E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13)"

Transkrypt

1 E-LEARNING ROK XXXVI 1/2010(13)

2 Common Cartridge - a new electronic content format Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska, mgr inż. Wioleta Borysewicz Instytut Maszyn Matematycznych (IMM), Institute of Mathematical Machines (IMM) Streszczenie. Jednym z problemów współczesnego e-learningu jest niezgodność akceptowanego formatu elektronicznych treści dydaktycznych między największymi dostawcami platform Learning Management Systems (LMS) w procesach zdalnego nauczania. Wielcy dostawcy LMS takich jak np. Angel, Blackboard, Desire2Learn ogłosili wspólne podjęcie działań, w ramach IMS Global Learning Consortium, na rzecz nowego standardu elektronicznych treści edukacyjnych Common Cartridge (CC). W tej sytuacji warto zapoznać się przynajmniej z ideą i założeniami nowego modelu formatu CC. Problem trudności w imporcie na daną platformę LMS elektronicznych treści (e-kontentu) dotyczy nie tylko wielkich dostawców platform LMS, dzielących amerykański rynek zdalnych szkoleń, ale również mniejszych, nawet wtedy, gdy starają się być standardowi, zgodni ze SCORM 1.2 lub Przyczyny braku ujednolicenia lub niejednoznaczności zapisu treści są dwie niejednoznaczności w samej specyfikacji SCORM (np. pola opisowe dotyczące licencjonowania zamiast ścisłych formuł) oraz inercji rynku producentów i dostawców LMS oraz narzędzi autorskich w stosunku do dynamicznie rozwijającego się od początku XXI wieku standardu e-learningu. Wyjątkowo prężny rozwój, jak na standardy, takich specyfikacji jak SCORM, IMS w ostatnich kilku latach, zaskoczył rynek dostawców rozwiązań e- learningowych, którzy zainwestowali w nie olbrzymie środki, a same rozwiązania jeszcze się nie zamortyzowały, by je wycofywać z rynku. Sama dynamika rozwoju standardów też powstrzymywała decyzje o adaptacji rozwiązań do standardów, skoro były one w ciągłym rozwoju. Opublikowanie na jesieni 2006 r. tzw. ustabilizowanej 3-ciej Edycji SCORM 2004 (SCORM rd Edition) i zapowiedź wyczekiwanej stagnacji SCORM 2004 sytuację w standaryzacji LMS i e-kontentu powinno zmienić. Inicjatywa CC jest tego przykładem. Aby z platform LMS móc użytkownikom udostępnić elektroniczny kurs, dostawcy (lub producenci) muszą, praktycznie dla każdej platformy z osobna, go zbudować, przetestować, a następnie dopiero dystrybuować na platformy. Ten powtarzalny wysiłek (dla każdej platformy) zwiększa czas produkcji i koszty. Nie zawsze są one do udźwignięcia przez mniejszych dostawców e-kontentu, jak również powodują wykluczanie z rynku mniej rozpowszechnionych platform, dla których nie opłaca się przygotowywać e-kontentu ani małym dostawcom e-kontentu (duże koszty) ani dużym (mały obrót). Amerykański rynek edukacyjny, zwłaszcza szkolnictwa wyższego, opanowany jest przez platformy LMS takie ja np. platformy Angel, Blackboard, Desire2Learn, Moodle, Sakai and WebCT. Czynny udział w pracach nad CC biorą udział dostawcy platform Angel Learning, Blackboard, Person Education i Mc Graw Hill Education. Udział ich w rynku przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1. Podział amerykańskiego rynku edukacyjnego pomiędzy dostawcami LMS Źródło: IMS Common Cartridge, broszura z konferencji alt-i-lab, czerwiec

3 Większość z tych systemów używa własnych, firmowych formatów e-kontentu, tworząc kosztowną barierę dla dostawców pragnących dystrybuować e-kontent na platformy. Zaś dostawcy mniej rozpowszechnionych platform lub twórcy/właściciele lokalnych rozwiązań e-learningowych są skazani na obsługę firmowych formatów ww. platform, bo dla tych platform jest dostosowywany i dystrybuowany e-kontent. Problem instytucji sektora edukacyjnego Na Konferencji alt-i 2 -lab Advanced Learning Technology Interoperability&Innovation, w czerwcu 2006 r. w Indianapolis, Ed Walker, szef IMS, stwierdził: Umożliwienie nauczycielom, uczniom i dydaktykom medialnym wyboru i wykorzystywania e-kontentu z wielu źródeł jest najważniejszym celem społeczności e-learningowej.... Na tej właśnie Konferencji przedstawiono koncepcję formatu CC, zgodnego z wcześniej sformułowanymi przez instytucje rynku edukacyjnego, działające w ramach IMS GLC, wymaganiami na nową generację komercyjnego e-kontentu. Wymagania te są następujące: e-kontent musi być ładowalny i wykonywalny przez wiodące systemy CMS (Course Management Systems) użytkowane przez instytucje sektora edukacyjnego; instytucje muszą mieć możliwość łączenia i dopasowywania e-kontentu od wielu dostawców; wykładowcy zaś muszą mieć możliwość wzbogacania komercyjnie dostępnego e-kontentu swoimi materiałami szkoleniowymi. Problem dostawców e-kontentu Problem dostawców, wynikający z braku ujednolicenia akceptowanego formatu e-kontentu przez dominujące na rynku systemy LMS i CMS, polegający na zwiększonych kosztach równoległego opracowywania i dystrubucji e-kontentu w specyficznych formatach dla poszczególnych platform spowodował, że sformułowane zostały z ich strony wymagania na nowe opracowania, by: upraszczały produkcję e-kontentu dla obecnych na rynku systemów LMS i CMS; usuwały trudności w imporcie e-kontentu na platformy, z jakimi obecnie borykają się administratorzy tych systemów. Dostawcy w pierwszych działaniach na rzecz ujednolicenia formatu e-kontentu posłużyli się istniejącą specyfikacją IMS Content Packaging (CP), stanowiącą element specyfikacji SCORM Content Aggregation Model (CAM), będącą podstawą interoperacyjności e-kontentu. CP zapewnia jednolitość pakowania składowych e-kontentu (tzw. assetów stanowiących treści szkoleniowe w lekcjach elektronicznych kursów). I mimo, że CP jest najbardziej rozpowszechnionym w praktyce standardem e-learningu, to nie zapewnia jednak wykonywalności kursów zgodnych z CP. Przykładową przyczyną, stanowiącą duży problem e-learningu, jest niewłączenie w SCORM, mimo początkowych zapowiedzi, specyfikacji IMS Qestion&Test Interoperability, jedynego obecnie opracowanego modelu tworzenia i prowadzenia profesjonalnych testów. Skutkiem tego są dowolne autorskie rozwiązania testów, w e-kontencie lub dla e-kontentu, realizowane przez producentów e-kontentu (a ściślej przez producentów narzędzi autorskich i platform LMS) uniemożliwiające lub utrudniające akceptowalność e-kontentu przez LMS i CMS. Dodatkowo, wymagania na role CMS i LMS rosną. Dotyczą nie tylko zwiększenia efektywności procesów dystrybucji i udostępniania e-kontentu, z czym jak widać są kłopoty, ale również pełnienia roli integratorów zasobów informacyjnych instytucji, organizacji czy też przedsiębiorstwa. Integrowany jest e-kontent, lub zrestrukturyzowane przez LMS/CMS jego elementy, z różnorodnych źródeł w nowe kursy, wzbogacane zasobami instytucji (bezpośrednio materiałami szkoleniowymi wykładowców lub linkami) m.in. z elektronicznych bibliotek, z baz testów. LMS/CMS muszą współpracować poprzez wymianę zasobów z systemami zarządzania studentami, zasobami pracowniczymi i innymi, stanowiącymi otoczenie LMS/CMS. Spełnienie tych wymagań łączy się z zapewnieniem nie tylko interoperacyjności globalnej pomiędzy platformami LMS/CMS i repozytoriami, ale interoperacyjności lokalnej w obrębie istniejącej infrastruktury informatycznej danej instytucji i jej zasobów. Rysunek 2 przedstawia schemat obejmowania przez CC zasobów z wielu tych źródeł. Rysunek 2. Źródła treści szkoleniowych w kursie sformatowanym zgodnie z Common Cartrirdge 2

4 Źródło: materiały z Konferencji alt-i 2 -lab Advanced Learning Technology Interoperability&Innovation, czerwiec 2006 r., Indianapolis CC uwzględnia specyfikacje CP dotyczące testowania i integracji z narzędziami trzecimi (w stosunku do LMS/CMS i wykonywanego kursu) i stanowi propozycję formatu treści e-learningowych XXI wieku, uniezależnionego od platform LMS/CMS, obniżającego koszty produkcji e-kontentu i zwiększającego możliwości ekspansji na rynku utworzonego e-kontentu. Dostawcy platform LMS i CMS będą mieli przedstawiane bogatsze oferty e-kontentu, bardziej dostosowane do obowiązujących programów nauczania kontentu, bardziej dostosowane do obowiązujących programów nauczania. IMS Global Learning Consortium jest w trakcie definiowania formatu dla CC, którego opublikowanie ma niebawem nastąpić. Grupa robocza opracowująca CC wywodzi się spośród największych dostawców e-kontentu i dostawców platform LMS, społeczności open source i innych. Podjęto wyzwanie (w czerwcu 2006 r.) opracowania nowego standardu w ciągu 9 miesięcy i było to możliwe, bo większość technologii potrzebnych dla CC już istnieje. CC jest tworzone na bazie specyfikacji CP: wsparcia integracji testów z kursami, współpracy z narzędziami trzecimi (np. z aplikacją, której kurs dotyczy) oraz powszechnie używanych modeli e-kontentu takich, jak: Content Packaging v1.2, Question & Test Interoperability v1.2, IMS Tools Interoperability Guidelines v1.0, IEEE Learning Object Metadata v1.0, SCORM v1.2, SCORM Zadaniem grupy roboczej jest uzgodnienie modelu współdziałania testów (zgodnych z IMS QTI) z kursami zgodnymi ze SCORM, określającego zasady ich budowania i pakowania dla współpracy z dowolnym LMS akceptującym CC. Uogólniając można powiedzieć, że główną zasadą towarzyszącą tworzeniu CC jest omnia mea mecum porto, czyli wszystko, co jest potrzebne, by kurs mógł być ulokowany na platformie i wykonany, zawarte będzie w zapakowanym w formacie Common Cartridge kursie (np. komponent runtime dla wykonywania testów zgodnych z IMS QTI). Na korzyści z nowego formatu CC liczą wszystkie grupy obecne na rynku e-learningowym: dostawcy e-kontentu zmniejszą koszty produkcji, testowania i dystrybucji; użytkownicy będą mieli szerszy wybór e-kontentu pochodzącego od większej liczby dostawców, ponieważ zwiększą swój udział mniejsi dostawcy i potrzeby związane z realizacją programów kształcenia będą pokryte przez oferowany e-kontent w większym stopniu; dostawcy platform LMS będą dysponowali większą masą e-kontentu dla swoich platform. 3

5 Wszyscy zaś, uniezależnienie od platform odczują w łatwym zarządzaniu i eksploatacji poprzednich wersji e-kontentu (przy założeniu ich zapisu w formacie CC). Realizacja ciekawego i bardzo potrzebnego rozwiązania zwiększającego interoperacyjność e-kontentu i tym samym komercyjny obrót nim wyraźnie się opóźnia. Trzeba czekać. Warto jednak czekać, zwłaszcza w przypadkach podejmowania decyzji o realizacji projektów związanych z integracją modeli SCORM i IMS QTI, na co jest duże zapotrzebowanie ze względu na ułomność SCORM 2004 pozbawionego modelu profesjonalnego testowania. Mamy nadzieję, że w kolejnym numerze Prac będziemy mogli podać więcej szczegółów o formacie CC, sięgając do opublikowanej specyfikacji. Netografia: [1] materiały IMS Global Learning Consortium Common Cartridge Working Group [2] materiały z Konferencji alt-i 2 -lab Advanced Learning Technology Interoperability&Innovation, czerwiec 2006 r., Indianapolis, 4

6 Jolanta Brzostek-Pawłowska Modele e-learningu w reklamie telewizyjnej? Models of the e-learning in a TV commercial? Streszczenie Artykuł przedstawia główne trendy potrzeb oraz rozwoju systemów informacyjnych różnego zastosowania, jak również przedstawia tezę o możliwości wykorzystania modeli e-learningu, zawartych w standardach SCORM 2004 i IMS Common Cartridge, nie tylko w systemach edukacyjnych. Szersze omówienie tych zagadnień zawarte zostanie w artykule w następnym numerze. Summary The article presents main trends of needs and the development of information systems of different applying, as well as shows the thesis about the possibility of using models of the e-learning, contained in standards SCORM 2004 and IMS Common Cartridge, not only in the educational systems. The wider review of these problems will be included in the article in the next edition of Elektronika. Dostępne referencyjne modele procesów edukacyjnych Systemy e-learningowe, a szerzej ujmując, systemy edukacyjne, dedykowane masowemu akademickiemu odbiorcy, daleko odchodzą od koncepcji technologii CBT (Computer Based Training)), z której się wywodzą pierwsze modele e-learningu zawarte np. we wczesnych wersjach specyfikacji SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Pierwotne modele SCORM nie uwzględniały adaptacyjności prowadzenia procesu dydaktycznego, dostosowującego swój przebieg, mniej lub bardziej inteligentnie, do bieżącego kontekstu, tworzonego przez dotychczasową historię kontaktów z uczestnikiem procesu, profil i preferencje uczestnika zapamiętane w systemie, bieżące zachowanie uczestnika w kontakcie z przesłanymi informacjami, bieżące kompetencje uczestnika. Nienajnowszy, sprzed kilku lat standard e-learningu SCORM 2004, w wersji 4 edycji z 2009 r., wraz z pierwotnymi wersjami dostępny np. w [1], ustabilizowany, ale nierozwijany, jest nadal atrakcyjny ze względu na zawarty w modelu, który opisuje, silnik adaptacyjnego sekwencjonowania treści i nawigowania po nich oraz mechanizmy umożliwiające budowanie bardzo złożonych strategii testowania, które mogą być konstruowane nie tylko do oceny poziomu nabytej wiedzy, ale również do wyciągania od użytkownika różnego typu informacji w ramach adaptacyjnie prowadzonego dialogu (następne pytania lub polecenia lub porcje informacji zależeć mogą od poprzednio udzielonych odpowiedzi czy zmierzonych zachowań lub kompetencji użytkownika). Cenną możliwością w SCORM 2004 jest mechanizm tzw. feedbacku, czyli różnych form reakcji systemu na zachowania/odpowiedzi użytkownika. Formalnie, inteligentną dynamikę procesów edukacyjnych budowaną i prowadzoną na bazie SCORM 2004 opiera się o kilka modeli wbudowanych w SCORM 2004: Activity Tree/Clusters Model, Current Activity State Model, Tracking Model, Sequencing Definition Model i Navigation Model. Nowocześniejsze modele procesów edukacyjnych można budować, i implementować, na bazie nowego standardu IMS Common Cartridge (CC), obecnie opublikowanego przez IMS Global Learning Consortium (IMS GLC) w wersji 1.0, który wychodzi naprzeciw takim potrzebom, nieobsługiwanym w SCORM 204, jak 5

7 precyzyjne monitorowanie (śledzenie) przebiegu procesu, wynikłe z możliwości odnotowywania odpowiedzi (i oceny) na każde pytanie ( a nie tylko odnotowywania wyniku całego testu), włączanie w prowadzony proces zasobów i funkcji Web 2.0, korzystanie z różnorodnych źródeł (lokalizacji) zasobów informacyjnych, korzystanie z funkcji różnych systemów, udostępnianych jako usługi sieciowe zgodnie z protokołem SOA, włączanie w pakiet (cartridge) nie tylko treści (kontentu), ale również oprogramowania potrzebnego do prezentacji treści lub realizacji określonego działania w procesie np. przetestowania lub symulacji, zapewnienie dostępu do informacji zgodnie z potrzebami i możliwościami (Access forall). Dokumentacja pełna CC dostępna jest po zarejestrowaniu na stronie WWW [2] oraz dla członków grup roboczych IMS, w tym grupy IMS CC Alliance, której członkiem był Instytut Maszyn Matematycznych. To co było jedną ze słabości SCORM 2004 trudności z nawiązaniem współpracy z tzw. oprogramowaniem trzecim lub korzystanie z zasobów w różnych lokalizacjach, czyli trudności z pełną interoperacyjnością zdefiniowanego procesu edukacyjnego w kursie elektronicznym, to w CC znalazło w pełni miejsce i rozwiązania. CC daje nowoczesne rozwiązania na budowę i prowadzenie procesu edukacyjnego, stwarzając możliwości nie tylko zarządzania i przetwarzania informacji, ale również pozwala na zdefiniowanie i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury wykonawczej (poprzez usługi sieciowe i oprogramowanie wbudowane w cartridge). CC wychodzi naprzeciw trendowi w rozwoju współczesnych systemów informacyjnych technologii mush-up, polegającej na integrowaniu funkcji różnych systemów jedną warstwą prezentacji (np. jedną stroną WWW). To czego pragną współczesne systemy informacyjne Potrzeba trafnego, skutecznego docierania z informacją (treścią) do użytkownika i odniesienia zamierzonego skutku czy też osiągnięcia zaplanowanych celów, nie jest wyłącznie charakterystyczna dla systemów edukacyjnych. Skuteczność każdego procesu informacyjnego, a szerzej ujmując, jego wysoka efektywność, przy uwzględnieniu kosztów, jest naczelnym miernikiem przedsięwzięcia dla jego organizatorów. Dziś, w dobie wkraczania koncepcji i technik Web 3.0, które można streścić jako rozumne przekazywanie/udostępnianie informacji, z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych, oraz (inter)aktywne włączanie użytkownika we współtworzenie online procesu informacyjnego m.in. z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości, mechanizmy zapisane w modelach e-learningu wydają się atrakcyjne i na czasie, by z nich korzystać w konstrukcji inteligentnych, (a więc) skutecznych systemów informacyjnych z obszarów zastosowań innych, niż e-learning i edukacja. Poniższy opis kwintesencji procesu szkoleniowego/edukacyjnego, w odniesieniu do pojedynczego uczestnika, wykorzystującego skromny (jak na dzisiejszy poziom wymagań i technologii) model SCORM 2004, równie dobrze pasuje do opisu innych procesów informacyjnych, nie wspominając o jeszcze większej uniwersalności standardu CC w innych zastosowaniach niż szkolenia i edukacja (czemu poświecony będzie artykuł w następnym numerze Elektroniki). W interaktywnym dialogu, monitorowanym i analizowanym przez system informacyjny, uczestnik dialogu staje się współtwórcą procesu informacyjnego, którym może być proces edukacyjny, inteligentnego instruktażu, komunikacji i obsługi klienta, marketingowy m.in. inteligentnie dostarczający treści reklamowe i promujące produkty. Oprócz rozbudowanych mechanizmów służących konstruowaniu interaktywnych, adaptacyjnych procesów przekazywania (sekwencjonowania) treści informacyjnych, model SCORM 2004 definiuje różne możliwości nawigowania przez użytkownika po treściach - w sposób dowolny, wynikający z potrzeb lub 6

8 upodobań użytkownika, lub w sposób mniej lub bardziej kontrolowany przez system wg przyjętego scenariusza (dydaktyki) ich udostępniania. Oba mechanizmy, sekwencjonowania treści i nawigowania po nich, dają szerokie pole do konstruowania interaktywnych procesów dostarczania zindywidualizowanych, sprofilowanych informacji. Oprócz nich, model pozostaje otwarty, nie precyzując (niestety) reguł/procedur ( w przeciwieństwie do CC), na wskazywanie dodatkowych źródeł i udostępnianie pomocniczych bądź referencyjnych treści informacyjnych, po które użytkownik może sięgać, zagłębiając się w społecznie kreowane, zgodnie z ideą i duchem Web 2.0, zasoby informacyjne wiki, blogów, forów i list dyskusyjnych. Zawarte w nich opisy, opinie, oceny i rankingi treści informacyjnych, narzędzi i lokalizacji ich tworzenia oraz udostępniania, tworzone przez społeczności internetowe, mają wpływ na przebieg indywidualnie przebiegającego procesu informacyjnego, zarówno pod względem wyboru treści i jej percepcji przez pojedynczego odbiorcę informacji, jak i pod względem dostarczania przez system informacji czy też nakierowywania na nią, podyktowanymi analizami trendów w opiniach i oczekiwaniach społeczności. Odbiorca procesu informacyjnego, w który go włączamy, współuczestniczy również w grupach społecznościowych, komunikując się z nimi i czerpiąc z tworzonych przez nie zasobów, jak również dostarczając własnych treści. Nie oceniając stopnia wpływu tych społecznych oddziaływań na skuteczność procesu informacyjnego, czyli osiągania zamierzonego celu, warto zaznaczyć, że dotyczą one przede wszystkim źródeł i treści dodatkowych, obok głównego strumienia informacji przekazywanych do użytkownika. Koncentracja wysiłków twórców procesu informacyjnego dotyczy przede wszystkim jego skuteczności np. skutecznego przeszkolenia, skutecznej pomocy merytorycznej, skutecznych działań marketingowych, a precyzyjniej efektywności tego procesu. Obok potrzeby koncentracji uwagi użytkownika na przekazywanych treściach, poprzez włączanie go do interaktywnych działań np. do dialogu, quizów, gier, testów, symulacji, pracy grupowej, z wykorzystaniem technik Web 2.0 i wirtualnej rzeczywistości (z obszaru technik Web 3.0), istotne obecne staje się jak największe dopasowanie przekazywanych treści do kontekstu, w jaki trafiają. Łączy się to z potrzebą dobrego rozpoznania kontekstu i dobrania do niego przekazywanej treści. O ile istotą Web 2.0 jest współtworzenie treści, aktywność użytkowników i kooperacja w społeczności internetowej, wpływające na przebieg procesów informacyjnych, to istotą Web 3.0 jest inteligencja systemów informacyjnych w rozpoznaniu kontekstu, w jaki trafia informacja, i predykacja jego zmian, oraz montażu (asemblacji) online właściwie dobranych treści. Kontekst tworzy odbiorca lub grupa odbiorców ich potrzeby, oczekiwania, preferencje, kompetencje. Można, z przesadą, powiedzieć tyle profilowanych informacyjnych kanałów nadawczych trzeba tworzyć, ilu mamy odbiorców. To stwierdzenie świetnie pasuje do zdiagnozowanych potrzeb np. telewizyjnej reklamy internetowej, opisanych w raporcie [3], do czego wrócimy w następnym artykule. Ręce na pokład modelu IMS Common Cartridge? W podtytule chodzi o ręce (i głowy przede wszystkim) projektantów systemów i procesów informacyjnych, w tym systemów i procesów e-learningowych. Za wcześnie spodziewać się obecnie dużego zainteresowania siłą i uniwersalnością CC, bo to jest nowy, stale rozwijany standard. Sprawy w tej materii zawsze się toczą ze swoistą, dość znaczną, bo chyba kilkuletnią inercją, sadząc po propagacji wiedzy i doświadczeń kilkuletniego modelu SCORM Przez kilka lat, od pierwszej edycji SCORM 2004, do chwili obecnej, kolejne środowiska twórców systemów informacyjnych odkrywają siłę SCORM 2004, przede wszystkim zawartą w mechanizmach inteligentnego, adaptacyjnego dostarczania sprofilowanej pod użytkownika informacji i prowadzenia po niej użytkownika. Przykłady zostaną podane w następnym artykule. Z nadzieją można przypuszczać, że w jeszcze większym stopniu, niż SCORM 2004, spopularyzuje się CC. Bo po co błądzić w projekcie systemu, szukając nowatorskich rozwiązań, które ani nowatorskie, ani dobrze działające się okazują lepiej korzystać z dopracowanych, i zewaluowanych w międzynarodowych środowiskach, modelowych rozwiązań proponowanych przez CC. Ich implementacja na pewno będzie miała innowacyjny, w skali krajowej, charakter. 7

9 Literatura 1. Dokumentacja SCORM 2004 (4. edycja, 2009 r.), ( r.) 2. Informacje i dokumentacja IMS Common Cartridge, 3. Raport Two Thousand and Ten Digital Marketing Outlook, wyd. Society of Digital Agencies, 2010 r. 8

10 Jolanta Brzostek-Pawłowska Zastosowania standardów e-learningu w inteligentnych systemach informacyjnych Possibilities of the application of e-learning standards in intelligent information systems Streszczenie artykułu Zapotrzebowanie na informację, wiedzę, dokształcanie, pomoc na stanowisku pracy rozwija się w kierunku dostarczania informacji specjalizowanej, na żądanie, adekwatnej do potrzeb, dokładnie na czas. Podyktowane jest to tempem naszego życia, pracy, szybkim rozwojem technologii, ogromnym szumem informacyjnym wokół nas. Systemy informacyjne muszą indywidualizować dostarczaną informację i dostarczać ją rozumnie, dobrze rozpoznając potrzeby odbiorców. Artykuł przedstawia wybrane obszary zastosowań procesów informacyjnych, w których silnie występują potrzeby profilowania online informacji, oraz możliwości rozwiązań bazujących na nowym standardzie e- learningu IMS Common Cartridge i starszym, sprzed kilku lat, SCORM Abstract Needs for the information, knowledge, training, the help on a workplace is developing in direction of delivering to the information specialize, on demand, appropriate to needs, just-in-time. It is dictated with pace of our life, of work, with mushroom growth of the technologies, with huge information noise around us. Information systems must individualize the delivered information and deliver it judiciously, well identifying needs of recipients. The article is presenting chosen fields of application of information processes in whom strongly needs of profiling online are appearing to the information, and the possibilities of solutions being based on a new e-learning standard IMS Common Cartridge and older, from before a few years, SCORM Słowa kluczowe SCORM 2004, Common Cartridge, S1000D, e-learning, informacja na żądanie, informacja just-intime, metadane, metadane kontekstowe, inteligentne systemy informacyjne Key words SCORM 2004, Common Cartridge, S1000D, e-learning, information on-demand, information justin-time, metadata, contextual metadata, intelligent information systems. Wprowadzenie Obecnie prowadzone procesy edukacyjne daleko odbiegają od modelu e-learningu, wywodzącego się z założeń i technik CBT (Computer Based Training) dostosowanego do szkoleń przez Internet, w których dydaktyka opiera się na oczekiwaniu odpowiedzi od szkolonego i prowadzeniu go przez sekwencję podawanych treści, zależnych lub nie, od wyników odpowiedzi, stanowiących zawartość elektronicznego kursu. Model ten nie uwzględnia aktywnej roli edukatorów (trenerów, mentorów), mających wpływ na przebieg procesu szkoleniowego, pracy w grupie szkolonych, technik i zasobów Web 2.0, współdziałania ze społecznościami internetowymi i wielu innych obecnie pojawiających się potrzeb. Systemy edukacyjne rozwinęły się w podobny sposób jak inne systemy informacyjne chłonąc m.in. technologie Web 2.0 i Web 3.0. W każdym systemie informacyjnym naczelnym celem jest skuteczność procesu informacyjnego, która jest związana z trafnością przekazywania informacji czyli z dostosowaniem przekazywanej informacji do potrzeb i oczekiwań użytkownika. Modele e-learningu podążają za rozwojem tych potrzeb - zawarte w standardach, starszym sprzed kilku lat, SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model) i najnowszym IMS Common Cartridge (CC) wydają się być pomocne w budowie i działaniu inteligentnych systemów informacyjnych, ściśle współpracujących z odbiorcą, nie tylko w obszarze edukacji, ale również w innych obszarach jak pomoc na 9

11 stanowisku pracy, marketing internetowy, komunikacja z klientem. W dalszej części scharakteryzowane zostaną modele zawarte w SCORM 2004 i CC w aspekcie ich zastosowań w systemach informacyjnych o różnym przeznaczeniu oraz zostaną omówione potrzeby ze strony systemów, które mogłyby być zrealizowane mechanizmami standardowych modeli e-learningu. Ogólna charakterystyka standardów SCORM 2004 i Common Cartridge Model bliski wspomnianemu we wstępie modelowi CBT zawarty jest w nieformalnym standardzie e-learningu SCORM 2004, którego opracowanie rozpoczęło się ponad 10 lat temu, a pierwsze wersje 2004 opublikowano przed kilku laty. Obecnie dostępna jest 4. edycja SCORM 2004 z 2009 r., z którą można się zapoznać np. na stronie WWW [1]. Mimo niedostatków, jak na obecne potrzeby procesów edukacyjnych, omówionych w dalszej części, można zauważyć zainteresowanie tym standardem jako narzędzia normującego działanie również systemów nie będących sensu stricto e- learningowymi, np. ITS (Intelligent Tutoring Systems), EPSS (Electronic Performance Support Systems), w celu m.in. zapewnienia ich interoperacyjności z innymi systemami informacyjnymi i repozytoriami treści. Zapewne inercja w propagacji wiedzy i doświadczeń w implementacji standardów, powoduje, że na razie trudno odnotować, na podstawie publicystyki, zainteresowanie szerokimi możliwościami nowocześniejszego standardu CC, poza oczywiście grupami kreatorów i adopterów CC. Standard CC, obecnie w wersji 1.0, dostępny jest, po zarejestrowaniu się, na stronie WWW [2], zaś jego wczesna wersja została omówiona w artykule [3]. CC jest stale rozwijany przez grupę roboczą IMS CC Alliance w IMS Global Learning Consortium (IMS GLC), której członkiem był Instytut Maszyn Matematycznych (IMM). Z założenia CC jest dedykowany normowaniu tworzenia i prowadzenia współczesnych procesów edukacyjnych, w trybie on-line lub mieszanym (blended learning), na dużą skalę (masowy, różnorodny odbiorca, aktywni mentorzy i moderatorzy, różnorodne źródła treści, różnorodne systemy dystrybucji i systemy udostępniania treści, wnikliwy monitoring i analiza przebiegu procesów oraz zachowań odbiorców, korzystanie z usług i aplikacji oraz zasobów Web 2.0, lub z innych aplikacji potrzebnych w procesie edukacji). Co prawda oficjalnie CC nie jest planowany przez twórców jako następca SCORM 2004, ale praktycznie, jeśli SCORM 2004 nie będzie rozwijany, to CC zastąpi go. SCORM 2004 jest standardem dziś już ustabilizowanym, ale nie rozwijanym, chociaż, warto zaznaczyć, że są zapowiedzi wznowienia przez ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) prac nad SCORM. Wydaje się, że rozmach przyjętej koncepcji CC, jako otwartego, bez opłat, meta standardu, likwidującego niedostatki SCORM 2004, omówione w [4] i zaprezentowane w Tabeli I, otwartego na koncepcje Web 2.0 i 3.0, obejmującego by name wiele istniejących standardów i specyfikacji IMS GLC, IEEE, otwartego na różnorodność (form treści, źródeł, lokalizacji komponentów procesów) m.in. na akceptację, niewyspecyfikowanych by name w CC, różnorodnych, standardów metadanych, mającego też natywne, długo oczekiwane, rozwiązania (brakujące w SCORM 2004) szczegółowego monitorowania i oceny przebiegu procesu edukacyjnego, wykorzystującego najnowocześniejsze podejście do architektury systemów internetowych opartej na usługach sieciowych SOA (Service-Oriented Architecture) i technice mash-up (o czym dalej), dającego możliwość włączania w pakiet (cartridge) nie tylko treści (kontentu), ale również oprogramowania potrzebnego do prezentacji treści lub realizacji określonego działania w procesie np. przetestowania lub symulacji, uwzględniającego dostęp do informacji zgodnie z potrzebami i możliwościami użytkowników (Access forall), pozwala na rozważanie jego zastosowania nie tylko w procesach edukacyjnych, ale również w innych procesach, ogólnie nazywając, informacyjnych, przykładowo takich jak realizowane przez wspomniane systemy inteligentnego instruktażu ITS, internetowego marketingu, w tym reklamy, lub komunikacji z klientami. Takie rozważania, w mniejszym zakresie zastosowań, mogą też dotyczyć SCORM Hierachiczna struktura rodzajów kontentu pakowanego w cartridge pokazana jest na Rys.1 10

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIII, NR 11, 2009 ISSN 0209-1593 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0

Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 dr inż. JOLANTA BRZOSTEK-PAWŁOWSKA Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa Zapoczątkowana przed kilku laty pojawieniem się pierwszych

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. mgr inż. Tomasz M. Orzechowski. Rozprawa Doktorska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr inż. Tomasz M. Orzechowski Rozprawa Doktorska Analiza wyszukiwania i wymiany informacji w złożonych systemach

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Artur Zacniewski Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo