System Novell Netware

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Novell Netware"

Transkrypt

1 System Novell Netware

2 Historia Novell Netware Pierwsza wersja systemu NetWare pojawiła się w 1983 roku Największą popularność zdobyły systemy w wersji 3.x (rok 1989) Od wersji 4.00 (rok 1993) wprowadzono system katalogowy NDS będący akronimem słów Netware Directory Services, później przekształcony w Novell Directory Services, a obecnie znany jako edirectory. Aktualna wersja systemu nosi numer 6.5. Obecnie Novell promuje Open Enterprise Server jako połączenie najlepszych cech systemów Netware i Linux (Suse)

3 Ogólna charakterystyka NetWare System Novell NetWare to sieciowy system operacyjny instalowany na dedykowanym serwerze Klientami systemu NetWare mogą być stacje robocze pracujące pod róŝnymi systemami (DOS, Windows, Linux, Macintosh, OS), na których instalowane jest dodatkowe oprogramowanie umoŝliwiające współpracę z serwerem NetWare Stacje robocze nie pracują pod kontrolą systemu NetWare, który jest tylko reprezentowany przez oprogramowanie klienta System NetWare jest licencjonowany

4 Podstawowe cechy Netware Obiektowa baza danych edirectory (NDS) - system zarządzania bazą usług katalogowych opartych na standardzie X.500 instytucji CCITT Migracja danych na zewnętrzne nośniki Sprawdzanie toŝsamości uŝytkownika podczas logowania się do sieci Kontrola i rejestracja zdarzeń Drukowanie umoŝliwia realizację procesu drukowania sieciowego z wykorzystaniem wielu drukarek sieciowych Dostęp do zasobów przez Internet

5 edirectory (NDS) Zasoby w sieci przechowywane są jako obiekty KaŜdy obiekt posiada pewne własności, którym przypisywane są odpowiednie wartości UŜytkownik odwołuje się do obiektów za pomocą prostych nazw, kojarzonych z typem i cechami obiektów Nazwy obiektów są dynamicznie przypisywane ich adresom fizycznym lub lokalizacjom, UŜytkownik moŝe korzystać z funkcji wyszukiwania obiektów Baza NDS moŝe być podzielona na logiczne fragmenty zwane partycjami, partycje mogą być replikowane Baza NDS jest automatycznie synchronizowana

6 edirectory (NDS) OBIEKT WŁASNOŚĆ WARTOŚĆ User LOGIN_NAME Mickiewi FULL_NAME Jan Mickiewicz PASSWORD GROUPS 1012,2345 ID Group FULL_NAME Studenci MEMBERS , ,

7 Obiekty edirectory CN=Kowalski.OU=Toronto.OU=West.O=YourCo lub.kowalski.toronto.west.yourco

8 Zasady projektowania edirectory Zasoby sieci mają być globalne - przedsiębiorstwo powinno posiadać tylko jedno drzewo obiektów Struktura drzewa powinna być przejrzysta i odpowiadać logiczniej organizacji przedsiębiorstwa Przy centralnym zarządzanie siecią, naleŝy starać się planować płaską strukturę (mała liczba poziomów hierarchii) Dla firm posiadających autonomiczne oddziały wskazana jest struktura wielopoziomowa Przekroczenie liczby czterech poziomów hierarchii utrudnia administrowanie siecią (max 9 poziomów) Dla małych struktur wystarczy przyjęcie domyślnych parametrów instalacyjnych

9 System uprawnień edirectory Dysponent (trustee) obiekt, który posiada uprawnienia do katalogu, pliku, obiektu lub jego własności Obiekt dysponowany (trusteed object) to plik, katalog obiekt lub jego własności, do której dysponent posiada uprawnienia. Prawa efektywne (effective rights) to lista czynności, które dysponent moŝe faktycznie wykonać na obiekcie dysponowanym. Prawa efektywne są wyliczane przez system jako wypadkowa róŝnych praw Lista ACL (Access Control List) lista dysponentów wraz z ich prawami do danego pliku, katalogu, obiektu. KaŜdy obiekt posiada listę ACL, która pokazuje jakie prawa mają do niego inne obiekty

10 Rodzaje praw Prawa do obiektów (object rights) dysponent ma prawa do całego obiektu Prawa do własności (property rights) dysponent ma prawa poszczególnych własności danego obiektu

11 Prawa do obiektów Symbol uprawnień Browse Create Delete Rename Supervisor Znaczenie uprawnienia umoŝliwia zobaczenie obiektu w strukturze edirectory, nie gwarantuje odczytu jego właściwości w przypadku kontenerów umoŝliwia tworzenie w nich nowych obiektów umoŝliwia usunięcie tego obiektu daje moŝliwość zmiany nazwy obiektu oznacza posiadanie wszystkich praw obiektowych do obiektu

12 Prawa do własności Read Write Symbol uprawnień Compare Add or Delete Self Supervisor Znaczenie uprawnienia umoŝliwia porównanie wartości tej własności z inną wartością pozwala odczytać wartości tej własności pozwala zmieniać dowolnie wartość tej własności umoŝliwia dopisanie się do listy, która jest wartością tej własności oznacza posiadanie wszystkich pozostałych praw tej własności

13 Wyznaczanie praw efektywnych Jawne nadania dysponenckie - lista ACL przypisana do kaŝdego obiektu Dziedziczenie praw po obiektach NDS (np. po grupie do której naleŝy obiekt) Spływanie praw w drzewie NDS regulowane maską dziedziczenia IRF (Inherited Rights Filter). Dla NDS moŝna z maski IRF usunąć prawo S

14 Prawa efektywne przykład 1 U2 naleŝy do grupy GR Prawa efektywne: U2.Z1.K0402 do Z21.Z2.K0402 to [CD] (odziedziczone po grupie GR.Z1.K0402)

15 Prawa efektywne przykład 2 U3 w liście ACL kontenera Z2 ma prawa [CD] Prawa efektywne U3.Z1.K0402 do Z21.Z2.K0402 to [CD] (spływanie praw)

16 Prawa efektywne przykład 3 U3 w liście ACL kontenera Z2 ma prawa [CD], a w liście ACL obiektu Z21 ma prawa [B] Prawa efektywne U3.Z1.K0402 do Z21.Z2.K0402 to [B] (lista ACL nadpisuje uprawnienia uzyskane poprzez spływanie)

17 Prawa efektywne przykład 4 U3 w liście ACL kontenera Z2 ma prawa [CD], filtr IRF dla obiektu Z2 to [BC ] Prawa efektywne U3.Z1.K0402 do Z21.Z2.K0402 to [C] (spływanie praw zablokowane maską IRF, z maski usunięto prawo S)

18 Domyślne uprawnienia dla nowego obiektu typu User Obiekt [Root] otrzymuje do niego prawo Browse, do jego własności Network Address i Group Membership prawo Read Sam do siebie otrzymuje prawo Browse, prawa Read do wszystkich własności oraz prawo Write do Login Script i Print Job Configuration Obiekt, który go utworzył otrzymuje do niego prawo Supervisor

19 Domyślne uprawnienia dla obiektu Root UŜytkownik Admin otrzymuje do niego prawo Supervisor Obiekt [Public] otrzymuje do niego prawo Browse

20 System plików NetWare Dysk (dyski) na serwerze systemu NetWare podzielone są na jednostki o nazwie wolumen (volume) tworzone przez administratora systemu Podstawowym wolumenem jest SYS:, który zawsze musi być utworzony. Wolumeny składają się z segmentów fizycznych fragmentów partycji dyskowych Nazwa wolumenu moŝe mieć od 2 do 15 znaków. Tablica VDT (Volume Definition Table) zawiera informacje o wszystkich wolumenach w systemie

21 System plików NetWare Podział na wolumeny i segmenty Partycja DOS Partycja NetWare SYS PRV SYS Wolumeny dzielone są na bloki o wielkości 4, 8, 16, 32, 64 KB Rozmiar bloku jest wybierany podczas instalacji wolumenu Od wersji 4.x moŝliwa jest subalokacja w jednym bloku przechowywane są podbloki związane z róŝnymi plikami

22 Zabezpieczenia systemu plików System praw dostępu działa podobnie jak dla edirectory (NDS) róŝne obiekty mogą mieć róŝne prawa do plików i katalogów System atrybutów do plików i katalogów atrybuty są takie same dla wszystkich obiektów

23 Zestaw praw do plików Symbol uprawnień Read Write File Scan Create Erase Modify Access control Znaczenie uprawnienia umoŝliwia odczytanie zawartości pliku umoŝliwia otwarcie pliku i pisanie do niego moŝliwość zobaczenia nazwy pliku w katalogu n/d umoŝliwia usunięcie pliku pozwala zmieniać atrybuty lub nazwę pliku umoŝliwia modyfikację ACL (ster. dostępem) Supervisor wszystkie uprawnienia

24 Zestaw praw do katalogów Symbol uprawnień Read Write File Scan Create Erase Modify Access control Supervisor pliki z katalogu mogą dziedziczyć to prawo pliki z katalogu mogą dziedziczyć to prawo moŝliwość zobaczenia nazwy tego katalogu umoŝliwia tworzenie nowych zbiorów lub podkatalogów w tym katalogu umoŝliwia usunięcie katalogu pozwala zmieniać atrybuty lub nazwę katalogu umoŝliwia modyfikację ACL (ster. dostępem) wszystkie uprawnienia Znaczenie uprawnienia

25 Dziedziczenie uprawnień W NetWare istnieją dwa rodzaje dziedziczenia: dziedziczenie uprawnień od przodków (Ancestory Inheritance) dziedziczenie polegające na spływaniu praw dysponenckich (Rights Flow)

26 Dziedziczenie po przodkach

27 Spływanie praw (Rights Flow)

28 Atrybuty Nazwa atrybutu A - Archive Needed Ci - Copy Inhibit Di - Delete Inhibit Dc - Don t Compress Dm - Don t Migrate M - Migrated Ic - Immediate Compress zakaz kopiowania zakaz usuwania pliku lub katalogu zakaz kompresji pliku Znaczenie atrybutu ustawiany po zmianie w pliku, co umoŝliwia jego archiwizację zabrania systemowi migracji tego pliku plik został poddany migracji wymusza na systemie dokonanie natychmiastowej kompresji pliku.

29 Atrybuty Nazwa atrybutu Cc - Can t Compress Co - Compressed X - Execute Only H - Hidden P - Purge Ro - Read Only Rw - Read/Write Znaczenie atrybutu ustawiany przez system - plik nie będzie kompresowany atrybut ustawiony przez system, oznacza kompresję pliku atrybut nadawany tylko plikom wykonywalnym, plików tych nie moŝna kopiować. Raz nadanego atrybutu X nie moŝna odebrać pliki i katalogi z tym atrybutem nie są widoczne pliki i katalogi z tym atrybutem są od razu fizycznie usuwane z dysku i nie moŝna ich odzyskać plik z ustawionym atrybutem moŝna tylko czytać umoŝliwia odczyt i zapis zbioru

30 Atrybuty Nazwa atrybutu Ri - Rename Inhibit Sh - Shareable Sy - System I - Indexed N - Normal T - Trasnsactional plik z tym atrybutem moŝe być współdzielony oznacza pliki systemowe Znaczenie atrybutu nałoŝony na plik lub katalog uniemoŝliwia zmianę jego nazwy pliki z tym atrybutem ustawianym przez system mają poindeksowaną tablicę FAT oznacza, Ŝe Ŝadne atrybuty nie zostały ustawione zbiory z tym atrybutem są chronione system TTS (Transactions Tracking System)

31 Domyślne przypisania uprawnień prawa [RF] do katalogów SYS:PUBLIC oraz SYS:LOGIN prawa [RWFCEMA] do katalogu domowego, prawa [RWFCEM] do katalogu poczty elektronicznej.

32 Usuwanie plików W systemie NetWare pliki po usunięciu są przechowywane przez pewien czas i istnieje moŝliwość ich odzyskania Część wolumenu jest zarezerwowana na kosz W przypadku braku miejsca na wolumenie usuwane fizycznie są najstarsze pliki MoŜna odzyskiwać nie tylko ostatnią usuniętą wersję pliku, a takŝe poprzednie wersje pliku Usuwaniem i odzyskiwaniem plików moŝna sterować za pomocą atrybutów P oraz Di.

33 Kompresja plików Pliki na wolumenach w systemie NetWare mogą być przechowywane w postaci skompresowanej Proces kompresji plików ma niski priorytet w systemie Proces dekompresji plików ma wysoki priorytet w systemie Kompresją plików moŝna sterować za pomocą atrybutów Dc, Ic

34 Programy usługowe związane z systemem plików (z linii komend) filer - program z menu, umoŝliwia wiele operacji w systemie plików (m.in. odzyskiwanie usuniętych plików). flag - słuŝy do modyfikacji i przeglądania atrybutów plików. ndir - słuŝy do sortowania i wynajdowania plików. purge - usuwa fizycznie skasowane pliki rights - słuŝy do modyfikacji i przeglądania praw do plików

35 Programy zgłoszeń (Login Script) Podczas logowania się do sieci system wykonuje program zgłoszenia (login script) słuŝący do konfiguracji środowiska pracy uŝytkownika Za pomocą programu zgłoszeń moŝna wyświetlić na ekranie komunikaty dla uŝytkownika, zamapować dyski sieciowe, W programach zgłoszeń dostępne są zmienne systemowe, które udostępniają najwaŝniejsze informacje o systemie

36 Rodzaje programów zgłoszeń Domyślny - jest wykonywany tylko wtedy, kiedy uŝytkownik nie ma własnego skryptu, wykonuje tylko podstawowe czynności. Kontenerowy - wykonywany jest dla wszystkich uŝytkowników naleŝących bezpośrednio do danego kontenera. Profilowy - wykonywany jest dla wszystkich uŝytkowników związanych z danym profilem. UŜytkownika wykonywany jest dla danego uŝytkownika

37 Praca w systemie Netware Podczas logowania naleŝy podać nazwę uŝytkownika, kontekst, nazwę drzewa NDS lub serwera Kontekst to miejsce w drzewie NDS, w którym znajduje się obiekt typu user, na który się logujemy Po zalogowaniu system wykonuje program zgłoszenia, którego zadaniem jest konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

38 Sprawdzanie toŝsamosci Podczas procedury sprawdzenia toŝsamości system sprawdza: Nazwę uŝytkownika, hasło, serwer, kontekst Czy budŝet uŝytkownika nie został przekroczony Czy konto nie zostało zablokowane Czy data waŝności konta nie jest przekroczona Czy hasło nie jest zbyt krótkie Czy hasło jest waŝne (czy nie minął termin zmiany hasła) Czy uŝytkownik nie wyczerpał darmowych logowań Czy nowe podane hasło nie było uŝywane juŝ wcześniej Czy uŝytkownik loguje się z dozwolonej stacji Czy uŝytkownik loguje się w dozwolonym dniu i godzinie

Novell NetWare. Uruchomienie Systemie Novell 1. Uruchomienie maszyny wirtualnej VMware Workstation - ikona na pulpicie

Novell NetWare. Uruchomienie Systemie Novell 1. Uruchomienie maszyny wirtualnej VMware Workstation - ikona na pulpicie Novell NetWare Praca w Systemie Novell.ZałoŜenia ogólne - Serwer Novell 6 został zainstalowany na maszynie wirtualnej VMware Workstation. Przy instalacji maszyny wirtualnej wybrano sieć VMnet Host-Only.

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup

Systemy operacyjne. Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja Od wielu lat NETWARE jest wiodącym sieciowym systemem operacyjnym, stabilnym, bezpiecznym, oferującym kompletne usługi sieciowe, niezwykle rozbudowanym, elastycznym, mającym mnóstwo zabezpieczeń, chociaż

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

LDAP. Cezary Sobaniec

LDAP. Cezary Sobaniec LDAP Cezary Sobaniec 1 X.500 Globalna usługa katalogowa Przechowuje dane zorganizowane jako atrybuty obiektów Obiekty identyfikowane przez nazwy wyróżnione (ang. distinguished name DN) Pobieranie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo