a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Typy jednostek specjalnych: Rekrutacja Dane wg arkuszy organizacji Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej b. Eksperymenty pedagogiczne prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Zajęcia dodatkowe a. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Osiągnięcia a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim Projekty unijne, współpraca międzynarodowa Zasiłki szkolne, stypendia socjalne Wyposażenie jednostek Inne istotne informacje o placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych Wsparcie ucznia uzdolnionego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem, Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Lato i zima w mieście Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Termomodernizacja i instalacje solarne Inne - realizacja Programu Strategicznego Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy na lata Edukacja dla wszystkich włączająca i przeciwdziałająca segregacji Wykazy szkół i placówek dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wykaz przedszkoli specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę Wykaz szkół specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne Oferty opracowane przez dyrektorów szkół i placówek specjalnych Zespoły szkół Placówki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej z internatami Szkoły i placówki dla uczniów niedostosowanych społecznie Szkoły Zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie /83

4 4/83

5 1. Wprowadzenie 1. Typy jednostek specjalnych: Miasto stołeczne Warszawa prowadzi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: przedszkola specjalne 9 (w tym 6 prowadzonych przez Dzielnice m. st. Warszawy), szkoły specjalne wszystkich typów, w tym szkoły przysposabiające do pracy oraz szkoły, w których prowadzone są grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim 108, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 6, młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 8, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 1. Plan sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie stanowi załącznik do uchwały nr XV/282/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m. st. Warszawie. Ponadto wykaz szkół i placówek specjalych zawiera tzw. uchwała kompetencyjna, tj. uchwała nr XVLVI/1423/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym. Z powyższych wykazów wynika, że szkoły i placówki specjalne funkcjonują pod 47 adresami i stanowią je zespoły szkół lub placówki prowadzone bezpośrednio przez miasto stołeczne Warszawa, za pośrednictwem Biura Edukacji. Odrębną grupę warszawskich placówek specjalnych stanowi 6 przedszkoli specjalnych pozostających w bezpośrednim nadzorze Dzielnic m.st. Warszawy. Zasady organizacji roku szkolnego ww. przedszkoli oraz ich grafik dyżurów wakacyjnych ustala i zatwierdza Dyrektor Biura Edukacji. W nadzorze Wydziału Kształcenia Specjalnego Biura Edukacji pozostają 3 przedszkola specjalne Przedszkole Specjalne nr 343 wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, Przedszkole Specjalne nr 104 w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka, oraz Przedszkole Specjalne nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa. Warszawskie szkoły i placówki specjalne są prowadzone dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami zaburzeń rozwojowych oraz różnego typu niepełnosprawnościami i dzielą się one na kilka charakterystycznych grup: zespoły szkół dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - 17 szkoły zawodowe specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 3, szkoły przysposabiające do pracy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - 7, zespoły szkół dla dzieci przewlekle chorych założone w warszawskich szpitalach, w tym zespół szkół i szkoła podstawowa dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - 10, zespoły szkół przy pogotowiach opiekuńczych - 2, młodzieżowe ośrodki socjoterapii dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym - 8, młodzieżowe ośrodki wychowawcze dla młodzieży niedostosowanej społecznie - 3, ośrodki szkolno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami spostrzegania - 4, (dzieci i młodzież: słabowidząca -1, słabosłysząca i niesłysząca - 3), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi -1, 5/83

6 zespół szkół dla dzieci autystycznych -1, w trzech innych szkołach są utworzone klasy dla dzieci z autyzmem, zespoły szkół dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i z trudnościami w komunikacji - 2, zespół szkół dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim przy domu opieki społecznej -1. Od roku szkolnego 2007/2008 w szkołach i placówkach specjalnych powstają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach określonych w uchwale nr LXXXIV/2890/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. nr 23 poz. 133). W m. st. Warszawie funkcjonuje obecnie 21 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym 9 z nich jest zorganizowanych w szkołach i placówkach specjalnych. W roku szkolnym 2010/2011 powstały 4 nowe zespoły wczesnego wspomagania. Wczesnym wspomaganiem objętych jest ponad 300 dzieci w wieku od 1 roku do czasu podjęcia nauki w szkole. Od września 2010 r. w zespołach szkół i placówkach specjalnych, z myślą o dzieciach i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinach, funkcjonuje 10 specjalistycznych punktów konsultacyjnych, których zadaniem jest pomoc nauczycielom rodzicom i ich dzieciom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i rodzinnych związanych z problemami ich dzieci wynikających z niedostosowania społecznego oraz z niepełnosprawności. 2. Rekrutacja Do szkół i placówek specjalnych przyjmowane są dzieci i młodzież posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony. W przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza m. st. Warszawą przyjęcie do szkoły specjalnej następuje na podstawie skierowania Prezydenta m. st. Warszawy, wydanego na wniosek starosty właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii odbywa się w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 71b (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. z 2004 r., nr 178 poz ze zm.) wydane na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178). Nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, kierowany jest przez Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Biuro Edukacji, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka następuje na podstawie informacji zawartych w dołączonej do wniosku dokumentacji, w szczególności dotyczących sytuacji rodzinnej nieletniego, etapu kształcenia, stanu zdrowia, warunków mogących wpłynąć na dalszą demoralizację nieletniego oraz analizy zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane. Nieletni musi być doprowadzony do ośrodka w ciągu miesiąca od wskazania i wystawionego na jego podstawie skierowania. Uczniowie mieszkający na terenie m. st. Warszawy mogą być przyjmowani do młodzieżowego ośrodka socjoterapii na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych przez dyrektora tego ośrodka, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232 ze zmianą z 2009 r. Dz. U. nr 31 poz. 208). Uczniowie szkół specjalnych organizowanych w zakładach opieki zdrowotnej realizują w nich obowiązek szkolny bez konieczności posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoły te są prowadzone dla uczniów z chorobami przewlekłymi i dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Miasto stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 11 szpitalnych zespołów szkół i przedszkoli. 6/83

7 Dzieci i młodzież, którym stan zdrowia utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśników w szkole mogą spełniać obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie nauczania indywidualnego. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły za wiedzą i zgodą organu prowadzącego szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego uczniowi na wniosek rodziców przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia edukacyjne w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia (np. w domu rodzinnym) lub w przedszkolu, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, placówce opiekuńczo - wychowawczej. Wymiar zajęć jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175 poz. 1086). 3. Dane wg arkuszy organizacji W roku szkolnym 2010/2011 w oddziałach warszawskich szkół specjalnych było objętych edukacją 4563 uczniów i słuchaczy. typ szkoły l. uczniów gimnazjum bursa 23 liceum ogólnokształcące 467 liceum profilowane 50 przedszkole (oddział przedszkolny) 264 szkoła podstawowa szkoła policealna dająca wykształ. śr. zaw. 32 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 182 technikum lub szkoła równorzędna 32 zasadnicza szkoła zawodowa 376 razem: Ponadto 60 dzieci i młodzieży było pod opieką Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5, korzystając tu z opieki internatu, posiłków, zajęć socjoterapeutycznych i pozalekcyjnych oraz realizując obowiązek szkolny w szkołach rejonowych. Liczba uczniów wg typu niepełnosprawności: wady widzenia wady słuchu upośledzenie umysłowe niepełnosprawność ruchowa - 55 autyzm - 96 niepełnosprawności sprzężone /83

8 Typy niepełnosprawności - rozkład procentowy 24% 5% 16% wady widzenia wady słuchu upośl. umysłowe 4% 2% 49% niepełnospr.ruchowa autyzm niepełnospr. sprzężone Dużą grupę wśród uczniów niepełnosprawnych warszawskich szkół i placówek specjalnych stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 49 %, warto przy tym zwrócić uwagę, że są to zarówno uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 728 uczniów, jak i uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący odrębną podstawę programową 491. Na uwagę zasługuje też fakt licznej grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 24 % ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych. Ich bardzo poważne problemy zdrowotne, konieczność prowadzenia z nimi zajęć specjalistycznych oraz bardzo absorbująca codzienna opieka, powodują, że edukacja tej grupy uczniów poza szkołami i placówkami specjalnymi jest właściwie niemożliwa. Ogółem uczniów niepełnosprawnych było Ponad 1000 uczniów było objętych edukacją w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej (choroby przewlekłe). W tej grupie są również pacjenci oddziałów i klinik psychiatrycznych 116. W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz szkołach funkcjonujących przy pogotowiu opiekuńczym było 1038 uczniów i wychowanków, w tym: uczniowie niedostosowani społecznie uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym 62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniami uczniowie z zaburzeniami zachowania 8/83

9 Zajęcia - rozkład procentowy 11% 4% 5% 4% 3% 38% 13% 2% 20% przedmioty w ramowym planie naucznia pomoc p -p i rewalidacja wychowanie przedszkolne internat nauczanie indywidualne zajęcia pozalekcyjne świetlica zajęcia pozalekcyjne w szkołach szpitalnych inne Tygodniowo realizowano z uczniami i wychowankami godzin pedagogicznych. Ich ogromną część ( godz.) stanowiły zajęcia służące realizacji szkolnych planów nauczania, co w rozkładzie procentowym ilustruje powyższy wykres i co stanowi 38% ogólnej liczby realizowanych godzin pedagogicznych. Specyfiką szkół i placówek specjalnych są zajęcia rewalidacyjne i duży wymiar godzin realizowanych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin 7357,5 godz., przy czym w tej liczbie zawiera się również 606 godz. zajęć rewalidacyjno wychowawczych prowadzonych z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim (adresy: Paska, Bełska, Elektoralna, Hafciarska, Różana, Czarnieckiego, Przedwiośnie). Równie ważna w organizacji szkół i placówek specjalnych była opieka nad dziećmi i młodzieżą w internatach 4933,6 godz. i w świetlicy 1829,7 godz. Zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 10 zespołach szkół szpitalnych było 1673,9 godz., co stanowiło 4% ogólnej liczby zajęć prowadzonych w warszawskich szkołach i placówkach specjalnych. Jako inne należy rozumieć m.in. zajęcia biblioteczne (723 godz.), doradców metodycznych (41,3 godz.), zajęcia wychowawcze poza internatem i świetlicą (2145,6 godz.), zniżki kierownicze (1174 godz.). 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Zgodnie z regulacjami zawartymi w ramowych statutach publicznych przedszkoli i publicznych szkół w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych tworzone są oddziały o ściśle określonej liczbie uczniów. Przykładowo w oddziale szkoły podstawowej specjalnej liczba uczniów powinna wynosić: dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących od 6 do 8, dla uczniów niewidomych i słabowidzących od 8 do 10, dla uczniów z chorobami przewlekłymi od 10 do 16, dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi od 6 do 8, 9/83

10 dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10 do 16, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8, dla uczniów z autyzmem od 2 do 4, dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania od 10 do 16. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2, przy czym termin niepełnosprawności sprzężone należy rozumieć jako występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. W przypadku placówek specjalnych liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej. W każdym oddziale szkoły specjalnej z ramowego planu nauczania realizowane są zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo, zgodnie z potrzebami uczniów. Oprócz zajęć rewalidacyjnych (uczniowie niepełnosprawni) i socjoterapeutycznych (uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym) w każdym oddziale szkoły specjalnej w ramach szkolnego planu nauczania realizowane są zajęcia specjalistyczne. Zajęcia specjalistyczne są realizowane zgodnie z indywidualnymi edukacyjnymi i rozwojowymi potrzebami ucznia. Obejmują różnorodne formy pracy m. in. w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, terapii manualnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapii ruchowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). Godzina zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Nie prowadzi się zajęć rewalidacyjnych (i nie są one wpisane do szkolnego planu nauczania) w szkołach organizowanych w zakładach opieki zdrowotnej. Dla uczniów tych szkół organizowane są zajęcia wychowawcze mające na celu odciążenie ich uwagi od problemów zdrowotnych na korzyść ich zainteresowań pozalekcyjnych i zajęć o walorach terapeutycznych; są to m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, czytelnicze, komputerowe, także spacery oraz gry i zabawy ruchowe. Pracę grup wychowawczych organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych. Uczniowie szkół specjalnych piszą sprawdziany oraz przystępują do egzaminów, w tym egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, jednak formy i warunki przeprowadzania tych sprawdzianów i egzaminów dostosowuje się do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, w szczególności: przedłużając czas przewidziany na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu, zapewniając uczniowi korzystanie z odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w przypadku uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przygotowując odpowiednio zestawy zadań, zestawy albo arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju ich niepełnoprawności. W realizowanych w szkołach specjalnych programach wychowawczych i programach profilaktycznych jako cele główne działań szkolnych i pozaszkolnych wytycza się przezwyciężenie trudności rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym, dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz 10/83

11 przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. Cele te realizowane są we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, wspieranych w zakresie umiejętności służących harmonijnemu rozwojowi ich dzieci. Ponadto warszawski standard organizacyjny dla szkół i placówek specjalnych uwzględnia pulę godzin dodatkowych, będących w dyspozycji Dyrektora Biura Edukacji (dawne godziny miejskie), a przeznaczonych w szczególności na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje artystyczne i sportowe uczniów oraz dodatkowe zajęcia (koła, fakultety) przygotowujące do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej, egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum i egzaminów w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Dobrą praktyką wielu placówek jest organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem i ich rodzin oraz letnich obozów artystycznych. Corocznie uczniowie szkół i placówek specjalnych korzystają z zajęć organizowanych w ramach akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście. Szkoły i placówki specjalne zapewniają swoim uczniom i wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Integralną częścią szkolnej infrastruktury są internaty (pracujące w systemie feryjnym i nieferyjnym), stołówki, świetlice, boiska i place zabaw. W szkołach kształcących dzieci niepełnosprawne ruchowo usunięto bariery architektoniczne. Do potrzeb uczniów dostosowano urządzenie łazienek. Wszystkie pomieszczenia mają odpowiednią wentylację, ogrzewanie i oświetlenie. Drogi ewakuacyjne są oznaczone, a plany ewakuacyjne wywieszone w widocznych miejscach. Schody posiadają balustrady z poręczami i zabezpieczenia antypoślizgowe. Wejścia na teren szkół/placówek jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przebywanie na ich terenie osób nieuprawnionych. We wszystkich szkołach i placówkach specjalnych obowiązują procedury bezpieczeństwa i jednolite zasady w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Sprzęt szkolny odpowiada wymogom ergonomii. Sale lekcyjne, szkolne pracownie, gabinety zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych oraz sale gimnastyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne są systematycznie modernizowane i doposażane w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie szkół i placówek specjalnych korzystają z bezpłatnego dowozu szkolnego, finansowanego z budżetów Dzielnic m. st. Warszawy. Nauczyciele zatrudnieni w warszawskich szkołach i placówkach to kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych dostosowanych do rodzaju zaburzeń i typu niepełnosprawności uczniów; to oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy internatu, wychowawcy zajęć pozalekcyjnych w szkołach szpitalnych, nauczyciele wczesnego wspomagania, terapeuci SI, terapeuci metody Tomatisa, reedukatorzy. Wszyscy uczniowie szkół i placówek specjalnych mają zapewnioną profilaktyczną opiekę pielęgniarską, a uczniowie przewlekle chorzy również pomoc specjalistyczną. Na potrzeby uczniów niepełnosprawnych ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi są zatrudniane osoby na stanowisku pomocy nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489), kształcenie dzieci i młodzieży jest prowadzone w warszawskich szkołach i placówkach specjalnych nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 18. roku życia w przypadku szkoły podstawowej, 21. roku życia w przypadku gimnazjum, 23. roku życia w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Odrębne przepisy określają zasady organizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Wymiar tych zajęć wynosi 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych (od 2 do 4 osób) i 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. Organizuje się je dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Ich celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób, na miarę ich indywidualnych możliwości, w funkcjonowaniu codziennym. Udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku. 11/83

12 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne Szkoła specjalna zapewnia uczniowi realizację szkolnego planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki i jej właściwe tempo, a także wielospecjalistyczną ocenę poziomu jego funkcjonowania, będącą podstawą opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, oraz jego możliwości psychofizycznych, rodzaj i wymiar zajęć rewalidacyjnych (uczeń niepełnosprawny), zajęć resocjalizacyjnych (uczeń niedostosowany społecznie) oraz zajęć socjoterapeutycznych (uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym), formy i metody pracy z uczniem, formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487), działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, oraz modyfikowany w miarę potrzeb, po uprzednim dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów zajmujących się dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są skorelowane. Uczniowie niepełnosprawni z zachowaną normą intelektualną oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują treści szkolne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym obowiązuje odrębna podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wszystkie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (odrębna podstawa programowa) opracowują programy przysposobienia do pracy. W szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej realizuje się szkolne programy nauczania zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkół, do których uczniowie uczęszczali przed przyjęciem do zakładów. Ponadto wiele szkół i placówek specjalnych realizuje własne projekty i programy rozwijające zainteresowania uczniów oraz ich kompetencje społeczne: SOSW nr 9, ul. Paska 10, Wesoła szkoła i przyjaciele (muzyka), Ja i moja klasa (program terapeutyczny), ZSS nr 100, ul. Czarnieckiego 49, Przyjaciele Zippiego (umiejętności społeczne), Wychowanie seksualne, Gimnazjum nr 150, ul. Różana 22/24, Autorski program zajęć artystycznych, ZPSWR nr 1, ul. Bełska 5, ABC człowieka (funkcjonowanie w środowisku), MOS nr 1, ul. Rzymowskiego 36, Pomóż sobie i innym (socjoterapia), Wiedza o Warszawie (edukacja regionalna), 12/83

13 ZSS nr 109, ul. Białobrzeska 44, Przyjaciele Zippiego, Spotkanie z Tosią (zajęcia wychowawcze), Spotkanie z Amadeuszem i nutką (muzyka), kluby dyskusyjne (etyka), MOS nr 3, ul. Trakt Lubelski 40, Sport i zdrowie (w-f), ZSS nr 108, ul. Św. Bonifacego 81, Bóg w naszym życiu (religia), Poznać siebie i innych (socjoterapia), ZSS nr 99, ul. Różana 22/24, Śladami przeszłości (historia) oraz liczne własne programy nauczania przedmiotowego. a. Innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej 5 szkół i placówek specjalnych realizuje innowacje pedagogiczne wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: ZSS nr 99 ul. Różana 22/24, Zajęcia w kriokomorze dla dzieci z autyzmem w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klas II i III, SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7 Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia realizowane w wymiarze zajęć pozalekcyjnych dla klas II-III LO, ZSS nr 91, ul. Weterynaryjna 3, Współistnienie kultury polskiej i romskiej na terenie naszej szkoły i dzielnicy oraz Warszawa Gospodarzem EURO 2012, zajęcia realizowane przeciętnie 1-2 godziny tygodniowo we wszystkich klasach Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, Edukacja Matematyczna (realizowana 2 godziny tygodniowo w klasach I i II oraz dodatkowo 2 godziny tygodniowo w ramach godzin JST), Dni Europejskie (we wszystkich klasach, w wymiarze niecyklicznym), SOSW nr 9, ul. Paska 10, Technika dla zawansowanych (realizowana 3 godziny tygodniowo we wszystkich klasach dla uczniów umiarkowanie upośledzonych). b. Eksperymenty pedagogiczne prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Po realizacji projektu nr POKL /08 Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych z wnioskiem o eksperyment pedagogiczny wystapił do Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkoł Specjalnych nr 105, ul. Długa 9, proponując m.in. modyfikację ww. programu o zawody bukieciarz i pomocnik magazyniera z umiejętnością obsługi komputera. W chwili obecnej dyrektor Zespołu czeka na decyzję resortu. Jeśli Minister Edukacji Narodowej nie wyrazi zgody na realizację eksperymentu, Zespół będzie realizować ten program w formie innowacji pedagogicznej. 3. Zajęcia dodatkowe Dodatkowe zajęcia dla uczniów organizuje się w 33 szkołach i placówkach specjalnych. Placówki zorganizowały : rodzaje zajęć dodatkowych Iiczba zajęć koła przedmiotowe 116 koła zainteresowań 130 zajęcia sportowe 72 inne 98 razem: /83

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo