Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla"

Transkrypt

1 Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy

2 Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA...4 B PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY Warunki podstawowe Dalsze informacje o warunkach emisji Papierów Warto ciowych...10 C. PODSUMOWANIE OPISU EMITENTA...12

3 I. PODSUMOWANIE Poni sze informacje stanowi jedynie podsumowanie i nale y je czyta w powi zaniu z pozosta cz ci dokumentu. Podsumowanie ma umo liwi inwestorom orientacj w zakresie istotnych ciwo ci Emitenta oraz ryzyka zwi zanego z Emitentem oraz Papierami Warto ciowymi i nie jest kompletne. Podsumowanie oparte jest w ca ci na Prospekcie, ale nie zawiera wszystkich informacji. Dlatego te podsumowanie nale y traktowa jako wprowadzenie do tego dokumentu, a ka da decyzja dotycz ca inwestowania w Papiery Warto ciowe powinna by podejmowana w oparciu o tre ca ego dokumentu. Potencjalni inwestorzy powinni by wiadomi, e inwestor który dochodzi swoich roszcze dotycz cych informacji zawartych w Prospekcie na drodze s dowej, mo e by - zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju cz onkowskiego Unii Europejskiej - zobowi zany do pokrycia kosztów t umaczenia dokumentu przed rozpocz ciem post powania s dowego. Emitent, który sporz dzi podsumowanie wraz z jego t umaczeniem i który doprowadzi do ich publikacji, ponosi odpowiedzialno cywiln, z zastrze eniem, e odpowiedzialno taka zachodzi jedynie wtedy, kiedy podsumowanie wprowadza w b d, jest niedok adne lub sprzeczne z innymi cz ciami tego dokumentu. Podsumowanie sk ada si z: Podsumowania Czynników Ryzyka Podsumowania Ostatecznych Warunków Oferty Podsumowania Opisu Emitenta

4 A. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Czynniki ryzyka zwi zane z Emitentem Potencjalni inwestorzy powinni wzi pod uwag wszystkie informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym oraz o ile uznaj to za konieczne uzgodni decyzje inwestycyjne ze swoim doradc finansowym. Przedstawione poni ej czynniki ryzyka odnosz si do zdolno ci Emitenta do wykonania przez niego zobowi za z tytu u emisji papierów warto ciowych. Rating Ratingi nadawane Emitentowi przez pewne niezale ne agencje ratingowe okre laj zdolno Emitenta do terminowego wywi zywania si z zobowi za. Im ni ej na odpowiedniej skali znajduje si przyznany rating, tym wy sze jest wed ug agencji ratingowej ryzyko, e zobowi zania Emitenta nie zostan wykonane w ogóle lub nie zostan wykonane w terminie. W dniu publikacji niniejszego podsumowania, Deutsche Bank posiada nast puj cy rating: Agencja ratingowa Standard & Poors (S&P) Zobowi zania ugoterminowe AA- Zobowi zania krótkoterminowe A-1+ Moodys Aa1 P-1 Fitch AA- F1+ Agencje ratingowe mog zmienia rating, z krótkim terminem zawiadomienia. Zmiana ratingu mo e mie wp yw na cen niewykupionych papierów warto ciowych. Rating zobowi za podporz dkowanych Je eli Deutsche Bank zaci gnie zobowi zania podporz dkowane, mog one uzyska ni szy rating. Deutsche Bank opublikuje rating ewentualnych zobowi za podporz dkowanych. Ryzyka zwi zane z Papierami Warto ciowymi Inwestowanie w Papiery Warto ciowe niesie ze sob okre lone ryzyka. Mog to by mi dzy innymi: ryzyko rynku akcji, ryzyko rynku obligacji, ryzyko dewizowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko zmienno ci rynku, ryzyko ekonomiczne, ryzyko polityczne, ryzyko zmiany przepisów prawnych, a tak e inne ryzyka, w tym ryzyka stanowi ce po czenie takich oraz innych ryzyk. Potencjalni nabywcy powinni posiada do wiadczenie transakcyjne w odniesieniu do takich instrumentów finansowych jak Papiery Warto ciowe, a tak e w odniesieniu do sk adników maj tkowych lub innych aktywów, w oparciu, o które Papiery Warto ciowe s emitowane ("Instrument Bazowy"). Potencjalni nabywcy powinni by wiadomi ryzyk zwi zanych z 4

5 inwestowaniem w Papiery Warto ciowe, a przed podj ciem decyzji inwestycyjnej powinni wraz ze swoimi doradcami, w tym doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi, dokona szczegó owej analizy: (i) przydatno ci inwestowania w Papiery Warto ciowe w kontek cie ich indywidualnej sytuacji finansowej, podatkowej lub innej, (ii) informacji zawartych w niniejszym dokumencie, oraz (iii) Instrumentu Bazowego Papiery Warto ciowe mog traci na warto ci a inwestorzy powinni by przygotowani na poniesienie ca kowitej straty z inwestycji w Papiery Warto ciowe. Im krótszy okres do daty wykupu Papieru Warto ciowego, tym wy sze ryzyko spadku jego warto ci. Inwestowanie w Papiery Warto ciowe powinno by dokonane dopiero po ocenie kierunku, terminu i rozmiaru potencjalnych przysz ych zmian warto ci Instrumentu Bazowego lub zmian w sk adzie lub metodzie obliczania warto ci Instrumentu Bazowego, z uwagi na to, e zysk z danej inwestycji jest uzale niony m.in. od takich zmian. Na warto Papierów Warto ciowych mo e mie jednoczesny wp yw szereg czynników ryzyka, dlatego nie da si przewidzie wp ywu pojedynczego czynnika ryzyka. Ponadto, nie da si równie przewidzie, jaki wp yw na warto Papierów Warto ciowych ma kilka czynników oddzia ywuj cych cznie. Nie mo na w sposób wi cy stwierdzi, jaki wp yw na warto Papierów Warto ciowych ma po czenie kilku czynników ryzyka. Potencjalni inwestorzy powinni zauwa, e ewentualny zwrot z ich inwestycji w Papiery Warto ciowe uzale niony jest od redniej warto ci Najlepszego Portfela w okre lonej Dacie Wyceny/okre lonych Datach Wyceny. Je eli warto ci wszystkich Portfeli b ni sze ni ich odpowiednie warto ci w dacie emisji Papierów Warto ciowych lub oko o tej daty, inwestorzy którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich dacie emisji i posiadali je przez ca y czas nie osi gn zysku ze swoich inwestycji. 5

6 B PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY Informacje zawarte w niniejszym rozdziale tworz skrócony opis Papierów Warto ciowych. Oparte one na bardziej szczegó owych wyja nieniach przedstawionych w rozdzia ach Warunki Produktów ( Product Conditions ) i Ogólne Warunki ( General Conditions ) niniejszego dokumentu, które stanowi prawnie wi ce warunki emisji Papierów Warto ciowych do czone do globalnego papieru warto ciowego. Potencjalni inwestorzy powinni dok adnie zapozna si ze zrozumieniem z Warunkami Produktów ( Product Conditions ) i Ogólnymi Warunkami ( General Conditions ) przed podj ciem decyzji o zainwestowaniu w Papiery Warto ciowe. 1. Warunki podstawowe Emitent: Papiery Warto ciowe: Instrument Bazowy Koszyk Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Menem, dzia aj cy poprzez swój oddzia w Londynie (Deutsche Bank AG London) oznacza obligacje powi zane z Instrumentem Bazowym o warto ci nominalnej nie wi kszej ni PLN Faktyczna liczba Papierów Warto ciowych odpowiada sumie wszystkich wa nych zapisów otrzymanych przez Emitenta. oznacza zdefiniowany poni ej koszyk oznacza koszyk aktywów, w sk ad którego wchodz : Rodzaj Sk adnika Koszyka Nazwa Sk adnika Koszyka Sponsor Emitent Sk adnika Koszyka lub ród o Kod w systemie Bloomberg Indeks Dow Jones EURO STOXXSM 50 Index Indeks Standard & Poor s 500 Index Stoxx Limited Standard Poors Inc and Indeks Nikkei 225 Nihon Keizai Shimbun Indeks WIG 20 Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie W odniesieniu do ka dego papieru warto ciowego, wchodz cego w sk ad indeksu - g ówna gie da papierów warto ciowych na której taki papier warto ciowy jest notowany lub jest przedmiotem obrotu. Gie da Papierów Warto ciowych w Tokio Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie SX5E Index SPX Index NKY Index WIG20 Index Surowiec naturalny Mied : cena dostawy natychmiastowe j (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Londy ska Gie da Metali COPPER LME CASH, kontrakt pieni ny na LME na Mied, zamieszczany na stronie MTLE serwisu Reutersa. LOCADY Comdty Surowiec naturalny Aluminium: cena dostawy natychmiastowe j (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Londy ska Gie da Metali ALUMINUM LME CASH, kontrakt pieni ny na LME na Aluminium, zamieszczany na stronie MTLE serwisu Reutersa. LOAHDY Comdty Surowiec naturalny Ropa naftowa West Texas Intermediate Nowojorska Gie da Towarowa OIL-WTI-NYMEX, kontrakt terminowy na rop naftow First West Texas Intermediate na Gie dzie Towarowej w Nowym Jorku CL1 Comdty Indeks FTSE European Public Real Estate Index Indeks Indeks Rynku Pieni nego Grupa FTSE W stosunku do papierów warto ciowych lub aktywów wchodz cych w sk ad Indeksu - ówna gie da, na której s notowane te papiery warto ciowe lub aktywa lub na której s one przedmiotem obrotu Deutsche Bank Deutsche Bank AG AG EPRA Index * Terminy opatrzone angielskim ekwiwalentem s zdefiniowane w j zyku angielskim w g ównej cz ci Warunków Emisji ( Final Terms ) 6

7 Warto Nominalna: Cena Emisyjna 100 PLN za jeden Papier Warto ciowy 100% Warto ci Nominalnej Data Emisji: 2 sierpnia 2007 r. Koniec Okresu Subskrypcji 27 lipca 2007 r. Data Pocz tkowej Wyceny: 2 sierpnia 2007 r. Minimalna Wielko Transakcji na GPW: Portfel (Portfele): Procentowe Wagi Sk adników Koszyka: 1 Obligacja oznacza, z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4"), trzy portfele ( Portfel Dynamiczny, Portfel Zrównowa ony i Portfel Ostro ny ) sk adaj ce si z koszyka 9 Sk adników Koszyka ka dy i ró ni ce si mi dzy sob Procentow Wag Sk adników Koszyka zgodnie z poni sz definicj Procentowe Wagi Sk adników Koszyka oznacza, w odniesieniu do ka dego Portfela i ka dego Sk adnika Koszyka, liczb okre lon dla takiego Sk adnika Koszyka dla danego Portfela zgodnie z poni szym: Nazwa Sk adnika Koszyka Dow Jones EURO STOXXSM 50 Index Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Dynamicznego Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Zrównowa onego 15% 10% 5% Standard & Poor s 500 Index 15% 10% 5% Nikkei % 10% 5% WIG 20 15% 10% 5% Udzia Procentowy Sk adników Koszyka dla Portfela Ostro nego Mied : cena dostawy natychmiastowej (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Aluminium: cena dostawy natychmiastowej (spot) na Londy skiej Gie dzie Metali (LME) Ropa naftowa West Texas Intermediate FTSE European Public Real Estate Index 5% 3.33% 3.33% 5% 3.33% 3.33% 5% 3.33% 3.33% 15% 10% 10% Indeks Rynku Pieni nego 10% 40% 60% Waga Sk adnika Koszyka: oznacza w odniesieniu do ka dego Sk adnika Koszyka, z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4"), liczb stanowi iloraz: 1) odpowiedniej Procentowej Wagi Sk adnika Koszyka danego Portfela (jako licznika); i 2) Poziomu Sk adnika Koszyka w Dacie Pocz tkowej Wyceny (jako mianownika); Poziom Sk adnika Koszyka: Poziom Odniesienia Portfela: oznacza kwot równ cenie lub poziomowi Sk adnika Koszyka ustalon w sposób okre lony w Warunkach Produktu ("Product Conditions") w cz ci dotycz cej Koszyka ("Basket") oznacza w odniesieniu do ka dego dnia kwot (która b dzie uwa ana za warto pieni w Walucie Rozliczeniowej) okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego dla ka dego Portfela jako suma iloczynów: 1) odpowiedniego Poziomu Sk adnika Koszyka dla danego Sk adnika Koszyka oraz 2) Wagi Sk adnika Koszyka dla danego Sk adnika Koszyka w danym Portfelu; zgodnie z wzorem: n Poziom Odniesienia Portfelat Pi, t PCMi i gdzie: n = liczba Sk adników Koszyka w Portfelu P i, t = odpowiedni Poziom Sk adnika Koszyka dla danego i w dniu t 7

8 Pocz tkowy Poziom Odniesienia Portfela: Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela: Daty Wyceny: Wynik: PCM i = Waga Sk adnika Koszyka i oznacza dla ka dego Portfela kwot równ Poziomowi Odniesienia Portfela w Dacie Pocz tkowej Wyceny, okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego oznacza dla ka dego Portfela i z zastrze eniem korekty zgodnie z Warunkiem Produktu 4 ("Product Condition 4") i zgodnie z definicj Daty Wyceny, kwot równ redniej arytmetycznej Poziomów Odniesienia Portfela ze wszystkich Dat Wyceny, okre lon przez Agenta Kalkulacyjnego, bez uwzgl dniania korekt opublikowanych w pó niejszym terminie, wszystko zgodnie z obliczeniami Agenta Kalkulacyjnego; oznacza 2. dzie kalendarzowy ka dego miesi ca od 3 wrze nia 2007 r. (w cznie) do 2 sierpnia 2010 r. (w cznie) oznacza w odniesieniu do ka dego Portfela, obliczon przez Agenta Kalkulacyjnego ró nic mi dzy (A) i (B), gdzie: (A) jest stosunkiem (1) i (2), gdzie: (1) to Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela dla takiego Portfela (jako licznik); i (2) to Pocz tkowy Poziom Odniesienia Portfela dla takiego Portfela (jako mianownik): (B) wynosi 1, wyra on jako wzór: KPRPi 1 PPRPi Najlepszy Portfel: gdzie: KPRPi = Ko cowy Poziom Odniesienia Portfela dla Portfela i PPRPi = Pocz tkowy Poziomu Odniesienia Portfela dla Portfela i i = Portfel Agresywny, Portfel Zrównowa ony, Portfel Ostro ny oznacza, w odniesieniu do ka dego Portfela i Dat Wyceny, Portfel o najlepszym Wyniku okre lonym przez Agenta Kalkulacyjnego; Cena Wykupu: suma sk adaj ca si z (A) Warto ci Nominalnej i (B) iloczynu (1), (2) i (3), gdzie: (1) Warto Nominalna; (2) Wspó czynnik Udzia u oraz (3) Wynik Najlepszego Portfela wyra ona jako wzór: Warto Nominalna+ (Wspó czynnik Udzia u x Warto Nominalna x Wynik Najlepszego Portfela) z zastrze eniem minimum 100% Warto ci Nominalnej. Wspó czynnik Udzia u: oznacza 100%, pod warunkiem, e Emitent mo e podnie ten wspó czynnik do maksimum 130%, wed ug w asnego uznania i z uwzgl dnieniem warunków ekonomicznych w danym czasie, w tym, mi dzy innymi, odpowiednich poziomów i zmienno ci Sk adników Portfela, stóp procentowych dla instrumentów o porównywalnej dacie wykupu oraz innych warunków rynkowych. Emitent opublikuje og oszenie o takim podwy szeniu Wspó czynnika Udzia u w Gazecie Gie dy we Frankfurcie (Börsen- Zeitung, Frankfurt) i w gazecie o profilu finansowym w Polsce nie pó niej ni w dniu poprzedzaj cym Koniec Okresu Subskrypcji Data Wykupu: Rozliczenie: Waluta Rozliczeniowa: Notowania gie dowe Agent Kalkulacyjny: Agent G ówny: Koordynator Oferty: Kod ISIN oznacza pi ty Dzie P atno ci nast puj cy po ostatniej Dacie Wyceny (planowana na 9 sierpnia 2010 r.) Rozliczenie pieni ne PLN Zostanie z ony wniosek o dopuszczenie Papierów Warto ciowych do obrotu na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie Emitent dzia a jako Agent Kalkulacyjny Deutsche Bank AG Londyn Dom Maklerski PKO BP DE000DB9BXY4 8

9 Minimalna kwota zapisu dla inwestorów: Informacje po emisji Okres Subskrypcji Odst pienie od Emisji Papierów Warto ciowych PLN Emitent nie zamierza udziela w okresie po emisji informacji dotycz cych aktywów, stanowi cych podstaw emisji Papierów Warto ciowych w ramach tego programu. Formularze zapisów na Papiery Warto ciowe mo na sk ada od dnia 16 lipca 2007 r. do Ko ca Okresu Subskrypcji zgodnie z opisem w rozdziale Szczególne Informacje Dotycz ce Krajów ( Country Specific Information ), par. 2. Emitent zastrzega sobie prawo do redukcji liczby Papierów Warto ciowych, bez wzgl du na przyczyn. Emitent zastrzega sobie prawo do odst pienia od emisji Papierów Warto ciowych, bez wzgl du na przyczyn. Emisja Papierów Warto ciowych zale y w szczególno ci od tego, czy najpó niej do Ko ca Okresu Subskrypcji Emitent otrzyma wa ne wnioski na zapisy na Papiery Warto ciowe na czn kwot w wysoko ci co najmniej PLN. Je eli ten warunek nie zostanie spe niony, Emitent mo e odst pi od emisji Papierów Warto ciowych w dacie Ko ca Okresu Subskrypcji. Skrócenie okresu Zapisów na Papiery Warto ciowe Zgodnie z par. 2 rozdzia u Szczególne Informacje Dotycz ce Krajów ( Country Specific Information ), Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu zapisów bez wzgl du na przyczyn. Je eli czna warto zapisów na Papiery Warto ciowe w jakimkolwiek Dniu Roboczym przed Ko cem Okresu Subskrypcji osi gnie kwot PLN, Emitent zamknie okres zapisów na Papiery Warto ciowe w tym Dniu Roboczym bez wcze niejszej zapowiedzi. 9

10 2. Dalsze informacje o warunkach emisji Papierów Warto ciowych a. Papiery Warto ciowe stanowi inwestycj z ochron kapita u pocz tkowego, która umo liwia posiadaczom uczestnictwo, zgodnie ze stawk wyra on przez okre lony Wspó czynnik Udzia u, we wzro cie redniej warto ci Najlepszego Portfela tj. Portfela o najwy szym dodatnim Wyniku spo ród kilku Portfeli w okre lonej Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z warto ci w momencie emisji Papierów Warto ciowych (lub oko o tego momentu). Ka dy Portfel sk ada si z tych samych Sk adników Koszyka b cego Instrumentem Bazowym, jednak e Sk adniki Koszyka s inaczej wa one w ka dym Portfelu. b. Papiery Warto ciowe reprezentuj prawo do otrzymania Ceny Wykupu w Dacie Wykupu. Cena Wykupu p atna w Dacie Wykupu b dzie równa sumie Warto ci Nominalnej i iloczynu kwoty, jaka ma by obliczona przez odniesienie do Wyniku Najlepszego Portfela i Wspó czynnika Udzia u. Wynik ka dego Portfela b dzie obliczany jako rednia wzgl dnych zmian warto ci Portfela w ka dej Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z warto ci tego Portfela w Dacie Pocz tkowej Wyceny tego Portfela. Cena Wykupu nie b dzie ni sza ni Warto Nominalna. atno Ceny Wykupu podlega potr ceniu pewnych podatków, op at i/lub wydatków. c. W przypadku spadku redniej warto ci wszystkich Portfeli w Dacie Wyceny (okre lonych Datach Wyceny) w porównaniu z ich warto ci w momencie emisji Papierów Warto ciowych (lub oko o tego momentu) inwestorzy, którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich Dacie Emisji otrzymaj Cen Wykupu równ zainwestowanym rodkom. Tym samym inwestorzy, którzy nabyli Papiery Warto ciowe w ich Dacie Emisji i posiadali je przez ca y czas do wykupu uzyskaj dodatni kwot zwrotu z inwestycji, je li rednia warto jakiegokolwiek Portfela w Dacie Wyceny (Datach Wyceny) b dzie wy sza ni jego warto w dacie emisji Papierów Warto ciowych lub oko o tej daty. Potencjalni inwestorzy powinni zdawa sobie spraw, e w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych nie b dokonywane adne okresowe p atno ci odsetek ani inne wyp aty. A zatem inwestorzy mog uzyska zwrot z ich pierwotnych inwestycji jedynie w sytuacji, gdy Kwota Wykupu przypadaj ca do zap aty w Dacie Wykupu lub suma otrzymana w wyniku sprzeda y na rynku wtórnym w okresie do ich wykupu przekroczy cen pierwotnie zap acon za Papiery Warto ciowe. Inwestorzy nie otrzymaj adnych kwot zap aconych tytu em odsetek lub innych wyp at (np. dywidend) od jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka i nie b przys ugiwa im adne prawa w stosunku do jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka lub Emitenta jakiegokolwiek Sk adnika Koszyka. d. Warto rynkowa Papierów Warto ciowych w okresie do ich wykupu zale y g ownie od warto ci i zmienno ci Sk adników Koszyka oraz poziomu stóp procentowych dla instrumentów o podobnych terminach wykupu. Je eli warto sk adników koszyka spadnie i/lub na rynku przewa a opinia, e warto sk adników koszyka mo e spa w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych, przy czym wszystkie pozosta e czynniki ryzyka nie ulegn zmianie, warto rynkowa Papierów Warto ciowych w normalnych warunkach równie spadnie, z zastrze eniem minimalnej ceny wykupu. Je eli warto sk adników koszyka wzro nie i/lub na rynku przewa a opinia, e 10

11 warto sk adników koszyka mo e wzrosn w okresie do wykupu Papierów Warto ciowych, przy czym wszystkie pozosta e czynniki ryzyka nie ulegn zmianie, warto rynkowa Papierów Warto ciowych w normalnych warunkach równie wzro nie, z zastrze eniem maksymalnej ceny wykupu. Pozosta e czynniki, które mog wp yn na warto rynkow Papierów Warto ciowych obejmuj stopy procentowe, mo liw wyp at dywidendy lub odsetek z tytu u sk adników koszyka Portfeli, ka dorazow zmian sposobu obliczania poziomu sk adników koszyka Portfela oraz oczekiwania rynku dotycz ce przysz ych wyników sk adników Portfela i Papierów Warto ciowych. Zmiany stóp procentowych zasadniczo wywieraj taki sam wp yw na warto Papierów Warto ciowych jak i obligacji o sta ym oprocentowaniu: rosn ce stopy procentowe w normalnych warunkach spowoduj obni enie warto ci Papierów Warto ciowych, za spadaj ce stopy procentowe powoduj ich wzrost. Warto Papierów Warto ciowych w okresie do ich wykupu w normalnych warunkach nie spadnie poni ej warto ci zerokuponowej obligacji o porównywalnym terminie wykupu. Warto ka dego Portfela w danym dniu b dzie odzwierciedla warto jego sk adników w tym dniu. Zmiany w kompozycji sk adników oraz w czynnikach (w tym, opisanych powy ej), które wp ywaj lub mog wp yn na warto sk adników, wp ywaj na warto odpowiedniego Portfela, a zatem mo e wp yn na wynik inwestycji w Papiery Warto ciowe. Wahania warto ci jakiegokolwiek sk adnika mog by zrównowa one lub wzmocnione wahaniami warto ci innych sk adników. Warto Portfela, obliczana dla okre lenia kwoty pieni nej, b dzie uwa ana za wyra on w walucie rozliczeniowej Papierów Warto ciowych, bez odniesienia do jakichkolwiek kursów wymiany takich walut. W zwi zku z tym inwestycja w Papiery Warto ciowe nie b dzie obarczona ryzykiem walutowym zwi zanym z przeliczeniem z walut Sk adników Koszyka na walut Instrumentu Bazowego. Ponadto, wzgl dna ró nica stóp procentowych mi dzy bie stop procentow dotycz walut sk adników koszyka i walut Instrumentu Bazowego (je li wyst puje ró nica) oraz wzgl dna ró nica stóp procentowych mi dzy bie stop procentow dotycz waluty Instrumentu Bazowego i waluty rozliczeniowej Papierów Warto ciowych mo e wp yn na cen Papierów Warto ciowych. Ponadto inwestorzy nara eni b na ryzyko walutowe, je eli Waluta Rozliczeniowa dzie inna ni waluty obowi zuj cej w kraju ojczystym inwestora lub waluty, w której inwestor pragnie otrzyma rodki. 11

12 C. PODSUMOWANIE OPISU EMITENTA Historia i rozwój dzia alno ci Emitenta Deutsche Bank Aktiengesellschaft powsta w wyniku ponownego po czenia Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft w Hamburgu, Rheinisch-Westfälische Bank Aktiengesellschaft w Düsseldorfie oraz Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft w Monachium. W 1952 r., na podstawie ustawy o oddzia ach instytucji kredytowych (Gesetz ber den Niederlassungsbereich von Kreditinstituten), banki te zosta y wydzielone z utworzonego w 1870 r. Deutsche Bank. W dniu 2 maja 1957 r. po czenie i nazwa spó ki zosta y zarejestrowane w Rejestrze Handlowym przy S dzie Rejonowym we Frankfurcie nad Menem. Deutsche Bank AG jest instytucj kredytow i spó akcyjn prawa niemieckiego, wpisan do Rejestru Handlowego pod numerem HRB Siedzib banku jest Frankfurt nad Menem w Niemczech. Centrala banku znajduje si pod adresem: Taunusanlage 12, Frankfurt nad Menem, Niemcy (telefon: ), za oddzia y w kraju i za granic, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Sydney, Tokio (biuro Asia-Pacific Head Orfice), s jako g ówne biura dzia alno ci w danych regionach. Deutsche Bank jest jednostk dominuj grupy kapita owej sk adaj cej si z banków, spó ek rynku kapita owego, funduszy inwestycyjnych, spó ki zajmuj cej si finansowaniem nieruchomo ci, spó ek zajmuj cych si sprzeda rataln, spó ek analitycznych i doradczych oraz innych spó ek w kraju i za granic ( Grupa Kapita owa Deutsche Bank ). Zgodnie ze Statutem, przedmiotem dzia alno ci Deutsche Bank jest prowadzenie wszelkiego rodzaju dzia alno ci bankowej, wiadczenie us ug finansowych i innych oraz wspieranie mi dzynarodowych stosunków gospodarczych. Bank mo e realizowa swoje cele samodzielnie lub poprzez spó ki zale ne i spó ki stowarzyszone. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Bank jest uprawiony do podejmowania wszelkiego rodzaju czynno ci i kroków, które prowadz do realizacji jego celów statutowych, w szczególno ci do nabywania i sprzeda y nieruchomo ci, otwierania oddzia ów w kraju i za granic, nabywania, zarz dzania i sprzeda y udzia ów w innych przedsi biorstwach oraz do zawierania umów z przedsi biorstwami. Deutsche Bank prowadzi dzia alno w trzech pionach grupy kapita owej: Corporate and Investment Bank (CIB) obejmuje nast puj ce piony korporacyjne: Corporate Banking & Securities (CB&S) obejmuje nast puj ce piony: Global Markets zajmuje si sprzeda, obrotem, strukturyzacj i badaniami szerokiego wachlarza produktów. Corporate Finance oferuje doradztwo z zakresu fuzji i przej (M&A) oraz us ugi z zakresu finansowania nieruchomo ci komercyjnych (CRE: Commercial Real Estate), rynków lewarowanego kapita u d nego (LDCM), kapita owych rynków akcji (ECM; Equity Capital Markets), finansowania przy pomocy aktywów i leasingu (AFL: Asset Finance & Leasing) i kredytowania spó ek. Global Transaction Banking (GTB) zajmuje si produktami bankowo ci dla firm i wiadczy us ugi dla klientów korporacyjnych i instytucji finansowych, obejmuj ce p atno ci krajowe i mi dzynarodowe, kontrol ryzyka zwi zanego z handlem mi dzynarodowym oraz us ugi powiernicze, agencyjne, depozytowe i inne. Obecne s tu jednostki zarz dzania pieni dzmi na rzecz spó ek i instytucji finansowych, finansowania handlu oraz us ug powierniczych i papierów warto ciowych. Private Clients and Asset Management (PCAM) obejmuje nast puj ce piony korporacyjne: Private & Business Clients (PBC) oferuje szeroki wachlarz produktów i us ug obejmuj cych doradztwo inwestycyjne oraz us ugi maklerskie, kredytowe i dla klientów indywidualnych finansowe, rachunków bie cych, lokat, p atno ci, a tak e bankowo ci dla przedsi biorstw. Asset and Wealth Management (AWM) obejmuje nast puj ce piony handlowe: 12

13 Asset Management obejmuje cztery globalne obszary dzia ania: us ugi zarz dzania aktywami dla prywatnych inwestorów w ramach franchisingu z DWS i DWS Scudder; alternatywne zarz dzanie aktywami, w tym nieruchomo ciami, w ramach franchisingu z RREEF; zarz dzanie aktywami ubezpieczeniowymi oraz zarz dzanie aktywami dla klientów instytucjonalnych. Private Wealth Management oferuje zró nicowane, zintegrowane podej cie do zarz dzania maj tkiem w kraju i za granic dla klientów o najwy szych dochodach i ich rodzin na ca ym wiecie. Corporate Investments (CI). 13

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego dr S awomir Antkiewicz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gda ski Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego Rynek derywatów (instrumentów pochodnych) rozwija si w Polsce w kilku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce mgr Ewa Worobiej Zak ad Finansów i Bankowo ci Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce Rozwój rynku krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo