Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk."

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową Autor: Piotr Brzózka ISBN: Format: , stron: 376 Naucz się sam, by uczyć innych! Moodle lokalnie i globalnie, czyli jak zainstalować i skonfigurować tę platformę Zakładanie kursu i planowanie szkolenia, czyli co zrobić w pierwszej kolejności Moduły i wtyczki, czyli o co warto lub należy rozszerzyć możliwości Moodle a Platforma Moodle 2.0 to narzędzie, z którego skorzystać może każdy, kto chce prowadzić szkolenia przez internet. Ta forma nauczania staje się coraz bardziej popularna z uwagi na swój elastyczny charakter tradycyjne kursy zabierają za dużo cennego czasu, a we współczesnym, informacyjnym społeczeństwie szkolić muszą się praktycznie wszyscy. Moodle umożliwia zdalne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacyjnych: strony internetowej, i, czatów, forów, komunikatorów, a ponadto zapewnia szybki dostęp do materiałów szkoleniowych, których różnorodność ograniczona może być tylko wyobraźnią osoby prowadzącej kurs. Jeżeli zamierzasz spróbować swoich sił w tej młodej, lecz prężnej dziedzinie, książka Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową przeznaczona jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć, by szybko przejść do konkretów i zaadaptować Moodle a do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować tę platformę, zaplanować i założyć nowy kurs, przygotować i opublikować materiały. Poznasz sposoby efektywnej komunikacji z kursantami i możliwości oceniania ich postępów. Zorientujesz się, na czym polega administrowanie systemem, jak dbać o jego bezpieczeństwo i jakie rozszerzenia mogą pomóc Ci w pracy. Krótko mówiąc, przygodę z e-learningiem po prostu musisz zacząć od Moodle a! Instalacja i konfiguracja Moodle a 2.0 Zakładanie kursu i planowanie szkolenia Bloki na stronie głównej i innych stronach Przygotowanie materiałów na potrzeby e-szkolenia Wbudowany edytor HTML platformy Formy komunikacji Formy publikacji materiałów Lekcja, przypadek szczególny Prowadzenie warsztatów Oceny na kursie Elementy administracji Reset kursu i kopie zapasowe Użytkownicy platformy Dodatkowe narzędzia Prowadzenie zdalnych zajęć Ocena jakości kursu Doceń Moodle a zobacz, co potrafi!

3 Spis tre ci Rozdzia 1. Zamiast wst pu, czyli dla kogo jest przeznaczona ksi ka... 7 Rozdzia 2. Czym jest zdalne nauczanie, czyli odrobina teorii Rozdzia 3. Dlaczego Moodle? Rozdzia 4. Instalacja i wst pna konfiguracja Moodle lokalnie Nasz Moodle w globalnej sieci Rozdzia 5. Organizacja platformy Bloki, które warto lub nie umie ci na stronie g ównej Dodaj blok Opis kursu (strony) Kalendarz Zalogowani u ytkownicy Naj wie sze wiadomo ci Nadchodz ce terminy Co si ostatnio dzia o HTML Osoby Wiadomo ci Szukaj w forach Kursy Jakie bloki wybra? Poka nowo ci Poka list kursów Poka list kategorii Lista wyboru Rozdzia 6. Pierwszy kurs Zak adanie nowego kursu Konfiguracja kursu Zamawianie kursu Edycja kursu Dodawanie u ytkowników do kursu... 83

4 4 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Formy zapisów na kurs Grupy Opcje Zezwolenia i Sprawd uprawnienia Pozosta e opcje Organizacja elementów kursu Zasoby Sk adowe Planowanie szkolenia Analiza Projektowanie Opracowanie Wdro enie Ewaluacja Przygotowanie materia ów Organizacja materia ów, czyli praca z plikami Co robimy z naszymi odr cznymi notatkami? Jak powinny wygl da materia y? Edytor HTML Formy komunikacji Forum Czat System wiadomo ci wewn trznych platformy G osowanie Ankieta Publikacja materia ów Etykieta Strona Folder URL Zasób Lekcja, przypadek szczególny Wybór wielokrotny Prawda/fa sz Krótka odpowied Numeryczne Dopasuj odpowied Esej Lekcja liniowa Lekcja wielow tkowa Lekcja z klastrami Pora sprawdzi wiedz Quiz Zadanie Jak jeszcze mo emy publikowa i ocenia Wiki S ownik Baza

5 Spis tre ci Po prostu warsztaty Wykorzystanie sumacyjnej (akumulacyjnej) strategii oceniania Komentarze Liczba b dów Ostatnia strategia Rubryka Pozosta e zasoby kursu IMS content package SCORM Rozdzia 7. Oceny Rozdzia 8. Elementy administracji W przypadku katastrofy kopie zapasowe Reset kursu U ytkownicy platformy, czyli kto jest kim w Moodle Modu y i wtyczki Zmiana wygl du platformy Co jeszcze mo emy konfigurowa? Rozdzia 9. W roli studenta Rozdzia 10. Dodatkowe narz dzia Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? Rozdzia 12. Jak stosowa Moodle? Rozdzia 13. Czy zrealizowali my dobry kurs? Rozdzia 14. Zamiast podsumowania czy warto? Literatura Skorowidz

6 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? Najprostsza odpowied to prowadzi zaj cia w sposób ciekawy i oryginalny, tak aby zainteresowa uczestników zaj i zach ci ich do samodzielnej nauki. Przekazywa wiedz i w asne do wiadczenia, odnosi teori do sytuacji praktycznych, znanych wszystkim z ycia codziennego. Czy wytyczne te odbiegaj od sposobu prowadzenia zaj stacjonarnych? Nie starajmy si niejako na si dzieli zaj na stacjonarne i zdalne. Trener i nauczyciel maj za zadanie skutecznie przekazywa wiedz i umiej tno ci niezale nie od formy prowadzonych zaj. Nie nale y wi c obawia si przej cia w zakres e-edukacji. Wi kszo zjawisk znanych nam z zaj prowadzonych stacjonarnie wyst puje równie w zdalnych kursach internetowych, cho czasami w lekko zmienionej formie. Je eli prowadzimy szkolenie mieszane, forma prowadzenia niewiele si zmieni w porównaniu ze szkoleniami w pe ni stacjonarnymi. Utrzymuj c sta y kontakt z uczestnikami, mo emy wszystkie niejasno ci i problemy wyja nia podczas bezpo rednich spotka ze studentami. Gdy mamy taki komfort pracy, elementy zdalne, które wprowadzimy, nie powinny generowa dodatkowych problemów. Znamy osobi cie z imienia i nazwiska studentów, spotykamy si z nimi podczas zaj stacjonarnych, nawet w przypadku u ycia forów lub czatów nie powinny pojawi si adne negatywne zachowania. W tej sytuacji student nie ma poczucia anonimowo ci, a jego prace i zadania zawsze mo emy zweryfikowa podczas wspólnych zaj stacjonarnych. W przypadku zaj ca kowicie zdalnych sytuacja si komplikuje. Naszym celem jako prowadz cych jest zrealizowanie celów kursu oraz utrzymanie zainteresowania studentów szkoleniem na tyle, aby wytrwali szcz liwie do jego ko ca. Wed ug bada zdalne kursy ko cz z wynikiem pozytywnym g ównie osoby, które chc si rozwija, zdobywa wiedz i umiej tno ci z w asnej inicjatywy. S to te osoby o du ej samodyscyplinie. Podczas szkolenia, szczególnie je eli b dzie ono roz o one w d u szym okresie, musimy stale monitorowa (przegl daj c np. logi z zapisem aktywno ci studentów) i zwi ksza aktywno poszczególnych uczestników (np. poprzez indywidualne dyskusje w ramach forów). Wykazujmy indywidualne zainteresowanie poszczególnym uczestnikom, a unikniemy sytuacji zwi zanych z rezygnacj niektórych osób z kursu.

7 346 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Zaj cia zdalne posiadaj swoj specyfik, wynikaj c np. z braku komunikacji niewerbalnej. Uwaga prowadz cego wzbogacona o u miech podczas zaj stacjonarnych b dzie si zdecydowanie ró ni a od suchego tekstu napisanego na forum kursu (nawet w przypadku u ycia dok adnie tych samych s ów). Cz osób mo e mie trudno ci z odnalezieniem si w komunikacji pisanej. Je eli dodamy do tego cz sty brak znajomo ci zasad etykiety sieciowej (netykiety), to sytuacja w kursie mo e ulec niepotrzebnemu zaognieniu. Miejscami zapalnymi b d z pewno ci czaty, fora oraz komentarze kursantów. Czasami wystarczy umiej tne stosowanie ikonek (emotikonek), które maj za zadanie udawa sygna y niewerbalne, takie jak zwyk y u miech. Je eli na pocz tku kursu nie wypracujemy odpowiednich norm i zasad komunikacji, czeka nas kataklizm zwi zany z zasypaniem forów nic niewnosz cymi postami oraz zatkaniem skrzynek pocztowych. Stracimy te ogrom czasu, wygaszaj c spory i k ótnie na forach. Poczucie anonimowo ci w przypadku zdalnych zaj mo e niestety wywo a równie zachowania, jakie znamy z forów internetowych oraz portali spo eczno ciowych. W skrajnych przypadkach trollowanie, spamowanie i inne niepo dane aktywno ci sieciowe mog na sta e zago ci w naszym kursie. O ile moderator forum internetowego mo e w dowolnym momencie zablokowa lub usun niepo dane osoby, to w przypadku e-szkolenia mo e nie by to ju takie proste. Osoby, które w yciu codziennym oceniamy jak spokojne i zrównowa one, zupe nie inaczej mog zachowywa si w rodowisku sieciowym. Bardzo cz sto mo emy spotka si z zachowaniami agresywnymi. Dlaczego? Po prostu frustracja rodzi b dzie agresj, st d bardzo wa ne jest szybkie nawi zanie dobrego kontaktu z kursantami. Podczas zaj stacjonarnych wi kszo osób w wi kszym stopniu hamuje swoje zachowania (cho niestety obecnie nawet tutaj mo emy spotka si z agresj ). Czuj c si w sieci anonimowo i bezkarnie, pozwalaj sobie na du o wi cej. Je eli u ytkownik nie b dzie radzi sobie z kursem, szczególnie je eli problemem b dzie rodowisko platformy, i nie uzyska od prowadz cego pomocy, mo e odreagowa zaistnia sytuacj negatywnymi zachowaniami. Z drugiej strony, prowadz cego zawsze obowi zuj normy poprawnego zachowania, niezale nie od ataków musi on zawsze odpowiada (w a ciwie pisa ) spokojnie i rzeczowo. Je eli nie zachowamy spokoju, prowadz c kurs, w ród uczestników mo e pojawi si tendencja do obci ania dos ownie za wszystkie problemy osoby prowadz cej. Komentuj c wpisy innych u ytkowników, szczególnie kierowane do nas, zostawmy sobie troch czasu na ostygni cie. Pisanie w z o ci do niczego dobrego nie doprowadzi, pami tajmy równie, e Moodle blokuje mo liwo usuwania postów z forum (prowadz cy mo e je usun, ale student ju nie). Kolejnym problemem, na który jako prowadz cy musimy si psychicznie przygotowa, jest niestety lenistwo naszych studentów. Szczególnie w pierwszych etapach szkolenia, podczas zapoznawania si ze szkoleniem oraz sam platform, jeste my zsypywani postami i pytaniami z kategorii: jak mog znale..., jak uruchomi... itp. Niestety zamiast szuka samodzielnie, wi kszo osób woli zapyta prowadz cego. W takiej sytuacji nale y szybko za o y FAQ lub grzecznie odsy a interesantów do odpowiednich materia ów, niekoniecznie podaj c im gotowe rozwi zania.

8 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? 347 W ramach forów oraz systemu komentarzy (szczególnie je eli s oceniane) mo emy spotka si z sytuacj, w której niektóre osoby b d bardzo wyra nie widoczne poprzez du ilo wiadomo ci, sprawiaj c wra enie wybitnie aktywnych. Wi kszo wpisów b dzie wi c efektem nastawienia si na ilo, a nie na jako wypowiedzi. W tym przypadku dobrze jest spokojnie porozmawia z tak osob. Dodatkowa ilo postów to dla prowadz cego i innych uczestników kursu dodatkowe zaj cie zwi zane z czytaniem powiadomie, przegl daniem wpisów w poszukiwaniu merytorycznych tre ci itp. Je eli b dziemy mieli w tpliw przyjemno pracy z kilkoma takimi osobami, korzystanie z forum stanie si uci liwe. W wi kszo ci przypadków zale y prowadz cym na budowie dobrych relacji pomi dzy uczestnikami e-kursu. Niestety czasami mo e wyst pi syndrom my lenia grupowego zwi zany z tym, e osobom uczestnicz cym w kursie b dzie bardziej zale a o na zachowaniu dobrych wzajemnych relacji ni na wzajemnej, krytycznej ocenie pogl dów. W efekcie dyskusje na forum strac sens, a sama wymiana pogl dów zamieni si w nic niewnosz ce potakiwanie. Znaczna liczba narz dzi (aktywno ci) dost pnych w ramach platformy Moodle posiada mo liwo ustawienia pracy w grupach. Podczas pracy w grupach nale y zwróci uwag na wyst pienie np. syndromu my lenia grupowego. Podczas pracy grupy studentów mo e wyst pi sytuacja, e rzucona propozycja rozwi zania zadania nie b dzie podwa ana w zdecydowany sposób przez pozosta ych cz onków grupy i nast pi jej automatyczna akceptacja. Cz sto te poszczególni cz onkowie grupy przeceniaj swój wk ad w wykonanie zadania, co przy zró nicowaniu ocen w ramach grupy mo e prowadzi do napi. Najbardziej rozpowszechnion wad pracy w grupach jest tzw. choroba pró niactwa, polegaj ca na zmniejszaniu wysi ku wk adanego w prac przez poszczególnych cz onków zespo u. Wbrew pozorom taka sytuacja mo e by trudna do wykrycia, poniewa brak pracy maskowany b dzie przez produkcj du ej ilo ci wpisów na forum pracy grupowej. Dodatkowo w przypadku wystawienia oceny za tak pozorn prac mo emy spotka si z licznymi zarzutami ze strony pokrzywdzonego studenta. W przypadku pracy w grupach zdecydowanie nale y ograniczy ich sk ad do 4 6 osób; im wi ksza grupa, tym wi ksze prawdopodobie stwo wyst pienia choroby pró niactwa. Tak naprawd taka sytuacja mo e wyst pi nawet przy grupie 2-osobowej i nie jeste my w stanie jej zapobiec, mo emy jednak stara si jak najwcze niej porozmawia z osobami oci gaj cymi si w pracy lub przydzieli im dodatkowe zadania w ramach grupy. Mo e równie powsta sytuacja, w której osoba o silnej osobowo ci i du ej wiedzy zdominuje grup, zostaj c jej liderem, a pracuj c nad zadaniem grupy, zdominuje j do tego stopnia, e pozosta ym osobom pozostanie niewiele do zrobienia. Czasami zbytnia nadgorliwo niektórych studentów potrafi skutecznie utrudni nam prowadzenie zaj. Przyk adowo: prosimy studentów o umieszczenie w s owniku definicji zwi zanych z okre lonym zakresem materia u. Jeden ze studentów umieszcza bardzo du liczb definicji, utrudniaj c prac pozosta ym uczestnikom zadania. Tego typu sytuacje musimy równie przewidzie, ustawiaj c opcje poszczególnych aktywno- ci platformy.

9 348 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Prowadz c zdalne zaj cia, po wi my troch czasu na budow prawid owych relacji pomi dzy uczestnikami kursu. Spo eczno ciowy charakter Moodle podkre laj te wielokrotnie twórcy platformy. Zach cajmy wi c naszych studentów do przedstawienia si (opisania swoich zainteresowa ) oraz uzupe nienia swoich profili. Im lepsze relacje b d panowa pomi dzy uczestnikami, tym wi ksza szansa na unikni cie niepo danych zachowa podczas trwania szkolenia. Prowadzenie zaj to równie konieczno oceniania uczestników naszych zdalnych zaj. Starajmy si, aby nasze formy weryfikacji wiedzy nie by y ani zbyt atwe, ani zbyt trudne dla przeci tnego uczestnika (chyba e weryfikujemy wiedz w oparciu o ci le okre lone, narzucone nam standardy). Najwa niejsze jest ustalenie systemu oceniania ju na pocz tku kursu i okre lenie, czy b d to oceny opisowe, punktowe lub procentowe. Wybranego rozwi zania musimy si konsekwentnie trzyma, ustawiaj c wszystkie kolejne oceniane aktywno ci w kursie. Zastanówmy si, czy przyj ty przez nas schemat oceniania polega b dzie na wyci gni ciu redniej ocen ze wszystkich aktywno ci, ocenianiu poszczególnych modu ów, czy na systematycznym gromadzeniu punktów podczas trwania kursu. Ostatnie rozwi zanie zapewnia nam wi ksz elastyczno w dzia aniu. Mo emy umie ci w kursie np. dodatkowe zadania, kiedy zauwa amy, e osi gni cia uczestników co do obowi zkowych aktywno ci s zbyt s abe lub nie zd yli oni odda niektórych zada w okre lonym przez prowadz cego terminie. Starajmy si, aby nasze zadania i quizy by y niebanalne, atrakcyjne graficznie (pytania w quizach wzbogacajmy zdj ciami). W zdalnym ocenianiu, podobnie jak w stacjonarnym, bardzo wa na jest informacja zwrotna, jak student otrzyma razem z ocen. Nie mamy tutaj mo liwo ci bezpo redniej rozmowy, jak to ma miejsce w sali lekcyjnej, ale posiadamy kilka rozwi za, które powinny nam j zast pi. Dla ka dej odpowiedzi w quizach istnieje mo liwo ustawienia informacji zwrotnej, jak otrzyma student w przypadku poprawnej oraz b dnej odpowiedzi. Mo emy równie ustawi ca o ciowe i domy lne informacje zwrotne. Wszystkie one powinny by w miar mo liwo ci jak najbardziej wyczerpuj ce. W im wi kszym stopniu wyt umaczymy merytorycznie podstawy wystawienia oceny, tym mniej pyta na jej temat otrzymamy od studentów. W ramach quizów w do szerokim zakresie mo emy ustawia, co zobaczy student po zako czeniu sprawdzianu. Mo emy udost pni tylko wynik punktowy z ca o ciow informacj zwrotn dotycz c ca ego quizu. W tej sytuacji student nie b dzie wiedzia, w których pytaniach pope ni b d i jakie powinny by prawid owe odpowiedzi, b dzie jedynie wiedzia, w jakim stopniu opanowa materia jako ca o. Pe niejsz informacj otrzyma, je eli udost pnimy mu jego odpowiedzi oraz odpowiedzi prawid owe. Przy tej opcji mo emy si spodziewa dodatkowych pyta o uzasadnienie niektórych odpowiedzi, ale informacja zwrotna b dzie zdecydowanie pe niejsza. Je eli pyta i niejasno ci wyp ywaj cych ze strony studentów jest du o, kontrowersyjne pytania mo emy omówi, publikuj c ich dodatkowe omówienie (np. w formie FAQ). Zdecydowanie nie pozwalajmy na dyskusje na temat pyta i prawid owych odpowiedzi w ramach forów. Wszystkie wyja nienia za atwiajmy w sposób indywidualny z poszczególnymi studentami.

10 Rozdzia 11. Jak prowadzi zdalne zaj cia? 349 Je eli uk adaj c pytanie, pope nili my b d (jeste my tylko lud mi, wi c taka sytuacja mo e si wydarzy ), poinformujmy o tym studentów i albo zaliczmy kontrowersyjne (b dne) pytanie wszystkim uczestnikom quizu, albo poprawmy odpowied i dokonajmy przeliczenia punktów w ca ym quizie. Niestety cz sto mo emy zaobserwowa sytuacj, w której prowadz cy (autorzy pyta ) niech tnie udost pniaj prawid owe odpowiedzi. Przyk adem mog by nawet niektóre szkolne konkursy ogólnopolskie. Z pewno ci t umaczenie si z uznanych za poprawne lub nie odpowiedzi mo e by czasoch onne i m cz ce (tym bardziej e po poprawieniu odpowiedzi i uwzgl dnieniu uwag prowadz cy s zalewani fal protestów od osób, które maj w tpliwo ci co do zasadno ci zmian), ale etyka naszej pracy powinna nas zobligowa do pewnych zachowa. Quiz jest dla prowadz cego jedn z mniej czasoch onnych form oceniania. Wynik studenta obliczany jest automatycznie po zako czeniu quizu. Pami tajmy jednak, e prosty test raczej nie stanie si wiarygodnym narz dziem pozwalaj cym oceni wiedz uczestników zaj. Dodatkowo mamy jeszcze problem braku mo liwo ci weryfikacji samodzielno ci pracy. Na czas testu nasz student mo e przecie zawsze zaprosi do pomocy koleg. W przypadku zada otwartych oceniajmy, umieszczaj c komentarze w tek cie studenta, w ten sposób nasza informacja zwrotna b dzie najpe niejsza. Du ym problemem w zdalnych kursach jest brak mo liwo zastosowania odpowiedzi ustnej jako formy kontroli wiedzy. Moodle nie ma domy lnie zainstalowanych narz dzi przeznaczonych do tego celu. Pewn namiastk mo e by indywidualny czat. Starajmy si stosowa w naszych kursach jak najwi cej rozwi za wymagaj cych od studenta du ej aktywno ci. Stosujmy oceniane dyskusje na forum, oceniajmy komentarze, zadania projektowe. Du o metod aktywizuj cych studenta, które stosujemy podczas zaj stacjonarnych, mo emy przenie do naszych e-kursów. Pami tajmy, e musimy ci gle podtrzymywa zainteresowanie studenta kursem. W zakresie ma ego e-learningu, prowadz c szkolenie, b dziemy pracowa na w asnych materia ach, ocenia przygotowane przez siebie zadania i quizy. Wiemy, jaka my l nam przy wieca a podczas budowy kursu i co chcieli my osi gn za pomoc zastosowanych aktywno ci. Mo e si jednak zdarzy, e b dziemy pracowa na obcym kursie lub przeciwnie dodatkowy prowadz cy b dzie pracowa na naszym e-kursie. Praca stanie si wtedy trudniejsza. Obowi zywa nas b d wskazówki i wytyczne opracowane przez autora kursu i jego metodyka. Sytuacj tak mo emy porówna do zaj stacjonarnych, które jeste my zmuszeni prowadzi w oparciu o narzucony scenariusz. W przypadku nauczania klasycznego mamy mo liwo atwego wprowadzenia modyfikacji pod swoim k tem, w przypadku e-learningu sytuacja b dzie trudniejsza. Kurs posiada okre lone elementy, aktywno ci, zasoby oraz terminy, których nie mo emy zmieni. Musimy jednak nauczy si pracowa równie w takiej sytuacji. Zindywidualizowa zawsze mo emy jednak styl kontaktów z uczestnikami zaj oraz sposób omawiania poszczególnych zagadnie dost pnych w kursie.

11 350 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Mo e si okaza, e prowadzony przez nas kurs zbudowany b dzie g ównie w oparciu o zasoby oraz aktywno ci niewymagaj ce bezpo redniego udzia u prowadz cego. Kurs taki b dzie si sk ada np. z opublikowanych materia ów i quizów. W takim modelu prowadzenie zaj sprowadza si do udzielania pomocy technicznej (szczególnie na etapie zapisów na kurs) oraz resetowania (czyszczenia poszczególnych aktywno ci kursu z informacji pozostawionych przez studentów) kursu po zako czeniu szkolenia. Pozostaj nam wi c do wykonania g ównie czynno ci o charakterze administracyjnym. Niezale nie od samego e-kursu zawsze powinni my mie pomys na jego prowadzenie, tak aby materia szkolenia wspó gra z naszym w asnym stylem prowadzenia zaj. Ka dy nauczyciel czy trener prowadzi zaj cia stacjonarne w pewien okre lony, szczególny i charakterystyczny dla siebie sposób. Przedstawia materia, kontroluje wiedz, reaguje na pytania i problemy s uchaczy. Starajmy si w taki sam sposób, ale za pomoc innych rodków prowadzi zaj cia zdalne.

12 Skorowidz A ADDIE Analyse (Analiza), 101 Design (Design), 101 Develop (Opracowanie), 101 Evaluate (Ewaluacja), 101 Implement (Wdro enie), 101 ADDIE, 101 Adobe Captivate, 18 AICC, 23 ankieta, 151 ATTLS, 152, 154, 156 COLLES, 152, 153, 155 Nazwa, 151 Pobierz wyniki, 156 Pytania, 152 Rodzaj ankiety, 151 Standardowe opcje modu ów, 152 Twoje wprowadzenie do ankiety, 151 Uczestnicy, 152 Apache start serwera HTTP, 30 zatrzymanie serwera HTTP, 30 Articulate, 18 ATutor, 18 B Baza, 253 baza danych Database host, 36 Database name, 37 Database password, 37 Database user, 37 prefiksy tabel, 37 tworzenie, 32 usuni cie, 33 Utwórz now baz danych, 31 Berners-Lee Tim, 12 Blended Learning \t, 13 blog.2edu, 361 blok Co si ostatnio dzia o, 60 Dodaj blok, 51, 53 Domy lna waga, 52 Domy lny region, 52 HTML, 60 Kalendarz, 51, 54 rozk ad dnia, 56 Nowy termin, 55 preferencje, 56 Konfiguracja, 52 Kursy, 63 Menu g ówne, 51, 64 minimalizacja, 52 Na tej stronie, 52 Nadchodz ce terminy, 58, 59, 60 Naj wie sze wiadomo ci, 58, 59 Nawigacja, 51, 64 Opis strony g ównej, 54 Opis strony, 51 Osoby, 61, 62 Przenie, 52 Przypisz role, 52 Szukaj w forach, 63 Ukryj, 52 Umiejscowienie bloku, 52 Ustawienia bloku, 52 Ustawienia, 51, 64, 65 Usu, 52 Wiadomo ci, 62 Zalogowani u ytkownicy, 57 C Caroline, 18 Chamilo, 18 CMS, 17 Computer-Based-Learning, 13

13 372 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow Content Management System, Patrz CMS cron, 46, 47 Czat, 136 Co tydzie w tym samym czasie, 138 Codziennie w tym samym czasie, 138 Czas nast pnego czatu, 138 Czas nast pnego czatu, 138 konfiguracja, 137 Nazwa chatroomu, 137 Nie pokazuj czasów czatu, 138 Nie powtarzaj jedynie okre lony czas, 138 Powtórz sesje, 138 W cz tryb edycji, 137 Wst p, 137 Zachowaj minione sesje, 138 D DOCEBO, 18 Dougiamas Martin, 20, 22 E edytor Edytuj ród o HTML, 121 Nag ówek tabeli, 121 Ramka, 120 Sprawdzanie pisowni, 121 Wstaw niestandardowy znak, 120 Wstaw now tabel, 120 Wyrównanie, 120 edytor Wklej tward spacj, 120 edytor HTML, 115 efront, 18 e-learning, 13, 14, 17 F file picker, 122 FileZilla, 29 Folder, 161 Forum, 126 Administracja forum, 133 Automatyczna subskrypcja, 128 Czas blokowania, 129 Filtry, 135 Forum pyta i odpowiedzi, 127 Forum standardowe do u ytku ogólnego, 127 Kategoria ocen, 129 Ka dy wysy a jeden temat dyskusji, 127 Kopia zapasowa, 135 Logi, 135 Maksymalna wielko za cznika, 129 moderowanie, 135 Nazwa Forum, 126 Ocena, 129 Odtwórz, 135 Ogólne, 126 Podyskutuj na ten temat, 127 Pojedyncza prosta dyskusja, 126 Próg postów do blokowania, 129 Przeczyta obserwacje dla tego forum, 128 Przypisz role, 129 Rodzaj forum, 126 Role przypisane lokalnie, 135 Sprawd uprawnienia, 135 Standard forum displayed in a blog-like format, 127 Subskrypcja opcjonalna, 128 Subskrypcja wy czona, 128 Tryb subskrypcji, 128, 135 Ustawienia, 134 Wst p, 128 Wymu subskrypcj, 128 Wy wietl/modyfikuj u ytkowników zapisanych na forum, 135 Zezwolenia, 135 FTP, 29 g osowanie, 149 Hyla Marek, 361 G H ILIAS, 18 IMS content package, 278 IMS Content Packing, 23 instalacja, 27, 28 przygotowanie plików, 48 I K katalog blocks, 318 filter, 318 htdocs, 33 mod, 318 moodle, 28, 45 moodledata, 28, 33, 45, 46 public_html, 33, 45

14 Skorowidz 373 server, 28 Theme, 321 xampp, 29, 33 komunikacja, 124 czat, 124 , 124 forum, 124, 125 system wymiany wiadomo ci, 124 konfiguracja wst pna, 27 kszta cenie mieszane, 13 kurs Administracja kursem, 83 Ankieta, 99 Backup courses, 91 Baza danych, 99 Baza pyta, 93 Czat, 99 Data rozpocz cia kursu, 77, 313 Dodaj nowy kurs, 73, 74 Dodaj/edytuj kursy, 73 Dodawanie u ytkowników do kursu, 83 dokumenty tekstowe, 112 Domy lne ustawienia kursu, 80 Dost p dla go ci, 87 Dost pno, 78 Edycja kursu, 83 Etykieta, 97, 157 Filtry, 92 Folder, 98 Format, 76 formy zapisów, 87 Forum, 99 g osowanie, 99, 146 Grupy, 78, 88 Has o, 78 Import, 93 IMS content package (pakiet IMS), 98 Kana y komunikacyjne, 98 Kategoria, 75 Klasyczne wiczenia i zadania, 98 Klucz dost pu do kursu, 89 Konfiguracja kursu, 74 Kopia zapasowa, 92, 299, 303 Krótka nazwa kursu, 75 Kurs, 91 Lekcja, 99 Liczba tygodni/tematów, 77 Maksymalny rozmiar pliku, 77 Manualne zapisy, 87 Metoda zapisów, 87 Oceny i raporty, 98 Oceny, 92 Odtwórz, 92 organizacja elementów, 93 organizacja materia ów, 110 Pe na nazwa kursu, 75 pliki d wi kowe, 111 pliki graficzne, 111 pliki wideo, 112 Podsumowanie kursu, 76 Poka oceny, 77 Poka raporty aktywno ci, 77 pracowanie, 106 prezentacje multimedialne, 114 projektowanie, 104 przygotowanie materia ów, 110 Quiz, 99 Rejestracja samodzielna, 87 Reset kursu, 93, 312 SCORM, 99 sk adowe, 99 S ownik poj, 99 Sprawd uprawnienia, 91 Uk ad tematyczny, 76, 77 Uk ad towarzyski, 76, 77 Uk ad tygodniowy, 76 Ukryte sekcje, 77 URL, 98 Usu zawarto istniej cego kursu, a nast pnie przywró, 306 U ytkownicy, 83 Warsztaty, 100 wdro enie, 107 Wiadomo ci do pokazania, 77 Wiki, 100 Wtyczki multimedialne, 92 Wymu j zyk, 78 Zadania oparte na wspó pracy, 98 Zadania, 100 zak adanie, 73 Zamawianie kursu, 80, 81 Zasoby, 97 Zasób, 98 Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych, 311 Zezwolenia, 91 Zezwól na dost p go ci, 78 Zmiana nazwy ról, 79 lekcja liniowa, 189 wielow tkowa, 190 z klastrami, 191 Lenkiewicz Janusz, 361 L

15 374 Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platform e-learningow linki Cel, 117 Link URL, 117 Ogólne, 117 Popup, 118 Tytu, 117 Usu link, 118 Wydarzenia, 118 Zaawansowany, 118 Lista wyboru, 68, 69 LMS, 20, 21 LRN, 18 M Mercury Mail Transport System, 29 Metacoon, 18 m-learning, 13 modu owe rodowisko, 19 modu y, 317 Bloki, 319 Filtry, 319 Modu y, 319 Modu y aktywno ci, 319 Moodle, 19, 21, 25 instalacja, 34 strona g ówna, 51 udost pnienie w sieci lokalnej, 40 wylogowanie, 50 multimedia Moodle Media, 119 Multimedia Plugins, 119 Znajd lub prze lij d wi k, wideo lub aplet, 119 MySQL start, 30 zatrzymanie, 30 N nauczanie na odleg o, 13 nauczanie zdalne, 11 O obrazy Obramowanie, 119 Opis obrazka, 119 Pionowy odst p, 119 Poziomy odst p, 119 Prezentacja, 119 Styl, 119 URL obrazka, 118 Wstaw/edytuj obraz, 118, 119 Wyrównanie, 119 Zachowaj proporcje, 119 Znajd lub prze lij rysunek, 118 Oceny, 285 Dziennik ocen, 285, 286, 313 Nazwa stopnia, 295 Ocena, 289 Odrzu najni sze, 289 Poka rednie, 296 Skala standardowa, 293 Skala, 293 Typ wy wietlanej oceny, 288 Ukryte, 286 Ukryty do, 286 Widok pe ny, 293 Wykluczony, 286 Wyma wszystkie oceny, 313 OLAT, 18 Open Source, 17 P Peszko Piotr, 361 phpmyadmin, 29 Poka list kategorii, 67 Poka list kursów, 66, 67 Poka nowo ci, 66, 67 polecenie cd, 47 cd nazwa_katalogu, 47 cd.., 47 chmod, 47 chown, 47 ls, 47 ls l, 47 man man, 47 man nazwa_polecenia, 47 mkdir, 47 mv, 48 pwd, 47 tar, 48 Q Quiz, 193, 349 dopasuj odpowied, 206 eksport i import pyta, 212 esej, 208 krótka odpowied, 202 losowe pytanie typu dopasuj odpowied, 212 Czytaj dalej...

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo