I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj."

Transkrypt

1 Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji, szczegółowo opisanego w załączniku Nr 1 do SWIZ. Wyposażenie pojazdu musi być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003r Nr 32, poz.262 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby pojazd obięty był gwarancją przebiegu kilometrów co najmniej jak dla odbiorców indywidualnych na okres minimum: a) gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesiięcy, c) gwarancja na perforację elementów poszycia nadwozia wykonanych ze stali min. 60 miesięcy, d) gwarancja na zabudowę -mni.24 miesiące.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

2 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWIZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena zostanie dokonana według formuły-spełnia-nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnianie spełnia.

3 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiący załącznik Nr 2 do SWIZ-forma dokumentu orginał, 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-forma dokumentu- orginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej podmiotów gospodarczych oferta

4 musi spełniać wymagania określone w art 23 ustawy Pzp., w tym przypadku należy do ofert załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy -forma dokumentu-orginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Wystaw Artystycznych Kielce ul. Leśna 7. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych Kielce ul. Leśna 7. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

5 ZAMAWIAJACY: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 Tel Fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWO- OSOBOWEGO DLA POTRZEB GALERII BWA W KIELCACH ZATWIERDZAM: Dyrektor BWA Marian Rumin Kielce 14 luty 2011 r.

6 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 Tel Fax Adres strony internetowej : II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.). 2. Ogłoszenie o zamówieniu umieszcza się na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych a także: -na stronie internetowej Zamawiającego: -na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna7 3.Specyfikacja (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie od dnia przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronę portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) samochodu ciężarowo - osobowego posiadającego świadectwo homologacji, szczegółowo opisanego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wyposażenie pojazdu musi być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003r. Nr 32, poz.262 z późn. zm.) IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia nie dłuższy jak 12 tygodni od daty podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1) O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, c) posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

7 d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.. 3) Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą. 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego. VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNYCH WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKAŁDANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ forma dokumentu oryginał, b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - zał. Nr 3 - forma dokumentu oryginał c) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 zgodnie z zał. nr 4 forma dokumentu oryginał d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem e) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

8 f) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp., w tym przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wykonawcy występujący wspólnie składają wspólnie dokumenty określone w pkt. 1 lit.a,b,f,g Pozostałe dokumenty każdy wykonawca występujący wspólnie składa oddzielnie g) szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu. UWAGA : Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji jest forma pisemna i fax (informacje przesłane faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - art. 27 ust. 2 PZP 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść wyjaśnień zostanie umieszczona na stronie 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a informację umieści także w na stronie 4. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnione są osoby: Aneta Pędzik - Kierownik Administracji tel , w godz. od 8 00 do XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9 XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanego samochodu, z którego jednoznacznie wynika spełnienie parametrów technicznych oferowanego pojazdu w wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 5. Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach załączonych do SIWZ) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania. 6. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 9. Załączniki i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów SIWZ. Niedopuszczalne są modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji oraz warunków podanych w zapisach niniejszej SIWZ. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenie <oferta na Zakup samochodu ciężarowo- osobowego >, zaadresowanej na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7, adresem Wykonawcy tj. nazwą firmy, dokładnym adresem oraz nr faxu i telefonu oraz napisem Nie otwierać przed godz XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać do dnia 1 marca 2011 r w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 1. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową liczy się moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2011 r. o godz w siedzibie Zamawiającego XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zmówienia. cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT

10 XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Cenę oferty należy podać w złotych polskich. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena znaczenie kryterium 100 %. XVII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1) Cena ofertowa 100%. 2) Zamawiający oceni oferty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia posługując się wzorem ogólnym: najniższa cena spośród ofert ważnych wc = x 100 % cena oferty badanej 3) Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów i uznana zostanie za najkorzystniejszą ofertę. Oferta ta zostanie wybrana do realizacji. 4) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów proporcjonalnie do ceny. 5) Liczbę punktów należy liczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVIII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi Zamawiającemu w/w dokumentów, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,

11 ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może uznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej poprzez wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. ZAŁACZNIKI DO SPECYFIKACJI Nr 1 opis techniczny samochodu osobowego Nr 2 formularz OFERTA Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Nr 5 wzór umowy

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowo-osobowego o masie całkowitej do 3,5 tony o parametrach technicznych : 1. Samochód musi spełnić następujące kryteria: - samochód fabrycznie nowy z 2011roku, bezwypadkowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych - spełniać wymagania i warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy - posiadać homologację, umożliwiającą przewóz 6 osób+ ładunek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - posiadać homologację umożliwiającą na dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze UE ( stosowny dokument w tym zakresie wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z samochodem) - spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin;, wykonawca musi załączyć do oferty stosowny dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany samochód Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin - posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu (dokumenty te muszą być dostarczone przed dostawą samochodu do siedziby Zamawiającego) 2. Samochód musi spełnić poniższe wymagania w zakresie parametrów funkcjonalnotechnicznych, oraz wymagania dotyczące gwarancji, świadczenia serwisu gwarancyjnego. 3. Nadwozie: A) zamknięte z wysokim dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu B) posiadać 6 miejsc siedzących ( 3 miejsca w kabinie kierowcy oraz 3 miejsca siedzące za kabiną kierowcy jako drugi rząd siedzeń z pasami bezpieczeństwa) C) fotel kierowcy z pełną regulacją, siedzenie obok kierowcy- podwójne D) komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy E) drzwi tylne skrzydłowe, pełne F) szyby boczne za kabiną kierowcy z lewej i z prawej strony przeszklone, przyciemniane G) wyposażony w drzwi prawe boczne przesuwne, przeszklone o minimalnej szerokości 1295mm H) dopuszczalna masa całkowita samochodu do 3,5 tony I) termoizolacyjne szyby J) owiewki szyb bocznych K) długość całkowita samochodu max mm, wysokość min mm L) wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1900 mm M) rozstaw osi nie więcej niż 3700 mm N) boczne listwy ochronne O) centralny zamek sterowany pilotem P) klimatyzacja półautomatyczna Q) drugi wymiennik ciepła (wodny ) skierowany na drugi rząd siedzeń 4. Silnik,układ zasilania, skrzynia biegów: A) silnik turbo diesel o zasilaniu samoczynnym B) pojemność skokowa silnika powyżej 2400cm C) moc silnika powyżej 130 KM D) skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny

13 5. Zawieszenie i układ hamulcowy: A) zawieszenie przednie niezależne ze stabilizatorami B) oś tylna sztywna z resorem piórowym i amortyzatorami C) hamulce przednie tarczowe wentylowane D) tylne hamulce tarczowe 6. Układ kierowniczy- wspomagany 7. Bezpieczeństwo: A) poduszka powietrzna, co najmniej dla kierowcy B) pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla 6 miejsc siedzących 8. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne: A) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane B) kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach bocznych C) centralny zamek sterowany pilotem z immobiliserem D) alarm, minimum dwa komplety kluczyków z pilotem E) elektrycznie regulowane przednie szyby F) gniazdo 12 V w kabinie kierowcy G) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej H) oraz systemy ABS/ASR/ESP I) Instalacja radiowa z 4 głośnikami + CD/MP3/RDS i antena dachowa 9. Koła: A) felgi stalowe z kompletem opon letnich pełno wymiarowych plus koło zapasowe oraz 4 kompletne koła zimowe B) wszystkie opony nie mogą być starsze niż z 2010r, zastosowane rozmiary opon pojazdu muszą być zgodne ze świadectwem homologacji, C) fartuchy lub osłony przeciw błotne na wszystkie koła pojazdu Zabudowa przestrzeni ładunkowej: a) wstawienie trzech foteli z regulacją oparcia i zagłówkami z pasami bezpieczeństwa, fotele z możliwością szybkiego montażu i demontażu, b) przeszklenie przedziału osobowego (2 okna przyciemnione) c) wyłożenie tapicerką boków i sufitu w przestrzeni osobowo-towarowej d) pokrycie podłogi w części osobowo-towarowej sklejką wodoodporną i wykładziną antypoślizgową e) ścianka działowa przestawna f) uchwyty do mocowania ładunku w podłodze g) uchwyty do mocowania na ścianach bocznych w przestrzeni osobowej po 3szt. na lewy i prawy bok ( za kabiną kierowcy), za drugim rzędem siedzeń i ścianą grodziową po 8 szt. uchwytów mocujących na jedną ścianę (lewa i prawa strona). Wymagania dotyczące wykonania zabudowy 1. Autoryzacja importera samochodu na zabudowę zgodną z wytycznymi producenta z zachowaniem gwarancji na pojazd bazowy, 2. Certyfikat ISO i TUV producenta zabudowy, 3. Min 24-miesięczna gwarancja producenta zabudowy 4. Kolorystyka pojazdu: a) kolor lakieru bordowy lub biały, b) kolorystyka wnętrza- stonowana odcień szarości 5. Gwarancja: Samochód musi być objęty gwarancją fabryczną na: wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń- obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne: a) podzespoły i zespoły min. 24 miesiące

14 b) na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy c) perforacje blach min.60 miesiący. 10. Serwis gwarancyjny: A) wykonawca zapewni możliwość wykonania serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w miejscowościach odległych w promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu zawarcia umowy wykaz adresów ASO, uprawnionych do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia, B) przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. C) w przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu zastępczego. Transport pojazdu do siedziby Zamawiającego zapewni Wykonawca. Samochód przeznaczony do przewozu dzieł sztuki. Termin realizacji 12 tygodni.

15 Załącznik nr 2 do SWIZ FORMULARZ OFERTA (pieczęć adresowa, Regon, NIP, tel., fax Wykonawcy) 1.Informuję, że składam ofertę na Dostawę samochodu ciężarowo - osobowego dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanych w załączniku Nr 1 SIWZ za cenę netto... zł (słownie:... zł) plus należny podatek VAT w wysokości... zł (słownie:... zł), tj. łącznie brutto... zł (słownie:... zł). 2.Oferowana cena jest kompletna i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonymi w zał. nr 1 do SIWZ 3.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że posiadam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 4.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 5.Na dostarczony samochód udzielam następujących gwarancji: 3. podzespoły i zespoły..ale minimum 2 lata (bez limitu kilometrów) 4. powłoka lakiernicza. ale minimum 3lata 5. perforacja nadwozia...ale minimum 5 lat 6. zabudowa...ale min. 2 lata od dnia protokolarnego przejęcia samochodu przez Zamawiającego. 6. Najbliższa od Kielc stacja obsługi znajduje się w. tj. w odległości..km. 7.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 8.Oferta zawiera... stron ponumerowanych i podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

16 10. Załącznikami do oferty są:..., dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

17 .dnia.... ( nazwa i adres firmy ) Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki określone w art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... (imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

18 dnia. Załącznik nr 4 do SIWZ ( nazwa i adres firmy ) OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych... (Podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )

19 SWIZ Załącznik Nr 5 do Umowa Nr.../2011 zawarta w dniu r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego...w dniu... pomiędzy:. zwanym dalej Kupującym a... z siedzibą w... NIP:... REGON:... wpisanym do KRS- prowadzonym przez Sad Gospodarczy w... pod numerem...reprezentowanym przez:... lub prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr ewidencyjny... z dnia... wydanego przez... zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym. 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup nowego (nieużywanego) samochodu marki... model... rok produkcji 2011, kolor. nr nadwozia... o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, które stanowią załączniki do niniejszej umowy Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto... zł (słownie:... zł), wraz z podatkiem VAT. Kwota netto wynosi... zł (słownie:... zł). Podatek VAT w wysokości... zł (słownie:... zł). 8. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 9. Strony ustalają, że cena ta nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

20 3 Do obowiązków Sprzedającego należy dostarczyć pojazd do miejsca wskazanego przez Kupującego, wraz z wymaganymi dokumentami i wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 6. Rozliczenie za dostarczony samochód nastąpi jednorazowo fakturą po protokolarnym odbiorze samochodu przez Kupującego wraz wymaganymi dokumentami i otrzymaniu prawidłowo sporządzonej faktury. 7. Ustala się termin zapłaty faktury przelewem na wskazane przez Kupującego konto do 30 dni od daty otrzymania faktury. 5 Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu w terminie do dwunastu tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy Sprzedający udziela następujących gwarancji: 3. minimum 2 lata (bez limitu kilometrów) na sprawne działanie samochodu 4... minimum 3 lata na powłokę lakierniczą 5. minimum 5 lat na antykorozyjną perforację nadwozia. 6. minimum 2 lata na zabudowę Okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego przekazania samochodu. 11. W przypadku,gdy w okresie gwarancji Kupujący stwierdzi wady w zakupionym samochodzie obowiązany jest o tym fakcie powiadomić Sprzedającego w terminie 7 dni od stwierdzenia tych wad. 12. Sprzedający obowiązany jest w udzielić informacji o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację oznacza jej uznanie. 4.Sprzedający może nie uznać reklamacji wyłącznie w przypadku, gdy wykaże że stwierdzone wady powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji samochodu przez Kupującego. 5.Sprzedający zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Dostawa samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeń Numer ogłoszenia: 293291-2011; data zamieszczenia: 10.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 14-02-2013 13:59 Toruń: Dostawa motocykli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Numer ogłoszenia: 62154-2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.marsoft.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.marsoft.com.pl 1 z 5 2014-04-10 08:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.marsoft.com.pl Świdnik: Dostawa mikrobusa przeznaczonego do transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c, Leszno: Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza; 64-100 Leszno, ul. Łowiecka 50 c Numer ogłoszenia: 412054-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.bedzin.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.bedzin.pl. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.bedzin.pl. Będzin: Zakup mikrobusu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 11.990 kg dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach zadania pn. Zakup używanego samochodu ciężarowego o DMC do 11990kg, o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl Staszów: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: 229251-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. Kielce: Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowo-osobowego na potrzeby Muzeum Narodowego w Kielcach Numer ogłoszenia: 346454-2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącza we wskazanych punktach dostępu wraz z ich aktywacją, przeprowadzeniem testów i uruchomieniem Numer ogłoszenia: 265047-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl 1 z 5 2013-08-29 12:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl Częstochowa: Dostawa samochodu przeznaczonego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa 1 szt kamery termowizyjnej oraz 1 szt obciążenia elektronicznego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1. Numer ogłoszenia: 240931-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 38104-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 1 of 5 02-07-2013 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ksap.gov.pl Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Krajowej Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: dostawa samochodu ciężarowego SZ-222-15/11/2/6/2011 Numer ogłoszenia: 170744-2011; data zamieszczenia: 22.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zakup i dostawa samochodu, fabrycznie nowego (rok produkcji 2012 lub 2013) typu minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia: 208478-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Gdańsk: Dostawa aparatu do bezinwazyjnej diagnostyki wątroby na zasadzie wykorzystania elastografii dynamicznej. Nr postępowania 19/E/P/2014 Numer ogłoszenia: 329864-2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bzp.uni.wroc.pl/ Wrocław: DOSTAWA MEBLI KUCHENNYCH ORAZ MEBLI DO JADALNI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Suwałki: Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa książek bibliotecznych z zakresu różnych dziedzin wiedzy dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie na potrzeby ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego - Sezon na Śląskie Numer ogłoszenia: 213893-2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

podwodnego (ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc.

podwodnego (ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc. Gdynia: Remont zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Wykonanie adaptacji (zabudowa i wyposażenie medyczne) 3 sztuk pojazdów marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI na ambulanse drogowe typu C wg PN-EN 1789+A1:2011 Numer ogłoszenia: 258117-2011; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi

Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi Tuchola: Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl Wrocław: Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Pomiechówek: Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku Numer ogłoszenia: 79771-2012; data zamieszczenia: 06.04.2012

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla komórek Administracji Centralnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: 278793-2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8375902, faks 046 8375015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8375902, faks 046 8375015. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Łowickiego nr 31 z dnia 17 listopada 2011 r. Łowicz: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM MEDYCZNYM Numer ogłoszenia: 96040-2016;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 147619-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 147619-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wrocław: Dostawa brykieciarki hydraulicznej w ramach zestawu edukacyjnego Odnawialne źródła energii na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz /zamowienia_publiczne Łódź: dostawa modułów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Kielce: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkole104_wroc.republika.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkole104_wroc.republika. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkole104_wroc.republika.pl Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i wydawanie

Bardziej szczegółowo

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-26 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów 1 z 5 2014-02-12 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa najmu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych. (multivan) dla UKNF..

Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych. (multivan) dla UKNF.. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych (multivan) dla UKNF.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp17.net.pl Wrocław: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Dostawa notebooków, drukarki oraz e-czytnika książki na potrzeby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Numer ogłoszenia: 21610-2012; data zamieszczenia: 23.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej Numer ogłoszenia: 263471-2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 5/2012 Numer ogłoszenia: 150953-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk, Strona 1 z 5 Wyrzysk: Dostawa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem, na podstawie umowy leasingu z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 311466-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 10 grudnia 2013r

Zielona Góra, 10 grudnia 2013r Gimnazjum nr 7 im. UNICEF ul. Zachodnia 63 65-032 Zielona Góra Zielona Góra, 10 grudnia 2013r Sprawa G7.ZP.2301.2.2013 Zielona Góra: Dostawa żywności do Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Dostawa sprzętu RTV i AGD: ciśnieniowego ekspresu do kawy, lodówek, telewizora oraz zmywarki do naczyń Numer ogłoszenia: 239355-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl 14.08.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdańsk: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-06-07 13:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych Numer

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. Warszawa: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego (Znak sprawy: TGA - 233-2 /2011) Numer ogłoszenia: 70337-2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo

podyplomowych realizowanych w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie

podyplomowych realizowanych w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie Strona 1 z 5 Wrocław: Świadczenie usług cateringowych na terenie Wrocławia, polegających na zapewnieniu kolacji i śniadania dla uczestników drugiej i trzeciej edycji studiów podyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo