Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym*"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Wady zgryzu i potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym* Malocclusion and orthodontic treatment needs of children with mental retardation Grażyna Śmiech-Słomkowska, Anna M. Dubojska, Agata Defińska-Kaniorska Z Zakładu Ortodoncji UM w Łodzi Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. G. Śmiech-Słomkowska Streszczenie Cel pracy: zbadano zgryz 94 uczniów Szkoły Specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, przy czym większość z nich to upośledzeni w stopniu lekkim. Postać zgryzu ustalano zgodnie z polskimi zasadami diagnostycznymi. Potrzeby leczenia ortodontycznego były określane na podstawie składowej morfologicznej wskaźnika IOTN. Wyniki: najczęściej występowały zaburzenia zębowe (25 uczniów) i tyłozgryzy (20 uczniów). Potrzeby leczenia ortodontycznego są różne w zależności od stopnia nasilenia wady. Potrzeby leczenia określone jako małe stwierdzono u 33 badanych, a 16 zakwalifikowano jako umiarkowane. Podsumowanie: duża, stwierdzona u 25 badanych i bardzo duża potrzeba leczenia występująca u 6 badanych są bezwzględnym wskazaniem do interwencji ortodontycznej. Summary Aim of the study: Occlusion of 94 children attending a special needs school was evaluated. The patients retardation was assessed as slight (the majority), moderate and profound. The type of occlusion was determined according to Polish diagnostic standards. Orthodontic treatment needs were determined on the basis of morphological component of IOTN index. Results: Dental abnormalities (25 examined children) and distocolusion (20 examined children) were the most frequent findings. Orthodontic treatment needs differ and depend on the severity of malocclusion. In 33 of patients they were assessed as low, and in 16 as moderate. Conclusion: High (in 25 patients) and very high (in 6 patients) need for orthodontic treatment unquestionably merit orthodontic intervention. HASŁA INDEKSOWE: upośledzenie umysłowe, wady zgryzu, potrzeba leczenia KEYWORDS: mental retardation, malocclusion, treatment needs Wszystkie postaci upośledzenia umysłowego określane są w medycynie wspólnym terminem oligofrenia pochodzącym z języka greckiego oligos mało i phren umysł, myśl, a odnoszą się *Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach zadań statutowych Zakładu Ortodoncji Nr do sfery poznawczej i osobowości. Uważa się, że upośledzenie umysłowe nie jest zatrzymaniem w rozwoju na poziomie jakiegoś okresu dzieciństwa, lecz jest rozwojem o swoistych właściwościach, potrzebach i możliwościach. Wśród przyczyn niedostatecznej sprawności intelektualnej najczęściej są wymieniane choroby zakaźne i zatrucia matki w czasie ciąży, niedorozwój lub uszkodzenie tkan- 42

2 2006, LIX, 1 Wady zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym ki mózgowej we wczesnym dzieciństwie, urazy okołoporodowe i wcześniactwo. Upośledzenie umysłowe jest definiowane jako niższy niż przeciętny ogólny poziom sprawności intelektualnej z towarzyszącymi zasadniczymi ograniczeniami w zakresie przynajmniej dwu spośród takich umiejętności jak: słowne komunikowanie się, radzenie sobie w obowiązkach domowych, samoobsługa, zdolność uczenia się, praca, troska o zdrowie, sposoby spędzania wolnego czasu. Ogólny poziom intelektualnego funkcjonowania jest oceniany za pomocą ilorazu inteligencji lub jego ekwiwalentów, uzyskanego przy zastosowaniu standaryzowanych testów inteligencji. Istotnie niższy niż przeciętny poziom funkcjonowania oznacza wartość ilorazu inteligencji niższą o dwa odchylenia standardowe przy błędzie pomiaru wynoszącym 5. Podstawą klasyfikacji jest skala inteligencji o średniej 100. Wyróżnione są cztery stopnie upośledzenia umysłowego: lekki niedorozwój umysłowy, gdy iloraz inteligencji zawiera się w granicach 52-67, umiarkowany niedorozwój o ilorazie 36-51, znaczny niedorozwój umysłowy z ilorazem inteligencji oraz głęboki niedorozwój, gdy iloraz inteligencji wynosi Aby rozpoznać u dziecka upośledzenie intelektualne, to obniżonemu ilorazowi inteligencji musi towarzyszyć odpowiednio niski poziom możliwości przystosowawczych (3). Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym są objęte programem szkoły specjalnej gdzie wyrównywane są braki w zakresie intelektualnym i psychoruchowym. Dzieci z głębokim upośledzeniem są objęte programem szkoły życia (6). Cel pracy Badania nad cechami fizycznymi dzieci upośledzonych umysłowo wskazały na istnienie korelacji między rozwojem intelektualnym a rozwojem motorycznym (6). Wadliwa czynność mięśni objawiająca się brakiem precyzji i spowolnieniem ruchów mogą być przyczyną nabytych wad zgryzu. Ponieważ około 2,4% dzieci polskich w wieku szkolnym cierpi na oligofrenię, a wiedza zespołów stomatologicznych na temat zagadnień upośledzenia umysłowego i możliwości leczenia zaburzeń zgryzu jest niewystarczająca, celowym jest zbadanie częstości i rodzaju wad zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz określenie potrzeb leczniczych. Materiał i metody Zbadano 94 uczniów (36 dziewcząt i 58 chłopców) Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uwzględniając stopień upośledzenia umysłowego, badanych podzielono na trzy grupy. Liczby dzieci w grupach z uwzględnieniem ilorazu inteligencji zawiera tab. I. Postać zgryzu była ustalana zgodnie z obowiązującymi polskimi zasadami diagnostycznymi, przy czym na potrzeby obliczeń uwzględniono tylko zniekształcenia wiodące. W określeniu potrzeb leczenia ortodontycznego posłużono się składową morfologiczną wskaźnika IOTN. Zgryz oceniany był na podstawie najsilniej wyrażonej jednej cechy w stopniach od 1 do 5. Wyniki badań i ich omówienie Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim było 64 dzieci, w stopniu umiarkowanym 22 i 8 upośledzonych w stopniu znacznym. Wartość ilorazu inteligencji i liczbę zbadanych zawarto w tabeli I. Z zestawienia danych wynika, że wśród badanych ponad połowa dzieci, które odbiegają od normy w rozwoju umysłowym, to dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Obserwacja ta jest zbieżna z wynikami badań psychologów i specjalistów pedagogiki specjalnej (6). Posługując się obowiązującymi zasadami diagnostycznymi, zgodnie z którymi zmienność i odrębność norm można przyjąć za podstawę rozpoznania, stwierdzenie niewielkich odchyleń, takich jak guzkowy kontakt pierwszych stałych trzonowców czy 1-3 milimetrowy niedobór miej- 43

3 G. Śmiech-Słomkowska i in. Czas. Stomat., sca w łuku zębowym przy istniejącym optimum czynnościowym nie stanowiło wskazań do leczenia ortodontycznego. Także stwierdzenie, na podstawie składowej morfologicznej wskaźnika IOTN znikomej wady zgryzu, nie kwalifikuje do leczenia (1). Stwierdzono, że postać zgryzu zaledwie 14 dzieci w bardzo nieznacznym stopniu odbiega od wzorca. Wśród nich 12 dzieci było z lekkim defektem intelektualnym, a 2 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. U tych dzieci leczenie ortodontyczne nie było potrzebne i z tego powodu nie były brane pod uwagę w dalszych analizach. Zaburzenia w postaci zgryzu ograniczające fizjologiczne czynności jamy ustnej stwierdzono u 80 badanych, z czego 52 było upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 20 w stopniu umiarkowanym i 8 w stopniu znacznym. Najczęstszymi odchyleniami od wydolnej czynnościowo postaci zgryzu były zaburzenia zębowe rozpoznane u 25 badanych. Były to głównie stłoczenia wtórne. Tylko u 2 dzieci rozpoznano wrodzony brak zębów siecznych bocznych w szczęce. Wady dotylne o różnym nasileniu występowały u 20 badanych. Zgryz otwarty i zgryz krzyżowy występowały z podobną częstością, wynoszącą odpowiednio 12 i 10 dzieci. Zgryz głęboki częściowy rozpoznano 7 u pacjentów badanych, a wady doprzednie u sześciu pacjentów (tab. II). Stomatolog w leczeniu dzieci z upośledzeniem umysłowym napotyka na szczególnie trudną do pokonania barierę nawiązania kontaktu z pacjentem i jego opiekunami (4). Podwyższony poziom lęku u pacjenta, brak wystarczającej świadomości problemów zdrowia jamy ustnej u dzieci są czynnikami wpływającymi na decyzję o leczeniu, a częściej o usuwaniu zębów, w znieczuleniu ogólnym. Usuwanie zębów w okresie kształtowania zgryzu można uważać za przyczynę wtórnych stłoczeń stwierdzonych najliczniej u badanych dzieci z upośledzeniem umysłowym. Kształtowanie się narządów jamy ustnej w okresie uzębienia mlecznego i podczas wymiany zębów mlecznych na stałe jest w wielkim stopniu uzależnione od czynności związanych z pobieraniem pokarmów, oddychaniem i mową. W dużym stopniu postać i nasilenie wady zgryzu zależą też od reakcji na czynniki szkodliwe, takie jak zaburzony tor oddychania, nawyki ustne lub nieprawidłowy układ języka. Obniżona sprawność mięśni twarzy i szyi mogła spowodować utrzymywanie się dotylnego położenia żuchwy w stosunku do szczęki, a także utrwalać nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Wymienione zaburzenia można traktować jako przyczynę wad zgryzu, a zwłaszcza tyłozgryzów i zgryzów otwartych. Potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym zestawiono w tab. III. Z analizy zebranego materiału wynika, T a b e l a I. Liczba dzieci upośledzonych umysłowo z uwzględnieniem ilorazu inteligencji Wartość ilorazu inteligencji Liczba badanych Stopień upośledzenia lekki umiarkowany znaczny Razem 94 T a b e l a I I. Wady zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym Wada zgryzu Zaburzenia zębowe Tyłozgryzy Zgryzy otwarte Zgryzy krzyżowe Przodozgryzy Zgryz głęboki częściowy Liczba

4 2006, LIX, 1 Wady zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym T a b e l a I I I. Potrzeby leczenia ortodontycznego u dzieci z upośledzeniem umysłowym Potrzeba leczenia Stopień upośledzenia umysłowego lekki N umiarkowany N znaczny N Razem N mała umiarkowana duża bardzo duża razem że u 33 badanych potrzebę leczenia zakwalifikowano jako małą. Umiarkowaną potrzebę leczenia stwierdzono u 16 dzieci z upośledzeniem umysłowym, dużą u 25 badanych. Bardzo duża potrzeba leczenia dotyczy 6 badanych. U osób z upośledzeniem umysłowym, gdy potrzeba leczenia ortodontycznego jest oceniona jako mała lub umiarkowana, a upośledzenie dotyczy wybiórczych dysfunkcji intelektualnych jest możliwe uzyskanie poprawy zgryzu, co może ograniczyć nasilanie się wad (5). Dużą i bardzo dużą potrzebę leczenia wad zgryzu można było ocenić jako bezwzględne wskazanie do interwencji ortodontycznej. W przypadkach zakwalifikowanych do dużej potrzeby leczenia łuk zębowy był skrócony o ponad 10 mm, szpara pozioma wielkości 6-7 mm, zgryz otwarty ze szparą pionową wielkości od 6 do 8 mm, odwrotne zachodzenie zębów w odcinkach przednim i bocznym, znaczne powiększenie zachodzenia siekaczy górnych na dolne oraz hipodoncję bocznych siekaczy w szczęce. Bezwzględnym wskazaniem do interwencji ortodontycznej jest istnienie szpary poziomej wielkości ponad 10 mm. W celu oceny rangi potrzeb leczenia wad zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym porównano uzyskane wyniki z potrzebami leczenia zdrowych dzieci w wieku szkolnym. U dzieci zdrowych częściej niż u dzieci upośledzonych leczenie nie było potrzebne. Małą potrzebę leczenia stwierdzono częściej u dzieci upośledzonych w porównaniu z taką potrzebą stwierdzoną u dzieci zdrowych. Duża i bardzo duża potrzeba leczenia występują częściej u dzieci upośledzonych w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Potrzebę leczenia wad zgryzu u dzieci zdrowych jako dużą stwierdzono u 12,6%, a bardzo dużą u 5,5%. Odsetek dzieci, u których stwierdzono umiarkowaną potrzebę leczenia był zbliżony i wynosił 20% dla dzieci upośledzonych i 18,1% dla dzieci zdrowych (2). Konieczność korekty zgryzu u dzieci z upośledzeniem umysłowym wiąże się z planowaniem zespołowego leczenia we wczesnych okresach ich rozwoju. Właściwie zastosowane, w zależności od stopnia upośledzenia, różne elementy leczenia ortodontycznego mogą przyczynić się do uzyskania poprawy czynności, jak i wyglądu. Wniosek Specyficzny rozwój dzieci upośledzonych wymaga specjalnych metod postępowania. Potrzeby leczenia ortodontycznego są różne w zależności od stopnia upośledzenia, jednakże rozpoznanie wady zgryzu nie zawsze jest wskazaniem do leczenia ortodontycznego. Piśmiennictwo 1. Brook P. H., Shaw W. C.: The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur. J. Orthod.,1989, 11, 3, Defińska- Kaniorska A.: Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w wieku 9 i 12 lat na terenie miasta Łodzi 45

5 G. Śmiech-Słomkowska i in. Czas. Stomat., badania porównawcze. Rozprawa doktorska, UM, Łódź Clarke A. M., Clarke A. D. B.: Upośledzenie umysłowe. PWN, Warszawa Orlik M., Mielnik-Błaszczak M.: Ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej dzieci i młodzieży specjalnej troski. Przegl. Stomat. Wieku Rozwoj., 1997, 4, Shvartszaid E. E.: The practical problems in the orthodontic treatment of elderoy and senile patients with mental diseases, Stomatologia, 1996, 75, 4, Sękowska Z: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej, Warszawa Otrzymano: dnia 2.IX.2005 r. Adres autorek: Łódź ul. Pomorska

The status of dental health, oral hygiene and periodontium in non-institutionalized, moderately mentally retarded. children aged 15-18 years with

The status of dental health, oral hygiene and periodontium in non-institutionalized, moderately mentally retarded. children aged 15-18 years with Czas. Stomatol., 2006, LIX, 11, 769-776 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Stan zębów, przyzębia oraz higieny jamy ustnej u osób w wieku 15-18 lat upośledzonych umysłowo

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego Czas. Stomat., 2006, LIX, 2 Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego The influence of the patients age on the course and time of bringing the impacted

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się K. Sochacka Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji 95 Krystyna Sochacka zakład psychologii społecznej i rozwoju człowieka wydział pedagogiki i psychologii uniwersytet w białymstoku Rozumienie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):95-104 artykuł poglądowy opinion article Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment Joanna

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Akademia Obrony Narodowej PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI The process of workers evaluation in a modern organization Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 105-111 KAROLINA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF PREIS TERAPIA DEPRESJI POPORODOWEJ AKTUALNY STAN WIEDZY THE THERAPY FOR POSTPARTUM DEPRESSION THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE Klinika

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU NR (16) 01/2012 ISSN 2299-744X Publikację wspiera Grupa PZU SA Partnerem publikacji jest IASK Nr 16/2012 ISSN 2299-744X Adres redakcji: Al. Piastów 40b 71-065 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych UNICEF Office of Research Innocenti Report Card 11 Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych Analiza porównawcza Innocenti Report Card 11 został opracowany przez Petera Adamsona. UNICEF Office

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo