OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 PNOS-POZ-153/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1.Nazwa i adres zamawiającego Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 2. Określenie trybu zamówienia: postępowanie o zamówienie 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia - - Osoba upoważniona do kontaktów - Pan Grzegorz Cieszkowski Telefon , kom , fax w godzinach codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych. - Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną. 4.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia określa się w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej, 7.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty wymaganymi w pkt.6 Siwz Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne oraz prawne. 8. Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena brutto za dostawę całości przedmiotu zamówienia 100% 1

2 10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt państwowych) w godz , nie później niż do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 3 w Ożarowie Mazowieckim pok. 209 (II piętro) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego pok Termin związani z ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF JARMUL 2

3 Ożarów Mazowiecki, dnia r. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 PNOS-POZ-153/2010 POSTĘPOWANIE na zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS. DOKUMENTACJA W skład dokumentacji niniejszego przetargu udostępnionej oferentom wchodzą: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. Formularz oferty (1 strona) 3. Oświadczenie nr 1 4. Oświadczenie nr 2 5. Oświadczenie nr 3 Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorów dokumentów przetargowych. Każde z uchyleń może skutkować odrzuceniem oferty. UWAGA! Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego. 3

4 Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 Województwo mazowieckie Fax Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów zamawiającego. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.). 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS. Samochód osobowy typu kombi Wymiary Długość (mm) od 4600 do Szerokość (mm) od 1760 do 1770 Wysokość (mm) od 1460 do Wysokość z relingiem dachowym (mm) - Rozstaw osi (mm) Około 2578 Pojemność bagażnika min/max Około 580/162 Pojemność zbiornika paliwa (l) l Dane techniczne Silnik 4-cylindrowy lub 6-cylindrowy turbo diesel Pojemność skokowa (cm3) Od 1900 do 2500 Moc maksymalna KM Co najmniej 105 4

5 Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) -- Prędkość maksymalna (km/h) Co najmniej 170 Skrzynia biegów manualna 5-biegowa Przyspieszenie km/h (s) Co najmniej 12 Zużycie paliwa średnie(l/100 km)* około 8l WYPOSAŻENIE - system przeciwblokujący kół ABS, - 4 hamulce tarczowe, - wielostopniowe pełnowymiarowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - wspomaganie kierownicy, - immobilizer silnika z kodowanym transponderem w kluczyku, - elektrycznie otwierane szyby z przodu, - podgrzewanie tylnej szyby, - elektrycznie regulowane lusterka boczne, - regulacja reflektorów w zależności od obciążenia, - łącznie 5 miejsc, - centralny zamek sterowany pilotem, - uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni bagażnika, - regulowana kolumna kierownicy - pełnowymiarowe koło zapasowe, - automatyczna klimatyzacja 2 strefowa - niezależnie regulowana dla kierowcy i pasażera, - filtr przeciwpyłkowy, - radiomagnetofon AM/FM z CD, - reflektory przeciwmgielne, - książka serwisowa pojazdu Zamawiający dopuszcza oferowanie pojazdu wyprodukowanego nie później niż w 2008 z przebiegiem nie większym niż km udokumentowanym w książce serwisowej pojazdu. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu prawostronnego w RP. Wszystkie użyte znaki i nazwy towarowe są przykładowe. Zamawiający dopuszcza oferowanie pojazdu o parametrach równych lub wyższych niż przedstawiono. Zamawiający przed wyborem dostawcy zastrzega sobie prawo do zapoznania się z dokumentacją pojazdu jak również z jego stanem technicznym. 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia określa się w ciągu 30 dni od podpisania umowy 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5

6 5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty wymaganymi w pkt.6 Siwz Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5.4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie spełnia wymogów określonych w Siwz 5.5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne oraz prawne. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty, dokładny adres wykonawcy, (wypełnione wszystkie pozycje poszczególnych rubryk). W formularzu należy przedstawić cenę za samochód osobowy. b) Wypełnione Oświadczenie nr 1 wykonawcy (upoważnienie do podpisania oferty) c) Wypełnione Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków postępowania. d) Wypełnione Oświadczenie nr 3 o akceptacji wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Szczegółowy opis i parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez zamawiającego minimalnych wymagań w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3 Siwz. Dokument wyszczególniony w lit. e) musi być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (np. jeśli przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwości co do jej prawdziwości). Pozostałe wymagane dokumenty muszą być przestawione w formie oryginału. Treść oferty musi odpowiadać treści Siwz. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnień także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się wyjaśnień wykonawcami: Udzielanie wyjaśnień dotyczących Siwz odbywać się będzie w formie pisemnej (fax.). Nie przewiduje się organizacji spotkania wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela Pan Grzegorz Cieszkowski, tel , kom , fax Wykonawcy mogą zwracać się do w/w osoby w godz codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych. 8. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 9. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi spełniać następujące warunki: 6

7 a) Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie). b) Oferta oraz poprawki w ofercie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. c) Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt.6 niniejszej specyfikacji. d) Treść oferty musi odpowiadać treści Siwz. e) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. f) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. g) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 Na kopercie powinien znajdować się napis: Oferta w postępowaniu na zakup samochodu osobowego typu kombi 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót i niedziel) w godz , nie później niż do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 3 w Ożarowie Mazowieckim pok. 209 (II piętro) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego w pok Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 12.Opis sposobu obliczania ceny: Cenę oferty należy przedstawić w formularzu oferty jako cenę netto + stawka VAT oraz cenę brutto w złotych polskich zgodnie z treścią formularza ofertowego. Ww. stawki muszą być wyrażone w złotych polskich (do drugiego miejsca po przecinku). 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Oferty będą ocenione przez każdego z członków komisji na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto za dostawę całości przedmiotu zamówienia 100% Ocena ofert przez każdego z członków komisji przetargowej będzie dokonana wg następujących zasad: Cena brutto za dostawę całości przedmiotu zamówienia 100% CZWPZ = najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert x 100 cen oferty badanej Ocena oferty W W = CZDCPZ 7

8 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wymaganych w pkt. 6. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek w treści oferty oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. W odniesieniu do wykonawców którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert zgodnie kryteriami oceny przedstawionymi w pkt Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia oferowanego pojazdu przed podpisaniem umowy na dostawę. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wnoszenia należytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS. Zamawiający będzie realizował zakup przedmiotu zamówienia w ramach leasingu operacyjnego. 17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 19. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną: Zamawiający nie dopuszcza komunikacji droga elektroniczną. 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: Rozliczenie nastąpi w walucie złoty polski Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 21. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej. 22. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot: Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. PREZES ZARZĄDU Krzysztof Jarmul 8

9 FORMULARZ OFERTOWY PRZEDMIOT PRZETARGU Postępowanie na zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS Zamawiający TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna Ożarów Mazowiecki ul. Żeromskiego 3 30 DNI OFERENT TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ( określony w dniach kalendarzowych) w ciągu 30 dni od podpisania umowy WARTOŚĆ NETTO i CENA BRUTTO ZA SAMOCHÓD PODPIS UPRAWNIONEGO WARTOŚĆ NETTO...zł +.%VAT CENA BRUTTO.ZŁ PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 9

10 OŚWIADCZENIE NR 1 DO OFERTY (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Upoważnienie do podpisania oferty Zarejestrowana nazwa firmy: Siedziba firmy: Adres firmy: Telefony firmy: Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: 1. Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na: zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest: Upoważniamy zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty. 3. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne. Miejsce i data:... (podpis przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych) Miejsce i data:... (podpis upoważnionego przedstawiciela) 10

11 OŚWIADCZENIE NR 2 DO OFERTY (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Oświadczenie nr 2 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na: zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia : ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1) spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone które brzmią : 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, które brzmią: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11

12 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 12

13 OŚWIADCZENIE NR 3 DO OFERTY Na zakup samochodu osobowego typu kombi na potrzeby PNOS (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - akceptujemy je bez zastrzeżeń. Miejsce i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela) 13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 KUTNO tel. +48 (42) 750-25-04 faks +48 (42) 750-25-89 e-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo