X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 MSIG 149/2013 (4266) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK w Stargardzie Szczecińskim. [BMSiG-6753/2013] 1. Informacja o firmie: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK ul. Źrodlana 8, Stargard Szczeciński tel./fax , NIP , REGON Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: Zakład Wielobranżowy Darkat Wiesław Jurczyk. Siedziba: Stargard Szczeciński, ul. Źródlana 8. Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko. Podstawowy przedmiot działalności: handel artykułami przemysłowymi i rolno-spożywczymi usługi ogólnobudowlane i transportowe, usługi hotelarskie, usługi myjni, mechanika pojazdowa, skup i sprzedaż walut obcych, pośrednictwo handlowe, odsprzedaż samochodów używanych, hurt-detal, blacharstwo, lakiernictwo - pojazdowe, eksport - import. Organ prowadzący rejestr: Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim numer wpisu: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. 3. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 1 rok. 4. Stosowane przez jednostkę metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru. a. Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych W placówkach handlu detalicznego ewidencję materiałów i towarów prowadzi się wg cen zakupu metodą ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty w jednostkach naturalnych i pieniężnych. b. Wycena materiałów i towarów oraz produktów w toku produkcji 1) Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. 2) Produkty w toku produkcji - w wysokości kosztów wytworzenia. 3) Produkty gotowe - w wysokości kosztów wytworzenia. 4) Wartość stanu końcowego towarów i materiałów ustala się: wg metody fifo (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) - w sklepach spożywczych, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu tych towarów i materiałów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu - w sklepach motoryzacyjnych c. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 5) Środki trwałe są amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji przez przewidywany okres ich użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek podatkowych. 6) Jednostka nie zalicza do środków trwałych przedmiotów długotrwałego użytkowania (ponad 1 rok) o wartości początkowej niższej lub równej 2500 zł. Traktowane są one jako materiały i kwalifikowane do kosztów pod datą wydania do użytkowania. Dla tych składników prowadzi się ewidencję pozabilansową. 7) Nowo zakupione środki trwałe o wartości początkowej ponad 2500 zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje jednorazowo (100%) pod datą przyjęcia ich do użytkowania. 8) Nowo zakupione wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawki 100% pod datą przyjęcia ich do użytkowania. 9) Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 5 lat. Poza okresem amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów w Szczecinie, które wynosi 20 lat. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 SIERPNIA 2013 R. 22

2 MSIG 149/2013 (4266) poz ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK uwzględniono dokumenty niezatwierdzone Bilans sporządzony na dzień r. bez zaokrągleń Stan na AKTYWA początek okresu koniec okresu 1 A. Aktywa trwałe , ,03 2 I. Wartości niematerialne i prawne , Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 2. Wartość firmy 5 3. Inne wartości niematerialne i prawne , Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , Środki trwałe , ,16 9 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,23 10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,44 11 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,30 12 d) środki transportu , ,64 13 e) inne środki trwałe , , Środki trwałe w budowie , , Zaliczki na środki trwałe w budowie 16 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 19 IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 23 a) w jednostkach powiązanych 24 udziały lub akcje 25 inne papiery wartościowe 26 udzielone pożyczki 27 inne długoterminowe aktywa finansowe 28 b) w pozostałych jednostkach 29 udziały lub akcje 30 inne papiery wartościowe 31 udzielone pożyczki 32 inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 34 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 37 B. Aktywa obrotowe , ,68 38 I. Zapasy , , Materiały Półprodukty i produkty w toku , Produkty gotowe 2 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23

3 MSIG 149/2013 (4266) poz Towary , , Zaliczki na towary 44 II. Należności krótkoterminowe , , Należności od jednostek powiązanych 46 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47 do 12 miesięcy 48 b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,49 50 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,17 52 do 12 miesięcy , ,17 53 powyżej 12 miesięcy 54 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,88 55 c) inne 3 183, ,44 56 d) dochodzone na drodze sądowej 57 III. Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,84 59 a) w jednostkach powiązanych 60 udziały lub akcje 61 inne papiery wartościowe 62 udzielone pożyczki 63 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 64 b) w pozostałych jednostkach 65 udziały lub akcje 66 inne papiery wartościowe 67 udzielone pożyczki 68 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 69 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,84 70 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,61 71 inne środki pieniężne , ,23 72 inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,86 75 Aktywa razem , ,71 Stan na 76 PASYWA początek okresu koniec okresu 77 A. Kapitał (fundusz) własny , ,29 78 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,06 79 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 80 III. Udziały (akcje) własne 81 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,26 82 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,42 83 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 84 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,55 85 VIII. Zysk (strata) netto 86 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 87 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,42 88 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 SIERPNIA 2013 R. 24

4 MSIG 149/2013 (4266) poz Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 91 długoterminowa 92 krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 94 długoterminowe 95 krótkoterminowe 96 II. Zobowiązania długoterminowe , , Wobec pozostałych jednostek , , a) kredyty i pożyczki , , c) inne zobowiązania finansowe 102 d) inne 103 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 105 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 106 do 12 miesięcy 107 powyżej 12 miesięcy 108 b) inne Wobec pozostałych jednostek , , a) kredyty i pożyczki , , b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 112 c) inne zobowiązania finansowe 113 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , do 12 miesięcy , , powyżej 12 miesięcy 116 e) zaliczki otrzymane na dostawy 2 439, , f) zobowiązania wekslowe 118 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , h) z tytułu wynagrodzeń 3 101, , i) inne , , Fundusze specjalne 13,75 13, IV. Rozliczenia międzyokresowe , , Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , , długoterminowe 126 krótkoterminowe , , Pasywa razem , ,71 Główna Księgowa Wanda Banicka Właściciel Wiesław Jurczyk 2 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 25

5 MSIG 149/2013 (4266) poz ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK Rachunek zysków i strat sporządzony za rok 2012 (wariant porównawczy) Treść Przychody i koszty za rok bieżący 2012 ubiegły A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,68 od jednostek powiązanych 2. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: , ,54 sprzedaż na eksport II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,05 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym: , ,19 sprzedaż na eksport 7. B. Koszty działalności operacyjnej , ,49 I. Amortyzacja , ,57 II. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,77 energii , ,26 III. Usługi obce, w tym: , ,47 zakupione w celu odsprzedaży , ,16 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,31 podatek akcyzowy 15. V. Wynagrodzenia, w tym: , ,18 ze stosunku pracy , ,18 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,72 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych , ,02 VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: , ,30 podróże służbowe , ,44 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,17 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , ,19 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,60 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 II. Dotacje, w tym: 26. dotacje do wyrobów i usług 27. III. Inne przychody operacyjne , ,60 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,98 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30. II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,57 III. Inne koszty operacyjne , ,41 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 33, , ,81 G. Przychody finansowe , ,14 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 35. od jednostek powiązanych 36. II. Odsetki, w tym: ,05 110,75 od jednostek powiązanych 38. III. Zysk ze zbycia inwestycji 39. IV. Aktualizacja wartości inwestycji 40. V. Inne , ,39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 SIERPNIA 2013 R. 26

6 MSIG 149/2013 (4266) poz H. Koszty finansowe , ,79 I. Odsetki, w tym: , ,40 dla jednostek powiązanych 44. II. Strata ze zbycia inwestycji 45. III. Aktualizacja wartości inwestycji 46. IV. Inne , ,39 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l J.ll) , ,61 I. Zyski nadzwyczajne , ,92 II. Straty nadzwyczajne , ,31 K. Zysk (strata) brutto (I+/ J) , ,77 L. Podatek dochodowy, z tego: 53. część bieżąca 54. część odroczona 55. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 56. N. Zysk (strata) netto (K L M) , ,77 Główna Księgowa Wanda Banicka Stargard Szczeciński, r. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone na dzień r. Właściciel Wiesław Jurczyk Kwota za rok (zł, gr) Wyszczególnienie bieżący 2012 ubiegły 2011 l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,45 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,45 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku , ,46 b) zmniejszenie (z tytułu) ,71 umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,88 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 2 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27

7 MSIG 149/2013 (4266) poz Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) likwidacja 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,26 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,42 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,71 a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) przeznaczenie na potrzeby Właściciela 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,77 a) zysk netto , ,77 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,33 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,33 Główna Księgowa Wanda Banicka Właściciel Wiesław Jurczyk Stargard Szczeciński, r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 SIERPNIA 2013 R. 28

8 MSIG 149/2013 (4266) poz ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DARKAT WIESŁAW JURCZYK Rachunek przepływów pieniężnych dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele sporządzony za okres od r. do r. (metoda pośrednia) Treść Według stanu na r. Według stanu na r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,77 II. Korekty razem , ,52 1. Amortyzacja , ,57 2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych 1 460,56 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,65 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 000,00 5. Zmiana stanu rezerw ,51 6. Zmiana stanu zapasów , ,92 7. Zmiana stanu należności , ,44 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,07 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,54 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) , ,25 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,55 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,55 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,05 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów , ,28 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne ,77 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , ,05 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,98 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,71 2 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29

9 MSIG 149/2013 (4266) poz Kredyty i pożyczki , ,52 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe ,99 110,75 II. Wydatki , ,40 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych ,77 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,75 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki , ,40 9. Inne wydatki finansowe 1 460,56 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,58 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/ C.III) , ,22 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,22 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,94 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: , ,72 o ograniczonej możliwości dysponowania Główna Księgowa Wanda Banicka Stargard Szczeciński, r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Właściciela Zakładu Wielobranżowego DARKAT w Stargardzie Szczecińskim Wiesława Jurczyka Właściciel Wiesław Jurczyk Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego Zakładu Wielobranżowego DARKAT z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Źródlana 8, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym (funduszu), rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Właściciel Zakładu Wielobranżowego DARKAT. Właściciel Zakładu Wielobranżowego DARKAT jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Zakładu Wielobranżowego DARKAT oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), 2) Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami). Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Zakład Wielobranżowy DARKAT zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze, w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 SIERPNIA 2013 R. 30

10 MSIG 149/2013 (4266) poz Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od roku do roku, b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy statutu Zakładu Wielobranżowego DARKAT. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu artykułu 49 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego jest mgr Halina Pawłowska nr w rejestrze Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: AUDYTOR Biuro Rachunkowe Stargard Szczeciński Osiedle Zachód A2/G/14 nr ew Stargard Szczeciński, dnia 15 kwietnia 2013 r. Biegły Rewident nr 3031 mgr Halina Pawłowska (przeprowadzający badanie reprezentujący podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych) AUDYTOR BIURO RACHUNKOWE mgr Halina Pawłowska Stargard Szczeciński Os. Zachód A/2/g/14 NIP Postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz podziale zysku za 2012r. Stargard Szczeciński, 12 kwietnia 2013 r. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2012 rok Zakładu Wielobranżowego Darkat Wiesław Jurczyk z siedzibą przy ul. Źródlanej 8 w Stargardzie Szczecińskim, składające się z: 1. bilansu zamykającego się sumą bilansową ,71, rachunku zysków i strat, 2. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 3. zestawienia zmian w kapitale własnym, 4. rachunku przepływów pieniężnych. 2. Postanawiam dokonać następującego podziału zysku: 1. kwotę ,55 PLN przeznacza się na zwiększenie kapitału zakładowego, 2. kwotę ,00 PLIN przeznacza się do wypłaty właścicielowi. Właściciel Wiesław Jurczyk 2 SIERPNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31

MSIG 251/2016 (5136) poz

MSIG 251/2016 (5136) poz MSIG 251/2016 (5136) poz. 35333 35333 Poz. 35333. Zakład Wielobranżowy DARKAT Wiesław Jurczyk w Stargardzie. [BMSiG-20422/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

MSIG 178/2017 (5315) poz

MSIG 178/2017 (5315) poz MSIG 178/2017 (5315) poz. 34774 34774 Poz. 34774. Zakład Wielobranżowy DARKAT w Stargardzie. [BMSiG-25768/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień roku

Bilans na dzień roku Poz. 11955. Firma Handlowa Export-Import w Dobrzyniu nad Wisłą. [BMSiG-11191/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 206/2015 (4837) poz. 16152 16152 Poz. 16152. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-10752/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy:

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10348. Piekarnia Bobowska w Bobowej. [BMSiG-10317/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PIEKARNIA BOBOWSKA JERZY ROGALA, ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa za rok

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2017 (5169) poz. 5671 5671 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5671. BAG-POL Dystrybucja w Pruszkowie. [BMSiG-33567/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

MSIG 204/2017 (5341) poz

MSIG 204/2017 (5341) poz Poz. 39401. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska w Płocku. [BMSiG-26610/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne: 1. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4120. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADAMEX II w Częstochowie. [BMSiG-23204/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

MSIG 143/2013 (4260) poz

MSIG 143/2013 (4260) poz Poz. 10743. STALBUD Maria Mikłuszka w Brodnicy. [BMSiG-7132/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE STALBUD Maria Mikłuszka 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 1A tel. (056) 498-22-62, fax (056) 498-48-63 NIP 648-194-80-97,

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 17507. Firma Jubilerska w Lublinie. [BMSiG-12272/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Podstawowym przedmiotem działalności Firmy Jubilerskiej z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

MSIG 135/2016 (5020) poz

MSIG 135/2016 (5020) poz Poz. 18068. INT. TRANSPORT PRODUCTION WIND ENERGY JENS CHR. SIIG w Barlinku. [BMSiG-14671/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 208/2017 (5345) poz. 40246 40246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40246. Firma Handlowo-Usługowa w Wolbromiu. [BMSiG-27715/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 97/2013 (4214) poz. 6989 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 5. Przyjęty w firmie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2013 (4341) poz

MSIG 224/2013 (4341) poz Poz. 16317. JORDAN GROUP Jacek Marian Legendziewicz w Krakowie. [BMSiG9262/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma Nazwa: JORDAN GROUP Siedziba: 31535

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 643. ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał w Łomiankach. [BMSiG-301/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 49/2013 (4166) poz. 3467 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3467. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO w Łoniowie. [BMSiG-3231/2013] Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

MSIG 18/2018 (5406) poz

MSIG 18/2018 (5406) poz MSIG 18/2018 (5406) poz. 3772 3772 Poz. 3772. Irzyk Jarosław - OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej. [BMSiG-31860/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo