Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Strzelce Opolskie Zamawiający: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Zakup samochodu (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Rodzaj zamówienia: Dostawa

2 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na zasadach określonych w ustawie PZP na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania Strzelce Opolskie, ul Wałowa 5, woj. opolskie. tel. (077) , fax (077) strona internetowa: Godziny urzędowania: - poniedziałek: od 8 00 do od wtorku do piątku: od 7 00 do NIP Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy PZP (dział II,rozdz.3 oddz.1 ustawy PZP), o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Rodzaj zamówienia: dostawa. 4. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV Główny przedmiot Samochód osobowy 5. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2010) samochodu, 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Samochód musi spełniać następujące wymagania:

3 pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku, rozstaw osi min 3200 mm, nadwozie całkowicie przeszklone, maksymalna wysokość pojazdu 1900 mm, pojemność przestrzeni ładunkowej min 0,6m 3 lakier metalizowany w gamie srebrnej silnik turbodoładowany, napędzany olejem napędowym o poj. min 2100 cm3, mocy min. 140 KM, wyposaŝony w łańcuch rozrządu, norma min. Euro 4, samochód 9 osobowy ( 8+kierowca ) fabrycznie nowy, spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa obowiązującego w Polsce w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i posiada stosowne świadectwo homologacji, immobiliser, centralny zamek z pilotem, autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, wspomaganie układu kierowniczego, układ hamulcowy z ABS, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, system kontroli trakcji: np.: układ EDS,układ ASR, układ MSR, układ ESP, niezaleŝne zawieszenie przednie i tylnie ze stabilizatorem, obrotomierz elektroniczny, skrzynia biegów manualna minimum 6-biegowa + wsteczny, klimatyzacja automatyczna sterowana co najmniej dwustrefowo, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŝera, pasy bezpieczeństwa z napinaczami, zagłówki z regulacją wysokości, tapicerka siedzeń wykonana z materiału odpornego na ścieranie, nie przyjmującego zanieczyszczeń oraz przepuszczającego powietrze, regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach szyby termoizolacyjne. przesuwne prawe i lewe drzwi boczne, tylna klapa z wycieraczką, spryskiwaczem,podgrzewana. stopnie wejściowe boczne oświetlone, oświetlenie przedniej oraz tylniej części kabiny, lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, kontrolka zamknięcia drzwi, zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci przy drzwiach przestrzeni pasaŝerskiej, antena zintegrowana w szybie, jedno z siedzeń przy drzwiach przesuwnych wyposaŝone w funkcję ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie, wentylacja kabiny z recyrkulacją drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedziały uchwyty ułatwiające wsiadanie, pełna tapicerka przestrzeni pasaŝerskiej,

4 wykładzina gumowa na podłodze pojazdu, fotel kierowcy z regulacją oraz podłokietnikiem, regulowane siedzenia w drugim i trzecim rzędzie, siedzenia komfortowe, w części pasaŝerskiej podłokietniki, oparcia indywidualne, wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń ze składanym siedzeniem zewnętrznym, wszystkie siedzenia wyposaŝone w trzy punktowe pasy bezwładnościowe, sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach, lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu, światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu, trzecie światło hamowania, głośniki dwudroŝne z przodu i tyłu, radioodtwarzacz CD, wskaźnik temperatury zewnętrznej, prowadnice umoŝliwiające ustawienie siedzisk z blokadami co ~25 mm, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet kluczy, dodatkowy komplet opon zimowych z obręczami stalowymi oraz kołpakami, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umoŝliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, szyny wzdłuŝ mocujące jeden wózek na podłodze pojazdu, pasy bezpieczeństwa dla osoby przewoŝonej na wózku inwalidzkim, komplet pasów zaczepowych do mocowania wózka inwalidzkiego, dodatkowe oświetlenie części ładunkowo-wózkowej. 6. Gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitów kilometrów, minimum 2 lata na lakier, minimum 12 lat na perforację nadwozia. 7. Termin wykonania zamówienia. Przedmiotowe zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 24 maja 2010 roku 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 8.1.Wykonawca przystępujący do przetargu musi spełnić wszystkie wymagane warunki określone poniŝej Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, ze wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5 Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał ( zakończył) co najmniej jedną dostawę samochodu osobowego 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym umoŝliwiającym wykonanie zamówienia Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy PZP, moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przy czym Zamawiający uzna Ŝe wykonawca spełnia dany warunek, o ile wykonawca udowodni, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń bądź dokumentów lub wezwanie do złoŝenia wyjaśnień. Zamawiający, jeŝeli będzie to konieczne, wezwie wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź teŝ do uzupełnienia pełnomocnictw, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP ( w szczególności art. 26 ust. 3 i 4) Wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego postępowania w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP ( w szczególności w art. 24 ust. 1 i 2) Zgodnie z przepisem art.23 ustawy PZP, o zamówienie moŝna ubiegać się wspólnie. W takim przypadku ubiegający się wspólnie o zamówienie wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika Wszyscy wspólnie ubiegający się o zamówienie partnerzy muszą spełniać warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 oraz nie mogą podlegać wykluczeniu, na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Zatem oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 muszą zostać złoŝone przez kaŝdego z partnerów.

6 8.7. Oferta złoŝona przez spółkę cywilną będzie traktowana jak oferta złoŝona przez występujących wspólnie przedsiębiorców tworzących spółkę. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jak równieŝ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, lub teŝ zamiennie dokumenty, z których wynikać będzie jednoznacznie, Ŝe wykonawca będzie dysponował stosownymi zasobami, wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej dostawy samochodu osobowego 9 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z podaniem jej wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania, daty odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawa została wykonana naleŝycie, oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP W przypadku wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Wymagane dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( osobę lub osoby jeŝeli wymagane jest współdziałanie, upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy). Uznaje się, Ŝe złoŝony na kopii podpis (parafka) osoby mającej prawo reprezentować wykonawcę, jest poświadczeniem zgodności z oryginałem PrzedłoŜone dokumenty muszą zawierać wszystkie wymagane informacje, tak aby moŝna było jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia wymagane warunki uczestnictwa w postępowaniu Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania. Wykonawca moŝe, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź przedłoŝyć inne druki, zawierające wszystkie wymagane informacje, tak aby moŝliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa.

7 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe dane osoby upowaŝnionej do porozumiewania się z wykonawcami Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy PZP, w przypadku przesłania danej korespondencji faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania Dokumenty i oświadczenie o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP oraz pełnomocnictwa, wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania zostały podane w pkt Osoba upowaŝniona do porozumiewania się z wykonawcami. Imię i nazwisko Wiesław Kokoszka Stanowisko słuŝbowe Inspektor nadzoru inwestorskiego Numer telefonu ; Adres internetowy Numer pokoju pokój nr 2 ( w siedzibie zamawiającego) Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu poniedziałek: od 8 00 do od wtorku do piątku: od 7 00 do Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 12. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta musi zawierać poniŝej wymienione elementy: nazwę i adres składającego ofertę wykonawcy lub partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie wykonawców, ofertę cenową, zawierającą cenę netto, brutto oraz naleŝny podatek od towarów i usług,

8 oświadczenie, Ŝe wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w SIWZ, wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie przedłoŝenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, Ŝe wykonawca na dzień złoŝenia oferty nie planuje podwykonawstwa, dokument z którego będzie wynikać upowaŝnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika to z pozostałych złoŝonych wraz z ofertą dokumentów, foldery oferowanego samochodu, charakterystykę oferowanego samochodu ( wg załączonego druku stanowiącego załącznik do oferty), zatwierdzony projekt umowy, wszystkie wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz załączniki Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy Ubiegający się o zamówienie wykonawca, winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje Ŝądane przez Zamawiającego Oferta musi mieć formę pisemną zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie złoŝone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niŝ język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski i dołączone do oferty Zmiana lub korekta określonych w ofercie cen jednostkowych (formularzu ofertowym) musi zostać parafowana przez osobę / osoby które podpisały ofertę Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złoŝone w zamkniętej nieuszkodzonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego ( adres podany w pkt.1) oraz oznaczonej Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu Zamawiający proponuje wykonawcom, złoŝenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, opisanych zgodnie z zapisami pkt na kopercie wewnętrznej moŝe wykonawca wpisać dodatkowo dopisać adres korespondencyjny oferenta. Tak opakowana oferta umoŝliwi w prosty sposób wypełnić przez Zamawiającego dyspozycje zawarte w art. 84 ust. 2 ustawy PZP ( zwrot oferty bez jej otwierania) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP ( w szczególności art. 89 ust. 1) Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca moŝe na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze bądź złoŝyć ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje. Formularze moŝna pobrać ze strony internetowej zamawiającego 14. Miejsce oraz termin składania ofert.

9 14.1. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami naleŝy złoŝyć w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, ul. Wałowa 5, w sekretariacie ( I piętro) Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złoŝone w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, oznaczonej nazwą zadania i zaadresowanej na adres Zamawiającego Wszystkie oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom nie otwarte Oferent moŝe, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt , a koperta dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie 9 15 w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna II piętro) Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu sesja otwarcia ofert, w a przypadku nieobecności, Zamawiający prześle na wniosek wykonawcy informacje odczytane na tejŝe sesji Oferty oznaczone określeniem Wycofane i Zmiana zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty jest ceną brutto, wyraŝoną w PLN Cenę naleŝy podać w złotówkach ( cyfrowo i słownie ) netto i brutto oraz naleŝny podatek VAT w formularzu ofertowym Cena brutto stanowi łączną sumę kosztów Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia i być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert) Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zgodnie z przepisem art.87 ust. 1, moŝe o ile zaistnieje taka potrzeba, w toku badania ofert Ŝądać od wykonawcy złoŝenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia wykonawca zobowiązany będzie przedłoŝyć pisemnie lub przesłać faksem bądź pocztą

10 elektroniczną, na adres wskazany w pkt. 1 oraz oznaczyć Wyjaśnienia dotyczące złoŝonej oferty na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) pilne W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie raŝąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi procedurę sprawdzającą, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2, poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Ocena ofert wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu w oparciu o następujące kryterium: L.p. Kryterium Znaczenie [%] Maksymalna moŝliwa do uzyskania ilość punktów 1 Cena 100% 100 pkt Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenia punktów za cenę oferty P c min i = 100 ci gdzie: Pi ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę c i cena (brutto) oferowana przez danego wykonawcę, c min najniŝsza z oferowanych cen (brutto) Za ofertę najkorzystniejszą uzna się ofertę z największą ilością uzyskanych punktów obliczoną wg powyŝszego wzoru JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie moŝna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w przepuisach art. 91 ust. 5 i Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o:

11 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o której mowa w pkt na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 20. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy. Projekt umowy został zamieszczony w załączniku do niniejszej SIWZ. 21. Warunki płatności. Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy załączonym przez Zamawiającego do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie wskazanym w ustawie. 23. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 25. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12 26. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości rozliczeń w innych walutach niŝ w polskich złotych. 27. Inne istotne postanowienia. Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 ustawy PZP moŝe zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, na zasadach opisanych w ustawie PZP. Przedmiotowy wniosek naleŝy złoŝyć osobiście w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania ( sekretariat), lub przesłać pocztą, faksem bądź drogą elektroniczną na adres Zamawiającego z dopiskiem Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) pilne. Dostawa realizowana przy udziale dofinansowania przez PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Zał. Nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Parametry techniczne pojazdu wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R. 1. ZAMAWIAJĄCY: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 24.11.2009 R. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Nadwozie 2. Silnik 3. Wyposażenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  1. Nadwozie 2. Silnik 3. Wyposażenie Koluszki, dnia 14 listopada 2013 roku. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1) Nazwa i adres zamawiającego : Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Koluszkach 95-040 Koluszki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Burmistrz Miasta Bytów Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 15 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Bytów pomorskie

Nazwa: Burmistrz Miasta Bytów Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 15 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Bytów pomorskie 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183778-2008 z dnia 07.08.2008 r. OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do Piekoszów: Dostawa 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 14290-2009; data zamieszczenia: 02.02.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

5) Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

5) Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku - układ hamulcowy z ABS, - hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, - systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny, układ ASR lub równoważny, układ MSR lub równoważny, układ ESP, - niezależne

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na

FORMULARZ OFERTOWY na ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY na Dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp9.lm.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp9.lm.pl SP-9-343/3/13 Konin: Dostawa samochodu 9 - cio miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 468418-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numer ogłoszenia: 171606-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa zamówienia: Dostawa w 2010 roku 134.000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni lokalnych placówek oświatowych podległych gminie Strzelce

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r.

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Wg rozdzielnika IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 14-02-2013 r. na dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO, ZWANEGO MIKROBUSEM, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO, ZWANEGO MIKROBUSEM, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zamawiający: Gmina Miejska Słupca Regon: 000524625 NIP: 667-173-93-85 Adres: Słupca, ul.pułaskiego 21 Telefon/fax 63 277 27 27 /63 277 26 69 Strona internetowa: www.bip.slupca.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SAMOCHODU BUS 9- OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB I SPRZĘTU.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SAMOCHODU BUS 9- OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB I SPRZĘTU. Olsztyn: ZAKUP SAMOCHODU BUS 9-OSOBOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB I SPRZĘTU Numer ogłoszenia: 91578-2012; data zamieszczenia: 23.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Formularz oferty Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy typu BUS 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl Nowe Warpno: Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46- zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46- zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46- zamówienia publiczne Bełchatów: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uggodkowo.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uggodkowo.bip.doc.pl 1 O" I 1 r. «0. «. m «u....v»fvi;jv U,( Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uggodkowo.bip.doc.pl Godkowo: Zakup samochodu 17 - osobowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup samochodów dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Gostyninie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl Brody: Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 307526-2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ. Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07

... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ. Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07 ... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07 FORMULARZ OFERTOWY W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

34.11.52.00: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

34.11.52.00: Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Jastrowie, dnia 28.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto w Jastrowiu zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Dostawa samochodu osobowego 9 - miejscowego z homologacją samochodu osobowego, dostosowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Słubice: DOSTAWA SAMOCHODU 9 - OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: IRŚ.271.1.3.2014 Przedbórz, dn. 17.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup mikrobusu do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 367677-2016 z dnia 2016-12-15 r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 364270-2016 Data: 12/12/2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Pzp ) ( Dz. U. 2013. 907 j.t. zm. ) Zamawiający: Powiat Radziejowski ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Podział nieruchomości połoŝonej w obrębie ewidencyjnym BełŜyce Rolne, ul. Przemysłowa 44 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany

Bardziej szczegółowo