Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne"

Transkrypt

1 1 z :30 Autor: Tytuł: Zofia Skonieczna Wydatki na cele rehabilitacyjne Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne istnieje od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu, m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Możliwość skorzystania z tej ulgi dotyczy podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy). 1. Wprowadzenie Odliczenie z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych, jak również rozliczającym się w formie ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) u.z.p.d.o.f. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego odliczają wydatki na cele rehabilitacyjne od przychodów, a nie od dochodu, chyba że jednocześnie uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (wtedy dokonują odliczeń według uznania bądź od przychodów, bądź od dochodu albo częściowo od przychodów, a częściowo od uzyskanego dochodu). 2. Zakres podmiotowy W prawie podatkowym nowelą do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104, poz z późn. zm.) z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r., określono, jakie osoby należy uznać za osoby niepełnosprawne. Zgodnie z nimi, przez osoby zaliczone do: 1) I grupy inwalidztwa należy rozumieć odpowiednio osoby w stosunku, do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo b) znaczny stopień niepełnosprawności, 2) II grupy inwalidztwa należy rozumieć odpowiednio osoby w stosunku, do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: a) całkowitą niezdolność do pracy albo b) umiarkowany stopień niepełnosprawności. Bliższe określenie pojęcia znacznego stopnia niepełnosprawności, umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz szczególne zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do dorosłych podaje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 182) u.r.z.s. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1 u.r.z.s.). Obecnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych (art. 4 ust. 2 u.r.z.s.). Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku (art. 4a ust. 1 u.r.z.s.) Jak już wyżej wspomniano, z ulgi rehabilitacyjnej mogą również korzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, a mianowicie: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice

2 2 z :30 współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. W 2012 r., tak samo jak w latach , odliczenie jest możliwe, jeśli kwota rocznego dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekroczy 9120 zł. Limit ten dotyczy również podatników opodatkowanych ryczałtowo (art. 11 ust. 2 u.z.p.d.o.f.). Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach; 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową; 3) orzeczenia o niepełnosprawności) osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 26 ust. 7d u.p.d.o.f.). Trzy stopnie niepełnosprawności, tj.: 1) znaczny, 2) umiarkowany, 3) lekki ustawodawca ustalił w art. 3 ust. 1 u.r.z.s. Podatnik nie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności wystawionej przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia, nie mógłby odliczyć od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1993 r., III SA 830/96, Monitor Podatkowy 1998, nr 7, s. 218). 3. Zakres przedmiotowy Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wydatki rehabilitacyjne to wydatki związane z przywracaniem w możliwie wysokim stopniu sprawności organizmu oraz przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do czynnego udziału w życiu społecznym (wyrok NSA z dnia 27 listopada 1996 r., SA/Łd 2682/95). Należy pamiętać o tym, że ustawodawca, ustanawiając ulgę rehabilitacyjną, miał na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w usamodzielnieniu się i pokonaniu barier, związanych z trudnościami wynikającymi ze schorzeń. Nie oznacza to jednak, iż każdy wydatek dokonany przez osobę niepełnosprawną i związany z zaspokajaniem przez nią potrzeb życia codziennego i ułatwianiem wykonywania codziennych czynności, może być uznany za wydatek objęty ulgą, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Ulgą tą objęte są bowiem tylko te wydatki, których poniesienie jest konieczne, aby osoba niepełnosprawna mogła samodzielnie egzystować w sposób jak najbardziej zbliżony do egzystencji osób zdrowych. Pomoc w postaci ulgi podatkowej nie dotyczy zaś tych obszarów życia i tych wydatków, które są ponoszone przez tę osobę na zaspokojenie potrzeb, które - mimo niepełnoprawności - jest ona w stanie zaspokoić samodzielnie bez żadnych utrudnień (wyrok NSA z dnia 4 listopada 2009 r., II FSK 881/08). Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104, poz z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2001 r. przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej wprowadzono bezpośrednio do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a u.p.d.o.f. określono wydatki ponoszone na cele rehabilitacyjne Przepisy u.p.d.o.f. odnoszą się do podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym na mocy art. 11 ust. 2 u.z.p.d.o.f. stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość wydatków podlegających odliczeniu nie jest ograniczona limitem kwotowym, tzn. podlega odliczeniu w wysokości faktycznie poniesionego wydatku, pod warunkiem posiadania dowodu poniesienia. Podatnik nie może być pozbawiony prawa do odliczeń omawianych wydatków, o ile wydatki te zostaną udokumentowane (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 lutego 2009 r., I SA/Gl 901/08, wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., II FSK 1373/05). Są też wydatki, których odliczenie nie jest co prawda limitowane, jednak prawo skorzystania z ulgi w podatku dochodowym przysługuje ograniczonej grupie podatników, np. przewóz innymi środkami transportu niż karetka przyznaje prawo do ulgi jedynie osobom niepełnosprawnym zaliczonym do I lub II grupy inwalidztwa i podatnikom ponoszącym wydatki na przewóz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. W sprawie limitu ulgi rehabilitacyjnej przysługującej rodzicom niepełnosprawnego dziecka

3 3 z :30 wypowiedział się WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 20 listopada 2007 r., I SA/Gd 831/07, który stwierdził, że rodzicom mającym na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko przysługuje jeden wspólny limit odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne tego dziecka, inaczej aniżeli w przypadku, gdyby osobą niepełnosprawną było zarówno dziecko pozostające na utrzymaniu, jak też jedno z rodziców. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zaś od dnia 1 stycznia 2011 r. - również zakładu aktywności zawodowej, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Jeżeli wydatki byłyby częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładu aktywności zawodowej albo zwróconą z jakichkolwiek innych środków Wydatki nie limitowane Do wydatków nie limitowanych, z których skorzystać może niemal każda osoba niepełnosprawna, należy zaliczyć wydatki na: 1) Adaptację i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Ustawodawca nie konkretyzuje co to są potrzeby wynikające z niepełnosprawności, dlatego też przy kwalifikowaniu wydatków należałoby się kierować konkretnymi sytuacjami. Z pewnością nie będą to wydatki na wyżywienie, opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną (por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 1996 r., SA/Łd 2728/95). Natomiast unowocześnienie mieszkania np. poprzez zmianę ogrzewania, czy wydatek na urządzenie czyszcząco-filtrujące mogą być podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, w zależności od konkretnego przypadku (wyrok NSA z dnia 25 września 1995 r., SA/Ka 1739/94 oraz wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 1997 r., SA/Sz 696/96). Podstawowym czynnikiem, decydującym o odliczeniu danego wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej, powinny być potrzeby osoby niepełnosprawnej, ułatwienie jej życia codziennego, a nie zapewnienie lepszego komfortu mieszkania czy budynku mieszkalnego. Adaptacja i wyposażenie dotyczy lokalu należącego do osoby niepełnosprawnej oraz osoby ją utrzymującej, jeżeli oczywiście razem zamieszkują w danym lokalu. 2) Przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie można wywodzić, że ulga przysługuje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego także dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Określone wydatki muszą być faktycznie poniesione i to na określone cele (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 lutego 2009 r., I SA/Gl 901/08). Z pewnością zakup samochodu inwalidzkiego przez osobę niepełnosprawną nie stanowi wydatku na cele rehabilitacyjne, podlegające odliczeniu od dochodu (wyrok NSA z dnia 26 października 1993 r., SA/Gd 335/93, wyrok NSA z dnia 9 czerwca 1994 r., SA/Po 284/94, wyrok NSA z dnia 30 marca 1994 r., III SA 1002/93). Wydatek na zakup samochodu osobowego nie podlega dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 u.p.d.o.f., czym innym jest bowiem sprzęt rehabilitacyjny, a czym innym środek transportu ogólnego przeznaczenia (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2009 r., I SA/Gl 1009/08). Będą natomiast wydatkami na przystosowanie, wydatki na określone części czy przeróbki np. umieszczenie pedałów gazu, hamulca czy sprzęgła na wysokości kierownicy w celu umożliwienia obsługi ręcznej. Przepisy nie określają zakresu prac, które mogą być wykonane w celu przystosowania pojazdu mechanicznego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku pojazdów mechanicznych za wydatki na cele rehabilitacyjne, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., uznane być mogą tylko i wyłącznie te wydatki, które dotyczą przystosowania pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wydatek na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów nie podlega dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 u.p.d.o.f. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 lutego 2009 r., I SA/Gd 855/08). 3) Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. zakup protez, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich), z wyjątkiem od dnia 1 stycznia 2004 r. sprzętu

4 4 z :30 gospodarstwa domowego. Wyraźne wyłączenie sprzętu gospodarstwa domowego z kategorii wydatków podlegających odliczeniu zamyka spory toczone dotychczas między podatnikami a organami podatkowymi dotyczące możliwości odliczania w ramach ulgi rehabilitacyjnej również tego rodzaju sprzętu. Na tle tych sporów wydanych zostało dotąd szereg, często sprzecznych ze sobą, orzeczeń NSA. Wydatków na zakup odkurzacza nie można odliczać od podatku, gdyż nawet jeśli oczyszcza i filtruje powietrze nie można go uznać za sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt rehabilitacyjny musi być nie tylko powiązany z rodzajem schorzenia, na które cierpi korzystający z ulgi, lecz również mieć charakter indywidualny (por. wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 1999 r. III SA 5352/98 oraz wyrok NSA z dnia 7 września 1999 r., III SA 7090/98). Sprzęt podlegający odliczeniu powinien cechować się indywidualnym przeznaczeniem i niezbędnością w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych w związku z niepełnosprawnością (wyrok NSA z dnia 22 lutego 2001 r., SA/Sz 1985/99). Warunków tych nie spełnia sprzęt gospodarstwa (por. wyrok NSA z dnia 27 października 1995 r., SA/Rz 767/94), jako sprzęt ogólnego użytku przeznaczony do korzystania przez nieokreślony krąg osób. Odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku NSA z dnia 19 listopada 1999 r., I SA/Łd 1532/97, zgodnie z którym istotne jest jedynie, aby określony przedmiot niezależnie od nadanego mu symbolu SWW odpowiadał wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 24 marca 1995 r., gdzie jest mowa o wydatkach na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych". Określenie indywidualny" odnosi się jedynie do pierwszego z rzeczowników, czyli do sprzętu. W przeciwnym razie przymiotnik indywidualny", powinien być użyty w liczbie mnogiej. Wykładnia gramatyczna omówionego przepisu prowadzi do wniosku, że urządzenia, narzędzia techniczne w przeciwieństwie do sprzętu nie muszą mieć cechy indywidualności, istotne jest jedynie, aby służyły celom określonym w tym przepisie. Jak widać każdy zakup sprzętu, urządzeń czy narzędzi technicznych należy oceniać indywidualnie w ramach zdrowego rozsądku" 4) Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (por. wyrok NSA z dnia 26 lutego 1999 r., III SA 2393/98). 5) Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. 6) Odpłatność ponoszoną za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacyjno-leczniczym, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Nie uważa się za wydatki na cele rehabilitacyjne kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną za pobyt na wczasach wypoczynkowych w ośrodku sanatoryjnym. Z kolei wydatek poniesiony na leczenie operacyjne mieści się w pojęciu wydatku na cele rehabilitacyjne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 7a pkt 6 u.p.d.o.f. (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2010 r., I SA/Go 55/10). Placówki leczniczo-sanatoryjne, leczniczo-opiekuńcze i pielęgnacyjno-opiekuńcze to zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) placówki, które wykonują świadczenia zdrowotne w zakresie, m.in. leczenia, rehabilitacji leczniczej czy też opieki nad niepełnosprawnymi; przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu. Zakład rehabilitacji leczniczej udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zakład opiekuńczo-leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, (od dnia 18 września 2010 r. - produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. Nr 107, poz. 679), pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób. Nie uprawnia do ulgi pobyt w zakładach powołanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca

5 5 z : r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz późn. zm.) Cel i zakres działań zakładów powołanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest inny. Nie jest przy tym sprawą drugorzędną, dla zaliczenia konkretnego zakładu do kategorii podmiotów, których świadczenie usług uprawnia do odliczeń, kwestia podstaw prawnych działalności placówki. Przeciwnie, dla konstrukcji odliczeń od dochodów - będących w rozpatrywanym przypadku formą rekompensaty podatkowej zwiększonych kosztów funkcjonowania osób niepełnosprawnych - niezbędna jest ścisła interpretacja warunków uprawniających do ulgi. Dowolność w tej kwestii prowadziłaby do nieuprawnionego kwalifikowania wydatków z punktu widzenia ich odliczenia (wyrok NSA z dnia 25 listopada 2009 r., II FSK 1007/08). Zabieg chirurgiczny jako zabieg rehabilitacyjno-usprawniający podlega odliczeniu od dochodu w rozumieniu przepisów regulujących zasady i warunki odliczeń od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię. Istotne znaczenie mają również zabiegi chirurgiczne zmierzające do przywrócenia ograniczonych funkcji (wyrok NSA z dnia 17 października 1996 r., SA/Sz 2668/95). 7) Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. 8) Opłacanie tłumacza języka migowego sytuacja ta dotyczy osoby niepełnosprawnej głuchej lub głuchoniemej. 9) Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono warunek, zgodnie z którym ulga z tytułu tego rodzaju wydatków przysługuje, jeśli dzieci nie ukończyły 25 roku życia. Niezależnie od stopnia orzeczonego inwalidztwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ustawodawca umożliwia odliczenie ww. wydatków w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne. 10) Odpłatny konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Dotyczy to również przewozu innymi środkami transportu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa), a ponadto dzieci osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat. Dla odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne należy udowodnić, iż podatnik utrzymuje osobę niepełnosprawną. Utrzymywać tj. zapewnić środki do życia, ponosić koszty związane z czyimś wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami (wyrok NSA z dnia 12 lipca 2000 r., I SA/Lu 535/99). 11) Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: a) na turnusie rehabilitacyjnym, b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacyjno-leczniczym, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia Wydatki limitowane Następna grupa wydatków na cele rehabilitacyjne, to koszty których odliczenie ustawodawca limituje. Są to: 1) Wydatki na opłacenie przewodników, towarzyszących samotnym osobom niewidomym I i II grupy oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonym do I grupy inwalidztwa. Podatnik będący osobą niewidomą, nie może korzystać dodatkowo z podwójnej ulgi z tego samego tytułu, tj. opłacenia przewodnika w jednym przypadku jako osoba niewidoma, a w drugim jako osoba niepełnosprawna (wyrok NSA z dnia 10 września 1998 r., I SA/Kr 1468/97). Korzystanie przez osobę niewidomą z usług nieznanych osób i odwzajemnianie się im drobnymi upominkami, czy też kwotami nie może być uznane za korzystnie z przewodnika w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 7 u.p.d.o.f. (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 września 2009 r., I SA/Gl 901/08). W latach limit ulgi został określony kwotowo w wysokości 2280 zł. 2) Wydatki na utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika.

6 ydatki na cele rehabilitacyjne - Skonieczna Zofia - ABC nr z :30 Od dnia 1 stycznia 2011 r. ulga ta dotyczy osób niewidomych i niedowidzących zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa z tytułu wydatków na psa asystującego, o którym mowa w u.z.r.s. Wydatki z tego tytułu odlicza się na zasadach określonych w pkt 1. Niezbędnym warunkiem skorzystania z odliczenia poniesionych wydatków na utrzymanie psa przewodnika (po dniu 1 stycznia 2010 r. psa asystującego) jest posiadanie i utrzymywanie takiego psa przez osobę niewidomą (niedowidzącą). Podatnik nie jest zobligowany do dokumentowania kosztów wydatkowanych na utrzymanie tego psa, lecz jedynie do wykazania, że psa takiego posiada, a zatem i utrzymuje. Chodzi tu o sytuację, w której pies ten stale jest utrzymywany w gospodarstwie domowym osoby niewidomej, ponoszącej z tego tytułu koszty jego utrzymania (wyrok NSA z dnia 2 września 2003 r., I SA/Wr 1002/01). 3) Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, jak również samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do lat 16) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W latach limit ulgi został określony kwotowo w wysokości 2280 zł. W sytuacji jeżeli oboje małżonkowie, zaliczeni do I lub II grupy inwalidztwa, są właścicielami tego samego samochodu np. w związku z małżeńską wspólnotą majątkową, to obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, pod warunkiem, że samochód ten wykorzystują dla swoich potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Jeżeli niepełnosprawny podatnik ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne do lat 16 ulga ta nie może przekroczyć ww. limitu kwotowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie warunkują prawa do tej ulgi posiadaniem prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną. Zabiegami leczniczo - rehabilitacyjnymi w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f. są działania mające na celu leczenie, oraz działania w celu wyrobienia u osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną, tych sprawności i przystosowanie ich do normalnego życia. Już samo korzystanie z leczenia szpitalnego, udokumentowanego kartą leczenia szpitalnego, należy uznać za spełnienie wymogu uprawdopodobnienia poniesienia wydatków na zabiegi lecznicze, uprawniające do dokonania odliczenia (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2010 r., III SA/Wa 1506/09). Za zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w rozumieniu ww. przepisu u.p.d.o.f. nie można uznać pływania, czy też spacerowania. Przez rehabilitację należy rozumieć przywracanie choremu aktywności i przystosowywanie go do nowych warunków. Zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne to pewien celowy zespół działań medycznych i usprawniających fizycznie, służący rehabilitacji chorego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 września 2009 r., I SA/Gl 901/08). Ustawodawca rozróżnia pojęcia: rehabilitacja i leczenie, skoro np. w art. 26 ust. 7a pkt 15 lit. a u.p.d.o.f. używa sformułowania "turnus rehabilitacyjny"- chociaż organizowane są również - "turnusy leczniczo-rehabilitacyjne". Uprawnia to do stwierdzenia, że ustawodawca w art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f. wskazał na takie zabiegi leczniczorehabilitacyjne, gdzie następuje połączenie leczenia i rehabilitacji (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2010 r., I SA/Rz 900/09). 4) Wydatki poniesione na leki w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podatnik nie może odliczać wszystkich zakupionych leków. Warunkiem dopuszczającym odliczenie wydatków na leki jest posiadanie zaświadczenia lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonych leków przez osobę niepełnosprawną (por. wyrok NSA z dnia 13 listopada 1998 r., III SA 1044/97). Przykładowe rozliczenie wydatków poniesionych na leki przez osobę niepełnoprawną w 2011 r. (limit 100 zł) ilustruje poniższa tabela: Faktyczne Odliczenia od dochodu Miesiąc Faktyczne wydatki minus 100 zł wydatki na leki za 2011 r. Styczeń 200 zł 100 zł 200 zł 100 zł = 100 zł

7 7 z :30 ń c ń Luty 300 zł 200 zł 300 zł 100 zł = 200 zł Marzec 170 zł 70 zł 170 zł 100 zł = 70 zł Kwiecie 100 zł 0 zł 100 zł 100 zł = 0 zł Maj 80 zł kwota mniejsza niż 100 zł Czerwie 160 zł 60 zł 160 zł 100 zł = 60 zł Lipiec 350 zł 250 zł 350 zł 100 zł = 250 zł Sierpień 140 zł 40 zł 140 zł 100 zł = 40 zł Wrzesie 180 zł 80 zł 180 zł 100 zł = 28 zł Razem 1680 zł 800 zł Jak wynika z powyższego wyliczenia, podatnik w 2012 r. w zeznaniu za poprzedni rok może odliczyć od dochodu wydatki na leki w łącznej kwocie 800 zł, przy faktycznie poniesionych kosztach w wysokości 1680 zł. Przepisy nie określają górnej granicy odliczeń na zakup leków. W przypadkach gdy ustawodawca limituje wydatki z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, limity te dotyczą również korzystających z tej ulgi podatników opodatkowanych na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podstawą do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków. Nie ma żadnych konkretnych wymogów, co do formy takiego dowodu wystarczy, że będzie z niego wynikało, iż podatnik dany wydatek poniósł Na przykład potwierdzeniem zakupu danego leku będzie faktura wydana przez aptekę; wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem mieszkania muszą być udokumentowane, ale nie jest wymagana faktura wystawiona przez podatnika VAT. Istotne jest, aby z treści dokumentów warunkujących odliczenie, wynikało, że dotyczą one roku podatkowego, w którym dokonano wydatku uprawniającego do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej (tak wyrok NSA z dnia 22 listopada 2006 r., II FSK 1313/05). Jeżeli chodzi o wydatki na: opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa; utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika oraz używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, to można odliczyć od dochodu wydatkowane na te cele kwoty bez ich dokumentowania, ale tylko do wysokości limitu. By mieć prawo do odliczenia ponoszonych wydatków z tytułu opłacania przewodnika osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, osoba niepełnosprawna musi faktycznie korzystać z pomocy przewodnika i ponosić z tego tytułu koszty. Sam fakt, iż podatnik został zaliczony do I grupy inwalidztwa narządu wzroku nie uprawnia go do korzystania z ulgi podatkowej. Ulga nie przysługuje bowiem z tytułu inwalidztwa określonego stopnia, ale z tytułu korzystania z usług przewodników - co oznacza, że ten fakt musi rzeczywiście mieć miejsce, a ponadto polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków - co z kolei oznacza, że podatnik może odliczyć tylko te wydatki, które faktycznie poniósł, przy czym możliwość ich zrekompensowania w postaci ulgi została ograniczona do wskazanej w art. 26 ust. 7a pkt 7 u.p.d.o.f. kwoty 2280 zł. Przewodnikiem osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7 u.p.d.o.f. będzie każdy, z czyjej pomocy korzysta osoba niepełnosprawna, w sytuacji, gdy ze względu na charakter i stopień swojej niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym dostaniem się w określone miejsce (poruszaniem się w określonej przestrzeni, czy np. załatwianiem spraw wymagających jej osobistego uczestnictwa). Pozwala to przyjąć, że kategorią tą będą objęte nie tylko osoby, które stale, na podstawie umowy, świadczą taką pomoc osobom niepełnosprawnym, ale także osoby niezwiązane żadną umową z niepełnosprawnym podatnikiem, często nawet nieznane mu i przygodnie spotkane, które tego rodzaju pomocy udzielają sporadycznie i okazjonalnie, z uwagi na potrzeby konkretnej sytuacji (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 marca 2010 r., I SA/Wr 10/10). Organ podatkowy ma prawo zwrócić się do podatników dokonujących tego rodzaju odliczenia o przedstawienie stosownych dokumentów uprawniających do ww. odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 7d u.p.d.o.f. Ustawodawca nie wymaga dokumentowania ponoszonych wydatków, co nie oznacza jednak, że podatnik może skorzystać z ulgi bez konieczności ponoszenia wydatków

8 ydatki na cele rehabilitacyjne - Skonieczna Zofia - ABC nr z :30 na wskazane cele oraz bez obowiązku udowodnienia faktu ich poniesienia (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2008 r., I SA/Bk 246/08). Omawiane odliczenia, choć limitowane, nie przysługują każdej osobie, a jedynie tej osobie, która faktycznie poniosła przedmiotowy wydatek. W konsekwencji, w przypadku wykazania przez urząd skarbowy w postępowaniu dowodowym, że podatnik w rzeczywistości nie poniósł wydatków na opłacenie przewodników, organ podatkowy ma podstawy do zakwestionowania prawa podatnika do dokonanych przez niego odliczeń (odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 29 stycznia 2003 r. na interpelację poselską). Od dnia 1 stycznia 2011 r. przepis art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f. został zmieniony. Nadal zasadą jest, że w przypadku wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, które są limitowane, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczorehabilitacyjnych. Zgodnie z art. 26 ust. 7c u.p.d.o.f. podatnik nie ma obowiązku udokumentowania wydatków na opłacenie przewodnika i używanie samochodu, lecz powinien on liczyć się z koniecznością wykazania uprawnienia do skorzystania z ulgi i w sposób wiarygodny uprawdopodobnić fakt poniesienia spornych wydatków (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 września 2009 r., I SA/Gl 901/08) Dz.U : art. 26 ust. 1 pkt 6; art. 26 ust. 7; art. 26 ust. 7(a); art. 26 ust. 7(b); art. 26 ust. 7(c); art. 26 ust. 7(d); art. 26 ust. 7(e); art. 26 ust. 7(f); art. 26 ust. 7(g); art. 26 ust. 13(a) Dz.U : art. 11

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (limit

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym

odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.07.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.08.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Ulga rehabilitacyjna Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych,

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509 ) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.01.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatki. Zapłacić mniej fiskusowi

Podatki. Zapłacić mniej fiskusowi Podatki Zapłacić mniej fiskusowi Jakie ulgi podatkowe przysługują osobom niepełnosprawnym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy któreś z nich dotyczą samochodu? Co robić w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK Podatnicy zobowiązani są złoŝyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie: Do 2 lutego 2015 r. : PIT-16A karta podatkowa PIT-19A

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Art. 26. (375) 1. (376) Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2006 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2006 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2006 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe Ubezpieczenie społeczne - zagraniczne Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia Cele Podstawa prawna pkt 2 PIT pkt 2a PIT pkt 5 PIT pkt 6 PIT Odliczenia

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu - 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać. z ulgi rehabilitacyjnej. 229 stron wyjaśnień, porad i przepisów

Jak skorzystać. z ulgi rehabilitacyjnej. 229 stron wyjaśnień, porad i przepisów Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej 229 stron wyjaśnień, porad i przepisów Jak potwierdzić niepełnosprawność? Jakie przychody uprawniają do ulgi? Jakie wydatki można odliczyć? W jaki sposób dokumentować

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Ulga na dziecko w tym na dziecko niepełnosprawne p czyli odliczenie od podatku dochodowego z tytułu wychowywania y dziecka Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku,

- stanowisko pracy i wymagane umiejętności niezbędne do kontynuowania pracy na obecnym stanowisku lub podjęcia pracy na innym stanowisku, 6. PRZEPISY IPR 28 sierpnia 2003 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach indywidualnych programów

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa. RPO-661580- V/l O/AB RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661580- V/l O/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasiłek pielęgnacyjny Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r.

Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. * U W A G A Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko.

Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.07.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów Stan prawny: 10.02.2015 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1810) tj.

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA

PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA E-PORADNIK PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Małgorzata Niedźwiedzka, Część II: Adam Bartosiewicz, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Sławomir

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2016 ROK

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2016 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/O SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2016 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń

Bardziej szczegółowo

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT?

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Pytanie Matka samotnie wychowywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów ULGA INTERNETOWA 1 JEŻELI PŁACISZ ZA UŻYWANIE INTERNETU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ, TZW

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa wwwmfgovpl 1 Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE dla uczestników spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok

MATERIAŁY INFORMACYJNE dla uczestników spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok Urząd Skarbowy w Złotoryi Złotoryja, 15 lutego 2008 r. MATERIAŁY INFORMACYJNE dla uczestników spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów Ulga internetowa 1 Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw ulgi internetowej Kiedy możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Pułapki. w rozliczeniach z fiskusem

Pułapki. w rozliczeniach z fiskusem e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Pułapki w rozliczeniach z fiskusem Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych Preferencyjne zasady rozliczeń Rozliczenie sprzedaży nieruchomości Zasady opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA SPOŁECZNE. mgr Milena Trella

DOFINANSOWANIA SPOŁECZNE. mgr Milena Trella DOFINANSOWANIA SPOŁECZNE mgr Milena Trella REHABILITACJA Rehabilitacja w dzisiejszych czasach jest pojęciem, które zyskuje na wartości i które wyszło z ukrycia. Dotyczy zarówno ludzi niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU I. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNISIE REHABILITACYJNYM ( art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA

MIEJSKI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA MIEJSKI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Łomża dnia 07.05.2015. Rozdział I CEL PROGRAMU Celem programu jest pomoc finansowa adresowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo