Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.rowerowy.szczecin.pl"

Transkrypt

1

2 Spis treœci wstêp... 1 dlaczego rower... 2 wyposa enie miejskiego roweru... 3 zabezpiecz rower przed kradzie ¹... 6 poznaj infrastrukturê rowerow¹... 8 jak zostaæ rowerowym lobbyst¹ rowerem po ulicach jazda w deszczu zimowa jazda bezpieczeñstwo pierwsza pomoc na rowerze w komunikacji miejskiej i poci¹gu mandatownik rowerzysty i kierowcy dzieci na rowerach elegancja na rowerze dla kierowców Wersja internetowa Poradnika dostêpna jest na stronie: Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie mile widziane - tylko i wy³¹cznie za podaniem Ÿród³a oraz w celach niekomercyjnych. Szczecin 2009 fot. S. Turkiewicz

3 Poradnik Miejskiego Rowerzysty jest zbiorem porad rowerzystów z wieloletnim doúwiadczeniem w jeêdzie ulicami Szczecina. Ten sposób poruszania siæ ma swojà specyfikæ i do jego opanowania nie wystarczy jedynie umiejætnoúã utrzymania siæ na siodeùku. Rower to najlepszy œrodek transportu w Szczecinie. Zanim przeciúniesz siæ samochodem przez zakorkowane ulice i znajdziesz miejsce do zaparkowania, rowerem dawno juý bædziesz na miejscu. Rower to takýe ekologia, 40% zanieczyszczenia powietrza w miastach pochodzi z rur wydechowych samochodu. By sprawnie poruszaã siæ w miejskim ruchu trzeba poznaã kilka tajników rowerowania. Nauczymy ciæ asertywnej jazdy i przydatnych manewrów, dziæki którym poczujesz siæ pewniej i bezpieczniej na drodze. Rowerowy Szczecin Al.Wyzwolenia 7/ Szczecin tekst: Bartosz Skórzewski, Joanna Byliñska, Tomasz Pañczak, Paweù Krawczyk, Wojciech Przybysz, Adam Baniewicz, kurierzy rowerowi z firmy Goniec, Kalina Kruszyñska, Anna Maciejewska, Tomasz Loga, Robert Saùata, Tomasz Murgrabia, Spo³eczne Stowarzyszenie Ratownicze sk³ad: Joanna Byliñska ISBN Wydrukowano na papierze bezdrzewnym. 1

4 Dlaczego rower Rower jest najlepszy do pracy, do szko³y, na uniwersytet czy na zakupy. Rowerem dojechaæ mo na wszêdzie i w wielu przypadkach o wiele szybciej ni samochodem. Ekonomiczny. Nie p³aci siê obowi¹zkowych ubezpieczeñ, ani nie jest siê zale nym od cen paliwa i parkomatów. Rowerowym silnikiem s¹ miêœnie! Czêœci rowerowe oraz serwisowanie s¹ tanie w porównaniu do awarii samochodów. Bardziej wprawieni rowerzyœci naprawiaj¹ rowery samodzielnie. Mobilny. W ka dej chwili mo esz zatrzymaæ siê, gdy przypadkiem spotkasz znajomych lub zobaczysz coœ interesuj¹cego. Po drodze z pracy do domu o wiele szybciej za³atwisz tysi¹c spraw nie martwi¹c siê o parking dla samochodów i zatory na drodze. Czy samochodem w godzinach szczytu odwiedzisz kilka miejsc w centrum w ci¹gu godziny? Rowerem to mo liwe! Przy umiarkowanym wysi³ku nie poczujesz zmêczenia. fot. Maciej Szymula Zdrowy. Zapewnia siê codzienn¹ dawkê ruchu i nie wymaga dodatkowego spêdzania czasu w si³owni czy klubie fitness. Rowerem mo na jeÿdziæ przez d³ugie lata! Ekologiczny. Nie truje i nie ha³asuje. Rowerowe miasto to miasto ywe, przyjazne jego mieszkañcom, zielone i z czystym powietrzem, gdzie samochód nie jest dominuj¹c¹ atrakcj¹. 2

5 Wyposa enie roweru Rower na miasto lub podmiejskie wycieczki musi byæ odpowiednio wyposa ony. Gdy zadbasz o podstawowe sprawy, ka da przeja d ka rowerowa bêdzie sprawia³a przyjemnoœæ! B³otnik. Jeden z wa niejszych elementów prawdziwego miejskiego roweru. Im d³u szy, tym wiêksza pewnoœæ, e przemkniemy przez miasto such¹ nog¹, nawet w strugach deszczu. Na koñcu b³otnika warto przymocowaæ chlapacz. Os³ona ³añcucha. Zabezpiecza nogawkê rowerzysty przed ubrudzeniem od ³añcucha, a tak e sam ³añcuch przed wod¹ i piaskiem. Najlepsze s¹ modele pe³ne, os³aniaj¹ce ca³y ³añcuch, ale te mo na zainstalowaæ jedynie przy rowerach z przerzutk¹ ukryt¹ w piaœcie. Jeœli mamy zewnêtrzne przerzutki mo na zastosowaæ tylko os³onkê chroni¹ca górn¹ czêœæ ³añcucha i przedni¹ zêbatkê. Opony. W mieœcie poruszaæ bêdziemy siê z regu³y po asfalcie, wiêc najlepsz¹ opcj¹ s¹ g³adkie opony z bie nikiem w formie wyciêtych rowków, a nie klocków. W¹skie opony daj¹ stosunkowo ma³e opory toczenia, a szerokie lepsz¹ przyczepnoœæ na grz¹skim gruncie. Oczywiœcie oponê dobieramy stosownie do rozmiaru obrêczy jak¹ posiadamy. Do jazdy po terenie, gdzie ³atwo o przebicie przewidziano opony ze specjalnym pogrubionym bie nikiem, tzw. protektorem. Coraz wiêcej opon posiada odblaskowe paski poprawiaj¹ce widocznoœæ z boku. Nó ka. Sportowe lub wyczynowe rowery czêsto pozbawione s¹ nó ek. Rower miejski natomiast, obci¹ ony sakwami, trudno oprzeæ o œcianê, a k³adzenie na ziemi brudzi siode³ko i powoduje, e wysypuj¹ siê zakupy z koszyka. Warto wiêc do roweru miejskiego przykrêciæ tak¹ podpórkê. Baga nik, sakwa, koszyk. Wielu rowerzystów u ywa zwyk³ego plecaka na rower. Warto jednak przykrêciæ baga nik, na którym zawiesimy torbê lub sakwê. Na rynku dostêpne s¹ torby na ramiê ze specjalnymi haczykami umo liwiaj¹cymi powieszenie na baga niku. Kupuj¹c baga nik zwróæ uwagê na rodzaj mocowania do ramy. Dobrym pomys³em te jest koszyk na kierownicy, wiklinowy czy metalowy - daje mo liwoœæ szybkiego w³o enia torby lub reklamówki. chlapacz os³ona ³añcucha 3

6 Przerzutki, przek³adnie. Pozwalaj¹ regulowaæ prêdkoœæ roweru i wysi³ek napêdzaj¹cego go cz³owieka. Popularne przerzutki przesuwaj¹ ³añcuch pomiêdzy poszczególnymi zêbatkami. Ich zalet¹ jest stosunkowo niska cena, prosta i lekka konstrukcja, wad¹ natomiast szybkie zu ywanie ³añcucha i koniecznoœæ czêstej konserwacji. Coraz popularniejsze staj¹ siê rowery z piast¹ planetarn¹, czyli z przerzutkami ukrytymi w piaœcie (oœ ko³a). S¹ odporne na warunki atmosferyczne, biegi mo na zmieniaæ w trakcie postoju, a ³añcuch zu ywa siê znacznie wolniej i mo na go w ca³oœci obudowaæ. Wad¹ jest doœæ du y ciê ar, skomplikowana budowa i wysoka cena. Ciœnienie w ko³ach i wentyle. Im wiêksze ciœnienie w dêtce, tym mniejsze opory toczenia w trakcie jazdy i trudniej zniszczyæ obrêcz na wystaj¹cym krawê niku. Ale tym samym wiêcej nierównoœci wyczuwamy pod ko³ami i mocniej siê od nich odbijamy. Przedzia³ ciœnienia, na jakie mo emy sobie pozwoliæ, powinien byæ podany na oponie. S¹ trzy rodzaje wentyli: rowerowy (Dunlopa) pasuje do wszystkich pompek, najbardziej rozpowszechniony samochodowy (Schradera) bez problemu napompujemy na stacji benzynowej, a wentyle typu Presta najczêœciej spotykamy u kolarzy. Nie trzeba mieæ osobnej pompki do ka dego wentyla, wystarczy dokupiæ za kilka z³otych odpowiedni¹ przejœciówkê. wentyl Presta Rama. Dla kobiet ceni¹cych sobie styl, warto poleciæ damkê, gdy wygiêta rama pozwala jechaæ w spódnicy. U³atwia te zsiadanie, zw³aszcza, gdy z ty³u mamy kosz wy³adowany zakupami. Coraz modniejsze s¹ tzw. Holendry, ale ich wad¹ jest ciê ar czêsto przekraczaj¹cy 25 kg. Damki dobre s¹ i dla panów, szczególnie tych je d ¹cych w p³aszczach. Plastikowa boczna os³ona tylnego ko³a przydatna jest szczególnie dziewczynom je d ¹cym w spódnicy, bowiem uniemo liwia wpl¹tanie jej w szprychy lub pochlapanie wod¹. Pokrowiec na siode³ko. Przydatny jest szczególnie w deszczowe lub œnie ne dni. Zak³adamy go na siode³ko roweru pozostawionego na dworze, by po powrocie zdj¹æ os³onkê i mieæ suche siode³ko. Pokrowcem mo e byæ foliowa reklamówka. Wyposa enie roweru zgodne z przepisami Rower, w myœl rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury, musi posiadaæ: z przodu jedno œwiat³o pozycyjne barwy bia³ej lub ó³tej; z ty³u jedno œwiat³o odblaskowe barwy czerwonej o kszta³cie innym ni trójk¹t oraz jedno œwiat³o pozycyjne barwy czerwonej, które mo e byæ migaj¹ce; co najmniej w jeden skutecznie dzia³aj¹cy hamulec; w dzwonek lub inny sygna³ ostrzegawczy o nieprzeraÿliwym dÿwiêku. przejœciówka wentyl Dunlopa Wiêcej przepisów dotycz¹cych wyposa enia roweru w wersji internetowej poradnika: 4

7 Tyle przepisy, co natomiast mówi dobra praktyka? Jak œwieciæ? Migaj¹ce œwiat³a w rowerze s¹ znacznie lepiej widoczne ni œwiat³a stale œwiec¹ce, zw³aszcza w sytuacji, kiedy obok rowerzysty jedzie kilkanaœcie samochodów œwiec¹cych mocnymi reflektorami. Nale y unikaæ d³ugich przerw pomiêdzy b³yskami, dlatego miganie powinno odbywaæ siê ze sta³¹ czêstotliwoœci¹ nie mniejsz¹ ni 1 Hz (60 przerw na minutê) przy czym czas œwiecenia powinien byæ zbli ony do czasu trwania przerw. Ponadto œwiat³a pozycyjne oraz odblaskowe (oœwietlone œwiat³ami drogowymi innego pojazdu) powinny byæ widoczne w nocy przy dobrej przejrzystoœci powietrza z odleg³oœci co najmniej 150 m. Czerwone nie mog¹ byæ widoczne z przodu, a bia³e z ty³u, inaczej mo emy zdezorientowaæ kierowcê. Uderzenia boczne rowerzysty to najczêstszy rodzaj wypadku, wiêc warto do szprych przykrêciæ odblaski lub za³o yæ oponê z odblaskami. Obecnie przepisy nakazuj¹ umieszczanie oœwietlenia w odleg³oœci cm nad jezdni¹. Jednak œwiat³o rowerowe na wysokoœci reflektorów samochodów jest s³abo widoczne i warto umieszczaæ je wy ej, np. na kierownicy. Kiedy zapalaæ? Rower nie posiada œwiate³ mijania, a jedynie pozycyjne, wiêc obowi¹zek korzystania ze œwiate³ ca³¹ dobê nie obowi¹zuje rowerzystów. Œwiat³a trzeba zapaliæ w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza (deszcz, œnieg, mg³a, zmierzch), a tak e noc¹. Wspomaganie elektryczne. Obecne polskie przepisy zupe³nie nie przewiduj¹ tego rodzaju pojazdów. Mo na wrêcz domniemywaæ, e s¹ to zwyk³e pojazdy silnikowe, którymi na przyk³ad nie mo na jechaæ po drodze rowerowej. Zachodnie przepisy dopuszczaj¹ wyposa enie roweru w pomocniczy napêd elektryczny o znamionowej mocy ci¹g³ej nie wiêkszej ni 250W, zasilany napiêciem nie wy szym ni 48V i który jest automatycznie od³¹czany kiedy rower osi¹ga prêdkoœæ 25 km/godz. Pr¹dnica. Poza klasycznym dynamem stawiaj¹cym du e opory toczenia mo na kupiæ te pr¹dnice ukryte w piaœcie ko³a. S¹ ciê sze, ale nie spowalniaj¹ roweru. Kupuj¹c œwiat³a na dynamo zapytaj siê o te z kondensatorem podtrzymuj¹cym napiêcie przez kilka minut podczas postoju roweru (np. gdy czekamy na œwiat³ach). Dzwonek. Brzêczy na wybojach, zajmuje miejsce na kierownicy, nie pasuje do roweru... ale trzeba przyznaæ, e czasami siê przydaje np. do ostrzegania ludzi na drogach rowerowych. W nag³ych sytuacjach, takich jak otwieranie drzwi samochodu tu przed nosem rowerzysty, najlepszym i najszybszym dzwonkiem jest w³asne gard³o. UWAGA!!! wywo³a szybsz¹ reakcjê u kierowcy, ni dryn dryn dzwoneczka na kierownicy. Ÿród³o: stylowa sakwa na rower 5

8 Zabezpiecz rower przed kradzie ¹ Nie ma idealnego zabezpieczenia roweru przed kradzieýà. Jedyne co moýemy zrobiã to sprawiã, by nie opùacaùo siæ kraúã. Rower na miasto sùuýàcy gùównie do komunikacji lub niewielkich jednodniowych wycieczek nie musi mieã osprzætu z najwyýszej póùki. Statystyki donoszà, ýe zdecydowana wiækszoúã kradzionych rowerów znika z balkonów, piwnic, garaýy lub klatek, wiæc najbezpieczniejszy rower to taki, na którym jedziesz do pracy i zostawiasz na ulicy. Rodzaje zapiæã Zakup dobrej zapinki to umiejætnoúã kompromisu pomiædzy zasobnoúcià portfela, ciæýarem torby, w której bædziemy woziã zapinkæ i spokojem ducha. U-lock i cieszà siæ dobrà opinià wúród rowerzystów. Skùadajà siæ ze stalowego præta w ksztaùcie litery U (szekli) i metalowej sztaby z zamkiem. W sklepie warto zapytaã o ich wùaúciwoúci, bo ceny wahajà siæ od 60 do okoùo 400 zù. Zapiæcia tego typu naleýà do najmocniejszych, ale sà ciæýkie i waýà od 0,5 do nawet 2,5 kg. Wadà tego zapiæcia teý jest jego sztywny ksztaùt, przez co moýna mieã ograniczone moýliwoúci z przypinaniem roweru do latarni itp. Ùañcuchy sà z reguùy mocniejsze od zapinek typu U-lock, ale sà jeszcze ciæýsze i droýsze. Dajà jednak wiækszà swobodæ przypinania roweru w przeciwieñstwie do sztywnej szekli. Nie moýna jednak myliã ùañcuchów rowerowych z tymi do przywiàzywania krowy na pastwisku! Linki stalowe róýnià siæ jakoúcià materiaùu i gruboúcià. Warto zwróciã uwagæ nie tylko na konstrukcjæ samego zapiæcia, ale i na zamek - stalowy jest bardziej odporny na rozwiercenie. Trzeba siæ jednak liczyã z tym, ýe stalowe linki, nawet kilkuwarstwowe, stanowià raczej symboliczne zabezpieczenie - dobre jedynie w sytuacjach, kiedy pozostawiony rower mamy caùy czas pod kontrolà. O-lock na staùe dokræcony do roweru sùuýy do spinania tylnego koùa z ramà. Dziæki temu drug¹ zapinkê moýemy wykorzystaã do zszczepienia ramy i przedniego koùa ze stojakiem. Znakowanie. Rower moýna uchroniã przed kradzieýà znakujàc go, marzàc farbà tak, by nie wyglàdaù zachæcajàco dla zùodzieja. Na przykùad przez wydrapanie napisu wewnàtrz obræczy koùa albo pochlapanie ramy farbà. Znakowaniem rowerów zajmuje siæ takýe policja. Na ramie, U-lock linka O-lock Ýadna zapinka nie jest doskonaùa. Wynika to z samej istoty konstrukcji roweru, który skùada siæ wyùàcznie z czæúci zamiennych poskræcanych úrubami. Zùodziej nawet nie kradnàc caùego roweru, moýe ùatwo przywùaszczyã sobie siodeùko ze sztycà, koùo czy inne cenne czæúci. SprawdŸ stronê bazarowerow.pl i zarejestruj swój rower. 6

9 z reguùy od spodu, grawerowany jest odpowiedni numer, zaklejany potem przeêroczystà naklejkà chroniàcà przed korozjà. Numer trafia do ogólnego spisu i w razie na przykùad udaremnienia próby sprzedania kradzionego roweru, ùatwiej jest trafiã do prawdziwego wùaúciciela. Alarm. Ci, którzy bezpieczeñstwo roweru traktujà bardzo powaýnie mogà kupiã specjalny alarm rowerowy. Sà dwa rodzaje jedne z nich przymocowane do roweru po wùàczeniu reagujà na wstrzàsy, drugie skùadajà siæ z linki stalowej i zamiast zamka majà metalowe pudeùko. Alarm zaczyna wyã w momencie przerwania linki. Jak przypinaã rower Koùo od roweru odkræca siæ w kilka sekund, wiæc jeúli przypniesz rower tylko za koùo, po powrocie okazaã siæ moýe, ýe roweru juý nie zastaniesz. Co zrobiã, jeúli w danym miejscu nie ma odpowiedniego stojaka rowerowego? Sùupy, barierki wszystkie elementy maùej architektury, które speùniajà wymogi dobrego przytwierdzenia do podùoýa i umoýliwiajà przypinanie roweru za ramæ i koùo, mogà za taki stojak posùuýyã. Zabieraj ze sobà wszystkie ruchome elementy jak lampki, licznik, pompkæ, bidon itp. Jeúli zapinasz rower zapinkà U-lock zawsze zakùadaj jà moýliwie ciasno, aby utrudniã zùodziejowi manewrowanie narzædziami. Naleýy zamykaã tak, aby dziurka zamka byùa trudno dostæpna. Uwaýaj, do czego przypinasz. Kupowanie drogiego sprzætu nie ma sensu, gdy rower zapniemy do cienkiej siatki lub sùupka, który ùatwo wyciàgnàã z ziemi. Pozostawianie roweru przypiætego do znaku drogowego, np. na kilka godzin w nocy, teý nie jest najszczæúliwszym pomysùem. Tarczæ znaku odkræciã moýna w minutæ, potem wystarczy tylko unieúã rower do góry i zdjàã ze sùupa. Rower stawiaj w miaræ moýliwoúci w widocznym miejscu tak, by ewentualny zùodziej nie miaù swobody dziaùania. Najlepiej w pobliýu kamer przemysùowych, które zazwyczaj montowane sà przy bankach, bankomatach i duýych sklepach. fot. B. Skórzewski 7

10 Poznaj infrastrukturê rowerow¹ Infrastruktura rowerowa to nie tylko œcie ki rowerowe, to pasy rowerowe, kontrapasy, œluzy rowerowe, bus pasy i wiele innych rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych rozwojowi transportu rowerowego. Droga dla rowerów to droga przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Na ogó³ mamy do czynienia z dwukierunkowymi o szerokoœci min. 2 m, rzadziej z jednokierunkowymi o szerokoœci min. 1,5 m. Rowerzysta ma obowi¹zek korzystania z drogi dla niego przeznaczonej, ale oczywiœcie z zachowaniem zdrowego rozs¹dku. Jeœli pomiêdzy rowerzyst¹, a drog¹ dla niego jest kilka pasów ruchu lub wjazd na tê drogê wymaga karko³omnych manewrów, rozs¹dniej jest jechaæ jezdni¹. Piesi nie mog¹ chodziæ po drodze dla rowerów, gdy obok jest chodnik. Jeœli natomiast jest jedynie droga rowerowa to mog¹ oni z niej skorzystaæ ustêpuj¹c pierwszeñstwa rowerzystom. Drogi rowerowe uchodz¹ za cudowny wynalazek zawsze poprawiaj¹cy bezpieczeñstwo, ale niestety tak jak istniej¹ niebezpieczne drogi dla samochodów, tak istniej¹ niebezpieczne drogi dla rowerzystów. Bia³ystok, ul.zielonogórska. Dwukierunkowa droga dla rowerów. a b c a) droga dla rowerów na ca³ej szerokoœci b) droga dla rowerów po lewej, chodnik po prawej c) droga dla rowerów po prawej, chodnik po lewej Kilka porad dla jad¹cych drog¹ rowerow¹: przed przejazdem rowerowym nie zawsze jest zachowana widocznoœæ lub droga rowerowa zmienia swoj¹ geometriê, przez co rowerzysta skupia uwagê na utrzymaniu toru jazdy zamiast na zbli aj¹cych siê samochodach (Rys. 6, s. 16), wje d aj¹c na przejazd rowerowy, na zielonym œwietle, mo na zostaæ potr¹conym przez samochody jad¹ce z trzech ró nych stron (kierowcy korzystaj¹ z zielonej strza³ki - warunkowy skrêt). Ta niebezpieczna sytuacja jest niestety zgodna z przepisami!, na drogach rowerowych, tak jak na jezdni, nale y jechaæ praw¹ stron¹, s³aba separacja wizualna dróg rowerowych, wykonanych z czerwonych kostek betonowych powoduje, e piesi chodz¹ po nich i ³atwo o kolizjê, wysokie krawê niki na przejazdach rowerowych mog¹ trwale uszkodziæ ko³o i zmuszaj¹ do zwalniania w tym miejscu, co jest niezgodne z przepisami, manewr skrêtu w prawo uchodzi za bezkolizyjny i wiêkszoœæ kierowców nie ma zwyczaju obracania g³owy w kierunku nadje d aj¹cego rowerzysty. 8

11 Pas rowerowy to jednokierunkowy pas ruchu o szerokoœci co najmniej 1,5 m, wyznaczony w jezdni, przeznaczony do ruchu rowerów jednoœladowych i oznaczony oznakowaniem poziomym. Ma przewagê nad drog¹ rowerow¹, gdy ³atwiej przeprowadziæ go przez skrzy- owanie, zapewnia lepsz¹ widocznoœæ, nie ma na nim pieszych, ³atwiej skomunikowaæ go z drogami poprzecznymi. Docenili to Niemcy zastêpuj¹c wiele œcie ek rowerowych pasami rowerowymi. Pod pr¹d (Kontrapasy, T-22) Lepiej jechaæ ma³o ruchliw¹ ulic¹ pod pr¹d, ni ruchliw¹ zgodnie kierunkiem jazdy. Dlatego w wielu miastach Europy (w Polsce te ) udostêpnia siê dla rowerzystów jednokierunkowe drogi w obu kierunkach. Robi siê to za pomoc¹ umieszczenia pod znakiem B-2 zakaz wjazdu tabliczki T-22 nie dotyczy rowerów oraz niekiedy dodatkowo za pomoc¹ kontrapasów. Kontrapas rowerowy to jednokierunkowy pas ruchu wyznaczony w jezdni przeznaczony do ruchu rowerów jednoœladowych w kierunku przeciwnym do ruchu ogólnego. Dziêki tym zabiegom poprawia siê bezpieczeñstwo i skraca trasê przejazdu, co pozytywnie wp³ywa na rozwój transportu rowerowego. Œluza rowerowa to czêœæ jezdni na wlocie skrzy owania na ca³ej szerokoœci pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ust¹pienia pierwszeñstwa, w tym oczekiwania na zmianê œwiate³ na skrzy owaniu. Œluza umo liwia rowerzyœcie zatrzymanie siê przed samochodami stoj¹cymi na czerwonym œwietle, dziêki czemu rowerzysta jest lepiej widoczny i ³atwiej mu skrêciæ w lewo. fot. krakow.bicycles Kraków, ul. Starowiœlna. Pas rowerowy pozwala rowerzystom, jako jedynym, przejechaæ przez skrzy owanie na wprost. Poznañ, ul. Noskowskiego. Kontrapas na ulicy jednokierunkowej umo liwia przejazd rowerzystom w kierunku przeciwnym do ruchu ogólnego. Hanower. Œluza rowerowa u³atwiaj¹ca skrêt w lewo. Zielone Mazowsze, fot. R. Rakower 9

12 Bus pas. Pasy w jezdni (z napisem BUS) przeznaczone dla autobusów czêsto dostêpne s¹ tak e dla rowerzystów. Oznaczone musz¹ byæ rowerkiem, takim samym jak na drogach rowerowych. Erlangen, Niemcy. BUS pas dostêpny dla rowerzystów. fot. M. Beim Ulica rowerowa to zwyk³a ulica z uspokojonym ruchem, gdzie rowerzysta ma pierwszeñstwo. Strefa uspokojonego ruchu. Najlepsza droga rowerowa to zwyk³a ulica z uspokojonym ruchem, czyli spowolnionym do prêdkoœci poni ej 30 km/godz. za pomoc¹ progów spowalniaj¹cych, zwê eñ, zmian geometrii drogi itp. W takich miejscach rowerzysta mo e czuæ siê bezpiecznie na jezdni, wiêc tutaj raczej nie nale y budowaæ dróg rowerowych. Niemcy. Ulica rowerowa. a a) Oznakowanie C-16+T-22 - droga dla pieszych, po której mog¹ jeÿdziæ rowerzyœci b) droga pieszo-rowerowa b fot. M. Jackowski Drogi pieszo - rowerowe s¹ to chodniki o szerokoœci co najmniej 3,5 m, po których rowerzyœci musz¹ siê poruszaæ. Tutaj pierwszeñstwo maj¹ piesi, a rowerzysta ustêpuje im drogi. Rower porusza siê bezszelestnie, wiêc omijaj pieszych z du ym odstêpem. Ze wzglêdu na kolizjê z pieszymi odradza siê stosowanie takich rozwi¹zañ na terenie zabudowanym. Chodniki. Wedle obowi¹zuj¹cych przepisów rowerzystom nie wolno poruszaæ siê po chodniku. S¹ jednak dwa wyj¹tki od tej regu³y, dziêki którym rowerzysta mo e (ale nie musi) korzystaæ z chodnika: na jezdni dopuszczona jest prêdkoœæ pojazdów wiêksza ni 50 km/godz., a szerokoœæ chodnika przekracza 2 metry; oraz gdy rowerzysta ma poni ej 10 lat lub jest opiekunem takiego dziecka. 10

13 Mimo zakazu wielu rowerzystów korzysta z chodnika boj¹c siê ruchliwej ulicy lub warunki pogodowe zagra aj¹ bezpieczeñstwu na jezdni. Pamiêtajmy o kilku zasadach: na chodniku jesteœ goœciem nie dzwoñ zatem na pieszych domagaj¹c siê ust¹pienia drogi, poruszasz siê bezszelestnie i zdecydowanie szybciej ni pieszy, uwa aj na ludzi wychodz¹cych z bramy, z zaparkowanego samochodu itp. Drogi piesze nie dotycz¹ce rowerów to chodniki z oznakowaniem C-16 + T-22. Pe³ni¹ tak¹ sam¹ funkcjê co drogi pieszo - rowerowe z t¹ tylko ró nic¹, e s¹ nieobowi¹zkowe dla rowerzystów i nie musz¹ byæ szerokie na 3,5 m. Stosuje siê je w wyj¹tkowych sytuacjach jako tymczasowe ³¹czniki dróg rowerowych lub (czêsto w Niemczech) do oznakowania dróg rowerowych, które okaza³y siê niewygodne dla rowerzystów. Lepiej jezdni¹ ni chodnikiem. By efektywnie wykorzystaæ rower trzeba rozpêdziæ go do prêdkoœci km/godz., a taka prêdkoœæ to stanowczo za du o by jechaæ miêdzy pieszymi. Je d ¹c po chodniku przeszkadzasz pieszym, lawirujesz miêdzy nimi, wiêc ³atwo o kolizjê. Sygnalizacja na skrzy owaniach zaprogramowana jest tak, by zapewniæ p³ynny przejazd samochodom a nie pieszym czy rowerzystom, tak wiêc jad¹c jezdni¹ oszczêdzasz sporo czasu i energii. Na jezdni nie ma tak e wystaj¹cych krawê ników, s³upów itp. Przejazd dla rowerów to powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przeje d ania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Nie wolno myliæ przejazdu rowerowego z przejœciem dla pieszych! Zgodnie z przepisami po przejœciu dla pieszych idziemy, po przejeÿdzie rowerowym jedziemy. Bêd¹c na przejeÿdzie rowerowym mamy pierwszeñstwo nad samochodami, ale nie mamy go bêd¹c jeszcze przed przejazdem rowerowym, nawet jeœli jedziemy wzd³u drogi g³ównej, a samochód wyje d a z osiedlowej (zapis ten jest niezgodny z Konwencj¹ Wiedeñsk¹, miejmy nadziejê, e niebawem zostanie zmieniony). Sygnalizator dla rowerzystów (S-6 rower ) nie zawsze zapala siê jednoczeœnie z sygnalizatorem dla pieszych (S-5 pieszy ). Nie jest to b³¹d, a œwiadome dzia³anie. 11 Szczecin. Przejazd rowerowy. Wroc³aw. Jednokierunkowa ulica udostêpniona dla rowerzystów w obu kierunkach. fot. Wroc³awska Inicjatywa Rowerowa fot. T. Loga

14 Jak zostaæ rowerowym lobbyst¹ Ka dy z nas mo e zasygnalizowaæ problem w³adzom Szczecina samemu anga uj¹c siê w aktywny monitoring dzia³añ Urzêdu Miejskiego. Pisz pisma do Urzêdników, Prezydenta Miasta i Radnych, informuj media o Ÿle lub dobrze zaprojektowanych drogach rowerowych. Mów g³oœno o tym co nale y zmieniæ. Szczeciñski Urz¹d Miejski nie radzi sobie z tworzeniem udogodnieñ dla rowerzystów, nie wie te czêsto jak poprawiæ ich bezpieczeñstwo. Denerwujeciê to? Dzia³aj! Masz do tego prawo! Pamiêtaj, e wiêkszoœæ osób odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej nie wsiada na rower w ogóle! Ludzie ci bardzo czêsto nie wiedz¹ nawet, e droga rowerowa, któr¹ zaprojektowali jest niewygodna lub niebezpieczna. Sytuacja naszego miasta zale y g³ównie od ciebie - od twojej aktywnej postawy. O tym jak pisaæ pisma znajdziesz na stronie Rowerowego Szczecina. Zapraszamy tak e na forum rowerowe - pamiêtaj, e nie warto dzia³aæ w osamotnieniu, a wspólnie mo na o wiele wiêcej osi¹gn¹æ. Szczecin, kwiecieñ Wielki Przejazd Rowerowy. fot. Schadock 12 Nieprawid³owoœci i usterki na drogach rowerowych (nierówna kostka betonowa, wysokie krawê niki (max. mog¹ mieæ 1 cm), a tak e porz¹dek na drogach: Zarz¹d Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM). Parkowanie na drogach rowerowych Stra Miejska (telefon alarmowy: 986, 96-56) lub Policja (tel. 997, 112 z telefonu komórkowego). Rozwój sieci dróg rowerowych Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Wydzia³ Inwestycji Miejskich Urzêdu Miasta Zarz¹d Dróg i Transportu Miejskiego Prezydent Miasta Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin zajmuje siê opiniowaniem projektów drogowych, monitorowaniem dzia³añ Urzêdu Miasta w kwestiach budowania infrastruktury rowerowej. Realizuje tak e projekty: Interaktywna Rowerowa Mapa Szczecina, Odkorkuj Miasto, Re Cycling czêœci rowerowych itd. Wiêcej o dzia³aniach dowiesz siê na stronie: rowerowy.szczecin.pl. Zapraszamy na Masê Krytyczn¹, która na ca³ym œwiecie startuje w ka dy ostatni Pi¹tek miesi¹ca o godzinie (bez wzglêdu na pogodê i porê roku) - w Szczecinie spotykamy siê na placu Lotników. Przyje d ajcie! Celem Masy jest wp³ywanie na urzêdników, aby traktowali rozwój infrastruktury rowerowej tak powa nie, jak rozwój infrastruktury dla samochodów. Miasta s¹ dla ludzi nie dla samochodów!

15 Rowerem po ulicach Manewry na drodze, czyli jak ³atwo, szybko, wygodnie i bezpiecznie przejechaæ przez Szczecin. POKONUJEMY SKRZY OWANIA Ronda Uwa aj na oczekuj¹ce na wjazd samochody, gdy kierowca zazwyczaj patrzy tylko w lewo. Na ogó³ ustêpujemy pierwszeñstwa pojazdom poruszaj¹cym siê po rondzie, tak e tramwajowi zje d aj¹cemu z niego. Gdy ju jesteœmy na skrzy owaniu, najlepiej jechaæ ca³y czas œrodkiem zewnêtrznego pasa. Taki manewr eliminuje mo liwoœæ wyprzedzania w odleg³oœci kilku centymetrów i zjazd na poprzeczne drogi w trakcie wyprzedzania nas (Rys. 1). Przy ka dym zjeÿdzie, w tym miejscu obejrzyj siê przez lewe ramiê Rys. 1 Jedê úrodkiem zewnætrznego pasa by wyeliminowaã kierowcom moýliwoúã zjazdu na poprzeczne drogi w trakcie wyprzedzania. Obejrzyj siæ przez lewe ramiæ jeúli mijasz zjazd z ronda. je eli zamierzamy kontynuowaæ jazdê dooko³a, dobrze jest spojrzeæ w ty³ przez lewe ramiê czy jakiœ wariat nie próbuje akurat skrêcaæ. Ronda ma³e, czyli te o jednym pasie ruchu, s¹ dla rowerzystów naj³atwiejsze. Tutaj samochody nie osi¹gaj¹ du ych prêdkoœci, wiêc rowerzysta mo e czuæ siê bezpiecznie. Najlepiej jechaæ gêsiego œrodkiem pasa razem z samochodami. Niektóre ronda posiadaj¹ drogi rowerowe, jednak nie zawsze s¹ one dobrze zaprojektowane, a sami kierowcy zjazd z ronda traktuj¹ za bezkolizyjny, mimo e przeje d aj¹ przez przejazd rowerowy. Na ogó³ te drogi rowerowe s¹ dwukierunkowe, umo liwiaj¹ce rowerzystom jazdê w przeciwn¹ stronê do ogólnego ruchu. W takich sytuacjach rowerzysta jest ustawiony naprzeciw samochodu zje d aj¹cego z ronda oraz mo e jechaæ na skróty bez okr¹ ania ca³ego ronda. Skrêt w prawo Ten manewr jest ³atwy i raczej bezkolizyjny. Trzeba uwa aæ by nie dopuœciæ do sytuacji, gdy kierowca skrêca równoczeœnie razem z nami, bo wtedy ty³ pojazdu mo e zahaczyæ o rowerzystê lub nawet na niego najechaæ. Skrêt w lewo Jeden z najtrudniejszych manewrów dla kierowców jak i rowerzystów. Zgodnie z prawem kieruj¹cy pojazdem, je eli zamierza skrêciæ w lewo, jest obowi¹zany zbli yæ siê do œrodka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawêdzi. Teoretycznie manewr 13

16 prosty, ale problem zaczyna siê wtedy, gdy jesteœmy na czteropasmowej drodze, za plecami mamy kilkutonowe samochody jad¹ce powy ej 50 km/godz., a w lewo mo na skrêcaæ tylko z lewego pasa. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy zmuszaj¹ rowerzystê do ryzykownej zmiany pasów ruchu, co przy du ej ró nicy prêdkoœci samochodu i roweru zawsze bêdzie niebezpieczne. Nawet idealna znajomoœæ przepisów i skrupulatne ich stosowanie nic tu nie zmieni¹. Tak wiêc jeœli na ulicy jest wiele samochodów jad¹cych z du ¹ prêdkoœci¹, skrêcaj w dwóch etapach lub zwolnij, poczekaj a ciê min¹ i wtedy zmieñ pas ruchu. Rys. 3 A - skræcanie tradycyjne B - skræcanie "na dwa" 1 - trzymajàc siæ prawej strony drogi dojedê do koñca skrzyýowania 2 - zatrzymaj siæ, obróã rower o 90 stopni w lewo i przepuúã samochody jadàce ulicà, którà wùaúnie opuúciùeú, gdy jest wolne kontynuuj jazdæ Rys. 2 Najwiæcej wypadków rowerzystów ma miejsce na skrzyýowaniach, gdzie kierowcy czæsto ignorujà obecnoúã rowerzysty, dlatego pamiætaj: na skrzyýowaniu i bezpoúrednio przed nim, ùatwiej i bezpieczniej jest jechaã úrodkiem pasa ruchu, jeúli ten pas umoýliwia opuszczenie skrzyýowania w wiæcej niý jednym kierunku. Gdy przed úwiatùami stoi kolejka samochodów, wjedê na sam przód w ten sposób ùatwiej skræcisz w lewo. Skrêcanie na dwa Taki manewr (Rys. 3) mo e niekiedy wyd³u yæ czas pokonywania skrzy owania, ale jest mniej kolizyjny ni klasyczne skrêcanie i warto go stosowaæ. Na skrzy owaniu rowerzysta mo e zmieniæ kierunek jazdy w lewo jad¹c praw¹ stron¹ i zatrzymuj¹c siê za nim (Rys. 3) przy prawej krawêdzi w celu ust¹pienia pierwszeñstwa pojazdom poruszaj¹cym siê na wprost po jezdni, któr¹ jecha³. Wykonuj¹c ten manewr powinien 14

17 skorzystaæ z przejazdu rowerowego lub œluzy rowerowej, je eli s¹ wyznaczone. Im wiêksze skrzy owanie i im wiêcej samochodów, tym bardziej op³aca siê skrêcaæ na dwa. Manewr skrêtu w dwóch etapach jest bezpieczny i wykonalny bez adnego oznakowania poziomego, choæ pasy rowerowe, przejazdy i œluzy czyni¹ go czytelniejszym dla wszystkich uczestników ruchu. Zgodnie z praktyk¹ innych krajów europejskich a tak e z Konwencj¹ Wiedeñsk¹, rowerzysta powinien mieæ wybór w jaki sposób mo e wykonaæ niebezpieczny dla siebie manewr skrêtu w lewo. Ale w Polsce niestety skrêcanie w taki sposób jest niezgodne z przepisami! pole widzenia Przez skrzy owanie na wprost Gdy zamierzamy przejechaæ przez skrzy owanie na wprost, najlepiej zajmowaæ praw¹ stronê prawego pasa (pod warunkiem, e nie jest to pas przeznaczony jedynie do skrêtu w prawo). NA PROSTEJ Na jezdni zajmuj pozycjê w po³owie szerokoœci miêdzy œrodkiem pasa a krawê nikiem, ale nigdy tu przy krawê niku. Zim¹ jedÿ po œladzie prawego ko³a samochodu (Rys. 4). Poruszaj¹c siê zbyt blisko prawej krawêdzi prowokujesz kierowców do wyprzedzania na trzeciego bez przynajmniej czêœciowej zmiany pasa ruchu, a tym samym do niezachowania przyzwoitej odleg³oœci od ciebie. Mo esz te zostaæ uderzony drzwiami z zaparkowanego samochodu lub cofaj¹cym z parkowania ukoœnego. Nie obawiaj siê najechania od ty³u. Takie wypadki zdarzaj¹ siê nies³ychanie rzadko, przede wszystkim na pozamiejskich drogach. Mo na narzekaæ na kulturê kierowców, ale nie na to, e nie widz¹ roweru jad¹cego przed ich mask¹. Najtrudniejsze jest pierwszych kilka kilometrów, w trakcie których walczy siê z intuicj¹ podpowiadaj¹c¹, by uciekaæ jak najbli ej krawê nika. Gdy poczujesz ulgê w postaci prawid³owo wyprzedzaj¹cych samochodów, nie wrócisz ju do krawê nikowej Jedê minimum 1 metr od krawæýnika, inaczej bêdziesz prowokowaæ kierowców do nieprawidùowego wyprzedzania. Mo esz zostaæ te uderzony otwieraj¹cymi siê drzwiami zaparkowanego samochodu. Na skrzy owaniu jad¹c tu przy krawê niku jesteœ mniej widoczny. Rys. 4 15

18 Rys. 5 Jeúli droga rowerowa urywa siæ przed skrzyýowaniem, opuúã jà odpowiednio wczeúnie. Rys.6 Nieumiejætne odginanie dróg rowerowych przed przejazdem rowerowym, powoduje wzrost ryzyka wypadku. Rowerzysta nie jest w stanie obserwowaã sytuacji na drodze, jednoczæúnie úledzàc "wijacà" siæ drogæ rowerowà. Rys. 5 Rys. 6 jazdy. Poza tym wszystkie zanieczyszczenia i œmieci, które trafi¹ na ulicê, zostaj¹ zwiane do skraju drogi. W efekcie nara asz siê na przebicie dêtki na szkle lub uszkodzenie ko³a na wyrwie w jezdni. Podjazdy. Zbli aj¹c siê do wzniesienia najlepiej zawczasu zmieniæ bieg na l ejszy lub odrobinê siê rozpêdziæ. Wa ne jest, by zmieniæ bieg jeszcze przed znacznym obci¹ eniem. W przypadku miejskiego rowerzysty jad¹cego do pracy nie jest wa na prêdkoœæ podjazdu, a przede wszystkim jak najmniejsze zu ycie energii. Wskazane jest zatem wrzucenie l ejszego biegu, zamiast podrywanie siê z siode³ka dla zwiêkszenia si³y nacisku na peda³y. Gdy robi siê bardzo stromo, warto pochyliæ siê lekko do przodu. Z górki. Jad¹c w dó³ koniecznie trzeba trzymaæ kierownicê obiema rêkami. Nigdy nie wiadomo, gdzie pojawi siê dziura lub inna przeszkoda, na której stracisz równowagê. Hamulce trzeba zaciskaæ tak, by nie zablokowaæ kó³. Ca³y czas kontroluj prêdkoœæ i trzymaj siê z daleka od jad¹cych przed tob¹ pojazdów, droga hamowania roweru mo e byæ bardzo d³uga. Gdy twoja prêdkoœæ jest porównywalna z prêdkoœci¹ samochodów poruszaj siê œrodkiem pasa z boku jest zbyt wiele piasku, studzienek i innych niepo ¹danych przedmiotów. Wyprzedzanie i omijanie Istniej¹ dwie szko³y omijania i wyprzedzania. Czêœæ rowerzystów nak³ania do jechania pomiêdzy samochodami, inni by trzymaæ siê ca³y czas prawej strony. Rowerzysta wyprzedza tylko samochody wolno jad¹ce w korku lub w obrêbie skrzy owañ. Wyprzedzaj¹c z prawej strony 16

19 (w chwili publikowania poradnika manewr ten w Polsce, w niektórych sytuacjach, jest zabroniony) unikamy przeplatania siê torów jazdy samochodu z naszym, co znacznie poprawia bezpieczeñstwo. Mo e jednak zabrakn¹æ miejsca i utkwimy w korku razem z samochodami. Tutaj na pomoc przychodz¹ rowerzyœci wyprzedzaj¹cy samochody z lewej strony. Warto skorzystaæ z ich porad szczególnie, jeœli w jednym kierunku s¹ co najmniej dwa pasy ruchu i mo na wjechaæ pomiêdzy stoj¹ce lub wolno jad¹ce samochody - tutaj jest wiêcej przestrzeni. Wyprzedzaj¹c rowerzystê na drodze rowerowej lub pasie rowerowym zwróæ uwagê, czy nie jesteœ wyprzedzany przez innego rowerzystê. Nie powinno siê wyprzedzaæ rowerzystów z ich prawej strony, zarówno na jezdni, na pasach rowerowych i drogach dla rowerów. Kilka luÿnych porad Torowiska tramwajowe to jedna z najbardziej niebezpiecznych pu³apek, na jakie natrafisz na jezdni. Jeœli chcesz przeci¹æ torowisko jad¹c uprzednio wzd³u niego, postaraj siê przeci¹æ szynê pod k¹tem zbli onym do k¹ta prostego. Inaczej ko³a twojego roweru maj¹ du e szanse wpaœæ w rynienkê szyny, a to oznacza przewrotkê. Mi³o s³ucha siê muzyki na przeja d ce rowerowej w lesie, ale jeœli chcesz poruszaæ siê po jezdni, to œcisz odtwarzacz MP3 lub zostaw go w domu! Musisz dobrze s³yszeæ, co siê dzieje dooko³a. Sygnalizuj zamiar skrêtu wystawiaj¹c rêkê w bok. Rób to wyraÿnie u ywaj¹c ca³ej rêki a nie jednego palca. Noc¹ warto na nadgarstku zacisn¹æ odblaskowe opaski. Kaptur na g³owie znacznie ogranicza widocznoœæ, szczególnie gdy trzeba sprawdziæ co siê dzieje z ty³u. Tr¹bienie. Pamiêtaj, e jesteœ pe³noprawnym uczestnikiem ruchu. Gdy s³yszysz za sob¹ tr¹bienie, nie panikuj! Upewnij siê czy jedziesz prawid³owo, jeœli tak nie jest, natychmiast to zmieñ. Gdy powodem tr¹bienia jest frustracja kierowcy spowodowana zwolnieniem i redukcj¹ biegu jedÿ tak, jak jecha³eœ do tej pory. Miej na uwadze, e po twoim zbli eniu do krawê nika zaoszczêdzisz zaledwie kilka centymetrów, a wyprzedzaj¹cy samochód mo e zahaczyæ o rêkê lub kierownicê. W takich sytuacjach musisz zdecydowaæ co jest wa niejsze. Twoje bezpieczeñstwo czy wygoda kierowcy, który i tak po kilkuset metrach zatrzyma siê w korku lub na œwiat³ach? Rys. 7 Prawo o Ruchu Drogowym nakazuje korzystaã z drogi rowerowej, ale w tej sytuacji nie musimy tego robiã. Moýemy jechaã ulicà na wprost po jezdni - tak bædzie bezpieczniej, niý gdybyúmy próbowali skræciã w lewo. Kierujàcego - w tym takýe rowerzystæ - obowiàzujà wyùàcznie znaki drogowe umieszczone po prawej stronie jezdni lub nad pasem ruchu. Znaki umieszczone po lewej stronie jezdni sà tylko powtórzeniem tych po prawej. Rowerzysta nie ma obowiàzku wiedzieã, ýe 20 m obok niego ktoú postawiù znak drogi rowerowej. 17

20 Jazda w deszczu Jad¹c na rowerze mo emy zostaæ pochlapani z trzech ró nych stron. Z do³u chlapie woda z kó³, z góry pada deszcz, a z boku chlapi¹ samochody. Jednak nie musimy mokn¹æ, wystarczy zadbaæ o kilka podstawowych rzeczy. Przygotowanie roweru B³otniki. Najwa niejszym elementem miejskiego roweru jest b³otnik, im d³u szy tym lepsza ochrona przed wod¹ lub b³otem. Przedni b³otnik powinien byæ na tyle d³ugi, by strumieñ wody spod ko³a nie dosiêga³ buta. Warto wiêc na koñcu b³otnika dodatkowo zamontowaæ chlapacz. Tylny b³otnik nie musi byæ tak d³ugi, zw³aszcza e czasami trzeba postawiæ rower pionowo na tylnym kole, by np. powiesiæ go na wieszaku w poci¹gu. Wówczas zbyt d³ugi b³otnik mo e utrudniæ manewrowanie rowerem. W sklepach jest bardzo du o ma³ych, plastikowych b³otników przykrêcanych do sztycy lub ramy. Daj¹ one jednak tylko symboliczn¹ ochronê i pomagaj¹ przed pochlapaniem pleców, ale spodnie i buty bêd¹ nadal mokre. Boczne os³onki. Wiêkszoœæ miejskich rowerów (szczególnie damki) posiada przy tylnym kole plastikow¹ os³onkê kszta³tem podobn¹ do æwiartki ko³a. Os³onka chroni przede wszystkim spódnicê przed wpl¹taniem w szprychy i przed wod¹. Mo e siê przydaæ tak e w mêskich rowerach, by np. os³oniæ aktówkê lub torbê na laptop powieszon¹ na baga niku. Œwiat³a, odblaski. Rowerzysta jest zwolniony z obowi¹zku jazdy na œwiat³ach ca³¹ dobê, jednak w czasie ograniczonej widocznoœci, np. gdy pada deszcz, nale y je w³¹czyæ. Gdy ciemne ubrania zlewaj¹ siê z otoczeniem, przestajemy byæ widoczni. Nale y te pomyœleæ o opaskach Mimo, e w stolicy Danii pogoda nie sprzyja jeÿdzie na rowerze, to jednoœladów na ulicy jest kilkadziesi¹t razy wiêcej ni w Szczecinie. W Polsce panuje przekonanie, e yjemy w zbyt surowym klimacie by korzystaæ z roweru przez ca³y rok. Gdy przyjrzymy siê statystykom opadów deszczu, temperatury lub nas³onecznienia okazuje siê, e w krajach gdzie czêsto pada deszcz, a zim¹ temperatury spadaj¹ znacznie poni ej zera, jest wiêcej rowerów, ni np.w ciep³ych krajach œródziemnomorskich. Na rozwój komunikacji rowerowej najwiêkszy wp³yw ma rozwa nie rozmieszczona i dobrze wykonana sieæ dróg rowerowych i parkingów. Surowy klimat w Polsce jest czêsto wymówk¹ dla w³odarzy miast, by usprawiedliwiæ siê, dlaczego natê enie ruchu rowerowego roœnie wolniej ni w innych krajach. 18

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE, KLINIKA PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW NDT-SI Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka Tekst i opracowanie Pawe³

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH 1 Karol yczkowski Józef Wala Narciarstwo wysokogórskie w Polskich Tatrach Wysokich pamiêci Henryka Wenerskiego (1938-2002)

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Pokonaæ naturê - w jaki sposób zabezpieczyæ siê przed szkodami powodziowymi? Piotr Przybysz zarz¹dzanie ryzykiem Zarz¹dzanie ryzykiem - jeœli nie teraz, to kiedy? Zbigniew yra maj¹tek Pomieszczenia kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo