( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi"

Transkrypt

1 ( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi Jak zareagowal prezydent z rt'lasnymi sp6lkami kornu- a by\ to glormie mniejsze poczqtku ale czy na zawsze? miasta na podpowiedzi nalqt ri od gospodatki odpa- iednos&i --uwaza Lenk Gdy siei wyjcoiczy konlu-.radnego Wacfawczyka by a*oi, tu}zjro.grrriro*u:ro. ' Dodaje tez, 2e PK_blo w renciq wok6l? - plta Prezy- *i"iiit zrerygnowal i n*,up9-*. pyetarqowe' ostataim " przetargu dro2sze denta '- radny' przetargu na wywoz smreci '.i.i6 oi"porhorui"touo od konkurencji i wqtpi czl' Wadawczyk poprosii prei dut te iouote ifl obl.watelskie wykazy- raciborzanie chcielibypone zydenta o wlna'&re stanoivi- ^mo2e lvol poisi r" oryktudois wji pan,lalestem kontrolo sii vr,y2szqoplatq Smieciowq tk3 gospodarki ry "Ptu*i" komi4i Juropejskiq; kt6ra."u]ry pr"i" n"gio"a"q IrUe a\ ;Lshgwulo ichroclzlme odpgdami: Stawiamy na najzeruolia za przetargi t1?u Obracirunkow{ kt6,u r,!yciq- przedsiqblorstwo taisiego i wiemy' 2e za - iaki6,in house" I o" gde konsekwencje. Wlecz- -Niewiemwjakimkierun- czas aobi z nami co zechce, powierzenie "godrii"lq.iontratt,- na ii", -"i" ku anrierza polityka miasta. czyjednaksigbronimyprzed "d"-r"lijr- "a G^u6, Ge"i n""r"-t pfr Jyrporro*"rliu bud2etem JeZeli stawiamy na ron'tiq; esntjll:t-t^":1"^yi" ^, Niech rzqd z parlamentem miasta - wyjadnia wlodarz, anier ma byc iak najlaniei to Prczydent Racibopa odsig martr,rriq njd przepisami Waciawczyk pr4'wotuje vvytierany wolny 4'nek' ale parl' 2e przestrzega prawa r 6jou.yni jakie dostosowai. p-ykfaahlfuti"sam.riq" z dl-u$ej bq&ie orgarrizowal i:rzetarw sqdae!'!rygramy maj4c ho',ir w Polsce. kt<irezdecydo my Lip;t't spolki mieiskiel 8t dtq6ki-.b*d1^ Iry:gil: fony-p:d1ry=a. podparcie *,i-r:;oy"h p.ro wafy siq na ten lrok ieszczc o p6l miliona zlotych 2eby przeprsdmi. - JesI dlrekryii""iu - pr""ul";u t^"a"y zanimkomisjaeuropejskaza- nij padla --zauw.ai]4 radny wa unijna-zostarrie przyjqta bawid wadawczyk. jgia stanowisio w tej sprawie. Wadawczy- k Nadmiema p.a przez polski-sejrn i ten zni+ Prezydentl-enkm6wi,2ew '- w polsce iest zsoo Srnin i nadto Podwnanje d:' walki sie obowiqgekorganizowania Ino-roda*io, gdae zatzfi te kitkaaa,5jie samor)qd6w sklep6w osiedlowych z dys- przetars6w to bqdziemy to "i9,o"h -ob"l nie jest dla mnie najleps4rn toniqml - Wiadomo czy.rn decali ''lasnej sp6lce -podkoniecanosci "p,,"il*o orgamzowa- f.{'h"a"-. iestetn prezy- siq koiczy &vbp1 sumowal Miroslaw Lenl<' laniego nia przetarg6w.,igio*h ientem do56 du2ego miasta, chleba z Biedronki Tani na (m) Ultimatum dla Dragados: zlamiecie umowq to zamykamy Topolowq Ciqzar6wek mialo Wiceprezydent Raciborza Wojciech Krzyiek oglosilto na marcowej sesji. Uiawnil, ie firma chciala w osie' dlowq drogq wpu5ci6 280 ciqiar6wek dziennie. 'ZastQpcaprczydenta miasta powieddal radnlur, 2e nadal do magjshahr nie dotad Plan drcig dowozu material6w budowlanych. Hiszpaiska fuma zabiegala o ulicq ToPo lowq ir:oczq&owo chciala niq przeprowadzii od 260 do 280 ciq2ar6wek dziennie. - Nie,zgodziliSmy siq na to - pg. wieclzial Wojciech lg4zek Dragados wlnegocjowal pojazd6w w ciqgu dnia. Jak pisalidmy wczedniej i jak powiedzial 25 marca na sesii radny Eugeniusz WYglenda reprezentujqcy Sh-rdzieanq i Sud6l, nykonawca budor,ry Zbiornika Racib6rz pze krocz!'l te limity i Topolowq zaczglo jeida( po 6o cigla'.r6wek, Mimo interwencji urzqdnik6w z BatoreSo Dragados nadal nie trzl'rnal siq umo\4ry. - Wla&e miasta.i mieszkaircy zostali oszu\lni - strvierdzii w swej hterpelacji Iffyglenda. W imieniu raciborzan z ToPolowej Prosil by rozroiqzai umowg z Hiszpanapi, ProblemY mieszkancow z ulicy w Sudole zglosil na sesji tak2e radny Roman Waiach. Wiceprezydent Kr4zek wyslal pismo do Dragados i inwestora - RZGW Gliwice. - Napisaiem, 2e iesli teraz zostanq damane ustalone zasady to w trybie natychmiastor'r,}tn zostalie cofnigte zezwolenie na korzystanie z ul ToPole wej - oaajrnil Podczas sesji. Krzy2ek dodal, 2e magistrat proponuje im wykorzystanie altenat,'wnej trasy bieslacej nolami miedzy Raciborzem a i<rzyzaaowlcami. - tamtqdy bqd4 mqgli jezdzi6 ile chce - wyja6nil przed rada PoDadto Miasto doprowadzilo do zaproponowania przez Dmgados i na jego koszt. mieszkaricom Topolowei i* stalacji specjalrrych Plomb, za pomoc4 kt6rych odbyrvai bgdzie sig monito-ring e-lventualnych zniszczei ich do m6w wskutek zwiqkszonego natezenia ruchu i przejazdu ponaduormatymych Pojazd6w. (ma.w) Radny F w Racib NIC Zestaw sta na f( i plac6w - prawre z adopcji to czysty iednym i w Polscr adopcji- Radny I Scie nie warunl6 dziecka. sqdy p: anielsk4 nia Rysz miasta. G dziataa 1 dziecka informac adopcji. szego dla Biuro p cza - tr DII1 Siaro: tzewafa o robien czej.ia utwolz towego Radrra s"ewska miaitak m.ln. si mi i jesz sji rady w sptav chomier ra pasz dziatalo. ale decy lo zlikw finarxor Wodzisl sze $arc Katowlc fiukcji irodki n Polrria jqltemal Hajdukt na Przy. PaszPol KACTDOI - Cz96i Rybnikt

2 . wtorek,1 kwietnia NowinyRACIBORSKIE 2014 r: 4{!lat? ul.jesionollteiza Bemont zyri ski gicznej afery BUDNIK.Nowi mieszkaircy Rudnika, fwie2o rarybudo wawszy domy na nowyrtr osiedlu miejscowosci, nie mogq siq doczeka6 remontu drogi. ljlica Jesionowa w Rudniku jest na razie dro ge gruntowa choi powstajq przy riiej coraz to Dowe dony. NajizgSciej przeprowadzajq siq w te okolice. zikiego skfadowiskaodpad6w, kt6re miato siq nielonyi yry: rr4rlgbotagh iobpb1{oni+ lusunelifmy; ynie rvydalin arrizlbt6w bfo do nich u.racai. O ul. Jesionowej w.\rrn kontekscieniktnarazie nie rnyslal. - W kwietrriu wsp6loie z radq bqdziemy dyskutowai nad tegorocanyd wyda&arni na inwestlrcje drogowe. 'Wtedy bgdzie mozliwoii ewentualnych przesunigd - zapowiedzial w6jl Nie dal jednak nadziei, 2e na Je.przedsiqbiorcy z Racibo- sionowq mozna by przeanaza, kt6rym- corazbardziej azy6 wiacej nit 50 tjs..zl. doskwiera brak irtt"vardzodo d2ialania na rzecz ne negodojazdu..:. wych mieszkaric6w nana:w tdj.sprewie do rady wiai rarhy Stefaa Absaloo guilirryzr,,vr6cilsiq Jakub Si- kt6ry argurientowal to platek, kt6ry w imieniu swoim ceniem przez nich podati swoich sqsiad6w pltal o k6w. Ten zapai ostudzila p.:+:r:" remontudrogi. radna Karina Halas, kt6ra pizypomnialaf ze tak lak vvolr ruqzy neruszka przy-.2e zirai, osiedle.roaasta inni mieszkaricy Grzego. rzowic, czeka na podobnq sig dosyg szybati, a gmina, chcqc temd r.,v1'j6inaprze inwestycjg od 40 lat - Zycze ciw, postanowfia,2e co roku wszrystkiri dobrych. dr6g, zainwestuie w tarntetszain-. le zyczg wam takze Zebp Irastnrkhuq 50 tys. d. Doda Scie potrafili u2broii s).gw Ze zgodnie z zamiarem retakq samq ciespliwo5i iak monty i budony dr6g majq mv.qowi.elzi, flawimieniu byi przeprowadzare komswolcn sqsraoow(wot pleksowo, Zeby nie trzeba h, i.najqc na rakazij4ce w. cii prywatre iednocze6nie 'tkonu iakoby terenu zwr6 u zz4dadem odowania za Ltyi degradaiskie inierpe. chol.rnlotny t doniesienia :rczyfskiego 9'la. PrType roszarni od lziula, kt6rq 1wa( jui. za. War,lr,zlnka mleszkanlec zadowolony, tak, a nie jak walue pruez,i;i pfaniafimo - sb^rier,rczyriski za'odaiczqcego ireagowal ira I(ornowacnie chcefund.uszu soleckie$o l: K0BNoWAC. Racla grniny przyjgla uchwalg, w ld6rej zdecydowano o nieprzyjmo waniu fuaduszu soleckiego na 2015 rck: Taka deqzja rady to ju2 toadycja.podczas sesji rady gminy jedlrlie radny Franciszek SzkatLda byl przeciu.ny tej uchwale. - Proszg wyjadni6 dlaczego po raz kolejny nie przyjmu-. jemy funduszu i dlaczego nie ma sig on nam oplaiac? - zwr6cil siq do w6;'ta. Grz+ golz Niestr6j odpowiedzial, ie inwestycje realizowa,ne ze drodkciwftrnduszusoleckiego s4 refrrndowane w 40 procentachprzez Skarb Pairstwa.- Mynatomiastwolimy ' inwestowai tani, gdzie stopa, zwrotu iest leszcze wy2ia - dodal. Cho.l"i m.in. o inwestycje realizowarre przy wsparciu 6rodk6w z.unii Eruopejskiej, kt6ra czqsto proponuje dofinansowalie na poziomie i5 proc. warto. 6ci zadarria. {woi)

3 I kwletnia 2014 r. XUZNIA RACIB0RSm. KG mendet kornisdiatu Policii w Kuai, asp Heryk Linek Fzedsrawil niefmwlm sa- ' j mpor Molel sluiby za poprzedni rok W sto6cis wszjs&ie wskairih przonawiajq na kozj'sd mudxrowych. Po reformie siuzby w 2012 r. dikwidoweo posteruki policji, kt6rych rcle Przejav Dowstale komsariaty W6w' Lspolicjmcibrcniianan Rm, Ze ich Pmca aacade sia uspramir Obe.De skaznilj majaby6teso efekrem w zesztran rcku policjanri z Kuiri stwierdzili np. 273 przesiepstwa kiedy dwa lata wczej ej b]'to ich 389 Do tego wzosla interwencji i ah-zynan Og6lnie sity policyjde. Kutni osiqgnqly pdap, kt6ry bg&ie trudry do uh4nania w kolejny.h latach. w ien spos6b to co dzieje sia u tej jedlostce n. insp. Pawel Zajqc, szef :r'szys&ich policjot6w w powiecie Eciborskin.. HeDryk Linek poinibrmowar samozqo o nalwd_ niejsych idterwencjach fimkcjonaduzy kurniai' skiej jednos&i: Zairzymeie dodziei, kt& sy olradlibiaesmena z lrl E4 l-up w (aa ae kwota) pochow? i n-in..w obudowie telewizon i bil.tueszt \.liamlmam do ltd. Przestepca p.ze sia pzed koiciolen w Kuan. mieszsal siq lasami u do Sprawcy zddzenia z 2009 L C"'-*ic. r'-".r0-l,l Po ;!$ali min Liio" behbg sobie szlal< splddrowd).h lo$ch i prer6s. Sledztwo dzialek. Byl io bezdomy prcwadzonowewsp6lpmcv merda4 llow s\oidl w ZCBS!;n*; Po[.i.iLi ;-Kuzu Po be4o$ednim poscis! do.rali sygdal o deli"wen udaio sie dwdch "chwyad cip od ni".zkdild. ktory rozboju "pbwcdw so zauwar,l. Mieli nie lada Konendantlinekpzvalal, i.*anle.tv ouse'"o"ae te ucifszl'l sie 8dv jeso lole rezczlzie w h8o Lryi6w- dzywhmdwfzkedzjera- *. Z"aziei.t".'il" si"a"i w napzekszdlimu izsivs?dod wenelu. zlodzieiz jch lereou' ze '!a llv $ddhdid do pimj. Kubje uemd juz Po coiei!o lwew imepo l&l"m;f dzjc'ci lrdntup!!'leozno go zlodzin,. n,-tkjrego po P+d+p.T"{,,d:d,:1 i-hwymiu"qd wydol qtk ze tefn ruzi$ byt do n iadrwskeiad Trzv slqa&ion. na ulubiollm ni.jscem dg 'or".y ua;.se oazysr". dzieisuclt wystokdw 6db z Ustalonospwc6wgtc<ne terebn qsiedgo pobicia mieskanca nia- nitgo ojew6dzh^ra Ob cr[e komi$dat w Krzni Racibotskiej dysponuje 22 etardii hedy dwalatavcze Jniej bj'to ich 16, z eeso F altrq sluibe peltilo 11 os6b. Pozostali byli albo Da chog bowld.albo ha ulopach Co lieobecnogci4 w PracY Policiart6w dnnieisono do rnilimim.nasycenie shrzbq pwencyjnq (Patoie w tere niel Mbsio o a5 Proc. ' {wot Sytqacia sluiby tdrowia gminy Krzyianowice w pigulce. 'r ' Nie ma sposobu na chorobg lekarza budo wie pfl ewidzi no Da 15 pardzienika. Timczdea - okolicai sba2actr wskae jq, te poprzpddja s.la spof lowa przy gzesoeowichai. *lo)e bljlatfy idearne oa nag6zln if asp;alu pr,eqis?o wodziowtso. W rai sprasie jeszcze nie zapadta zadna KASAZA L l'

4 + I kwietnia 2014 FAKTY I LUDZIE Wyremontowad o In." Na zlosd? DIa oszczgdno6ci? Po to, by komus co6 udowodni6? Nie milknie dyskusja na temat konieczno6ci remontu ul. pod Lipami w Piekarach Sl4skich, szczeg6lnie jej odcinka od obwodnicy do granicy z Radzionkowem. Piekary chc4, by Radzionk6w doiozyi sig do remontu zniszczonej drogi, jednak rozmowy wladz miasi hie przlrrosz4 rezultatu. Jacek Tarski. O sprawie ul. Pod Lipami, po kt6rej jezdz4 m.in. samochody do firm z Radzionkowa (HAM i PEC), JUZ pisalilmy. Przypomnijmy tylko, 2e zniszczony odcinek drogi jest administro: wany pzez miasto Piekary Slqskie i *wzgodzie zprawem - to Piekary powinny 14 wyremontowad. Lokalne wladze m6wi4 jednak, Ze to nie tylko ich sprawa, Ze Radzionk6w powinien do tego dolozy6. Pickary chc4 wiqcej nizjest w stanie da6 Radzionk6w, sp6r trwa, z dziurcw4 drog4 iest coraz gorzej. Stanislaw Korfanty, prezydent Piekar, m6wi publicznie, pytany przez radnych na sesji Rady Miasta, Zeje6li Radzionk6w vi koricu nie przystanie na propozycjg, Piekary wezmq sig za remont ul. Pod Lipami, ale wykonaj4 go w takim standardzie, by.mogly sig po niej porusza6 tylko samochody do 3,5 t. Uwaga, Ze ul. Pod Lipami to praktycznie jedyna mo2liwosi dojazdu do firm, do prezydenta rrid pfzemawia. - Jest niozliwo{i dojazdu starq drogq technologicznq od strony Radzionkowa. Rozwiqzanie sprawy dojazdu do frm jest zresztq problemem tego mwsta, o czyu rozmawialem z burmistrzem Gabrielem Toborem - m6wipre: zyd nt.korfanty, ucinajqc dyskusje na temat tego, kto powinien placi6 za remont, wlasciciel czy t n, kto ma interes w jego wykonaniu. A je6li kierowcy ci92- szych pojazd6w nie dostosuj4 siq do ograniczei, je3li ul. Pod Lipami pozostanie jedynym pol4czeniem z firmami? Wicepr zydent Janusi.Pastdnak wylicza, ze najplarw.spraw4 ewentualnegb lamania przepis6w powinna zaj46 sig pol.icja, a jak to nie przyniesie rezultat6w, mozna zamontowai bramki ograticzaj4ce lub uniemozliwiaj4ie w1azd, ctgiar 6wek., - Po co taka zloiliwoi6 wobec sqsiad6w? - pytal radny. Tomasz Flodrowski. - A co bgdzie, gdy wladze Radzionkowa, w idzqc dzialania sqsiadiw, zamknq przejazd tunelem pod toram i? B e dz iemy. miet p igknie v, yr emo nl ow an q dro gg donikqd? Pyli, nie pyli, p( Ni das'no informowali3my o problemach mieszkaf c6w ul. Grirnej w Swierklafcu. W minionym tygod riu temat powr6cil podczas posiedzenia Swierklanieckiej rady gminy. Czy ai tak ile sig mieszka na ul. G6rnej? Okazuje sig, 2e zdania na teq temat sq podzielone, Mieszkaf cy buntuj4 siq, ze pod ich domami, w4ske, wysypan4pylqcym materialem drog4 poruszaje si9 samochody cigzarowe. Twierdz4, Ze ulicajest w takim stalie, Ze nawet ruch samochod6w osobowych jest uciq2liwy, jednak jeildl4ce tamtgdy ci92ar6wki to juz dramat. Wszgdzie jbst brud i kurz, i niewiele wskazuje na.to, ze w najblizszym czasie ma sig cod zmienig bo w poblizu budowane jest osiedle mieszkaniowe. Mieszkafcy domagaj4 slg wyznaczelf,la innej tiasy dojazdu do placu budowy i utwardzenia drogi. Nie jest to jedyny problem tej czg$ci gminy. Lrd,zie twierdz4, 2e pod.- czas opad6w woda splywa na posesje, m6wi4 o dzikich wysypiskach. Regularnio wystqpuj4 tez problemy z clsntenlem wody.,podczas posiedzenia w Swierklaircu obecny byl Stanislaw Wawszczak, jeden z mieszkafc6w. Komentowal fotografie wykonane w polowie marca na ul. G6rncj, kt6re poka. Stanislaw Wawsz,ftieszkqficite ul zyw.ane byly ra zdjgciach przejt cig'ai6wki, zal ne samochody 1 warstri'4 pylu, z rcploty..-wl kiedy si7 tatil wp lem, uslyszalem, : gg muszg poczek Mija ju2 30, nie t dozyje zmiany - Wawszcgak wieft byl radnym Swi Przypomina, 2e j przekonywal o k( 3ci wykonania na na ul. G6rnej. W6jt Swierkl zimierz Flakus Ze czgsd spraw zalatwionych w szych miesiqca( drueim kwartdle ku nawiercchnia wzmocniona m6 mrcznq - zapo\ zamontowaniu h ft ffisffi ffi Zbawienne mgr Katarzyna Biclralska- D allirel wwur rehabilitacj a.biz dzialanie masazu doceniano jui przed wiekami. DziS wiemy, ie poza btogim relaksem pruynosi on tak2e wiele irlnych kor44kii poprawia kazenie, uwalnia z organizmu tokyny i szkodliwe produkty przemiany materii. Ale to leszczi nie wsrystko - sprawne r9ce masazysty mos4 tei pomdc nam 4ikwidowai celliiit. poz5yi sig zbganych kilogramdw i powrdcii do arrakcyjnej, J90rne, sylwetki. MasaZ odchudzaj4cy cieszl sig coraz wigksze po-pularnoicie. Stosuje sig go zar6wno w prot aktyce otylosci, jak i w celu modelo-

5 + + Kalety w Cittaslow Kaletv iako Dierwsze miasto na Slasku i tr,yoaste w Polsce zostaly peyjqte o" itli1ii""i.o"""i sieci Miast citttslow'skupia nie\'vielkie miasta kt6re oie mai4 takich mozliwos;i rozwoiu iak dure aglomerrcie. ale w zamian mog4 zaproponowac mreszralrcom ;;;ili. i;.;;l;i;li tcia i na"wiete sposob6w przvciqsnqt ruryst6w szukaiqcvcb-ucieczld o'o zei-;tu. wutlegty piqlek Kalety odrriedzila komisja certlfk'cyina sam ceft]rnkar zost;nie oficialnie przyznany 20 czerwca w Holandii' Alicir Jurtst Cittaslow stawia naciskna styl zycia inny od wielkomiejskiego!ospie' chu i hatasu, sprzyjajeoy mieszkaniu i wypoczynkowi. Do tego dosiosowane sq konk.etne rozwi{zann 'zwiazane np. z ekologi4, infrastruklurq, turystyk? i p.onocjq. Przykladowo kluczowe d1a.nchu s4 jnicjatywy ro erowe, \YYlmianie produkt6w lo_ kalnych, nacisk na ioz' w6j alternatywrych tr6dcl energii. Sied ma prestizowy charakter niejest tatwo zosrat jej czlonkien, a samo otrzyman'e cerlynkaru tez nie iest bezterminowe. Co kilka lat slrawdza sil, jak czlonkowie spelniajq 'K;le(y zabiesaty o puyjtcie do rona Cit_ laslow od prawre roku. 26 marca miasto odwiedzira komisja cerlyfi kacyjna z niasta opiekuna - Olsztynka, kt6.e czuwalo nad przygorowaniam; Kalei Znaletli sie w niej rdwniez przedslawiciele in' nych niasl czlonkowskich: Barczewa i No ego Mialta Lubawskieso. WczeSniej, na marcowej sesji RadY Miejskiej, Jacek Lubos, kr6ry czdwal nad PrzYgo towanirmi do cerlyfikacii. ocenial szanse Kalet - iozyry*rie. Wedlus nasze) sadoocery sper niddy 58 prcc. vynqgah,.o iest dobtyn eynikieh iak sie okazalo, byl. to ocena zbyt surowa i Ka' lcty spelniajq 67,43 P.oc. wytycznych w rbznych obszanch. - Konisjd by- I a Pozlt)v4ie zas koczo na poloz9aietu nastego tuiasta. Slqsk kojaftrli gl.jw' hie z szlbani gtrniczrhi, mlrdzy potcncj alnym i wykonawcamiwynosila 2.5 od lat m6wi sil o koniecznosci budowy sali simnastlchej!lzy Szkole Podstawowej nr IwMia_ stoczku Slaskim Gmina oglosila w koricu plzetarg na rozbudowc szkoly I zamierza ruszya z robotani w czerwcu tego roku. Prace obejmuji m.in.: budowe sali gi'nnastycznej z arena o wymiarach 19x30 m, apleaa socjalno-san'te nego oraz szescru sar rekcyjnych. Zgodnie z zam,twieniem obiekt ma byc gotowy w lolowie 2015 ro_ koodlniadi. h/ ani, d oka'.;to sie, te ptqjechdli do nieiscowos.i oto.zonej plzir ldst - r,6wll b,rt- ;istrz Klaudiusz Kandzia. Dodaje, ze za pigd lat Kalety lrzejd4 recertyfika-.je. Czlonkostwo w sieci Cittaslo ' wiqze sie z PnY' vilejani, ale i obowntzka' h Mlsint dbai o rczr,',j pewnr.h obszar,iw, np. wietej niejsc ptzesize4l p u b hd n ej. bo eton kntieo Z ewentualnego czlonkostwa korzyscr mog4 niei nie iylko mieszkdc, ale i przedsigbiorcy. S4jodnak zalezne od teso, jak btdzie lrzebiegala ws!6braca z samorzqdem, Podczas sesj' Rady Miejskiej Iacek Lubos przedstawil 16dnYm kilka rozwi?an, kt6re sto- Nj4 miasta czlonkowskie, np. restauracle r.(lamujqce sie stosowaniem lokalnych produkl6w: miod6q Kto wybuduje salg? X Przy Szkole Podrtawowei nr I w Mia$eczku slqskin ma stmed sala gimnaslyczsa. Od kilku tygodnt ir{a Proceoura przesrgowa. Wb.ew przewi<ly*aniom okazaio si9,,e wybudowanie obiektu wcale niejest rak proste, jak sie pierwotnie wydaqalo. Jak m6wi burmisrrz Miasleczka Sleskiego Krzysztof Nowak, rzecz rozbija sig o lrocedury, dio o Projekt i wykonanie. Z Powod6w lornalno-prawnych wciqz nie dolzlo do rozsluysn'ecia przetargu. W PostQPo_ waniu wziglo udziat at 19 fi rn. Rozbieznosc cenowa Do wymiany Przeciekajqcy dach na Sosada zapowiedzrrla' $ zabylkowtm budynld ze z dwagi na kosztv teszkoly Podnasoscj wko' 8o ptzedrlwtrlc'anrac< Dieni;\ bedzie renonlowa- renontowe w 'nnvch pla- 'ny * i'alrcie teeorocznych coel'ach ofwiatowvlh zowakacii. Jak wylazaly sldnq ogranrczone do nrewsrgpni oglldziny. mimo zbsdneso mintmum Jak 2e qykonany byl zaledwie dodala gdrda n'e m' 'o l2 lar lemu, konieczna b{- Iiczy( na wsparcre I'nzn\odzie ieeo wvmidna. we?e srroty kotserwalora Za;trp;a w6jta em'- Eb)tkow ny zbroiiawice katirzy- (K) Bez podwyzki W Kalotach nie wzro' inie stawka za odprowadanie Sciek6w, nio znieni sia takze wysoko{6 doplal dla odbiorc6w- Radni jednostosnia przyjeli na narcowej sesii Rady Cniny uchwaly Gospoddstwa domowe podlqczone do kanali zacji san;tarnej zapla.q za I m szelc. odprowadzonych 6ciek6w 4,61 z] brutto Taka sana taryfa dotyczy od_ biorc6q kt6rzy korzystlja z wywozu n;eczystosci Drzez firmy zewnebzne Ta arupamozejednak liczy{ na doptate w wysokoic'4,54 zi brutlo od I m szosc. Sciek6w. W przypadku gospodarstw podlqczonych do kanalizacji dopiata wyniesie 0,10 zlbruito od I n szesc. (ri) ku. Czy tych termin6w uda si9 dollzymad, okaz si9 w najbli2szym czasie: Joszcze w ubiegiyn tygodnin przerarg nie byl bowied rozslrzygnrely, a qraoze miasta konsultowaly si9 z prawnikami. Burmiskz N;wak narzeka, 2e gdyby chodzilo o prywatn4 tnwestycjq, ju, wszystko bytoby jasne. Samolzqdy muszq si9 stosowac do Przelis6w o zam6wieniach Publicznych, co *rydlu2a cal4 _ Po otwarciu ofert okazalo si9, 2e najnizsza opiewa na 4 mln 901 tys. zl, najdrozsza-7min467 owoc6q warzyw, rada gospodarcz. skupjaj?ca m,er scowych przedsigbiorc6w DrzY burmistrzu. Pod uwa-!9 brane jest tak2e wp!owadzenie znizek na Pewne uslugi w miastach nalozq' Jacek Lubos zwracal ut{a99, ze Kalety Powinrv zaslanowid sie nad wlas;ym lroduktem lokalnyrn, kt6ry mozo lya skutecznym sposobem na promoctq i przyci4gnie-.ie luryst6w. - J.rrerd, oierwszth niasteh na "Stasle i polu.lhiu Polski, ktirc stdra sie o ce rfkdt Cittoslo 9 - D o bn e, g.ly by nasz ptzyklad zachecil ime oito.lki, bo vte.lr bedzie' n! tuiet no2liwolt apliko' wdhb o irodki ewopejskie jako elonkovie sto any' szehid z tego sanego wo' jev'.lztua. Tak robiq nia' 1a Warhii i Muurach "a tys. zl. Nawet najwjzsza kwota iest nizsza od t go, co zalozono w budzecie: nliasto bylo przygotowane na wyd*ek do 7,6 mln zl brutto. W wigkszosci rachnnek zostanie uregulowany z budz tu gminy. Miasteczko Slaskie stara si9 tez o dofinansowanie w ramach progranu rozwoju bazy sportowej. - r'c29, 2e tda sie nad ottztna..lotacje. lyniosek zostal tlotoky w ut?dzie a. szal kotts kin, nany szan' s? dostaa do 33 ptoc. war' toici ineesty.ji mb\t\ Eltbiet Kulidskr Dzieje sig Koirczy si9 renont starej!emizy, rempa nabrala budoqa Swretlicy wiejskiej. kopana iest kanalizacja osahio w soleotwie celiny sykonuje si9 wiele prac - Prez wiele lat nic sie u nd nie dzialo, a spo- /o ri /or, tn,5wi sottys Celin Jerzy Cmcik wspomina, 2e ostatnio PzYsPieszyly prace przy bldowie Swiellicy wiejskiej - za- Sp6r o liczbg Na sesji 26 narca radn' pzyjtli nowy staiul gminy Zbroslawice. Za jego PrzYjacien opowiedzialo sit 9 radnych, 6 glosowalo Prze_.iw. trzyczyne PolarYza-. cji stanowisk byla gl6wn,e r6znica zdair na temat I'czby czronk6w konisji RadY Gminy. Niekt6rzy radni Poslulowali, by dla usprawnie' ria or.c kornisji ograniczyo liczb9 ich czlonk6w do najwyzej 9 os6b. Wilkszoac radnych uznata jednak, ze nie n:lezy wprowadza. r6wno w 6rodku, jak i wok6l budynku. Z ta inw stycjq nie wrq24 s'9 specjalne ucrazliwosci dla nieszkanc6w. Inaczej jest w PzYPadku kanatiz cji. - Jedndk ni^t kahc! 2noszq to w nidl? ci.rpliwk, brli hd to PtzYSo' t oit ah i. Yr k o, aw c o o b iecu' ie tet,,cjetzli coi tszko&il, to flapr1oi i doplova.lzi da stdnu pelwotneso - z^' umz soltys. (6P) PrzedszkolnY 1 kompleks Rozpoczgla si.i Procedura przetargu nteo raniczonego na r wllanzacjr teren6w powojskowych w O2aro$icach i rozbudowe lamiefzego!redszkola Kryteriln ocenylesr nalnizsza cena. Inwesiycja b9- dzie ws!6lfinansowam ze Dzilki rozbudowie przedszkola Powstan4 Po- Sl4ska godka w Pniowcu mieszczenia dla filii gminnej Bibliotcki i osrodka KulturY oraz dla SwiedicY w rm;ch inwestvcii wvkonane tet bgdq: boisko wielofunkcyj ne, silownia zewnatrzna, plac zabaw, skatepark, wierz widokowa, chodniki czy miejsca Postojowe- Prace naj4 byd zkonczone do 28 lutego 2015 r. (esp, w tym wzglqdzie zadnych oglanicze'i. W tym kontek- (cie przypomn'ed lz ba. ze Komisia Bud2etu, Gosoodarki i Rozwoju liczy v; sminic zbroslawice ls radnych, czyli tyle co cala Rada GminY. Podjgcie uchwaty w sprawic statutu loprzedzily dwukrotne spoleczne konsultac.ie internetowe, FrzeDrowadzone na przelomie pzdzi rnika i listopada 20lir. oraz stycznia i lute- - (K) Poradz4 3 i lo kwietniawbiurzc Poselskim Tomasa Gtogowskieso w Tardo*skich Gotach bldzie mozna skorzysrai z beiolamrch porad podatkowvch wczesniej naleit zde_ d w,iq at ie' ni tn. reti:fonuisc Pod nu mer J)-768'86r I lub przychodzqc osobiscic do biiir. (mir) W pierwszy dzien siosny w Zespole Szkoltro-PrzedszkoloYm Dr 2 w Pniowcu kr6lowala slqska gwrri, slroje i i.6c. Po raz kolejny zotg.nizowrno t.n Dzie6 Slqski. - O,sakiz ieny eo co kilka ldt, bt kolejri uehiowie dowiedzieli sie, jak wa2ne jest P'zkEnovanie ilqskiej trucltcji. Istot na jest fteniet wiekszd inte' arc.ja szkoly z pruedeko' lem - zruwaz^ uabrtela Lebek, dyrekto. ZSP 2 w Pniowcu. W Programre imprezy znalazly sil m.in Dzieci spotkaly sil toz z prezenreram' Radia Pie' kar! Ann4 WlodarczYk taice 6latk6w; recytacie w swarzc, kabareto- ;e pr;dsrawien,e,,k16- lew;a Sniezka po {l4sku", brezenlacia multimedialna ir Slasku, malowanie wqstem, konkurs znajomoici Sl4skiej godki. Slqskie lan- i Adamem Gruc4. Ten dru-. si jesl absolwenten?nro_ wieckiej szkoly. - Crcl:.- Iilmt, 2eby zhotrwo 'dl u.zhriw do hauki, opolrie' dzidlopobr.ievndszej placdvce i o 9n, j ak e.tukacja pomogta nu w ka' rietze taieoaowej - za' znacza dyrektor Lebek Emerytowana Polonistka Teresa Bucholc i wiceprzewodniczqcy R3- dy Miejskiej Franciszek Nowak gwar4 opowiada_ li, jak dawniei wysltdala nauka w szkole. BYla nauczycielka historii Ja_ dwiga Krobicka-ZYzik bawrla wszysrkich Slqskimi anegdotami. Natomiast Rada RodzicOw PrzYgotowata Sl4skie maszkety Byta tez wystawa ksi4zck o Slqsku oraz dawnych,!ogionalnyoh Przedmio t6w codzicnneso uzytku (masnicrka, boncloki czy Qfrtd

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq!

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq! CZASOPISMO R (21) GRUDZIE ~~~ 50 CjR (5000) ra dakwasniews iego DrU\FI ture;! wybor6w prezydencklch na lerenie naszej j;lminy wygral Aleksander Kwasniewski uzyskujqc Iqcznie 52,7% wainie oddanyeh gfos6w.

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne

9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne NR (38) MAJ -.997 bo (jr (6000) 9Cu p a1ni~ci 25 maj referendum konstytncyjne Dla upamililtnienia 1000-lelniej rocznicy mli'czenskiej smierci Sw. Wojciecha - patrona para!ii Nasielsk i IV pielgrzymki Ojea

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu Dolina adun' czasopismo spolecznosci lokalne) Gminy Pruszcz Gdanski ISSN 164J-799J, grudzien 2001, nrl/2007 Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie Makow Maz. 03.09.2008r WOR.II.O052/365/08 ZAPROSZENIE Zgodnie z 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXVl sesjt; Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

latowy nr 4/45 12 wrzesień 1999 cena 1,5 zł Indeks 32816 X ISSN 1232-8511

latowy nr 4/45 12 wrzesień 1999 cena 1,5 zł Indeks 32816 X ISSN 1232-8511 latowy nr 4/45 12 wrzesień 1999 cena 1,5 zł Indeks 32816 X ISSN 1232-8511 X sesja Rady Powiatu XIV sesja Rady Miasta i Gminy ugitid Z działalności Straży Pożarnej Lasy niepaństwowe Szlachetne zdrowie Cudowny

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo

Odzyskać Fort Chrzanów

Odzyskać Fort Chrzanów Nr 13 (180) 28 sierpnia 2015 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 435 redakcja@gazetaecho.pl REKLAMA w Echu - tel. 508-125-417

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo