Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9"

Transkrypt

1 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9

2 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność i niezawodność. Naszym Ŝyczeniem jest pełna i długotrwała satysfakcja z uŝytkowania bramki GSM ISDN Lite.! WaŜne! Producent stale ulepsza oprogramowanie zawarte w produkcie (zwane firmware). UŜywana technologia pozwala na bieŝące pobieranie aktualnych wersji firmware z ftp.cti.mikrotel.pl. Zalecamy uŝywanie najbardziej aktualnej wersji firmware. W przypadku uŝywania komputera do aranŝacji bramki naleŝy zainstalować ISDN GSM program. Najnowszą wersję oprogramowania moŝna znaleźć na ftp.cti.mikrotel.pl. Zanim zaczniesz instalację produktu upewnij, czy zawartość opakowania urządzenia jest zgodna z tą zawartą w instrukcji. Producent nie jest odpowiedzialny za straty spowodowane niewłaściwym uŝytkowaniem produktu sprzecznym z zaleceniami instrukcji. Warunkami gwarancji nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieostroŝnym obchodzeniem się z urządzeniem, niewłaściwym magazynowaniem, niezgodnym z parametrami technicznymi. 2

3 Kompletacja Lista elementów dostarczanych wraz z bramką GSM ISDN Lite: Opis Ilość Uwagi Bramka GSM 1 szt. Zasilacz sieciowy 1 szt. 1) Kabel RS szt. Kabel ISDN 4-Ŝyły (RJ-45) 1-2 szt. 1) Antena 1-2 szt. 1) Wieszak Kołki rozporowe Wkręty do drewna Instrukcja 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. CD-ROM z oprogramowaniem 1 szt. 2) Uwagi: 1) W zaleŝności od modelu 2) Dostarczany software: GSM program SMS program 3

4 SPIS TREŚCI 1. WPROW ADZENIE CEL JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH POZOSTAŁE KORZYŚCI I MOśLIWOŚCI DO WYKORZYSTANIA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY UśYTKOWANIU URZĄDZENIA EMITUJĄCEGO PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OPIS BR AMKI GSM ISDN LITE SZYBKA INSTALACJA OPIS INSTALACJI BRAMKI GSM ISDN LITE PRAWIDŁOWE ZAWIESZENIE PODŁĄCZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJA KART SIM WKŁADANIE KART SIM DO BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE ZASILANIA POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM (PC) PODŁĄCZENIE ZŁĄCZ NT I TE SYGNALIZACJA LED MOśLIWE SPOSOBY PODŁĄCZENIA ISDN PUNKT- PUNKT (EUROISDN Z DDI) - PP PUNKT - WIELOPUNKT (EUROISDN Z MSN)- PMP SPOSOBY PODŁĄCZENIA BRAM KI GSM ISDN LITE ZASADY KIEROWANIA RUCHU PODŁĄCZENIE TELEFONU ISDN DO BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE WIEKSZEJ ILOŚCI TERMINALI NA LINII ISDN WYCHODZĄCE POŁĄCZENIA Z PBX POPRZEZ BRAMKĘ GSM POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE Z GSM I ISDN MOBILITY EXTENSION NAGRANIE KOMUNIKATU (ZAPOWIEDZI SŁOWNEJ) DISA NAGRANIE KOMUNIKATU CALLBACK INSTRUKCJA UśYW ANIA PROGRAM U ISDN GSM LITE INSTALACJA PROGRAMU ISDN GSM LITE URUCHOMIENIE PROGRAMU ISDN GSM LITE PODŁĄCZENIE BRAMKI GSM ISDN LITE DO PC GŁÓWNE MENU KONFIGURACJA WYSYŁANIE I ODBIERANIE SMS OW ZA POMOCĄ KOMPUTER A KONFIGURACJ A I KOMUNIK ACJA ZA POMOCĄ ST ANDARDOWEGO TERMINALA POLECENIA TERMINALA ZACHOWANIE INFORM ACJI O WYKONANYCH POŁACZENI ACH (CDR) PAR AMETRY TECHNICZNE GSM:

5 1. Wprowadzenie 1.1. Cel Bramka GSM ISDN Lite dedykowana jest do współpracy z dowolna centralą abonencką ISDN. UmoŜliwia wykonywanie połączeń telefonicznych w ramach sieci GSM. Do bramki moŝna równieŝ podłączyć telefon ISDN. Podstawową funkcją bramki jest transmisja głosu, realizacja połączeń wychodzących (do sieci GSM) jak i przychodzących. Bramka wyposaŝona jest w podzespoły zapewniające realizacje tej funkcji jak i maksymalną wygodę. Po za tym, moŝna wysyłać i odbierać SMS y (współpraca z PC). Do zdalnego nadzoru dostępne są Diagnostyczne wiadomości SMS. Jest to dodatkowa funkcja bramki, podnosząca jakość uŝytkowania urządzenia. Do funkcjonowania bramki nie jest potrzebny Ŝaden dodatkowy sprzęt (telefon GSM). Bramka wstępnie jest zaprogramowana do pracy z PBX. Po podłączeniu linii ISDN, anten, zasilania i włoŝeniu kart SIM, moŝna natychmiast korzystać z bramki. Nowość, to moŝliwość korzystania z usługi Mobility Extension. Bramka udostępnia tę funkcję, maksymalnie 8 uŝytkownikom*, którzy mogą łatwo kontrolować tę funkcję uŝywając sygnalizacji DTMF. *Wymagana jest licencja dla aktywacji tej funkcji Jak zmniejszyć koszty połączeń telefonicznych Podłączając bramkę GSM ISDN Lite do ISDN PBX połączenia do sieci GSM odbywają się Prost z sieci GSM. W ten sposób, oszczędza się na połączeniach przez sieć poprzez sieć stacjonarną do sieci GSM. Stosowanie odpowiedniego abonamentu i taniej jednostki u dostawcy usług GSM dla bramki GSM zmniejsza koszty połączeń. Stosując ograniczenia na wykonywanie połączeń na konkretne numery. Nie płaci się za połączenia do zablokowanych numerów. MoŜna rejestrować czas i długość trwania poszczególnych rozmów. MoŜna w prosty sposób znaleźć dłuŝsze rozmowy. MoŜna korzystać jednocześnie z usług sieci GSM i ISDN. Funkcja Kierowanie CLIP umoŝliwia szybsze zestawianie połączeń przychodzących na podstawie numerów przychodzących wywołań. MoŜna podłączyć bramkę GSM do PBX i realizować połączenia za pomocą haseł dostępu. Funkcja CALLBACK umoŝliwia wykonywanie połączeń do bramki GSM na koszt bramki. Zdalny dostęp przez modem GSM pozwala łatwą i wygodną zdalną aranŝację bramki. Bramka udostępnia wszystkie rodzaje połączeń ISDN. MoŜliwe jest realizowanie warunkowego i bezwarunkowego przekazywania połączeń. Istnieje moŝliwość wysyłania automatycznej wiadomości SMS ze zdefiniowaną treścią w przypadku nie odebrania wywołania (wiadomość SMS moŝe zawierać numer telefonu wywołującego) MoŜliwe jest korzystanie z funkcji Mobility Extension. 5

6 1.3. Pozostałe korzyści i moŝliwości do wykorzystania W trakcie wykonywania połączenia, nie jest się naraŝonym na promieniowanie elektromagnetyczne tak jak w przypadku dzwonienia z telefonu komórkowego. Do bramki, moŝna podłączyć aparat wrzutowy, dla którego są generowane impulsy taryfikacyjne. MoŜna ustalić ceny jednostki (koszty), dla róŝnych rodzajów połączeń Zasady bezpieczeństwa przy uŝytkowaniu urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości! Zakazane jest uŝywanie nadajników, w tym bramek GSM, na obszarze o duŝym zagroŝeniu wybuchowym, np: magazyn materiałów wybuchowych.! W szpitalach i pomieszczeniach medycznych bramka GSM moŝe wpływać na pracę czułych urządzeń. Z tego względu nie naleŝy uŝywać bramki równieŝ w takich miejscach.! Gdy jest to wymagane, moŝna zainstalować bramkę GSM w bezpiecznej odległości, np w innym pomieszczeniu.! Bramka GSM, nie jest równieŝ przeznaczona do montaŝu w samolotach oraz samochodach. 6

7 2. Opis bramki GSM ISDN Lite Przycisk RESET Wieszak SIMholder 1 SIMholder 2 Konektor anteny modułu GSM 2 Konektor anteny modułu GSM 1 TE1 NT1 Gniazdo zasilania Złacze RS232 Rys.1: Opis złaczy, diod sygnalizacyjnych LED i elementów bramki ISDN GSM Lite 7

8 2.1. Szybka instalacja Prawidłowe zawieszenie bramka GSM ISDN Lite przeznaczona jest do instalacji naściennej. NaleŜy przymocować wieszak do ściany za pomocą kołków i wkrętów będących w zestawie i na nim zawiesić bramkę. Polecana pozycja pracy bramki i inne zalecenia znajdują się w rozdziale 3.1. Podłączenie kabla ISDN - Do podłączenia bramki do PBX, lub terminala ISDN, słuŝy znajdujący się w zestawie kabel ISDN. Szczegóły w rozdziale 3.7. Podłączenie anteny NaleŜy uŝyć anteny ze złączem SMA, znajdującej się w zestawie i umiejscowić ją tak, by otrzymać maksymalny poziom sygnału (patrz rozdział 3.2). Połączenie z komputerem Do konfiguracji bramki słuŝy program komputerowy. Połączenie pomiędzy komputerem (PC) a bramką wykonuje się kablem RS232 bez przeplotu (1:1) (patrz rozdział 3.6). Zasilanie W zestawie znajduje zasilacz, słuŝący do zasilania bramki, napięciem stabilizowanym 12V. Po podłączeniu zasilania bramka natychmiast działa (patrz rozdział 3.5). WłoŜenie kart SIM By włoŝyć kartę SIM, naleŝy wcisnąć mikroprzycisk przy gnieździe karty, umieścić kartę w SIMholder i delikatnie wsunąć w gniazdo (patrz rozdział 3.3 i 3.4). Instalacja programu konfiguracyjnego Program instaluje się na PC z dołączonej do zestawu płyty CD (patrz rozdział 6.1). Program konfiguracyjny Włączyć zainstalowany program ISDN GSM, ustawić odpowiedni COM, do którego bramka jest podłączona. Szczegóły rozdział 6.3. Konfiguracja bramki GSM ISDN Lite Za pomocą programu konfiguracyjnego moŝna ustawić wszystkie parametry, które decydują o pracy bramki. Parametry te, to np.: parametry ISDN, GSM, taryfy, routing, dyskryminacje i inne. Szczegóły w rozdziale 6. 8

9 3. Opis instalacji bramki GSM ISDN Lite 3.1. Prawidłowe zawieszenie Bramka GSM ISDN Lite przeznaczona jest do montaŝu pionowego, jak pokazano na rys. 2. Inne pozycje, np. leŝąca, dopuszczana jest tylko w krótkim okresie, np. w czasie wymiany kart SIM lub do celów serwisowych. Zakres temperatur pracy podany jest w tabeli w rozdziale Parametry techniczne. Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe pracować w miejscu, którym będzie naraŝona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy innych źródeł wysokiej temperatury. W przypadku pracy w temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres, uszkodzenie moŝe nie nastąpić od razu, ale moŝe następować powolne pogorszenie parametrów aŝ do uszkodzenia bramki. Bramka przeznaczona jest do pracy wewnątrz budynku. Nie moŝe być naraŝona na opady atmosferyczne, cieknącą wodę, skraplającą się wilgoć itp. Rys.2: Sposób mocowania bramki Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe być naraŝona na działanie: agresywnych gazów, par kwasów, rozpuszczalników, itp., agresywnych płynów itp., w czasie czyszczenia obudowy. Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe być naraŝona na wibracje, nie moŝe być montowana w środkach transportu, maszynach w ruchu itp. PowyŜej i poniŝej bramki ISDN GSM Lite musi być wolna przestrzeń dla kabli, wentylacji dla odprowadzania ciepła wytwarzanego w czasie pracy bramki. W przypadku umieszczenia bramki ISDN GSM Lite lub anteny w pobliŝu odbiornika TV lub radio, lub innych urządzeń czułych na pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, moŝe wystąpić zakłócenie ich pracy. Antena bramki ISDN GSM Lite promieniuje energię o wysokiej częstotliwości i nie jest to bez znaczenia dla ludzkiego organizmu. Z tego powodu nie powinna znajdować się blisko miejsca przebywania człowieka. Ryzyko zachorowania jest większe niŝ w przypadku korzystania z telefonu komórkowego, zwłaszcza, gdy bramka jest obciąŝona duŝym ruchem. 9

10 3.2. Podłączenie anteny zewnętrznej Antenę lub kabel antenowy, podłącza się do bramki za pomocą złącza SMA. Antena powinna pracować w pozycji pionowej. Parametry anteny i kabla antenowego są przedstawione w Parametrach technicznych. NaleŜy delikatnie wcisnąć złącze anteny a następnie ręcznie dokręcić, nie uŝywać klucza! Uwaga: Model z jednym modułem GSM posiada jedno złącze do podłączenia anteny. antena Konektory antén 3.3. Instalacja kart SIM By korzystać z usług bramki, naleŝy wyposaŝyć ją w kartę SIM operatora pracującego na częstotliwościach 900 MHz,1800 MHz / 850 MHz i 1900MHz. Bramka GSM ISDN Lite z kartą SIM, pracuje z modułem Siemens. By być pewnym, Ŝe karta SIM dostawcy usług GSM współpracuje z bramką, moŝna sprawdzić kartę SIM w telefonie komórkowym Siemens a np.: C35. Wprowadzenie PIN kodu dla karty SIM Bramka GSM ISDN Lite jest fabrycznie przygotowana do współpracy a kartą SIM zabezpieczoną kodem PIN. Po włoŝeniu karty SIM do bramki i pierwszym włączeniu bramki, dioda LED odpowiedniego modułu sygnalizuje potrzebę wprowadzenia PIN kodu. W przypadku zainstalowania karty SIM bez PIN kodu bramka loguje się do sieci GSM automatycznie. Po wprowadzeniu kodu PIN i po zaniku napięcia, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania kodu, kod PIN zostaje zapisany w pamięci bramki. Potrzeba taka pojawia się w momencie wymiany karty SIM Nota: Jeśli została włoŝona nowa karta i bramka zawiadamia o potrzebie wprowadzenia kodu PIN za pomocą pulsującej na czerwono diody LED w rytmie 1:1. Kod PIN moŝna wprowadzić za pomocą telefonu ISDN (podłączonego do bramki), patrz dalej, lub za pomocą programu konfiguracyjnego, patrz rozdział 6.4.2: Wprowadzenie kodu PIN (PUK) za pomocą telefonu ISDN*: Wprowadz k. PIN: Procedura Opis działania Podnieść słuchawkę, wybrać serwisowy prefix (domyślnie ), wybrać (wprowadzenie kodu PIN). lub Nacisnąć lub by wybrać moduł GSM 1 lub GSM 2. PIN Wybrać kod PIN i. PIN Powtórzyć kod PIN i Rys.3: Podłaczenie anteny zewnętrznej 10

11 OdłoŜyć słuchawkę. Wprowadz k. PUK (gdy trzykrotne nieudane wprowadzenie kodu PIN): Procedura Opis działania Podnieść słuchawkę, wybrać serwisowy prefix (domyślnie ), wybrać (wprowadzenie kodu PUK). lub Nacisnąć lub by wybrać moduł GSM 1 lub GSM 2. PUK Wybrać kod PUK i. PUK Powtórzyć kod PUK i OdłoŜyć słuchawkę. Ustawienie usług GSM (poczta głosowa, routing) Przed włoŝeniem kart SIM, naleŝy zdecydować, czy będzie się korzystało z usług, związanych z rozmowami przychodzącymi, oferowanych przez dostawcę usług GSM (np.: gdy zajęty, nieosiągalny, nieobecny ). W przypadku połączenia bramki z PBX, najlepiej wszystkie usługi wyłączyć, zwłaszcza pocztę głosową. W przypadku współpracy z PBX większej liczby bramek, moŝna zrobić przekierowanie z jednej na drugą w przypadku zajętości. (Aktywację czy deaktywację poszczególnych usług, najlepiej wykonać za pomocą zwykłego telefonu GSM). Ustawienie roamingu (połączenia przez obce sieci GSM) Bramka GSM ISDN Lite domyślnie ma wyłączoną usługę roamingu (opisane w rozdziale dot. Programu konfiguracyjnego patrz rozdział ). W przypadku potrzeby korzystania z sieci zagranicznych operatorów, naleŝy włączyć roaming. 11

12 3.4. Wkładanie kart SIM do bramki GSM ISDN Lite Fig.4: Inserting SIM cards into the ISDN GSM gate WłoŜyć kartę SIM Wyjąc SIMholder Karta SIM 1 Karta SIM 2 By włoŝyć kartę SIM, naleŝy wcisnąć Ŝółty mikroprzycisk by wysunął się SIMholder. Wyjąć SIMholder, włoŝyć do niego kartę SIM i wsunąć delikatnie spowrotem. Mozna kartę SIM włoŝyć gdy bramka jest włączona, ale potem naleŝy ją zresetować. Rys.4: Wkładanie kart SIM do bramki 12

13 3.5. Podłączenie zasilania NaleŜy sprawdzić, czy parametry sieci energetycznej zgadzają się z danymi na zasilaczu. NaleŜy uŝyć zasilacza, który znajduje się w zestawie z bramką ISDN GSM Lite. Przy podłączaniu zasilania, naleŝy sprawdzić czy jest zamontowana antena. W przypadku włączenia zasilania bez podłączonej anteny, moŝe dojść do uszkodzenia modułu GSM. Włączyć złącze zasilacza do bramki (patrz rys.1). Po chwili zapali się zielona dioda LED Power. Gdy LED nie zapali się, moŝe to wskazywać brak napięcia w sieci energetycznej lub uszkodzony zasilacz, lub uszkodzony bezpiecznik w bramce proszę skontaktować się z serwisem. *Wersja rack pobiera zasilanie ze wspólnej szyny. Rys.5 Podłączenie zasilania 3.6. Połączenie z komputerem (PC) Do połączenia bramki z PC słuŝy kabel RS 232 bez przeplotu, taki sam jak do podłączenia modemu zewnętrznego (1:1). Maksymalna długość kabla to kilka metrów. Rys.6: Połączenie bramki ISDN GSM do PC via RS232 13

14 3.7. Podłączenie złącz NT i TE Podłączenie do portów NT i TE pokazują rys.7 i 8. Sposób podłączenia w konkretnym przypadku trzeba wybrać zgodnie z rozdziałem 5 Sposób podłączenia bramki GSM ISDN Lite w zaleŝności od konfiguracji posiadanego sprzętu ISDN, patrz rozdział 4. Opis złącz RJ-45 dla TE i NT pokazany jest na rys. 10 i 11. NT ISDN net NT PBX ISDN terminal Rys 7: Podłączenie konektorów Rys 8: Podłączenie konektorów Rys.9: Rozmieszczenie gniazd nie uŝywane 1 nepoužit 2 nie uŝywane 3 Tx 2 nepoužit 4 Rx 3 Tx 5 Rx 4 Rx 6 Tx 5 Rx 7 nie uŝywane 8 nie 6 Tx uŝywane 7 nepoužit 8 nepoužit nie uŝywane 2 nie uŝywane 3 Rx 1 nepoužit 4 Tx 2 nepoužit 5 Tx 3 Rx 6 Rx 7 nie uŝywane 4 Tx 8 nie uŝywane 5 Tx 6 Rx 7 nepoužit 8 nepoužit Rys.10: Podłaczenie dla interfejsu TE Rys.11: Podłaczenie dla interfejsu NT 14

15 3.8. Sygnalizacja LED Funkcje LED Rys.12: Diody LED Stan diod LED dla ISDN Linia ISDN posiada diody LED wskazujące stan kanałów B. Status Linii BRI ISDN Kolor / Status diody LED Wolna linia Nie świeci 1. B-kanał zajęty Świeci zielony na BRI1 2. B-kanał zajęty Świeci zielony na BRI2 TE1 niepodłączony Świeci czerwony BRI2 Stan diod LED dla GSM KaŜdy moduł GSM posiada diody LED wskazujące ich stan. Status modułu LED GSM 1 i GSM 2 Kolor / Status Moduł niedostępny GSM 1 i/lub GSM 2 Świeci czerwony Zły firmware na module LEDy obu modułów GSM Pomarańczowy powolne miganie 1:1 Inicjalizacja modułu LEDy obu modułów Świeci pomarańczowy GSM Brak karty SIM GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:3 Oczekiwanie na kod PIN GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:1 Oczekiwanie na kod PUK GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:1 Moduł szuka sieci GSM GSM 1 i/lub GSM 2 Zielony powolne miganie 1:3 Moduł loguje się GSM 1 i/lub GSM 2 Zielony powolne miganie 1:1 Moduł zalogowany GSM 1 i/lub GSM 2 Nie świeci Trwa Połączenie na module GSM 1 i/lub GSM 2 Świeci zielony 15

16 4. MoŜliwe sposoby podłączenia ISDN 4.1. Punkt- Punkt (euroisdn z DDI) - PP By zacząć konfigurować bramkę ISDN GSM Lite, naleŝy wiedzieć jak będzie podłączona do sieci ISDN. Podłączenie PP (euroisdn z DDI) pokazano na rys. 13. Ten sposób podłączenia charakteryzuje się tym, Ŝe do linii ISDN podłączone jest tylko jedno urządzenie. Public phone net. ISDN Net NT 1 PBX Rys.13: Podłączenie typu Punkt-Punkt Telephone Local phone lines ISDN sets 4.2. Punkt - Wielopunkt (euroisdn z MSN)- PmP Drugi sposób podłączenia do linii ISDN to PmP. Wiele urządzeń (modem, telefon, centrala itp ) jest podłączonych do tej samej linii. ISDN net NT 1 Up to 8 ISDN equipments Public phone net. PBX Telephone Local phone lines ISDN sets Rys.14: Połączenie Punkt-Wielopunkt 16

17 5. Sposoby podłączenia bramki GSM ISDN Lite Bramka ISDN GSM jest przeznaczona do kierowania ruchu z linii ISDN do modułu GSM. Bramkę moŝna podłączyć: Jako NT ( symuluje linię ISDN ) w konfiguracji PP i PmP. Jako TE ( symuluje telefon ISDN) w konfiguracji PP i PmP. Bramka zapewnia realizację następujących usług: Przeniesienie połączenia Kierowanie przychodzącego ruchu na podstawie CLIP Kierowanie ruchu wychodzącego wg LCR Mobility extension* DISA (tone DDI) DISA dla GSM (wybór numeru GSM z portu ISDN TE) Callback dla sieci GSM Połączenie wprost do awiza Wysyłanie/odbieranie SMS ów * Wymagana jest licencja do aktywacji usługi Mobility Extension Zasady kierowania ruchu Logicznie, porty w bramce moŝna podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (w zaleŝności od konfiguracji bramki). Rozmowy z portów wewnętrznych są kierowane do portu GSM zgodnie z ustawionym algorytmem. Rozmowy z portów zewnętrznych są kierowane wprost do portu wewnętrznego (TE1/NT1) lub DISA (tone DDI), lub są spowrotem kierowane do operatora 1 lub 2 sieci GSM. Dodatkowo, przychodzące rozmowy mogą być równieŝ kierowane w zaleŝności od numeru strony wywołującej Połączenie - CLIP. Port ISDN jest wewnętrzny, porty GSM są zewnętrzne. Algorytm routingu, na podstawie typu wywołania, dnia tygodnia, lub ilości darmowych minut na karcie SIM decyduje o sposobie wychodzenia połączenia zaawansowany LCR. W przypadku rozmowy wychodzącej i zajętego portu, bramka moŝe skierować na inny wolny port (w zaleŝności od aranŝacji bramki). Jeśli nie ma Ŝadnego wolnego portu, wywołanie jest przerywane. Szczegóły odpowiedniej aranŝacji bramki znajdują się w rozdziale poświęconym programowaniu bramki (6.5.7). 17

18 5.2. Podłączenie telefonu ISDN do bramki GSM ISDN Lite Port TE jest podłączony do sieci ISDN. Gdy bramka nie jest podłączona do sieci ISDN, telefon nie jest zasilany. NaleŜy zasilić go z zewnętrznego źródła zasilania, które symuluje zasilanie z sieci ISDN. GSM network Power adapter ISDN GSM gate ISDN terminals Rys.15: Podłączenie telefonu ISDN do bramki 18

19 5.3. Podłączenie bramki GSM ISDN Lite Bramka posiada następujące interfejsy: 1 konektor do anteny GSM 1 gniazdo RJ45 TE/NT 1 port RS232 do komunikacji z PC. Bramka , posiada następujące interfejsy: 2 konektory do anten GSM 1 gniazdo RJ45 TE do podłączenia NT1 1 gniazdo RJ45 NT do podłączenia TE1 1 port RS232 do komunikacji z PC. Sieć ISDNt Sieć ISDN Bramka ISDN GSM Bramka ISDN GSM Terminale ISDN Rys. 16: Podłaczenie bramki jako NT Terminale ISDN Rys.17: Podłaczenie bramki jako TE Jak widać na rys. 16 i 17, bramkę moŝna podłączyć do PBX korzystając z TE lub NT. NaleŜy odpowiednio zaaranŝować PBX by ruch do sieci GSM był kierowany na odpowiedni port. 19

20 5.4. Podłączenie większej ilości terminali na linii ISDN Urządzenia muszą być podłączone za pomocą czteroprzewodowego kabla bez przeplotu. W przypadku podłączenia odległego terminala ISDN, koniec linii naleŝy zakończyć terminatorem, patrz niŝej. Rys.21: Prawidłowe podłączenie terminali do linii ISDN Max 8 urządz. ISDN ISDN síť či net PBX or PBX Socket with termination circuit. Max. 500 m 20

21 5.5. Wychodzące połączenia z PBX poprzez bramkę GSM Kierowanie do sieci GSM JeŜeli abonent dołączony do centralki PBX podniesie słuchawkę i wybierze numer, który zostanie zinterpretowany jako wyjście na terminal GSM, to terminal sprawdzi czy numer wybierany przez abonenta nie znajduje się na liście kierunków i numerów zabronionych, jeŝeli tak to połączenie zostanie odrzucone. MoŜna wprowadzić wyjątki dozwolenia dla zabronionych kierunków, wprowadzając odpowiednie numery do tablicy numerów/kierunków dozwolonych. Te numery zostaną przyjęte, pomimo tego, Ŝe znajdują się na zabronionym kierunku. Z drugiej strony, jeŝeli takie połączenie nie zostanie odrzucone, to przejdzie przez terminal GSM, który powinien chronić przed połączeniami między siecią PSTN a GSM. Numer do terminala GSM jest zaleŝny od zaprogramowania centrali PBX. Niektóre centrale posiadają funkcje automatycznego rozpoznawania czy wybierany numer jest do sieci GSM. Funkcja taka pozwala abonentowi nie przejmować się czy wybierany numer ma być skierowany na terminal czy nie. Uwaga: JeŜeli terminal jest zajęty, to rozwiązanie takiej sytuacji zaleŝy od zaprogramowania centrali PBX: Abonent moŝe usłyszeć sygnał zajętości, lub połączenie moŝe być skierowane na inny wolny terminal (kilka terminali dołączonych do centrali) lub w ostateczności skierowane do sieci PSTN. LCR (Least Cost Routing wybór najtańszej drogi) Funkcja ta moŝe być aktywowana niezaleŝnie dla kaŝdego portu. Opis kierunku GSM zawiera nazwę operatora, jego numer sieci, prefiks, numer centrum SMS oraz ilość cyfr numeru. WłoŜone karty SIM pochodzą od operatorów, którzy znajdują się w tablicy kierunków GSM. Wówczas wszystkie wybierane numery zaczynające się od prefiksu danego operatora są kierowane w pierwszej kolejności do modułu GSM z kartą SIM tego operatora. JeŜeli ten moduł jest zajęty, a na innym porcie są darmowe minuty to połączenie jest kierowane na ten port. JeŜeli nie ma darmowych minut to wybierany jest port o niŝszym priorytecie kierowania (jeŝeli jest ustawiony). W przypadku, gdy nie ma wolnych dozwolonych portów lub wybierany numer znajduje się na liście kierunków zabronionych to połączenie jest odrzucane. Terminale z oprogramowanie począwszy od wersji posiadają moŝliwość kierowania połączeń nie w zaleŝności od operatora, ale pozycji karty SIM tzn. do modułu GSM 1 lub GSM 2 zgodnie z wyborem. Porty ISDN w trybie pasywnym posiadają tylko moŝliwość kierowania połączeń do komplementarnego portu bez Ŝadnej kontroli. Rozpoczęcie połączenia Połączenie jest płatne od momentu, w którym abonent wywoływany zgłosi się do połączenia. Ten moment (połączenie) jest sygnalizowany przez sieć GSM i terminal natychmiast przekazuje tą informację do centrali PBX. Podczas zestawiania połączenia wychodzącego abonent wołający słyszy specjalny sygnał zestawiania połączenia. Aby go wyłączyć naleŝy ustawić parametr opóźnienie kanału B, patrz rozdział *Moduł GSM TC35 począwszy od wersji 3.10 nie wysyła sygnału zestawiania połączenia. 21

22 W czasie połączenia Podczas trwania połączenia wychodzącego, bramka moŝe generować impulsy taryfikacyjne AOC. Przy wychodzącej rozmowie, bramka ISDN GSM czeka na zakończenie wybierania całego numeru. Jest tak, dzięki ustawieniu Ilość cyfr w wybieranym numerze (patrz rozdziały Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania., ) dzięki czemu następuje natychmiastowe łączenie po wybraniu ostatniej cyfry Połączenia przychodzące z GSM i ISDN PoniŜej znajduje się opis sposobów przyjmowania połączeń przy-chodzących. Te sposoby są wymienione w rzeczywistej kolejności ich realizowania. KaŜdy z tych sposobów moŝe być selektywnie włączony lub wyłączony. 1. CALLBACK (Oddzwanianie) Gdy ta funkcja jest włączona i numer wołający (CLIP) znajduje się na liście CLIPy oddzwaniane, terminal GSM przez zaprogramowany czas nie zgłasza się do połączenia. JeŜeli abonent wołający czeka na zgłoszenie przez czas dłuŝszy niŝ ten zaprogramowany, wówczas terminal zgłasza się do połączenia i postępuje zgodnie z poniŝszymi punktami. JeŜeli abonent wołający zakończy dzwonienie przed tym czasem ( da tylko sygnał ), wówczas terminal GSM aktywuje procedurę oddzwaniania (CALLBACK): Rozpoczyna wywoływanie określonego w tablicy dla tego CLIP a numeru wewnętrznego. Gdy wybrany numer wewnętrzny zgłosi się do połączenia (podniesie słuchawkę), terminal GSM zaczyna wywoływać abonenta GSM (wywoływany numer = CLIP połączenia sygnalizowanego ). W czasie zestawiania tego połączenia, abonentowi wewnętrznemu odtwarzany jest komunikat stosowny głosowy. Gdy abonent GSM odbierze wywołanie, połączenie jest w tym momencie zestawiane. UWAGA: Na razie komunikat głosowy oddzwaniania moŝe być stworzony wyłącznie przy uŝyciu komputera PC i załadowany do terminala podobnie jak komunikat DISA 2. Zabronione numery (zabronione CLIP) JeŜeli terminal skojarzy numer odebrany z sieci GSM z numerem znajdującym się w tablicy numerów zabronionych, wówczas takie połączenie zostanie odrzucone. Telefony z takimi numerami nie mogą dzwonić na terminal. 3. Kierowanie CLIP JeŜeli terminal skojarzy numer odebrany z sieci GSM z numerem znajdującym się w tablicy kierowania CLIP to zestawiane jest połączenie z centralką PBX lub telefonem dołączonym do portu i wybierze wpisany numer MSN lub DDI. Tablica przekierowań CLIP moŝe być modyfikowana przy uŝyciu programu konfigurującego. Oczywiście jest to takŝe moŝliwe przy uŝyciu telefonu ISDN. 4. Kierowanie Auto CLIP Gdy ta funkcja jest aktywna, bramka zaczyna rejestrować informacje na temat wychodzących rozmów niezestawionych (zestawionych) w lokalnej pamięci RAM. Do pamięci zapisywane są następujące parametry: - Numer wybierany 22

23 - Numer wybierający - Data i czas rozmowy W przypadku, gdy numer, który wcześniej był wybierany i został zapisany do pamięci oddzwania do bramki w określonym czasie, jego wywołanie jest kierowane na numer, który do niego dzwonił Zapisywanie CLIP do tablicy za pomocą telefonu ISDN Procedura Opis Podnieś słuchawkę, wybierz serwisowy prefiks (domyślnie ), wybierz (funkcja wprowadzania CLIP) Wprowadź CLIP (co najmniej 2 cyfry), zakończyć znakiem. Wprowadź numer wewnętrzny MSN na który ma być skierowane to wywołanie, wprowadzanie numeru zakończ naciskając Wprowadź port, do którego jest dołączony Ŝądany numer wewnętrzny (0-TE1, 1-NT1, 2-TE2, 3-NT2) Zakończ naciskając. Podaj okres waŝności (w dniach) tego przekierowania (maksymalnie 250). Zakończ naciskając. JeŜeli w poprzednim kroku podałeś wartość inną niŝ 0, teraz musisz podać tryb: 0- numer zostanie skasowany z tablicy po tym okresie; 1- jeŝeli w zadeklarowanym czasie będzie wywołanie z tego numeru, to waŝność zostanie przedłuŝona o taki sam okres. OdłóŜ słuchawkę * Wprowadzanie CLIP jest wspomagane instrukcją głosową. 23

24 4. DISA JeŜeli funkcja DISA jest włączona i komunikat powitalny jest nagrany, to ten komunikat jest odtwarzany dla kaŝdego połączenia przychodzącego z wyjątkiem połączeń wymienionych w punkcie 2 i następuje oczekiwanie na cyfry DTMF. Czas oczekiwania jest ustawiany parametrem Oczekiwanie na pierwszą cyfrę. JeŜeli terminal odbierze ilość cyfr zadeklarowaną w parametrze ilość cyfr to aktywuje połączenie do centralki PBX i wysyła numer DDI lub telefonu dołączonego do portu. JeŜeli numer wewnętrzny jest krótszy od zadeklarowanego to jego wybieranie naleŝy zakończyć znakiem #. Gdy DISA nie otrzyma odpowiedniej liczby cyfr lub znaku # to połączenie nie zostanie zestawione. Na taką ewentualność warto uaktywnić usługę Awizo 1,2 wspólnie z funkcją DISA 5. Awizo 1, Awizo 2 Bramka kieruje połączenia do dwóch abonentów. MoŜna modyfikować numer Awiza dla kaŝdego modułu GSM oddzielnie. Numer Awizo jest ustawiany w tabeli parametrów podstawowych. JeŜeli bramka ma włączoną tylko tą funkcję to wszystkie wywołania są kierowane bezpośrednio do Awiza (operatora) centrali poprzez odpowiedni port terminala 6. Przekazanie CLIP z sieci GSM do ISDN Bramka przekazuje informację a numerze osoby dzwoniącej (CLIP) sieci GSM do portu ISDN. 24

25 5.7. Mobility Extension Opis usługi Korzyści wynikające z tej usługi: - Nigdy nie ominie Cię waŝny telefon, zawsze jesteś osiągalny - Otrzymasz informację o wołającym numerze (SMS) w przypadku nieodebranego połączenia - Przenoszone są usługi firmowej centrali PBX do telefonu komórkowego - Prosty dostęp do usług centrali za pomocą kodów DTMF - Funkcja w pełni automatyczna, nie wymaga przeprogramowywania PBX a - Współpracuje z kaŝdą centralą ISDN - Instalowany w miejscu dowolnego telefonu ISDN - Przekazanie połączenia do Twojego telefonu komórkowego jest za darmo lub z minimalnym kosztem dzięki usłudze VPN* - Nie ma potrzeby integracji kosztownego systemu DECT z centralą PBX - Wysokiej jakości głos EFR/AMR 25

26 Opis działania Bramka GSM PBX PSTN linia stacjonarna Opis przykładowej systuacji: Klient dzwoni do Pana Z linii stacjonarnej. PBX jest ustawiony by wywoływać równieŝ numer 333 gdy jest wołany 222. Pan Z jest po za biurem (delegacja, lunch), bramka GSM kieruje wywołanie na zdefiniowany numer telefonu komórkowego (numer Pana Z. Pan Z odbiera połaczenie na telefonie komórkowym, po kilku minutach, parkuje połaczenie i dzwoni na 111 (n.p., sekretarka). Po przeprowadzonej rozmowie, Pan Z wraca do zaparkowanej rozmowy I kończy połaczenie z numerem Instrukcja prawidłowego ustawienia ME - Bramka musi być podłączona do PBX za pomocą styku S0; bramka pracuje jako TE (jak telefon ISDN) - Sprawdź czy kod aktywacyjny ME jest prawidłowo wprowadzony - Upewnij się, Ŝe w konfiguracji Trasowanie, Port Mobility Extension, jest zaznaczone Włącz Mobility Extension - W konfiguracji Trasowanie Kierowanie CLIP, wpisany jest prefiks odpowiedni do MSN na który PBX wyśle wywołanie (n.p., 333, zgodnie z rys powyŝej) - W konfiguracji Trasowanie Kierowanie CLIP wpisujemy do 8 uŝytkowników ME 26

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW 4024 24 porty FXS Firmware : 1.0.1.8 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

ConfigMAN 6.30. Wydanie 1.30. dla wersji firmware'u 6.30

ConfigMAN 6.30. Wydanie 1.30. dla wersji firmware'u 6.30 ConfigMAN 6.30 Slican IPS-08 Slican IPU-14 Slican IPM-032 Slican IPL-256 Slican CXS-0424 Slican CCT-1668 Slican MAC-6400 Slican MAC-ZERO Wydanie 1.30 dla wersji firmware'u 6.30 SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Biznes Pakiet opcja Analog i PABX Przewodnik Użytkownika

Biznes Pakiet opcja Analog i PABX Przewodnik Użytkownika Biznes Pakiet opcja Analog i PABX Przewodnik Użytkownika AKTUALIZACJA: 05.2014 Spis Treści 1 Konfiguracja modemu Business LiveBox... 3 1.1 Dostęp do interfejsu WWW modemu Business LiveBox... 4 1.2 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 0.1.0c Drogi uŝytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu IP ATEUS HeliosIP, który jest następcą tradycyjnego domofonu ATEUS Helios. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo w

Bardziej szczegółowo

CW KEYER. microham 2008 -- Instrukcja obsługi. Przekład z angielskiego Zdzisław Bieńkowski, SP6LB Czerwiec 2009

CW KEYER. microham 2008 -- Instrukcja obsługi. Przekład z angielskiego Zdzisław Bieńkowski, SP6LB Czerwiec 2009 Instrukcja obsługi Przekład z angielskiego Zdzisław Bieńkowski, SP6LB Czerwiec 2009 Wersja 7.2 14 lipiec 2008 SPIS TREŚCI Rozdział Strona 1. Właściwości i funkcje... 3 2. WaŜne ostrzeŝenia... 3 3. Opis

Bardziej szczegółowo