Zmiany podatkowe w roku I. Korekta kosztów Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany podatkowe w roku 2015. I. Korekta kosztów... 2 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, chcielibyśmy przypomnieć i ponownie zwrócić szczególną uwagę na regulacje nakazujące odpowiednią korektę kosztów podatkowych w przypadku niezapłacenia zobowiązania wobec kontrahenta w określonym terminie. Ma to wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego za rok 2014 gdyż wiąże się ze zmniejszeniem kosztów. Ponadto informujemy, że od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe rozwiązania podatkowe, które mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Jest to wynik zmian jakie zostaną wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662), zwaną czwartą ustawą deregulacyjną. Ustawa wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku. W przyszłym roku wzrośnie również płaca minimalna. Zmiany podatkowe w roku 2015 Spis treści I. Korekta kosztów Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2 II. Zmiany podatkach 2015r. - czwarta ustawa deregulacyjna Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R w 2015 roku - zmiany Dłuższy termin rozliczania podatku VAT w imporcie dla AEO Ryczałtowa stawka podatku od prywatnego użytku samochodu służbowego Finansowanie dojazdów do pracy zmiany podatkowe od 2015 r Mniej obowiązków dla płatników składek ZUS Ustawa o ochronie danych osobowych zmiany Zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot akcyzy od zakupu samochodu...6 III. Wzrost płacy minimalnej w 2015 r Minimalna płaca w 2015 r Składki za pracowników Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy...8 1

2 I. Korekta kosztów 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania jej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą ze wskazanych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Tak wynika z art. 24d ust. 1 i 2 ustawy o pdof oraz art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o pdop. Zmniejszenia kosztów podatkowych dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty. Gdy po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym je uregulował, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego uprzednio zmniejszenia. Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o informowanie Opiekuna Klienta o niezapłaconych fakturach w terminach wyżej określonych. II. Zmiany podatkach 2015r. - czwarta ustawa deregulacyjna 1. Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich Czwarta ustawa delegulacyjna wprowadzi zmiany w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy będzie możliwe jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie. To na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek oceny, czy warunki wskazane w orzeczeniu lekarskim nowego pracownika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyłączeniu z tej reguły będą podlegały osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 2

3 2. Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R w 2015 roku - zmiany W styczniu 2015 roku wejdą w życie zmiany dotyczące dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników rejestrujących działalność gospodarczą dla celów podatku od towarów i usług. Zmiany dotkną m.in. opłat i uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. 20 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U poz. 1624). W myśl rozporządzenia od stycznia 2015 roku do listy podatników zwolnionych z obowiązku składania zgłoszenia VAT-R dołączą: 1. Podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności: a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów, b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków, e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków, f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi, h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych, i) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, 3

4 j) usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla której podatnikiem jest nabywca, l) pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków, m) usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy; 2. Podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT przewozy okazjonalne (na podstawie art. 134a ust. 4 ustawy). Rozporządzenie jest odpowiedzią na zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U poz. 1171), która wprowadzi od stycznia 2015 roku m.in. nowe zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług świadczonych drogą elektroniczną a także nową, szczególną procedurę rozliczania VAT w przypadku podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium kraju UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu. 3. Dłuższy termin rozliczania podatku VAT w imporcie dla AEO Ustawa deregulacyjna wydłuża również termin rozliczania podatku VAT w imporcie dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Aktualnie obowiązującym, ustawowym terminem zapłaty podatku VAT jest termin 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. W myśl znowelizowanych przepisów podatnicy podatku VAT posiadających status AEO będą mieli prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. 4. Ryczałtowa stawka podatku od prywatnego użytku samochodu służbowego Nowelizacja wprowadza kwotową wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Od 2015 r. wartość ta będzie uzależniona od pojemności silnika i wynosić będzie 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm, oraz 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm. Kwota ta będzie doliczana do podstawy opodatkowania pracownika korzystającego z pojazdu dla celów prywatnych. 4

5 5. Finansowanie dojazdów do pracy zmiany podatkowe od 2015 r. Zwolnieniem po stronie pracowników objęte będą świadczenia na dowozy do pracy. Czy jednak zawsze możemy mówić o świadczeniach nie powodujących konsekwencji po stronie podatnika? Od 2015 r. zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Chodzi o przewóz pracowników pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Większość busów, z których korzystają pracodawcy (np. Ford Transit, Mercedes Benz Viano, Renault Kangoo, Citroen Berlingo) nie spełni wymogu uznania ich za autobus, a tym samym zwolnienie z podatku nie znajdzie zastosowania. U pracownika należy w tych przypadkach nadal rozpoznawać przychód podatkowy. Dotychczasowa linia interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądowych przychylała się co do zasady do twierdzenia, że pracownik korzystający z darmowego dojazdu uzyskuje przychód. Nie zmienia tego fakt, że u niektórych pracodawców ciężko jest ustalić, którzy pracownicy faktycznie korzystają z dojazdu oraz którzy z nich w danym dniu faktycznie autobusem jechali. Zdarzają się jednak zdania odrębne, mówiące o braku przychodu ze względu na to, że nie można go dla każdego konkretnego pracownika ustalić (np. NSA w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. Akt II FSK 1724/10). Spór w tym zakresie sprawia, że większość pracodawców przychód rozpoznaje lub też posiada indywidualne interpretacje prawa podatkowego chroniące ich przed ewentualnymi skutkami kwestionowania przyjętej formy rozliczeń. Dotychczas na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o PIT wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Odesłanie to dotyczyło świadczeń wynikających z ustaw o Prokuraturze, Policji, o Państwowej Straży Pożarnej, czy też ustawy o Straży Granicznej. Zwrot świadczeń poniesionych a wartość nieodpłatnego świadczenia Nowe zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie samych świadczeń, nie dotyczy natomiast zwrotu za świadczenia ponoszone samodzielnie przez pracownika lub też dofinansowania takich dojazdów. Chodzi zatem wyłącznie o świadczenia organizowane przez pracodawcę. Ustawodawca nie wskazał przy tym, czy organizowanie to polegać ma wyłącznie na zapewnieniu transportu własnego, czy też również zatrudnienie firmy zewnętrznej trudniącej się przewozami osób. Wydaje się, że jedna i druga forma powinna korzystać ze zwolnienia pod warunkiem jednak, że pracownik otrzyma świadczenie a nie zwrot ponoszonego wydatku. W przypadku zatem, gdy musi on samodzielnie kupić bilet, który następnie będzie przez pracodawcę refundowany, zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Nie będzie ono przysługiwało nawet w 5

6 przypadku zwrotów za bilet zakupiony w firmie, z którą pracodawca nawiązał współpracę (np. oferującej w związku z tą współpracą niższe ceny biletów dla pracowników danego zakładu pracy). Dojazd na koszt pracodawcy to często niższe koszty w PIT pracownika U pracowników otrzymujących zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy nie stosuje się podwyższonych kosztów ryczałtowych za dojazd do miejsca pracy z miejscowości innej niż siedziba pracodawcy. Nie mogą oni podwyższać kosztów pracowniczych na podstawie imiennych biletów okresowych, za przejazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Wyjątkiem, który pozwala na rozliczenie tych podwyższonych kosztów jest sytuacja, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Pracownik, który uzyska prawo do zwolnionego z podatku transportu na koszt pracodawcy, nie uzyskuje zwrotu wydatków za dojazd. Przepisy nie stanowią zatem, by pracownik dojeżdżający autobusem pracodawcy nie mógł podwyższyć kosztów ryczałtowych z tytułu zamieszkiwania poza miejscowością siedziby pracodawcy, jeżeli nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę. 6. Mniej obowiązków dla płatników składek ZUS Czwarta ustawa deregulacja wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Znowelizowane przepisy znoszą obowiązek sprawdzania do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych do ZUS. Od stycznia zostanie również zniesiony obowiązek przekazywania ubezpieczonym rocznej informacji o naliczonych składkach ZUS, lecz wyłącznie w przypadku, gdy płatnik opłaca za nich tylko składkę zdrowotną. 7. Ustawa o ochronie danych osobowych zmiany Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nowelizacja m.in. rozszerzy kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a także zwolni administratorów danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO. 8. Zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot akcyzy od zakupu samochodu Nowelizowane przepisy wprowadzą również zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot akcyzy od zakupu samochodu osobowego. W myśl zmian osoba, która nabyła prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym na terytorium kraju w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju będzie mogła ubiegać się o zwrot akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Czas na złożenie wniosku będzie wynosić rok od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego albo jego eksportu. 6

7 III. Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. W przyszłym roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Poziom tej płacy ma też znaczenie dla składek ZUS. W oparciu o jej wysokość ustala się bowiem najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oraz przedsiębiorców opłacających te składki na preferencyjnych warunkach. Jej kwota wyznacza też dolną granicę podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych dla "pełnoetatowego" pracownika z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Z kolei u określonej grupy osób ubezpieczonych decyduje o obowiązku (bądź jego braku) opłacania składki na Fundusz Pracy. 1. Minimalna płaca w 2015 r. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnej pensji dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220). W stosunku do obecnie obowiązującej wysokości (1.680 zł) w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 70 zł (1.750 zł zł). Natomiast w okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. W 2015 r. wysokość ta odpowiadać będzie kwocie zł (80% zł), podczas gdy do końca 2014 r. wynosi ona zł. W przyszłym roku poziom minimalnego wynagrodzenia dla wymienionych pracowników będzie wyższy o 56 zł w porównaniu do wysokości obowiązującej do końca 2014 r. 2. Składki za pracowników Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę automatycznie podwyższa podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych pracowników. W konsekwencji tego wzrosną zobowiązania pracodawców z tytułu tych składek wobec organu rentowego. W przyszłym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty zł. Analogicznie większą też kwotę składek na poszczególne ubezpieczenia będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków. Dla porównania, w 2014 r. za pracownika wynagradzanego na poziomie minimalnej płacy (tj zł), pracodawca, który zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ma obowiązek opłacać co miesiąc do ZUS (finansowane przez niego) składki ubezpieczeniowe oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP i FGŚP) w wysokości 348,43 zł. Od 1 stycznia 2015 r. składki te wzrosną do kwoty 362,96 zł. Zatem w przyszłym roku pracodawca będzie musiał zapłacić za "pełnoetatowego" pracownika do ZUS co miesiąc o 14,53 zł więcej aniżeli w tym roku. W skali całego roku będzie to kwota 174,36 zł. 7

8 Zakładając oczywiście, że od przyszłego roku nie zmienią się stopy procentowe składek ubezpieczeniowych. Z kolei w bieżącym roku na należności składkowe za pracowników zatrudnionych w pierwszym roku pracy pracodawca miesięcznie wydaje 278,74 zł. W roku przyszłym wynosić one będą miesięcznie 290,36 zł. W 2015 r. jego zobowiązania z tytułu składek ZUS będą więc wyższe o 11,62 zł miesięcznie, co w skali całego roku stanowić będzie kwotę 139,44 zł. 3. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorcy Wyższa kwota minimalnej płacy podwyższy też najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi przewidzianej w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla przypomnienia, przedsiębiorcy tacy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne (przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy) od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca tego roku podstawa ta dla tych osób nie może być niższa od kwoty 504 zł (30% z zł). Przyjmując, że przepisy w zakresie omawianej ulgi nie ulegną zmianie, przedsiębiorcy korzystający z takiej preferencji w 2015 r. będą opłacali składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 525 zł, tj. 30% z zł (tabela 2). Wyższa podstawa wymiaru tych składek niewątpliwie zwiększy ich koszt. W przyszłym roku przedsiębiorcy zapłacą w każdym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w kwocie wyższej o 21 zł. W bieżącym roku przedsiębiorca korzystający z omawianej preferencji miesięcznie reguluje je za siebie w wysokości 160,78 zł, gdzie w przyszłym roku będzie je opłacał w każdym miesiącu w kwocie 167,47 zł, tj. wyższej o 6,69 zł. W stosunku więc do 2014 r. - za cały 2015 r. - zapłaci je w kwocie wyższej o 80,28 zł (2.009,64 zł ,36 zł). Dla wszystkich powyższych wyliczeń przyjęto, iż obowiązującą przedsiębiorcę stopą procentową składki wypadkowej jest 1,93%. Składki na ubezpieczenia społeczne od ustalonej we wskazany sposób podstawy wymiaru (tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Z ulgi tej mogą korzystać pod warunkiem, że: - nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, - nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 8

9 Prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru nie mają m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Wymienione osoby prowadzące pozarolniczą działalność składki na te ubezpieczenia opłacają od podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2014 r. minimalna podstawa ich wymiaru dla takich przedsiębiorców wynosi 2.247,60 zł, a w 2015 r. będzie to 2.375,40 zł, tj. 60% z kwoty zł (taka kwota ww. wynagrodzenia wynika z rządowego projektu ustawy budżetowej na rok druk nr 2772). Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ma też wpływ na naliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektóre osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Wynika to stąd, że podstawę ich wymiaru dla osób przebywających na takim urlopie stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Dla tej grupy osób ustawodawca wskazał jednak, że tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być: niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Stanowi tak art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych r. wynagrodzenie pracownika na poziomie minimalnym składki ZUS (w tym na FP i FGŚP) finansowane przez pracodawcę pensja minimalna (brutto) + składki ZUS (w tym FP i FGŚP) za pracownika finansowane przez pracodawcę wynagrodzenie pracownika w I roku pracy na poziomie minimalnym składki ZUS (w tym FP i FGŚP) finansowane przez pracodawcę pensja minimalna (brutto) + składki ZUS (w tym FP i FGŚP) za pracownika w I roku pracy finansowane przez pracodawcę zł 362,96 zł 2.112,96 zł zł 290,36 zł 1.690,36 zł początkującego przedsiębiorcy Podstawa wymiaru składek 2015 r. 525,00 zł 9

10 W razie pytań i wątpliwości prosimy o zwracanie się do Opiekunów Klienta. Opracowanie: DwaPlusJeden sp. z o.o. ul. Matejki Gdańsk Oddział w Gdyni: ul. Abrahama 26/ Gdynia T: T: fax Gdańsk,

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo