SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A M A W I A J Ą C Y: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r W a r s z a w a - W e s o ł a Tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp p.n. LETNIE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Nr sprawy 7 / 2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została przygotowana przez członków Komisji Przetargowej w składzie: 1. Krzysztof KACPRZAK - Przewodniczący Komisji Piotr SIWEK - Sekretarz Komisji Grażyna GARWACKA - Członek Komisji Ewa SADLEJ - Członek Komisji Sylwia DUCHNA - Członek Komisji... Opinia Z A T W I E R D Z A M: Warszawa, dn r

2 Pan Edward KŁOS Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa Tel , fax działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR z dnia r. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.). zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: LETNIE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1 Zamawiającym jest: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła Regon: NIP: Znak Postępowania: 7 / 2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą lub Prawem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego - z możliwością zakończenia aukcją elektroniczną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy. 3. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 3.1 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 3.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 3.3 Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. 2

3 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu utrzymania letniego dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy obejmujące letnie oczyszczanie chodników i dróg: 1) mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie całej szerokości jezdni ulicy (z piasku i drobnych odpadów) wraz z dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi usytuowanymi w poziomie jezdni i tzw. martwymi polami jezdni, łącznie z bieżącym wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń, 2) oczyszczanie chodników z piasku i przerastających chwastów, 3) wypompowanie wody z zastoisk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik nr 2 Zestawienie Kosztów, - załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia Ogólne warunki realizacji zamówienia - załącznik nr 8 Wykaz ulic. 4.3 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. 4.4 Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod Nr Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia od dnia zawarcia umowy. 5.2 Termin zakończenia usługi: 1 listopada 2015 r. 5.3 Miejscem wykonywania zamówienia jest Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) wykażą wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi utrzymania letniego dróg o wartości nie mniejszej niż ,- zł (brutto) - z podaniem wartości, daty wykonania - z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) wykażą, że dysponują lub będą dysponowali sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia z informacją o podstawie dysponowania, tj.: - zamiatarki (min. 3 szt.): wyposażone min. w: - sprawny zespół szczotek umożliwiający zamiecenia jezdni jak też lewych i prawych opasek, - sprawnie działający system zraszania, - zmywarki (min. 1 szt.) wyposażone w sprawny system dysz umożliwiający zmycie całej szerokości jezdni ulicy, 3

4 - pojazd asenizacyjny (beczkowóz) - min. 1 szt. - pompa pływająca (np. klasy NIAGARA nr 1 lub wydajniejsza) min. 2 szt. Uwaga: Zamiatarki jak i zmywarki muszą być wyposażone w bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy jak i satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) zapewniający Zamawiającemu następujący zakres informacji: liczba jednostek sprzętowych wykonujących zadysponowane prace, godziny wyjazdu z bazy, prędkość jazdy pojazdu i lokalizacja pojazdu. 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Uwaga: Zamawiający dokona oceny powyższych warunków dopuszczających Wykonawców do udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z punktem 7 niniejszej SIWZ. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, W TYM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, wraz z wypełnionym - Zestawieniem Kosztów Zamówienia wzór stanowi załącznik nr 2 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu). 2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru), 3. wypełniony wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wg wzoru określonego w zał. Nr 4. Należy wykazać wykonanie, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi utrzymania letniego dróg o wartości nie mniejszej niż ,- zł (brutto) - z podaniem wartości, daty wykonania - z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu). 4. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w załączniku nr 3a w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu; 5. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 3b w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 6. wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy - wg wzoru załącznika nr 5A. - zamiatarki (min. 3 szt.): wyposażone min. w: a/ sprawny zespół szczotek umożliwiający zamiecenia jezdni jak też lewych i prawych opasek, b/ sprawnie działający system zraszania. - pojazd asenizacyjny (beczkowóz) - min. 1 szt. - pompa pływająca (np. klasy NIAGARA nr 1 lub wydajniejsza) min. 2 szt. 4

5 - zmywarki (min. 1 szt.) wyposażone w sprawny system dysz umożliwiający zmycie całej szerokości jezdni ulicy. Uwaga: Zamiatarki jak i zmywarki muszą być wyposażone w bezprzewodową łączność z bazą Wykonawcy jak i satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) zapewniający Zamawiającemu następujący zakres informacji: liczba jednostek sprzętowych wykonujących zadysponowane prace, godziny wyjazdu z bazy, prędkość jazdy pojazdu i lokalizacja pojazdu. - w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 7. wykaz części zamówienia zleconych podwykonawcom wg wzoru określonego w załączniku nr 7 (załączyć, w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków) - w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu, 8. zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 9 (dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby), 9. informację o nienależeniu do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 10 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 7.10 Dowód wniesienia wadium w wysokości 5000,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert). Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7a W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie. 1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika określającego m. in.: a) temat postępowania b) wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej c) wyznaczenie pełnomocnika d) zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 2) W powyższym przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty muszą być załączone: a) przez pełnomocnika komplet dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ wraz oryginałem pełnomocnictwa zawierającego wszystkie postanowienia wyszczególnione w pkt 7a, pkt 1, lit a) do lit. d) oraz dokumentami stwierdzającymi, iż osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnionymi do składania oświadczeń woli. b) przez każdego z pozostałych uczestników wymienionych w pełnomocnictwie komplet dokumentów wymienionych w punkcie 7 ppkt 2 i ppkt 6 SIWZ. 7.b Oferta składana przez spółkę cywilną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 7a - w imieniu spółki, b) dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 2 i ppkt 6 dotyczące każdego ze wspólników. 5

6 Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu. 7.c Oferta składana przez podmioty zagraniczne 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 7 pkt 2 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawionej nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzane w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie faksem - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła 8.2 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie procedury: p. Jerzy Błaszczyk Zespół Zamówień Publicznych, tel , w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Grażyna Garwacka kierownik Zespołu Ochrony Środowiska tel Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: Oferty muszą być złożone w formie pisemnej Zgodnie z art. 91b ustawy Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym 6

7 podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. WADIUM PRZETARGOWE 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Zwrot jak i zatrzymanie wadium opisuje art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30. dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Oferta Wykonawcy złożona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie w jakim złoży on korzystniejszą ofertę. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca powinien sporządzić jeden komplet dokumentów tworzących ofertę składającą się z elementów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ. Oferta wraz z załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez Zamawiającego. 2. Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim. 3. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 7. 7

8 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 8. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy 9. Wszystkie dołączane do oferty dokumenty i oświadczenia muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz ze zm.) i dołączone w sposób nie budzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy, nie później niż do dnia 12 marca 2015 r. do godz w Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1. Praskiego Pułku nr 33, Warszawa-Wesoła Wydział Obsługi Mieszkańców, Sala Obsługi, stanowisko Nr 5 lub Nr 6 Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła OFERTA PRZETARGOWA NA: UTRZYMANIE LETNIE DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY z dopiskiem: - nie otwierać przed 12 marca 2015 r. do godz Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert t.j. 12 marca 2015 r. o godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1. Praskiego Pułku 33, I piętro, sala nr

9 13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto (z podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu. 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 3. Cenę należy obliczyć zgodnie z przedmiarem, opisem przedmiotu zamówienia, podając ceny jednostkowe netto i brutto oraz wartość brutto. 4. Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na Zamawiającym. W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT. 7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert (patrz pkt. 14 SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony: Formularz Ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ) wraz z Zestawieniem Kosztów uwzględniające wynik aukcji. 14. TRYB OCENY OFERT 1. Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa. 2. Oferty oceniane będą w 3 etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: KRYTERIA OCENY OFERT 1. Cena 90 % Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 90 % Punkty przyznane za kryterium Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: gdzie: W x = (C min : C x) 90 W x ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto, C min cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych C x - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 9

10 2. Dysponowanie pojazdami spełniającymi normy czystości spalin - 10% 1) Zamawiający przyzna punkty w kryterium Dysponowanie pojazdami spełniającymi normy czystości spalin jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, pojazdami spełniającymi normy czystości spalin EURO 3 lub EURO 4 (i wyższe). 2) Zamawiający przyzna następujące punkty: - za każdy pojazd spełniający normę EURO 3: 1 pkt - za każdy pojazd spełniający normę EURO 4 i wyższą: 2 pkt 3) Zamawiający przyzna punkty w kryterium Dysponowanie pojazdami spełniającymi normy czystości spalin za maksymalnie pięć pojazdów będących do dyspozycji wykonawcy w trakcie wykonywania zamówienia. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. III etap: aukcja elektroniczna W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3. oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. 5. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie 14 SIWZ. 10

11 6. W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w pkt. 14 SIWZ, wiążąca jest ocena dokonana w II etapie. 7. W pkt. 12 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 15. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży umowę ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku realizacji przedmiotu umowy (O.C.) na cały okres realizacji umowy, (odpowiedzialność kontraktowa). Przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 1 egzemplarza polisy ubezpieczeniowej zawartej co najmniej na okres realizacji umowy. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a. w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego: najpóźniej w dniu podpisania umowy, b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2) od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 11

12 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 21. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 23. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE POLSKIEJ (ZŁ). 24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ZASTRZEŻENIEM OKOLICZNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W ART. 93 ust. 4 USTAWY. 25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK 26. INNE INFORMACJE Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 17 marzec 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo