OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1/2014 do Zarządzenia nr 21/2014 Dyrektora POW Jedynka z dnia r. Białystok: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedynka w Białymstoku Białystok ul. Słonimska 8 tel , fax strona internetowa: 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 10 grudnia 2014r. o godz. 10ºº w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku : Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika w siedzibie Sprzedającego tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 w dni robocze od godz. 8ºº do 15ºº w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do 09 grudnia 2014r. 4. Rodzaj i typ sprzedawanych składników majątku ruchomego : a/ marka, typ i model pojazdu : PEUGEOT E b/ nr rejestracyjny : BI c/ rok produkcji : 2005 d/ data pierwszej rejestracji : r e/ nr identyfikacyjny (VIN) : VF 3EBRFJC f/ wskazania drogomierza na dzień: km g/ dopuszczalna masa całkowita : 2405 kg h/ rodzaj pojazdu : samochód osobowy i/ rodzaj silnika : z zapłonem iskrowym (wtrysk) j/ pojemność i moc silnika: 1997 cm 3 /105 kw (143KM) k/ rodzaj skrzyni biegów : manualna l/ kolor powłoki lakieru : srebrny metalizowany m/ termin upływu ubezpieczenia : r.

2 n/ termin badania technicznego : r. Samochód posiada wyposażenie standardowe : autoalarm, klimatyzacja, immobilizer, szyby regulowane elektrycznie, lusterka podgrzewane i elektryczne, zamek centralny zamykany z kluczyka, Na stanie pojazdu znajduje się : cztery opony zimowe, gaśnica samochodowa, apteczka, trójkąt, koło zapasowe pełnowymiarowe, dwa kluczyki, lewarek, pokrowce na fotele. 5. Cena wywoławcza : zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) 6. Wymagania jakie powinna spełniać oferta w prowadzonym przetargu. pisemna oferta (załącznik nr 1 do regulaminu) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 2 do regulaminu) wzór umowy kupna sprzedaży (załącznik nr 3 do regulaminu) oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy kupna - sprzedaży (załącznik nr 4 do regulaminu) Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego wraz z załącznikami znajduje się na: - stronie internetowej: - tablicy ogłoszeń : w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej - BIP Białystok 7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca : Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta przetargowa na zakup samochodu marki PEUGEOT 807 Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8ºº 15ºº nie później jednak niż do dnia 09 grudnia 2014r. do godz. 15 oo w sekretariacie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8. Oferta jest wiążąca do 14 dni, od terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

3 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDĄCEGO MIENIEM PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Tryb postępowania:

4 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu pisemnego. Cel postępowania: Celem postępowania jest: - sprzedaż pojazdu samochodowego - uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży Organizator: 1. Organizatorem przetargu pisemnego jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 2. Organizator powoła do przeprowadzenia przetargu zespół składający się z co najmniej 3 osób zwany dalej komisją przetargową. Przedmiot przetargu pisemnego: 1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki PEUGEOT 807, 8 osobowy, nr rejestracyjny pojazdu: BI rok produkcji 2005, data pierwszej rejestracji: r., rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk), pojemność: 1997cm³, skrzynia biegów: manualna, kolor powłoki lakieru: srebrny metalizowany 2. Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy Nr 71/21/14 z dnia r. Warunki sprzedaży: Warunkiem przystąpienia do kupna jest złożenie do dnia 09 grudnia 2014r. w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 do godziny 15ºº pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem Oferta przetargowa na zakup samochodu marki PEUGEOT O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta cenowa. 2. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Przedmioty uprawnione do zakupu: 1. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, które złożą ofertę zakupu. 2. W sprzedaży nie mogą uczestniczyć : Dyrekcja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku, członkowie komisji przetargowej, osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji. Komisja:

5 1. Czynności związane z przeprowadzeniem sprzedaży wykonuje komisja w następującym składzie: - przewodniczący Jacek Przesmycki - zastępca przewodniczącego Anatol Goroszkiewicz - członek Dorota Kirejczyk - Filewicz - członek Andrzej Chomiczewski 2. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonej sprzedaży, który zawiera następujące dane: - termin i miejsce sprzedaży, - oznaczenie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży, wraz z określeniem zaproponowanej kwoty zakupu środka trwałego, w stosunku do którego wyrażona została wola zakupu, - rozstrzygnięcie podjętej decyzji przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem, - informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert, - imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako kupujący, - wzmiankę o odczytaniu protokołu, - podpisy osób prowadzących przetarg. 3. Kupujący powinien podpisać protokół. Procedura sprzedaży. 1. Sprzedaż może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o sprzedaży. 2. W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 3. Oferta złożona w przetargu zostaje odrzucona, jeżeli: a) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym lub treścią niniejszego regulaminu, b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia o przetargu, c) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, d) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. 4. Przy wyborze oferty komisja kieruje się zaoferowaną ceną.

6 5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja organizuje licytację ustną. O terminie licytacji komisja zawiadamia oferentów oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży. 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą. 8. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego na rzecz nabywcy. 9. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od podpisania umowy. 10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Załączniki: - wzór pisemnej oferty (załącznik nr1) - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (załącznik nr 2) - wzór umowy kupna sprzedaży (załącznik nr 3) - oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy kupna sprzedaży (załącznik nr 4)

7 Załącznik nr 1 do regulaminu... (miejscowość i data) Dane Oferenta: Imię i nazwisko:... Adres: PESEL/REGON:... Nr NIP:... Dowód osobisty (seria i nr):... Telefon:... Adres ... OFERTA 1. Odpowiadając na ogłoszenie w pisemnym przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Jedynka w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8 samochodu służbowego marki PEUGEOT 807 nr rej. BI składam ofertę zakupu przedmiotowego samochodu za kwotę...zł brutto, słownie złotych: Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że jestem zobowiązany/a treścią oferty do dnia przeniesienia własności samochodu.

8 4. Oświadczam, że znany mi jest stan techniczny samochodu marki PEUGEOT 807, rok produkcji 2005, o numerze rejestracyjnym BI będącego przedmiotem przetargu i nie wnoszę uwag co do jego stanu. 5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu i jego załącznikami, przyjmując go bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art Kodeksu Cywilnego. 6. Do niniejszej umowy dołączam: a) kserokopia dowodu tożsamości, b) pełnomocnictwo... (czytelny podpis składającego ofertę)

9 Załącznik nr 2 do regulaminu Białystok, dnia /Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/ OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem przedmiotu i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin pojazdu.. / podpis oferenta/

10 Załącznik nr 3 do regulaminu UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO Zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Jedynka w Białymstoku, ul. Słonimska 8, reprezentowaną przez Jacka Przesmyckiego Dyrektora, zwanym dalej Sprzedającym a. reprezentowanym przez... zwanym dalej Kupującym 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż używanego samochodu osobowego: Marka: PEUGEOT Model: 807 Nr rejestracyjny: BI Rok produkcji: 2005 Kolor: SREBRNY METALIZOWANY Nr nadwozia (VIN): VF 3EBRFJC Nr silnika: 10LH4M zwanego dalej Pojazdem 2 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 3 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę...zł słownie zł:... Sprzedający oświadcza, iż otrzymał całość zapłaty za Pojazd, a Kupujący oświadcza, iż Pojazd został mu wydany.

11 4 Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu: DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU 2 KOMPLETY ORYGINALNYCH KLUCZYKÓW KARTĘ POJAZDU POLISA OC INNE 5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych. Kupujący oświadcza, że: - dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu, - nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 6 Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 8 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron / Sprzedający/ / Kupujący/

12 Załącznik nr 4 do regulaminu Białystok, dnia..... /Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/ OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy kupna sprzedaży i akceptuję treść niniejszej umowy.. / podpis oferenta/

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo