Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla"

Transkrypt

1 Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy

2 Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA...4 B PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY Warunki podstawowe Dalsze informacje o warunkach emisji Papierów Warto ciowych...10 C. PODSUMOWANIE OPISU EMITENTA...12

3 I. PODSUMOWANIE Poni sze informacje stanowi jedynie podsumowanie i nale y je czyta w powi zaniu z pozosta cz ci dokumentu. Podsumowanie ma umo liwi inwestorom orientacj w zakresie istotnych ciwo ci Emitenta oraz ryzyka zwi zanego z Emitentem oraz Papierami Warto ciowymi i nie jest kompletne. Podsumowanie oparte jest w ca ci na Prospekcie, ale nie zawiera wszystkich informacji. Dlatego te podsumowanie nale y traktowa jako wprowadzenie do tego dokumentu, a ka da decyzja dotycz ca inwestowania w Papiery Warto ciowe powinna by podejmowana w oparciu o tre ca ego dokumentu. Potencjalni inwestorzy powinni by wiadomi, e inwestor który dochodzi swoich roszcze dotycz cych informacji zawartych w Prospekcie na drodze s dowej, mo e by - zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju cz onkowskiego Unii Europejskiej - zobowi zany do pokrycia kosztów t umaczenia dokumentu przed rozpocz ciem post powania s dowego. Emitent, który sporz dzi podsumowanie wraz z jego t umaczeniem i który doprowadzi do ich publikacji, ponosi odpowiedzialno cywiln, z zastrze eniem, e odpowiedzialno taka zachodzi jedynie wtedy, kiedy podsumowanie wprowadza w b d, jest niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami tego dokumentu. Podsumowanie sk ada si z: Podsumowania Czynników Ryzyka Podsumowania Ostatecznych Warunków Oferty Podsumowania Opisu Emitenta

4 A. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Czynniki ryzyka zwi zane z Emitentem Potencjalni inwestorzy powinni wzi pod uwag wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym oraz o ile uznaj to za konieczne uzgodni decyzje inwestycyjne ze swoim doradc finansowym. Przedstawione poni ej czynniki ryzyka odnosz si do zdolno ci Emitenta do wykonania przez niego zobowi za z tytu u emisji papierów warto ciowych. Rating Ratingi nadawane Emitentowi przez pewne niezale ne agencje ratingowe okre laj zdolno Emitenta do terminowego wywi zywania si z zobowi za. Im ni ej na odpowiedniej skali znajduje si przyznany rating, tym wy sze jest wed ug agencji ratingowej ryzyko, e zobowi zania Emitenta nie zostan wykonane w ogóle lub nie zostan wykonane w terminie. W dniu publikacji niniejszego podsumowania, Deutsche Bank posiada nast puj cy rating: Agencja ratingowa Standard & Poors (S&P) Zobowi zania ugoterminowe AA- Zobowi zania krótkoterminowe A-1+ Moodys Aa1 P-1 Fitch AA- F1+ Agencje ratingowe mog zmienia rating, z krótkim terminem zawiadomienia. Zmiana ratingu mo e mie wp yw na cen niewykupionych papierów warto ciowych. Rating zobowi za podporz dkowanych Je eli Deutsche Bank zaci gnie zobowi zania podporz dkowane, mog one uzyska ni szy rating. Deutsche Bank opublikuje rating ewentualnych zobowi za podporz dkowanych. Ryzyka zwi zane z Papierami Warto ciowymi Inwestowanie w Papiery Warto ciowe niesie ze sob okre lone ryzyka. Mog to by mi dzy innymi: ryzyko rynku akcji, ryzyko rynku obligacji, ryzyko dewizowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko zmienno ci rynku, ryzyko ekonomiczne, ryzyko polityczne, ryzyko zmiany przepisów prawnych, a tak e inne ryzyka, w tym ryzyka stanowi ce po czenie takich oraz innych ryzyk. Potencjalni nabywcy powinni posiada do wiadczenie transakcyjne w odniesieniu do takich instrumentów finansowych jak Papiery Warto ciowe, a tak e w odniesieniu do sk adników maj tkowych lub innych aktywów, w oparciu, o które Papiery Warto ciowe s emitowane ("Instrument Bazowy"). Potencjalni nabywcy powinni by wiadomi ryzyk zwi zanych z 4

5 inwestowaniem w Papiery Warto ciowe, a przed podj ciem decyzji inwestycyjnej powinni wraz ze swoimi doradcami, w tym doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi, dokona szczegó owej analizy: (i) przydatno ci inwestowania w Papiery Warto ciowe w kontek cie ich indywidualnej sytuacji finansowej, podatkowej lub innej, (ii) informacji zawartych w niniejszym dokumencie, oraz (iii) Instrumentu Bazowego Papiery Warto ciowe mog traci na warto ci a inwestorzy powinni by przygotowani na poniesienie ca kowitej straty z inwestycji w Papiery Warto ciowe. Im krótszy okres do daty wykupu Papieru Warto ciowego, tym wy sze ryzyko spadku jego warto ci. Inwestowanie w Papiery Warto ciowe powinno by dokonane dopiero po ocenie kierunku, terminu i rozmiaru potencjalnych przysz ych zmian warto ci Instrumentu Bazowego lub zmian w sk adzie lub metodzie obliczania warto ci Instrumentu Bazowego, z uwagi na to, e zysk z danej inwestycji jest uzale niony m.in. od takich zmian. Na warto Papierów Warto ciowych mo e mie jednoczesny wp yw szereg czynników ryzyka, dlatego nie da si przewidzie wp ywu pojedynczego czynnika ryzyka. Ponadto, nie da si równie przewidzie, jaki wp yw na warto Papierów Warto ciowych ma kilka czynników oddzia ywuj cych cznie. Nie mo na w sposób wi cy stwierdzi, jaki wp yw na warto Papierów Warto ciowych ma po czenie kilku czynników ryzyka. Potencjalni inwestorzy powinni zauwa, e ewentualny zwrot z ich inwestycji w Papiery Warto ciowe uzale niony jest od redniej warto ci Najlepszego Portfela w okre lonej Dacie Wyceny/okre lonych Datach Wyceny. Je eli warto ci wszystkich Portfeli b ni sze ni ich odpowiednie warto ci w dacie emisji Papierów Warto ciowych lub oko o tej daty, inwestorzy którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich dacie emisji i posiadali je przez ca y czas nie osi gn zysku ze swoich inwestycji. 5

6 B PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY Informacje zawarte w niniejszym rozdziale tworz skrócony opis Papierów Warto ciowych. Oparte one na bardziej szczegó owych wyja nieniach przedstawionych w rozdzia ach Warunki Produktów ( Product Conditions ) i Ogólne Warunki ( General Conditions ) niniejszego dokumentu, które stanowi prawnie wi ce warunki emisji Papierów Warto ciowych do czone do globalnego papieru warto ciowego. Potencjalni inwestorzy powinni dok adnie zapozna si ze zrozumieniem z Warunkami Produktów ( Product Conditions ) i Ogólnymi Warunkami ( General Conditions ) przed podj ciem decyzji o zainwestowaniu w Papiery Warto ciowe. 1. Warunki podstawowe Emitent: Papiery Warto ciowe: Instrument Bazowy Koszyk Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Menem, dzia aj cy poprzez swój oddzia w Londynie (Deutsche Bank AG London) oznacza obligacje powi zane z Instrumentem Bazowym o warto ci nominalnej nie wi kszej ni PLN Faktyczna liczba Papierów Warto ciowych odpowiada sumie wszystkich wa nych zapisów otrzymanych przez Emitenta. oznacza zdefiniowany poni ej koszyk oznacza koszyk aktywów, w sk ad którego wchodz : Rodzaj Sk adnika Koszyka Nazwa Sk adnika Koszyka Sponsor Emitent Sk adnika Koszyka lub ród o Kod w systemie Bloomberg Indeks Dow Jones EURO STOXXSM 50 Index Indeks Standard & Poor s 500 Index Stoxx Limited Standard Poors Inc and Indeks Nikkei 225 Nihon Keizai Shimbun Indeks WIG 20 Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie W odniesieniu do ka dego papieru warto ciowego, wchodz cego w sk ad indeksu - g ówna gie da papierów warto ciowych na której taki papier warto ciowy jest notowany lub jest przedmiotem obrotu. Gie da Papierów Warto ciowych w Tokio Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie SX5E Index SPX Index NKY Index WIG20 Index Surowiec naturalny Mied : cena dostawy natychmiastowe j (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Londy ska Gie da Metali COPPER LME CASH, kontrakt pieni ny na LME na Mied, zamieszczany na stronie MTLE serwisu Reutersa. LOCADY Comdty Surowiec naturalny Aluminium: cena dostawy natychmiastowe j (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Londy ska Gie da Metali ALUMINUM LME CASH, kontrakt pieni ny na LME na Aluminium, zamieszczany na stronie MTLE serwisu Reutersa. LOAHDY Comdty Surowiec naturalny Ropa naftowa West Texas Intermediate Nowojorska Gie da Towarowa OIL-WTI-NYMEX, kontrakt terminowy na rop naftow First West Texas Intermediate na Gie dzie Towarowej w Nowym Jorku CL1 Comdty Indeks FTSE European Public Real Estate Index Indeks Indeks Rynku Pieni nego Grupa FTSE W stosunku do papierów warto ciowych lub aktywów wchodz cych w sk ad Indeksu - ówna gie da, na której s notowane te papiery warto ciowe lub aktywa lub na której s one przedmiotem obrotu Deutsche Bank Deutsche Bank AG AG EPRA Index * Terminy opatrzone angielskim ekwiwalentem s zdefiniowane w j zyku angielskim w g ównej cz ci Warunków Emisji ( Final Terms ) 6

7 Warto Nominalna: Cena Emisyjna 100 PLN za jeden Papier Warto ciowy 100% Warto ci Nominalnej Data Emisji: 2 sierpnia 2007 r. Koniec Okresu Subskrypcji 27 lipca 2007 r. Data Pocz tkowej Wyceny: 2 sierpnia 2007 r. Minimalna Wielko Transakcji na GPW: Portfel (Portfele): Procentowe Wagi Sk adników Koszyka: 1 Obligacja oznacza, z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4"), trzy portfele ( Portfel Dynamiczny, Portfel Zrównowa ony i Portfel Ostro ny ) sk adaj ce si z koszyka 9 Sk adników Koszyka ka dy i ró ni ce si mi dzy sob Procentow Wag Sk adników Koszyka zgodnie z poni sz definicj Procentowe Wagi Sk adników Koszyka oznacza, w odniesieniu do ka dego Portfela i ka dego Sk adnika Koszyka, liczb okre lon dla takiego Sk adnika Koszyka dla danego Portfela zgodnie z poni szym: Nazwa Sk adnika Koszyka Dow Jones EURO STOXXSM 50 Index Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Dynamicznego Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Zrównowa onego 15% 10% 5% Standard & Poor s 500 Index 15% 10% 5% Nikkei % 10% 5% WIG 20 15% 10% 5% Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Ostro nego Mied : cena dostawy natychmiastowej (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Aluminium: cena dostawy natychmiastowej (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Ropa naftowa West Texas Intermediate FTSE European Public Real Estate Index 5% 3.33% 3.33% 5% 3.33% 3.33% 5% 3.33% 3.33% 15% 10% 10% Indeks Rynku Pieni nego 10% 40% 60% Waga Sk adnika Koszyka: oznacza w odniesieniu do ka dego Sk adnika Koszyka, z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4"), liczb stanowi iloraz: 1) odpowiedniej Procentowej Wagi Sk adnika Koszyka danego Portfela (jako licznika); i 2) Poziomu Sk adnika Koszyka w Dacie Pocz tkowej Wyceny (jako mianownika); Poziom Sk adnika Koszyka: Poziom Odniesienia Portfela: oznacza kwot równ cenie lub poziomowi Sk adnika Koszyka ustalon w sposób okre lony w Warunkach Produktu ("Product Conditions") w cz ci dotycz cej Koszyka ("Basket") oznacza w odniesieniu do ka dego dnia kwot (która b dzie uwa ana za warto pieni w Walucie Rozliczeniowej) okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego dla ka dego Portfela jako suma iloczynów: 1) odpowiedniego Poziomu Sk adnika Koszyka dla danego Sk adnika Koszyka oraz 2) Wagi Sk adnika Koszyka dla danego Sk adnika Koszyka w danym Portfelu; zgodnie z wzorem: n Poziom Odniesienia Portfelat Pi, t PCMi i gdzie: n = liczba Sk adników Koszyka w Portfelu P i, t = odpowiedni Poziom Sk adnika Koszyka dla danego i w dniu t 7

8 Pocz tkowy Poziom Odniesienia Portfela: Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela: Daty Wyceny: Wynik: PCM i = Waga Sk adnika Koszyka i oznacza dla ka dego Portfela kwot równ Poziomowi Odniesienia Portfela w Dacie Pocz tkowej Wyceny, okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego oznacza dla ka dego Portfela i z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4") i zgodnie z definicj Daty Wyceny, kwot równ redniej arytmetycznej Poziomów Odniesienia Portfela ze wszystkich Dat Wyceny, okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego, bez uwzgl dniania korekt opublikowanych w pó niejszym terminie, wszystko zgodnie z obliczeniami Agenta Kalkulacyjnego; oznacza 2. dzie kalendarzowy ka dego miesi ca od 3 wrze nia 2007 r. (w cznie) do 2 sierpnia 2010 r. (w cznie) oznacza w odniesieniu do ka dego Portfela, obliczon przez Agenta Kalkulacyjnego ró nic mi dzy (A) i (B), gdzie: (A) jest stosunkiem (1) i (2), gdzie: (1) to Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela dla takiego Portfela (jako licznik); i (2) to Pocz tkowy Poziom Odniesienia Portfela dla takiego Portfela (jako mianownik): (B) wynosi 1, wyra on jako wzór: KPRPi 1 PPRPi Najlepszy Portfel: gdzie: KPRPi = Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela dla Portfela i PPRPi = Pocz tkowy Poziomu Odniesienia Portfela dla Portfela i i = Portfel Agresywny, Portfel Zrównowa ony, Portfel Ostro ny oznacza, w odniesieniu do ka dego Portfela i Dat Wyceny, Portfel o najlepszym Wyniku okre lonym przez Agenta Kalkulacyjnego; Cena Wykupu: suma sk adaj ca si z (A) Warto ci Nominalnej i (B) iloczynu (1), (2) i (3), gdzie: (1) Warto Nominalna; (2) Wspó czynnik Udzia u oraz (3) Wynik Najlepszego Portfela wyra ona jako wzór: Warto Nominalna+ (Wspó czynnik Udzia u x Warto Nominalna x Wynik Najlepszego Portfela) z zastrze eniem minimum 100% Warto ci Nominalnej. Wspó czynnik Udzia u: oznacza 100%, pod warunkiem, e Emitent mo e podnie ten wspó czynnik do maksimum 130%, wed ug w asnego uznania i z uwzgl dnieniem warunków ekonomicznych w danym czasie, w tym, mi dzy innymi, odpowiednich poziomów i zmienno ci Sk adników Portfela, stóp procentowych dla instrumentów o porównywalnej dacie wykupu oraz innych warunków rynkowych. Emitent opublikuje og oszenie o takim podwy szeniu Wspó czynnika Udzia u w Gazecie Gie dy we Frankfurcie (Börsen- Zeitung, Frankfurt) i w gazecie o profilu finansowym w Polsce nie pó niej ni w dniu poprzedzaj cym Koniec Okresu Subskrypcji Data Wykupu: Rozliczenie: Waluta Rozliczeniowa: Notowania gie dowe Agent Kalkulacyjny: Agent G ówny: Koordynator Oferty: Kod ISIN oznacza pi ty Dzie P atno ci nast puj cy po ostatniej Dacie Wyceny (planowana na 9 sierpnia 2010 r.) Rozliczenie pieni ne PLN Zostanie z ony wniosek o dopuszczenie Papierów Warto ciowych do obrotu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie Emitent dzia a jako Agent Kalkulacyjny Deutsche Bank AG Londyn Dom Maklerski PKO BP DE000DB9BXY4 8

9 Minimalna kwota zapisu dla inwestorów: Informacje po emisji Okres Subskrypcji Odst pienie od Emisji Papierów Warto ciowych PLN Emitent nie zamierza udziela w okresie po emisji informacji dotycz cych aktywów, stanowi cych podstaw emisji Papierów Warto ciowych w ramach tego programu. Formularze zapisów na Papiery Warto ciowe mo na sk ada od dnia 16 lipca 2007 r. do Ko ca Okresu Subskrypcji zgodnie z opisem w rozdziale Szczególne Informacje Dotycz ce Krajów ( Country Specific Information ), par. 2. Emitent zastrzega sobie prawo do redukcji liczby Papierów Warto ciowych, bez wzgl du na przyczyn. Emitent zastrzega sobie prawo do odst pienia od emisji Papierów Warto ciowych, bez wzgl du na przyczyn. Emisja Papierów Warto ciowych zale y w szczególno ci od tego, czy najpó niej do Ko ca Okresu Subskrypcji Emitent otrzyma wa ne wnioski na zapisy na Papiery Warto ciowe na czn kwot w wysoko ci co najmniej PLN. Je eli ten warunek nie zostanie spe niony, Emitent mo e odst pi od emisji Papierów Warto ciowych w dacie Ko ca Okresu Subskrypcji. Skrócenie okresu Zapisów na Papiery Warto ciowe Zgodnie z par. 2 rozdzia u Szczególne Informacje Dotycz ce Krajów ( Country Specific Information ), Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu zapisów bez wzgl du na przyczyn. Je eli czna warto zapisów na Papiery Warto ciowe w jakimkolwiek Dniu Roboczym przed Ko cem Okresu Subskrypcji osi gnie kwot PLN, Emitent zamknie okres zapisów na Papiery Warto ciowe w tym Dniu Roboczym bez wcze niejszej zapowiedzi. 9

10 2. Dalsze informacje o warunkach emisji Papierów Warto ciowych a. Papiery Warto ciowe stanowi inwestycj z ochron kapita u pocz tkowego, która umo liwia posiadaczom uczestnictwo, zgodnie ze stawk wyra on przez okre lony Wspó czynnik Udzia u, we wzro cie redniej warto ci Najlepszego Portfela tj. Portfela o najwy szym dodatnim Wyniku spo ród kilku Portfeli w okre lonej Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z warto ci w momencie emisji Papierów Warto ciowych (lub oko o tego momentu). Ka dy Portfel sk ada si z tych samych Sk adników Koszyka b cego Instrumentem Bazowym, jednak e Sk adniki Koszyka s inaczej wa one w ka dym Portfelu. b. Papiery Warto ciowe reprezentuj prawo do otrzymania Ceny Wykupu w Dacie Wykupu. Cena Wykupu p atna w Dacie Wykupu b dzie równa sumie Warto ci Nominalnej i iloczynu kwoty, jaka ma by obliczona przez odniesienie do Wyniku Najlepszego Portfela i Wspó czynnika Udzia u. Wynik ka dego Portfela b dzie obliczany jako rednia wzgl dnych zmian warto ci Portfela w ka dej Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z warto ci tego Portfela w Dacie Pocz tkowej Wyceny tego Portfela. Cena Wykupu nie b dzie ni sza ni Warto Nominalna. atno Ceny Wykupu podlega potr ceniu pewnych podatków, op at i/lub wydatków. c. W przypadku spadku redniej warto ci wszystkich Portfeli w Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z ich warto ci w momencie emisji Papierów Warto ciowych (lub oko o tego momentu) inwestorzy, którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich Dacie Emisji otrzymaj Cen Wykupu równ zainwestowanym rodkom. Tym samym inwestorzy, którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich Dacie Emisji i posiadali je przez ca y czas do wykupu uzyskaj dodatni kwot zwrotu z inwestycji, je li rednia warto jakiegokolwiek Portfela w Dacie Wyceny (Datach Wyceny) b dzie wy sza ni jego warto w dacie emisji Papierów Warto ciowych lub oko o tej daty. Potencjalni inwestorzy powinni zdawa sobie spraw, e w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych nie b dokonywane adne okresowe p atno ci odsetek ani inne wyp aty. A zatem inwestorzy mog uzyska zwrot z ich pierwotnych inwestycji jedynie w sytuacji, gdy Kwota Wykupu przypadaj ca do zap aty w Dacie Wykupu lub suma otrzymana w wyniku sprzeda y na rynku wtórnym w okresie do ich wykupu przekroczy cen pierwotnie zap acon za Papiery Warto ciowe. Inwestorzy nie otrzymaj adnych kwot zap aconych tytu em odsetek lub innych wyp at (np. dywidend) od jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka i nie b przys ugiwa im adne prawa w stosunku do jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka lub Emitenta jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka. d. Warto rynkowa Papierów Warto ciowych w okresie do ich wykupu zale y g ownie od warto ci i zmienno ci Sk adników Koszyka oraz poziomu stóp procentowych dla instrumentów o podobnych terminach wykupu. Je eli warto sk adników koszyka spadnie i/lub na rynku przewa a opinia, e warto sk adników koszyka mo e spa w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych, przy czym wszystkie pozosta e czynniki ryzyka nie ulegn zmianie, warto rynkowa Papierów Warto ciowych w normalnych warunkach równie spadnie, z zastrze eniem minimalnej ceny wykupu. Je eli warto sk adników koszyka wzro nie i/lub na rynku przewa a opinia, e 10

11 warto sk adników koszyka mo e wzrosn w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych, przy czym wszystkie pozosta e czynniki ryzyka nie ulegn zmianie, warto rynkowa Papierów Warto ciowych w normalnych warunkach równie wzro nie, z zastrze eniem maksymalnej ceny wykupu. Pozosta e czynniki, które mog wp yn na warto rynkow Papierów Warto ciowych obejmuj stopy procentowe, mo liw wyp at dywidendy lub odsetek z tytu u sk adników koszyka Portfeli, ka dorazow zmian sposobu obliczania poziomu sk adników koszyka Portfela oraz oczekiwania rynku dotycz ce przysz ych wyników sk adników Portfela i Papierów Warto ciowych. Zmiany stóp procentowych zasadniczo wywieraj taki sam wp yw na warto Papierów Warto ciowych jak i obligacji o sta ym oprocentowaniu: rosn ce stopy procentowe w normalnych warunkach spowoduj obni enie warto ci Papierów Warto ciowych, za spadaj ce stopy procentowe powoduj ich wzrost. Warto Papierów Warto ciowych w okresie do ich wykupu w normalnych warunkach nie spadnie poni ej warto ci zerokuponowej obligacji o porównywalnym terminie wykupu. Warto ka dego Portfela w danym dniu b dzie odzwierciedla warto jego sk adników w tym dniu. Zmiany w kompozycji sk adników oraz w czynnikach (w tym, opisanych powy ej), które wp ywaj lub mog wp yn na warto sk adników, wp ywaj na warto odpowiedniego Portfela, a zatem mo e wp yn na wynik inwestycji w Papiery Warto ciowe. Wahania warto ci jakiegokolwiek sk adnika mog by zrównowa one lub wzmocnione wahaniami warto ci innych sk adników. Warto Portfela, obliczana dla okre lenia kwoty pieni nej, b dzie uwa ana za wyra on w walucie rozliczeniowej Papierów Warto ciowych, bez odniesienia do jakichkolwiek kursów wymiany takich walut. W zwi zku z tym inwestycja w Papiery Warto ciowe nie b dzie obarczona ryzykiem walutowym zwi zanym z przeliczeniem z walut Sk adników Koszyka na walut Instrumentu Bazowego. Ponadto, wzgl dna ró nica stóp procentowych mi dzy bie stop procentow dotycz walut sk adników koszyka i walut Instrumentu Bazowego (je li wyst puje ró nica) oraz wzgl dna ró nica stóp procentowych mi dzy bie stop procentow dotycz waluty Instrumentu Bazowego i waluty rozliczeniowej Papierów Warto ciowych mo e wp yn na cen Papierów Warto ciowych. Ponadto inwestorzy nara eni b na ryzyko walutowe, je eli Waluta Rozliczeniowa dzie inna ni waluty obowi zuj cej w kraju ojczystym inwestora lub waluty, w której inwestor pragnie otrzyma rodki. 11

12 C. PODSUMOWANIE OPISU EMITENTA Historia i rozwój dzia alno ci Emitenta Deutsche Bank Aktiengesellschaft powsta w wyniku ponownego po czenia Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft w Hamburgu, Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft w Düsseldorfie oraz Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft w Monachium. W 1952 r., na podstawie ustawy o oddzia ach instytucji kredytowych (Gesetz ber den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten), banki te zosta y wydzielone z utworzonego w 1870 r. Deutsche Bank. W dniu 2 maja 1957 r. po czenie i nazwa spó ki zosta y zarejestrowane w Rejestrze Handlowym przy S dzie Rejonowym we Frankfurcie nad Menem. Deutsche Bank AG jest instytucj kredytow i spó akcyjn prawa niemieckiego, wpisan do Rejestru Handlowego pod numerem HRB Siedzib banku jest Frankfurt nad Menem w Niemczech. Centrala banku znajduje si pod adresem: Taunusanlage 12, Frankfurt nad Menem, Niemcy (telefon: ), za oddzia y w kraju i za granic, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Sydney, Tokio (biuro Asia-Pacific Head Orfice), s jako g ówne biura dzia alno ci w danych regionach. Deutsche Bank jest jednostk dominuj grupy kapita owej sk adaj cej si z banków, spó ek rynku kapita owego, funduszy inwestycyjnych, spó ki zajmuj cej si finansowaniem nieruchomo ci, spó ek zajmuj cych si sprzeda rataln, spó ek analitycznych i doradczych oraz innych spó ek w kraju i za granic ( Grupa Kapita owa Deutsche Bank ). Zgodnie ze Statutem, przedmiotem dzia alno ci Deutsche Bank jest prowadzenie wszelkiego rodzaju dzia alno ci bankowej, wiadczenie us ug finansowych i innych oraz wspieranie mi dzynarodowych stosunków gospodarczych. Bank mo e realizowa swoje cele samodzielnie lub poprzez spó ki zale ne i spó ki stowarzyszone. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Bank jest uprawiony do podejmowania wszelkiego rodzaju czynno ci i kroków, które prowadz do realizacji jego celów statutowych, w szczególno ci do nabywania i sprzeda y nieruchomo ci, otwierania oddzia ów w kraju i za granic, nabywania, zarz dzania i sprzeda y udzia ów w innych przedsi biorstwach oraz do zawierania umów z przedsi biorstwami. Deutsche Bank prowadzi dzia alno w trzech pionach grupy kapita owej: Corporate and Investment Bank (CIB) obejmuje nast puj ce piony korporacyjne: Corporate Banking & Securities (CB&S) obejmuje nast puj ce piony: Global Markets zajmuje si sprzeda, obrotem, strukturyzacj i badaniami szerokiego wachlarza produktów. Corporate Finance oferuje doradztwo z zakresu fuzji i przej (M&A) oraz us ugi z zakresu finansowania nieruchomo ci komercyjnych (CRE: Commercial Real Estate), rynków lewarowanego kapita u d nego (LDCM), kapita owych rynków akcji (ECM; Equity Capital Markets), finansowania przy pomocy aktywów i leasingu (AFL: Asset Finance & Leasing) i kredytowania spó ek. Global Transaction Banking (GTB) zajmuje si produktami bankowo ci dla firm i wiadczy us ugi dla klientów korporacyjnych i instytucji finansowych, obejmuj ce p atno ci krajowe i mi dzynarodowe, kontrol ryzyka zwi zanego z handlem mi dzynarodowym oraz us ugi powiernicze, agencyjne, depozytowe i inne. Obecne s tu jednostki zarz dzania pieni dzmi na rzecz spó ek i instytucji finansowych, finansowania handlu oraz us ug powierniczych i papierów warto ciowych. Private Clients and Asset Management (PCAM) obejmuje nast puj ce piony korporacyjne: Private & Business Clients (PBC) oferuje szeroki wachlarz produktów i us ug obejmuj cych doradztwo inwestycyjne oraz us ugi maklerskie, kredytowe i dla klientów indywidualnych finansowe, rachunków bie cych, lokat, p atno ci, a tak e bankowo ci dla przedsi biorstw. Asset and Wealth Management (AWM) obejmuje nast puj ce piony handlowe: 12

13 Asset Management obejmuje cztery globalne obszary dzia ania: us ugi zarz dzania aktywami dla prywatnych inwestorów w ramach franchisingu z DWS i DWS Scudder; alternatywne zarz dzanie aktywami, w tym nieruchomo ciami, w ramach franchisingu z RREEF; zarz dzanie aktywami ubezpieczeniowymi oraz zarz dzanie aktywami dla klientów instytucjonalnych. Private Wealth Management oferuje zró nicowane, zintegrowane podej cie do zarz dzania maj tkiem w kraju i za granic dla klientów o najwy szych dochodach i ich rodzin na ca ym wiecie. Corporate Investments (CI). 13

Podsumowanie. PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Deutsche Bank AG [Londyn] z 19 czerwca 2007 r. dla. Papierów d nych

Podsumowanie. PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Deutsche Bank AG [Londyn] z 19 czerwca 2007 r. dla. Papierów d nych Podsumowanie PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Deutsche Bank AG [Londyn] z 19 czerwca 2007 r. dla Papierów d nych [liczba] papierów d nych Multi Asset Best Strategy [ ka dorazowo WKN/ISIN] w odniesieniu do [poda

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) DEUTSCHE BANK AG LONDON. dla. Certyfikatów zwi zanych z Indeksem WIG 20

PODSUMOWANIE WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) DEUTSCHE BANK AG LONDON. dla. Certyfikatów zwi zanych z Indeksem WIG 20 PODSUMOWANIE WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) DEUTSCHE BANK AG LONDON dla Certyfikatów zwi zanych z Indeksem WIG 20 Spis tre ci PODSUMOWANIE WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms )... 1 A. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo