Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5"

Transkrypt

1 Pytanie 1 Uprzejmie proszę o informację dotyczącą zakupu środka transportu rozważam złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania "Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa". Czy w ramach środka "podejmowanie i rozwój usług działalności gospodarczej w sferze usług" istnieje możliwość: 1. zakupu środka transportu (samochodu w wyłączeniem osobowego) Zdaniem SWP tak, 2. czy pojazd musi być zakupiony od osoby prowadzącej działalność gospodarczą (salon, komis), czy istnieje możliwość zakupu od osoby prywatnej Zgodnie z 19 ust.1 wysokość poniesionych kosztów innych niż nakłady rzeczowe ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego 3. w przypadku zakupu od osoby prywatnej dokumentem zakupu będzie umowa (czy umowa jest dokumentem spełniającym wymogi formalne) Tak, należy mieć również na uwadze zapisy 19 ust.2 4. zakup samochodu z komisu w wielu przypadkach jest możliwy w oparciu o tzw. fakturę VAT marża (czy nie ma przeciwwskazań w tym zakresie) Nie ma przeciwwskazań 5. czy zakup pojazdu w wyłączeniem osobowego wyklucza również pojazd z homologacją ciężarową producenta tzw. "kratką" Kwalifikacja kosztu samochodu jest uzależnienia od jego specjalnego przeznaczenia i celu operacji. Oczywiście powyższe zapytania dotyczą sytuacji, w której w ramach działania przedsięwzięcie spełnia wszelkie inne wymogi formalne i kryteria kwalifikujące projekt do rozpatrzenia Pytanie 2 Bardzo proszę o odpowiedź i wyjaśnienie nakładów własnych wniesionych do realizacji projektu: posiadam dużą działkę, na której w ubiegłym roku rozpocząłem budowę domu (w projekcie i dokumentacji przeznaczenie budynku jest pod cele mieszkaniowe), obecnie zamierzam zmienić całkowicie funkcjonalność działki i zainwestować w budowę i późniejszą rozbudowę gospodarstwa agroturystycznego, chciałbym przekwalifikować wybudowany dom (obecnie w stanie surowym) na budynek pod wynajem (gosp. agroturystyczne) oraz tzw. przystani dla turystów (miejsce objęte inwestycją w pobliżu trasy Bytów -Chojnice w bliskim sąsiedztwie jezioro oraz trasy rowerowe proszę o informację, w jaki sposób i w jakim wymiarze koszty poniesione do tej pory, będą mogły zostać zaliczone do ogólnych wydatków i uwzględnione w tzw. nakładach własnych Posługując się liczbowym przykładem przy założeniu, że obecny wybudowanie stanu surowego pochłonęło 100tys zł, a przekwalifikowanie (lekka modernizacja domu, jego wykończenie i wyposażenie) to kolejne 150tys. zł plus dodatkowa infrastruktura 50tys. zł. Czy dodatkowa infrastruktura (nazewnictwo własne- mam tu na myśli m.in wiata garażowa dla gości, pomieszczenie biesiadne, wydzielone miejsca dla rowerzystów, plac zabaw dla dzieci) będzie kosztem kwalifikowanym? Inwestycja w przypadku pozytywnego rozpatrzenia byłaby realizowana w ramach projektu: podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa i celem jest rozwój działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem. Przy całkowitej inwestycji 300tys zł zakładając, że są to koszty kwalifikowane, z czego 100 tys. poniesione w 2011 roku, czy pomoc finansowa (max 60%) może być naliczana od wydatków ogólnych tj. 300tys, czy poniesionych dopiero teraz tj. kwoty 200tys?

2 Zgodnie z 18 ust.1 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta jeżeli budynek ten lub budowla ta zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji. Zgodnie z 17 ust.1 pkt 9 do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się nakładu rzeczowego wniesionego w formie: a) gruntu, budynku lub budowli lub b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowanych danej operacji. Pytanie 3 Czy w ramach zakresu 3: Przedsięwzięcia polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru kwalifikowalne są koszty związane z prowadzeniem turystyki i rejsów wędkarskich na morzu: - zaadoptowanie jednostek, - zakup sprzętu, - zakup jednostki na statkach morskich oraz innych łodziach, których port znajduje się na terenie SGR? Zgodnie z 20 ust. 1 do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów poniesionych poza obszarem LSROR, w związku z tym, że prawodawca wskazał w 20 ust. 2 operacje, do których nie ma zastosowanie zapis ust. 1 należy przyjąć, że operacje z zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa lub rozwoju usług na rzecz społeczności obszaru nie zostały zwolnione z tego obowiązku. Miejsce realizacji tego rodzaju operacji odnosi się do portu macierzystego jednostki. Pytanie 4 Beneficjent w ramach zakresu 3 osi 4 PO RYBY chciałby otworzyć sklep internetowy z fototapetami i innymi produktami dekoracyjnymi. Operacja polega nie tylko na sprzedaży własnych projektów i wyrobów, ale zakłada, że również inni użytkownicy za pośrednictwem sklepu mogliby sprzedawać swoje produkty, do czego potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie. - Czy kwalifikowalny jest zakup oprogramowania umożliwiającego sprzedaż produktów przez użytkowników nieprowadzących sklepu? Znowelizowane rozporządzenie zniosło wszelkie wykluczenia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. - W jaki sposób Beneficjent ma obliczyć szacunkowy zysk z prowadzenia działalności pochodzący ze sprzedaży produktów na terenie SGR, jeżeli charakter operacji z góry narzuca szerszy zakres działalności (poprzez Internet sklep zyska klientów z całego kraju i z zagranicy)? Pytanie nie zrozumiałe. Pytanie 5 Beneficjent planuje zrealizować projekt polegający na bezpłatnym wsparciu handlu rybami bałtyckimi oraz na propagowaniu wypoczynku i rekreacji na obszarze LSROR dla mieszkańców Republiki Czeskiej i Słowackiej oraz Polski południowej. Projekt polegałby na Wzmocnieniu konkurencyjności, utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez promocję obszaru objętego LSROR i popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR. Wsparcie handlu rybami bałtyckimi odbywałoby się poprzez: poszukiwanie nowych rynków zbytu, inicjowanie kontaktów w celu nawiązania współpracy pomiędzy rybakami i

3 producentami przetworów z ryb a odbiorcami z krajów Unii Europejskiej, szczególnie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, prezentację wyrobów z ryb bałtyckich, uczestniczenie w targach i zorganizowanych spotkaniach z potencjalnymi odbiorcami, nawiązanie współpracy z firmami rybnymi w LSROR, prezentację producentów towarów z ryb bałtyckich, pomoc przy pierwszym kontakcie pomiędzy hurtowniami i producentami z LSROR. Dodatkowo beneficjent przewiduje organizowanie szkoleń dla rybaków i producentów pod kątem przekazywania preferencji i oczekiwań odbiorców ryb spoza Polski. Propagowanie wypoczynku na obszarze LSROR, szczególnie poprzez turystykę, polegałoby na: - internetowej prezentacji LSROR w języku czeskim, - prezentacji bezpośredniej, - współpracy z hotelami i pensjonatami w LSROR -kontakcie z agencjami turystycznymi i pomocy przy pierwszym kontakcie z hotelami, pensjonatami, domami wczasowymi, campingami w LSROR, - pomocy czeskim i słowackim agencjom z tłumaczeniem polskich ofert, tekstów dotyczących naszego terenu. Beneficjent starałby się o uzyskanie dofinasowania na ewentualne wyposażenie biura, materiały promocyjne, stronę internetową, samochód specjalistyczny do przewozu próbek towarów. Działalność beneficjenta nie miałaby charakteru działalności handlowej, ani komercyjnej. Pomoc udzielana byłaby jedynie przy pierwszym kontakcie pomiędzy firmami i osobami pragnącymi nawiązać współpracę w zakresie handlu i usług. Pomoc dla agencji turystycznych byłaby bezpłatna. Projekt miałby charakter non-profit, finansowanie opierałoby się na dobrowolnym wsparciu finansowym od firm, które będą korzystać z pomocy beneficjenta. Czy w ramach zakresu 1: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymane atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa projekt mógłby zostać uznany za kwalifikowany? SWP nie może odnieść się w sposób konkretny na tak zadane pytanie, gdyż opisana operacja może być elementem prowadzonej działalności gospodarczej a więc rodzić podejrzenia sztucznego tworzenia warunków uzyskania pomocy. Pytanie 6 Beneficjent w ramach operacji zakresu 3 osi 4 PO RYBY chce uzyskać pomoc na rozwój działalności gospodarczej, w tym na zakup budynku, w którym ta działalność miałaby być prowadzona. Jednak jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowania jest dokument zaświadczający o prawie do władania obiektem, w którym prowadzona będzie działalność. Czy wobec tego kupno budynku jest w praktyce niemożliwe, czy też Wnioskodawcy nie dotyczy zapis o załączeniu ww. dokumentu? W spisie załączników we wniosku o dofinansowanie w pkt. 4 kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji widnieje zapis: w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji. Pytanie zostanie skierowane do IZ. Pytanie 7 W nowelizacji rozporządzeniu z 15 października 2009r. w 6 ust. 1 pkt 1 mowa jest, że nie mogą być realizowane inwestycje melioracyjne dotyczące obiektów chowu i hodowli ryb. Wg nowelizacji inwestycji melioracyjnych nie można prowadzić na terenach, na których prowadzono chów lub hodowlę ryb. Jak rozumieć sformułowanie: tereny, na których

4 prowadzono chów lub hodowlę ryb? Czy oznacza ono wyłącznie teren pod wodą czy też obszar całego gospodarstwa wodnego? Zdaniem SWP obszar całego gospodarstwa. Pytanie 8 Beneficjent prowadzi działalność związaną z wynajmem domków letniskowych. Znajdujące się w nich strome schody nie są przystosowane dla dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych, przez co Wnioskodawca traci klientów i nie może w pełni wykorzystać potencjału swojego ośrodka (domki przeznaczone dla rodzin/większej ilości osób nie są wynajmowane lub nocują w nich pojedyncze osoby). Czy w ramach zakresu 3 kwalifikowalne są przebudowa lub budowa nowych schodów? Realizacja operacji wpłynęłaby na rozwój prowadzonej działalności, na wzrost jej opłacalności, przyczyniłaby się do pozyskania nowych klientów: rodzin z małymi dziećmi, osób w podeszłym wieku. Mając na uwadze zakres operacji kwalifikowalność może budzić wątpliwości, gdyż nie wpisuje się bezpośrednio do rozwoju usług rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Pytanie 9 Beneficjent dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej chciałby nabyć samochód dostawczy na zasadzie leasingu. W umowie byłby zapis o przeniesieniu na niego własności auta po spłacie ustalonych rat. a. W jaki sposób ustalić koszty leasingu? Czy do zestawienia rzeczowo finansowego należy wpisać wartość całej umowy czy poszczególnych rat? b. Czy beneficjent musi stać się właścicielem samochodu przed końcem 2015r? Jeżeli nie, to, w jaki sposób rozliczyć raty leasingowe, które beneficjent będzie spłacał po zakończeniu programu RYBY? Należy odnieść się do zapisów 17 pkt 7 i 8 rozporządzenia. Pytanie 10 Czy umowa kupna sprzedaży urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności (brak faktury na zakup sprzętu) jest wystarczającym dokumentem finansowym potwierdzającym koszty beneficjenta? Tak, należy mieć również na uwadze zapisy 19 ust.2 Pytanie 11 Beneficjent chce zrealizować operację polegającą na wynajmie domków letniskowych. W tym celu zamierza kupić domki, a następnie ustawić je na działce. W jaki sposób traktować zakup takich domków, które nie będą powiązane z gruntem, a ich ustawienie wymaga jedynie zgłoszenia - jako zakup budynków czy też takie działanie można rozumieć jako zakup sprzętu? Jeżeli operacja wymaga robót podlegających zgłoszeniu to należy takie roboty traktować, jako roboty budowlane zgodnie z prawem budowlanym. Pytanie 12 Beneficjent chce stworzyć muzeum, w którym prezentowana byłaby roślinność ogrodowa z terenów objętych LSROR oraz z obszarów leżących poza naszym terenem. W obiekcie, oprócz tematyki ogrodniczej będą mogły powstać wystawy pokazujące lokalną kulturę np. dawne rolnictwo, twórczość lokalną w nowoczesnej odsłonie jasnej dla najmłodszych pokoleń. Nie będzie to prezentowane na zasadzie zwykłego skansenu, ale dołączone zostaną

5 do tego prezentacje multimedialne, filmy pokazujące np. dawne działanie użytkowe ważniejszych eksponatów, oraz jasne opisy w języku polskim, niemieckim i angielskim. a. Czy stworzenie części muzeum, w której pokazywano by roślinność spoza obszaru SGR, byłoby kwalifikowalna? Beneficjent chce prezentować taką roślinność w o wiele mniejszym stopniu niż rodzimą. Celem tego zbiegu jest uatrakcyjnienie i urozmaicenie wystaw. Czy muzeum zakłada podział powierzchni dla roślinności obszaru LSROR i dla roślinności z poza obszaru? b. Czy nazwa obiektu, który powstanie w ramach operacji ma wpływ na jego kwalifikowalność? Beneficjent, chce, aby miejsce, w którym będzie wystawiana roślinność, nosiło nazwę galerii (choć działającej na zasadzie muzeum i skansenu), natomiast w rozporządzeniu taki termin nie widnieje. Zdaniem SWP tak, kwalifikowalne zgodnie z 3 ust. 1 pkt 8 to muzea, izby regionalne, izby pamięci lub skanseny, galerie nie. c. Czy kwalifikowalny jest zakup roślin, które byłyby prezentowane w muzeum? Czy pytanie dotyczy tylko roślinności z poza obszaru? d. Czy kwalifikowalne byłoby również zagospodarowanie terenu na parking dla odwiedzających? Jeżeli przedstawiony zakres jest warunkiem niezbędnym wynikającym z decyzji prawnych do otrzymania zezwolenia na użytkowanie obiektu to zdaniem SWP tak. Pytanie 13 Małżeństwo chce w jednym budynku, który ma zostać wybudowany w ramach wniosku o dofinansowanie, otworzyć dwa zupełnie inne zakłady: pensjonat i poradnię psychiatryczną. Każde z partnerów prowadziłoby osobną działalność. Czy złożenie przez nie dwóch osobnych wniosków, zwłaszcza, jeśli chodzi o element budowy obiektu, będzie traktowane, jako sztuczne dzielenie projektu? Koszty budowy mogą być kwalifikowane proporcjonalnie w obu wnioskach np. stosując stosunek powierzchni objętej wnioskiem do powierzchni całkowitej budynku. Pytanie 14 Beneficjent prowadzi działalność związaną z wypoczynkiem. Część świadczonych przez niego usług jest odpłatna (hotel, restauracja, salon spa), a część atrakcji została udostępniona bezpłatnie i mogą z nich korzystać nie tylko goście hotelowi, ale każdy odwiedzający. Czy stworzenie ścieżki zdrowia wraz z budową infrastruktury wokół tej ścieżki (stworzenie miejsc do wypoczynku) udostępnionej nieodpłatnie dla wszystkich zwiedzających jest kwalifikowalna dla beneficjenta w ramach zakresu 1.? Pytanie zostanie przesłane do konsultacji z IZ. Pytanie 15 Czy w ramach rewitalizacji miejscowości możliwy jest remont dróg wewnętrznych, czyli dróg niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych? Chodzi min. o drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców. Zdaniem SWP nie. Pytanie 16 Proszę o odpowiedź na pytanie czy w ramach operacji polegającej na ochronie środowiska (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych oraz zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych

6 szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000) możliwe jest dofinansowanie operacji polegającej na remoncie pomieszczeń i zakupie niezbędnego wyposażenia myjni dla jachtów wraz z zapleczem warsztatowym? Planowane działanie ma na celu ochronę wód jeziora Charzykowskiego graniczącego z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie a co za tym idzie wód, przez które przepływa rzeka Brda. W chwili obecnej duża część jachtów stacjonujących w porcie jachtowym w Charzykowach czyszczona jest na wodzie przy użyciu środków chemicznych. Profesjonalna myjnie miałaby zapobiegać m.in. takim działaniom. Zdaniem SWP nie gdyż operacja nie przyczynia się bezpośrednio do zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych oraz zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 Pytanie 17 Czy w ramach operacji II polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej? Podmiot prowadzący chów i hodowle ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych może ubiegać się o wsparcie na budowę magazynu płodów rolnych (zaplecze dla wytwórni mączki rybnej)? Zdaniem SWP odpowiedź uzależniona jest od kwalifikowalności tej operacji w ramach osi 2.

Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat.

Zdaniem SWP tak, pamiętać jednak należy o zachowaniu operacji przez okres 5 lat. Pytanie 1 Czy Beneficjent, który ma zarejestrowaną działalność pod numerami Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Krajowej Klasyfikacji Narodowej może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PO RYBY,

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta

Poradnik beneficjenta Poradnik beneficjenta osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie Spis treści I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Wypełnia pracownik LGR Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól 4.1. 4.3., w zależności od sektora, którego przedstawicielem jest

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE Katowice 2008 1 SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I WSTĘP...5 2. ROZDZIAŁ II AGROTURYSTYKA...6

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kwalifikator wniosków

Kwalifikator wniosków Kwalifikator wniosków Celem kwalifikatora jest ułatwienie przedsiębiorcom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego do Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo