Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk."

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową Autor: Piotr Brzózka ISBN: Format: , stron: 376 Naucz się sam, by uczyć innych! Moodle lokalnie i globalnie, czyli jak zainstalować i skonfigurować tę platformę Zakładanie kursu i planowanie szkolenia, czyli co zrobić w pierwszej kolejności Moduły i wtyczki, czyli o co warto lub należy rozszerzyć możliwości Moodle a Platforma Moodle 2.0 to narzędzie, z którego skorzystać może każdy, kto chce prowadzić szkolenia przez internet. Ta forma nauczania staje się coraz bardziej popularna z uwagi na swój elastyczny charakter tradycyjne kursy zabierają za dużo cennego czasu, a we współczesnym, informacyjnym społeczeństwie szkolić muszą się praktycznie wszyscy. Moodle umożliwia zdalne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacyjnych: strony internetowej, i, czatów, forów, komunikatorów, a ponadto zapewnia szybki dostęp do materiałów szkoleniowych, których różnorodność ograniczona może być tylko wyobraźnią osoby prowadzącej kurs. Jeżeli zamierzasz spróbować swoich sił w tej młodej, lecz prężnej dziedzinie, książka Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową przeznaczona jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć, by szybko przejść do konkretów i zaadaptować Moodle a do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować tę platformę, zaplanować i założyć nowy kurs, przygotować i opublikować materiały. Poznasz sposoby efektywnej komunikacji z kursantami i możliwości oceniania ich postępów. Zorientujesz się, na czym polega administrowanie systemem, jak dbać o jego bezpieczeństwo i jakie rozszerzenia mogą pomóc Ci w pracy. Krótko mówiąc, przygodę z e-learningiem po prostu musisz zacząć od Moodle a! Instalacja i konfiguracja Moodle a 2.0 Zakładanie kursu i planowanie szkolenia Bloki na stronie głównej i innych stronach Przygotowanie materiałów na potrzeby e-szkolenia Wbudowany edytor HTML platformy Formy komunikacji Formy publikacji materiałów Lekcja, przypadek szczególny Prowadzenie warsztatów Oceny na kursie Elementy administracji Reset kursu i kopie zapasowe Użytkownicy platformy Dodatkowe narzędzia Prowadzenie zdalnych zajęć Ocena jakości kursu Doceń Moodle a zobacz, co potrafi!

3 Spis tre ci Rozdzia 1. Zamiast wst pu, czyli dla kogo jest przeznaczona ksi ka... 7 Rozdzia 2. Czym jest zdalne nauczanie, czyli odrobina teorii Rozdzia 3. Dlaczego Moodle? Rozdzia 4. Instalacja i wst pna konfiguracja Moodle lokalnie Nasz Moodle w globalnej sieci Rozdzia 5. Organizacja platformy Bloki, które warto lub nie umie ci na stronie g ównej Dodaj blok Opis kursu (strony) Kalendarz Zalogowani u ytkownicy Naj wie sze wiadomo ci Nadchodz ce terminy Co si ostatnio dzia o HTML Osoby Wiadomo ci Szukaj w forach Kursy Jakie bloki wybra? Poka nowo ci Poka list kursów Poka list kategorii Lista wyboru Rozdzia 6. Pierwszy kurs Zak adanie nowego kursu Konfiguracja kursu Zamawianie kursu Edycja kursu Dodawanie u ytkowników do kursu... 83

4 4 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Formy zapisów na kurs Grupy Opcje Zezwolenia i Sprawd uprawnienia Pozosta e opcje Organizacja elementów kursu Zasoby Sk adowe Planowanie szkolenia Analiza Projektowanie Opracowanie Wdro enie Ewaluacja Przygotowanie materia ów Organizacja materia ów, czyli praca z plikami Co robimy z naszymi odr cznymi notatkami? Jak powinny wygl da materia y? Edytor HTML Formy komunikacji Forum Czat System wiadomo ci wewn trznych platformy G osowanie Ankieta Publikacja materia ów Etykieta Strona Folder URL Zasób Lekcja, przypadek szczególny Wybór wielokrotny Prawda/fa sz Krótka odpowied Numeryczne Dopasuj odpowied Esej Lekcja liniowa Lekcja wielow tkowa Lekcja z klastrami Pora sprawdzi wiedz Quiz Zadanie Jak jeszcze mo emy publikowa i ocenia Wiki S ownik Baza

5 Spis tre ci Po prostu warsztaty Wykorzystanie sumacyjnej (akumulacyjnej) strategii oceniania Komentarze Liczba b dów Ostatnia strategia Rubryka Pozosta e zasoby kursu IMS content package SCORM Rozdzia 7. Oceny Rozdzia 8. Elementy administracji W przypadku katastrofy kopie zapasowe Reset kursu U ytkownicy platformy, czyli kto jest kim w Moodle Modu y i wtyczki Zmiana wygl du platformy Co jeszcze mo emy konfigurowa? Rozdzia 9. W roli studenta Rozdzia 10. Dodatkowe narz dzia Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? Rozdzia 12. Jak stosowa Moodle? Rozdzia 13. Czy zrealizowali my dobry kurs? Rozdzia 14. Zamiast podsumowania czy warto? Literatura Skorowidz

6 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? Najprostsza odpowied to prowadzi zaj cia w sposób ciekawy i oryginalny, tak aby zainteresowa uczestników zaj i zach ci ich do samodzielnej nauki. Przekazywa wiedz i w asne do wiadczenia, odnosi teori do sytuacji praktycznych, znanych wszystkim z ycia codziennego. Czy wytyczne te odbiegaj od sposobu prowadzenia zaj stacjonarnych? Nie starajmy si niejako na si dzieli zaj na stacjonarne i zdalne. Trener i nauczyciel maj za zadanie skutecznie przekazywa wiedz i umiej tno ci niezale nie od formy prowadzonych zaj. Nie nale y wi c obawia si przej cia w zakres e-edukacji. Wi kszo zjawisk znanych nam z zaj prowadzonych stacjonarnie wyst puje równie w zdalnych kursach internetowych, cho czasami w lekko zmienionej formie. Je eli prowadzimy szkolenie mieszane, forma prowadzenia niewiele si zmieni w porównaniu ze szkoleniami w pe ni stacjonarnymi. Utrzymuj c sta y kontakt z uczestnikami, mo emy wszystkie niejasno ci i problemy wyja nia podczas bezpo rednich spotka ze studentami. Gdy mamy taki komfort pracy, elementy zdalne, które wprowadzimy, nie powinny generowa dodatkowych problemów. Znamy osobi cie z imienia i nazwiska studentów, spotykamy si z nimi podczas zaj stacjonarnych, nawet w przypadku u ycia forów lub czatów nie powinny pojawi si adne negatywne zachowania. W tej sytuacji student nie ma poczucia anonimowo ci, a jego prace i zadania zawsze mo emy zweryfikowa podczas wspólnych zaj stacjonarnych. W przypadku zaj ca kowicie zdalnych sytuacja si komplikuje. Naszym celem jako prowadz cych jest zrealizowanie celów kursu oraz utrzymanie zainteresowania studentów szkoleniem na tyle, aby wytrwali szcz liwie do jego ko ca. Wed ug bada zdalne kursy ko cz z wynikiem pozytywnym g ównie osoby, które chc si rozwija, zdobywa wiedz i umiej tno ci z w asnej inicjatywy. S to te osoby o du ej samodyscyplinie. Podczas szkolenia, szczególnie je eli b dzie ono roz o one w d u szym okresie, musimy stale monitorowa (przegl daj c np. logi z zapisem aktywno ci studentów) i zwi ksza aktywno poszczególnych uczestników (np. poprzez indywidualne dyskusje w ramach forów). Wykazujmy indywidualne zainteresowanie poszczególnym uczestnikom, a unikniemy sytuacji zwi zanych z rezygnacj niektórych osób z kursu.

7 346 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Zaj cia zdalne posiadaj swoj specyfik, wynikaj c np. z braku komunikacji niewerbalnej. Uwaga prowadz cego wzbogacona o u miech podczas zaj stacjonarnych b dzie si zdecydowanie ró ni a od suchego tekstu napisanego na forum kursu (nawet w przypadku u ycia dok adnie tych samych s ów). Cz osób mo e mie trudno ci z odnalezieniem si w komunikacji pisanej. Je eli dodamy do tego cz sty brak znajomo ci zasad etykiety sieciowej (netykiety), to sytuacja w kursie mo e ulec niepotrzebnemu zaognieniu. Miejscami zapalnymi b d z pewno ci czaty, fora oraz komentarze kursantów. Czasami wystarczy umiej tne stosowanie ikonek (emotikonek), które maj za zadanie udawa sygna y niewerbalne, takie jak zwyk y u miech. Je eli na pocz tku kursu nie wypracujemy odpowiednich norm i zasad komunikacji, czeka nas kataklizm zwi zany z zasypaniem forów nic niewnosz cymi postami oraz zatkaniem skrzynek pocztowych. Stracimy te ogrom czasu, wygaszaj c spory i k ótnie na forach. Poczucie anonimowo ci w przypadku zdalnych zaj mo e niestety wywo a równie zachowania, jakie znamy z forów internetowych oraz portali spo eczno ciowych. W skrajnych przypadkach trollowanie, spamowanie i inne niepo dane aktywno ci sieciowe mog na sta e zago ci w naszym kursie. O ile moderator forum internetowego mo e w dowolnym momencie zablokowa lub usun niepo dane osoby, to w przypadku e-szkolenia mo e nie by to ju takie proste. Osoby, które w yciu codziennym oceniamy jak spokojne i zrównowa one, zupe nie inaczej mog zachowywa si w rodowisku sieciowym. Bardzo cz sto mo emy spotka si z zachowaniami agresywnymi. Dlaczego? Po prostu frustracja rodzi b dzie agresj, st d bardzo wa ne jest szybkie nawi zanie dobrego kontaktu z kursantami. Podczas zaj stacjonarnych wi kszo osób w wi kszym stopniu hamuje swoje zachowania (cho niestety obecnie nawet tutaj mo emy spotka si z agresj ). Czuj c si w sieci anonimowo i bezkarnie, pozwalaj sobie na du o wi cej. Je eli u ytkownik nie b dzie radzi sobie z kursem, szczególnie je eli problemem b dzie rodowisko platformy, i nie uzyska od prowadz cego pomocy, mo e odreagowa zaistnia sytuacj negatywnymi zachowaniami. Z drugiej strony, prowadz cego zawsze obowi zuj normy poprawnego zachowania, niezale nie od ataków musi on zawsze odpowiada (w a ciwie pisa ) spokojnie i rzeczowo. Je eli nie zachowamy spokoju, prowadz c kurs, w ród uczestników mo e pojawi si tendencja do obci ania dos ownie za wszystkie problemy osoby prowadz cej. Komentuj c wpisy innych u ytkowników, szczególnie kierowane do nas, zostawmy sobie troch czasu na ostygni cie. Pisanie w z o ci do niczego dobrego nie doprowadzi, pami tajmy równie, e Moodle blokuje mo liwo usuwania postów z forum (prowadz cy mo e je usun, ale student ju nie). Kolejnym problemem, na który jako prowadz cy musimy si psychicznie przygotowa, jest niestety lenistwo naszych studentów. Szczególnie w pierwszych etapach szkolenia, podczas zapoznawania si ze szkoleniem oraz sam platform, jeste my zsypywani postami i pytaniami z kategorii: jak mog znale..., jak uruchomi... itp. Niestety zamiast szuka samodzielnie, wi kszo osób woli zapyta prowadz cego. W takiej sytuacji nale y szybko za o y FAQ lub grzecznie odsy a interesantów do odpowiednich materia ów, niekoniecznie podaj c im gotowe rozwi zania.

8 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? 347 W ramach forów oraz systemu komentarzy (szczególnie je eli s oceniane) mo emy spotka si z sytuacj, w której niektóre osoby b d bardzo wyra nie widoczne poprzez du ilo wiadomo ci, sprawiaj c wra enie wybitnie aktywnych. Wi kszo wpisów b dzie wi c efektem nastawienia si na ilo, a nie na jako wypowiedzi. W tym przypadku dobrze jest spokojnie porozmawia z tak osob. Dodatkowa ilo postów to dla prowadz cego i innych uczestników kursu dodatkowe zaj cie zwi zane z czytaniem powiadomie, przegl daniem wpisów w poszukiwaniu merytorycznych tre ci itp. Je eli b dziemy mieli w tpliw przyjemno pracy z kilkoma takimi osobami, korzystanie z forum stanie si uci liwe. W wi kszo ci przypadków zale y prowadz cym na budowie dobrych relacji pomi dzy uczestnikami e-kursu. Niestety czasami mo e wyst pi syndrom my lenia grupowego zwi zany z tym, e osobom uczestnicz cym w kursie b dzie bardziej zale a o na zachowaniu dobrych wzajemnych relacji ni na wzajemnej, krytycznej ocenie pogl dów. W efekcie dyskusje na forum strac sens, a sama wymiana pogl dów zamieni si w nic niewnosz ce potakiwanie. Znaczna liczba narz dzi (aktywno ci) dost pnych w ramach platformy Moodle posiada mo liwo ustawienia pracy w grupach. Podczas pracy w grupach nale y zwróci uwag na wyst pienie np. syndromu my lenia grupowego. Podczas pracy grupy studentów mo e wyst pi sytuacja, e rzucona propozycja rozwi zania zadania nie b dzie podwa ana w zdecydowany sposób przez pozosta ych cz onków grupy i nast pi jej automatyczna akceptacja. Cz sto te poszczególni cz onkowie grupy przeceniaj swój wk ad w wykonanie zadania, co przy zró nicowaniu ocen w ramach grupy mo e prowadzi do napi. Najbardziej rozpowszechnion wad pracy w grupach jest tzw. choroba pró niactwa, polegaj ca na zmniejszaniu wysi ku wk adanego w prac przez poszczególnych cz onków zespo u. Wbrew pozorom taka sytuacja mo e by trudna do wykrycia, poniewa brak pracy maskowany b dzie przez produkcj du ej ilo ci wpisów na forum pracy grupowej. Dodatkowo w przypadku wystawienia oceny za tak pozorn prac mo emy spotka si z licznymi zarzutami ze strony pokrzywdzonego studenta. W przypadku pracy w grupach zdecydowanie nale y ograniczy ich sk ad do 4 6 osób; im wi ksza grupa, tym wi ksze prawdopodobie stwo wyst pienia choroby pró niactwa. Tak naprawd taka sytuacja mo e wyst pi nawet przy grupie 2-osobowej i nie jeste my w stanie jej zapobiec, mo emy jednak stara si jak najwcze niej porozmawia z osobami oci gaj cymi si w pracy lub przydzieli im dodatkowe zadania w ramach grupy. Mo e równie powsta sytuacja, w której osoba o silnej osobowo ci i du ej wiedzy zdominuje grup, zostaj c jej liderem, a pracuj c nad zadaniem grupy, zdominuje j do tego stopnia, e pozosta ym osobom pozostanie niewiele do zrobienia. Czasami zbytnia nadgorliwo niektórych studentów potrafi skutecznie utrudni nam prowadzenie zaj. Przyk adowo: prosimy studentów o umieszczenie w s owniku definicji zwi zanych z okre lonym zakresem materia u. Jeden ze studentów umieszcza bardzo du liczb definicji, utrudniaj c prac pozosta ym uczestnikom zadania. Tego typu sytuacje musimy równie przewidzie, ustawiaj c opcje poszczególnych aktywno- ci platformy.

9 348 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Prowadz c zdalne zaj cia, po wi my troch czasu na budow prawid owych relacji pomi dzy uczestnikami kursu. Spo eczno ciowy charakter Moodle podkre laj te wielokrotnie twórcy platformy. Zach cajmy wi c naszych studentów do przedstawienia si (opisania swoich zainteresowa ) oraz uzupe nienia swoich profili. Im lepsze relacje b d panowa pomi dzy uczestnikami, tym wi ksza szansa na unikni cie niepo danych zachowa podczas trwania szkolenia. Prowadzenie zaj to równie konieczno oceniania uczestników naszych zdalnych zaj. Starajmy si, aby nasze formy weryfikacji wiedzy nie by y ani zbyt atwe, ani zbyt trudne dla przeci tnego uczestnika (chyba e weryfikujemy wiedz w oparciu o ci le okre lone, narzucone nam standardy). Najwa niejsze jest ustalenie systemu oceniania ju na pocz tku kursu i okre lenie, czy b d to oceny opisowe, punktowe lub procentowe. Wybranego rozwi zania musimy si konsekwentnie trzyma, ustawiaj c wszystkie kolejne oceniane aktywno ci w kursie. Zastanówmy si, czy przyj ty przez nas schemat oceniania polega b dzie na wyci gni ciu redniej ocen ze wszystkich aktywno ci, ocenianiu poszczególnych modu ów, czy na systematycznym gromadzeniu punktów podczas trwania kursu. Ostatnie rozwi zanie zapewnia nam wi ksz elastyczno w dzia aniu. Mo emy umie ci w kursie np. dodatkowe zadania, kiedy zauwa amy, e osi gni cia uczestników co do obowi zkowych aktywno ci s zbyt s abe lub nie zd yli oni odda niektórych zada w okre lonym przez prowadz cego terminie. Starajmy si, aby nasze zadania i quizy by y niebanalne, atrakcyjne graficznie (pytania w quizach wzbogacajmy zdj ciami). W zdalnym ocenianiu, podobnie jak w stacjonarnym, bardzo wa na jest informacja zwrotna, jak student otrzyma razem z ocen. Nie mamy tutaj mo liwo ci bezpo redniej rozmowy, jak to ma miejsce w sali lekcyjnej, ale posiadamy kilka rozwi za, które powinny nam j zast pi. Dla ka dej odpowiedzi w quizach istnieje mo liwo ustawienia informacji zwrotnej, jak otrzyma student w przypadku poprawnej oraz b dnej odpowiedzi. Mo emy równie ustawi ca o ciowe i domy lne informacje zwrotne. Wszystkie one powinny by w miar mo liwo ci jak najbardziej wyczerpuj ce. W im wi kszym stopniu wyt umaczymy merytorycznie podstawy wystawienia oceny, tym mniej pyta na jej temat otrzymamy od studentów. W ramach quizów w do szerokim zakresie mo emy ustawia, co zobaczy student po zako czeniu sprawdzianu. Mo emy udost pni tylko wynik punktowy z ca o ciow informacj zwrotn dotycz c ca ego quizu. W tej sytuacji student nie b dzie wiedzia, w których pytaniach pope ni b d i jakie powinny by prawid owe odpowiedzi, b dzie jedynie wiedzia, w jakim stopniu opanowa materia jako ca o. Pe niejsz informacj otrzyma, je eli udost pnimy mu jego odpowiedzi oraz odpowiedzi prawid owe. Przy tej opcji mo emy si spodziewa dodatkowych pyta o uzasadnienie niektórych odpowiedzi, ale informacja zwrotna b dzie zdecydowanie pe niejsza. Je eli pyta i niejasno ci wyp ywaj cych ze strony studentów jest du o, kontrowersyjne pytania mo emy omówi, publikuj c ich dodatkowe omówienie (np. w formie FAQ). Zdecydowanie nie pozwalajmy na dyskusje na temat pyta i prawid owych odpowiedzi w ramach forów. Wszystkie wyja nienia za atwiajmy w sposób indywidualny z poszczególnymi studentami.

10 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? 349 Je eli uk adaj c pytanie, pope nili my b d (jeste my tylko lud mi, wi c taka sytuacja mo e si wydarzy ), poinformujmy o tym studentów i albo zaliczmy kontrowersyjne (b dne) pytanie wszystkim uczestnikom quizu, albo poprawmy odpowied i dokonajmy przeliczenia punktów w ca ym quizie. Niestety cz sto mo emy zaobserwowa sytuacj, w której prowadz cy (autorzy pyta ) niech tnie udost pniaj prawid owe odpowiedzi. Przyk adem mog by nawet niektóre szkolne konkursy ogólnopolskie. Z pewno ci t umaczenie si z uznanych za poprawne lub nie odpowiedzi mo e by czasoch onne i m cz ce (tym bardziej e po poprawieniu odpowiedzi i uwzgl dnieniu uwag prowadz cy s zalewani fal protestów od osób, które maj w tpliwo ci co do zasadno ci zmian), ale etyka naszej pracy powinna nas zobligowa do pewnych zachowa. Quiz jest dla prowadz cego jedn z mniej czasoch onnych form oceniania. Wynik studenta obliczany jest automatycznie po zako czeniu quizu. Pami tajmy jednak, e prosty test raczej nie stanie si wiarygodnym narz dziem pozwalaj cym oceni wiedz uczestników zaj. Dodatkowo mamy jeszcze problem braku mo liwo ci weryfikacji samodzielno ci pracy. Na czas testu nasz student mo e przecie zawsze zaprosi do pomocy koleg. W przypadku zada otwartych oceniajmy, umieszczaj c komentarze w tek cie studenta, w ten sposób nasza informacja zwrotna b dzie najpe niejsza. Du ym problemem w zdalnych kursach jest brak mo liwo zastosowania odpowiedzi ustnej jako formy kontroli wiedzy. Moodle nie ma domy lnie zainstalowanych narz dzi przeznaczonych do tego celu. Pewn namiastk mo e by indywidualny czat. Starajmy si stosowa w naszych kursach jak najwi cej rozwi za wymagaj cych od studenta du ej aktywno ci. Stosujmy oceniane dyskusje na forum, oceniajmy komentarze, zadania projektowe. Du o metod aktywizuj cych studenta, które stosujemy podczas zaj stacjonarnych, mo emy przenie do naszych e-kursów. Pami tajmy, e musimy ci gle podtrzymywa zainteresowanie studenta kursem. W zakresie ma ego e-learningu, prowadz c szkolenie, b dziemy pracowa na w asnych materia ach, ocenia przygotowane przez siebie zadania i quizy. Wiemy, jaka my l nam przy wieca a podczas budowy kursu i co chcieli my osi gn za pomoc zastosowanych aktywno ci. Mo e si jednak zdarzy, e b dziemy pracowa na obcym kursie lub przeciwnie dodatkowy prowadz cy b dzie pracowa na naszym e-kursie. Praca stanie si wtedy trudniejsza. Obowi zywa nas b d wskazówki i wytyczne opracowane przez autora kursu i jego metodyka. Sytuacj tak mo emy porówna do zaj stacjonarnych, które jeste my zmuszeni prowadzi w oparciu o narzucony scenariusz. W przypadku nauczania klasycznego mamy mo liwo atwego wprowadzenia modyfikacji pod swoim k tem, w przypadku e-learningu sytuacja b dzie trudniejsza. Kurs posiada okre lone elementy, aktywno ci, zasoby oraz terminy, których nie mo emy zmieni. Musimy jednak nauczy si pracowa równie w takiej sytuacji. Zindywidualizowa zawsze mo emy jednak styl kontaktów z uczestnikami zaj oraz sposób omawiania poszczególnych zagadnie dost pnych w kursie.

11 350 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Mo e si okaza, e prowadzony przez nas kurs zbudowany b dzie g ównie w oparciu o zasoby oraz aktywno ci niewymagaj ce bezpo redniego udzia u prowadz cego. Kurs taki b dzie si sk ada np. z opublikowanych materia ów i quizów. W takim modelu prowadzenie zaj sprowadza si do udzielania pomocy technicznej (szczególnie na etapie zapisów na kurs) oraz resetowania (czyszczenia poszczególnych aktywno ci kursu z informacji pozostawionych przez studentów) kursu po zako czeniu szkolenia. Pozostaj nam wi c do wykonania g ównie czynno ci o charakterze administracyjnym. Niezale nie od samego e-kursu zawsze powinni my mie pomys na jego prowadzenie, tak aby materia szkolenia wspó gra z naszym w asnym stylem prowadzenia zaj. Ka dy nauczyciel czy trener prowadzi zaj cia stacjonarne w pewien okre lony, szczególny i charakterystyczny dla siebie sposób. Przedstawia materia, kontroluje wiedz, reaguje na pytania i problemy s uchaczy. Starajmy si w taki sam sposób, ale za pomoc innych rodków prowadzi zaj cia zdalne.

12 Skorowidz A ADDIE Analyse (Analiza), 101 Design (Design), 101 Develop (Opracowanie), 101 Evaluate (Ewaluacja), 101 Implement (Wdro enie), 101 ADDIE, 101 Adobe Captivate, 18 AICC, 23 ankieta, 151 ATTLS, 152, 154, 156 COLLES, 152, 153, 155 Nazwa, 151 Pobierz wyniki, 156 Pytania, 152 Rodzaj ankiety, 151 Standardowe opcje modu ów, 152 Twoje wprowadzenie do ankiety, 151 Uczestnicy, 152 Apache start serwera HTTP, 30 zatrzymanie serwera HTTP, 30 Articulate, 18 ATutor, 18 B Baza, 253 baza danych Database host, 36 Database name, 37 Database password, 37 Database user, 37 prefiksy tabel, 37 tworzenie, 32 usuni cie, 33 Utwórz now baz danych, 31 Berners-Lee Tim, 12 Blended Learning \t, 13 blog.2edu, 361 blok Co si ostatnio dzia o, 60 Dodaj blok, 51, 53 Domy lna waga, 52 Domy lny region, 52 HTML, 60 Kalendarz, 51, 54 rozk ad dnia, 56 Nowy termin, 55 preferencje, 56 Konfiguracja, 52 Kursy, 63 Menu g ówne, 51, 64 minimalizacja, 52 Na tej stronie, 52 Nadchodz ce terminy, 58, 59, 60 Naj wie sze wiadomo ci, 58, 59 Nawigacja, 51, 64 Opis strony g ównej, 54 Opis strony, 51 Osoby, 61, 62 Przenie, 52 Przypisz role, 52 Szukaj w forach, 63 Ukryj, 52 Umiejscowienie bloku, 52 Ustawienia bloku, 52 Ustawienia, 51, 64, 65 Usu, 52 Wiadomo ci, 62 Zalogowani u ytkownicy, 57 C Caroline, 18 Chamilo, 18 CMS, 17 Computer-Based-Learning, 13

13 372 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Content Management System, Patrz CMS cron, 46, 47 Czat, 136 Co tydzie w tym samym czasie, 138 Codziennie w tym samym czasie, 138 Czas nast pnego czatu, 138 Czas nast pnego czatu, 138 konfiguracja, 137 Nazwa chatroomu, 137 Nie pokazuj czasów czatu, 138 Nie powtarzaj jedynie okre lony czas, 138 Powtórz sesje, 138 W cz tryb edycji, 137 Wst p, 137 Zachowaj minione sesje, 138 D DOCEBO, 18 Dougiamas Martin, 20, 22 E edytor Edytuj ród o HTML, 121 Nag ówek tabeli, 121 Ramka, 120 Sprawdzanie pisowni, 121 Wstaw niestandardowy znak, 120 Wstaw now tabel, 120 Wyrównanie, 120 edytor Wklej tward spacj, 120 edytor HTML, 115 efront, 18 e-learning, 13, 14, 17 F file picker, 122 FileZilla, 29 Folder, 161 Forum, 126 Administracja forum, 133 Automatyczna subskrypcja, 128 Czas blokowania, 129 Filtry, 135 Forum pyta i odpowiedzi, 127 Forum standardowe do u ytku ogólnego, 127 Kategoria ocen, 129 Ka dy wysy a jeden temat dyskusji, 127 Kopia zapasowa, 135 Logi, 135 Maksymalna wielko za cznika, 129 moderowanie, 135 Nazwa Forum, 126 Ocena, 129 Odtwórz, 135 Ogólne, 126 Podyskutuj na ten temat, 127 Pojedyncza prosta dyskusja, 126 Próg postów do blokowania, 129 Przeczyta obserwacje dla tego forum, 128 Przypisz role, 129 Rodzaj forum, 126 Role przypisane lokalnie, 135 Sprawd uprawnienia, 135 Standard forum displayed in a blog-like format, 127 Subskrypcja opcjonalna, 128 Subskrypcja wy czona, 128 Tryb subskrypcji, 128, 135 Ustawienia, 134 Wst p, 128 Wymu subskrypcj, 128 Wy wietl/modyfikuj u ytkowników zapisanych na forum, 135 Zezwolenia, 135 FTP, 29 g osowanie, 149 Hyla Marek, 361 G H ILIAS, 18 IMS content package, 278 IMS Content Packing, 23 instalacja, 27, 28 przygotowanie plików, 48 I K katalog blocks, 318 filter, 318 htdocs, 33 mod, 318 moodle, 28, 45 moodledata, 28, 33, 45, 46 public_html, 33, 45

14 Skorowidz 373 server, 28 Theme, 321 xampp, 29, 33 komunikacja, 124 czat, 124 , 124 forum, 124, 125 system wymiany wiadomo ci, 124 konfiguracja wst pna, 27 kszta cenie mieszane, 13 kurs Administracja kursem, 83 Ankieta, 99 Backup courses, 91 Baza danych, 99 Baza pyta, 93 Czat, 99 Data rozpocz cia kursu, 77, 313 Dodaj nowy kurs, 73, 74 Dodaj/edytuj kursy, 73 Dodawanie u ytkowników do kursu, 83 dokumenty tekstowe, 112 Domy lne ustawienia kursu, 80 Dost p dla go ci, 87 Dost pno, 78 Edycja kursu, 83 Etykieta, 97, 157 Filtry, 92 Folder, 98 Format, 76 formy zapisów, 87 Forum, 99 g osowanie, 99, 146 Grupy, 78, 88 Has o, 78 Import, 93 IMS content package (pakiet IMS), 98 Kana y komunikacyjne, 98 Kategoria, 75 Klasyczne wiczenia i zadania, 98 Klucz dost pu do kursu, 89 Konfiguracja kursu, 74 Kopia zapasowa, 92, 299, 303 Krótka nazwa kursu, 75 Kurs, 91 Lekcja, 99 Liczba tygodni/tematów, 77 Maksymalny rozmiar pliku, 77 Manualne zapisy, 87 Metoda zapisów, 87 Oceny i raporty, 98 Oceny, 92 Odtwórz, 92 organizacja elementów, 93 organizacja materia ów, 110 Pe na nazwa kursu, 75 pliki d wi kowe, 111 pliki graficzne, 111 pliki wideo, 112 Podsumowanie kursu, 76 Poka oceny, 77 Poka raporty aktywno ci, 77 pracowanie, 106 prezentacje multimedialne, 114 projektowanie, 104 przygotowanie materia ów, 110 Quiz, 99 Rejestracja samodzielna, 87 Reset kursu, 93, 312 SCORM, 99 sk adowe, 99 S ownik poj, 99 Sprawd uprawnienia, 91 Uk ad tematyczny, 76, 77 Uk ad towarzyski, 76, 77 Uk ad tygodniowy, 76 Ukryte sekcje, 77 URL, 98 Usu zawarto istniej cego kursu, a nast pnie przywró, 306 U ytkownicy, 83 Warsztaty, 100 wdro enie, 107 Wiadomo ci do pokazania, 77 Wiki, 100 Wtyczki multimedialne, 92 Wymu j zyk, 78 Zadania oparte na wspó pracy, 98 Zadania, 100 zak adanie, 73 Zamawianie kursu, 80, 81 Zasoby, 97 Zasób, 98 Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych, 311 Zezwolenia, 91 Zezwól na dost p go ci, 78 Zmiana nazwy ról, 79 lekcja liniowa, 189 wielow tkowa, 190 z klastrami, 191 Lenkiewicz Janusz, 361 L

15 374 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow linki Cel, 117 Link URL, 117 Ogólne, 117 Popup, 118 Tytu, 117 Usu link, 118 Wydarzenia, 118 Zaawansowany, 118 Lista wyboru, 68, 69 LMS, 20, 21 LRN, 18 M Mercury Mail Transport System, 29 Metacoon, 18 m-learning, 13 modu owe rodowisko, 19 modu y, 317 Bloki, 319 Filtry, 319 Modu y, 319 Modu y aktywno ci, 319 Moodle, 19, 21, 25 instalacja, 34 strona g ówna, 51 udost pnienie w sieci lokalnej, 40 wylogowanie, 50 multimedia Moodle Media, 119 Multimedia Plugins, 119 Znajd lub prze lij d wi k, wideo lub aplet, 119 MySQL start, 30 zatrzymanie, 30 N nauczanie na odleg o, 13 nauczanie zdalne, 11 O obrazy Obramowanie, 119 Opis obrazka, 119 Pionowy odst p, 119 Poziomy odst p, 119 Prezentacja, 119 Styl, 119 URL obrazka, 118 Wstaw/edytuj obraz, 118, 119 Wyrównanie, 119 Zachowaj proporcje, 119 Znajd lub prze lij rysunek, 118 Oceny, 285 Dziennik ocen, 285, 286, 313 Nazwa stopnia, 295 Ocena, 289 Odrzu najni sze, 289 Poka rednie, 296 Skala standardowa, 293 Skala, 293 Typ wy wietlanej oceny, 288 Ukryte, 286 Ukryty do, 286 Widok pe ny, 293 Wykluczony, 286 Wyma wszystkie oceny, 313 OLAT, 18 Open Source, 17 P Peszko Piotr, 361 phpmyadmin, 29 Poka list kategorii, 67 Poka list kursów, 66, 67 Poka nowo ci, 66, 67 polecenie cd, 47 cd nazwa_katalogu, 47 cd.., 47 chmod, 47 chown, 47 ls, 47 ls l, 47 man man, 47 man nazwa_polecenia, 47 mkdir, 47 mv, 48 pwd, 47 tar, 48 Q Quiz, 193, 349 dopasuj odpowied, 206 eksport i import pyta, 212 esej, 208 krótka odpowied, 202 losowe pytanie typu dopasuj odpowied, 212 Czytaj dalej...

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny z informatyki

Projekt edukacyjny z informatyki Zespół Szkół w Ostrowie Projekt edukacyjny z informatyki Marek Zawadzki 2011-11-01 PROJEKT EDUKACYJNY Z INFORMATYKI Temat: Moja szkoła kalendarz oraz prezentacja lub plakat lub ulotka informacyjna. Opiekun:

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Szybki Start

Szkolenie Szybki Start C Szkolenie Szybki Start 1. Pojęcia ogólne Ten przewodnik pokaże Tobie jak łatwo rozpocząć administrowanie własnymi kursami na platformie CourseMill LMS firmy Trivantis. Proszę odnieść się do przewodników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Podolu-Górowej. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo