Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) Artykuł recenzyjny. Grażyna Niedbalska *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) 2011. Artykuł recenzyjny. Grażyna Niedbalska *"

Transkrypt

1 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXIX) 2011 Artykuł recenzyjny Grażyna Niedbalska * NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ŹRÓDEŁ INNOWACJI. DEMOKRATYZACJA INNOWACJI WEDŁUG ERICA VON HIPPELA WPROWADZENIE Od jakiegoś czasu na zapleczu głównego nurtu ekonomii dojrzewa nowe podejście do problematyki zysków osiąganych dzięki szeroko rozumianej działalności innowacyjnej oraz natury procesów innowacyjnych we współczesnej gospodarce, które najpełniejszy swój wyraz znalazło w pracach Erica von Hippela i współpracujących z nim badaczy, w tym Freda Gaulta 1, wieloletniego przewodniczącego Grupy Ekspertów OECD ds. Wskaźników Naukowo-Technicznych (NESTI). To nowe podejście, określane mianem demokratyzacji innowacji i ekonomii free revealing zakłada, ujmując rzecz w wielkim skrócie, że wiedza zdobyta dzięki prywatnym nakładom może przynosić zyski nie tylko wówczas, gdy jest prawnie chroniona, ale również wtedy, gdy jest ujawniana bezpłatnie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę dobro społeczeństwa jako całości. Badania ujawniają, że obok restrykcyjnego świata własności intelektualnej, zdominowanego przez sto- * Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 1 Przewodniczący Grupy NESTI (OECD National Experts on Science & Technology Indicators) w latach , wieloletni dyrektor w Statistics Canada jednostki ds. statystyki nauki, techniki i innowacji, członek zespołu ekspertów pracujących nad OECD Innovation Strategy, profesor w UNU MERIT (Maastricht, Holandia) oraz profesor Tshwane University of Technology (TUT, Republika Południowej Afryki).

2 208 Grażyna Niedbalska sunkowo mało twórczych producentów, wyrasta świat wolnych wspólnot kreatywnych użytkowników. Yochai Benkler 2, profesor Yale Law School, napisał o książce Erica von Hippela Democratizing Innovation ( Demokratyzacja innowacji ), stanowiącej obecnie najbardziej wyczerpujący wykład o zmianie tradycyjnego myślenia na temat innowacji, że stawiając na głowie wiele dotychczasowych ustaleń z zakresu ekonomiki innowacji, jest nie lada wyzwaniem zarówno dla teoretyków zajmujących się problematyką innowacji, jak i dla praktyków biznesu. Implikacje, jakie nowe odkrycia pociągają za sobą dla badań statystycznych i polityki proinnowacyjnej, były przedmiotem analiz i rozważań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego The OECD Innovation Strategy (Strategia Innowacyjna OECD) 3, mającego na celu opracowanie wytycznych dla polityki gospodarczej państw świata w nadchodzących latach. Efekty tych analiz przedstawione zostały w opracowaniu Freda Gaulta i Erica von Hippela The Prevalence of User Innovation and Free Innovation Transfers: Implications for Statistical Indicators and Innovation Policy, OECD, MIT Sloan School of Management, Working Paper 2009, January, No ( Powszechność innowacji opracowanych przez użytkowników i wolnego transferu innowacji: implikacje dla badań statystycznych i polityki innowacyjnej ), które również zostało uwzględnione w niniejszym artykule. ERIC VON HIPPEL ZARYS DZIAŁALNOŚCI I GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE Eric von Hippel, pochodzący z wywodzącej się z Niemiec rodziny o bogatych tradycjach naukowych 4, jest profesorem w Szkole Zarządzania Sloana w Massachusetts Institute of Technology (MIT s Sloan School of Management), a także 2 Autor książki The Wealth of Networks. How Social Productions Transform Markets and Freedom (wyd. polskie: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008). 3 The OECD Innovation Strategy to nowatorskie międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w latach pod egidą OECD. W projekcie tym uczestniczyło wiele różnych instytucji i organizacji, w tym Unia Europejska, Narodowa Fundacja Nauki Stanów Zjednoczonych (National Science Foundation), ONZ i jej różne wyspecjalizowane agendy oraz Bank Światowy. Celem projektu było zdiagnozowanie charakteru zachodzących aktualnie w świecie przemian i zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą stawić czoła wyzwaniom i zaradzić problemom, zarówno tym mającym swe źródło w świecie fizycznym (zmiany klimatyczne, niedobory wody pitnej i żywności, choroby cywilizacyjne, kurczące się zasoby energii itd.), jak i problemom o nowym charakterze, takim jak niewydolność systemów regulacyjnych sfery finansów w krajach rozwiniętych. Efekty przeprowadzonych prac zawarte w raporcie końcowym stanowić mają wytyczne dla polityki gospodarczej państw świata. 4 Eric von Hippel urodził się 27 sierpnia 1941 roku. Jego ojciec Arthur Robert von Hippel był wybitnym fizykiem, który w 1936 r. osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat pracował jako profesor w MIT (zmarł w 2003 r. w wieku 105 lat). Stryjeczny dziadek i pradziadek Erica, Eugen von Hippel i Arthur von Hippel, byli znanymi niemieckimi oftalmologami.

3 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 209 profesorem w MIT s Engineering Systems Division. The Open-Minded Professor, jak nazywa go Scott Wilson w wywiadzie zamieszczonym w Deloitte Review 5, jest również założycielem i aktywnym współpracownikiem wielu firm typu start-up oraz twórcą programu rozwoju przedsiębiorczości w MIT ( The entrepreneurship program at MIT ). Główny nurt zainteresowań badawczych Erica von Hippela to źródła innowacji i ekonomika innowacji, czemu poświęcone są jego dwa podstawowe dzieła, a mianowicie: The Sources of Innovation ( Źródła innowacji ) wydana w 1988 r. przez Oxford University Press oraz będąca głównym przedmiotem niniejszych rozważań, nie przetłumaczona jeszcze dotychczas na język polski, książka Democratizing Innovation (The MIT Press, Cambridge, Mass., 2005, 220 stron), dostępna również za darmo w Internecie w ramach licencji Creative Commons 6. W Internecie na stronie MIT World 7 pod adresem: video/262 dostępny jest również wykład Erica von Hippela na temat demokratyzacji innowacji wygłoszony w MIT (Massachusetts Institute of Technology) w dniu 8 kwietnia 2005 roku. Eric von Hippel jest autorem badań dotyczących dość zaniedbanej w dotychczasowych rozważaniach roli użytkowników (klientów/konsumentów) w procesach opracowywania i wdrażania innowacji. Jest on m.in. twórcą teorii tzw. wiodących użytkowników (lead user theory), użytkowników liderów, stanowiących szczególną kategorię użytkowników z punktu widzenia działalności innowacyjnej (E. von Hippel, The Sources of Innovation, Oxford University Press, New York 1988). Ich główną cechą wyróżniającą jest to, iż wyprzedzają oni znacząco dominujące aktualnie trendy rynkowe i dystansują pozostałych użytkowników pod względem doświadczanych potrzeb, których zaspokojenia oczekują od rynku. Lead users kreują nowe, nieznane jeszcze innym potrzeby. Ponieważ producenci często nie są świadomi tych nowych potrzeb, których zaspokojenia oczekują wiodący użytkownicy, ci ostatni w rezultacie sami opracowują niezbędne im innowacyjne produkty wybiegające poza standardowe oczekiwania rynku. Stałe doskonalenie wspierających projektowanie narzędzi informatycznych i narzędzi komunikacji elektronicznej znakomicie ułatwia im to zadanie. Innowacyjne produkty opracowane przez wiodących użytkowników po pewnym czasie stają się produktami komercyjnymi produkowanymi na masową skalę. 5 The Open-Minded Professor. An Interview with Eric von Hippel, Deloitte Review 2009, Issue 5. 6 Licencje Creative Commons (CC) umożliwiają, przy zachowaniu praw autorskich, udostępnianie różnego rodzaju dzieł, takich jak muzyka, zdjęcia, filmy, dzieła literackie, materiały edukacyjne, prace naukowe itd. szerokiemu gronu odbiorców. Licencje CC opracowane zostały przede wszystkim z myślą o rozpowszechnianiu ww. dzieł przez Internet. Jako swego rodzaju ciekawostkę warto podać, że na licencji Creative Commons w Internecie dostępne jest również chińskie tłumaczenie książki Democratizing Innovation. 7 MIT World Distributed Intelligence jest to strona internetowa, na której udostępniane są filmy video z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w MIT.

4 210 Grażyna Niedbalska DEMOKRATYZACJA INNOWACJI GŁÓWNE TEZY Książkę Democratizing Innovation Eric von Hippel zadedykował wszystkim, którzy budują wspólnotę informacji (Dedicated to all who are building the information commons). Nie bez powodu. W książce położono duży nacisk na ukazanie roli wspólnoty i dobra społecznego (social welfare) jako ważnych wyznaczników innowacyjności, co wpisuje się w pewien nowy nurt myślenia (welfare economics), podkreślający, że nie tylko rywalizacja w imię własnych, wąsko pojętych zysków jest źródłem korzystnych efektów w gospodarce i że dbanie o dobro wspólne nie tylko nie czyni gospodarki nieefektywną, lecz wprost przeciwnie wyzwala nowe, ukryte dotąd zasoby i czynniki rozwoju. W pierwszym rozdziale książki Democratizing Innovation ( Introduction and Overview ) Eric von Hippel wyjaśnia, że pod pojęciem demokratyzacji innowacji rozumie nasilające się ostatnimi czasy zjawisko opracowywania innowacji (wyrobów i usług) przez samych użytkowników, zarówno firmy, jak i indywidualnych konsumentów, bez pośrednictwa producentów, będących teoretycznie agentami potrzeb użytkowników, w praktyce niestety nader często niedoskonałymi. Kolejne spośród dwunastu rozdziałów książki poświęcone są m.in. następującym zagadnieniom, by wymienić najważniejsze spośród nich: 11 opracowywanie produktów przez wiodących użytkowników ( Development of Products by Lead Users ), 11 decyzje użytkowników dotyczące problemu czy kupować innowacyjne produkty, czy samemu je opracowywać ( Users Innovate-or-Buy Decisions ), 11 dlaczego użytkownicy ujawniają bezpłatnie informacje na temat opracowanych przez siebie innowacji ( Why Users Often Freely Reveal Their Innovations ), 11 wspólnoty innowatorów ( Innovation Communities ), 11 dostosowanie polityki proinnowacyjnej do systemu innowacji opracowywanych przez użytkowników ( Adapting Policy to User Innovation ), 11 związki problematyki innowacji opracowywanych przez użytkowników z innymi zjawiskami i dziedzinami ( Linking User Innovation to Other Phenomena and Fields ). Według von Hippela jesteśmy obecnie w trakcie wielkiego zwrotu w nauce o innowacjach, zwrotu, który ma charakter zmiany paradygmatu ( a paradigm shift ) od systemu zamkniętego, opartego na ochronie własności intelektualnej, w którym centralną rolę odgrywają producenci (closed, IP-protected 8, manufacturer-centered innovation system) w kierunku systemu otwartego, w którym własność intelektualna bywa udostępniana bezpłatnie i w którym autorami innowacji bardzo często są użytkownicy produktów wspierani przez coraz doskonalszy sprzęt ICT (an innovation system centered on open IP-free innovation 8 IP Intellectual Property (własność intelektualna).

5 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 211 that is often developed by users). Rozwój technologii ICT, jak już wyżej wspomniano, w sposób szczególny ułatwia użytkownikom wkraczanie na pola działalności zarezerwowane, jak się jeszcze do niedawna wydawało, wyłącznie dla producentów. Ten nowy trend opracowywania innowacji przez użytkowników dotyczy różnego rodzaju produktów, nie tylko produktów z zakresu technologii ICT, takich jak oprogramowanie, które von Hippel określa jako information products (np. systemy IT dla bibliotek), ale również produktów, które określa on mianem fizycznych (physical products) od sprzętu sportowego poprzez systemy irygacyjne w rolnictwie po narzędzia chirurgiczne. Innowatorzy-użytkownicy (user-innovators) to przedsiębiorstwa i indywidualni konsumenci, którzy czerpią korzyści ze stosowania innowacyjnych produktów (wyrobów i/lub usług), które opracowali. Natomiast producenci-innowatorzy (producer-innovators) to firmy lub osoby, które czerpią korzyści ze sprzedaży opracowanych przez siebie innowacyjnych produktów. Wielką zaletą omawianej książki jest to, iż przedstawiane w niej wnioski autor wysnuwa na podstawie analizy wielkiej liczby studiów przypadku i licznych badań przeprowadzonych wespół z wybitnymi współautorami, takimi jak m.in. wspomniany już F. Gault, a także N. Franke, S.N. Finkelstein, M. Tyre i D. Harhoff. Jednym z licznych przykładów opisywanych przez von Hippela może być chociażby opracowanie wyrafinowanego technicznie sprzętu do uprawiania wyczynowego windsurfingu (high-performance windsurfing) przez nieformalną grupę użytkowników na Hawajach. Inny przykład to kolarstwo górskie, dla którego sprzęt w sposób komercyjny produkowany jest od połowy lat 70., kiedy to grupa wczesnych użytkowników innowatorów (early users) z Marin County w stanie Kalifornia, którzy zaprojektowali do własnego użytku rowery do jazdy w terenie górskim poza wytyczonymi szlakami, rozpoczęła montowanie opracowanego przez siebie sprzętu na sprzedaż z przeznaczeniem dla tzw. follow-on users. Początkowo odbywało się to na niewielką skalę w ramach montowni przydomowych (cottage industry), by po kilku latach po przejęciu przez firmy zajmujące się produkcją masową wejść do mainstreamu produkcji rowerów. Ten nowy system, którego formowania się jesteśmy obecnie świadkami, a który Eric von Hippel określa jako user-centered innovation system, oferuje społeczeństwu jako całości znacznie większe korzyści od systemu starego, manufacturercentered innovation system, będącego filarem rozwoju gospodarczego przez setki lat. Dzieje się tak z wielu powodów. Po pierwsze, masowi producenci stosują bardzo często strategię mającą na celu opracowanie produktów służących zaspokojeniu potrzeb dużych segmentów rynku i uzyskanie znaczących zysków ze sprzedaży swojego produktu dużej liczbie klientów. Jeśli potrzeby klientów są zróżnicowane, strategia a few sizes fit all pozostawia wielu z nich nieusatysfakcjonowanych ofertą, którą znajdują na rynku. Badania przeprowadzone m.in. przez Frankego i von Hippela 9 wykazały, że 9 N. Franke, E. von Hippel, Satisfying Heterogeneous User Needs via Innovation Toolkits: The Case of Apache Security Software, Research Policy 2003, Vol. 32, No. 7, s

6 212 Grażyna Niedbalska potrzeby użytkowników są na ogół wysoce zróżnicowane i że wielu z nich jest gotowych zapłacić za to, by uzyskać dokładnie takie produkty, jakich potrzebują. Badania wymienionych wyżej i innych autorów potwierdzają istnienie dużego zapotrzebowania na produkty robione na indywidualne zamówienie (custom products), które ze względu na wysokie tzw. koszty agencyjne (agency costs) użytkownicy często wolą wykonać sami. Po drugie, innowatorzy użytkownicy bardzo często ujawniają bezpłatnie (free revealing) informacje na temat opracowanych przez siebie innowacji zarówno innym zainteresowanym użytkownikom, którzy mogą dzięki temu wnieść swój wkład w powstający nowy produkt poprzez jego modyfikowanie i ulepszanie, jak i potencjalnym producentom, którzy dzięki takim zachowaniom mogą uzyskać nie tylko gotowe prototypy (user-developed prototypes), ale także bardzo z ich punktu widzenia ważne informacje na temat wielkości potencjalnego rynku. Obecnie wiadomo już bez żadnych wątpliwości, choć nie jest to jeszcze wiedza powszechna, że faktycznymi twórcami prototypowych wersji wielu nowych produktów wprowadzonych na rynek przez wytwórców komercyjnych są klienci i że istnieje bezpłatny transfer wiedzy od użytkowników do producentów. Tę cechę innowacji opracowywanych przez użytkowników Eric von Hippel określa jako distributive nature (distributive nature of user innovation), co oznacza, że niejako w naturze innowacji opracowywanych przez użytkowników jest to, że informacje dotyczące tych innowacji są rozpowszechniane (dystrybuowane) bez ograniczeń. W przyszłości będzie to, według von Hippela, dominujący rodzaj działalności innowacyjnej. EKONOMIA IPR 10 VERSUS FREE REVEALING Pojęcie free revealing dotyczy sytuacji, gdy informacja uzyskana dzięki prywatnym nakładom konkretnych osób lub firm, a więc stanowiąca wedle klasycznego ujęcia ich własność, udostępniana jest za darmo wszystkim zainteresowanym stronom, stając się de facto dobrem publicznym. Do powszechnej świadomości problematyka free revealing dotarła w latach 90. ubiegłego wieku w związku z pojawieniem się oprogramowania otwartego, Open Source Software, które okazało się zjawiskiem o wielkim znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Najnowsze badania prowadzone przez von Hippela i współpracujących z nim badaczy wykazały, że zjawisko free revealing występuje nie tylko w dziedzinie produkcji oprogramowania, lecz ma znacznie szerszy zasięg. Nie jest ono też, jakby się potocznie wydawało, wynalazkiem obecnych czasów, lecz miało miejsce również w przeszłości, co jako jeden z pierwszych wykazał Robert C. Allen, badacz 10 Intellectual Property Rights prawa ochrony własności intelektualnej.

7 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 213 historii gospodarki, na podstawie badań materiałów archiwalnych dotyczących angielskiego przemysłu hutniczego w XIX wieku 11. Dotychczasowe klasyczne podejście do problemu korzyści osiąganych dzięki inwestowaniu w działalność B+R i innowacyjną, nazwane przez von Hippela i Gaulta ekonomią praw własności intelektualnej (Economics of intellectual property rights) 12, opiera się na założeniu, że indywidualne osoby i przedsiębiorstwa są skłonne inwestować w tę działalność tylko wtedy, gdy spodziewają się uzyskać konkretne, długofalowe, im tylko przynależne zyski z tych inwestycji. Zyski te mogą być znacząco niższe, jeśli imitatorzy mieliby wolny dostęp do informacji, na której uzyskanie twórcy innowacji musieli ponieść nakłady ze swej prywatnej kieszeni. Ponieważ utrzymanie informacji w tajemnicy jest bardzo trudne, gdyż informacja łatwo przecieka na zewnątrz, rządy oferują twórcom innowacji różnego rodzaju środki ochronne, spośród których najważniejszym jest udzielanie na pewien czas monopolu na zdobytą przez kreatorów innowacji wiedzę za pomocą systemu praw własności intelektualnej, zwanego w skrócie z angielskiego systemem IPR (Intellectual Property Rights). Tego rodzaju działania, poprzez ustanawianie monopolu, pociągają jednak za sobą koszty dla społeczeństwa jako całości i są balastem dla gospodarki. Wbrew pozorom w ostatecznym rozrachunku w systemie IPR tracić mogą również twórcy innowacji korzystający z udzielonego im monopolu. Do niedawna straty te były uznawane wszakże za zło konieczne, którego nie sposób uniknąć. Teoria free revealing obala obowiązujący w dotychczasowej debacie paradygmat niepodważalnych zalet systemu praw własności intelektualnej jako sposobu na pobudzanie działalności innowacyjnej, odkrywając i uzasadniając, że innowatorzy udostępniający bezpłatnie informacje o opracowanych przez siebie innowacjach mogą czerpać z nich prywatne zyski bez uzyskiwania czasowego monopolu ze strony państwa na zastosowanie tych informacji, czyli że bezpłatne rozpowszechnianie informacji na temat innowacji może być z punktu widzenia ich autorów jak najbardziej racjonalne ekonomicznie 13. Jak wynika z badań von Hippela i Gaulta niektórzy twórcy innowacji uważają wręcz, że działania typu free revealing mogą przynieść większe zyski niż prawo monopolu udzielane w ramach systemu IPR R.C. Allen, Collective Invention, Journal of Economic Behavior and Organization 1983, No. 4(1), s F. Gault, E. von Hippel, The Prevalence of User Innovation and Free Innovation Transfers: Implications for Statistical Indicators and Innovation Policy, OECD, MIT Sloan School of Management Working Paper 2009, January, No Dzieje się tak m.in. dzięki występowaniu tzw. efektów sieci. Jako klasyczny przykład efektu sieci podawany jest zazwyczaj przykład z telefonami: im więcej ludzi posiada telefon, tym bardziej cenny jest on dla każdego z nich, jest bowiem więcej osób, z którymi można się dzięki niemu porozumieć. 14 F. Gault, E. von Hippel, User-Initiated Innovation in Canadian Manufacturing, NESTI 2009, June 3.

8 214 Grażyna Niedbalska Ponadto, oprócz zysków czysto materialnych, dla wielu innowatorów udostępniających bezpłatnie informacje na temat opracowanych przez siebie innowacji sprawą nie bez znaczenia jest także indywidualna satysfakcja z udziału w innowacyjnym procesie twórczym ( Just for fun jak mawia Linus Thorvalds) i z wkładu w poszerzanie dobra wspólnego. Według teorii free revealing bezpłatne dzielenie się wiedzą nie oznacza też obniżenia poziomu innowacyjności w skali gospodarki jako całości, a wręcz przeciwnie przyczynia się do jego podnoszenia. Głównym deklarowanym celem polityki ochrony własności intelektualnej jest zwiększenie wartości inwestycji w działalność innowacyjną, co ma sprzyjać dobru wspólnemu (public good). Badania prowadzone przez ostatnich kilkadziesiąt lat wykazały wszakże, że w rzeczywistości prawo ochrony własności intelektualnej służy wielu firmom do realizacji zamierzeń dokładnie odwrotnych w stosunku do wyżej wspomnianego pierwotnego celu. W szczególności zjawisko określane jako gąszcz patentów (patent thickets), czyli zwiększanie przez firmy ponad realne potrzeby swojego portfolia patentów, wykorzystywane jest do uniemożliwiania innym podmiotom wprowadzania znaczących ulepszeń korzystnych z punktu widzenia użytkowników i/lub do uniemożliwiania zakupu licencji po niższej cenie od konkurentów o słabszej pozycji na rynku, co wpływa na obniżenie poziomu innowacyjności gospodarki jako całości i jest niekorzystne z punktu widzenia dobra wspólnego. W sytuacji, gdy wielu właścicieli ma prawo uniemożliwiania innym działalności, a nikt nie ma przywileju, by faktycznie działać zasób, jakim jest informacja dotycząca innowacji, będzie wykorzystywany w niedostatecznym stopniu, co Heller nazwał tragedią antywspólnoty 15. WYZWANIA I SZANSE DLA PRODUCENTÓW Producenci muszą zdać sobie sprawę z zachodzącej zmiany i podjąć wyzwanie, jakie ona przed nimi stawia, poprzez adaptację swoich modeli biznesowych do nowych warunków, w których system oparty w coraz większej mierze na innowacjach opracowywanych przez użytkowników atakuje dotychczasową strukturę społecznego podziału pracy. Zmiana ta może w krótkim okresie być dla niektórych bolesna, ale w ostatecznym rozrachunku okaże się korzystna dla wszystkich. Przede wszystkim producenci muszą zerwać z dotychczasowym sposobem myślenia i włączyć do zakresu swoich działań, oprócz działalności B+R, projektowania, produkcji i tradycyjnych badań rynku, także poszukiwanie i komercjalizowanie innowacji opracowanych przez wiodących użytkowników. Wiele przedsiębiorstw, czy nawet całe gałęzie wytwórczości, w których użyt- 15 M.A. Heller, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, Harvard Law Review 1998, No. 111, s

9 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 215 kownicy są szczególnie aktywni, jeśli chodzi o projektowanie innowacyjnych produktów, podejmuje już zresztą to wyzwanie i zamiast zamykać się w dotychczasowym wertykalnym systemie własnej działalności B+R stara się działać zgodnie z podejściem horyzontalnym, szukając innowacji na zewnątrz, poza czterema ścianami swoich laboratoriów. Dotychczasowe tradycyjne metody badań rynku (market-research methods) okazują się jednak zawodne, ponieważ rozwiązania proponowane przez wiodących użytkowników nie są w nich na ogół zauważane lub wręcz bywają odrzucane jako wykraczające poza tradycyjny target market. Istnieją trzy sposoby umożliwiające producentom odnalezienie się w nowej sytuacji, a mianowicie: 11 produkowanie na skalę komercyjną innowacji opracowanych przez użytkowników i/lub oferowanie użytkownikom mającym specyficzne potrzeby i wymagania produkcji na indywidualne zamówienie (custom manufacturing to specific users), 11 sprzedaż specjalnych zestawów narzędzi do projektowania ( kits of productdesign tools, toolkits) i/lub platform produktowych (product platforms) w celu ułatwienia użytkownikom projektowania innowacyjnych produktów, 11 sprzedaż produktów komplementarnych w stosunku do innowacji opracowanych przez użytkowników. Przykładem dziedziny działalności, która z sukcesem wykorzystuje aktywność innowacyjną użytkowników, może być w szczególności przemysł produkcji półprzewodników na indywidualne zamówienie (custom semiconductor industry), w którym producenci wyspecjalizowali się we wspieraniu użytkowników-innowatorów poprzez dostarczanie im specjalnego oprogramowania służącego do projektowania nowych produktów (toolkits for developing new products). Działalność innowacyjna użytkowników stanowi nie tylko wyzwanie, ale także szansę dla producentów. W omawianej książce Democratizing innovation Eric von Hippel zwraca uwagę na uderzający fakt, że większość nowych produktów opracowanych i wprowadzonych na rynek przez producentów (manufacturers) okazuje się komercyjną porażką (commercial failures). Z badań prowadzonych od połowy lat 70. przez różnych autorów (np. Mansfield i Wagner 16, Elrod i Kelman 17 czy Redmond 18 ) wynika, że prawdopodobieństwo sukcesu nowego produktu wprowadzonego przez producenta na rynek wynosi zaledwie nieco ponad 25%. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że producenci-innowatorzy nie mają właściwego roze- 16 E. Mansfield, S. Wagner, Organizational and Strategic Factors Associated With Probabilities of Success in Industrial R&D, Journal of Business 1975, Vol. 48, No. 2, s T. Elrod, A.P. Kelman, Reliability of New Product Evaluation as of 1968 and 1981, Working Paper, Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, W.H. Redmond, An Ecological Perspective on New Product Failure: The Effects of Competitive Overcrowding, Journal of Product Innovation Management 1995, No. 12, s

10 216 Grażyna Niedbalska znania potrzeb użytkowników (asymetria informacji między producentami i użytkownikami). Tak wysoka stopa porażki (high failure rate) wskazuje na dużą nieefektywność, jeśli chodzi o konwersję nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwa na działalność B+R w użyteczną produkcję, co oznacza straty z punktu widzenia dobra społecznego. Mając dostęp do prototypu opracowanego przez użytkowników, np. nowego sprzętu chirurgicznego zaprojektowanego przez chirurgów, producent nie musi już ponosić nakładów na dokładne poznanie wymagań i potrzeb użytkowników oraz na badanie, dlaczego produkt ma być skonstruowany tak, a nie inaczej, pozostaje mu tylko znacznie łatwiejsze zadanie powielenia otrzymanego od użytkowników prototypu w komercyjnej produkcji. Działalność innowacyjna użytkowników pozwala więc zredukować asymetrię informacji między użytkownikami i producentami i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów innowacyjnych w gospodarce. SYSTEM OPEN INNOVATION Eric von Hippel używa pojęcia open innovation w nieco innym znaczeniu niż to, które terminowi temu nadał Henry W. Chesbrough, autor książki Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology (wydana przez Harvard Business School Press w 2003 r.), w której omówił nowy model działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, nazwany otwartym modelem innowacji (Open Innovation Model), zakładający, że nowa wiedza zdobyta przez przedsiębiorstwa powinna jak najszybciej przynosić im profity, co oznacza, że przedsiębiorstwa nie powinny swojej własności intelektualnej trzymać pod kluczem, lecz szukać zysków dzięki szybkiemu wdrożeniu zdobytej przez siebie wiedzy i technologii przez inne przedsiębiorstwa poprzez udostępnianie im tej wiedzy za pomocą umów licencyjnych, wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) i innego rodzaju porozumień (At its root, open innovation is based on a landscape of abundant knowledge, which must be used readily if it is to provide value for the company that created it). W powszechnie praktykowanym do niedawna tzw. zamkniętym systemie innowacji (Closed Innovation Model) firmy tworzyły, rozwijały i komercjalizowały wyłącznie swoje własne pomysły. Główna zasada The Closed Innovation Model zakłada, że firma musi mieć pełną kontrolę nad swoim pakietem IP, tak by konkurenci nie mogli w żaden sposób korzystać z pomysłów i wiedzy, które w niej powstały. Filozofia polegania wyłącznie na sobie samych była dominująca w działalności B+R wiodących światowych korporacji przez większość XX wieku. Von Hippel pojęcie open innovation definiuje w sposób podobny jak termin ten rozumiany jest w środowisku programistów open source software, czyli jako system innowacji dostępnych dla wszystkich za pośrednictwem wspólnot informacji (Open innovation is a term that I use to mean innovation that is freely accessible

11 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 217 by all via an information commons....that is what people in open source software mean by the term) 19. Henry W. Chesbrough w swojej teorii otwartego modelu innowacji główny nacisk kładzie natomiast na jak najbardziej efektywne zarządzanie pakietem praw własności intelektualnej. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje zyski po pierwsze ze sprzedaży opracowanej przez siebie wiedzy, a po drugie może je także uzyskać w przyszłości na nowym rynku, który ma szanse powstać w efekcie wdrożenia sprzedanej wiedzy przez przedsiębiorstwa, które ją zakupiły. Oba te podejścia, tzn. podejście Chesbrougha i von Hippela, nie wykluczają się wszakże wzajemnie, lecz mają punkty styczne i się dopełniają. Różnice w rozumieniu pojęcia open innovation przez Henry ego Chesbrougha i Erica von Hippela wskazują, jak wielkie znaczenie z punktu widzenia czytelnika ma właściwe rozumienie pojęć, którymi posługują się autorzy zajmujący się problematyką innowacyjności. W czasie, gdy teoria innowacyjności jest wciąż jeszcze w fazie in statu nascendi, terminologia staje się sprawą fundamentalną, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście pomiarów i badań statystycznych, ale także polityki proinnowacyjnej. Na znaczenie języka i terminologii zwraca uwagę wspomniany już Fred Gault, jeden z szerokiego grona badaczy współpracujących z E. von Hippelem, w wydanej w ubiegłym roku publikacji Innovation Strategies for a Global Economy Development, Implementation, Measurement and Management 20 ( Strategie innowacji dla gospodarki globalnej opracowywanie, wdrażanie, pomiary i zarządzanie ), której jeden z rozdziałów poświęcony jest zagadnieniu języka innowacji: Talking about innovation. The Need for a Language ( Jak mówić o innowacjach? Potrzeba stworzenia języka ). W warunkach polskich potrzeba stworzenia precyzyjnego języka innowacji jest szczególnie pilna. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że pojęcie user innovation w ujęciu według von Hippela nie jest tożsame z używanym w literaturze pojęciem user-driven innovation, pojęcia te nie są synonimami, aczkolwiek częściowo się pokrywają. User-driven innovation (zwane czasem w skrócie UDI) to innowacje, które powstają jako odpowiedź na potrzeby użytkowników, w tym zwłaszcza specyficznych grup użytkowników, które to potrzeby są uwzględniane w trakcie prac nad opracowywaniem nowych i ulepszonych produktów, co niekoniecznie musi się dziać z bezpośrednim udziałem tychże użytkowników, jak to ma miejsce w przypadku user innovation, czyli innowacji opracowywanych przez samych użytkowników. W przypadku user-driven innovation w trakcie opracowywania nowych lub udoskonalonych produktów brane są pod uwagę informacje w różny sposób i różnymi kanałami zgłaszane przez użytkowników poprzez kontakty z działami sprzedaży i marketingu, jako skargi, zażalenia, propozycje udoskonaleń itd. 19 The Open-Minded Professor. An Interview with Eric von Hippel, Deloitte Review 2009, Issue Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton, MA USA, IDRC, Ottawa, Canada, 2010.

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Poradnik: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Nauki społeczne. a komercjaliacja

Nauki społeczne. a komercjaliacja a- Nauki społeczne a komercjaliacja wiedzy Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Nauki społeczne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W. Plik tylko do wglądu BIOTECHNOLOGII

INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W. Plik tylko do wglądu BIOTECHNOLOGII INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W BIOTECHNOLOGII Poznań Łódź 2013 REDAKCJA Dariusz M. Trzmielak Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki 90-236 Łódź, ul. Pomorska 161 RECENZENT Jacek Otto EDYCJA TEKSTU,

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do tworzenia innowacji. doświadczenia krajów skandynawskich

Popytowe podejście do tworzenia innowacji. doświadczenia krajów skandynawskich 2012 Popytowe podejście do tworzenia innowacji doświadczenia krajów skandynawskich Popytowe podejście do tworzenia innowacji doświadczenia krajów skandynawskich Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby Raport początkowy Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. metody, formy i programy kształcenia. e-edukacja w kraju. zarządzanie wiedzą. kształcenie ustawiczne. e-biznes. e-edukacja na świecie

SPIS TREŚCI. metody, formy i programy kształcenia. e-edukacja w kraju. zarządzanie wiedzą. kształcenie ustawiczne. e-biznes. e-edukacja na świecie SPIS TREŚCI 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT nowe wyzwanie dla regulacji? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej podejście interdyscyplinarne KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo