CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa"

Transkrypt

1 Numer Sprawy: 5/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: dostawa samochodów osobowych klasy C i D. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2 I. ZAMAWIAJĄCY Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) Warszawa, Al. Ujazdowskie 9. NIP: ; REGON: tel. (022) ; faks (022) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 108 sztuk samochodów osobowych w tym: 72 sztuki klasy C i 36 sztuk klasy D. CPV Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje V CZĘŚCI tj.: Część I 24 sztuki samochodów klasy C hatchback lub liftback Część II 24 sztuki samochodów klasy C - sedan Część III 24 sztuki samochodów klasy C kombi Część IV 18 sztuk samochodów klasy D - sedan Część V 18 sztuk samochodów klasy D - kombi 4. Szczegółowy opis poszczególnych CZĘŚCI przedmiotu zamówienia - parametry techniczne i wyposażenie - określony jest w Załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do niniejszej SIWZ. 5. Każda CZĘŚĆ zamówienia, stanowi odrębną ofertę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Przedmiotowe samochody muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowane w 2007 roku. 7. Wymagania stawiane przez Zamawiającego dla wszystkich CZĘŚCI przedmiotu zamówienia: 1) Każdy samochód musi posiadać homologację na 5 osób. 2) Każdy model oferowanych samochodów musi być produkowany w niezmienionej formie stylistycznej przynajmniej od roku, dopuszczone są drobne modyfikacje nie zmieniające ogólnej charakterystyki zewnętrznej pojazdu. 3) Wykonawca musi posiadać własny serwis, w którym samochody będą przygotowywane do wydania. 4) Odbiór samochodów odbywać się będzie w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego w godzinach od 8-14, z wyjątkiem niedziel i świąt. W dniu odbioru zostanie podpisany protokół zdawczo odbiorczy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, który będzie podstawą do zapłacenia faktury. 2

3 5) Do każdego samochodu, w cenie pojazdu, Wykonawca dostarczy pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) na okres 12 miesięcy. Zamawiający odbierze dokumenty ubezpieczeniowe na terenie Warszawy. 6) Warunki dotyczące gwarancji: a) Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane samochody na okres min. 24 miesięcy lub 100 tys. km na mechanikę i min. 60 miesięcy na blacharkę. b) Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana ze względu na przebieg samochodu lub czas. c) Wykonawca zapewni sieć autoryzowanych punktów serwisowych mechanicznych w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy oraz serwisów blacharsko lakierniczych w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy. d) Części eksploatacyjne przeglądowe muszą być dostępne od ręki w sieci dealerskiej. e) Maksymalny czas oczekiwania na części zamienne nie może być dłuższy niż 2 tygodnie. Importer oferowanych samochodów musi posiadać centralny magazyn części zamiennych na terenie Polski. f) Po okresie gwarancyjnym Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania pojazdów poza siecią dealerską. 8) Kolorystyka nadwozia samochodów: a) Wszystkie zamawiane samochody muszą posiadać lakier metalizowany, b) Zamawiający wybierze kolory mające wysoki udział w sprzedaży danego modelu. Wymagane jest zróżnicowanie kolorystyki samochodów w obrębie danej marki i modelu, tj. maksymalnie 4 samochody jednego koloru w każdej z CZEŚCI przedmiotu zamówienia. 9) We wszystkich samochodach Wykonawca zamontuje sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego. Zgodnie z poniższą specyfikacją Wykonawca zamontuje: a) lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub LED (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym umożliwiającym jazdę z maksymalna prędkością. b) urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym zamontowane pod maską silnika. Sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym muszą spełniać wymagania w zakresie wytwarzanego przez nie poziomu ciśnienia akustycznego, które mierzone w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu, powinno zawierać się w granicach 104 db(a) db(a). c) we wnętrzu samochodu należy zamontować w sposób dyskretny: zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe umożliwiające: - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania: Le-on", Wilk", Pies", - sterowanie sygnalizacją świetlną, - sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym. mikrofon zespolony z manipulatorem (mocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta). d) działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: 3

4 włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku samochodu. e) Sposób prowadzenia instalacji i rozmieszczenie wszystkich urządzeń i osprzętu zostanie uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym. 10) Uwagi dodatkowe: a) Wymagany jest brak zewnętrznych oznaczeń silnikowych i poziomu wyposażenia (wyjątkiem może być sytuacja gdy demontaż oznaczeń pozostawiłby otwory montażowe). b) Brak ramek tablic rejestracyjnych. c) Brak jakichkolwiek nalepek reklamowych. 11) Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym informuje, że dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców tylko w części dotyczącej przygotowania pojazdów do wydania ich Zamawiającemu (dot. przeglądu zerowego i doposażenia sygnalizacji uprzywilejowanej). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać dane podwykonawcy i zakres wykonywanych przez niego prac. 12) Zamawiający niniejszym informuje, że w zakupionych samochodach będzie montował w późniejszym terminie, radiotelefony wraz z przeprowadzeniem instalacji elektrycznej wg poniższej specyfikacji: a) Zamawiający przygotuje niezbędne otwory i uchwyty, mocowania i kable, którą pozwolą zainstalować: Radiotelefon samochodowy w bagażniku samochodu (pod wykładzinami bocznymi lub dna bagażnika); Manipulator z wyświetlaczem z przodu kabiny (w zasięgu z miejsca kierowcy); Przycisk PTT dostępny z przednich i tylnych miejsc (lub dwa przyciski z przodu i tyłu); Głośnik; Pętlę indukcyjną pod podsufitką kabiny; Przełącznik wyboru pracy głośnik-pętla; Mikrofon; Antenę dachową (wymienić w samochodach z zewnętrznymi antenami UKF lub zainstalować w samochodach bez anteny na dachu). b) Zamawiający doprowadzi dodatkowe (lub wymieni istniejące) instalacje: Zasilania radiotelefonu - z wyłącznikiem i bezpiecznikami (do bagażnika); 4

5 Ułożenie przewodu specjalizowanego między radiotelefonem a manipulatorem; Wymieni lub ułoży przewód antenowy; Inne - pomiędzy radiem a głośnikiem, pętlą, mikrofonem i przyciskami. W związku z powyższym, warunkiem koniecznym jest pisemne zapewnienie przez Wykonawcę dostarczającego samochody, że poprawne wykonanie powyższych czynności nie spowoduje ograniczenia ani utraty gwarancji na samochód (wyłączając miejsca, w których na skutek przeróbek naruszona została struktura materiału) patrz Formularz Ofertowy. IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZU- PEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających dla zamówienia podstawowego. VI. INFORMACJA O LICZBIE WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMA- WIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUN- KÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali w minimum 3 dostawy samochodów, każda o wartości nie mniejszej niż wartość brutto oferty dla CZĘŚCI na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokości co najmniej 50 % ceny brutto składanej oferty. W przypadku składania oferty na kilka CZĘŚCI, wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej musi zostać zsumowana dla poszczególnych CZĘŚCI, na które składana jest oferta. 5

6 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wymienione w punktach 2, 3 podmioty składające ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. Pozostałe warunki spełniać musi każdy Wykonawca składający ofertę wspólną. 6. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi dokumenty w formie wymaganej przez Zamawiającego oraz w treści potwierdzającej spełnianie tych warunków. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenie to składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 (odpowiednio do statusu wykonawcy), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego tj. osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokości co najmniej 50 % wartości ceny brutto składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty na kilka części, wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej musi zostać zsumowana dla poszczególnych części, na które składana jest oferta. 6

7 Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie spełnia to wymaganie, jeżeli łączna wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowych wszystkich podmiotów występujących wspólnie osiągnie kwotę co najmniej 50 % wartości ceny brutto składanej oferty. W/w informacje banku muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykaz minimum 3 dostaw samochodów (każda dostawa o wartości nie mniejszej niż wartość brutto oferty dla CZĘŚCI na którą Wykonawca składa ofertę) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, jego wartości, dat wykonania oraz odbiorców Załącznik Nr 4 (dokument wymagany dla każdej CZĘŚCI przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, oddzielnie). 9. Dokumenty potwierdzające (np. referencje, listy pochwalne, protokoły odbioru) z których wynikać będzie, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 2, 3, 4, i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 11. Dokumenty o których mowa w pkt 10a tiret 1 i 2 oraz pkt 10b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10a tiret 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio. 13. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia. 14. Dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem W przypadku oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt 2,3,4,5,6,10,12 składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. 15. Dokumenty wymienione w pkt 1, 8 muszą być złożone w oryginale. 7

8 16. Wykonawcy, składający ofertę na wszystkie V CZĘŚCI zamówienia składają jeden komplet ww. dokumentów. Dokumenty wymienionych w pkt 8, 9 należy złożyć odpowiednio dla każdej CZĘŚCI oddzielnie. 17. Załączniki będą wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach, oraz nie mogą zawierać zapisów innych niż wymagane przez Zamawiającego we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIA- JĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, umieszcza na stronie internetowej na której umieścił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (www.cba.gov.pl) 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach formalno - prawnych Anna Błaszczak tel fax w sprawach merytorycznych Paweł Kiełbowicz tel

9 XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Łączna wysokość wadium dla wszystkich V CZĘŚCI wynosi ,00 zł. Słownie: siedemdziesiąt pieć tysięcy złotych 0/100. Dla wszystkich V CZĘŚCI łącznie: Część I ,00 Część II ,00 Część III ,00 Część IV ,00 Część V ,00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje. Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości... zł (słownie:... złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest...(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej Wykonawców składających ofertę wspólną), stający do postępowania o zamówienie publiczne na... prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr...poz.... z dnia... przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, Warszawa. Niniejszym...(nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, Warszawa, kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy...(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie...(nazwa Wykonawcy jak wyżej). Gwarancja obowiązuje od dnia... (termin składania ofert) do dnia... Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasad- 9

10 nienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: nr konta Dowód wniesienia wadium dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, - w przypadku innych form - oryginalny dokument. 7. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z poniższym opisem: 1) Wykonawca zapozna się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, 2) każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, 3) oferta będzie sporządzona w języku polskim, 4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 5) Zamawiający wymaga aby oferta była napisana na maszynie lub komputerze ewentualnie odręcznie. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li wykonawcy, 6) każde miejsce w załącznikach i wzorach musi być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach oraz nie mogą zawierać zapisów innych niż wymagane przez zamawiającego we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 7) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 10

11 8) wszystkie strony oferty winny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt 7). 9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie 9, Warszawa, Departament Logistyki Oferta na dostawę: Samochodów osobowych 10) poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu). 2. Zamawiający wymaga, aby oferta wykonawcy zawierała: 1) wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2, 2) podpisane przez osoby uprawnione Wykonawcy Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e stanowiące opis poszczególnych CZĘŚCI przedmiotu zamówienia. Należy złożyć do oferty Załączniki odpowiednio na CZĘŚCI na które Wykonawca składa ofertę. 3) dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) standardowe warunki gwarancji dla oferowanego samochodu w CZĘŚCI na którą Wykonawca składa ofertę. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6) wyciąg z homologacji dla oferowanego samochodu w CZĘŚCI na którą Wykonawca składa ofertę. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 1 ust. 9 i 10, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa w dniu r o godzinie Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej. 11

12 3. Ofertę należy złożyć w: Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Al. Ujazdowskie 9, Warszawa, Departament Logistyki 4. Wykonawcy chętni do uczestniczenia w otwarciu ofert proszeni są o kontakt pod numerem tel. (022) najpóźniej na pół godziny przed otwarciem ofert w celu załatwienia formalności związanych z koniecznością wystawienia przepustki umożliwiającej Wykonawcy wejście do siedziby Zamawiającego. 5. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym również: - koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - koszt wszelkich załadunków i rozładunków, - koszt montażu sygnalizacji uprzywilejowanej, - koszt przeglądu zerowego, - koszt pakietu ubezpieczeniowego (AC, OC, NW, Assistance), - koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, - podatek od towarów i usług VAT. 2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich. 3. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. 4. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, prowadzone będą w złotych polskich. 12

13 XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIE- ROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNA- CZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Dopuszczalny zakres i sposób poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ustawy. 2. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny jego oferta zostanie odrzucona. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: a) cena brutto waga 100% wg wzoru: Cena = najniższa oferowana cena brutto x100 cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100. XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu: listę osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z podaniem: imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania i numeru dowodu osobistego. XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRA- WIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający załącza do SIWZ projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszejsiwz. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGU- JĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELE- NIE ZAMÓWIENIA 1. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 13

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo