Rozdział 9. Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 9. Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 9. Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta Monika Kostaszuk-Romanowska Silny, wyrazisty, unikatowy 1 tak na ogół określa się pożądane, a więc docelowe cechy wizerunku miasta. Wbrew pozorom nie są to określenia równoznaczne, a tym bardziej pozbawione czytelnego semantycznego odniesienia. Siła wizerunku oznacza jego trwałość, zakorzenienie w świadomości odbiorców, a więc przede wszystkim mieszkańców, władz samorządowych, turystów i inwestorów. Wyrazistość to cecha, która pozwala na jednoznaczne skojarzenie wizerunku z określonymi właściwościami, wartościami i atutami miasta. Najważniejsza w tym zestawieniu wydaje się unikatowość. Umożliwia ona skuteczne pozycjonowanie miasta jako produktu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, na którym wiele ośrodków walczy o efektywne wyróżnienie swojej oferty socjalno-bytowej, turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej czy inwestycyjnej Skojarzenia związane z miastem w strategii promocji Złożony i długofalowy proces kreowania wizerunku tak specyficznego podmiotu, jakim jest miasto, zakłada przede wszystkim 1 Por. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Warszawa 2009, s

2 wypracowanie jego rozpoznawalności. Fakt, iż owa rozpoznawalność powinna być jednoznacznie pozytywna przyjmuje się i słusznie jako niekwestionowany, oczywisty cel podejmowanych działań wizerunkowych. Trudno bowiem zaakceptować opcję przeciwną świadomie zaprojektowane i zastosowane instrumenty mają przynieść możliwie najkorzystniejszy skutek w postrzeganiu miasta przez tych, do których zostały skierowane. Jednak w przypadku ośrodka miejskiego działania promocyjne faktycznie nigdy nie startują z punktu zero. Oczywiste jest, że ten szczególny obiekt, zanim stanie się w rozumieniu marketingowym produktem przygotowanym do promowania i sprzedaży, już charakteryzuje się określonymi cechami wynikającymi z jego położenia geograficznego, uwarunkowań historycznych, szeroko rozumianych zasobów materialnych, statusu ekonomicznego, atrybutów opisywanych w kategoriach tożsamości społecznej, kulturalnej, przemysłowej czy turystycznej. Docelowy wizerunek miasta buduje się w oparciu o zastane, zidentyfikowane niemożliwe i możliwe do zmiany czynniki obiektywne, ale równie istotną rolę odgrywają trudniejsze do jednoznacznego wyselekcjonowania czynniki subiektywne opinie, przekonania i emocje artykułowane przez różne grupy osób. Nie bez powodu w większości ujęć teoretycznych wizerunek miasta definiuje się w kategoriach skomplikowanego zbioru wytworów mentalnych 2. Tym z konieczności nieprecyzyjnym pojęciem określa się efekt rozmaitych doświadczeń i przeżyć ludzi, których wiedza i odczucia powstają w skomplikowanym i niepodlegającym pełnej kontroli procesie budowania różnorodnych skojarzeń związanych z danym miastem. Sieć nieprzypadkowych i przypadkowych, zasadnych lub mniej zasadnych konotacji porządkują myślowe schematy, które wypracowują w umysłach ludzi określony obraz. Nie zawsze będzie on pozytywny może się okazać całkowicie neutralny lub wręcz negatywny regułą jest natomiast jego wybiórczy, uproszczony i silnie zindywidualizowany charakter. Autorki pracy Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia zauważają, że tak rozumiana personalna percepcja miejsca 3 odróżnia wizerunek miasta od jego stereotypu, który stanowi wyobrażenie rozpowszechnione, z różnych, ponadindywidualnych powodów wyznawane przez wiele osób. W procesie instytucjonalnie zorganizowanego budowania wizerunku miasta z pewnością należy zaobserwować i uwzględnić obie 2 Ibid., s Ibid. 164

3 wartości indywidualne doświadczenia jednostek i utrwalone w świadomości zbiorowej konotacje. Badanie tych drugich powtarzających się skojarzeń przypisywanych danemu miastu wydaje się szczególnie ważne. Todd D. Nelson definiuje stereotyp jako zespół przekonań na temat atrybutów pewnej grupy ludzi 4. Stereotypy mogą być i negatywne i pozytywne, ich podstawowym wyznacznikiem jest więc nie typ wartościowania, lecz artykułowanie pewnego istotnego uogólnienia. Co ciekawe według Nelsona stereotypy, mimo iż bywają nieuzasadnione i groźne, pełnią w życiu społecznym wiele ważnych funkcji, na przykład funkcję ekspresyjną (wyrażają wartości wyznawane przez grupę) i funkcję motywującą (zachęcają do określonego działania poświadczającego tożsamość grupy) 5. Gdyby odnieść tę teorię do roli stereotypów w budowaniu wizerunku miasta, okazałoby się, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim rozpoznanie utrwalonych wyobrażeń na temat miasta, następnie sensowne wykorzystanie tych, które należy uznać za pozytywne oraz co równie ważne włączenie do strategii promocji pomysłów na skuteczne przełamanie takich stereotypów, które ewidentnie wizerunkowi szkodzą. To drugie zadanie wydaje się dużo trudniejsze, jednak z pewnością nie jest niewykonalne. Można przyjąć, że przestrzeń skojarzeń jednoznacznie negatywnych powinna mieć dla twórców takiej strategii znaczenie szczególne jest bowiem ważnym, orientującym działania promocyjne punktem odniesienia. W tym miejscu warto powrócić do istotnego zagadnienia rozpoznawalności. W przypadku ośrodków miejskich słabo osadzonych w świadomości społecznej problemem zasadniczym jest nie tyle negatywne ich postrzeganie w otoczeniu zewnętrznym, co brak jakichkolwiek skojarzeń z miastem, jego specyfiką, tożsamością, atrybutami. Rozpoznawalność negatywną należałoby zatem uznać za szczególny potencjał miejsca, wyrazisty punkt startowy możliwy do wykorzystania w ramach elastycznie nie ortodoksyjnie projektowanych działań promocyjnych. Autorki wspomnianego już opracowania Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia podkreślają: Świadomość istnienia miasta jest często skutkiem przypadkowych lub niezależnych od przedsięwzięć marketingowych działań lub zdarzeń. Ponieważ nierzadko pozostają one poza kontrolą władz miejskich czy mieszkańców, ich 4 T. D. Nelson, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s Ibid., s

4 charakter może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Istotne jest natomiast, jak owe fakty zostaną wykorzystane w procesie kształtowania wizerunku. 6 Można zatem przyjąć, że o ile rozpoznanie i sensowne wykorzystanie konotacji pozytywnych stanowi oczywistą składową w strategii promocji miasta, o tyle trudne zadanie sfunkcjonalizowania skojarzeń nieprzychylnych wymaga zastosowania niestandardowych, zindywidualizowanych procedur, które pozwolą te skojarzenia w pożądanym kierunku zmodyfikować. W jaki sposób można tego dokonać? W teorii społecznej można znaleźć kilka modeli przekształcania stereotypów. Cechę wspólną tych paradygmatów stanowi podawanie informacji niezgodnej z utrwalonym wyobrażeniem. Zasadą jest zatem konfrontowanie skojarzeń negatywnych z wiarygodnym (obiektywnym) komunikatem, dotyczącym kluczowego ich elementu. Każdy stereotyp generuje wspomniane już uproszczenia naturalna niemożność uzyskania pełnej wiedzy o obiekcie stereotypu przynosi skutek w postaci uzupełniania jej wiedzą niekompletną, budowaną na przypadkowych i nie w pełni prawdziwych przesłankach. Proces zmiany niekorzystnego, stereotypowego wizerunku jest więc działaniem polegającym na zapełnianiu luki informacyjnej, na planowym niwelowaniu tak rozumianego deficytu. Dobre jego rozpoznanie w przypadku działań promocyjnych pozwala ustalić, jakich informacji na temat miasta potrzebują ci, do których będą one kierowane, a jednocześnie pozwala zrozumieć, jakie i dlaczego właśnie takie wyobrażenia decydują o rozpoznawalności ośrodka, który ma być obiektem promocji. Wszelkie tego rodzaju ustalenia stanowią cenny kapitał początkowy i jako takie powinny być traktowane ze szczególną uwagą. Można wręcz zaryzykować tezę, że spośród trzech przyjmowanych w teorii typów wizerunku wyjściowego pozytywnego, słabego i negatywnego 7 właśnie ten trzeci jest szczególnie ważny. Precyzyjnie identyfikuje on bowiem zestaw informacji, które należy przekazać, by zrównoważyć niekorzystne dla miasta skojarzenia. O korzyściach, jakie płyną z właściwego rozpoznania nie tylko przychylnych, ale też nieprzychylnych dla miasta konotacji przekonuje jeszcze jeden istotny a przy tym dość oczywisty argument. W każdym stereotypie kryje się jakieś ziarno prawdy i nawet jeśli nie jest to obiektywna lub pełna prawda o danym miejscu, z pewnością 6 E. Glińska i in., op. cit., s Ibid., s

5 stanowi ona ważną informację o tym, jak to miejsce jest postrzegane przez określone środowiska otoczenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Docelowy wizerunek miasta musi przecież opierać się na składnikach odpowiadających rzeczywistości (budowana marka musi być prawdziwa przekonują teoretycy brandingu narodowego 8 ). Rzeczywistości, mówiąc wprost, nie należy się obawiać. W teorii marketingu narodowego przyjmuje się wręcz, że działania promocyjne są bardziej skuteczne wówczas, gdy owa rzeczywistość okazuje się nie tak niedoskonała, jak negatywny jest wyjściowy wizerunek obiektu promocji Rola skojarzeń związanych z miastem w kreowaniu jego wizerunku na przykładzie Białegostoku Miasto Białystok wydaje się z co najmniej kilku powodów ciekawym przypadkiem budowania strategii promocji w oparciu o zróżnicowane skojarzenia. Interesujących informacji na temat wyjściowego wizerunku stolicy Podlasia dostarczyło badanie internetowe Z czym kojarzy się Białystok? przeprowadzone przez IMAS International w październiku 2009 roku oraz badanie opinii mieszkańców Białegostoku wykonane w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus w grudniu tego samego roku na zlecenie Urzędu Miejskiego Rozpoznawalność Białegostoku w otoczeniu zewnętrznym W przypadku wspomnianych badań internetowych nie znamy, niestety, struktury próby badawczej. Trudno zatem określić, jaką jej część stanowiły osoby spoza Białegostoku i co za tym idzie nie sposób ustalić, jakie odpowiedzi podawali właśnie ci internauci. Mimo tego, warto na wstępie przywołać wyniki tego badania, ponieważ mogą stanowić istotny punkt odniesienia. Internetowy sondaż instytutu IMAS International pokazał przede wszystkim słabą rozpoznawalność miasta 23% respondentów nie było w stanie podać żadnego skojarzenia 8 Por.: [ ]. 9 Por.: [ ]. 167

6 powiązanego z Białymstokiem 10. Ponadto ujawnił istotną rozbieżność w skojarzeniach przywoływanych przez tych respondentów, dla których jednak nie było to miejsce całkowicie nieznane. Aż 17% tych skojarzeń nie udało się włączyć w schemat ujednoliconych kategorii. Duże rozproszenie odpowiedzi świadczyło o raczej niekorzystnej sytuacji wyjściowej Białegostoku jako obiektu promocji miasto pozostawało dla respondentów wielką niewiadomą. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się analiza zbioru konotacji, które dokumentuje wspomniane badanie. Syntetyczna odpowiedź na pytanie Z czym kojarzy się Białystok? podana w raporcie IMAS International brzmiała intrygująco: Białystok kojarzy się głównie z warunkami geograficznymi, przyrodą, sportem oraz Krzysztofem Kononowiczem. Sugerowała ona konieczność przyjęcia takiej właśnie segmentacji podstawowego obszaru skojarzeń położenie geograficzne, warunki naturalne (klimat, przyroda), działalność sportowa, skojarzenia osobowe. W segmencie pierwszym pojawiały się odpowiedzi łączące miasto przede wszystkim z położeniem na północno-wschodnich kresach Polski, przy granicy z Białorusią, a także Litwą (a nawet Ukrainą!). Z położeniem wiązały się zapewne przekonania dotyczące mroźnego klimatu, zimy i śniegu wyznawane przez 10% badanych. Co ciekawe, niektórzy w ten sposób odczytywali etymologię nazwy ( biały, śnieżny stok ). Miasto identyfikowano też z bujną przyrodą (skojarzenia z Puszczą Białowieską i Knyszyńską oraz z żubrem) i parkami. Osobna grupa konotacji była związana ze sportem dobrze rozpoznawalnym (10% respondentów) klubem piłkarskim Jagiellonia. Skojarzenia osobowe dotyczyły m.in. piłkarzy tego klubu. Jednak najbardziej znanym białostoczaninem okazał się bezkonkurencyjny Krzysztof Kononowicz. W 2009 roku trzy lata po wyborach ówczesnego kandydata na prezydenta Białegostoku nadal pamiętało i łączyło go z tym miastem 8% badanych. Pozostałe przywoływane osoby, np. tancerze z programu You can dance, Izabella Scorupco, Paweł Małaszyński, Szymon Hołownia czy Agnieszka Maciąg, znalazły się na zdecydowanie niższych pozycjach. Podstawowy obszar konotacji zdominował przestrzeń wyznaczaną przez skojarzenia podawane rzadziej. Opisywały je, jak już 10 Wszystkie wyniki badania internetowego przeprowadzonego przez IMAS International podaję za raportem Z czym kojarzy się Białystok?, dostępnym pod adresem: raporty/imas-bialystok2009.pdf [ ]. 168

7 wspomniano, odpowiedzi bardziej zróżnicowane, które identyfikowały miasto z Polską B (zaścianek, bieda, zacofanie), prawosławiem, uczelniami (miasto studenckie, Akademia Muzyczna), specyficznym dialektem (wschodni akcent, zaciąganie, śledzikowanie), ładnym miejscem, a co ciekawe także z alkoholem (piwo Żubr, Polmos, wódka Żubrówka). Warto w kontekście tych wyników zauważyć, że w obszarze słabo reprezentowanych skojarzeń znalazły się tak charakterystyczne dla miasta zjawiska, jak wielokulturowość (wymienione prawosławie, ale też ślady kultury żydowskiej i tatarskiej), esperanto (tylko 1% internautów pamiętał o pochodzącym stąd Zamenhofie), edukacja (działają tu 22 wyższe uczelnie) i zabytki (np. pałac Branickich 3% odpowiedzi). Z kolei martwym obszarem konotacji okazały się równie ważne dla identyfikacji Białegostoku i regionu instytucje kultury wysokiej (Białostocki Teatr Lalek, Galeria Arsenał) czy kuchnia (kiszka ziemniaczana, sękacz). Analizując wyniki badania instytutu IMAS International należy stwierdzić, że obecny wizerunek miasta ma charakter mieszany pojawiają się w nim różne, czasem całkowicie odmienne elementy. Przy tym trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak się wydaje, najciekawsze: jakie skojarzenia w nim dominują te pozytywne czy te negatywne? Takie ustalenie dodatkowo utrudnia fakt, iż niektórym ze wspomnianych skojarzeń nie można w sposób bezwzględny przypisać wartości dodatniej bądź ujemnej, nie znając intencji respondentów. O odpowiedź na wspomniane pytanie pokusili się studenci z Naukowego Koła Kulturoznawczego Uniwersytetu w Białymstoku, którzy w maju 2008 roku przeprowadzili pod kierunkiem autorki własne badania ankietowe 11. Ankietowanymi była grupa studentów z Białegostoku i z różnych miast w Polsce. Opracowując skojarzenia deklarowane przez respondentów spoza regionu, studenci podzielili je w taki sposób, by wyodrębnić jednoznacznie pozytywne i zdecydowanie negatywne. Tych pozytywnych było dwukrotnie więcej niż negatywnych. Respondenci nastawieni przychylnie przede wszystkim zauważali, że Białystok to miasto rozwijające się, z dużymi perspektywami, piękne, warte zobaczenia, czyste, spokojne, najbardziej zielone w Polsce, bardzo ciekawe, z wieloma atrakcjami 11 Badanie Naukowego Koła Kulturoznawczego Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadzono na grupie 150 studentów z Białegostoku i kilku innych polskich miast. 169

8 rozrywkowymi i kulturowymi ( dobrych lokali i dobrych trunków, a nawet najlepsze dla samotnego mężczyzny według magazynu <<Men s Health>>!). Podkreślano również otwartość i życzliwość jego mieszkańców, co prawdopodobnie pomogło w transferze tych wyobrażeń na wizerunek samego miasta postrzeganego jako gościnne, ciepłe, przyjazne każdemu, wręcz zaczarowane. Równie interesująco prezentowała się o połowę krótsza, jak już wspomniano, lista skojarzeń negatywnych. Respondenci przede wszystkim wskazywali na prowincjonalność, zaściankowość, zacofanie. Białystok jawił im się jako miasto dalekie od wszystkiego, z niepewną przyszłością, pełne kompleksów, zawładnięte przez dresiarzy. Ten dosyć jednorodny obraz uzupełniały ciekawe uwagi, w pewnym sensie diagnozujące negatywny wizerunek badani zauważali, że Białystok jest miastem zapomnianym, zaniedbywanym przez media i niepromowanym. Pojawiło się też kilka zaskakujących odpowiedzi niektórzy respondenci zdanie Białystok to miasto dokończyli słowami tak i pewnie tak Wizerunek Białegostoku w opinii jego mieszkańców Omawiane badania Naukowego Koła Kulturoznawczego dostarczyły również interesujących informacji na temat postrzegania miasta przez samych białostoczan. W ich przypadku grupa odpowiedzi zaklasyfikowanych przez studentów jako skojarzenia pozytywne okazała się prawie czterokrotnie większa niż grupa skojarzeń negatywnych. Jak można się było spodziewać, mieszkańcy Białegostoku częściej wymieniają wśród cech identyfikujących miasto jego zalety. Poza wskazaniami bardzo ogólnymi typu miasto fajne, piękne, idealne, a nawet najlepsze na świecie (poza Las Vegas), pojawiły się też bardziej konkretne, wskazujące przede wszystkim podobnie jak w grupie odpowiedzi osób spoza Białegostoku iż jest to miasto rozwijające się, perspektyw dla młodych ludzi, z potencjałem, przyszłości, młode, coraz ładniejsze, coraz bardziej zurbanizowane. Powtórzyły się określenia: czyste, spokojne, bezpieczne, przyjazne. Respondenci docenili też zieleń, ofertę rozrywek, ale również zabytki Białegostoku, jego bogatą historię i wielokulturowość. 170

9 Zestaw określeń negatywnych, co ciekawe, również niewiele się różnił od analogicznych wskazań niebiałostoczan. Opinia miasto prowincjonalne, co prawda, się nie pojawiła, ale wskazywano, że Białystok to miasto nudne, szare, leniwe, pełne sprzeczności, zaniedbane, nieudolnie gospodarowane, wreszcie bez przyszłości i podobnie jak w grupie odpowiedzi respondentów spoza stolicy Podlasia niewypromowane, źle odbierane w innych rejonach Polski. Bardziej precyzyjnych wyników dostarczyły badania opinii mieszkańców Białegostoku zlecone przez Urząd Miejski 12. Warto je w tym miejscu przywołać, mimo iż trudno porównać wyniki tych badań z wynikami przytoczonym powyżej głównie z powodu odmiennej metody konstruowania kwestionariusza. W przypadku pytań o mocne i słabe strony miasta respondenci nie podawali subiektywnych skojarzeń, lecz mogli wybrać trzy odpowiedzi z podanej kafeterii. I tak na pytanie Jakie cechy Białegostoku i jego otoczenia są Pana(i) zdaniem atutami miasta w procesie jego rozwoju? 66% respondentów odpowiedziało zieleń, parki, lasy, 52% położenie geograficzne, 40% wyższe uczelnie. Pozostałe pozycje zajęły wskazania remonty dróg, warunki pod inwestycje, procesy inwestycyjne, dostępność komunikacyjna, rozwój sektora usług, potencjalni inwestorzy, biblioteki. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o cechy utrudniające rozwój miasta aż 71% respondentów wskazało brak miejsc pracy, 58% brak obwodnicy, a 31% remonty dróg. Na dalszych pozycjach znalazły się wskazania zła urbanistyka, władze miasta, złe zarządzanie, brak wykwalifikowanych kadr, położenie geograficzne, brak terenów/budynków pod inwestycje, brak obiektów kultury (kina, teatry), stan środowiska przyrodniczego. Trudno jednoznacznie wnioskować z przywołanych badań, czy wizerunek miasta w przekonaniu jego mieszkańców jest pozytywny. Niemniej jednak aż 87% badanych stwierdziło, że pozytywnie zmienił się on w stosunku do stanu sprzed lat, a 57% zauważyło, że warunki życia i zamieszkania w ciągu ostatnich 2 lat poprawiły się lub zdecydowanie się poprawiły. Równie wysoko oceniali respondenci swoje zadowolenie z faktu zamieszkiwania w Białymstoku 87% uznało, że są raczej zadowoleni i bardzo zadowoleni. Aż 85% badanych czuje się raczej lub mocno związanych z miastem, a 40% nie skorzysta- 12 Wyniki badań podaję za raportem z badań opinii mieszkańców Białegostoku, dostępnym na stronie 171

10 łoby z możliwości przeprowadzki do innego miasta. Zainteresowanie sprawami Białegostoku zadeklarowało 73% badanych. Można zatem przyjąć, że opinia białostoczan o własnym mieście, wyłaniająca się z przywołanych badań, wydaje się raczej pozytywna Skojarzenia pozytywne i negatywne w kreowaniu wizerunku miasta Białystok wnioski Jak już wspomniano, największym problemem w kreowaniu wizerunku Białegostoku jest obecnie jego niska rozpoznawalność w otoczeniu zewnętrznym. Respondenci spoza miasta identyfikują je głównie z położeniem geograficznym, aczkolwiek też nieprecyzyjnie. Ta identyfikacja łączy się z pozytywnymi skojarzeniami, dotyczącymi warunków przyrodniczych ( zielone płuca Polski ) i niekorzystnymi wyobrażeniami na temat uwarunkowań klimatycznych ( biegun zimna ). Pierwsza grupa skojarzeń stanowi niewątpliwie ważny trop do wykorzystania w turystycznej promocji miasta jako bazy wypadowej do zwiedzania regionu np. pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej i bardziej oddalonej od miasta, ale też lepiej znanej Puszczy Białowieskiej. Potencjalnym turystom z Polski ewidentnie brakuje informacji wzmacniających ten element wizerunku Białegostoku na terenie województwa znajdują się, poza wspomnianymi, jeszcze trzy parki narodowe (Biebrzański, Narwiański i Wigierski) oraz dwa krajobrazowe (Łomżyńska Dolina Narwi i Suwalski) 13. Wiedza na temat położenia Białegostoku wpisuje się w negatywny krąg wyobrażeń dotyczących wschodniej ściany Polski jako regionu słabo rozwiniętego, pozbawionego infrastruktury, zaniedbanego. Generują one jednoznaczne skojarzenia z Polską B, prowincjonalnością i biedą. Ten stereotyp jest trudny do przełamania, bo wymaga opracowania wielowątkowej polityki informacyjnej, obejmującej takie dziedziny, jak dostępność komunikacyjna, infrastruktura komunalna, edukacja i kultura. Mało kto wie, że Białystok nie aż tak bardzo oddalony od centrum Polski (189 km od Warszawy) dysponuje rozwiniętą (a przy tym dosyć tanią) bazą noclegowo-gastronomiczną i oferuje tury- 13 Wielu interesujących wiadomości o mieście dostarcza informator turystyczny o Białymstoku wydany przez Urząd Miejski w ramach projektu Promocja Podlasia poprzez budowę marki miasta Białegostoku. 172

11 stom wiele możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu. Strategia promocji dla tego segmentu odbiorców powinna eksponować informację, że w mieście wbrew pozorom wiele się dzieje. Świadczy o tym bogate kalendarium odbywających się przez cały rok, stałych i okazjonalnych imprez kulturalnych. Trudno tu przytoczyć całą ich listę, ale na wypromowanie zasługują zwłaszcza te związane z unikatową specyfiką kulturową miasta (np. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej) oraz te z własną, wypracowaną choć często poza regionem nieznaną marką (np. Dni Sztuki Współczesnej, Hip Hop Groove Festiwal, Zaduszki Bluesowe, Podlaski Festiwal Krótkich Filmów Niezależnych Zubroffka ). Obszary słabych lub martwych skojarzeń warto wzmocnić informacją o zabytkach (pałac Branickich ze zrewitalizowanymi ostatnio ogrodami czyli tzw. Wersal Polski, ale także pałac Lubomirskich, pałacyki fabrykantów, cerkiew św. Mikołaja, jeden z pierwszych w świecie kościołów modernistycznych, nietypowy trójkątny rynek i in.) oraz markowych instytucjach kultury (np. przywoływane już galeria Arsenał, Białostocki Teatr Lalek, ale też Opera i Filharmonia Podlaska, która w 2012 roku otrzyma nowy gmach z profesjonalną salą). Zestaw atrakcji kulturalnych uzupełniają wpisane w krajobraz miasta trasy spacerowe ( Aleja Bluesa, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Szlak Esperanto i Wielu Kultur ). Prezentując tę faktycznie bogatą i zróżnicowaną ofertę, nie można zapomnieć o właściwym stargetowaniu takiej informacji (z uwzględnieniem przede wszystkim wieku i poziomu wykształcenia odbiorców). Istotnym elementem, równoważącym przekonanie o prowincjonalności i zacofaniu Białegostoku powinien być wizerunek miasta akademickiego, na który ośrodek ten w pełni zasługuje. Niebiałostoczanie na ogół nie wiedzą, że w Białymstoku, jak już wspomniano, działają 22 uczelnie wyższe, na których studiuje 50 tys. studentów. Ta wiedza jest niezbędna do kreowania wizerunku miasta młodego, rozwijającego się, z bogatym życiem studenckim, a także do promowania jego oferty edukacyjnej. W przeciwieństwie do kultury i edukacji, ważną składową rzeczywistej rozpoznawalności Białegostoku stanowi dziś sport, a zwłaszcza piłka nożna, ściągająca do miasta w czasie rozgrywek tłumy kibiców. Klub Jagiellonia ma już własną, znaną w Polsce markę (m.in. dzięki 173

12 konsekwentnej działalności promocyjnej). Zapewne wzmocni ją oddanie do użytku Stadionu Miejskiego, którego budowa już się rozpoczęła. W kreowaniu wizerunku miasta jako ośrodka wydarzeń sportowych warto sprofesjonalizować informację o wielu innych dyscyplinach, które tu się rozwijają (boks, siatkówka, koszykówka), w tym także dyscyplinach niszowych (m.in. słabo promowane Międzynarodowe Zawody Balonowe). Wydaje się, że istotny problem w funkcjonowaniu obecnego wizerunku Białegostoku stanowi faktyczny brak skojarzeń osobowych, dzięki którym mógłby się dokonać transfer pozytywnych emocji związanych ze znanymi postaciami na pozytywny obraz miasta. Najsłynniejszym białostoczaninem, jak dowiodły badania instytutu IMAS, wciąż pozostaje Krzysztof Kononowicz. Dla samych mieszkańców, co oczywiste, jego popularność to raczej kłopot niż powód do dumy. Nic zatem dziwnego, że w sondażu Naukowego Koła Kulturoznawczego, w grupie wskazań deklarowanych przez białostoczan, nazwisko to się nie pojawiło. Kononowicz niewątpliwie rozsławił miasto, ale jednocześnie utrwalił omawiany już negatywny krąg skojarzeń związanych z etykietką prowincjonalności. Dziś bardzo potrzebna jest miastu skuteczna akcja typu Białystok to nie tylko Kononowicz. Szczególną rolę mogą w niej odegrać wizerunki osób publicznych deklarujących swoje przywiązanie do Białegostoku jako miejsca pochodzenia np. Paweł Małaszyński (który zauważył brak miasta na telewizyjnych mapach pogody) czy pominięta przez respondentów Kajah (w 2005 roku piosenkarka aktywnie włączyła się w organizację koncertu ku pamięci maturzystów ofiar wypadku pod Jeżewem). Lista znanych osób pochodzących z Białegostoku jest oczywiście o wiele dłuższa. Z punktu widzenia promocji miasta jak dowiodło badanie internetowe szczególnie ważne są postacie rozpoznawalne dzięki przekazom medialnym: m.in. reżyser Tomasz Babiński, aktorzy Edward Linde-Lubaszenko, Anna Romantowska, Justyna Sieńczyłło, pisarz Edward Redliński, fotograf Wiktor Wołkow czy piłkarze Marek Citko, Tomasz Frankowski. Słabo znany jest związek z Białymstokiem ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Jeszcze słabsza jest znajomość białostockich korzeni postaci historycznych np. poety Franciszka Karpińskiego, reżysera Dżigi Wiertowa, a nawet wspomnianego już Ludwika Zamenhofa. Trudno ocenić, kto ze sławnych białostoczan mógłby stać się twarzą miasta, 174

13 pewne jest natomiast, że stolica Podlasia może się pochwalić sporą galerią ewentualnych kandydatów do tej roli. Bez względu na to, która z osób przychylnie kojarzonych przez swoje pochodzenie i działalność z miastem mogłaby w przyszłości pełnić funkcję ambasadora marki, wydaje się, że zaangażowanie w promocję Białegostoku wyrazistych i pozytywnych wizerunków osobowych powinno ją w istotny sposób wzbogacić. Przywołane powyżej uwagi przede wszystkim dotyczą kreowania wizerunku stolicy Podlasia w otoczeniu zewnętrznym, ale w oczywisty sposób odnoszą się również do budowania identyfikacji z miastem samych mieszkańców. Kampania wizerunkowa skierowana do różnych grup odbiorców musi pozostawać spójna. Wyniki badań (zwłaszcza wskazania białostoczan) jedynie potwierdziły, że jednym z najważniejszych jej celów powinno być przełamanie niekorzystnego wyobrażenia identyfikującego Białystok jako miasto w letargu prowincjonalne i zaniedbane. Kluczem do sukcesu może być wprowadzenie skojarzeń przeciwnych, takich jak rozwój, dynamizm, nowoczesność Wizerunek Białegostoku w realizowanej obecnie strategii promocji miasta W przyjętej przez władze miasta strategii promocji kluczową rolę odgrywa budowanie marki miejskiej. Jednym z najważniejszych jej instrumentów stało się nowe logo w postaci motywu solarnego (połowa słoneczka z czerwonymi i żółtymi promieniami) i towarzyszące mu hasło Wschodzący Białystok. Filozofia tak wizualizowanej marki nawiązała do opisanych wcześniej skojarzeń. Chodziło o przełamanie stereotypu, łączącego położenie na ścianie wschodniej ze stygmatem zacofania i marazmu. Charakterystyczne jest wyeksponowanie pozytywnej etymologii słowa wschód oznaczającego nie tylko lokalizację geograficzną, ale także pojawienie się słońca nad horyzontem, początek dnia, a w wymiarze skojarzeń metaforycznych rozwój, witalność, ukierunkowanie na przyszłość. Takie właśnie uzasadnienie wizerunku marki przedstawił Urząd Miejski: Punktem wyjścia działań promocyjnych jest próba odwrócenia negatywnych skojarzeń, które w Polsce niesie ze sobą określenie ściana wschodnia, a także podobne 175

14 do niego w wydźwięku pojęcie Polski B. Białystok to bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, miejsce na mapie wschodniej części kraju. Stąd pomysł, by zamiast wstydliwie milczeć o kluczowej roli, jaką Białystok odgrywa we wschodniej części Polski, odważnie nawiązać do tego usytuowania i uczynić z niego ważny atut komunikacyjny. Mówiąc dosadnie, z marketingowego punktu widzenia lepiej być najlepszym na ścianie wschodniej niż osiemnastym czy czterdziestym drugim w całym kraju 14. Tak pomyślaną koncepcję wizerunkową uzupełniały szczegółowe ustalenia, wpisujące strategię promocji miasta w krąg nowych, pozytywnych skojarzeń, opisujących misję przyjętą dla tej strategii: Wschodzący Białystok jako korzystająca w pełni ze swojej wielokulturowej tradycji brama między Wschodem i Zachodem, centrum transferu ludzi, usług, środków finansowych, idei i nowoczesnego know-how, płynących z Zachodu na Wschód, a jednocześnie miasto otwierające Europę na duchowość, inspiracje kulturowe i potencjał gospodarczy Wschodu 15. Idea Wschodzącego Białegostoku jak wynika z przytoczonego opisu pozytywnie rozstrzygnęła opartą na uproszczonym schemacie opozycję nowoczesny Zachód zacofany Wschód. W dokonanej reinterpretacji tego schematu ważne wydaje się zwłaszcza podkreślenie otwarcia miasta na europejskie impulsy stymulujące rozwój, a jednocześnie zapowiedź wykorzystania specyfiki wynikającej z wielokulturowości, stawiającej na rozwój i międzyregionalne kontakty pogranicza. Strategia promocji oparta na pozytywnym sfunkcjonalizowaniu podstawowego kręgu skojarzeń negatywnych składających się na wyjściowy wizerunek miasta jest obecnie dosyć konsekwentnie przez władze Białegostoku realizowana. Warto tu wspomnieć choćby o kampanii przeprowadzonej w 2008 roku wśród mieszkańców miasta. Jej pomysł opierał się na wykorzystaniu wizerunków osobowych jednak nie celebrytów (jak zasugerowano w poprzednim rozdziale) ale zwykłych białostoczan, którzy na nośnikach reklamowych byli przedstawiani na tle nowych miejskich inwestycji. Przekaz werbalny wykorzystany w kreacji reklamowej sugerował, iż właśnie dynamiczny rozwój miasta daje możliwość indywidualnego rozwoju poszczególnych osób tu właśnie realizujących swoje zawodowe pasje i życiowe plany. W podobny 14 Cytowany fragment pochodzi z opisu marki Wschodzący Białystok dostępnego na stronie: [ ]. 15 Ibid. 176

15 sposób zaprojektowano kampanię zewnętrzną, realizowaną w maju i czerwcu 2010 roku Wykorzystanie pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu wizerunku miasta podsumowanie Przypadek Białegostoku przekonuje, że kreowanie docelowego wizerunku miasta, a w konsekwencji silnej marki miejskiej, ma charakter procesu, w którym najważniejsze jest zachowanie ciągłości podjętych działań. Szczególnie istotna wydaje się kwestia punktu startowego, wielokrotnie tu opisywanego jako rzetelne rozpoznanie postrzegania danego ośrodka w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Ustalenie poziomu rozpoznawalności miasta, ujawnienie pozytywnych i negatywnych skojarzeń z nim związanych, uzupełnienie ich identyfikacją kręgu skojarzeń martwych, wreszcie zdiagnozowanie przyczyn braku jakichkolwiek skojarzeń pozwala precyzyjnie wytyczyć przestrzeń wartości i atrybutów stanowiących przyszłe składowe budowanej marki. Każdy element wspomnianego obszaru musi podlegać czytelnej identyfikacji, powinien zostać logicznie sklasyfikowany, a ostatecznie poddany wyspecjalizowanej funkcjonalizacji. Skupienie się na skojarzeniach pozytywnych, a zignorowanie tych mniej przychylnych i zarazem niewygodnych, jest klasycznym przykładem zaklinania rzeczywistości już w fazie przygotowywania promocji generuje z konieczności nieprawdziwy obraz miasta jako produktu. Długofalowe skutki takiej strategii mogą się okazać bardzo niekorzystne. Nawiązanie do pozytywnych wyobrażeń na temat miasta jest oczywiście zasadne, zwłaszcza jeśli pochodzą one z otoczenia zewnętrznego. Takie wyobrażenia stanowią cenny fundament rozpoznawalności, na którym można budować, są dobrym impulsem do wzmacniania pozytywnego przekazu na temat miasta i jego walorów. Równie ważny, jeśli nie ważniejszy, jest jednak horyzont wyobrażeń negatywnych. To przede wszystkim istotny probierz społecznych nastrojów i oczekiwań. W przypadku otoczenia wewnętrznego, negatywnych opinii nie należy traktować jako kanalizującego działania promocyjne dowodu nieprzychylnego nastawienia mieszkańców do własnego miasta. Nawet w naj- 177

16 bardziej pesymistycznym ujęciu pozostają one świadectwem nie tylko (lub nie tyle) frustracji lokalnego środowiska, ale też autentycznej troski o wizerunek miejsca, w którym się mieszka, żyje i pracuje. Z kolei negatywne opinie otoczenia zewnętrznego należałoby odczytywać przede wszystkim jako sygnał złej lub zaniedbanej polityki informacyjnej miasta, które zapewne ma się czym pochwalić, a jednak takich działań nie podejmuje. Skojarzenia negatywne niewątpliwie warto w strategii wizerunkowej uwzględniać konotują one przecież zainteresowanie danym ośrodkiem, stwarzając naturalne podłoże do budowania wyobrażeń pozytywnych. Procedurę przekuwania wad w zalety należy zatem traktować jako konsekwentną reinterpretację wyjściowego obrazu miasta obudowywanie, a więc równoważenie nieprzychylnych opinii wiarygodnymi informacjami, przenoszącymi komunikat pozytywny. Proces ten nie polega bowiem na wymyślaniu wizerunku miastu, ale na tworzeniu koncepcji łączącej i uspójniającej jego rzeczywiste atrybuty. Podsumowanie Tekst porusza istotny problem związany z przygotowaniem strategii promocji miasta, a zwłaszcza z kreowaniem jego wizerunku. W przypadku ośrodka miejskiego punktem wyjścia właściwych działań promocyjnych nigdy nie jest punkt zerowy. Miasto jako potencjalny produkt marketingowy charakteryzuje się określonymi cechami wynikającymi z jego położenia geograficznego, uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Docelowy wizerunek miasta buduje się w oparciu o wspomniane czynniki obiektywne, ale równie istotną rolę odgrywają trudniejsze do jednoznacznego wyselekcjonowania czynniki subiektywne opinie, przekonania i emocje artykułowane przez różne grupy osób. W tekście poddano analizie możliwości i sposoby wykorzystania w kreowaniu wizerunku miasta tej drugiej grupy czynników. Szczególną uwagę poświecono roli skojarzeń negatywnych. Wskazano na metody, przy pomocy których można je zidentyfikować i sfunkcjonalizować w procesie budowania pozytywnej rozpoznawalności miasta. Rozważania teoretyczne ilustrują przykłady dotyczące wizerunku i strategii promocyjnej Białegostoku. 178

17 Słowa kluczowe: wizerunek, wizerunek miasta, marketing terytorialny, strategia, zarządzanie wizerunkiem The role of positive and negative associations in creating the city image Summary The text addresses a significant problem associated with the preparation of the strategy of city promotion, especially with the creation of its image. In the case of an urban center, the departure point for the right promotional activity is never zero point. The city as a potential marketing product is characterized by the specific features resulting from its geographical location, historical, economic, social and cultural conditions. The target image of the city is built on the basis of these objective factors, but also these are equally important subjective factors that are more difficult to unambiguously derive: the opinions, beliefs and emotions articulated by different groups of people. The text analyzed the possibilities and ways to use the second group of factors in creating the city image. Particular attention was devoted to the role of negative connotations. The methods were indicated, by which the connotations can be identified and exploited in building positive awareness of the city. Theoretical considerations are illustrated with examples for Białystok image and promotional strategy. Keywords: image, city image, identity, cities-monuments, territorial marketing, strategy, image management Bibliografia Monografie: 1. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Warszawa 2009, s Nelson T. D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s

18 Źródła internetowe: 1. [ ]. 2. default.aspx [ ]. 3. default.aspx [ ]. 4. [ ]. 5. [ ]. 180

Raport. IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o.

Raport. IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. IMAS International Sp. z o.o. Raport Z czym kojarzy się Białystok? IMAS International w październikowym badaniu Omnibus- zapytał Internautów, z czym kojarzy im się Białystok. Wyniki badania mogą posłuŝyć osobom zajmującym się promocją

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl Marka regionu (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek m.florek@ae.poznan.pl Zielona Góra, 15.12. 2008 marka czyli co? MIKSTURA CHEMICZNA? PEWNOŚĆ SIEBIE marka regionu strona funkcjonalna: konkretne

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych Ewa Boryczka, Tomasz Sulikowski Uniwer sytet Łódzki Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych raport z badań 2007 Opieka naukowa: dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Z czym Poznań się kojarzy?

Z czym Poznań się kojarzy? IMAS International Wrocław Z czym Poznań się kojarzy? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się nazwa Poznań. Wyniki badania mogą posłużyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja:

Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: Kampania wizerunkowa Lubuskie Warte zachodu Młode Lubuskie Realizacja: 16.10 15.11.2010 11.10.2010 Założenia Kampania ma na celu realizację zadania polegającego na utrwaleniu wizualizacji logotypu oraz

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Armin Mikos v. Rohrscheidt Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Marka w turystyce MARKA: nazwa, symbol lub termin służący dla oznaczenia produktu rzeczowego, usługi lub firmy na rynku (Altkorn

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r.

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. PODSUMOWANIE badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. LUBLIN, GRUDZIEŃ 2012 Prace nad badaniem marki PROJEKTOR wolontariat studencki trwały od

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Wrocław?

Z czym kojarzy się Wrocław? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Wrocław? Wrocław, luty 2009 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się nazwa Wrocław. Wyniki badania mogą posłużyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia 19 Hotel Nadmorski Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok HADEX S.A. / Hotel Nadmorski**** Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Strategia marketingowa i identyfikacja wizualna 2012 Whizbrand Group został

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE )

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) Konferencja podsumowująca, GDAŃSK, 25.11.2015 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA SPORTU I PROMOCJA POPRZEZ SPORT. Konrad Sikora

PROMOCJA SPORTU I PROMOCJA POPRZEZ SPORT. Konrad Sikora PROMOCJA SPORTU I PROMOCJA POPRZEZ SPORT Wspieranie sportu jest zadaniem własnym gminy. Przesądzają o tym: art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie. Promocja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy OD MARKI LOKALNEJ DO MARKI REGIONU Jacek Pogorzelski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P )

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P ) PREZENTACJA WYNIKÓW d l a r e k t o r ó w s z k ó ł w y ż s z y c h K r a k o w a B A D A N I E N A S T R O J Ó W S P O Ł E C Z N Y C H M I E S Z K A Ń C Ó W K R A K O W A M I C H A Ł A. C H R Z A N O

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci)

Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej. (beneficjenci) Śląskie. Manual systemu identyfikacji wizualnej 2016 (beneficjenci) str. 2 1. 2. 3. wprowadzenie logo zasady pisowni str. 3 str. 9 str. 25 1 wprowadzenie podstawowe wartości str. 3 Pozytywna energia jest

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA 2016-2022 INFORMACJE O PROGRAMIE W PREZENTACJI Dlaczego i po co powstał Program Strategiczny Promocji (PSP)? W jaki sposób PSP pomaga realizować cele

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Urząd Miasta Tarnowskie Góry przystąpił do programu Decydujmy Razem,

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wizerunek napojów Coca-Cola i Pepsi

Wizerunek napojów Coca-Cola i Pepsi Wizerunek napojów Coca-Cola i Pepsi Przedmiot: Badania w Public Relations Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Termin realizacji badań: czerwiec 2011 roku Autorzy: Damian Cejrowski Łukasz Flieger Natalia

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE Sondaż dla Miasta Krakowa zrealizowany przez TNS OBOP Warszawa, lipiec Na pytanie o najbardziej atrakcyjne polskie miasto, które mogłoby stać się wizytówką naszego

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

EWALUZACJA WEWNĘTRZNA W PRZEDSZKOLU

EWALUZACJA WEWNĘTRZNA W PRZEDSZKOLU EWALUZACJA WEWNĘTRZNA W PRZEDSZKOLU W roku szkolnym 2010/11 przeprowadzona została w naszym przedszkolu ewaluacja wewnętrzna procesu obserwacji i diagnozowania dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Warszawy oraz jej mieszkańców

Postrzeganie Warszawy oraz jej mieszkańców Prezentacja Postrzeganie Warszawy oraz jej mieszkańców Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta) 1 Informacje o badaniu Zakres tematyczny Związki emocjonalne

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo