Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, Kalisz tel. 062/ , Ogłasza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza"

Transkrypt

1 Kalisz r SMK-VII Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, Kalisz tel. 062/ , Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent o nr rejestracyjnym PK 43997, rok produkcji 2006, pojemność silnika 1400 cm 3, przebieg km. Cena wywoławcza brutto:8.200,00 zł. Oferty na zakup należy składać w Komendzie Straży Miejskiej Kalisza Kalisz ul. Krótka 5-7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg Hyundai w terminie do 23 października 2013r. do godz.12,00 Pojazd można obejrzeć w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza w dniach od 10 października 2013r. w godzinach od 7:30-13:00 i zapoznać ze specyfikacją istotnych warunków sprzedaży. 1. Przystępujący do przetargu winien złożyć ofertę i oświadczenia zgodnie z wzorem ustalonym przez Sprzedającego dostępnym w siedzibie Sprzedającego. Oferta winna zawierać co najmniej: 1) nazwę i siedzibę oferenta, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną cenę nabycia, 4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;, 5) oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013 r, 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto BRE Bank S.A najpóźniej na dzień poprzedzający termin końcowy składania ofert. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na konto wskazane przez oferenta. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 3. Sprzedający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 366/2013 z dnia 31 lipca 2013 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę składników majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kalisza. Dodatkowo poucza o treści przepisów 14 i 17 ww. Zarządzenia. Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kalisza WO z dnia r dla Komendanta Straży Miejskiej. 4. Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą samochodu pokrywa nabywca. 5. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 23 października 2013r. o godzinie 13: Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

2 SMK-VII Straż Miejska Kalisza SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY dotycząca postępowania na: Przetarg Hyundai Specyfikację zatwierdzono:

3 1. Nazwa, adres, inne dane Sprzedającego. Straż Miejska Kalisza z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Krótkiej Kalisz Godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek: NIP: REGON: Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie sprzedaży samochodu: Straż Miejska Kalisza ul. Krótka 5-7, Kalisz Telefon: (0-62) Fax: (0-62) Osoba do kontaktu: Andrzej Janowski, 2. Podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 366/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę składników rzeczowych majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kalisza. W sprawach nieuregulowanych w ww. Zarządzeniu i niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kalisza WO z dnia r dla Komendanta Straży Miejskiej. 3. Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Hyundai Accent o numerze rejestracyjnym PK 43997

4 3.1 Dane identyfikacyjne pojazdu: marka - Hyundai model - Accent wersja M51 rok produkcji rodzaj samochód osobowy, kolor granatowy instalacja gazowa, numer identyfikacyjny (VIN) NLHCM41AP6Z wskazanie drogomierza km, okres eksploatacji od , dop. masa całk kg., rodzaj nadwozia - limuzyna 4-drzwiowa (sedan), rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk), pojemność / moc silnika 1399 ccm/71,3kw). 3.2 Wyposażenie: immobilizer, komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, szyby przednie regulowane elektryczne, szyby przyciemniane, centralny zamek, instalacja LPG 3.3 Ogumienie: - przednie lewe/prawe MILESTONE 185/65 R14 tylnie lewe/prawe- STOMIL OLSZTYN 175/70 R14 4. Cena wywoławcza brutto wynosi 8 200,00 zł (osiem tysięcy dwieście zł.). Cenę ustalono na podstawie: - wyceny Rzeczoznawcy PZM na podstawie średnich cen rynkowych z katalogu Pojazdy Samochodowe- Wartości Rynkowe VII Miejsce i tryb składania ofert do przetargu publicznego (pisemnego): Oferty na zakup należy składać w Komendzie Straży Miejskiej Kalisza, Kalisz, ul. Krótka 5-7, w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem Przetarg Hyundai w terminie do 23 października 2013r. do godz. 12,00

5 Oferta i oświadczenia winny być zgodne z wzorem ustalonym przez Sprzedającego dostępnym w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza.Oferta winna zawierać co najmniej: 1) nazwę i siedzibę oferenta, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną cenę nabycia, 4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;, 5) oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 366/2013 z dnia 31 lipca 2013 r 6. Wadium Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego na konto BRE Bank S.A najpóźniej na dzień poprzedzający termin końcowy składania ofert. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na konto wskazane przez oferenta. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; 2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w 15 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę. 2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia pisemnie oferenta. 7. Opłaty i koszty związane z przetargiem Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą samochodu pokrywa nabywca. 8. Pozostałe ustalenia Pojazd można obejrzeć w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza w dniach od r. w godzinach od 7:30-13:00.Otwarcie ofert nastąpi 23 października 2013r. o godzinie 13,00 Organizator zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy, następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży. Załączniki: 1. Oferta na zakup samochodu i oświadczenie 2. Zarządzenie Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013r 3. Umowa kupna- sprzedaży

6 Miejscowość i data:... Oferta na zakup samochodu..... Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba): PESEL/ NIP... Tel.... Ja niżej podpisany oświadczam, że: - zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży - akceptuję warunki udziału w w/w przetargu, - zapoznałem się i akceptuję treść umowy sprzedaży - zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki z rezygnacji oględzin* - zapoznałem się z Zarządzeniem 366/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2013r. - zobowiązuje się do pokrycia wszystkich należności związanych z przeniesieniem praw własności Składam ofertę zakupu za kwotę : zł (słownie złotych..... ) Uznaję się za związanego niniejszą ofertą do dnia r. W załączeniu dowód wpłaty wadium. Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny oraz wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości, w zakresie informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego. * niepotrzebne skreślić podpis W przypadku nie wybrania mojej oferty, bankowego. proszę o zwrot wpłaconego wadium na podany nr konta. podpis

7 UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU zawarta w dniu w Kaliszu pomiędzy: Strażą Miejską Kalisza ul. Krótka Kalisz NIP: REGON: reprezentowanym przez: Komendanta Straży Miejskiej Kalisza-Dariusza Hybś zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym Panem/Panią... legitymującym się dowodem osobistym seria.. nr.. wydanym przez... zamieszkałym.... zwanym w treści umowy Kupującym, o następującej treści: Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Sprzedającego wyboru złożonej przez Kupującego oferty zakupu samochodu osobowego. 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego: marki Hyundai Accent nr rejestracyjny PK rok produkcji 2006 nr identyfikacyjny (VIN): NLHCM41AP6Z005010, przebieg: km. a 2 Sprzedający oświadcza, że: 1. pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność; 2. samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 3 Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w 1 pojazd. 4 Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono na kwotę... zł słownie..., z czego zł stanowiło wadium zaliczone na poczet zaoferowanej ceny wpłacone w dniu... oraz pozostała część kwoty należnej do zapłaty w wysokości... zł wpłacone na konto Straży Miejskiej Kalisza BRE Bank S.A Sprzedający potwierdza, że całość uzgodnionej ceny sprzedaży pojazdu została uiszczona przelewem na konto bankowe sprzedającego.

8 5 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: a) dowód rejestracyjny pojazdu, b) gwarancję i książkę przeglądów, c) książkę serwisową LPG, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej, karta gwarancyjna na zamontowany gazowy układ zasilania, poświadczenie wykonania i zbadania zbiornika LPG 3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w 1 niniejszej umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 7 Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAWCA: KUPUJĄCY:

9

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo