro k ie. Ale a g istra t nie a czasu y śleć o n a p raw ie n iu ulic, b o w ie z a ję ty je st b o n a i" g azo w o - e le k try c z n e i i now ą* p o d w y ż k ą ięsa i p iec zy w a. S T O W A R Z Y S Z E N IE E S P E R A N T Y S T Ó W W KRA* KOWIE u r z ą d z a k u r s ję z y k a e s p e ra n e k ie g o W p is y n a k u r s p r z y j u je się c o d z ie n n ie ię d z y 7 a 8.30 w ie c z ó r o d d n ia 17 d o 24 b. w łą c z n ie w lo k a lu S to w a r z y s z e n ia U rz ę d n ik ó w p r y w a tn y c h. S ła w k o w s k a I. 6. Z T O W A R Z Y S T W A E K O N O M IC Z N E G O. W e śro* d ę t. j. d n ia 14 brti. o d b ę d z ie się o g o d z in ie 6 w ieczo* r e w s a li Iz b y H a n d lo w e j i P rz e y s ło w e j, u l. D łu g a 1 o d c z y t p. p ro f. F. Z o lla p t. P r o je k t u s ta w y 0, w a lo r y z a c ji n a lć ż n o ś c i p ie n ię ż n y c h o p a r ty c h n a t y tu ł a c h p ra w n o * p r y w a tn y c h. W s tę p b e z p ła tn y. G o ście ile w id z ia n i. Kronika policylna O B ŁA W A. W cz o raj w g o d zin ach w ie czorn y ch p rz e p ro w a d zo n o n a te ry to rju c ałeg o ia sta o b ław ę polic y jn ą zą oso b a i p o d ejrzan e u P o d c z a s tej o b ław y p rz y trz y a n o p rz e sz ło 40 osób, iędzy ni i W o jciecha S k o w ro n k a, la t 32, zn an ego w ła y w a c z a k a so w ego 1 sklepow ego, k tó ry 7 p aźd ziern ik a br. zbiegł z w ięzienia Sądu O k rę g o w e g o w K rakow ie, g d zie o d sia d y w a ł k a rę ciężk iego w ięzien ia za z b ro d n ię k ra d zieży. A M ATORZY G A R N K Ó W. Do sk ładu n a c z y ń k u c h en n y c h Z a c h a ria sz a B o sa k a w ła an o się w n o c y z 8 na 9 b. i sk ra d zio n o 40 g a rn k ó w e a lio w an y ch w a rto ści 20 iljonów / W atę apteczną arki f łf A W A T <( poleca hurtownie i częściowo po cenach fabrycznych do fabryczny Ordon, Kraków, pl. Szozepański L 9. i z a ta c z a b a rd z o s z e ro k ie k rę g i. Z e w z g lę d u n a śle d z tw o sz c zeg ó ły o d k ła d a y n a p ó ź n ie j, z az n ac za * ją c ty lk o, iż w a fe rę tę jo s t w ie s z a n y c h w ie le o so b isto śc i z a r ty s ty c z n e g o ś w ia ta n a s z e g o ia s ta. W o g ó le K ra k ó w w o s ta tn ic h c z a s a c h je s t ia* s te s ły n n y ze sz p ie g o w sk ic h a fe r. REPERTUAR T E A T R M1E1SKI (początek o godzinie 7l h) Czwartek po poł.: Cyd", wiecz.: Złoty wiek rycerstw a". Płatek: Nauczycielka11. B A G A T E L A (początek o go dzinie 8- ej) Czwartek: Obłęd". Piątek: Związek atletów" (prejera). O P E R A i O P E R E T K A (początek o sr. 7 '/a) Czwartek: Tosca" (występ Ignacego Manna). Piątek: P alestrant" (prejera). I M A J U U C Z C Z E N IE P A M IĘ C I Ś P. R O T M IS T R Z A B O C H E N K A. G a z e ta W a r s z a w s k a " d o w ia d u je się. że w c e lu u c z c z e n ia p a ię c i r o t is tr z a B o c h e n k a tw o rz y się k o ite t d la u f u n d o w a n ia k a p lic y pa* ią tk ó w e j. N a u f u n d o w a n ia te j k a p lic y A n d rz e j S a p ie h a z L o n d y n u ja k o to w a rz y s z b r o n i z a rłe g o, p ie rw s z y o f ia r o w a ł 30 iljo n ó w a r e k. W Y B IT N Y P U B L IC Y S T A F R A N C U S K I W W A R * S Z A W IE. W W a r s z a w ie p rz e b y w a w y b itn y publi* c y s ta f r a n c u s k i i b y ły d e p u to w a n y, p. S te f a n F o u r - n e l c e le z a z n a jo ie n ia się z n a s z y i s to s u n k a i k u l tu r a l n y i i n a u k o w y i. P. F o u r n e l o d b y w a po* n a d to n a r a d y z p rz e d s ta w ic ie la i n a s z y c h s f e r n a u * k o w y c li w.sp ra w ie u tw o r z e n ia in s ty tu c ji n a u k o * w o -p e d a g o g ic z n o j, k tó r a b y s k u te c z n ie d o p o a g a ła do z a c ie ś n ie n ia w ę złó w p r z y ja ź n i ię d z y o b u n a ro * eta i i p a ń s tw a i. 8BH Z e L w o w a R E D A K T O R U K R A IŃ S K I P R Z E D SĄ D E M. One* g d a j p rz e d tr y b u n a łe p rz y s ię g ły cli o d b y ła się r o z p r a w a p rz e c iw re d a k to r o w i u k r a iń s k ie g o p is a S w o b o d a ". K u ź ie o s k a r ż o n e u o to. że w e sz e rą g u a r ty k u łó w o a w ia ją c y c h k w e s tję r u s k ic h po boro* w y c w w o js k u p o lsk ic rn n a p a d a ł o sz c z e rc z o i z ło śliw ie n a o fic e ró w W P. W a r ty k u ł a c h ty c h tw io r* d z ił ja k o b y o fic e ro w ie W. P. n ie lu d z k o t r a k to w a li R u s in ó w, p o b r a n y c h d o w o js k a. A r ty k u ły sw o je ia ł o s k a rż o n y o p ie r a ć n a lis ta c h, o tr z y y w a n y c h od ż o łn ie rz y. N a ro z p ra w ie o s k a r ż o n y o św ia d c z y ł, że lis tó w ty c h n ie o że o k a z a ć, g d y ż o b a w ia się. a b y u ic h n ie s k o n f is k o w a n o (7). a i o zapew * H ie n ia tr y b u n a łu, że n ic p o d o b n e g o u n ie g ro z i, o s k a r ż o n y a te r ja łó w. a n i lis tó w n ie o k a z a ł. Pow o* ły w a ł się n a to ia s t n a a r n n ;s tję. a w k o ń c u p ro s ił o p o łą c z e n ie je g o s p r a w y z p o d o b n ą s p r a w ą k a ą. p ro w a d z o n ą p rz e c iw g re c k o * k a to lic k ie u k s ię d z u T a b a c z k ie w ic z o w i. T r y b u n a ł po n a r a d z ie d o p ro ś b y tej się p rz y c h y lił. ZE ŚWIATA Z M N IE JSZEN IE IL O Ś C I ŚW IĄ T NA Ł O T W IE. Ko isja p ra w n a sej u ry sk ie g o p rz y o aw ianiu p ro jek tu u sta w y o dniach św ią te c z n y c h p o sta n o w iła p o z o staw ić w liczbie z w y k ły c h dni św ią tec zn y c h W ielki P ią te k I-g o aja. Ze spisu św ią t w y k re ślo n o trz e c i d zień W iel-,' k an o cy, św ię to T ró jc y św. i dzień W n ie b o w stąpienia. PO L A C Y W S Z W E C JI. W ed łu g oficjalnej re je stra c ji w S zw ecji znajduje się obecnie 125 rob otn ik ów polskich. Z atru d n ien i są p rz e w a ż n ie w ro ln ic tw ie. Z o rg an i- j zo w an ie jak iegokolw iek sto w a rz y s z e n ia c zy zw iązk u j polsk ieg o je st n ie o żliw e z p o w o d u ro z rz u c e n ia e i g ra n tó w na d alekich p rz e strz e n ia c h, ta k że nie u trz y ują ięd zy sobą żadnego kontaktu. d o ó w. C zęść z n ic h ie s z k a u k r e w n y c h i p rzyja* d ó ł, w ię k s z a z a ś cześć o b o z u je n a p la c ą c li z a ia* ste lu b ie s z k a n a d a c h a c h d o ó w. W IE L U U R ZĘD N IK Ó W P A Ń S T W O W Y C H PO SIA D A C Z E C H O -S L O W A C JA. W in iste rstw ie sp ra w w e- w n ę trz n y c h p racu je osób, w in isterju o św iaty , w in. sp ra w z ag ra n ic z n y ch ; w in. handlu 2.968, w in. p o czt i teleg rafó w , w inist. kolei , w inist. ro ln ic tw a 2.610, w inist. sp ra w iedliw ości 9.368, w inist. ro b ó t pulicznych W e w szy stk ic h in iste rja ch ra z e p ra cu je U- rzędników. LU D N O ŚĆ M O SK W Y. M o sk w a liczy o b ecnie w edle sp ra w o z d an ia u rzęd o w ej s ta ty s ty k i 1, ieszkań ców. Ś ierte ln o ść sp ad ła z 325 n a , w p ie r w s z y ^ k w a rta le 1922; na 159 w p ie rw sz y k w a rta le W k w ie tn iu b. r. n o to w an o u ro d zin i w y p a d k ó w ś ierci. L iczb a z a w a rc ia zw iąz k ó w ałżeńskich w y n o siła w ty sa y iesiącu 2.151, ro z w o d ó w zaś 54. ZE SPORTU o O K S. W B e rlin ie z w y c ię ż y ł k n o c k - o u te K u rt P r c u z e l a n g lik a F u lle r to n a w c z w a rte j r u n d z ie, zaś u r z y n L y g e tt a n g lik a C o v o n y p u n k ta i po 10 run* ciach. J o n n y D u n d e e, a e r y k a n in. is tr z ś w ia ta w w a d z e p ió rk o w e j a p rz y b y ć d o E u ro p y. P raw * d o p o d o b n ie C v iq u i z ie rz y s ię z n i je szcze ra z. P IŁ K A N O Ż N A W H IS Z P A N J I z d o b y ła so b ie nie* s ły c h a n ą p o p u la rn o ś ć, s p y c h a ją c n a p la n d r u g i wal* kę b y k ó w. P o z w o liło to h is z p a ń s k i k lu b o ścią* g n a ć d o sie b ie w s z y s tk ic h co le p s z y c h tr e n e r ó w E u ro p y. " O s ta tn io k lu b S e v i!la z a a n g a ż o w a ł je d n e g o z n aj* z n a k o its z y c h tr e n e r ó w I r la n d c z y k a C h a r le s 0 Ho< g a n a. d o ty c h c z a so w e g o t r e n e r a je d n e g o z n a jle p * sz y c h z a w o d o w y c h k lu b ó w a n g ie ls k ic h T o tte n h a I ló ts p u r s. 0 H o g a n g r a ł 18 r a z y w r e p re z e n ta c ji A n g lji. Z A W IA T Y K I. W D a y to n (O h io ) w o js k o w y sa o* lo t a e r y k a ń s k i o s o ą g n ą ł n o w y r e k o r d ś w ia to w y. p rz e b y w a ją c w p o w ie trz u 1 g o d z in ę 19 in u t w w y so k o ści 1500 e tr ó w,z c ię ż a re 5000 k g ( ła d u n e k 19 b o b ). Nasze traktaty handlowe Traktatów handl. ay sześć, zaw artych na podstawie konwencji handlowej z Francją, p rzy znających państwo traktatow y klauzulę najw ię k s z e g o uprzywilejowania, czyli, że państw a te korzystać będą z ulg celnych na sprowadzone towary, przyznanych Francji, pod warunkie przedstaw iania św iadectw pochodzenia, w yd a nych przez upoważnione do tego korporacje kupieckie zagraniczne, a opatrzonych wizą polskich przedstawicieli dyplo atycznych lub konsularnych. Po państw takich należą obok Francji, Szwajcarja, Ruunja, Włochy, Austrja i Belgja z Luxeburgic. W najbliższej przyszłości będą zawarte, względnie ratyfikowane uowy z An- glją, Łotw ą i Finlandią. Świadectw a pochodzenia, aby były ważne, ają być sporządzone na przepisany forularzu o tekście polski i francuski. Należy je dołączyć dc listów kolejowych przewozowych lub adresów przesyłkowych, pocztowych, tak, by ogły być przedłożone Urzędowi celneu zaraz przy ocleniu towaru. Późniejsze dodatkowe przedkładanie świadectwa- lub na podstawie tegoż wnoszenie rcklaacyj, byw a zwykle bezskuteczne z powodu trudności identyfikowania towaru, oclonego w Urzędzie, a opisanego w świadectwie. Ulgi, wynikłe z uowy handlowej wynoszą od 25 do 50 prc. stawek taryfy autonoicznej, jednak nie dotyczą wszystkich towarów wyienionych v/ taryfie celnej, tylko pewną ilość tj. na 217 po- zycyj taryfy tylko 56 podpada pod zniżki trak ta towe- Dosłowny tekst konwencji handlowej iędzy Polską a Francją, ogłoszono w Dzienniku Ustaw R. P. Nr 50 z r. 1922, gdzie także wyienione są tow ary, otrzy ujące ulgi, tak w przywozie do N Ę D Z A M IE S Z K A N IO W A W N O W Y M JO R K U.. Z d o n ie s ie ń d z ie n n ik ó w a e r y k a ń s k ic h w y n ik a, iż. Polski, jak i wc wywozie do odnośnych państw o b e c n ie ie s z k a ń c ó w N o w eg o J o r k u je s t bez I traktatow ych. Ko,

5 W IAD O M O Ś C I C O S P O D A B C H Rozstrzygnięcia cfowe Departaent Cel M inisterstwa Skarbu ustalił u- rzędową taryfikację, szeregu towarów, z których podaje y ważniejsze: i) Wszelkie w yroby ż blachy żelaznej, różnych nieszlachetnych etali i ich stopów, posrebrzane lub pozłacane clą się wedle poz. 19 p. 4 T. C.?) Podw ozia saochodowe na kołach, zaopatrzone w opony pneu atyczne i przenośnie szty wne (kardanowe) zieniające przeznaczenie swoje w zależności od wykończenia, podlegają opłacić cła analogicznie do saochodów osobowych wg. poz. 173 p. 9 T. C. z zastosowanie nożnika noralnego. 3) Podwozia saochodów ciężarowych na kołach zaopatrzonych w opony pełne i przekładnie łańcu- choave podlegają opłacie cła, analogicznie do saochodów ciężarowych, według poz. 173 p. 8 T. G. Z. zastosow anie nożnika ulgowego, stanow iącego 20% noralnego. (Obecnie noralny nożnik stanow i ). 4) W szelkie periodyczne w ydaw nictw a ilustrowane, tygodniki, iesięczniki, żurnalc ód i t. p., gdzie do uieszczonych rysunków, chociażby i wielobarwnych, jest objaśniający tekst, powinny b yć clone jako w ydaw nictw a perjpdyczne, wg. 178 p. 2 lit. a. T. C. Też sa e w ydaw nictw a w opraw ach introligatorskich clą się w edług uwagi do punktu 2 pozycji 178 T. C. 5) Cheiczne produkty, iitujące celuloid lub gah.lit, znane w handlu pod nazwą bakelit i t. p. w płytkach i nieobrobionych kawałkach, clą się wg. pozycji 68 p. 2 T. C. 6) Gwoździe tapicerskie żelazne z główkai z iedzi, niklu, alinju lub innego etalu, clą się wg. jakości główki, o ile ta ostatnia wagą swoją przew yższa w agę żelaza. Gwoździe tapicerskie żelazne z główkai żela- znei lub z innego etalu, lecz nieprzewyższają- cego wagi żelaza, podlegają opłacie cla wg. pozycji 156 p. 1. lit. b- II. 7) Ołówki grafitowe, również wszelkie kolorowe, podlegają opłacie cła wg. pozycji 216 p. 2. 8) Rurki guowe cienkie do aparatów laboratoryjnych, edycznych, fizycznych i t. p. podlegają opłacie cła wg. pozycji 88 p. 1 lit. b. jako w y roby z guelastyki iękkiej, oddzielnie niewyie- nione, bez dodatku z innych ateriałów. P o w y ż sze rurki nie ogą być taryfikowane jako węże guowe, pod który to w yraze należy rozuieć tylko grube rury guowe, używ ane do sikawek, pop, rur do polewania ulic i trawników, a także inne o techniczne znaczeniu rury guowe. Zaliczki na podatek ajątkowy W edle inforacyj otrzy anych w Ministerstwie Skarbu należy za pełną półroczną kwotę podatku przeysłowego, płatną w 2-krotnej lub 1-krotnej wysokości na poczet podatku ajątkowego iędzy 10 listopada a 10 grudnia uważać jedynie k w o tę podatku p rze y sło w eg o przypadającego na rzecz skarbu P ań stw a. Niv należy zate do tej kw oty wliczać dodatków ria rzecz związków saorządowych, szkół zawodowych oraz Izb handlowych i przeysło* wych. (? ) S U B S K R Y P C JA CZY P R O S K R Y P C JA? Sa o się ta k ie p y ta n ie w y ry w a, c z y ta ją c o g ło szen ie su b s k ry p c y jn e S p ó łk i E le k tro w n i O k rę g o w y c h w S ie rsz y W o dnej. K ra k o w sk ie to dzieck o. K raków ją p rz y h o łu - h it, w y p ia sto w a ł, w y p ro w a d z ił o żn a p o w iedzieć n a ludzi. Z d aje się, że d o tąd n o to w a n a jest ty lk o na g iełd zie k ra k o w sk ie j. A jed n ak b o jk o tu je K raków. Ju ż z eszłeg o ro k u iało się to w ra że n ie, g d y na w alne z g ro a d ze n ie spółki, ają ce się o d b y ć w K rakow ie, trz e b a b y ło le g ity o w ać się w W a rsz a w ie i S ie rsz y W odnej... W y g lą d a ło to tak, ja k g d y b y nic ch cian o d o p u sz c zać do głosu znak o itej w iększości d ro b n y c h alt-, cjo n a rju szó w, p rz e w a ż n ie w K rakow ie za iesz k a ły c h. T eg o p rz y k re g o w ra ż e n ia nie ro z p ra sz a o b ecn a su b sk ry p c ja. O w sze, u tw ie rd z a je,. Z nów w y k lu czo n o K raków. K aże się o siad ły tu ak cjo n ariu szo p rz e sy ła ć a k cje d la celów su b sk ry p c ji do W a rs z a w y lub L w o w a. K aże się i p o nosić d o ść z n aczn e k o sz ta p rz e sy łk i, a co g o rsz a p o łączo n e z nią ry z y k o. W jaki c elu? Sub-' sk ry p c ja a to b y ć c z y p ro sk ry p c ja? O B IE G B A N K N O T Ó W w y n o s i w e d łu g studiu ra* e h u n k ó w Ib ł \. K. P. z d n iu 20 p a ź d z ie r n ik a , k p.. a z a te p o w ię k s z y ł się w o* s t a tn i c h d n ia c h o 2, , k p., co (ta je d z ie n n ie 27e ilja r d ó w. O OBN IŻEN IE PO D A T K U W Ę G L O W E G O. O becnie jest w p rz y g o to w a n iu p ro je k t obniżenia p o d atk u w ę g lo w ego. C hodzi jednak o p rz e p ro w a d z e n ie teg o w tak i sp o só b, a b y p a ń stw o nie p o niosło s tr a ty. B ow ie w e d ług u sta w y p o d atek te n p ła tn y jest o statn ieg o d n ia n a stę p n eg o iesiąca, co w ła śc iw ie równia się 6-cio ty g o d n io w e u k re d y to w i. W k a żd y jed n ak ra z ie sp ra w a obniżenia p o d a tk u w ę g lo w eg o jest jed n ą z a k tu aln y ch p ra c M in. P rz e. i H andlu w p o ro zu ien iu z M. S k arb u. Z P R Z E M Y S Ł U C E R A M IC Z N E G O. O b e c n ie e o n y a r ty k u łó w w p rz e y ś le c e r a ic z n y n o to w a n e są n a s tę p u ją c o. O d 1000 sz tu k,, c e g ła 18 iljo n ó w, ce*- g ła p u s t a 28 ilj,, d a c h ó w k a 38 ili., k a r p ió w k a 35 iljo n ó w, g ą s io r y 150 ty s. od s z tu k i. D z isia j o d b ę d z ie się k o n f e r e n c ja z r o b o tn ik a i w s p r a w ie r e g u la c ji p łt.c r o b o tn ic z y c h. 7, P O S IE D Z E N IA P R Z E W O D N IC Z Ą C Y C H S E K C JI T R Z Y Z W IĄ Z K U P R Z E M Y S Ł. Z A C H. M A Ł O P. D n ia 13 b. o d b y ło się p o s ie d z e n ie p r z e w o d n ic z ą c y c h s e k c ji p rz y Z w ią z k u P r z e. Z a c h. M a ło p. w K rako* w ie, n a k tó r e o ó w io n o s p r a w y z w ią z a n e, z f in a n s o w a n ie Z w ią z k u, o r a z s y tu a c ję w y tw o rz o n ą w p rz e y ś le n a s k u te k d e z o r ie n ta c ji p a n u ją c e j n a p o lu w a lu to w y, o r a z n a s k u te k o s tą ^ n ic h s tr a jk ó w ro* t ę t n ic z y c h. R ó w n o c z e śn ie o ó w io n o s p ra w ę ew en* t n a in e j n o w e liz a c ji u s ta w y o p o d a tk u o b ro to w y, k t ó r a z b y t s u ro w o i n ie p r a k ty c z n ie u j ę i a z a s a d ę pc d a tk u o b ro to w e g o i w y a g a g łę b o k ic h z ia n. W ty k ie r u n k u p o c z y n i d y r e k c ja Z w ią z k u p o tr z e b n e k r o k i u c z y n n ik ó w a u to r a ty w iw c h. PO SZ U K IW A N IE KAOLINY W P O L S C E. Infor ują n as, że P o lsk i B ank Ifrz e rn y sło w y z o rg an izo w ał T o w a rz y stw o p rz e y sło w e, ające n a celu p o sz u k iw a ć na o b sz a rz e zie polskich kaoliny. S Y T U A C JA W P R Z E M Y Ś L E K A P E Ł U S Z N IC Z Y M. W p ią te k z eszłeg o ty g o d n ia w y je c h a ła d e le g a c ja p rz e d s ię b io rc ó w p r z e y s łu k a p e lu a z n ic z e g o d o in. p r z e y s łu i h a n d lu w s p r a w a c h śc iśle z w ią z a n y c h z s y tu a c ją w p rz e y ś le k a p e lu s z n ic z y rn w Ł o d zi. W p o n ie d z ia łe k d e le g a c ja w ró c iła d o Ł o d zi. N as ty e h r n ia s t z o s ta ła z w o ła n a k o n f e r e n c ja z p r z e d s ta w ic ie la i ro b o tn ik ó w. P rz e y s ło w c y o ś w ia d c z y li, że ż a d n y c h k r e d y tó w -I w in is te r s tw ie n ie u z y s k a li, w o b e c czego o g ą : u r u c h o ić f a b ry k i n a 2 3 d n i w ty g o d n iu, je d n a k poci w a r u n k ie, że ro b o tn ic y o tr z y a ją ty lk o 74 p rc. p o d w y ż k i, j a k ą p r z y z n a ła k o is ja s ta ty s ty c z n a i 50 p rc. ty tu łe w y r ó w n a n ia. N a p o w y ż sz e r o b o tn ic y się n ie z g o d z ili i s p r a w a u t k n ę ł a n a d a l a a r tw y p u n k c ie. W d n iu w c z o ra js z y u d a ła sie d e le g a c ja robo* In ik ó w do p. W o je w o d y, p ro sz ą c g o o in te r w e n c ję te j s p ra w ie, R o b o tn ic y są, w t r u d n e p o ło ż e n iu z te j r a c ji, żc f a b r y k a n c i je szc z e p rz e d s tr o jk ia w w y ó w ili i p r a c ę n a d w a ty g o d n ie, a o b e c n ie chcę. ic h p r z y ją ć jd k o n o w y c h p r a c o w n ik ó w z w a r u n k ie, że w przy* sż ło śc i b ę d ą re g u lo w a li r o b o tn ik o p ła c ę w y łą c z n ic ty lk o p o d łu g o rz e c z e ń k o is ji s ta ty s ty c z n e j. N a te n p u n k t p o ło ż y li s p e c ja ln y n a c is k. W oje* w o d a ze sw e j s tr o n y p r z y rz e k ł r o b o tn ik o p o o c i b ę d z ie s t a r a ł się o ile ty lk o leży w je g o o ż n o ś c i o to. a b y w j a k n a jk r ó ts z y c z a sie z a ta r g te n z lik w id o w a ć, SPADEK BEZROBOCIA W CZĘCHO-SŁOWACJI. W p a źd z ie rn ik u liczba b e z ro b o tn y c h w R epublice cze- sk o -sło w ac k iej w sp ie ra n y c h p rz e z rz ą d w y n ó siła osób, n adto w sp ie ra n y c h jest p rz e z p rz e d się b io rstw a p ry w a tn e 55,000 osób. W p a źd ziern ik u 1922 w y n o siła liczba b ezro b o tn y ch w sp ie ra n y c h p rz e z rz ą d osób p rz ez p rz e d się b io rstw a p ry w a tn e , C Z E C H O -SŁ O W A C K I HANDEL ZAGR. ZBOŻEM. U rząd s ta ty s ty c z n y R epubliki c zcsk o -sło w a c k ic j donosi, iż i p o rt zb o ża do w y ro b u ch leb a w y n o si! od w rz eśn ip ą ,514."cetn aró w, w e w rz e śn iu ' ż aś " S cetn. P ro d u k tó w ielonych od w rz e śn ia c e tn a - ró w w e w rz eśn iu ćetn. E k sp o rt w e w rz e śniu 1923 w y n o sił p sz e n ic y q z te s o do A ustrji q, ż y ta q, z teg o do A ustrji q; zb o ża do w y ro b u ch leb a q, z teg o do A u strji q; p ro d u k tó w ielonych q, z teg o do A ustrji c e tn a ró w. r. * O B N IŻEN IE TA R Y FY K O L E JO W E J W C Z E C H O S Ł O W A C JI, C zesk a p ra sa rz ą d o w a donosi, iż ta ry fa k o lejo w a zo stan ie obniżoną o 2 0 % na c ały o b sz a rz e R epubliki cąesk.e-słow ackiej. S P A D E K W A L U T Y A N G IE L S K IE J. K u r s fu n ta, s z te rlin g ó w,w y k a z u je -, w. o b.u tn ic h c z a s a c h 1 z n o w u c ią g ły s p a d e k. W locie z b liż y ł, się" k u r s f u n ta szter* liu g ó w p r a ć d o p a r y te tu p r z e d w o je n n e g o, k tó r y w y n o s ił w -N o w y J o r k u 4.80/4. W c ią g u w o jn y k u r s to n c ią g le s p a d a ł, a w r o k u 1919 w y n o s ił o n p r z e j śc io w o n a w e t 3.2 d o la r a. K u rs te n n a s tę p n ie p o p rą* w ił sio t a k d a le c e, iż w le c ie te g o r o k u w y n o s ił o n ju ż 4.08 i p ó ł d o la r a, a z a te ty lk o 5 p rc. n ie j, ani* ż e li k u r s p rz e d w o je n n y. W je s ie n i 1). r. zaczęła, w a* lu f ą a n g ie ls k a s p a d a ć t a k d a le c e, iż 3 b. w y n o s ił k u r s f u n t a so d erjin g ó w 4.40 i trz y ó s e d o la r a. R ó w n ie ż n a g ie łd z ie w Z u r y c h u u w id o c z n ia się t e n eią* g ły s p a d e k w a lu ty a n g ie ls k ie j w I I p ó łro c z u e n s p a d e k w a lu ty sp o w o d o w a n y w c a le n ie p o y śl* n ic s to s u n k i g o s p o d a rc z e A n g lji. H a n d e l a n g ie ls k i p o n ió s ł b o w ie " o lb r z y ią sz k o d ę z p o w o d u z a* le n ia s ił^ k u p n a r y n k u n ie ie c k ie g o d o in i u. Z d r u g ie j s tr o n y u s i A n g lja s p r o w a d z a ć s u r o w c e z z a g r a n ic y b e z o ż n o ś c i z a p ła ty w ła s n y i p r o d u k ta i p rz e y s ło w y i. ROZMAITOŚCI M ASZYNA DO PISA N IA, K TÓ R A TŁÓ M A C ZY NĄ O B C E JĘZY K I. W L o n d y n ie dokonano o d k ry c ia ko b i no w anej aszyny: d o.p isan ia, k tó ra p rz e z sp e c ja ln y k u b ło w y sy s te w ten sposób jed n o czy d w ie a s z y n y do p isania, tak, iż n a p rz y k ła d p rzen o si sie l is t'z a p is a n y po n ie iecku ró w n o c ze śn ie na język angielski. K upela oże b y ć tak ż e 'ta k w sta w io n y ; że k o b in acyjn ą a sz y n a do p isania ró w n o c ze śn ie funkcjonuje jak aszy n a o d sz y fru jąca albo jako tfó a cz ą ca te le g ra y k ab lo w e. GRZYBY PR ZY C ZY N A SU C H O T. M atin donosi, iż k iero w n ic zk a p e w n eg o w ielk iego sa n a to riu dla ch o ry c h n a p łu ca dzieci, z a u w a ż y ła, że w czasie ro zw o ju p e w n y ch g rz y b ó w sta n dzieci się p o g a rsza ł, p o lep szał się on d ep iero po uschnięciu tych. N IE Z W Y K Ł Y P O JE D Y N E K W T E X A S IE, T i, e s d o n o si, iż w e F re e s to n o C o u n tr y w s ta n ie. T e r a s o d b y ł się o n e g d a j n ie z w y k ły p o je d y n e k ię d z y d w o a o b y w a te la i N o rw o o rd e I l a k a ly a K aro* le W illia s. O b aj p rz e c iw n ic y, u d a w s z y się w to* w a r z y s tw ie s e k u n d a n tó w d o c ie n e j sto d o ły, po* dalii so b ie s iln ie rę c e, p o c z e d r u g ą w o ln ą r ę k ą p o c z ą ł je d e n, d o d ru g ie g o s trz e la ć. O b aj p rz e c iw n ic y p o z o s ta li n a tu r a ln i e n a p la c u a r tw i. N O W Y R E K O R D SZ Y B K O Ś C I. Z N o w eg o J o r k u d o n o sz ą, że lo tn ik W illia o s ią g n ą ł p rz e c ię tn ą sz y b k o ść 428 k n a g o d z in ę, p rz e z co p o lril sw ó j w ła s n y r e k o rd, z d o b y ty n ie d a w n o te u w S t. L o u is, a w y n o s z ą c y 392 k h a g o d z in ę.! ZA M IERA N IE S O W IE C K IE J O ŚW IA T Y. K o isariat o św iecen ia zło ż y ł o ficjalny ra p o rt do rz ą d u so w ie c k ie go, żc sieć szkoln a w Rosji po. o k rojeniu k re d y tó w na o św ia tę z o sta ła 29% z n iejszo n a w sto su n k u do ilości szkól w r d zieci p o z o stało p o za szkolą. P ro je k to w a n e szu nie dla celów p ro p a g an d y p lan y ro z w o ju sz k o ln ic tw a w R osji na 1924 r. nie dojd ą do u- rz cc zy w istn le n ia. O rg a n iza cja k u rsó w o św ia to w y c h śró d chłopów i ro b o tn ik ó w z o sta ła z lik w id o w ana. C a ły p ro g ra t. zw. lik w id acji a n a lfab e ty z u " w y k o n a n y z o sta ł w 10%. F w największy wyborze po przystępnych cenach poleca f i r a Kial(flW, flołjaiiskal. 8. W ykonuje w szeikie roboty w zakres k u śnierstw a w ch odzące po przystępnych cenach. 240 Śpólnska cele założenia w iększego p rzed sięb io rstw a p rze ysłow ego w K rakow ie, poszukuję. M a do dyspozycji o d p o w iedni b u d y n e k fabryczny. Z głoszenia do B iura ogłoszeń F elik sa S ta tte ra, K raków, R ynek gł. 8. Inż. WACŁAW GĄSIOR i SKA W K R A K O W I E, U L I C A K A R M E L I C K A L T E L E F O N dostarczają silników, aszyn cegielnianych RAUPACHA, gatrow oraz aszyn do obróbki drzewa F-y FRAMAG t t U R Z A D 1 A J A Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S Ł O W E W S Z E L K IE G O R O D Z A J U. 192

6 Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada O O o śródieściu n 65 wykonuję wszelkie roboty w za- kres krawiectwa wchodzące tak ęskiego jak i daskiego, z włas- nych aterjałów lub dostarczonych; n poleca również gotową konfekcją ęską w du- ży wyborze po cenach przystępnych Józef Galda Kraków-Dębniki, Rynek 9, (sklep). Q P O o KLEJ i STOLARSKI kostny arki STREM tylko hurtownie do nabycia i i u i i i i i u i i wkrakowie, Sławkowska 1, Tel SZYMON STRASSBERG M a g a z y n u b r a ń ę s k i c h i a t e r j a ł ó w s u k i e n n y c h K r a k ó w, F l o r j a ń s k a 6. Używajcie <w,,j fświatowej sławy pasty do obuwia E R D A L " ifu Z a z o " Sp. z ogr. odp. Krak6ur, uiica F lo ria ń sk a Nr. 34. ie le fo n 240. Poleca w wielki wyborze : 1. N a r z ę d z i a r z e i e ś l n i c z e? f a b r y c z n e d l a o b r ó b k i e t a l i, d r z e w a, s k ó r y i t. d 2. N a c z y n i a k u c h e n n e. 3. O k u c ia b n d o w ls n c i e b lo w e M. BARDACH i bcb B B is ZAKŁAD TAP1CERSKI M8l i S K ŁA D M EBLI 3-0 KRAKÓW, UL. FLORJAŃSKA L. 16 P O L E C A G A R N I T U R Y K L U B O W E, S A L O N O W E, F O T E L E, K A N A P Y D O R O Z K Ł A D A N I A I T P. C E N Y N A D E R P R Z Y S T Ę P N E. S B H ^ a g a ft/saterjaiy elektrotechniczne 1 ^ i oslarcza 170 o; Biuro elektrotechniczne 1! H E F F M E R i B E R G E R I Kraków, ul. S zew ska 18. Telefon l i 0 W y łą c z n e z a s t ę p s t w o n a P o ls k ę ^ Fabryki w yłączników H A N S A " H a b u rg. dźw igniow ych g S p ó ł k a z ł o t n i c z a a Kraków, ul. Rajska ffl kupuie używane, sztuczne zęby od o (00 Mk. złoto, 52 jjjjjj srebro, szczęki do Mk. Wykonuje biżuterje. ggj Taże sprzedaż kiliów. k M A T U R A 44 Kraków, ul. Grodzka 6 0 S z k o ła parter. Inforacje i zapisy od 3 6 pópoł. P. T. W ojskow i, U rzędnicy i N auczyciele p rzygoto w u ją się szybko i d o k ład n ie do atu ry i egza inów z 6 k las (na cenzus) zapo ocą w ykładów pise nych, sp orząd zo nych przez fachow ych p ro fesorów. Je d y n a in st\ tucja w Polsce. Infor acje i p ro sp ek ty bezpłatnie. Na o d pow iedź znaczki. 182 Największy w Małopolsce M Iteinów H eleny ul. Szew ska 9, I. p. wyłączne zastępstw o iii- światowej sławy ja s : O E 3 0).5 «.9 S ZŁ Bliithner B echstein B ćissndorfer E h rb ar F o rste r S eiler S chw eighofer Steinw eg Q uandt Wirth -.3 s 53 ; CT 2 o T elefon 4366 lu b ZA<vtA.J TOKARSKO-MfcTALOWY g 9 KRAKÓW, "lil. KAMIENNA 143 (w podworcu fabry ti kapusty) wykonuje wszelkie reperacje tokarsko-etalowe, autoobilowe, rowerowe, otocyklowe i aszynowe po cenach konkurencyjnych. Koboty wykonuje się szybko i solidnie na czas oznaczony. 245 I Żądać wszędz e Kurjera Wieczornego 1 Potrzeba chłopców i kobiet do roznoszenia gazet. Zgłaszać się w Adinistracji Kurjera Wieczornego", Dunajewskiego 5. lal M SU Ssi lal EsI 1 ) d ie3 SsJ (Mi OD nj lal w Krakowie, Sławkowska 4, Tel zawiadaia, żc na złożone towary we własnych agazynach wolnocłowych, tranzytowych oraz krajowych od dnia 1 grudnia 1923 roku zaliczać będzie tytułe składow ego: a) za zboże w workach, ąkę oraz sary aszynowe Mkp od 100 kgr. d zien n ie, b) za wszelkie inne towary, z wyjątkie towarów przestrzennych Mkp od kgr. d zien n ie, c) za towary przestrzenne (beczki próżne, towary w szklanych balonach, korki, wyroby koszykarskie, ebłe gięte i t. p. Mkp od 100 kgr. dziennie. Towary z zagranicy ogę być clone częściai (partjai) bez opłaty akcydencji w C tą g u t r z e c h i e s i ę c y. Międzynarod. spedycja, inkaso, ubezpieczenia towarów od wszelkich szkód Przesyłki należy adresow ać: WOLNYDOMSKŁADOWYS. A, w Krakowie 244 Stacja: DĄBIE-PIASKI (tor własny). W K R A KO W I! (daw. Polsko-Aerykański Bank Ludowy S.A. Na zasadzie postanowienia Ministra Skarbu oraz Ministra Przeysłu i Handlu, ogłoszonego w Monitorze Polski" z dnia 11-go października 1923 r. Nr. 231 cele powiększenia kapitału zakładowego o 700, Mk. rozpisuje SUBSKRYPCJE na 1, sztuk uowycb akcyj III j isji noinalnej wartości po 500 Mk. każda na warunkach podanych w powołane postanowieniu z te, że prawo poboru usi być wykonane do dni 30 od dnia niniejszego ogłoszenia i że zgłoszenia i w płaty na subskrybowanie akcje przyjniu.ą prócz Zakładu Głównego w Krakowie, (ul. Florjąńska L. 8) także Zakłady filjalne w Warszawie (Boduena 4) i we Lwowie (ul. 3 Maja L. 8). Z a r z ą d. 241 :-'V'

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W W A R S Z A W I E PRZEW ODNIK l l 3 M A J-C Z E R W IE C 1 9 3 C R ZBIO RSW ^ ^ N 4 R?J>

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 10

1. Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 10 o Spis treści Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?.... Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 0.. To warto wiedzieć już na p o czątk u... 0.2. Wykresy a ek o n o m ia... 6.2.. Wykresy zależności między

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo