( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi"

Transkrypt

1 ( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi Jak zareagowal prezydent z rt'lasnymi sp6lkami kornu- a by\ to glormie mniejsze poczqtku ale czy na zawsze? miasta na podpowiedzi nalqt ri od gospodatki odpa- iednos&i --uwaza Lenk Gdy siei wyjcoiczy konlu-.radnego Wacfawczyka by a*oi, tu}zjro.grrriro*u:ro. ' Dodaje tez, 2e PK_blo w renciq wok6l? - plta Prezy- *i"iiit zrerygnowal i n*,up9-*. pyetarqowe' ostataim " przetargu dro2sze denta '- radny' przetargu na wywoz smreci '.i.i6 oi"porhorui"touo od konkurencji i wqtpi czl' Wadawczyk poprosii prei dut te iouote ifl obl.watelskie wykazy- raciborzanie chcielibypone zydenta o wlna'&re stanoivi- ^mo2e lvol poisi r" oryktudois wji pan,lalestem kontrolo sii vr,y2szqoplatq Smieciowq tk3 gospodarki ry "Ptu*i" komi4i Juropejskiq; kt6ra."u]ry pr"i" n"gio"a"q IrUe a\ ;Lshgwulo ichroclzlme odpgdami: Stawiamy na najzeruolia za przetargi t1?u Obracirunkow{ kt6,u r,!yciq- przedsiqblorstwo taisiego i wiemy' 2e za - iaki6,in house" I o" gde konsekwencje. Wlecz- -Niewiemwjakimkierun- czas aobi z nami co zechce, powierzenie "godrii"lq.iontratt,- na ii", -"i" ku anrierza polityka miasta. czyjednaksigbronimyprzed "d"-r"lijr- "a G^u6, Ge"i n""r"-t pfr Jyrporro*"rliu bud2etem JeZeli stawiamy na ron'tiq; esntjll:t-t^":1"^yi" ^, Niech rzqd z parlamentem miasta - wyjadnia wlodarz, anier ma byc iak najlaniei to Prczydent Racibopa odsig martr,rriq njd przepisami Waciawczyk pr4'wotuje vvytierany wolny 4'nek' ale parl' 2e przestrzega prawa r 6jou.yni jakie dostosowai. p-ykfaahlfuti"sam.riq" z dl-u$ej bq&ie orgarrizowal i:rzetarw sqdae!'!rygramy maj4c ho',ir w Polsce. kt<irezdecydo my Lip;t't spolki mieiskiel 8t dtq6ki-.b*d1^ Iry:gil: fony-p:d1ry=a. podparcie *,i-r:;oy"h p.ro wafy siq na ten lrok ieszczc o p6l miliona zlotych 2eby przeprsdmi. - JesI dlrekryii""iu - pr""ul";u t^"a"y zanimkomisjaeuropejskaza- nij padla --zauw.ai]4 radny wa unijna-zostarrie przyjqta bawid wadawczyk. jgia stanowisio w tej sprawie. Wadawczy- k Nadmiema p.a przez polski-sejrn i ten zni+ Prezydentl-enkm6wi,2ew '- w polsce iest zsoo Srnin i nadto Podwnanje d:' walki sie obowiqgekorganizowania Ino-roda*io, gdae zatzfi te kitkaaa,5jie samor)qd6w sklep6w osiedlowych z dys- przetars6w to bqdziemy to "i9,o"h -ob"l nie jest dla mnie najleps4rn toniqml - Wiadomo czy.rn decali ''lasnej sp6lce -podkoniecanosci "p,,"il*o orgamzowa- f.{'h"a"-. iestetn prezy- siq koiczy &vbp1 sumowal Miroslaw Lenl<' laniego nia przetarg6w.,igio*h ientem do56 du2ego miasta, chleba z Biedronki Tani na (m) Ultimatum dla Dragados: zlamiecie umowq to zamykamy Topolowq Ciqzar6wek mialo Wiceprezydent Raciborza Wojciech Krzyiek oglosilto na marcowej sesji. Uiawnil, ie firma chciala w osie' dlowq drogq wpu5ci6 280 ciqiar6wek dziennie. 'ZastQpcaprczydenta miasta powieddal radnlur, 2e nadal do magjshahr nie dotad Plan drcig dowozu material6w budowlanych. Hiszpaiska fuma zabiegala o ulicq ToPo lowq ir:oczq&owo chciala niq przeprowadzii od 260 do 280 ciq2ar6wek dziennie. - Nie,zgodziliSmy siq na to - pg. wieclzial Wojciech lg4zek Dragados wlnegocjowal pojazd6w w ciqgu dnia. Jak pisalidmy wczedniej i jak powiedzial 25 marca na sesii radny Eugeniusz WYglenda reprezentujqcy Sh-rdzieanq i Sud6l, nykonawca budor,ry Zbiornika Racib6rz pze krocz!'l te limity i Topolowq zaczglo jeida( po 6o cigla'.r6wek, Mimo interwencji urzqdnik6w z BatoreSo Dragados nadal nie trzl'rnal siq umo\4ry. - Wla&e miasta.i mieszkaircy zostali oszu\lni - strvierdzii w swej hterpelacji Iffyglenda. W imieniu raciborzan z ToPolowej Prosil by rozroiqzai umowg z Hiszpanapi, ProblemY mieszkancow z ulicy w Sudole zglosil na sesji tak2e radny Roman Waiach. Wiceprezydent Kr4zek wyslal pismo do Dragados i inwestora - RZGW Gliwice. - Napisaiem, 2e iesli teraz zostanq damane ustalone zasady to w trybie natychmiastor'r,}tn zostalie cofnigte zezwolenie na korzystanie z ul ToPole wej - oaajrnil Podczas sesji. Krzy2ek dodal, 2e magistrat proponuje im wykorzystanie altenat,'wnej trasy bieslacej nolami miedzy Raciborzem a i<rzyzaaowlcami. - tamtqdy bqd4 mqgli jezdzi6 ile chce - wyja6nil przed rada PoDadto Miasto doprowadzilo do zaproponowania przez Dmgados i na jego koszt. mieszkaricom Topolowei i* stalacji specjalrrych Plomb, za pomoc4 kt6rych odbyrvai bgdzie sig monito-ring e-lventualnych zniszczei ich do m6w wskutek zwiqkszonego natezenia ruchu i przejazdu ponaduormatymych Pojazd6w. (ma.w) Radny F w Racib NIC Zestaw sta na f( i plac6w - prawre z adopcji to czysty iednym i w Polscr adopcji- Radny I Scie nie warunl6 dziecka. sqdy p: anielsk4 nia Rysz miasta. G dziataa 1 dziecka informac adopcji. szego dla Biuro p cza - tr DII1 Siaro: tzewafa o robien czej.ia utwolz towego Radrra s"ewska miaitak m.ln. si mi i jesz sji rady w sptav chomier ra pasz dziatalo. ale decy lo zlikw finarxor Wodzisl sze $arc Katowlc fiukcji irodki n Polrria jqltemal Hajdukt na Przy. PaszPol KACTDOI - Cz96i Rybnikt

2 . wtorek,1 kwietnia NowinyRACIBORSKIE 2014 r: 4{!lat? ul.jesionollteiza Bemont zyri ski gicznej afery BUDNIK.Nowi mieszkaircy Rudnika, fwie2o rarybudo wawszy domy na nowyrtr osiedlu miejscowosci, nie mogq siq doczeka6 remontu drogi. ljlica Jesionowa w Rudniku jest na razie dro ge gruntowa choi powstajq przy riiej coraz to Dowe dony. NajizgSciej przeprowadzajq siq w te okolice. zikiego skfadowiskaodpad6w, kt6re miato siq nielonyi yry: rr4rlgbotagh iobpb1{oni+ lusunelifmy; ynie rvydalin arrizlbt6w bfo do nich u.racai. O ul. Jesionowej w.\rrn kontekscieniktnarazie nie rnyslal. - W kwietrriu wsp6loie z radq bqdziemy dyskutowai nad tegorocanyd wyda&arni na inwestlrcje drogowe. 'Wtedy bgdzie mozliwoii ewentualnych przesunigd - zapowiedzial w6jl Nie dal jednak nadziei, 2e na Je.przedsiqbiorcy z Racibo- sionowq mozna by przeanaza, kt6rym- corazbardziej azy6 wiacej nit 50 tjs..zl. doskwiera brak irtt"vardzodo d2ialania na rzecz ne negodojazdu..:. wych mieszkaric6w nana:w tdj.sprewie do rady wiai rarhy Stefaa Absaloo guilirryzr,,vr6cilsiq Jakub Si- kt6ry argurientowal to platek, kt6ry w imieniu swoim ceniem przez nich podati swoich sqsiad6w pltal o k6w. Ten zapai ostudzila p.:+:r:" remontudrogi. radna Karina Halas, kt6ra pizypomnialaf ze tak lak vvolr ruqzy neruszka przy-.2e zirai, osiedle.roaasta inni mieszkaricy Grzego. rzowic, czeka na podobnq sig dosyg szybati, a gmina, chcqc temd r.,v1'j6inaprze inwestycjg od 40 lat - Zycze ciw, postanowfia,2e co roku wszrystkiri dobrych. dr6g, zainwestuie w tarntetszain-. le zyczg wam takze Zebp Irastnrkhuq 50 tys. d. Doda Scie potrafili u2broii s).gw Ze zgodnie z zamiarem retakq samq ciespliwo5i iak monty i budony dr6g majq mv.qowi.elzi, flawimieniu byi przeprowadzare komswolcn sqsraoow(wot pleksowo, Zeby nie trzeba h, i.najqc na rakazij4ce w. cii prywatre iednocze6nie 'tkonu iakoby terenu zwr6 u zz4dadem odowania za Ltyi degradaiskie inierpe. chol.rnlotny t doniesienia :rczyfskiego 9'la. PrType roszarni od lziula, kt6rq 1wa( jui. za. War,lr,zlnka mleszkanlec zadowolony, tak, a nie jak walue pruez,i;i pfaniafimo - sb^rier,rczyriski za'odaiczqcego ireagowal ira I(ornowacnie chcefund.uszu soleckie$o l: K0BNoWAC. Racla grniny przyjgla uchwalg, w ld6rej zdecydowano o nieprzyjmo waniu fuaduszu soleckiego na 2015 rck: Taka deqzja rady to ju2 toadycja.podczas sesji rady gminy jedlrlie radny Franciszek SzkatLda byl przeciu.ny tej uchwale. - Proszg wyjadni6 dlaczego po raz kolejny nie przyjmu-. jemy funduszu i dlaczego nie ma sig on nam oplaiac? - zwr6cil siq do w6;'ta. Grz+ golz Niestr6j odpowiedzial, ie inwestycje realizowa,ne ze drodkciwftrnduszusoleckiego s4 refrrndowane w 40 procentachprzez Skarb Pairstwa.- Mynatomiastwolimy ' inwestowai tani, gdzie stopa, zwrotu iest leszcze wy2ia - dodal. Cho.l"i m.in. o inwestycje realizowarre przy wsparciu 6rodk6w z.unii Eruopejskiej, kt6ra czqsto proponuje dofinansowalie na poziomie i5 proc. warto. 6ci zadarria. {woi)

3 I kwletnia 2014 r. XUZNIA RACIB0RSm. KG mendet kornisdiatu Policii w Kuai, asp Heryk Linek Fzedsrawil niefmwlm sa- ' j mpor Molel sluiby za poprzedni rok W sto6cis wszjs&ie wskairih przonawiajq na kozj'sd mudxrowych. Po reformie siuzby w 2012 r. dikwidoweo posteruki policji, kt6rych rcle Przejav Dowstale komsariaty W6w' Lspolicjmcibrcniianan Rm, Ze ich Pmca aacade sia uspramir Obe.De skaznilj majaby6teso efekrem w zesztran rcku policjanri z Kuiri stwierdzili np. 273 przesiepstwa kiedy dwa lata wczej ej b]'to ich 389 Do tego wzosla interwencji i ah-zynan Og6lnie sity policyjde. Kutni osiqgnqly pdap, kt6ry bg&ie trudry do uh4nania w kolejny.h latach. w ien spos6b to co dzieje sia u tej jedlostce n. insp. Pawel Zajqc, szef :r'szys&ich policjot6w w powiecie Eciborskin.. HeDryk Linek poinibrmowar samozqo o nalwd_ niejsych idterwencjach fimkcjonaduzy kurniai' skiej jednos&i: Zairzymeie dodziei, kt& sy olradlibiaesmena z lrl E4 l-up w (aa ae kwota) pochow? i n-in..w obudowie telewizon i bil.tueszt \.liamlmam do ltd. Przestepca p.ze sia pzed koiciolen w Kuan. mieszsal siq lasami u do Sprawcy zddzenia z 2009 L C"'-*ic. r'-".r0-l,l Po ;!$ali min Liio" behbg sobie szlal< splddrowd).h lo$ch i prer6s. Sledztwo dzialek. Byl io bezdomy prcwadzonowewsp6lpmcv merda4 llow s\oidl w ZCBS!;n*; Po[.i.iLi ;-Kuzu Po be4o$ednim poscis! do.rali sygdal o deli"wen udaio sie dwdch "chwyad cip od ni".zkdild. ktory rozboju "pbwcdw so zauwar,l. Mieli nie lada Konendantlinekpzvalal, i.*anle.tv ouse'"o"ae te ucifszl'l sie 8dv jeso lole rezczlzie w h8o Lryi6w- dzywhmdwfzkedzjera- *. Z"aziei.t".'il" si"a"i w napzekszdlimu izsivs?dod wenelu. zlodzieiz jch lereou' ze '!a llv $ddhdid do pimj. Kubje uemd juz Po coiei!o lwew imepo l&l"m;f dzjc'ci lrdntup!!'leozno go zlodzin,. n,-tkjrego po P+d+p.T"{,,d:d,:1 i-hwymiu"qd wydol qtk ze tefn ruzi$ byt do n iadrwskeiad Trzv slqa&ion. na ulubiollm ni.jscem dg 'or".y ua;.se oazysr". dzieisuclt wystokdw 6db z Ustalonospwc6wgtc<ne terebn qsiedgo pobicia mieskanca nia- nitgo ojew6dzh^ra Ob cr[e komi$dat w Krzni Racibotskiej dysponuje 22 etardii hedy dwalatavcze Jniej bj'to ich 16, z eeso F altrq sluibe peltilo 11 os6b. Pozostali byli albo Da chog bowld.albo ha ulopach Co lieobecnogci4 w PracY Policiart6w dnnieisono do rnilimim.nasycenie shrzbq pwencyjnq (Patoie w tere niel Mbsio o a5 Proc. ' {wot Sytqacia sluiby tdrowia gminy Krzyianowice w pigulce. 'r ' Nie ma sposobu na chorobg lekarza budo wie pfl ewidzi no Da 15 pardzienika. Timczdea - okolicai sba2actr wskae jq, te poprzpddja s.la spof lowa przy gzesoeowichai. *lo)e bljlatfy idearne oa nag6zln if asp;alu pr,eqis?o wodziowtso. W rai sprasie jeszcze nie zapadta zadna KASAZA L l'

4 + I kwietnia 2014 FAKTY I LUDZIE Wyremontowad o In." Na zlosd? DIa oszczgdno6ci? Po to, by komus co6 udowodni6? Nie milknie dyskusja na temat konieczno6ci remontu ul. pod Lipami w Piekarach Sl4skich, szczeg6lnie jej odcinka od obwodnicy do granicy z Radzionkowem. Piekary chc4, by Radzionk6w doiozyi sig do remontu zniszczonej drogi, jednak rozmowy wladz miasi hie przlrrosz4 rezultatu. Jacek Tarski. O sprawie ul. Pod Lipami, po kt6rej jezdz4 m.in. samochody do firm z Radzionkowa (HAM i PEC), JUZ pisalilmy. Przypomnijmy tylko, 2e zniszczony odcinek drogi jest administro: wany pzez miasto Piekary Slqskie i *wzgodzie zprawem - to Piekary powinny 14 wyremontowad. Lokalne wladze m6wi4 jednak, Ze to nie tylko ich sprawa, Ze Radzionk6w powinien do tego dolozy6. Pickary chc4 wiqcej nizjest w stanie da6 Radzionk6w, sp6r trwa, z dziurcw4 drog4 iest coraz gorzej. Stanislaw Korfanty, prezydent Piekar, m6wi publicznie, pytany przez radnych na sesji Rady Miasta, Zeje6li Radzionk6w vi koricu nie przystanie na propozycjg, Piekary wezmq sig za remont ul. Pod Lipami, ale wykonaj4 go w takim standardzie, by.mogly sig po niej porusza6 tylko samochody do 3,5 t. Uwaga, Ze ul. Pod Lipami to praktycznie jedyna mo2liwosi dojazdu do firm, do prezydenta rrid pfzemawia. - Jest niozliwo{i dojazdu starq drogq technologicznq od strony Radzionkowa. Rozwiqzanie sprawy dojazdu do frm jest zresztq problemem tego mwsta, o czyu rozmawialem z burmistrzem Gabrielem Toborem - m6wipre: zyd nt.korfanty, ucinajqc dyskusje na temat tego, kto powinien placi6 za remont, wlasciciel czy t n, kto ma interes w jego wykonaniu. A je6li kierowcy ci92- szych pojazd6w nie dostosuj4 siq do ograniczei, je3li ul. Pod Lipami pozostanie jedynym pol4czeniem z firmami? Wicepr zydent Janusi.Pastdnak wylicza, ze najplarw.spraw4 ewentualnegb lamania przepis6w powinna zaj46 sig pol.icja, a jak to nie przyniesie rezultat6w, mozna zamontowai bramki ograticzaj4ce lub uniemozliwiaj4ie w1azd, ctgiar 6wek., - Po co taka zloiliwoi6 wobec sqsiad6w? - pytal radny. Tomasz Flodrowski. - A co bgdzie, gdy wladze Radzionkowa, w idzqc dzialania sqsiadiw, zamknq przejazd tunelem pod toram i? B e dz iemy. miet p igknie v, yr emo nl ow an q dro gg donikqd? Pyli, nie pyli, p( Ni das'no informowali3my o problemach mieszkaf c6w ul. Grirnej w Swierklafcu. W minionym tygod riu temat powr6cil podczas posiedzenia Swierklanieckiej rady gminy. Czy ai tak ile sig mieszka na ul. G6rnej? Okazuje sig, 2e zdania na teq temat sq podzielone, Mieszkaf cy buntuj4 siq, ze pod ich domami, w4ske, wysypan4pylqcym materialem drog4 poruszaje si9 samochody cigzarowe. Twierdz4, Ze ulicajest w takim stalie, Ze nawet ruch samochod6w osobowych jest uciq2liwy, jednak jeildl4ce tamtgdy ci92ar6wki to juz dramat. Wszgdzie jbst brud i kurz, i niewiele wskazuje na.to, ze w najblizszym czasie ma sig cod zmienig bo w poblizu budowane jest osiedle mieszkaniowe. Mieszkafcy domagaj4 slg wyznaczelf,la innej tiasy dojazdu do placu budowy i utwardzenia drogi. Nie jest to jedyny problem tej czg$ci gminy. Lrd,zie twierdz4, 2e pod.- czas opad6w woda splywa na posesje, m6wi4 o dzikich wysypiskach. Regularnio wystqpuj4 tez problemy z clsntenlem wody.,podczas posiedzenia w Swierklaircu obecny byl Stanislaw Wawszczak, jeden z mieszkafc6w. Komentowal fotografie wykonane w polowie marca na ul. G6rncj, kt6re poka. Stanislaw Wawsz,ftieszkqficite ul zyw.ane byly ra zdjgciach przejt cig'ai6wki, zal ne samochody 1 warstri'4 pylu, z rcploty..-wl kiedy si7 tatil wp lem, uslyszalem, : gg muszg poczek Mija ju2 30, nie t dozyje zmiany - Wawszcgak wieft byl radnym Swi Przypomina, 2e j przekonywal o k( 3ci wykonania na na ul. G6rnej. W6jt Swierkl zimierz Flakus Ze czgsd spraw zalatwionych w szych miesiqca( drueim kwartdle ku nawiercchnia wzmocniona m6 mrcznq - zapo\ zamontowaniu h ft ffisffi ffi Zbawienne mgr Katarzyna Biclralska- D allirel wwur rehabilitacj a.biz dzialanie masazu doceniano jui przed wiekami. DziS wiemy, ie poza btogim relaksem pruynosi on tak2e wiele irlnych kor44kii poprawia kazenie, uwalnia z organizmu tokyny i szkodliwe produkty przemiany materii. Ale to leszczi nie wsrystko - sprawne r9ce masazysty mos4 tei pomdc nam 4ikwidowai celliiit. poz5yi sig zbganych kilogramdw i powrdcii do arrakcyjnej, J90rne, sylwetki. MasaZ odchudzaj4cy cieszl sig coraz wigksze po-pularnoicie. Stosuje sig go zar6wno w prot aktyce otylosci, jak i w celu modelo-

5 + + Kalety w Cittaslow Kaletv iako Dierwsze miasto na Slasku i tr,yoaste w Polsce zostaly peyjqte o" itli1ii""i.o"""i sieci Miast citttslow'skupia nie\'vielkie miasta kt6re oie mai4 takich mozliwos;i rozwoiu iak dure aglomerrcie. ale w zamian mog4 zaproponowac mreszralrcom ;;;ili. i;.;;l;i;li tcia i na"wiete sposob6w przvciqsnqt ruryst6w szukaiqcvcb-ucieczld o'o zei-;tu. wutlegty piqlek Kalety odrriedzila komisja certlfk'cyina sam ceft]rnkar zost;nie oficialnie przyznany 20 czerwca w Holandii' Alicir Jurtst Cittaslow stawia naciskna styl zycia inny od wielkomiejskiego!ospie' chu i hatasu, sprzyjajeoy mieszkaniu i wypoczynkowi. Do tego dosiosowane sq konk.etne rozwi{zann 'zwiazane np. z ekologi4, infrastruklurq, turystyk? i p.onocjq. Przykladowo kluczowe d1a.nchu s4 jnicjatywy ro erowe, \YYlmianie produkt6w lo_ kalnych, nacisk na ioz' w6j alternatywrych tr6dcl energii. Sied ma prestizowy charakter niejest tatwo zosrat jej czlonkien, a samo otrzyman'e cerlynkaru tez nie iest bezterminowe. Co kilka lat slrawdza sil, jak czlonkowie spelniajq 'K;le(y zabiesaty o puyjtcie do rona Cit_ laslow od prawre roku. 26 marca miasto odwiedzira komisja cerlyfi kacyjna z niasta opiekuna - Olsztynka, kt6.e czuwalo nad przygorowaniam; Kalei Znaletli sie w niej rdwniez przedslawiciele in' nych niasl czlonkowskich: Barczewa i No ego Mialta Lubawskieso. WczeSniej, na marcowej sesji RadY Miejskiej, Jacek Lubos, kr6ry czdwal nad PrzYgo towanirmi do cerlyfikacii. ocenial szanse Kalet - iozyry*rie. Wedlus nasze) sadoocery sper niddy 58 prcc. vynqgah,.o iest dobtyn eynikieh iak sie okazalo, byl. to ocena zbyt surowa i Ka' lcty spelniajq 67,43 P.oc. wytycznych w rbznych obszanch. - Konisjd by- I a Pozlt)v4ie zas koczo na poloz9aietu nastego tuiasta. Slqsk kojaftrli gl.jw' hie z szlbani gtrniczrhi, mlrdzy potcncj alnym i wykonawcamiwynosila 2.5 od lat m6wi sil o koniecznosci budowy sali simnastlchej!lzy Szkole Podstawowej nr IwMia_ stoczku Slaskim Gmina oglosila w koricu plzetarg na rozbudowc szkoly I zamierza ruszya z robotani w czerwcu tego roku. Prace obejmuji m.in.: budowe sali gi'nnastycznej z arena o wymiarach 19x30 m, apleaa socjalno-san'te nego oraz szescru sar rekcyjnych. Zgodnie z zam,twieniem obiekt ma byc gotowy w lolowie 2015 ro_ koodlniadi. h/ ani, d oka'.;to sie, te ptqjechdli do nieiscowos.i oto.zonej plzir ldst - r,6wll b,rt- ;istrz Klaudiusz Kandzia. Dodaje, ze za pigd lat Kalety lrzejd4 recertyfika-.je. Czlonkostwo w sieci Cittaslo ' wiqze sie z PnY' vilejani, ale i obowntzka' h Mlsint dbai o rczr,',j pewnr.h obszar,iw, np. wietej niejsc ptzesize4l p u b hd n ej. bo eton kntieo Z ewentualnego czlonkostwa korzyscr mog4 niei nie iylko mieszkdc, ale i przedsigbiorcy. S4jodnak zalezne od teso, jak btdzie lrzebiegala ws!6braca z samorzqdem, Podczas sesj' Rady Miejskiej Iacek Lubos przedstawil 16dnYm kilka rozwi?an, kt6re sto- Nj4 miasta czlonkowskie, np. restauracle r.(lamujqce sie stosowaniem lokalnych produkl6w: miod6q Kto wybuduje salg? X Przy Szkole Podrtawowei nr I w Mia$eczku slqskin ma stmed sala gimnaslyczsa. Od kilku tygodnt ir{a Proceoura przesrgowa. Wb.ew przewi<ly*aniom okazaio si9,,e wybudowanie obiektu wcale niejest rak proste, jak sie pierwotnie wydaqalo. Jak m6wi burmisrrz Miasleczka Sleskiego Krzysztof Nowak, rzecz rozbija sig o lrocedury, dio o Projekt i wykonanie. Z Powod6w lornalno-prawnych wciqz nie dolzlo do rozsluysn'ecia przetargu. W PostQPo_ waniu wziglo udziat at 19 fi rn. Rozbieznosc cenowa Do wymiany Przeciekajqcy dach na Sosada zapowiedzrrla' $ zabylkowtm budynld ze z dwagi na kosztv teszkoly Podnasoscj wko' 8o ptzedrlwtrlc'anrac< Dieni;\ bedzie renonlowa- renontowe w 'nnvch pla- 'ny * i'alrcie teeorocznych coel'ach ofwiatowvlh zowakacii. Jak wylazaly sldnq ogranrczone do nrewsrgpni oglldziny. mimo zbsdneso mintmum Jak 2e qykonany byl zaledwie dodala gdrda n'e m' 'o l2 lar lemu, konieczna b{- Iiczy( na wsparcre I'nzn\odzie ieeo wvmidna. we?e srroty kotserwalora Za;trp;a w6jta em'- Eb)tkow ny zbroiiawice katirzy- (K) Bez podwyzki W Kalotach nie wzro' inie stawka za odprowadanie Sciek6w, nio znieni sia takze wysoko{6 doplal dla odbiorc6w- Radni jednostosnia przyjeli na narcowej sesii Rady Cniny uchwaly Gospoddstwa domowe podlqczone do kanali zacji san;tarnej zapla.q za I m szelc. odprowadzonych 6ciek6w 4,61 z] brutto Taka sana taryfa dotyczy od_ biorc6q kt6rzy korzystlja z wywozu n;eczystosci Drzez firmy zewnebzne Ta arupamozejednak liczy{ na doptate w wysokoic'4,54 zi brutlo od I m szosc. Sciek6w. W przypadku gospodarstw podlqczonych do kanalizacji dopiata wyniesie 0,10 zlbruito od I n szesc. (ri) ku. Czy tych termin6w uda si9 dollzymad, okaz si9 w najbli2szym czasie: Joszcze w ubiegiyn tygodnin przerarg nie byl bowied rozslrzygnrely, a qraoze miasta konsultowaly si9 z prawnikami. Burmiskz N;wak narzeka, 2e gdyby chodzilo o prywatn4 tnwestycjq, ju, wszystko bytoby jasne. Samolzqdy muszq si9 stosowac do Przelis6w o zam6wieniach Publicznych, co *rydlu2a cal4 _ Po otwarciu ofert okazalo si9, 2e najnizsza opiewa na 4 mln 901 tys. zl, najdrozsza-7min467 owoc6q warzyw, rada gospodarcz. skupjaj?ca m,er scowych przedsigbiorc6w DrzY burmistrzu. Pod uwa-!9 brane jest tak2e wp!owadzenie znizek na Pewne uslugi w miastach nalozq' Jacek Lubos zwracal ut{a99, ze Kalety Powinrv zaslanowid sie nad wlas;ym lroduktem lokalnyrn, kt6ry mozo lya skutecznym sposobem na promoctq i przyci4gnie-.ie luryst6w. - J.rrerd, oierwszth niasteh na "Stasle i polu.lhiu Polski, ktirc stdra sie o ce rfkdt Cittoslo 9 - D o bn e, g.ly by nasz ptzyklad zachecil ime oito.lki, bo vte.lr bedzie' n! tuiet no2liwolt apliko' wdhb o irodki ewopejskie jako elonkovie sto any' szehid z tego sanego wo' jev'.lztua. Tak robiq nia' 1a Warhii i Muurach "a tys. zl. Nawet najwjzsza kwota iest nizsza od t go, co zalozono w budzecie: nliasto bylo przygotowane na wyd*ek do 7,6 mln zl brutto. W wigkszosci rachnnek zostanie uregulowany z budz tu gminy. Miasteczko Slaskie stara si9 tez o dofinansowanie w ramach progranu rozwoju bazy sportowej. - r'c29, 2e tda sie nad ottztna..lotacje. lyniosek zostal tlotoky w ut?dzie a. szal kotts kin, nany szan' s? dostaa do 33 ptoc. war' toici ineesty.ji mb\t\ Eltbiet Kulidskr Dzieje sig Koirczy si9 renont starej!emizy, rempa nabrala budoqa Swretlicy wiejskiej. kopana iest kanalizacja osahio w soleotwie celiny sykonuje si9 wiele prac - Prez wiele lat nic sie u nd nie dzialo, a spo- /o ri /or, tn,5wi sottys Celin Jerzy Cmcik wspomina, 2e ostatnio PzYsPieszyly prace przy bldowie Swiellicy wiejskiej - za- Sp6r o liczbg Na sesji 26 narca radn' pzyjtli nowy staiul gminy Zbroslawice. Za jego PrzYjacien opowiedzialo sit 9 radnych, 6 glosowalo Prze_.iw. trzyczyne PolarYza-. cji stanowisk byla gl6wn,e r6znica zdair na temat I'czby czronk6w konisji RadY Gminy. Niekt6rzy radni Poslulowali, by dla usprawnie' ria or.c kornisji ograniczyo liczb9 ich czlonk6w do najwyzej 9 os6b. Wilkszoac radnych uznata jednak, ze nie n:lezy wprowadza. r6wno w 6rodku, jak i wok6l budynku. Z ta inw stycjq nie wrq24 s'9 specjalne ucrazliwosci dla nieszkanc6w. Inaczej jest w PzYPadku kanatiz cji. - Jedndk ni^t kahc! 2noszq to w nidl? ci.rpliwk, brli hd to PtzYSo' t oit ah i. Yr k o, aw c o o b iecu' ie tet,,cjetzli coi tszko&il, to flapr1oi i doplova.lzi da stdnu pelwotneso - z^' umz soltys. (6P) PrzedszkolnY 1 kompleks Rozpoczgla si.i Procedura przetargu nteo raniczonego na r wllanzacjr teren6w powojskowych w O2aro$icach i rozbudowe lamiefzego!redszkola Kryteriln ocenylesr nalnizsza cena. Inwesiycja b9- dzie ws!6lfinansowam ze Dzilki rozbudowie przedszkola Powstan4 Po- Sl4ska godka w Pniowcu mieszczenia dla filii gminnej Bibliotcki i osrodka KulturY oraz dla SwiedicY w rm;ch inwestvcii wvkonane tet bgdq: boisko wielofunkcyj ne, silownia zewnatrzna, plac zabaw, skatepark, wierz widokowa, chodniki czy miejsca Postojowe- Prace naj4 byd zkonczone do 28 lutego 2015 r. (esp, w tym wzglqdzie zadnych oglanicze'i. W tym kontek- (cie przypomn'ed lz ba. ze Komisia Bud2etu, Gosoodarki i Rozwoju liczy v; sminic zbroslawice ls radnych, czyli tyle co cala Rada GminY. Podjgcie uchwaty w sprawic statutu loprzedzily dwukrotne spoleczne konsultac.ie internetowe, FrzeDrowadzone na przelomie pzdzi rnika i listopada 20lir. oraz stycznia i lute- - (K) Poradz4 3 i lo kwietniawbiurzc Poselskim Tomasa Gtogowskieso w Tardo*skich Gotach bldzie mozna skorzysrai z beiolamrch porad podatkowvch wczesniej naleit zde_ d w,iq at ie' ni tn. reti:fonuisc Pod nu mer J)-768'86r I lub przychodzqc osobiscic do biiir. (mir) W pierwszy dzien siosny w Zespole Szkoltro-PrzedszkoloYm Dr 2 w Pniowcu kr6lowala slqska gwrri, slroje i i.6c. Po raz kolejny zotg.nizowrno t.n Dzie6 Slqski. - O,sakiz ieny eo co kilka ldt, bt kolejri uehiowie dowiedzieli sie, jak wa2ne jest P'zkEnovanie ilqskiej trucltcji. Istot na jest fteniet wiekszd inte' arc.ja szkoly z pruedeko' lem - zruwaz^ uabrtela Lebek, dyrekto. ZSP 2 w Pniowcu. W Programre imprezy znalazly sil m.in Dzieci spotkaly sil toz z prezenreram' Radia Pie' kar! Ann4 WlodarczYk taice 6latk6w; recytacie w swarzc, kabareto- ;e pr;dsrawien,e,,k16- lew;a Sniezka po {l4sku", brezenlacia multimedialna ir Slasku, malowanie wqstem, konkurs znajomoici Sl4skiej godki. Slqskie lan- i Adamem Gruc4. Ten dru-. si jesl absolwenten?nro_ wieckiej szkoly. - Crcl:.- Iilmt, 2eby zhotrwo 'dl u.zhriw do hauki, opolrie' dzidlopobr.ievndszej placdvce i o 9n, j ak e.tukacja pomogta nu w ka' rietze taieoaowej - za' znacza dyrektor Lebek Emerytowana Polonistka Teresa Bucholc i wiceprzewodniczqcy R3- dy Miejskiej Franciszek Nowak gwar4 opowiada_ li, jak dawniei wysltdala nauka w szkole. BYla nauczycielka historii Ja_ dwiga Krobicka-ZYzik bawrla wszysrkich Slqskimi anegdotami. Natomiast Rada RodzicOw PrzYgotowata Sl4skie maszkety Byta tez wystawa ksi4zck o Slqsku oraz dawnych,!ogionalnyoh Przedmio t6w codzicnneso uzytku (masnicrka, boncloki czy Qfrtd

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

ś ń ś ń ś ż ć ś Ó ż Ó ś Ś ś ż Ś ś Ś ś Ś Ś ń ś Ś ś ś ść ś ź ść śó ć ż Ś ś ś ść ż Ó ś Ó ć ć ż ż ś Ś ś ś Ó ć ż ź ś ć ż Ą ć Ł ś ś ś ś ź ż Ź ż ś ś ś ś ż ż ś ń ź ć ś Ó ń ż ń ń ć ć ń ć Ł ś ń ś ś ż ż ś ź ź ś Ó

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria

Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria w ramach projektu Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju Marta Olejnik IX seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej nt. diagnozy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne 29.10. Katowice CO TO SĄ DOPLACZE? Dopalacz, czy Dopalacz, dopalacze czy to dopalacze termin to termin nieposiadający nieposiadającycharakteru naukowego. UŜywa

Bardziej szczegółowo

Aktualności podatkowe dla przedsiębiorców na rok 2014 i aspekty zakończenia roku finansowego 2013.

Aktualności podatkowe dla przedsiębiorców na rok 2014 i aspekty zakończenia roku finansowego 2013. Aktualności podatkowe dla przedsiębiorców na rok 2014 i aspekty zakończenia roku finansowego 2013. J.W. (Jarek) Solowski, właściciel Solowski Consultancy BV Film Solowski Consultancy BV Agenda 1.Aktualności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

qtf W CZIjSTOCHOWIE INFORMACJA 0 SYTUACJI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWODZTWIE CZESTOCHOWSKIM CZERWIEC 1993 w o je w Odzki URZAD statystyczny 75 lat

qtf W CZIjSTOCHOWIE INFORMACJA 0 SYTUACJI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWODZTWIE CZESTOCHOWSKIM CZERWIEC 1993 w o je w Odzki URZAD statystyczny 75 lat w o je w Odzki URZAD statystyczny W CZIjSTOCHOWIE I 1918 1993 75 lat E 9 Z - nr qtf 200 lal Slatjsljki Potskkj INFORMACJA 0 SYTUACJI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ W WOJEWODZTWIE CZESTOCHOWSKIM CZERWIEC 1993 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI - GLINA UL. WSPÓLNA NUMER DROGI GMINNE NR DZIAŁKI 545 KILOMETRACJA DROGI - OD KM 0+000 DO KM 0+370 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DROGI

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland ZA4805 Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland FLASH EUROBAROMETER 210 CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU QUESTIONNAIRE Q1. Proszę wskazać,

Bardziej szczegółowo

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka.

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka. ie E. mieszkan PREZENTACJ ffiruf WffiffiqmffiffiffiMm Podczas urz4dzaniawngtrzjestzalecany pelenspokoji duzadawka cierpliwosci. bezpospiechu arzete$omieszkania Gospod Dziqki temu meble, dodatkii kolory.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2015 r. Poz. 3612 UCHWAŁA NR XIV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo