TEST. Witamy Cię w części I zawodów finałowych VII edycji Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST. Witamy Cię w części I zawodów finałowych VII edycji Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko Miejscowość, szkoła, klasa Adres domowy ucznia Adres mailowy ucznia / 60 pkt. TEST Witamy Cię w części I zawodów finałowych VII edycji Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 1. Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi sprawdź, czy Twój test zawiera 20 (dwadzieścia ) zadań. Jeśli nie, poinformuj o tym Członka Komisji. 2. Pisz czytelnie długopisem lub piórem. Za odpowiedź nieczytelną otrzymasz 0 punktów.- 3. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chciał/a/byś zadać pytanie, podnieś rękę i czekaj na podejście Członka Komisji. 4. Wypełniając test wpisuj odpowiedzi w miejscach zaznaczonych kropkami lub zaznacz kółkiem (obwódką) tylko literę przy właściwej, jednej z podanych, odpowiedzi. 5. Za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zadania przyznaje się 1 pkt. Przy każdym zadaniu podana jest liczba możliwych do zdobycia punktów, jeśli zakreślisz więcej odpowiedzi niż podano w poleceniu do zadania, otrzymasz 0 punktów. Powodzenia

2 W zadaniach 1 10 zakreśl jedną prawidłową odpowiedź. Zadanie 1. Zasadę, która określa, że jednostka nabywa obywatelstwo państwa, na terytorium którego się rodzi nazywamy: A. prawem ziemi. B. prawem publicznym. C. prawem krwi. D. prawem rodzinnym. Zadanie 2. Konferencja założycielska ONZ w 1945 r. odbyła się w /1pkt/.. A. Nowym Jorku. B. Genewie. C. San Francisco. D. Waszyngtonie. Zadanie 3. Podaj, ilu stałych członków zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A. 6 B. 9 C. 5 D. 4 Zadanie 4. Funkcje głowy państwa i szefa rządu są rozdzielone. Większość parlamentarna powołuje rząd, który jest od niej zależny. Rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem. Ustępuje po otrzymaniu wotum nieufności. Powyższy opis dotyczy systemu rządów: A. mieszanego (półprezydenckiego). B. parlamentarno - komitetowych. C. parlamentarno - gabinetowych. D. prezydenckich. Zadanie 5. Sejm Rzeczypospolitej za zgodą Senatu powołuje: A. Prezesa Narodowego Banku Polskiego B. Szefa Sztabu Generalnego. C. Rzecznika Praw Obywatelskich. D. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zadanie 6. W 1986 r. członkiem Wspólnot Europejskich stała się: A. Portugalia. B. Belgia. C. Norwegia. D. Austria.

3 Zadanie 7. Jedność w różnorodności jest dewizą: A. OBWE B. NATO C. UE D. ONZ Zadanie 8. Strukturę społeczeństwa, w której uwzględnia się poziom wykształcenia i kultury oraz styl życia nazywamy: /1 pkt/ A. klasową B. warstwową C. demograficzną D. zawodową Zadanie 9. /1 pkt/ Stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej (Prezydenta UE) wprowadził traktat z: A. Nicei B. Lizbony C. Maastricht D. Kopenhagi Zadanie 10. /1 pkt/ Podkreśl nazwę instytucji, przed którą członkowie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ponoszą solidarną odpowiedzialność polityczną. A. Prezydent RP B. Sejm RP C. Trybunał Stanu D. Trybunał Konstytucyjny Zadanie 11. Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia. /3 pkt/ A. Jakie wydarzenie przedstawia fotografia? B. Podaj imię i nazwisko polskiego Ministra Spraw Zagranicznych podpisującego ten dokument. C. Zapisz datę dzienną tego wydarzenia...

4 Zadanie 12. Uzupełnij poniższe definicje o pojęcia, które one wyjaśniają. /10 pkt/ A. Potoczna nazwa procesu załamywania się i upadku systemów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od 1989 r. Państwa uzależnione dotąd od Moskwy zaczęły demokratyzować swoje systemy polityczne i wprowadzać reformy gospodarcze. W konsekwencji doprowadziło to do upadku komunizmu w tej części świata i rozpadu ZSRR - upadek "żelaznej kurtyny".. B. Powołany po raz pierwszy w Szwecji w 1809 roku jako kanclerz sprawiedliwości. Jego podstawową kompetencją było kontrolowanie działania administracji. W XIX w. osłabienie pozycji monarchy na rzecz parlamentu wzmocniło jego rolę.. C. Ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna.. D. Dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktycznowychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.. E. Organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata... F. Główny organ NATO złożony ze stałych przedstawicieli państw członkowskich i Sekretarza Generalnego Paktu. W takim składzie spotyka się zwykle raz w tygodniu. Natomiast co najmniej dwa razy w roku są organizowane spotkania Ministrów Obrony Narodowej państw członkowskich a w sytuacji podejmowania szczególnie istotnych decyzji- spotkania szefów państw... G. Rodzaj bezrobocia polegający na braku pracy w wyniku modernizacji lub likwidacji całych gałęzi gospodarki...

5 H. Organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP... I. Zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia; nieodłącznie związane z naturą człowieka. J. Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się światowego społeczeństwa... Zadanie 13. /5 pkt/ Uzupełnij tabelę, wpisując przy każdym Prezesie Rady Ministrów odpowiedniego rzecznika prasowego rządu. Prezes Rady Ministrów Leszek Miller Rzecznik prasowy rządu Waldemar Pawlak Tadeusz Mazowiecki Donald Tusk Jarosław Kaczyński Małgorzata Niezabitowska; Jan Dziedziczak; Aleksandra Jakubowska; Paweł Graś; Ewa Wachowicz; Zadanie 14. /1 pkt/ Podaj nazwę państwa, o którym mowa. 10 grudnia 2014 roku premier zapowiedziała przeprowadzenie referendum na temat uczestnictwa państwa w Europolu. Odbędzie się ono do końca marca 2016 roku, niezależnie od tego, która partia wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne.

6 Zadanie 15. Przeczytaj zdania i wpisz odpowiednio Prawda lub Fałsz /6 pkt/ NATO powstało 4 kwietnia 1949 r. Sekretarzem Generalnym NATO w latach był Javier Solana. Główna siedziba NATO znajduje się w Waszyngtonie. W 1988 r. NATO otrzymało pokojową Nagrodę Nobla za udział w misjach pokojowych Siedziba naczelnego dowództwa Układu Warszawskiego mieściła się w Moskwie do NATO zostały przyjęte Albania i Chorwacja Zadanie 16. /5 pkt/ Na konturowej mapie Europy cyframi 1-5 zaznaczono państwa będące członkami NATO. Po zapoznaniu się z mapą wypełnij tabelę Numer na mapie Nazwa państwa Stolica Rok wstąpienia do NATO

7 Zadanie 17. /3 pkt/ Połącz skrót z właściwą nazwą podatku, wpisując w miejsca kropek odpowiednie litery 1. PIT a. Podatek dochodowy od osób prawnych 2. CIT b. Podatek od towarów i usług 3. VAT c. Podatek dochodowy od osób fizycznych Zadanie 18. /8 pkt/ Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio Prawda lub Fałsz. Szara strefa to działalność przestępcza dotycząca takich zjawisk jak handel narkotykami lub bronią. Bez zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka nie można zrealizować potrzeb wyższego rzędu. Jedną z organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Polsce jest Business Centre Club. Proces dopasowywania się cen, podaży i popytu nazywamy niewidzialną ręką rynku. Dywidenda to papier wartościowy potwierdzający udziały w majątku firmy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona w 1990 r. Rodzaj handlu polegający na wymianie towaru za towar, bez użycia pieniędzy, nazywamy barterem. Budżet państwa polskiego uchwalany jest przez Radę Ministrów i Prezydenta RP. Zadanie 19. /5 pkt/ Uporządkuj chronologicznie wydarzenia poczynając od najwcześniejszego: a. Obrady Okrągłego Stołu b. Zjednoczenie Niemiec c. Wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce d. Akcesja Polski do Rady Europy e. Wybory czerwcowe pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce

8 Zadanie 20. /4 pkt/ Przy każdym logo napisz pełną nazwę partii politycznej, do której ono należy a... b.... c.... d.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa

7. Winston Churchill był laureatem nagrody Nobla w dzieedzinie; a. literatury b. ekonomii c. nauk politycznych d. była to nagroda pokojowa Przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej 1. Rzeczpospolita Polska jest członkiem załoŝycielem: a. Rady Europy b. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju c. Organizacji Narodów Zjednoczonych d.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań dla osób słabowidzących (A4)

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony. Przykładowy zestaw zadań dla osób słabowidzących (A4) Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Przykładowy zestaw zadań dla osób słabowidzących (A4) Czas pracy: 180 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. POGLĄD, Iś CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ SFORMUŁOWAŁ. A. Arystoteles. - prawidłowa odpowiedź B. Eurypides. C. Heraklit. D. Epikur.

ZADANIE 1. POGLĄD, Iś CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ SFORMUŁOWAŁ. A. Arystoteles. - prawidłowa odpowiedź B. Eurypides. C. Heraklit. D. Epikur. ZADANIE 1. POGLĄD, Iś CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ SFORMUŁOWAŁ A. Arystoteles. - prawidłowa odpowiedź B. Eurypides. C. Heraklit. D. Epikur. ZADANIE 2. PAŃSTWO JEST A. wspólnotą plemienną ukształtowaną

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo