a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Typy jednostek specjalnych: Rekrutacja Dane wg arkuszy organizacji Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej b. Eksperymenty pedagogiczne prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zajęcia dodatkowe a. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Osiągnięcia a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim Projekty unijne, współpraca międzynarodowa Zasiłki szkolne, stypendia socjalne Wyposażenie jednostek Inne istotne informacje o placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych Wsparcie ucznia uzdolnionego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem, Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Lato i zima w mieście Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Termomodernizacja i instalacje solarne Inne - realizacja Programu Strategicznego Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy na lata Edukacja dla wszystkich włączająca i przeciwdziałająca segregacji Wykazy szkół i placówek dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wykaz przedszkoli specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę Wykaz szkół specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne Oferty opracowane przez dyrektorów szkół i placówek specjalnych Zespoły szkół Placówki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej z internatami Szkoły i placówki dla uczniów niedostosowanych społecznie Szkoły Zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie /83

4 4/83

5 1. Wprowadzenie 1. Typy jednostek specjalnych: Miasto stołeczne Warszawa prowadzi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: przedszkola specjalne 9 (w tym 6 prowadzonych przez Dzielnice m. st. Warszawy), szkoły specjalne wszystkich typów, w tym szkoły przysposabiające do pracy oraz szkoły, w których prowadzone są grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim 108, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 6, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 8, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 1. Plan sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie stanowi załącznik do uchwały nr XV/282/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m. st. Warszawie. Ponadto wykaz szkół i placówek specjalych zawiera tzw. uchwała kompetencyjna, tj. uchwała nr XVLVI/1423/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym. Z powyższych wykazów wynika, że szkoły i placówki specjalne funkcjonują pod 47 adresami i stanowią je zespoły szkół lub placówki prowadzone bezpośrednio przez miasto stołeczne Warszawa, za pośrednictwem Biura Edukacji. Odrębną grupę warszawskich placówek specjalnych stanowi 6 przedszkoli specjalnych pozostających w bezpośrednim nadzorze Dzielnic m.st. Warszawy. Zasady organizacji roku szkolnego ww. przedszkoli oraz ich grafik dyżurów wakacyjnych ustala i zatwierdza Dyrektor Biura Edukacji. W nadzorze Wydziału Kształcenia Specjalnego Biura Edukacji pozostają 3 przedszkola specjalne Przedszkole Specjalne nr 343 wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, Przedszkole Specjalne nr 104 w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka, oraz Przedszkole Specjalne nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa. Warszawskie szkoły i placówki specjalne są prowadzone dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami zaburzeń rozwojowych oraz różnego typu niepełnosprawnościami i dzielą się one na kilka charakterystycznych grup: zespoły szkół dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - 17 szkoły zawodowe specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 3, szkoły przysposabiające do pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - 7, zespoły szkół dla dzieci przewlekle chorych założone w warszawskich szpitalach, w tym zespół szkół i szkoła podstawowa dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - 10, zespoły szkół przy pogotowiach opiekuńczych - 2, młodzieżowe ośrodki socjoterapii dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym - 8, młodzieżowe ośrodki wychowawcze dla młodzieży niedostosowanej społecznie - 3, ośrodki szkolno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spostrzegania - 4, (dzieci i młodzież: słabowidząca -1, słabosłysząca i niesłysząca - 3), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi -1, 5/83

6 zespół szkół dla dzieci autystycznych -1, w trzech innych szkołach są utworzone klasy dla dzieci z autyzmem, zespoły szkół dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z trudnościami w komunikacji - 2, zespół szkół dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim przy domu opieki społecznej -1. Od roku szkolnego 2007/2008 w szkołach i placówkach specjalnych powstają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach określonych w uchwale nr LXXXIV/2890/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. nr 23 poz. 133). W m. st. Warszawie funkcjonuje obecnie 21 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym 9 z nich jest zorganizowanych w szkołach i placówkach specjalnych. W roku szkolnym 2010/2011 powstały 4 nowe zespoły wczesnego wspomagania. Wczesnym wspomaganiem objętych jest ponad 300 dzieci w wieku od 1 roku do czasu podjęcia nauki w szkole. Od września 2010 r. w zespołach szkół i placówkach specjalnych, z myślą o dzieciach i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinach, funkcjonuje 10 specjalistycznych punktów konsultacyjnych, których zadaniem jest pomoc nauczycielom rodzicom i ich dzieciom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i rodzinnych związanych z problemami ich dzieci wynikających z niedostosowania społecznego oraz z niepełnosprawności. 2. Rekrutacja Do szkół i placówek specjalnych przyjmowane są dzieci i młodzież posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony. W przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza m. st. Warszawą przyjęcie do szkoły specjalnej następuje na podstawie skierowania Prezydenta m. st. Warszawy, wydanego na wniosek starosty właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii odbywa się w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 71b (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. z 2004 r., nr 178 poz ze zm.) wydane na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178). Nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, kierowany jest przez Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Biuro Edukacji, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka następuje na podstawie informacji zawartych w dołączonej do wniosku dokumentacji, w szczególności dotyczących sytuacji rodzinnej nieletniego, etapu kształcenia, stanu zdrowia, warunków mogących wpłynąć na dalszą demoralizację nieletniego oraz analizy zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane. Nieletni musi być doprowadzony do ośrodka w ciągu miesiąca od wskazania i wystawionego na jego podstawie skierowania. Uczniowie mieszkający na terenie m. st. Warszawy mogą być przyjmowani do młodzieżowego ośrodka socjoterapii na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez dyrektora tego ośrodka, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232 ze zmianą z 2009 r. Dz. U. nr 31 poz. 208). Uczniowie szkół specjalnych organizowanych w zakładach opieki zdrowotnej realizują w nich obowiązek szkolny bez konieczności posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoły te są prowadzone dla uczniów z chorobami przewlekłymi i dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Miasto stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 11 szpitalnych zespołów szkół i przedszkoli. 6/83

7 Dzieci i młodzież, którym stan zdrowia utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśników w szkole mogą spełniać obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie nauczania indywidualnego. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły za wiedzą i zgodą organu prowadzącego szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego uczniowi na wniosek rodziców przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia edukacyjne w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia (np. w domu rodzinnym) lub w przedszkolu, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, placówce opiekuńczo - wychowawczej. Wymiar zajęć jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175 poz. 1086). 3. Dane wg arkuszy organizacji W roku szkolnym 2010/2011 w oddziałach warszawskich szkół specjalnych było objętych edukacją 4563 uczniów i słuchaczy. typ szkoły l. uczniów gimnazjum bursa 23 liceum ogólnokształcące 467 liceum profilowane 50 przedszkole (oddział przedszkolny) 264 szkoła podstawowa szkoła policealna dająca wykształ. śr. zaw. 32 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 182 technikum lub szkoła równorzędna 32 zasadnicza szkoła zawodowa 376 razem: Ponadto 60 dzieci i młodzieży było pod opieką Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5, korzystając tu z opieki internatu, posiłków, zajęć socjoterapeutycznych i pozalekcyjnych oraz realizując obowiązek szkolny w szkołach rejonowych. Liczba uczniów wg typu niepełnosprawności: wady widzenia wady słuchu upośledzenie umysłowe niepełnosprawność ruchowa - 55 autyzm - 96 niepełnosprawności sprzężone /83

8 Typy niepełnosprawności - rozkład procentowy 24% 5% 16% wady widzenia wady słuchu upośl. umysłowe 4% 2% 49% niepełnospr.ruchowa autyzm niepełnospr. sprzężone Dużą grupę wśród uczniów niepełnosprawnych warszawskich szkół i placówek specjalnych stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 49 %, warto przy tym zwrócić uwagę, że są to zarówno uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 728 uczniów, jak i uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący odrębną podstawę programową 491. Na uwagę zasługuje też fakt licznej grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 24 % ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych. Ich bardzo poważne problemy zdrowotne, konieczność prowadzenia z nimi zajęć specjalistycznych oraz bardzo absorbująca codzienna opieka, powodują, że edukacja tej grupy uczniów poza szkołami i placówkami specjalnymi jest właściwie niemożliwa. Ogółem uczniów niepełnosprawnych było Ponad 1000 uczniów było objętych edukacją w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej (choroby przewlekłe). W tej grupie są również pacjenci oddziałów i klinik psychiatrycznych 116. W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz szkołach funkcjonujących przy pogotowiu opiekuńczym było 1038 uczniów i wychowanków, w tym: uczniowie niedostosowani społecznie uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym 62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniami uczniowie z zaburzeniami zachowania 8/83

9 Zajęcia - rozkład procentowy 11% 4% 5% 4% 3% 38% 13% 2% 20% przedmioty w ramowym planie naucznia pomoc p -p i rewalidacja wychowanie przedszkolne internat nauczanie indywidualne zajęcia pozalekcyjne świetlica zajęcia pozalekcyjne w szkołach szpitalnych inne Tygodniowo realizowano z uczniami i wychowankami godzin pedagogicznych. Ich ogromną część ( godz.) stanowiły zajęcia służące realizacji szkolnych planów nauczania, co w rozkładzie procentowym ilustruje powyższy wykres i co stanowi 38% ogólnej liczby realizowanych godzin pedagogicznych. Specyfiką szkół i placówek specjalnych są zajęcia rewalidacyjne i duży wymiar godzin realizowanych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin 7357,5 godz., przy czym w tej liczbie zawiera się również 606 godz. zajęć rewalidacyjno wychowawczych prowadzonych z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim (adresy: Paska, Bełska, Elektoralna, Hafciarska, Różana, Czarnieckiego, Przedwiośnie). Równie ważna w organizacji szkół i placówek specjalnych była opieka nad dziećmi i młodzieżą w internatach 4933,6 godz. i w świetlicy 1829,7 godz. Zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 10 zespołach szkół szpitalnych było 1673,9 godz., co stanowiło 4% ogólnej liczby zajęć prowadzonych w warszawskich szkołach i placówkach specjalnych. Jako inne należy rozumieć m.in. zajęcia biblioteczne (723 godz.), doradców metodycznych (41,3 godz.), zajęcia wychowawcze poza internatem i świetlicą (2145,6 godz.), zniżki kierownicze (1174 godz.). 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Zgodnie z regulacjami zawartymi w ramowych statutach publicznych przedszkoli i publicznych szkół w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych tworzone są oddziały o ściśle określonej liczbie uczniów. Przykładowo w oddziale szkoły podstawowej specjalnej liczba uczniów powinna wynosić: dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących od 6 do 8, dla uczniów niewidomych i słabowidzących od 8 do 10, dla uczniów z chorobami przewlekłymi od 10 do 16, dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi od 6 do 8, 9/83

10 dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10 do 16, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8, dla uczniów z autyzmem od 2 do 4, dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania od 10 do 16. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2, przy czym termin niepełnosprawności sprzężone należy rozumieć jako występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. W przypadku placówek specjalnych liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej. W każdym oddziale szkoły specjalnej z ramowego planu nauczania realizowane są zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo, zgodnie z potrzebami uczniów. Oprócz zajęć rewalidacyjnych (uczniowie niepełnosprawni) i socjoterapeutycznych (uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym) w każdym oddziale szkoły specjalnej w ramach szkolnego planu nauczania realizowane są zajęcia specjalistyczne. Zajęcia specjalistyczne są realizowane zgodnie z indywidualnymi edukacyjnymi i rozwojowymi potrzebami ucznia. Obejmują różnorodne formy pracy m. in. w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, terapii manualnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapii ruchowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). Godzina zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Nie prowadzi się zajęć rewalidacyjnych (i nie są one wpisane do szkolnego planu nauczania) w szkołach organizowanych w zakładach opieki zdrowotnej. Dla uczniów tych szkół organizowane są zajęcia wychowawcze mające na celu odciążenie ich uwagi od problemów zdrowotnych na korzyść ich zainteresowań pozalekcyjnych i zajęć o walorach terapeutycznych; są to m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, czytelnicze, komputerowe, także spacery oraz gry i zabawy ruchowe. Pracę grup wychowawczych organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych. Uczniowie szkół specjalnych piszą sprawdziany oraz przystępują do egzaminów, w tym egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, jednak formy i warunki przeprowadzania tych sprawdzianów i egzaminów dostosowuje się do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, w szczególności: przedłużając czas przewidziany na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu, zapewniając uczniowi korzystanie z odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w przypadku uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przygotowując odpowiednio zestawy zadań, zestawy albo arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju ich niepełnoprawności. W realizowanych w szkołach specjalnych programach wychowawczych i programach profilaktycznych jako cele główne działań szkolnych i pozaszkolnych wytycza się przezwyciężenie trudności rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym, dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz 10/83

11 przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. Cele te realizowane są we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, wspieranych w zakresie umiejętności służących harmonijnemu rozwojowi ich dzieci. Ponadto warszawski standard organizacyjny dla szkół i placówek specjalnych uwzględnia pulę godzin dodatkowych, będących w dyspozycji Dyrektora Biura Edukacji (dawne godziny miejskie), a przeznaczonych w szczególności na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje artystyczne i sportowe uczniów oraz dodatkowe zajęcia (koła, fakultety) przygotowujące do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum i egzaminów w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Dobrą praktyką wielu placówek jest organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem i ich rodzin oraz letnich obozów artystycznych. Corocznie uczniowie szkół i placówek specjalnych korzystają z zajęć organizowanych w ramach akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście. Szkoły i placówki specjalne zapewniają swoim uczniom i wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Integralną częścią szkolnej infrastruktury są internaty (pracujące w systemie feryjnym i nieferyjnym), stołówki, świetlice, boiska i place zabaw. W szkołach kształcących dzieci niepełnosprawne ruchowo usunięto bariery architektoniczne. Do potrzeb uczniów dostosowano urządzenie łazienek. Wszystkie pomieszczenia mają odpowiednią wentylację, ogrzewanie i oświetlenie. Drogi ewakuacyjne są oznaczone, a plany ewakuacyjne wywieszone w widocznych miejscach. Schody posiadają balustrady z poręczami i zabezpieczenia antypoślizgowe. Wejścia na teren szkół/placówek jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przebywanie na ich terenie osób nieuprawnionych. We wszystkich szkołach i placówkach specjalnych obowiązują procedury bezpieczeństwa i jednolite zasady w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Sprzęt szkolny odpowiada wymogom ergonomii. Sale lekcyjne, szkolne pracownie, gabinety zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych oraz sale gimnastyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne są systematycznie modernizowane i doposażane w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie szkół i placówek specjalnych korzystają z bezpłatnego dowozu szkolnego, finansowanego z budżetów Dzielnic m. st. Warszawy. Nauczyciele zatrudnieni w warszawskich szkołach i placówkach to kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych dostosowanych do rodzaju zaburzeń i typu niepełnosprawności uczniów; to oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy internatu, wychowawcy zajęć pozalekcyjnych w szkołach szpitalnych, nauczyciele wczesnego wspomagania, terapeuci SI, terapeuci metody Tomatisa, reedukatorzy. Wszyscy uczniowie szkół i placówek specjalnych mają zapewnioną profilaktyczną opiekę pielęgniarską, a uczniowie przewlekle chorzy również pomoc specjalistyczną. Na potrzeby uczniów niepełnosprawnych ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi są zatrudniane osoby na stanowisku pomocy nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489), kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone w warszawskich szkołach i placówkach specjalnych nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 18. roku życia w przypadku szkoły podstawowej, 21. roku życia w przypadku gimnazjum, 23. roku życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Odrębne przepisy określają zasady organizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Wymiar tych zajęć wynosi 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych (od 2 do 4 osób) i 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. Organizuje się je dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Ich celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób, na miarę ich indywidualnych możliwości, w funkcjonowaniu codziennym. Udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku. 11/83

12 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne Szkoła specjalna zapewnia uczniowi realizację szkolnego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki i jej właściwe tempo, a także wielospecjalistyczną ocenę poziomu jego funkcjonowania, będącą podstawą opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, oraz jego możliwości psychofizycznych, rodzaj i wymiar zajęć rewalidacyjnych (uczeń niepełnosprawny), zajęć resocjalizacyjnych (uczeń niedostosowany społecznie) oraz zajęć socjoterapeutycznych (uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym), formy i metody pracy z uczniem, formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487), działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, oraz modyfikowany w miarę potrzeb, po uprzednim dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów zajmujących się dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są skorelowane. Uczniowie niepełnosprawni z zachowaną normą intelektualną oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują treści szkolne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje odrębna podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wszystkie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (odrębna podstawa programowa) opracowują programy przysposobienia do pracy. W szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej realizuje się szkolne programy nauczania zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do zakładów. Ponadto wiele szkół i placówek specjalnych realizuje własne projekty i programy rozwijające zainteresowania uczniów oraz ich kompetencje społeczne: SOSW nr 9, ul. Paska 10, Wesoła szkoła i przyjaciele (muzyka), Ja i moja klasa (program terapeutyczny), ZSS nr 100, ul. Czarnieckiego 49, Przyjaciele Zippiego (umiejętności społeczne), Wychowanie seksualne, Gimnazjum nr 150, ul. Różana 22/24, Autorski program zajęć artystycznych, ZPSWR nr 1, ul. Bełska 5, ABC człowieka (funkcjonowanie w środowisku), MOS nr 1, ul. Rzymowskiego 36, Pomóż sobie i innym (socjoterapia), Wiedza o Warszawie (edukacja regionalna), 12/83

13 ZSS nr 109, ul. Białobrzeska 44, Przyjaciele Zippiego, Spotkanie z Tosią (zajęcia wychowawcze), Spotkanie z Amadeuszem i nutką (muzyka), kluby dyskusyjne (etyka), MOS nr 3, ul. Trakt Lubelski 40, Sport i zdrowie (w-f), ZSS nr 108, ul. Św. Bonifacego 81, Bóg w naszym życiu (religia), Poznać siebie i innych (socjoterapia), ZSS nr 99, ul. Różana 22/24, Śladami przeszłości (historia) oraz liczne własne programy nauczania przedmiotowego. a. Innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej 5 szkół i placówek specjalnych realizuje innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: ZSS nr 99 ul. Różana 22/24, Zajęcia w kriokomorze dla dzieci z autyzmem w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas II i III, SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7 Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia realizowane w wymiarze zajęć pozalekcyjnych dla klas II-III LO, ZSS nr 91, ul. Weterynaryjna 3, Współistnienie kultury polskiej i romskiej na terenie naszej szkoły i dzielnicy oraz Warszawa Gospodarzem EURO 2012, zajęcia realizowane przeciętnie 1-2 godziny tygodniowo we wszystkich klasach Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, Edukacja Matematyczna (realizowana 2 godziny tygodniowo w klasach I i II oraz dodatkowo 2 godziny tygodniowo w ramach godzin JST), Dni Europejskie (we wszystkich klasach, w wymiarze niecyklicznym), SOSW nr 9, ul. Paska 10, Technika dla zawansowanych (realizowana 3 godziny tygodniowo we wszystkich klasach dla uczniów umiarkowanie upośledzonych). b. Eksperymenty pedagogiczne prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Po realizacji projektu nr POKL /08 Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych z wnioskiem o eksperyment pedagogiczny wystapił do Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkoł Specjalnych nr 105, ul. Długa 9, proponując m.in. modyfikację ww. programu o zawody bukieciarz i pomocnik magazyniera z umiejętnością obsługi komputera. W chwili obecnej dyrektor Zespołu czeka na decyzję resortu. Jeśli Minister Edukacji Narodowej nie wyrazi zgody na realizację eksperymentu, Zespół będzie realizować ten program w formie innowacji pedagogicznej. 3. Zajęcia dodatkowe Dodatkowe zajęcia dla uczniów organizuje się w 33 szkołach i placówkach specjalnych. Placówki zorganizowały : rodzaje zajęć dodatkowych Iiczba zajęć koła przedmiotowe 116 koła zainteresowań 130 zajęcia sportowe 72 inne 98 razem: /83

14 Wśród zajęć dodatkowych bardzo liczne są zajęcia sportowe oraz koła przedmiotowe, ale jest również bardzo bogata oferta kół zainteresowań i zajęć terapeutycznych (Trening Zastępowania Agresji, Biofeedback, zajęcia wyciszające dla dzieci nadpobudliwych, Integracja Sensoryczna, zajęcia w salach doświadczania świata, hipoterapia, dogoterapia, choreoterapia, terapia zabawą, zajęcia rewalidacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne, gimnastyka korekcyjna, komunikacja z elementami socjoterapii, komunikacja alternatywna AAC). Wśród zajęć realizowanych z uczniami jako ich zajęcia dodatkowe nie można pominąć zajęć o tak ciekawej formule jak: zajęcia matematyczne - salon gier matematycznych, turystyczne, religijne, harcerski klub specjalnościowy, zajęcia cyrkowe, gry giełdowe, koło dziennikarskie, prowadzenie gazetki szkolnej, praca w sklepiku szkolnym, koło absolwentów szkoły, kawiarenka internetowa, koło decoupage, koła folklorystyczne, bukieciarstwo, ekologia, nauka filcowania wyrobów biżuterii, koło strzeleckie, wędkarskie, aktywizacji zawodowej, naukowe koło geograficzne, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs prawa jazdy, tańce etniczne, koło misyjne, gromada zuchowa, zespół Kongo, informator kulturalny Warszawy, agenda Promocja Zdrowia, wolontariat, koło fotograficzne, klub przygotowania do życia w rodzinie. W wielu szkołach specjalnych (we wszystkich w wypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie) działają harcerskie Drużyny Nieprzetartego Szlaku. a. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi zespołowymi i indywidualnymi objętych było 86 osób głęboko upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Liczba godzin pracy nauczycieli oligofrenopedagogów wynosi 690 w wymiarze tygodniowym, w przeliczeniu na etaty nauczycielskie 38,31. nazwa szkoły l. grup l. osób l. osób rewalidowanych indywidualnie l. godzin l. etatów ZSS nr 85, ul.elektoralna 12/ ,0 ZSS nr 99, ul. Różana 22/ ,11 ZSS nr 100, ul. Czarnieckiego ,11 ZSS nr 102, ul. Przedwiośnie ,77 ZSS nr 89, ul. Skaryszewska ,55 SOSW nr 12, ul. Bełska ,66 SOSW nr 9, ul. Paska ,11 razem: ,31 4. Osiągnięcia W ramach projektu Szkoła z pomysłem o przyznanie Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem aplikowały 3 szkoły specjalne: Gimnazjum Specjalne nr 108, w ZSS nr 78 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20 szkoła z pomysłem na kulturę, Gimnazjum Specjalne nr 109 w ZSS nr 108, ul. Św. Bonifacego 81 szkoła z pomysłem na ekologię, 14/83

15 Gimnazjum nr 161 w ZSS nr 109, ul. Białobrzeska 44 szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Projekt ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców. Komisja Biura Edukacji ds. Szkół Specjalnych uprawniona do nominacji szkoły do Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem podjęła decyzję, przyznając ww. wyróżnienie Gimnazjum Specjalne nr 109 w ZSS nr 108 oraz Gimnazjum nr 161 w ZSS nr 109. a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim 15 szkół brało udział w różnych konkursach plastycznych, ekologicznych, sportowych, pływackich, piłki nożnej, tenisa stołowego, turnieju mini - siatkówki, biegu przełajowym, zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, zawodach wioślarskich, piłki koszykowej, piłki nożnej halowej, festiwalu halowym, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, zawodach łyżwiarstwa, bowlingu, badmintona, zawodach językowych, konkursie odczytywania mowy z ust, olimpiadzie wiedzy o regionie i przedsiębiorczości, zawodach matematycznych, olimpiadzie języka migowego i miganego, konkursie wiedzy o literaturze, wiedzy kulinarnej, wiedzy o świecie, przeglądzie teatralnym, konkursie muzycznym, zawodach lekkoatletyki. Nagrody dla uczniów wybitnie zdolnych: nagrody liczba uczniów, którzy otrzymali nagrodę nazwa Szkoły nagrody Prezesa Rady Ministrów 3 SOSW dla Głuchych, ul.łucka 17/23 MOS nr 1, ul. Rzymowskiego 36 SOSW nr 8, ul.koźmińska 7, nagrody dyrektora szkoły/placówki, stypendia naukowe, stypendia za wyniki w nauce 29 ZSS nr 99, ul. Różana 22/24, ZSS nr 89, ul.skaryszewska 8, SOSW nr 8, ul.koźmińska 7, ZSS nr 109, ul.białobrzeska 44 stypendium za osiągnięcia sportowe 6 SOSW nr 8, ul.koźmińska7 stypendium fundowane (sponsor) 2 SOSW nr 8, ul.koźmińska 7 W różnych konkursach, olimpiadach i zawodach wzięło udział 486 uczniów warszawskich szkół i placówek specjalnych, 220 zostało finalistami, a 113 laureatami. 5. Projekty unijne, współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa szkół i placówek specjalnych to między innymi coroczne wizyty studyjne grup dyrektorów szkół specjalnych i pedagogów oraz przedstawicieli organu prowadzącego w krajach Unii /Włochy, Francja, Niemcy, kraje skandynawskie/. W roku szkolnym 2010/2011 były to placówki specjalne w Austrii i Szwajcarii. Efektem tych wizyt jest poznawanie systemów edukacji i wsparcia osób niepełnosprawnych, a następnie dzielenie się zdobytymi doświadczeniami ze środowiskiem szkolnym. W tym roku szkolnym grupa gości zagranicznych odwiedziła zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZSS nr 109. Byli to goście z Ukrainy. Liderem współpracy zagranicznej jest ww. Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44. W roku szkolnym 2010/1011 był on współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Komunikacja wspomagająca i alternatywna 15/83

16 z udziałem ponad 400 uczestników. Ponadto od kilku lat uczniowie ZSS nr 109 są uczestnikami międzynarodowego projektu paraolimpijskiego Gry bez granic. W roku szkolnym 2009/2010 ZSS nr 109 był współgospodarzem tego przedsięwzięcia, w tym roku zawody Gry bez granic zostały zorganizowane w Wetteren w Belgii. Uczniowie z ZSS nr tradycyjnie już byli jedną ze startujących tam drużyn. Kolejne przedsięwzięcie edukacyjne kontynuowane wspólnie przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i uczniów europejskiej szkoły w Brukseli to projekt Warszawa Bruksela bez granic, realizowane przez ZSS nr 90, ul Kordeckiego 54. Zespół Szkół Specjalnych nr 101 realizował we współpracy z Fundacją Krzyżowa polsko - niemiecki projekt edukacyjny, w którym uczestniczą nauczyciele i młodzież Gimnazjum Specjalnegonr 149 w ZSS nr 101 i młodzież z Niemiec. Zespół Szkół Specjalnych nr 87 w Szpitalu Klinicznym, ul. Marszałkowska 24 kontynuuje współpracę z Instytutem Reumatologii w Wilkus - Barre (USA) oraz ze szkołą polonijną w Nowym Jorku, wymieniając korespondencję i prace plastyczne. Godny odnotowania jest udział młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci Słabowidzących nr 8 w konkursie Magiczna Europa, który zaowocował wyjazdem laureatów do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Rafała Trzaskowskiego. Szkoły specjalne kontynuują projekt międzynarodowy Original Play w Zespole Szkół Specjalnych nr 100 ul. Czarnieckiego 49 i Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyinych nr 1 ul. Bełska 5. Dotyczy on realizacji programu profilaktycznego i korekcyjnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, którego celem jest wspieranie ich w rozwoju społeczno - emocjonalnym. Grupa nauczycieli, która uczestniczyła wcześniej w cyklu zajęć dla uczniów przeprowadzonych przez międzynarodową grupę terapeutów (Austria, Niemcy, Holandia, Szwecja, USA, Szwajcaria, Polska) kontynuuje program i dzieli się zdobytym doświadczeniem na forum warszawskim oraz z jedną ze szkół polonijnych w Nowym Jorku. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 kontynuuje współpracę z młodzieżą z Ośrodka Evangelische Jugendhilfe z Menden w Niemczech w ramach wymiany grup. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych nawiązał współpracę z zakresie wymiany młodzieży niepełnosprawnej z placówką w Oslo w Norwegii. We wrześniu 2010 roku szkoły specjalne uczestniczyły w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2010 zorganizowanych w Warszawie oraz w imprezach towarzyszących, które poprzedziły przygotowania sportowe i masowy udział uczniów szkoł ogólnodostępnych w projekcie edukacyjno - integracyjnym Dołącz do nas. We współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami dzielnicowymi uczniowie niepełnosprawni szkół i placówek specjalnych uczestniczą także w projektach Comenius i Sokrates 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne W większości szkół i placówek przyznaje się stypendia socjalne i zasiłki szkolne.w tym roku szkolnym 23 szkoły zapewniły swoim uczniom stypendia socjalne, natomiast 10 szkół zasiłki szkolne. 177 uczniów otrzymało stypendia socjalne, 69 uczniów zasiłek szkolny. 7. Wyposażenie jednostek W placówkach specjalnych znajduje się wiele wysokospecjalistycznych pracowni dostosowanych do potrzeb edukacji i rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracownie te są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, często pozyskane w ramach projektów EFS. 16/83

17 Specjalistyczne pracownie będące wyposażeniem placówek specjalnych: sala do terapii integracji sensorycznej pokój do diagnozy małego dziecka gabinet terapii pedagogicznej gabinet logopedyczny sala do rehabilitacji sala doświadczania świata pracownie komputerowe siłownie pracownie gospodarstwa domowego place zabaw gabinety Biofeedbacku pracownie do zajęć muzycznoruchowych Inne pracownie znajdujące się w szkołach i plcówkach specjalnych: gabinet terapii widzenia i nauki Braille a, pracownia rehabilitacji podstawowej, sala do terapii rodzinnej, sala do rozmów indywidualnych, sala do zajęć rozwijających procesy poznawcze, gabinety do terapii psychologicznej, gabinety do terapii pedagogicznej, sale projekcyjne, świetlice przy oddziałach szpitalnych, pracownie terapii słuchowej metoda Tomatisa,( 4) studio nagrań, pracownie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 8. Inne istotne informacje o placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szkoły specjalne są bardzo aktywne w swoim środowisku. Współpracują one z dzielnicami, w których są położone, uczestnicząc w licznych dzielnicowych imprezach, konkursach, spotkaniach integracyjnych. Większość szkół ma nawiązaną współpracę z domami kultury, bibliotekami, dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej. Szkoły specjalne są często miejscami praktyk dla studentów kierunków pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele z nich we współpracy z uczelniami organizuje sesje naukowe oraz różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Część tych zajęć odbywa się zwykle w macierzystych siedzibach szkół i placówek specjalnych (ZSS nr 63, ul. Elektoralna 12/14, ZSS nr 92, ul. Szczęśliwicka 45, ZSS nr 97, ul. Tarchomińska 4). Uczniowie z kilku szkół wzięli udział w obozach rehabilitacyjnych, integracyjnych i wyjazdach na zielone szkoły. Większość placówek organizowała zarówno wycieczki do różnych miejsc w kraju, jak i biwaki harcerskie. Wszystkie placówki organizują wyjścia do muzeów, teatrów, na wystawy, na koncerty, a także międzyszkolne przeglądy, festiwale, turnieje, zawody sportowe (o których więcej poniżej). 6 szkół i placówek specjalnych zorganizowało u siebie Lato w mieście i Zimę w mieście, każdorazowo dla blisko 300 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 17/83

18 Szkoły i placówki specjalne współpracują również ze Strażą Miejską i Policją, organizując spotkania z udziałem ich przedstawicieli. 5 z nich realizuje program profilaktyczny Szkoła bez przemocy. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych wzięli udział w realizacji programów profilaktyczno edukacyjnych Wiem co jem, 3 2 1, INTERNET. Bardzo cenną inicjatywą jest nawiązywanie współpracy szkół specjalnych w zakresie wymiany doświadczeń, dzielenia się umiejętnościami. Placówki zapraszają się wzajemnie, wspólnie organizują imprezy, wspierają się w organizacji egzaminów zewnętrznych. Wiele z nich nawiązało również przyjacielskie kontakty z najbliższymi przedszkolami, szkołami ogólnodostępnymi i integracyjnymi. 3. Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 W warszawskich szkołach i placówkach specjalnych zorganizowano wiele imprez, międzyszkolnych przeglądów, festiwali, turniejów sportowych. Należy tu wymienić: jubileusz 60-lecia szkoły i nadania imienia Ireny Sendlerowej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 i Gimnazjum Specjalnemu nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych nr 63, ul. Elektoralna 12/14, uroczystość 40-lecia Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przedwiośnie 1, uroczystość 20-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 Dom na Trakcie, ul. Trakt Lubelski 40, nadanie Orderu Uśmiechu Pani Teresie Łuszcz, Dyrektorowi ZSS nr 102, ul. Przedwiośnie 1, VI Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych Magik w Teatrze Kamienica, Międzyszkolny Przegląd Twórczości Plastycznej, III Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o Świecie Wychowanie w duchu wartości, III Międzyszkolny Konkurs Jan Paweł II Święty Naszych Czasów, V Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek, III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej, III Międzyszkolna Giełda Talentów, uroczyste otwarcie boisk szkolnych połączone z corocznymi imprezami integracyjnymi (w ZSS nr 99, ul. Różana 22/24, w ZSS nr 97, ul. Tarchomińska 4, w ZSS nr 101, ul. Karolkowa 56), udział ponad 120 uczniów - gimnazjalistów z 11 szkół specjalnych w VII edycji projektu edukacyjnego Fizyka wokół Nas, realizowanego przez uczniów i absolwentów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, XI Memoriał im. dr Grzegorza Maja impreza cykliczna w MOW nr 3 ul. Patriotów 90, Manewry Techniczno - Obronne MOW we współpracy z Inspektoratem Drużyn Obronnych ZHP MOW nr 4 ul. Dolna 4, XXI Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych organizowane przez MOW nr 2, ul. Strażacka 57/58, jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Międzyośrodkowe Mistrzostwa Pływackie, pikniki integracyjne, festyny sportowe i rodzinne, jarmarki okolicznościowe z udziałem społeczności lokalnej, oraz liczne uroczystości i imprezy wewnątrzszkolne: szkolne wigilie, uroczystości okolicznościowe, Dni Szkoły, Święto Szkoły, konkursy tematyczne, plastyczne i fotograficzne, konkurs Giełda talentów, projekt Dni aktywności,teatrzyki szkolne, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje. Należy również nadmienić o powstaniu grupy teatralnej rodziców uczniów niepełnosprawnych Gram, bo lubię (ZSS nr 102 ul. Przedwiośnie 1), oraz o imprezie integracyjnej z masowym udziałem uczniów i członków rodzin społeczności romskiej (ZSS nr 91, ul. Weterynaryjna 3). Ważnym dorobkiem szkół i placówek specjalnych jest prowadzenie przez nich biuletynów i gazetek szkolnych, informatorów o szkole, kalendarzy z pracami uczniów oraz stworzenie własnych stron internetowych. 18/83

19 Szkoły specjalne zwykle uczestniczą w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Szklanka mleka w szkole, Dołącz do nas. Po sukcesie ubiegłorocznych Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2010 część szkół podjęła dalszą współpracę przy organizowaniu koncertów i uroczystych, goszcząc u Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Niektóre szkoły poszerzyły swoją ofertę edukacyjną, otwierając we współpracy z Radą Zatrudnienia m. st. Warszawy nowe kierunki kształcenia zawodowego (ZSS nr 38, ul. Namysłowska 10, ZSS nr 105, ul. Długa 9 ) oraz tworząc kolejne grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (ZPSWR nr 1, ul. Bełska 5) bądź nowe oddziały dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ZSS nr 92, ul. Szczęśliwicka 45, ZSS nr 98, ul. Bartnicza 2, ZSS nr 99, ul. Różana 22/24, SOSW nr 9, ul. Paska 10), a także współorganizując dla uczniów kursy zawodowe (MOS nr 3, ul. Trakt Lubelski 40, MOW nr 4, ul. Dolna 19, OSW dla Głuchych, ul. Łucka 17/23). Dyrektorzy i nauczyciele przygotowywali i prowadzili bardzo interesujące Dni otwarte swoich szkół. Placówki specjalne aktywnie działają w miejskim Serwisie Pomoc Dziecku, którego działalność zainaugurował uroczyście Wiceprezydent m. st. Warszawy Pan Włodzimierz Paszyński w styczniu 2010 r. W minionym roku szkolnym Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44 był współorganizatorem VIII Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Zespół Szkół Specjalnych nr 63, ul. Elektoralna 12/14 zorganizował konferencję Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole droga do samodzielności, z udziałem rodziców i specjalistów zatrudnionych w szkołach specjalnych i w poradni psychologiczno - pedagogicznej Bardzo cenną inicjatywą jest nawiązywanie współpracy szkół specjalnych w zakresie wymiany doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami. Rady pedagogiczne i uczniowie szkół i placówek specjalnych zapraszają się wzajemnie, wspólnie organizują szkolne uroczystości, wspierają się w organizacji egzaminów zewnętrznych. Wiele z nich nawiązało również przyjacielskie kontakty z najbliższymi przedszkolami, szkołami ogólnodostępnymi i integracyjnymi. 1. Wsparcie ucznia uzdolnionego W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z następujących szkół specjalnych otrzymali szczególne nagrody: ZSS nr 101, ul. Karolkowa 56 nagroda Prezydenta m.st. Warszawy SOSW nr 8, ul. Koźmińska 7 nagroda Prezesa Rady Ministrów, MOS nr 1 SOS, ul. Rzymowskiego 36 nagroda Prezesa Rady Ministrów dla finalisty olimpiady języka angielskiego, ZSS nr 109, ul. Białobrzeska 44 tytuł honorowy dla 25 uczniów Gimnazjum nr 161, SOSW nr 15 ul. Zakroczymska 6 olimpiada specjalna języka angielskiego, 2 finalistów, Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Głuchych, ul. Łucka 17/23 nagroda Prezesa Rady Ministrów, Instytut Głuchoniemych im. J. Falkowskiego, pl. Trzech Krzyży 4/6 nagroda Prezesa Rady Ministrów, olimpiada historyczna OSWG w Kaliszu 1 laureat, olimpiada matematyczna SOWS w Lublinie 3 laureatów, olimpiada z języka polskiego OSWG w Bydgoszczy 1 laureat. 2. Racjonalizacja sieci szkół W ubiegłym roku szkolnym przyjęto uczniów do oddziałów 3 nowo utworzonych szkół zawodowych: Szkoła Zawodowa Specjalna nr 62 w SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących, ul. Koźmińska 7, Szkoła Zawodowa Specjalna nr 63 w MOS nr 7, ul. Osowska 81 (dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym), Technikum Specjalne nr 28 w Instytucie Głuchoniemych, pl.trzech Krzyży 4/6. 19/83

20 3. Programy typu Wiem co jem, Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne placówka nazwa projektu liczba uczestników organizator / finansowanie ZSS nr 100 Międzynarodowe warsztaty i seminaria dla uczniów i nauczycieli 75 Original Play + budżet szkoły ZSS nr 99 Szkoła z prawami dziecka 25 sponsorzy + dochody szkoły Klub Starzyniaków 27 sponsorzy + dochody szkoły MOS nr 5 Sam sobie sterem,żeglarzem okrętem na rynku pracy 100 Biuro Edukacji + budżet placówki ZSS nr 97 Ja -Ty - My: Bądźmy razem - Czytanie zbliża w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Międzyszkolny festiwal muzyczny Kalejdoskop muzyczny Międzyszkolny projekt Iskierka przyjaźni 44 sponsorzy 69 dochody szkoły 30 sponsorzy + dochody szkoły Dokąd nas nogi poniosą 44 rodzice Spotkajmy się na starej Pradze 44 rodzice MOW nr 4 Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój 10 OHP MOS nr 3 Warszawa wielu kultur Wczoraj i dziś 26 Biuro Edukacji ZSS nr 109 Gry bez granic 8 Międzynarodowa konferencja Porozmawiajmy razem AAC w Europie 400 Instytut ST. Lodewijk (Belgia) + Biuro Edukacji + Stowarzyszenie Spokojne Jutro Biuro Edukacji + sponsorzy + Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mówić bez słów ZSS nr 91 Selektywna zbiórka wobec nas 90 Biuro Edukacji + Biuro Ochrony Środowiska ZSS nr 90 III Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie Wychowanie w duchu wartości Moja mała Ojczyzna Miłość i piękno 167 Biuro Edukacji + sponsorzy Warszawa Bruksela bez granic 77 sponsorzy + budżet szkoły Szkoła Promująca Zdrowie 77 budżet szkoły 20/83

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25 Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. UCHWAŁA NR XV/282/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej 2015 Regulacje prawne - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) System oświaty zapewnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 25

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 25 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 1. Typy jednostek specjalnych:... 7 2. Rekrutacja... 9 3. Dane wg arkuszy organizacji... 10 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 18 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: TYPY JEDNOSTEK... 5

Spis treści: TYPY JEDNOSTEK... 5 Informator Szkoły i placówki specjalne prowadzone przez m. st. Warszawę Warszawa 2013 Spis treści: TYPY JEDNOSTEK... 5 REKRUTACJA... 7 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO... 8 EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r.

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r. Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu Załącznik nr 1 do regulaminu Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i przyjmowania uczniów do tych

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

środa, 17 czerwca :46 - Poprawiony poniedziałek, 20 września :28

środa, 17 czerwca :46 - Poprawiony poniedziałek, 20 września :28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia... 2002 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych

Zasady organizacji klas integracyjnych Zasady organizacji klas integracyjnych Zasady organizacji nauczania integracyjnego oraz podstawy prawne regulujące tę formę nauczania Wychowanie i nauczanie integracyjne jest ofertą edukacyjną dla dzieci

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Jolanta Miękina Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie W skład Zespołu Szkół Nr 23 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej szkołą, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie Szkoła Podstawowa, a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH, WE WSPÓŁPRACY Z JST PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH, WE WSPÓŁPRACY Z JST PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur

INTEGRACJA. Opr. Monika Wajda-Mazur INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur 1 W świetle przepisów uczeń niepełnosprawny to: uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE. Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE. Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. DZSE-WSPE.4035.17.2015.JK

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. DZSE-WSPE.4035.17.2015.JK DZSE-WSPE.4035.17.2015.JK Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Szanowni Państwo, odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

w przedszkolach i szkołach

w przedszkolach i szkołach Serock,12.06.2014 r. Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo