Druk i oprawa: SOWA. Druk na yczenie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk i oprawa: SOWA. Druk na yczenie, www.sowadruk.pl"

Transkrypt

1

2

3

4 Tytu³ orygina³u Kostolanys Börsenpsychologie. Vorlesungen am Kafeehaustisch Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G³uch Opracowanie redakcyjne Stanis³aw Lejda Konsultacja translatorska Marcin S³ychan Korekta Anna Kurzyca Projekt ok³adki i typografia Magdalena Idaszewska, Studio MAK sp. z o.o. Przygotowanie do druku Piotr Sieradzki, Studio MAK sp. z o.o., tel./fax (071) Wydanie II 2008 for the original text by André Kostolany 1991 for the German edition by ECON Verlag GmbH 1999 for the Polish translation and edition by Wydawnictwo EUROPA ISBN Wydawnictwo EUROPA Sp. z o.o Wroc³aw, ul. Koœciuszki 35 tel , faks Druk i oprawa: SOWA. Druk na yczenie,

5 Spis treœci S³owo wstêpne 10 Wyk³ad inauguracyjny Ostatnio spotka³em siebie z lat m³odoœci 13 Wyk³ad pierwszy Gie³da sk³ada siê w 90 procentach z psychologii 16 Wyk³ad drugi O zafascynowaniu pieniêdzmi 23 Trzeba mieæ gotówkê 27 Wróg pañstwa Kostolany 33 Ani s³owa wiêcej o pieni¹dzach i procentach 40 D³u nicy i ebracy 43 Wyk³ad trzeci Wiêkszoœæ nie ma racji 51 Logika gie³dowa nie jest to sama z logik¹ dnia codziennego 56 Inwestorzy przychodz¹, gdy ceny na gie³dzie rosn¹, gdy ceny spadaj¹, inwestorzy odchodz¹ 66

6 Wyk³ad czwarty Wielki krach pouczaj¹cy przyk³ad z zakresu psychologii t³umu 71 Hossa Gorbaczowa 78 Czy komputery pomagaj¹ spekulowaæ? 82 Wyk³ad pi¹ty O prorokach, profesorach i innych guru 90 Fa³szywa semantyka: obligacje œmieciowe w krajach wysokiego ryzyka 92 Czytelniku, nie ufaj adnemu guru bez wzglêdu na to, co ci obiecuje! 97 Zak³adam szko³ê optymistów 102 Wyk³ad szósty Gie³da i reszta œwiata 107 Najpierw spekulacja, póÿniej muzyka 108 Politykuj¹ca gie³da 110 Czerwony rower 115 Gdy o gie³dzie mówi¹ wszyscy 117 Wyk³ad siódmy O psychologii Niemców 121 Apelujê do pana Pöhla 123 Ka dy kraj ma takich gie³dziarzy, na jakich zas³uguje 127 Wyk³ad ósmy Moje gie³dowe zoo 130 Byki i niedÿwiedzie 132 Szczególny typ cz³owieka: spekulant 137 Wyk³ad dziewi¹ty Przedsiêbiorcy, klienci i inni spryciarze 141

7 Wielcy przedsiêbiorcy i ja 143 Historie o wielkich przemys³owcach 149 Klient, a wiêc wróg 152 Wyk³ad dziesi¹ty Ma³a psychopatologia gie³dy: przes¹dy, fetyszyzm, na³óg grania 161 Gie³da czy ruletka graczami s¹ wszyscy 165 Wygraæ mo na, przegraæ trzeba! 168 Gie³domania 171 Wyk³ad jedenasty G³upota jest wieczna 176 Przem¹drzalcy 177 Istniej¹ tak e uczeni g³upcy 180 Moje kontakty z funduszami IOS rozdzia³ o historii ludzkiej g³upoty 182 Wyk³ad dwunasty Gie³da gie³dzie nierówna 192 Kolokwium koñcowe Moje trzy kariery 203 ydowskie dziedzictwo 209 Muszka i monokl 213 Nie trzeba byæ bogatym, lecz niezale nym 215

8

9 SZCZWANY LIS GIE DY ANDRÉ KOSTOLANY Nie zna podobnego miejsca, w którym na metr kwadratowy przypada tylu idiotów, co na parkiecie gie³dy. Ostentacyjnie obnosi siê ze swym lekcewa eniem wobec wszystkich zawodowych spekulantów. Jego rada: trzeba byæ nieufnym, cynicznym, nawet zarozumia³ym, trzeba umieæ powiedzieæ: Jesteœcie band¹ durniów, tylko ja TO wiem, a w ka dym razie MAM O TYM WIÊKSZE POJÊCIE!!! Urodzony w Budapeszcie, w rodzinie okreœlanej jeszcze wtedy mianem bur uazji, studiowa³ filozofiê i historiê sztuki na tamtejszym uniwersytecie. Po ukoñczeniu studiów przypadkowo wyl¹dowa³ na gie³dzie paryskiej. Odt¹d pozosta³ wierny gie³dzie, choæ oczywiœcie zmienia³ jej parkiety zna go Pary, Nowy Jork i Londyn. Najpierw by³ maklerem, póÿniej doradc¹, nastêpnie dzia³a³ ju na w³asny rachunek. Jako absolwent filozofii zna œwietnie maksymê Woltera: O wiele ³atwiej pisaæ o pieni¹dzach, ni je robiæ, jednak nie móg³ zastosowaæ jej w swoim wypadku. Musia³ najpierw zrobiæ fortunê, zyskaæ niezale noœæ, a potem w spokoju to wszystko opisaæ. Kostolany ma tak¹ receptê na sukces: NIGDY NIE P YÑ Z PR DEM! Maksyma ta sta³a siê trzonem siedmiu ksi¹ ek przet³umaczonych na siedem jêzyków. Pozycje te rozchwytywane s¹ przez czytelników na ca³ym œwiecie (rekord 15 tysiêcy egzemplarzy w ci¹gu dwóch dni!!!). Kostolany znany jest jako sta³y wspó³pracownik magazynu gospodarczego Capital, i innych wydawnictw. Czêsto udziela wywiadów w radiu i telewizji, jest tak e popularnym wyk³adowc¹. S³awy przysporzy³o mu równie, dzia³aj¹ce od kilkunastu lat, Seminarium gie³dy. Wyg³asza te prelekcje w bankach w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Holandii. Za dzia³alnoœæ publicystyczn¹ genera³ de Gaulle mianowa³ go Rycerzem Legii Honorowej, zaœ Robert Schuman by³y minister spraw zagranicznych i premier Francji napisa³ przedmowê do jego ksi¹ ki La paix du Doller.

10 S³owo wstêpne Tytu³ pierwszego artyku³u pióra Kostolanya, który wpad³ mi w rêce w 1965 roku, brzmia³: Wyznania spekulanta. W jednej ze swych ksi¹ ek pisze on: Ministrem finansów byæ nie mogê, byæ bankierem nie chcê, spekulantem i gie³dziarzem tym w³aœnie jestem. Od 70 lat zajmuje siê tajemnicz¹ i kapryœn¹ gie³d¹, na której ekonomiczne fakty mieszaj¹ siê z pe³nymi fantazji historyjkami i czêsto umiejêtnie wplatanymi w nie plotkami, pó³prawdami i radami, które podsycane strachem i nadziej¹ prowadz¹ do pozornie nielogicznych i irracjonalnych ruchów cen. Gie³da jest dla niego nie tylko obszarem dzia³alnoœci, lecz teraz bardziej ni kiedykolwiek obiektem badañ. Kiedy wyemigrowa³ po pierwszej wojnie œwiatowej ze swego rodzinnego Budapesztu do Pary a, rozpocz¹³ karierê, która sta³a siê dla niego wiêcej ni profesj¹, bo histori¹ ycia. Gie³dê nazywa d ungl¹, a cena, jak¹ przysz³o mu zap³aciæ za naukê, by³a wielokrotnie wy sza od kosztów studiów na Harvardzie, i pewnie nauka ta jest te wielokrotnie wiêcej warta. Z praktyki przeszed³ do teorii i zdoby³ doœwiadczenie na w³asnych pieni¹dzach, w przeciwieñstwie do wielu innych ludzi, którzy z teorii przechodz¹ do praktyki, a doœwiadczenie zdobywaj¹, dysponuj¹c cudzymi pieniêdzmi. Jednym z jego pierwszych spostrze eñ by³o to, e na gie³dzie wszystko jest mo liwe nawet to, co jest logiczne.

11 Kostolanyowi nie wystarcza znajomoœæ wszystkich faktów dotycz¹cych gie³dy. Motorem spekulacji i warunkiem sukcesu pozostaje fantazja. Z tego w³aœnie powodu ma on lekcewa ¹cy stosunek do spekulantów pos³uguj¹cych siê w grze na gie³dzie ró nego rodzaju systemami i komputerami, gdy brak im fantazji. W³aœnie to, co ludzkie a czêsto a zanadto ludzkie kszta³tuje ruchy cen na gie³dzie, a zw³aszcza ruchy wywo³ane tzw. czynnikami psychologicznymi. I to jest g³ównym tematem tej ksi¹ ki. To w³aœnie nam, Niemcom, wytyka, i nie doroœliœmy jeszcze do tego, by sprostaæ kaprysom pieni¹dza. Niemiecki naród romantyków, filozofów i muzyków jest w sprawach finansowych nieromantyczny i traci zami³owanie do filozofii, a zw³aszcza do fantazji. Jest w tym chyba trochê prawdy. Kiedy spotka³em Kostolanya po raz pierwszy a sta³o siê to w 1969 r. w Monachium wówczas zagadn¹³em go na temat jego wypowiedzi, e nam, Niemcom, brak jest 30 lat doœwiadczeñ inwestycyjnych, gdy inaczej nie wdalibyœmy siê np. w ca³e to zamieszanie zwi¹zane z funduszami IOS*, przed którymi ostrzega³ jako jeden z nielicznych. Zada³em mu pytanie, czy zechcia³by wykorzystaæ swoje doœwiadczenie gie³dowe do wspólnego przedsiêwziêcia i w ten sposób przyczyniæ siê do zmniejszenia niechêci Niemców do gie³dy. I tak rozpoczê³o siê wtedy nasze joint venture doradztwo inwestycyjne i seminaria gie³dowe które trwa do dziœ. Wbrew naszym wczeœniejszym oczekiwaniom, seminaria gie³dowe cieszy³y siê coraz wiêkszym powodzeniem, zw³aszcza wœród ludzi m³odych. Pochodz¹cy z nich materia³ zawarty zosta³ w wydanej w 1986 roku ksi¹ ce zatytu³owanej Kostolanys Börsenseminar für Kapitalanleger und Spekulanten**. * IOS angielski skrót nazwy International Overseas Services. By³ to za³o ony przez Berniego Cornfelda tzw. Zamorski Fundusz Inwestycyjny (patrz str. 182) przyp. t³um. ** Niem. Seminarium gie³dowe Kostolanya dla inwestorów i spekulantów przyp. t³um.

12 Ksi¹ ka ta sta³a siê bestsellerem. Wielu z tych, którzy j¹ przeczytali i skorzystali z zawartych w niej wskazówek, odnios³o wspania³e sukcesy na gie³dzie lub potrafi³o zabezpieczaæ siê przed stratami. Tak e i ta ksi¹ ka powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ dla inwestorów i spekulantów chc¹cych odnosiæ sukcesy na gie³dzie. Ods³ania ona gie³dowe tajemnice i uczy samodzielnego, niezale nego myœlenia i dzia³ania. Nie jest to podrêcznik, raczej opowiadanie kogoœ, kto mówi o sobie: Ja nie nauczam, ja opowiadam. Jako cz³owiek duchowo, zawodowo i materialnie niezale - ny, mo e odgrywaæ rolê, do której zosta³ stworzony; rolê nonkonformisty odwa nego, zaanga owanego, a czasem wrêcz zagorza³ego wojownika o czysty kapitalizm, potrafi¹cego z w³aœciw¹ sobie niepowtarzaln¹ œmia³oœci¹ nazwaæ ka dego jeœli tak uwa a ³otrem czy kimœ jeszcze gorszym. Nie pomija przy tym tak e banków, a wytykanie im potkniêæ zw³aszcza przed ich w³asn¹ klientel¹ sprawia mu iœcie diabelsk¹ radoœæ. Czytelnikom tej ksi¹ ki yczê duchowej rozrywki i materialnego sukcesu, natomiast jej autorowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi i partnerowi, Kostolanyowi, yczê, aby d³ugo jeszcze móg³ z w³aœciwym sobie urokiem, dowcipem, radoœci¹ ycia i niepohamowanym optymizmem wskazywaæ swoim czytelnikom i uczniom drogê do sukcesu na gie³dzie. Gottfried Heller (od ponad 20 lat partner André Kostolanya)

13 wyk³ad inauguracyjny Ostatnio spotka³em siebie z lat m³odoœci Pewnego wieczoru, podczas miêdzynarodowej konferencji bankowców w Monachium, w s³ynnej hali Bayerischer Hof miejscu spotkañ wielkiego œwiata przygl¹da³em siê zgromadzeniu finansjery amerykañskiej. Ujrza³em tam wielu znanych polityków i wa nych przedstawicieli œwiata gospodarki i finansów. Natomiast nieco ukryty w k¹cie, ale nadstawiaj¹cy bacznie uszu, siedzia³ m³ody, mo e dwudziestoletni, m³odzieniec. Zna³em go to André Kostolany. Sam siebie nazywa spekulantem, poniewa nic innego w yciu nie robi, poza analizowaniem wydarzeñ, aby póÿniej spekulowaæ na ró nych gie³dach. Kiedy go zagadn¹³em, odpar³ nieprzyjaÿnie: Tak, ja równie ciebie pozna³em. Jesteœ przecie moim starym ego *. Pytasz, co tu robiê? Czy byœ nie widzia³, jak wielcy ludzie tutaj przebywaj¹? Jeœli tylko uda mi siê pods³uchaæ choæby jedn¹ informacjê, bêdê móg³ zarobiæ na tym maj¹tek. Ja: Mój Bo e, jesteœ Ÿle poinformowany, skoro uwa asz, e informacje s¹ takie wa ne. Czy nie znasz mojej dewizy: poinformowany = zrujnowany? On: Uwa asz, e ci panowie niczego nie wiedz¹? Ja: Nie wiedz¹ o sprawach najwa niejszych. Znaj¹ wprawdzie wszystkie cyfry, lecz nie potrafi¹ nawet okreœliæ, czy USA znajdu- * alter ego Altes Ego gra s³ów.

14 14 Wyk³ad inauguracyjny j¹ siê obecnie w stanie recesji, czy nie. Jeden z nich chcia³by zwiêkszyæ iloœæ pieniêdzy na rynku, drugi zaœ chcia³by tê iloœæ zmniejszyæ. Jeden jest za podwy szeniem podatków, drugi natomiast zaklina siê, eby utrzymaæ deficyt bud etowy. Jeden za najwiêksze niebezpieczeñstwo uwa a istnienie deficytu w bilansie p³atniczym, drugi z kolei gwi d e na to. Je eli zaœ panowie ci nie potrafi¹ w³aœciwie oceniæ obecnej sytuacji, to jak mogliby przewidzieæ, co mo e nast¹piæ w przysz³oœci? On: A ja ci mówiê, e siê zestarza³eœ. Czy nie wiesz, e dziœ u ywa siê komputerów i stosuje ró ne analizy? Ja: Myœlicie, e wszystko to nale y do zakresu nauk œcis³ych. Zorganizowanie tej konferencji w Akademii Nauk by³o b³êdem, gdy ani ekonomia, ani finanse nie s¹ naukami œcis³ymi, lecz sztuk¹. Konferencja ta by³aby bardziej na miejscu w monachijskiej pinakotece. On: Dlaczego jesteœ a takim pesymist¹? Ja: Wcale nim nie jestem. Jednak e po siedemdziesiêciu latach doœwiadczeñ sta³em siê bardziej krytyczny. Podczas mojej kariery bardzo czêsto w³aœnie dlatego zarabia³em pieni¹dze, e postêpowa³em dok³adnie przeciwnie w stosunku do tego, co uchodzi³o za dobr¹ radê. Wielcy tego œwiata niemal zawsze mówi¹ coœ innego, ni rzeczywiœcie planuj¹ uczyniæ. Czy sir Stafford Cripps, brytyjski minister finansów, nie oœwiadczy³ kiedyœ przed parlamentem, e dewaluacja funta jest wykluczona? Czternaœcie dni póÿniej ten sam minister zdewaluowa³ funta i chocia nie poda³ siê do dymisji, to pozosta³ doskona³ym angielskim d entelmenem. Tak e w Niemczech panuje wielkie zamieszanie w kwestiach walutowych. Ka dy mówi co innego, i zdaje siê, e Bundesbank jak na razie nie dorównuje na tym polu graczom gie³dowym. Gdyby jednak za swych doradców mia³ doœwiadczonych spekulantów, wówczas móg³by pobawiæ siê w kotka i myszkê z graczami spekuluj¹cymi na kursie marki niemieckiej. Czy przestêpcy nie staj¹ siê niekiedy najlepszymi andarmami? On: A zatem nie powinno siê w ogóle niczego wiedzieæ?

15 Ostatnio spotka³em siebie z lat m³odoœci 15 Ja: Wcale nie mia³em tego na myœli. Wprost przeciwnie, wiedzieæ trzeba bardzo du o, ale nie trzeba znaæ cyfr, które znaleÿæ mo na w wielu ksi¹ kach i komputerach. Nale y rozumieæ zwi¹zki miêdzy wydarzeniami i umieæ interpretowaæ wiadomoœci. Trzeba mieæ natchnienie, doœwiadczenie, i jeszcze raz doœwiadczenie zdobyte na wielu potkniêciach i trzeba uwa nie studiowaæ moje ksi¹ ki. Wtedy dopiero bêdziesz... On: Jasne. Wtedy, mo e za 60 lat, bêdê równie przebieg³y jak ty.

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo