I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj."

Transkrypt

1 Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji, szczegółowo opisanego w załączniku Nr 1 do SWIZ. Wyposażenie pojazdu musi być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003r Nr 32, poz.262 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby pojazd obięty był gwarancją przebiegu kilometrów co najmniej jak dla odbiorców indywidualnych na okres minimum: a) gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesiięcy, c) gwarancja na perforację elementów poszycia nadwozia wykonanych ze stali min. 60 miesięcy, d) gwarancja na zabudowę -mni.24 miesiące.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

2 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWIZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena zostanie dokonana według formuły-spełnia-nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnianie spełnia.

3 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SWIZ. Ocena zostanie dokonana według formuły- spełnia- nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiący załącznik Nr 2 do SWIZ-forma dokumentu orginał, 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-forma dokumentu- orginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej podmiotów gospodarczych oferta

4 musi spełniać wymagania określone w art 23 ustawy Pzp., w tym przypadku należy do ofert załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy -forma dokumentu-orginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Wystaw Artystycznych Kielce ul. Leśna 7. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych Kielce ul. Leśna 7. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

5 ZAMAWIAJACY: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 Tel Fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWO- OSOBOWEGO DLA POTRZEB GALERII BWA W KIELCACH ZATWIERDZAM: Dyrektor BWA Marian Rumin Kielce 14 luty 2011 r.

6 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 Tel Fax Adres strony internetowej : II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.). 2. Ogłoszenie o zamówieniu umieszcza się na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych a także: -na stronie internetowej Zamawiającego: -na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w budynku Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna7 3.Specyfikacja (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie od dnia przekazania ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronę portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) samochodu ciężarowo - osobowego posiadającego świadectwo homologacji, szczegółowo opisanego w załączniku Nr 1 do SIWZ. Wyposażenie pojazdu musi być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003r. Nr 32, poz.262 z późn. zm.) IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia nie dłuższy jak 12 tygodni od daty podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1) O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, c) posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

7 d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.. 3) Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą. 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego. VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNYCH WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKAŁDANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ forma dokumentu oryginał, b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - zał. Nr 3 - forma dokumentu oryginał c) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 zgodnie z zał. nr 4 forma dokumentu oryginał d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem e) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

8 f) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp., w tym przypadku należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy - forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wykonawcy występujący wspólnie składają wspólnie dokumenty określone w pkt. 1 lit.a,b,f,g Pozostałe dokumenty każdy wykonawca występujący wspólnie składa oddzielnie g) szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu. UWAGA : Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji jest forma pisemna i fax (informacje przesłane faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - art. 27 ust. 2 PZP 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść wyjaśnień zostanie umieszczona na stronie 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a informację umieści także w na stronie 4. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnione są osoby: Aneta Pędzik - Kierownik Administracji tel , w godz. od 8 00 do XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9 XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanego samochodu, z którego jednoznacznie wynika spełnienie parametrów technicznych oferowanego pojazdu w wymaganiami Zamawiającego. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 5. Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach załączonych do SIWZ) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania. 6. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 9. Załączniki i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów SIWZ. Niedopuszczalne są modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji oraz warunków podanych w zapisach niniejszej SIWZ. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenie <oferta na Zakup samochodu ciężarowo- osobowego >, zaadresowanej na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7, adresem Wykonawcy tj. nazwą firmy, dokładnym adresem oraz nr faxu i telefonu oraz napisem Nie otwierać przed godz XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać do dnia 1 marca 2011 r w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Kielce ul. Leśna 7 1. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową liczy się moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2011 r. o godz w siedzibie Zamawiającego XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zmówienia. cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT

10 XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Cenę oferty należy podać w złotych polskich. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena znaczenie kryterium 100 %. XVII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1) Cena ofertowa 100%. 2) Zamawiający oceni oferty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia posługując się wzorem ogólnym: najniższa cena spośród ofert ważnych wc = x 100 % cena oferty badanej 3) Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów i uznana zostanie za najkorzystniejszą ofertę. Oferta ta zostanie wybrana do realizacji. 4) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów proporcjonalnie do ceny. 5) Liczbę punktów należy liczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVIII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedstawi Zamawiającemu w/w dokumentów, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,

11 ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może uznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej poprzez wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. ZAŁACZNIKI DO SPECYFIKACJI Nr 1 opis techniczny samochodu osobowego Nr 2 formularz OFERTA Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Nr 5 wzór umowy

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowo-osobowego o masie całkowitej do 3,5 tony o parametrach technicznych : 1. Samochód musi spełnić następujące kryteria: - samochód fabrycznie nowy z 2011roku, bezwypadkowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych - spełniać wymagania i warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy - posiadać homologację, umożliwiającą przewóz 6 osób+ ładunek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - posiadać homologację umożliwiającą na dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze UE ( stosowny dokument w tym zakresie wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z samochodem) - spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin;, wykonawca musi załączyć do oferty stosowny dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany samochód Dyrektywy CEE EURO 4 w zakresie emisji spalin - posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu (dokumenty te muszą być dostarczone przed dostawą samochodu do siedziby Zamawiającego) 2. Samochód musi spełnić poniższe wymagania w zakresie parametrów funkcjonalnotechnicznych, oraz wymagania dotyczące gwarancji, świadczenia serwisu gwarancyjnego. 3. Nadwozie: A) zamknięte z wysokim dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu B) posiadać 6 miejsc siedzących ( 3 miejsca w kabinie kierowcy oraz 3 miejsca siedzące za kabiną kierowcy jako drugi rząd siedzeń z pasami bezpieczeństwa) C) fotel kierowcy z pełną regulacją, siedzenie obok kierowcy- podwójne D) komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy E) drzwi tylne skrzydłowe, pełne F) szyby boczne za kabiną kierowcy z lewej i z prawej strony przeszklone, przyciemniane G) wyposażony w drzwi prawe boczne przesuwne, przeszklone o minimalnej szerokości 1295mm H) dopuszczalna masa całkowita samochodu do 3,5 tony I) termoizolacyjne szyby J) owiewki szyb bocznych K) długość całkowita samochodu max mm, wysokość min mm L) wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1900 mm M) rozstaw osi nie więcej niż 3700 mm N) boczne listwy ochronne O) centralny zamek sterowany pilotem P) klimatyzacja półautomatyczna Q) drugi wymiennik ciepła (wodny ) skierowany na drugi rząd siedzeń 4. Silnik,układ zasilania, skrzynia biegów: A) silnik turbo diesel o zasilaniu samoczynnym B) pojemność skokowa silnika powyżej 2400cm C) moc silnika powyżej 130 KM D) skrzynia biegów manualna 6-biegowa + wsteczny

13 5. Zawieszenie i układ hamulcowy: A) zawieszenie przednie niezależne ze stabilizatorami B) oś tylna sztywna z resorem piórowym i amortyzatorami C) hamulce przednie tarczowe wentylowane D) tylne hamulce tarczowe 6. Układ kierowniczy- wspomagany 7. Bezpieczeństwo: A) poduszka powietrzna, co najmniej dla kierowcy B) pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla 6 miejsc siedzących 8. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne: A) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane B) kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach bocznych C) centralny zamek sterowany pilotem z immobiliserem D) alarm, minimum dwa komplety kluczyków z pilotem E) elektrycznie regulowane przednie szyby F) gniazdo 12 V w kabinie kierowcy G) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej H) oraz systemy ABS/ASR/ESP I) Instalacja radiowa z 4 głośnikami + CD/MP3/RDS i antena dachowa 9. Koła: A) felgi stalowe z kompletem opon letnich pełno wymiarowych plus koło zapasowe oraz 4 kompletne koła zimowe B) wszystkie opony nie mogą być starsze niż z 2010r, zastosowane rozmiary opon pojazdu muszą być zgodne ze świadectwem homologacji, C) fartuchy lub osłony przeciw błotne na wszystkie koła pojazdu Zabudowa przestrzeni ładunkowej: a) wstawienie trzech foteli z regulacją oparcia i zagłówkami z pasami bezpieczeństwa, fotele z możliwością szybkiego montażu i demontażu, b) przeszklenie przedziału osobowego (2 okna przyciemnione) c) wyłożenie tapicerką boków i sufitu w przestrzeni osobowo-towarowej d) pokrycie podłogi w części osobowo-towarowej sklejką wodoodporną i wykładziną antypoślizgową e) ścianka działowa przestawna f) uchwyty do mocowania ładunku w podłodze g) uchwyty do mocowania na ścianach bocznych w przestrzeni osobowej po 3szt. na lewy i prawy bok ( za kabiną kierowcy), za drugim rzędem siedzeń i ścianą grodziową po 8 szt. uchwytów mocujących na jedną ścianę (lewa i prawa strona). Wymagania dotyczące wykonania zabudowy 1. Autoryzacja importera samochodu na zabudowę zgodną z wytycznymi producenta z zachowaniem gwarancji na pojazd bazowy, 2. Certyfikat ISO i TUV producenta zabudowy, 3. Min 24-miesięczna gwarancja producenta zabudowy 4. Kolorystyka pojazdu: a) kolor lakieru bordowy lub biały, b) kolorystyka wnętrza- stonowana odcień szarości 5. Gwarancja: Samochód musi być objęty gwarancją fabryczną na: wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń- obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne: a) podzespoły i zespoły min. 24 miesiące

14 b) na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy c) perforacje blach min.60 miesiący. 10. Serwis gwarancyjny: A) wykonawca zapewni możliwość wykonania serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi w miejscowościach odległych w promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu zawarcia umowy wykaz adresów ASO, uprawnionych do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia, B) przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. C) w przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu zastępczego. Transport pojazdu do siedziby Zamawiającego zapewni Wykonawca. Samochód przeznaczony do przewozu dzieł sztuki. Termin realizacji 12 tygodni.

15 Załącznik nr 2 do SWIZ FORMULARZ OFERTA (pieczęć adresowa, Regon, NIP, tel., fax Wykonawcy) 1.Informuję, że składam ofertę na Dostawę samochodu ciężarowo - osobowego dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanych w załączniku Nr 1 SIWZ za cenę netto... zł (słownie:... zł) plus należny podatek VAT w wysokości... zł (słownie:... zł), tj. łącznie brutto... zł (słownie:... zł). 2.Oferowana cena jest kompletna i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonymi w zał. nr 1 do SIWZ 3.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że posiadam konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 4.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od daty złożenia oferty. 5.Na dostarczony samochód udzielam następujących gwarancji: 3. podzespoły i zespoły..ale minimum 2 lata (bez limitu kilometrów) 4. powłoka lakiernicza. ale minimum 3lata 5. perforacja nadwozia...ale minimum 5 lat 6. zabudowa...ale min. 2 lata od dnia protokolarnego przejęcia samochodu przez Zamawiającego. 6. Najbliższa od Kielc stacja obsługi znajduje się w. tj. w odległości..km. 7.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 8.Oferta zawiera... stron ponumerowanych i podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

16 10. Załącznikami do oferty są:..., dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

17 .dnia.... ( nazwa i adres firmy ) Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki określone w art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... (imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIP 635-000-10-61 REGON 271097498 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax. 32 226 25 51 Fax. 32 324 26 47 Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002 ZAKŁAD USŁUG

Bardziej szczegółowo