Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Strzelce Opolskie Zamawiający: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Zakup samochodu (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Rodzaj zamówienia: Dostawa

2 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na zasadach określonych w ustawie PZP na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania Strzelce Opolskie, ul Wałowa 5, woj. opolskie. tel. (077) , fax (077) strona internetowa: Godziny urzędowania: - poniedziałek: od 8 00 do od wtorku do piątku: od 7 00 do NIP Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy PZP (dział II,rozdz.3 oddz.1 ustawy PZP), o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Rodzaj zamówienia: dostawa. 4. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV Główny przedmiot Samochód osobowy 5. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim 5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2010) samochodu, 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Samochód musi spełniać następujące wymagania:

3 pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku, rozstaw osi min 3200 mm, nadwozie całkowicie przeszklone, maksymalna wysokość pojazdu 1900 mm, pojemność przestrzeni ładunkowej min 0,6m 3 lakier metalizowany w gamie srebrnej silnik turbodoładowany, napędzany olejem napędowym o poj. min 2100 cm3, mocy min. 140 KM, wyposaŝony w łańcuch rozrządu, norma min. Euro 4, samochód 9 osobowy ( 8+kierowca ) fabrycznie nowy, spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa obowiązującego w Polsce w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i posiada stosowne świadectwo homologacji, immobiliser, centralny zamek z pilotem, autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, wspomaganie układu kierowniczego, układ hamulcowy z ABS, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, system kontroli trakcji: np.: układ EDS,układ ASR, układ MSR, układ ESP, niezaleŝne zawieszenie przednie i tylnie ze stabilizatorem, obrotomierz elektroniczny, skrzynia biegów manualna minimum 6-biegowa + wsteczny, klimatyzacja automatyczna sterowana co najmniej dwustrefowo, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasaŝera, pasy bezpieczeństwa z napinaczami, zagłówki z regulacją wysokości, tapicerka siedzeń wykonana z materiału odpornego na ścieranie, nie przyjmującego zanieczyszczeń oraz przepuszczającego powietrze, regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach szyby termoizolacyjne. przesuwne prawe i lewe drzwi boczne, tylna klapa z wycieraczką, spryskiwaczem,podgrzewana. stopnie wejściowe boczne oświetlone, oświetlenie przedniej oraz tylniej części kabiny, lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, kontrolka zamknięcia drzwi, zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci przy drzwiach przestrzeni pasaŝerskiej, antena zintegrowana w szybie, jedno z siedzeń przy drzwiach przesuwnych wyposaŝone w funkcję ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie, wentylacja kabiny z recyrkulacją drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedziały uchwyty ułatwiające wsiadanie, pełna tapicerka przestrzeni pasaŝerskiej,

4 wykładzina gumowa na podłodze pojazdu, fotel kierowcy z regulacją oraz podłokietnikiem, regulowane siedzenia w drugim i trzecim rzędzie, siedzenia komfortowe, w części pasaŝerskiej podłokietniki, oparcia indywidualne, wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń ze składanym siedzeniem zewnętrznym, wszystkie siedzenia wyposaŝone w trzy punktowe pasy bezwładnościowe, sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach, lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu, światła przeciwmgłowe z przodu i tyłu, trzecie światło hamowania, głośniki dwudroŝne z przodu i tyłu, radioodtwarzacz CD, wskaźnik temperatury zewnętrznej, prowadnice umoŝliwiające ustawienie siedzisk z blokadami co ~25 mm, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet kluczy, dodatkowy komplet opon zimowych z obręczami stalowymi oraz kołpakami, najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umoŝliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, szyny wzdłuŝ mocujące jeden wózek na podłodze pojazdu, pasy bezpieczeństwa dla osoby przewoŝonej na wózku inwalidzkim, komplet pasów zaczepowych do mocowania wózka inwalidzkiego, dodatkowe oświetlenie części ładunkowo-wózkowej. 6. Gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitów kilometrów, minimum 2 lata na lakier, minimum 12 lat na perforację nadwozia. 7. Termin wykonania zamówienia. Przedmiotowe zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 24 maja 2010 roku 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 8.1.Wykonawca przystępujący do przetargu musi spełnić wszystkie wymagane warunki określone poniŝej Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, ze wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5 Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał ( zakończył) co najmniej jedną dostawę samochodu osobowego 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym umoŝliwiającym wykonanie zamówienia Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku : Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnił przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy PZP, moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przy czym Zamawiający uzna Ŝe wykonawca spełnia dany warunek, o ile wykonawca udowodni, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń bądź dokumentów lub wezwanie do złoŝenia wyjaśnień. Zamawiający, jeŝeli będzie to konieczne, wezwie wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź teŝ do uzupełnienia pełnomocnictw, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP ( w szczególności art. 26 ust. 3 i 4) Wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego postępowania w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP ( w szczególności w art. 24 ust. 1 i 2) Zgodnie z przepisem art.23 ustawy PZP, o zamówienie moŝna ubiegać się wspólnie. W takim przypadku ubiegający się wspólnie o zamówienie wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika Wszyscy wspólnie ubiegający się o zamówienie partnerzy muszą spełniać warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 oraz nie mogą podlegać wykluczeniu, na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Zatem oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 muszą zostać złoŝone przez kaŝdego z partnerów.

6 8.7. Oferta złoŝona przez spółkę cywilną będzie traktowana jak oferta złoŝona przez występujących wspólnie przedsiębiorców tworzących spółkę. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jak równieŝ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, lub teŝ zamiennie dokumenty, z których wynikać będzie jednoznacznie, Ŝe wykonawca będzie dysponował stosownymi zasobami, wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej dostawy samochodu osobowego 9 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z podaniem jej wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania, daty odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawa została wykonana naleŝycie, oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP W przypadku wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Wymagane dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( osobę lub osoby jeŝeli wymagane jest współdziałanie, upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy). Uznaje się, Ŝe złoŝony na kopii podpis (parafka) osoby mającej prawo reprezentować wykonawcę, jest poświadczeniem zgodności z oryginałem PrzedłoŜone dokumenty muszą zawierać wszystkie wymagane informacje, tak aby moŝna było jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia wymagane warunki uczestnictwa w postępowaniu Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania. Wykonawca moŝe, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź przedłoŝyć inne druki, zawierające wszystkie wymagane informacje, tak aby moŝliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa.

7 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe dane osoby upowaŝnionej do porozumiewania się z wykonawcami Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy PZP, w przypadku przesłania danej korespondencji faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania Dokumenty i oświadczenie o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP oraz pełnomocnictwa, wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania zostały podane w pkt Osoba upowaŝniona do porozumiewania się z wykonawcami. Imię i nazwisko Wiesław Kokoszka Stanowisko słuŝbowe Inspektor nadzoru inwestorskiego Numer telefonu ; Adres internetowy Numer pokoju pokój nr 2 ( w siedzibie zamawiającego) Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu poniedziałek: od 8 00 do od wtorku do piątku: od 7 00 do Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 12. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta musi zawierać poniŝej wymienione elementy: nazwę i adres składającego ofertę wykonawcy lub partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie wykonawców, ofertę cenową, zawierającą cenę netto, brutto oraz naleŝny podatek od towarów i usług,

8 oświadczenie, Ŝe wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w SIWZ, wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie przedłoŝenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, Ŝe wykonawca na dzień złoŝenia oferty nie planuje podwykonawstwa, dokument z którego będzie wynikać upowaŝnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika to z pozostałych złoŝonych wraz z ofertą dokumentów, foldery oferowanego samochodu, charakterystykę oferowanego samochodu ( wg załączonego druku stanowiącego załącznik do oferty), zatwierdzony projekt umowy, wszystkie wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz załączniki Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy Ubiegający się o zamówienie wykonawca, winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje Ŝądane przez Zamawiającego Oferta musi mieć formę pisemną zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie złoŝone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niŝ język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski i dołączone do oferty Zmiana lub korekta określonych w ofercie cen jednostkowych (formularzu ofertowym) musi zostać parafowana przez osobę / osoby które podpisały ofertę Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złoŝone w zamkniętej nieuszkodzonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego ( adres podany w pkt.1) oraz oznaczonej Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu Zamawiający proponuje wykonawcom, złoŝenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, opisanych zgodnie z zapisami pkt na kopercie wewnętrznej moŝe wykonawca wpisać dodatkowo dopisać adres korespondencyjny oferenta. Tak opakowana oferta umoŝliwi w prosty sposób wypełnić przez Zamawiającego dyspozycje zawarte w art. 84 ust. 2 ustawy PZP ( zwrot oferty bez jej otwierania) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP ( w szczególności art. 89 ust. 1) Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca moŝe na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze bądź złoŝyć ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje. Formularze moŝna pobrać ze strony internetowej zamawiającego 14. Miejsce oraz termin składania ofert.

9 14.1. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami naleŝy złoŝyć w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, ul. Wałowa 5, w sekretariacie ( I piętro) Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złoŝone w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, oznaczonej nazwą zadania i zaadresowanej na adres Zamawiającego Wszystkie oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom nie otwarte Oferent moŝe, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt , a koperta dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 15. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie 9 15 w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna II piętro) Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu sesja otwarcia ofert, w a przypadku nieobecności, Zamawiający prześle na wniosek wykonawcy informacje odczytane na tejŝe sesji Oferty oznaczone określeniem Wycofane i Zmiana zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty jest ceną brutto, wyraŝoną w PLN Cenę naleŝy podać w złotówkach ( cyfrowo i słownie ) netto i brutto oraz naleŝny podatek VAT w formularzu ofertowym Cena brutto stanowi łączną sumę kosztów Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia i być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert) Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zgodnie z przepisem art.87 ust. 1, moŝe o ile zaistnieje taka potrzeba, w toku badania ofert Ŝądać od wykonawcy złoŝenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia wykonawca zobowiązany będzie przedłoŝyć pisemnie lub przesłać faksem bądź pocztą

10 elektroniczną, na adres wskazany w pkt. 1 oraz oznaczyć Wyjaśnienia dotyczące złoŝonej oferty na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) pilne W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie raŝąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi procedurę sprawdzającą, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2, poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Ocena ofert wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu w oparciu o następujące kryterium: L.p. Kryterium Znaczenie [%] Maksymalna moŝliwa do uzyskania ilość punktów 1 Cena 100% 100 pkt Sposób dokonania oceny ofert i przydzielenia punktów za cenę oferty P c min i = 100 ci gdzie: Pi ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę c i cena (brutto) oferowana przez danego wykonawcę, c min najniŝsza z oferowanych cen (brutto) Za ofertę najkorzystniejszą uzna się ofertę z największą ilością uzyskanych punktów obliczoną wg powyŝszego wzoru JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie moŝna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w przepuisach art. 91 ust. 5 i Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o:

11 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o której mowa w pkt na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 20. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy. Projekt umowy został zamieszczony w załączniku do niniejszej SIWZ. 21. Warunki płatności. Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy załączonym przez Zamawiającego do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie wskazanym w ustawie. 23. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 25. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12 26. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości rozliczeń w innych walutach niŝ w polskich złotych. 27. Inne istotne postanowienia. Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 ustawy PZP moŝe zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, na zasadach opisanych w ustawie PZP. Przedmiotowy wniosek naleŝy złoŝyć osobiście w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania ( sekretariat), lub przesłać pocztą, faksem bądź drogą elektroniczną na adres Zamawiającego z dopiskiem Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie Dostawa samochodu ( busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (P-d/3/2010) pilne. Dostawa realizowana przy udziale dofinansowania przez PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo